program dela in finančni načrt za leto 2013

Comments

Transcription

program dela in finančni načrt za leto 2013
PROGRAM DELA
IN FINANČNI NAČRT
ZA LETO 2013
Odgovorna za pripravo programa dela:
Prim. Irena Vatovec Progar, dr.med., direktorica
Zdravstvenega doma Postojna
Liljana Kocman, pomočnica direktorice za
zdravstveno nego
Odgovorna za pripravo finančnega načrta:
Zdenka Martulaš, računovodja
Zdravstvenega doma Postojna
Odgovorna oseba zavoda:
Prim. Irena Vatovec Progar, dr.med.
Postojna; februar 2013
1
KAZALO
STRAN
1.
UVOD
4
2.
PRAVNE PODLAGE
5
3.
IZHODIŠČA ZA NAČRTOVANJE
6
4.
4.1.
4.1.1.
4.1.2.
DELOVNI PROGRAM
PRIMARNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST
AMBULANTE ZA DRUŽINSKO MEDICINO
AMBULANTE ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO PREDŠOLSKIH,
ŠOLSKIH OTROK IN MLADINE
OTROŠKI DISPANZER
ŠOLSKI DISPANZER
RAZVOJNA AMBULANTA
AMBULANTI V SOCIALNOVARSTVENIH
ZAVODIH
AMBULANTA DOMA STAREJŠIH OBČANOV
POSTOJNA
AMBULANTA V DOMU TALITA KUM
AMBULANTA ZA ZOBOZDRAVSTVENO
VARSTVO OTROK IN ODRASLIH
ZOBOZDRAVSTVENA PREVENTIVA
AMBULANTA ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO
BOLNIKOV NA TRAJNI ANTIKOAGULANTNI
TERAPIJI
PREHOSPITALNA ENOTA IN DEŽURNA SLUŽBA
PHE
DEŽURNA SLUŽBA
NUJNI REŠEVALNI PREVOZI
NENUJNI REŠEVALNI PREVOZI
RENTGEN
FIZIOTERAPIJA
PATRONAŽNA SLUŽBA
LABORATORIJ
ZDRAVSTVENA VZGOJA IN PREVENTIVA
SEKUNDARNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST
PULMOLOŠKA AMBULANTA
INTERNISTIČNA AMBULANTA
AMBULANTA ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO
BOLNIKOV S SLADKORNO BOLEZNIJO
ORTOPEDSKA AMBULANTA
DERMATOLOŠKA IN VARIKOLOŠKA
AMBULANTA
DERMATOLOŠKA AMBULANTA
VARIKOLOŠKA AMBULANTA
KIRURŠKA AMBULANTA
UPRAVLJANJE ZAVODA
PREDLOGI INVESTICIJ PROJEKTOV
ZDRAVSTVENEGA DOMA POSTOJNA 2012-2013
OBDOBJE 2011-2013
NAJEMNINE
UPRAVLJANJE OKOLICE
PROJEKT INFORMATIKE
PROJEKTI POSODOBITVE MEDICINSKE
OPREME IN VOZIL
9
10
10
4.1.2.1.
4.2.2.
4.1.2.3.
4.1.3.
4.1.3.1.
4.1.3.2.
4.1.4.
4.1.4.1.
4.1.5.
4.1.6.
4.6.1.
4.1.6.2.
4.1.6.3.
4.1.6.4.
4.1.7.
4.1.8.
4.1.9.
4.1.10.
4.1.11.
4.2.
4.2.1.
4.2.2.
4.2.3.
4.2.4.
4.2.5.
4.2.5.1.
4.2.5.2.
4.2.6.
4.3.
4.3.1.1.
4.3.1.3.
4.3.2.
4.3.3.
4.3.4.
13
13
14
15
16
16
17
17
18
18
19
19
21
22
22
22
23
24
25
26
28
29
30
30
31
31
31
31
31
32
32
34
34
34
35
2
36
4.3.11.
4.3.12.
UPRAVA IN ADMINISTRATIVNO – TEHNIČNE
SLUŽBE
REVIZIJE, PREGLEDI INŠPEKCIJE IN FINANČNI
NADZORI ZZZS TER PRITOŽBE IN POHVALE
KADRI IN KADROVSKA POLITIKA
STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE IN
IZOBRAŽEVANJE
PEDAGOŠKO DELO
OSEBNI DOHODKI IN NAGRAJEVANJE
ZAPOSLENIH
KAKOVOST V ZDRAVSTVU
PLAN INVESTICIJ IN NABAV ZDP ZA LETO 2012
5.0
ZAKLJUČEK
48
6.0.
6.1.
6.1.1.
6.1.2.
FINANČNI NAČRT ZA LETO 2012
OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2012
ZAKONSKE PODLAGE
OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA
NAČRTA ZA LETO 2012
TEMELJNE EKONOMSKE PREDPOSTAVKE, KI SMO JIH
UPOŠTEVALI PRI FINANČNEM NAČRTU
NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA
FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH
UPORABNIKOV
NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH
UPORABNIKOV
NAČRTOVANI PRIHODKI
NAČRTOVANI ODHODKI
NAČRTOVANI POSLOVNI IZID
NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV
PO VRSTAH DEJAVNOSTI
PLAN KADROV
PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2012
PLAN INVESTICIJ
PLAN INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA
4.3.5.
4.3.6.
4.3.7.
4.3.8.
4.3.9.
4.3.10.
6.1.3.
6.1.4.
6.1.5.
6.1.5.1 .
6.1.5.1.1.
6.1.5.1.2.
6.1.5.1.3.
6.1.5.2.
6.1.6.
6.1.7.
6.1.7.1.
6.1.7.2.
37
38
38
40
41
42
45
3
1.0 UVOD
TEMELJNO POSLANSTVO ZDRAVSTVENEGA doma je zagotavljati
uporabnikom, predvsem občanom občin Postojna in Pivka kakovostno
zdravstveno oskrbo v sodelovanju z vsemi subjekti v procesu preprečevanja
obolevnosti, vzdrževanja zdravja in zdravljenja bolnih in poškodovanih,
izvajati učinkovito nujno medicinsko pomoč, zagotavljati znanja in spretnosti
za izboljšanje kakovosti življenja, za preprečevanje nastanka bolezni in
izboljševanje zdravja ter sodelovati v oblikovanju javno zdravstvene politike z
nalogo koordinacije vseh subjektov na primarnem nivoju v lokalni skupnosti.
Temeljne usmeritve, naloge in cilji vodstva v javnem zavodu so:
Zagotoviti uporabnikom najvišjo možno kakovost zdravstvenih storitev na
primarni ravni v okviru razpoložljivih sredstev (kadrovski in materialni
potencial), iskanje možnosti in osnov za širitev programov, zagotoviti pogoje za
strokovno rast zaposlenih in za izvajanje pedagoškega dela, ohraniti oz. dvigniti
nivo zaupanja uporabnikov, ustanoviteljev in zaposlenih v naš zavod, pozitivno
poslovanje in normalen razvoj zavoda kot celote.
Glavni cilji, opredeljeni v poslovnem in operativnem načrtu vodstva zavoda
za leto 2013 so:
 ohraniti obseg dejavnosti zavoda in izpolniti pogodbene obveznosti vseh
zdravstvenih programov 100%,
 ohraniti obseg dostopnosti storitev v časovnem in teritorialnem smislu;
 zvišati kakovost zdravstvenih storitev;
 izboljšati delovne pogoje zaposlenih;
 uvajati sodobno tehnologijo, ki zagotavlja pravočasno in kakovostno delo
ter optimalne stroške poslovanja;
 zagotavljati redno strokovno izpopolnjevanje in izobraževanje zaposlenih;
 razvijati sistem vodenja kakovosti, standarda ISO 9001:2008 in njegovo
nadgrajevanje v sistem celovitega upravljanja kakovosti;
 povečati zadovoljstvo uporabnikov;
 usklajevati interne akte z zakonodajo;
 zvišati nivo zavarovanja in varovanja osebnih podatkov;
 gospodarno ravnati z razpoložljivimi sredstvi (finančna in materialna);
 pozitivno poslovati.
4
2.0 PRAVNE PODLAGE
Zakonski okvir javnega zavoda
Delovanje javnega zavoda Zdravstveni dom Postojna in poslovno - finančno
poročilo temelji na določbah naslednjih predpisov:
Zakon o računovodstvu (Ur.L.RS, št. 23/99, 30/02)
Zakon o javnih financah (Ur.L.RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02ZJU, 127/06-ZJZP, 14/07- ZSPDPO, ZJF-D-109/08, ZJF-E-49/09, ZJF-F107/10, ZJF-UPB4-11/2011)
Slovenski računovodski standardi s pojasnili (Ur.L.RS, št. 118/05, 10/06,
119/08)
Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike
in druge osebe javnega prava (Ur.L.RS, št. 54/02, 117/02, 58/03, 134/03,
34/04, 75/04, 117/04, 141/04, 117/05, 138/06, 120/07, 124/08, 112/09)
Navodilo o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih dolgoročnih
sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Ur.L.RS, št. 54/02, 45/05,
138/06, 120/07)
Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37.členu
Zakona o računovodstvu (Ur.L.RS, št.117/02, 134/03)
Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske
uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur.L.RS, št.115/02, 21/03,
134/03, 126/04, 120/07)
Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega
proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in
rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Ur.L.RS,
št.12/01, 10/06, 8/07, 102/10)
In še drugi zakonski in podzakonski akti, izvedbeni predpisi in splošni akti,
organizacija, navodila ter sklepi organov zavoda:
 Zakon o zdravstveni dejavnosti
 Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju
 Zakon o zdravniški službi
 Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom dr. Franca
Ambrožiča Postojna
 Statut javnega zavoda Zdravstveni dom dr. Franca Ambrožiča Postojna
 Splošni dogovor za posamezno pogodbeno leto
 Pogodba o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto
 Kolektivna pogodba za dejavnost zdravstva in socialnega varstva
 Kolektivna pogodba za zaposlene v zdravstveni negi
 Kolektivna pogodba za zdravnike in zobozdravnike v RS
5
Na podlagi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom dr. Franca
Ambrožiča Postojna, le-ta opravlja svojo dejavnost kot javni zavod in je tako
vključen v mrežo javne zdravstvene službe.
Ustanoviteljici Zdravstvenega doma in lastnici premoženja, ki ga ima ZD v
upravljanju, sta občini Postojna in Pivka, svoje ustanoviteljske pravice izvršujeta
korektno in skladno z določili odloka o ustanovitvi zavoda v sorazmerju z
lastniškim deležem (70:30).
Sedež zavoda je v Postojni, Prečna ulica 2, 6230 Postojna.
Organi upravljanja in vodenja:
 svet javnega zavoda,
 direktor zavoda,
 strokovni svet,
 strokovni vodja.
Zavod izvaja primarno zdravstveno dejavnost ter specialistično ambulantno
dejavnost na področjih, ki niso vezana na bolnišnično zdravljenje v skladu z
mrežo javne zdravstvene službe. Zavod lahko opravlja tudi druge zdravstvene
storitve izven javne službe za druge uporabnike, v skladu z zakonom in odlokom
o ustanovitvi.
Lastnici stavb, v kateri Zdravstveni dom opravlja svojo dejavnost, sta
ustanoviteljici občini Postojna in Pivka. Zavod je pooblaščen za upravljanje z
objekti.
3.0 IZHODIŠČA ZA NAČRTOVANJE
Zagotavljanje kakovosti in varnosti zdravljenja, zdravstvene nege in drugih
storitev, izboljševanje ponudbe in dostopnosti zdravstvenega varstva ter
zadovoljstvo uporabnikov in zaposlenih so temeljni cilji delovanja zavoda v
letu 2013, ki vključujejo:
 strokovno in učinkovito izvajanje javne službe na področju občin
soustanoviteljic,
 ohranjanje oziroma izboljšanje dostopnosti, obsega in kakovosti dela,
 izvajanje zastavljenih nalog v okviru razpoložljivih sredstev.
VREDNOTE ZAPOSLENIH V ZD POSTOJNA
 strokovnost v skladu z uveljavljenimi doktrinami in izobrazbo in
razvijanje stroke;
 medsebojno zaupanje, spoštovanje, zanesljivost, (upoštevanje in izvajanje
6








dogovorov);
natančnost izvajanja nalog;
izpolnitev vsebin pogodbe z ZZZS in upoštevanje okvira predvidenih
stroškov;
stalen osebnostni razvoj zaposlenih in stalno strokovno izpopolnjevanje;
dobro sodelovanje v timu;
pozitivno komuniciranje s pacienti in s sodelavci;
odgovornost do pacientov in sodelavcev;
pripadnost zavodu;
ekonomično ravnanje in zavzetost za dvig tržnega deleža.
NAČRTOVANJE
Želimo ostati ključna in nosilna zdravstvena ustanova na primarnem
zdravstvenem nivoju občin Postojna in Pivka za izvajanje celostnega primarnega
zdravstvenega varstva, za organiziranje in izvajanje preventivnih dejavnosti,
diagnostike in terapije, dežurne službe in urgentne dejavnosti ter rehabilitacije.
Nadaljevati želimo poslanstvo učne baze za srednješolski in univerzitetni nivo
izobraževanja zdravstvenega kadra ter aktivno sodelovati pri oblikovanju
zdravstvene politike občin soustanoviteljic ter sodelovati z vsemi strateškimi
partnerji pri oblikovanju zdravstvene politike na državnem nivoju.
Plan strokovnega izpopolnjevanja in izobraževanja predvideva neprekinjeno
izpopolnjevanje in izobraževanje vseh zaposlenih v zdravstvenem domu. Le
stalno strokovno izpopolnjevanje in izobraževanje nam bo omogočilo
kakovostno sledenje stroke.
Za višjo kakovost naših storitev si bomo prizadevali pridobiti mnenje
strokovnih organizacij, naših pacientov, poslovnih partnerjev in drugih
sodelavcev. Še naprej bomo sistematično zbirali njihove pripombe, pohvale in
pritožbe ter o njih razpravljali na strokovnem svetu. Pripombe bomo ovrednotili
in na podlagi ugotovitev sporočil uporabnikov izdelali strategijo za izboljšanje
kakovosti.
Z zunanjimi sodelavci bomo nadaljevali aktivnosti za izboljšanje organiziranosti
zavoda, saj smo vzpostavili sistem kakovosti po zahtevah standarda ISO 9001,
kot izhodišče za razvoj modela poslovne odličnosti.
Kakovost zdravstvenih storitev bomo zviševali tudi s posodabljanjem
medicinsko - tehnične opreme, s skrbjo za urejenost poslovnih prostorov, v
katerih se tako zaposleni kot uporabniki dobro počutijo ter urejenostjo okolice
Zdravstvenega doma s čim boljšo možno dostopnostjo.
7
V letu 2013 bomo nadaljevali uresničevanje usmeritev, ki smo si jih zastavili
v okviru srednjeročnega plana 4 letnega mandatnega obdobja 2009 - 2013.
Vodilo nam bo slediti medicinski stroki na področju diagnostike in zdravljenja,
zdravstvene nege, zdravstvene vzgoje in preventive, kar bomo nadgrajevali z
uravnoteženim poslovanjem, investicijami in prepletanjem z veščinami dobre
medsebojne komunikacije in humanimi medčloveškimi odnosi.
Široko področje dela, za katerega smo zadolženi zahteva vedno več
interdisciplinarnih znanj, veščin in postopkov, kar nakazuje nujnost sodelovanja
različnih strokovnih služb.
Samo široko dojemanje možnosti reševanja človeških stisk - ne samo
zdravstvenih, nam omogoča nuditi našim uporabnikom odlično storitev.
Osnova za program dela je Splošni dogovor za pogodbeno leto 2013 in
Aneks št. 1 in 2 za pogodbeno leto 2012.
Vsebina Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2013 je enako Splošnemu
dogovoru za leto 2012, vključno s sprejetimi aneksi in nekaterimi manjšimi
vsebinskimi popravki.
Iz navedenega izhaja, da so merila za obseg in vrednotenje programov za leto
2013 enaka kot za leto 2012, vključno z aneksi, kar je izhodišče za plan dela v
letu 2013. V kolikor bodo med poslovnim letom sprejeti Aneksi k Splošnemu
dogovoru za leto 2013 bomo plan dela prilagodili spremembam.
Merila in usmeritve iz dogovora so temelj za sklepanje pogodb med Zavodom za
zdravstveno zavarovanje (ZZZS) in zdravstvenimi domovi in sicer:
 merila za določanje zmogljivosti in oblikovanje programov,
 merila za vrednotenje programov,
 sklepanje in izvajanje pogodb,
 cena za posamezni program ali storitev.
Naš zavod je posrednik, katerega naloga je uporabniku zdravstvenega sistema
omogočiti uresničevanje vseh pravic, ki so določene v programu ZZZS in jih
zajema obvezno zdravstveno zavarovanje in ob tem vplivati na plačnika storitev
(večji priliv sredstev) in na vse zaposlene (stroškovna zavest), da svoje delo
opravimo brez poslovnih izgub. K uravnoteženemu poslovanju pomembno
doprinaša tudi prihodek na trgu, saj tržni delež poslovanja Zdravstvenega doma
Postojna dosega 13 % prihodkov.
Ker ZZZS vse programe plačuje samo do plana in preseganje programov ni
plačano, moramo doseči, da v vseh službah, kjer se lahko delo planira, plana
dela ne presegamo (spec. ambulante, diagnostika, zobozdravstvena dejavnost,
preventiva, FTH).
V ambulantah primarne zdravstvene dejavnosti (ADM, OD, ŠD, NMP, dežurni
službi, urgentni reševalni prevozi) ne moremo brez škode za zdravje bolnikov
pomembneje zmanjševati obsega dela in vsako leto presegamo plan dela, ker
sledimo potrebam naših bolnikov.
8
Najpomembnejši mehanizmi za zmanjšanje števila obiskov v teh ambulantah
niso v naši domeni, zato tudi v letu 2013 ne moremo planirati večjega
zmanjšanja obsega dela, kljub vsako leto večjim preobremenitvam timov in
neporavnanim materialnim stroškom s strani ZZZS.
4.0
PROGRAM DELA
Tabela 1: LETNI OBSEG PROGRAMA ZA LETO 2013
OSNOVNA DEJAVNOST
splošne ambulante (preventiva in kurativa)
splošne ambulante (samo preventiva)
splošni ambulanti v socialno-varstvenem
zavodu
kurativna dejavnost v otroškem dispanzerju
kurativna dejavnost v šolskem dispanzerju
preventivna dejavnost v otroškem dispanzerju
preventivna dejavnost v šolskem dispanzerju
patronažna služba
fizioterapija
antokoagulantana ambulanta
ŠTEVILO KOLIČNIKOV
IZ OBISKOV IZ GLAVARINE
78.616 + 18.900
82.937+
20.299
1.688
18.142
19.116
29.921
12.700(-14%)
18.000(+18%)
26.000(+5%)
24.046
-
ŠTEVILO TOČK
ŠTEVILO
PRIMEROV
124.579
57.119
9.368
1.485
LETNI OBSEG PROGRAMA ZA LETO 2013
nujni prevozi
nenujni
prevozi
ŠT. KILOMETROV
66.000 km
30.000 km
ZOBOZDRAVSTVENA
DEJAVNOST
zobozdravstvena dejavnost za odrasle
ŠTEVILO TOČK
44.360
9
SPECIALISTIČNA AMBULANTNA
DEJAVNOST
internistika
pulmologija
kirurgija
ortopedija
diabetologija
dermatologija
RTG
ŠTEVILO
TOČK
4.805
18.590
10.637
26.593
21.766
17.921
33.528
ŠTEVILO
OBISKOV
428
2.550
1.299
3.230
2.402
2.438
-
4.1 PRIMARNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST
4.1.1 AMBULANTE ZA DRUŽINSKO MEDICINO (ADM)
V ambulantah družinske medicine zagotavljamo celovito in stalno zdravstveno
oskrbo posamezniku, družinam in skupnosti, ne glede na starost, spol ali
bolezen.
V Zdravstvenem domu so po odhodu dveh tretjin zdravnikov med zasebnike
preostale samo še 3 ambulante družinske medicine oziroma 2.89 programa.
V letu 2011 smo pričeli z dejavnostjo še ene ADM in doslej dosegli 50 %
realizacijo plana dela in glavarinskih količnikov. V letu 2013 planiramo doseči
60 % plana dela in glavarinskih količnikov.
V splošnih ambulantah načrtujemo naslednji obseg dejavnosti:
SPLOŠNE
AMBULANTE
Število iz k obiskov
Število k za
preventivo
Količniki iz
glavarine
PLAN
DODATNO SKUPNO
PLAN S PRESEGANJEM
cilj največ (15%)
79.400
1594
18.900
/
98.300
/
113.000
/
83.810
20.030
103.840
/
Zaradi uvedbe nove ambulante družinske medicine, v kateri obravnavamo 900
bolnikov, smo povečali plan količnikov iz obiskov za 70 % programa (18.900).
Kljub povišanju plana v ADM vsa leta presegamo plan količnikov iz obiskov. V
letu 2012 je bilo preseganje 27 %. V letu 2013 planiramo 15 % preseganje
količnikov ali manj (113.000 količnikov).
Po več kot 10 letih nam je uspelo preseči 100 % plan količnikov iz glavarine
(doslej 90 – 95 %) .
10
V letu 2012 smo dosegli 106,2 % glavarino.
V letu 2013 planiramo za izpolnitev plana dela nove ambulante povečati
količnike iz glavarine za 3000 in s tem doseči 108 % glavarino.
Za pridobitev novih pacientov (kar smo izvajali že doslej) bomo sprejemali vse
šolarje, ki jih bodo po 19. letu starosti preusmerili v ADM iz ŠD in paciente, ki
si bodo želeli izbrati zdravnika v Zdravstvenem domu Postojna (priseljenci, iz
ambulante Prestranek….).
Preventivne preglede v ADM opravljamo pri odraslih nad 35 let, s ciljem
odkrivati osebe z dejavniki tveganja za bolezni srca in ožilja in jih zdraviti ali z
nefarmakološkimi ukrepi znižati ogroženost teh oseb. Zaradi usmeritev in
poudarka preventivi smo doslej redno v celoti realizirali preventivni plan dela.
S pridobitvijo programa referenčnih ambulant se preventiva odraslih strokovno
nadgradi.
V letu 2012 smo pridobili že tretji program referenčne ambulante in s tem
omogočili vsem odraslim osebam, ki imajo izbranega zdravnika v Zdravstvenem
domu Postojna višjo kakovost oskrbe na področju preventive.
REFERENČNE AMBULANTE
So pomembna strokovna novost na področju družinske medicine.
Vsebinsko so referenčne ambulante nadgrajene s protokoli za vodenje kroničnih
bolnikov in kadrovsko ojačane z zaposlitvijo DMS za polovični delovni čas,
Vloga DMS je nadzor bolnikov z urejeno kronično boleznijo in spodbujanje
zdravega načina življenja ter jemanja zdravil ter opravljanje preventivnih
posvetov za populacijo od 30 let starosti dalje.
S takim načinom dela je povečan obseg preventivnega dela, omogoča
populacijski pristop ter večji nadzor nad vodenjem bolnikov s kroničnimi
boleznimi ter dober pregled nad zdravstvenim stanjem populacije z vodenjem
registrov bolezni.
Sodelovanje DMS ne omejuje dostopa do izbranega zdravnika.
Dosedanje izkušnje z delom referenčnih ambulant so dobre. Pacienti so tak
način dela sprejeli z nadpovprečno dobrim odzivom.
Plan in navodila za delo referenčne ambulante so bila podana s strani
Ministrstva za zdravje.
Kazalniki kakovosti
1. Vzpostavljanje registrov kroničnih bolnikov: astma, kronična obstruktivna
bolezen, diabetes, hipertenzija.
2. Register kadilskega statusa, pivskega statusa in delež zaščitenih proti
tetanusu.
3. Preventivna dejavnost: 20 % opredeljenih v starosti od 30 do 65 leta,
obravnavanih po protokolu za odkrivanje dejavnikov tveganja za srčnožilne
bolezni in ustrezno svetovanje zdravega življenskega sloga in opuščanje razvad.
4. Vodenje kroničnih bolezni (astma, KOPB, diabetes, hipertenzija).
11
5. Individualno svetovanje posameznikom in manjšim skupinam, svetovanje
zdravega načina življenja in obvladovanje dejavnikov tveganja in razvad.
- V letu 2013 bomo v referenčnih ambulantah izpolnili v celoti plan dela, ki je
postavljen s strani Ministrstva za zdravje in ga sproti dopolnjujemo: dodajanje
novih protokolov, vodenje kroničnih bolnikov, širši nabor preventivnih vsebin,
vzpostavljanje dodatnih registrov kroničnih bolnikov, vzpostaviti nov register
zaščite proti tetanusu.
- Zaposlene DMS se bodo udeleževale modulov z novimi vsebinami (depresija,
kronična ledvična bolezen, hipetrofija prostate…).
- Na podlagi izkušenj v letu 2012 bomo sodelovanje med ADM in referenčnimi
ambulantami organizacijsko dopolnili s ciljem tesnejšega sodelovanja in
dopolnjevanja nalog pri vodenju kroničnih bolnikov.
- Najmanj 20 % oseb v starosti 30 - 65 let, ki obiskujejo ADM v Zdravstvenem
domu Postojna bomo preventivno obravnavali z namenom odkrivanja
dejavnikov tveganja za srčnožilne bolezni in glede na ugotovitve ustrezno
ukrepali.
V letu 2013 bomo kandidirali za še en program referenčne ambulante, s
čimer bi tudi finančno pokrili vse storitve s področja preventive in vodenja
kroničnih bolezni v ADM v Zdravstvenem domu Postojna. Dodatni program
referenčne ambulante bi finančno doprinesel 47.000 €.
Laboratorijske diagnostike ne bomo več omejevali, ampak spodbujali
racionalno uporabo lab. storitev skladno s strokovnimi smernicami. Tako
usmeritev nam finančno omogoča večji delež sredstev namenjen laboratorijski
diagnostiki v sklopu referenčnih ambulant.
Na področju varnosti obravnav bolnikov bomo z računalniškim programom
omogočili rutinsko preverjanje medsebojnih učinkov zdravil in začeli uporabljali
možnost posveta s kliničnim farmakologom po e - mediju.
Na področju predpisovanja zdravil in bolniškega staleža bomo sledili
strokovnim smernicam in usmeritvam plačnika in zaščitili interese bolnika, kar
je ob vedno bolj restriktivnih zahtevah družbe vedno težje.
Spodbujali bomo vključevanje timov družinske medicine v preventivo odraslih
in zdravstveno vzgojo.
Pomanjkanje kadra zaradi porodniškega dopusta, izvajanje programa
specializacij (trije zdravniki) in nezasedenosti dveh delovnih mest bomo skušali
kriti z vključevanjem vseh zdravnikov v delo ter zaposlitvijo zdravnika za
določen čas.
12
4.1.2 AMBULANTE ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO PREDŠOLSKIH,
ŠOLSKIH OTROK IN MLADINE
4.1.2.1 OTROŠKI DISPANZER
Služba za varstvo otrok in mladine zagotavlja celovito in stalno zdravstveno
oskrbo za otroke in mladino do dopolnjenega 19. leta starosti.
V okviru Zdravstvenega doma Postojna deluje 1 tim v otroškem dispanzerju.
V otroškem dispanzerju načrtujemo naslednji obseg dejavnosti:
OTROŠKI DISPANZER
Število k iz obiskov
Število k iz glavarine
Število k za preventivo
PLAN
19.116
26.000 (+5%)
12.700(-14%)
Zaradi upokojitve pediatrinje z 1.1.2012 in velikega pomanjkanja pediatrov v
Sloveniji smo uspeli na novo zaposliti pediatrinjo šele s 1.5.2012. V tem času je
prišlo do znižanja števila opredeljenih otrok za 20 %, a še vedno ostaja
realizacija glavarine 120 %.
Plan kurativnih obiskov: vsa leta presegamo, v letu 2012 samo 3 %.
V letu 2013 planiramo znižanja števila kurativnih obiskov, vendar ne pod
100%, skladno z deležem znižane glavarine.
Plan količnikov iz glavarine: v letu 2013 planiramo zadržati upadanje števila
opredeljenih otrok oziroma povečati glavarino za 5 %.
Plan preventivnih obiskov: planiramo skladno z realizacijo v letu 2012 in
potrebami opredeljenih otrok, katerih število se je znižalo, zato bomo znižali
plan preventivnih obiskov za 14 %.
Preventivne preglede otrok bomo nadgradili z zdravstveno vzgojo otrok in
staršev ter zdravstveno vzgojo v vrtcu. Zdravstvemo vzgojo bo pod vodstvom
pediatrinje opravljala dipl. medicinska sestra, zaposlena v OD. Program je
pričela realizirati že v zadnjem tromesečju 2012.
Nadaljevali bomo s koordinacijo dela med Porodnišnico, pediatričnima
ambulantama, patronažno službo ter razvojno ambulanto.
Otrokom v 3. letu starosti bomo omogočili psihološki pregled s pogodbeno
zaposleno psihologinjo.
13
V letu 2012 je bila na opravljanju ambulantnega dela specializacije
specializantka pediatrije, katera je izrazila željo za zaposlitev v našem OD po
končani specializaciji in zato smo jo vključili v delo našega OD 1x tedensko,
kar bomo nadaljevali tudi v letu 2013.
Nadaljevali bomo z mentorstvom specializantom pediatrije v OD.
4.1.2.2 ŠOLSKI DISPANZER
V Zdravstvenem domu Postojna imamo odobrene 1.4 koncesije za zdravstveno
varstvo šolarjev in mladine. Delo v ŠD v celoti izpolnimo za 1 tim ob tem, da za
0.4 programa ne dosegamo glavarine niti kurativnih količnikov, opravimo pa
vso preventivo.
V letu 2012 smo uspeli pogodbeno zaposliti zdravnico za opravljanje
preventivnih pregledov dvakrat tedensko, s čimer bomo nadaljevali tudi v letu
2013 in tako omogočili razbremenitev tima Š.D. in dvignili kvaliteto dela.
V šolskem dispanzerju načrtujemo naslednji obseg dela za 1.4 programa:
ŠOLSKI DISPANZER
Število k iz obiskov
Število k za preventivo
Število k iz glavarine
PLAN
29.921
18.000 (+18%)
24.046
Plan kurativnih obiskov presegamo za 3 % na 1 tim, ne dosegamo pa programa
za 1.4 tima (68 %), ker nimamo opredeljenih več šolarjev. Plan kurativnih
obiskov ostaja na ravni leta 2012.
Količnike iz glavarine presegamo za 22 % na 1 tim, ne dosegamo glavarine za
1.4 tima (78 %). V letu 2013 planiramo obdržati glavarino ob sprejemanju
novih pacientov.
Glede na kadrovsko okrepitev tima Š.D. na področju preventive in večjih potreb
po preventivnih storitvah zaradi povečanja števila šolarjev in študentov (60
dijakov programa bolničarjev, 75 študentov višjih šol, povečano število
vstopnikov v 1. razred za 30) bomo povečali plan preventivnih količnikov za
18 %.
Ob svojem rednem delu bo vodja Š.D. koordinirala in strokovno vodila delo za
manjkajočega 0.4 tima na področju preventive.
Poudarek pri delu Š.D. je še vedno na zdravstveno - vzgojnem delu in
preventivi, ki dobiva predpisano vsebino na nivoju države.
14
Zdravstveno – vzgojno delo bo pod vodstvom zdravnice izvajala DMS, ki je
zaposlena v ŠD.
Popestrili ga bomo s sodobnimi učnimi metodami in pripomočki.
Večji poudarek bo namenjen motnjam hranjenja, debelosti, telesni aktivnosti ter
spolni vzgoji, s ciljem vzgajati šolarje za zdravo spolnost in bolnikom z astmo.
Mentorstvo: zdravnica v ŠD je imenovana za glavno mentorico za področje
pediatrije in bo izvajala mentorstvo tudi v letu 2013.
V obravnavo šolarjev bomo vključili psihologa za obravnavo otrok z motnjami
hranjenja, ki so v porastu.
Nadaljevali bomo z vajami za korekcijo slabe drže otrok in zdravstveno vzgojo
za bolnike z astmo.
Zdravnica v ŠD bo strokovno vodila program cepljenj za vse ambulante
Zdravstvenega doma ter spodbujala strokovno utemeljena, četudi samoplačniška
cepljenja.
V sodelovanju z PDZN bo zagotavljala kakovost na področju ravnanja s cepivi
in preprečevanja infektov.
Zdravnica v ŠD se bo vključevala v delo timov za otroke pred vstopom v šolo,
za poklicno usmerjanje timov in za individualno obravnavo otrok. Nadaljevala
bo z ogledi šol za področje zdravstva ter izvajala predavanja za starše po šolah.
4.1.2.3 RAZVOJNA AMBULANTA
V Zdravstvenem domu Postojna imamo odobreno 0.3 programa razvojne
ambulante.
V timu, ki ga vodi specialistka pediatrije s specialnimi znanji (0.3) sodelujejo še:
medicinska sestra (0.3), dipl. fizioterapevtka (0.6) in dipl. delovna terapevtka
(0.2). V dejavnosti razvojne ambulante so vključeni tudi zunanji sodelavci, ki
sestavljajo širši terapevtski tim razvojne ambulante: spec. pedagogi, logopedi,
psihilogi v vrtcih, Zavodih in razvojnih oddelkih in šolah s prilagojenim
programom. Z vsemi temi sodelujemo in načrtujemo program rehabilitacije za
posameznega otroka.
15
V razvojni ambulanti načrtujemo naslednji obseg dejavnosti:
RAZVOJNA AMBULANTA
število obravnavanih otrok
število obiskov
število timskih obravnavanj
NEVROFIZIOTERAPIJA
število obravnavanih otrok
število obiskov
DELOVNA TERAPIJA
število obravnavanih otrok
število obiskov
LOGOPED
število obravnavanih otrok
PLAN
100
300
45
50
480
20
280
8
V ekipi razvojne ambulante nimamo logopeda. Tudi v letu 2013 bomo v
logopedsko obravnavo vključili logopeda iz vrtca.
Program, namenjen logopedu smo prerazporedili in povečali obseg dela delovni
terapevtki, ki ni zmogla dovolj pogosto obravnavati vseh otrok, kar bomo
omogočili tudi v letu 2013.
Plan dela v razvojni ambulanti vsa leta presegamo, čeprav realizacija nad
planom ni finančno pokrita.
Zaradi večjih potreb in velike ranljivosti populacije, ki je obravnavana v
razvojni ambulanti, preseganje plana ne omejujemo.
4.1.3 AMBULANTI V SOCIALNOVARSTVENIH ZAVODIH
V Zdravstvenem domu Postojna opravljamo 0.61 programa za delo v
socialnovarstvenih zavodih, kjer izvajamo zdravstveno oskrbo v ambulanti in ob
postelji bolnikov.
4.1.3.1 AMBULANTA DOMA STAREJŠIH OBČANOV POSTOJNA (DSO)
V tej ambulanti opravljamo storitve v obsegu 0.5 programa , vse dneve v tednu,
v polovičnem delovnem času.
V ambulanti DSO načrtujemo 14.570 količnikov iz obiskov oziroma 100 %
realizacijo plana.
Za leto 2012 smo na podlagi internega strokovnega nadzora svetovali več
laboratorijske diagnostike pri obravnavi akutno obolelih. Za dvig kakovosti in
varnosti bomo:
16
 Nadaljevali s „sistematskimi pregledi“ vsakega novega varovanca z
ureditvijo zdravstvene dokumentacije in revizijo liste zdravil v obeh
ambulantah socialnovarstvenih zavodov.
 Pričeli z redno uporabo programa interakcij zdravil in konzultacij s
kliničnim farmakologom po medmrežju v obeh ambulantah
socialnovarstvenih zavodov.
 Preuredili prostore ambulante in omogočili ločen prostor za delo
zdravnika.
4.1.3.2 AMBULANTA V DOMU TALITA KUM
V tej ambulanti opravljamo storitve v obsegu 0.11 programa , dva dni v tednu po
2 uri. Nosilec ambulante je specialist DM, pri delu mu pomaga specilizantka
medicine, ki bo v letu 2013 zaključila specializacijo.
V letu 2013 planiramo 3580 količnikov iz storitev kar je 100 % realizacija plana.
Za dvig kakovosti in varnosti storitev smo tudi v tej ambulanti nadaljevali z
izvajanjem „sistematskih pregledov“ vseh novo sprejetih varovancev in redno
uporabo preverjanja interakcij zdravil in opremo dopolnili z EKG aparatom.
4.1.4 AMBULANTA ZA ZOBOZDRAVSTVENO VARSTVO ODRASLIH
V tej ambulanti opravljamo storitve zobozdravstvenega varstva odraslih.
V letu 2013 načrtujemo naslednji obseg dejavnosti v točkah:
ZOBOZDRAVSTVO
protetika
zobna nega
mladinsko zobozdravstvo
SKUPAJ
PLAN
22.180
22.180
0
44.3 60
Plan dela bomo realizirali 100 %. Preseganje programa kljub velikemu
povpraševanju po zobozdravstvenih storitveh ni finančno krito in delo planiramo
brez preseganja programa, kljub dolgi čakalni dobi.
1.12.2012 smo zaradi upokojitve zaposlili drugo zobozdravnico in s tem
obdržali program zobozdravstva, ki bi ga v nasprotnem primeru prevzel
zasebnik koncesionar. Ker v zadnjih 5 letih nismo veliko vlagali v posodobitev
zobna ambulante (zaradi negotovosti glede prenosa programa), smo že v
januarju 2013 zamenjali dotrajan stomatološki stol z vso opremo, večino
inštrumentov in dopolnili izbiro zobozdravstvenih materialov.
V prvem tromesečju bomo zamenjali tudi pohištvo in preostalo opremo za delo,
kar bo omogočalo kakovostnejše delo na področju zobozdravstva in boljše
delovne pogoje zaposlenim.
17
Zobozdravnica je predlagala številne strokovne izboljšave pri delu, kar vodstvo
zdravstvenega doma podpira.
Poudarek bo na nudenju nadstandardnih storitev in materialov z možnostjo
doplačila (zobozdravstveni standardi ZZZS so na zelo nizki strokovni ravni,
nekateri celo strokovno vprašljivi).
V kolikor bo povpraševanje, bomo omogočili bolnikom tudi samoplačniške
storitve zobozdravstva in organizirali samoplačniško ambulanto izven rednega
delovnega časa.
4.1.4.1 ZOBOZDRAVSTVENA PREVENTIVA
Zdravstveni dom Postojna opravlja zobozdravstveno preventivo za potrebe
predšolskih in šolskih otrok obeh občin soustanoviteljic Zdravstvenega doma
Postojna. Delo izvaja DMS na terenu, predvsem v šolah in vrtcih skladno z
navodili šolskih zobozdravnic.
V letu 2013 bomo nadaljevali z večjim poudarkom na zobni preventivi v
nosečnosti, vzgoji staršev (materinska šola) in delu z otroci v vrtcih.
Nadaljevali bomo z akcijo „Čisti zobje“ in nagrajevanjem najboljših razredov po
šolah. V ta namen bomo zagotovili donatorska sredstva.
Program dela bomo realizirali 100 %.
4.1.5 AMBULANTA ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO BOLNIKOV NA
TRAJNI ANTIKOAGULANTNI TERAPIJI
Imenujemo jo antikoagulantna ambulanta in jo izvajamo v obsegu 0.19
programa dva dni v tednu.
Število bolnikov v tej ambulanti vsako leto narašča, v 3 letih iz 380 na 450
bolnikov.
Glede na vsakoletno preseganje programa dela bomo ponovno (kar počnemo že
4 leta) predlagali 20 % povečanje programa dela za to ambulanto.
Plan dela so nam v letu 2012 znižali iz 9889 točk na 9368 točk (argument je
pomanjkanje sredstev). Plan smo v letu 2012 presegli za 17 % in cilj je doseči
samo 100 % realizacijo.
Ambulanto vodi specialistka družinske medicine. Konziljarni zdravnik je ostal
internist. Bolnikom kljub preseganju programa omogočamo vodenje
antikoagulantnega zdravljenja na domu, kar bomo izvajali tudi v letu 2013.
V socialnovarstvenih domovih bomo nadaljevali z vodenjem antikoagulantnega
zdravljenja s sodelovanjem sester v naših ambulantah, lociranih v
socialnovarstvenih domovih in bolnikom ne bo potrebno prihajati v Zdravstveni
dom Postojna.
18
V letu 2013 bomo pričeli pri bolnikih na antikoagulantnem zdravljenju uvajati
novo skupino zdravil skladno s priporočili, kar bo zahtevalo dobre strokovne
priprave in spremembo organizacije dela, za kar smo že nadgradili informacijski
sistem
4.1.6 PREHOSPITALNA ENOTA IN 24 - URNO ZDRAVSTVENO
VARSTVO
Zdravstveni dom Postojna je nosilec 24 - urnega zdravstvenega varstva občanov
občin Postojna in Pivka. V ta namen so organizirane tri dejavnosti, ki se med
seboj dopolnjujejo: PHE, dežurna služba in nujni reševalni prevozi.
Vse tri dejavnosti so financirane v pavšalu in nimajo količinskega plana dela,
temveč je plan postavljen z urniki dela.
Dežurna služba se izvaja vse dni od 21 - 7 ure, sobote od 14 ure do ponedeljka
do 7 ure ter vse praznike v obliki turnusa in dela preko polnega delovnega časa.
Nujni reševalni prevozi so organizirani 24 ur vse dni v letu in dopolnjujejo
dežurno službo in PHE.
PHE deluje vse delovne dni v tednu od 7 - 20 ure.
4.1.6.1 PREHOSPITALNA ENOTA (PHE) „C“
PHE deluje v Zdravstvenem domu Postojna 12 ur dnevno ob delavnikih z ekipo:
zdravnik specialist družinske medicine, zdravstveni tehnik – reševalec ali dipl.
zdravstvenik in zdravstveni tehnik – voznik v redni službi in eno ekipo v
pripravljenosti (brez zdravnika).
Pravilnik o službi nujne medicinske pomoči, ki ga je izdalo Ministrstvo za
zdravje določa, da se izvaja delo PHE „C“ vse dni v tednu, tudi sobote , nedelje
in praznike od 7 - 20 ure.
Plačnik (ZZZS) skladno z določili Splošnega dogovora financira PHE z
omejenimi sredstvi, ki nam finančno ne krijejo v celoti delovanja PHE vse
dneve v tednu.
Skladno s finančnimi možnostmi bomo organizirali dežurno službo in PHE z
redno zaposlitvijo dveh medicinskih tehnikov ali dipl. zdravstvenikov in dveh
medicinskih tehnikov v pripravljenosti, kljub zahtevi Pravilnika o službi NMP
po dveh ekipah tehnikov v rednem delu.
Tako obliko organizacije 24 urne NMP izvajamo že 10 let in se je izkazala kot
strokovno učinkovita, varna in racionalna.
V letu 2013 bo zaključila specializacijo DM zdravnica, ki je zainteresirana za
delo v NMP. V kolikor bodo dopuščala finančna sredstva bomo dopolnili ekipo
zdravnikov NMP in podaljšali delo zdravnikov na vse dni v tednu.
19
Obseg dela te enote je nemogoče planirati, vendar pričakujemo, da bo ostal na
približno lanskoletni ravni (7600 pregledov, od tega 450 nujnih, 12 reanimacij,
900 prevozov).
Najpomembnejši in najobsežnejši projekt v letu 2013 in 2014 bo projekt
prenove prostorov in opreme PHE v sklopu energetske sanacije objekta.
Glavna pridobitev po izvedbi projekta bo:
Prilagoditev prostorov vključevanju nujnih reševalnih prevozov v nov
cestno - prometni režim, s ciljem optimalizacije časa urgentne ekipe.
Prilagoditev prostorov sodobnemu načinu dela pri obravnavi
urgentnega bolnikam, z možnostjo krajšega okrevanja in opazovanja v enoti
PHE.
Omogočen bo transport bolnikov iz reševalnega vozila do
prostorov ambulante pod nadstreškom.
Omogočeno bo parkiranje urgentnega vozila neposredno ob
ambulanti PHE in vzdrževanje ustrezne temperature.
Ocena investicije je 360.000 € brez opreme in 440.000 € z opremo. Projekt smo
predstavili obema občinama soustanoviteljicama Zdravstvenega doma Postojna.
Pridobili smo soglasje za izvedbo projekta in ga vključili v projekt energetske
sanacije objekta, za katerega smo prijavljeni na razpis za evropska sredstva.
Izgledi za realizacijo so dobri.
Za opremo bo potrebno zagotoviti 120.000 € lastnih sredstev, kar smo vključili
v finančni načrt Zdravstvenga doma Postojna za leto 2013.
V letu 2013 načrtujemo vzdrževati visok nivo strokovnega dela v ANMP, kar
omogočamo s sprotnim izobraževanjem in dopolnjevanjem medicinske in
delovne opreme ter vozil.
 Na področju strokovnega izpopolnjevanja je cilj udeležba izobraževanj
z zaključnim preverjanjem znanja. Nadaljevali bomo s preverjanjem
znanja vseh zaposlenih v NMP in vseh sodelavcev ki dežurajo, s ciljem
poenotenja ukrepov v primerih urgentnih stanj.
 V letu 2013 bomo ndgradili znanje vseh zdravnikov na področju
uporabe UZ v urgentnih stanjih in dopolnili opremo NMP z UZ
aparatom.
 Dokončali bomo načrt za množične nesreče in uskladili materialno
opremljenost za primer množične nesreče s Civilno zaščito, Gasilsko
zvezo in Bolnišnico Postojna.
 V jesenskem času planiramo izvesti vajo množične nesreče s
sodelovanjem policije, gasilcev in sosednjih enot NMP.
 Nadaljevali bomo z rednimi sestanki zaposlenih in timsko reševali
20
strokovne dileme ter izvajali strokovni nadzor nad medicinskimi postopki.
 Dopolnjevali bomo organizacijska in strokovna navodila za vse, ki
delajo v PHE in dežurni službi skladno s Pravilnikom o izvajanju NMP in
dežurne službe.
 Poučevanje postopkov oživljanja bomo izvajali za vse zaposlene v
Zdravstvenem domu Postojna in ponudili programe učenja tudi zunanjim
interesentom.
 Pričeli bomo s strukturiranimi skupinami za vse udeležence nujnih
intervencij, s ciljem podpore in premagovanja stresa po težkih situacijah.
Področje zdravstvene nege v ANMP
Na področju zdravstvene nege v ANMP je 11 zaposlenih, od tega sta dva
delavca z visoko izobrazbo, ostalih 9 je zdravstvenih tehnikov. Štirje od teh se
ob delu izobražujejo iz področja zdravstvene nege (1 podiplomsko - megisterij,
3 dodiplomsko – visoka šola), štirje so pridobili naziv NMP reševalec.
V letu 2012 je izstopalo preseganje efektivnih in neefektivnih ur v
pripravljenosti.
Za zmanjšanje obremenitev zaposlenih v NMP, ki lahko vodijo v izgorelost in
preutrujenost, bomo iskali rešitve v smislu pogodbenih delavcev za
pripravljenost oziroma drugih oblik zaposlovanja, V letu 2013 smo si postavili
cilj zmanjšati število ur letno na posameznika za 10 – 15 %.
4.1.6.2 DEŽURNA SLUŽBA
Dežurna služba je pomemben del zagotavljanja 24 urnega zdravstvenega varstva
in poteka vse dneve od 21 - 7 ure ter sobote od 7 ure do ponedeljka do 7 ure, ter
vse praznike. V dežurno službo so se dolžni vključevati vsi zdravniki na
primarni ravni.
V dežurno službo se vključuje 10 redno zaposlenih zdravnikov, ki dežurajo 2 3x mesečno in 5 zdravnikov po pogodbi, ki opravijo 50 % vseh dežurstev.
Koordinacija dela v dežurni službi s trenutnim številom sodelujočih zdravnikov
ni problematična.
V letu 2013 bomo več pozornosti posvetili kakovosti dela.
 Izvajali bomo redni strokovni nadzor nad delom vseh sodelujočih v
dežurstvu, nad porabo sredstev in odredbami urgentnih voženj, s ciljem
racionalizacije dela te enote.
 Organizirali interna izobraževanja s preverjanjem znanja.
 Poenotili postopek pri obravnavi nujnih stanj.
 Vpeljali bomo uporabo UZ pri delu v dežurni službi.
21
4.1.6.3 NUJNI REŠEVALNI PREVOZI
So plačani v pavšalu. Kalkulativni element izračuna pavšala ni več število
prevoženih kilometrov, ampak število pripadajočega kadra.
Plan prevoženih km smo si postavili sami na osnovi izračuna povprečja
prevoženih km v zadnjih 5 letih.
V letu 2013 planiramo: 450 nujnih prevozov, s ciljem znižanja prevoženih km
za 10 % - na 66.000 km. Število prevoženih km lahko znižamo z doslednim
upoštevanjem indikacij za nujne vožnje in preusmeritvijo prevozov bolnikov z
nenujnimi reševalnimi prevozi.
 Nadaljevali bomo z dobrim sodelovanjem z zasebnikom koncesionarjem, ki opravlja nenujne prevoze.
 Za vse zdravnike, ki bodo sodelovali v službi NMP in dežurni službi
bomo pripravili navodila za pravilno razporejanje prevozov na nujne in
nenujne.
4.1.6.4 NENUJNI REŠEVALNI PREVOZI
Izvajamo ga od aprila 2011 v obsegu 0.1 programa.
S tem programom nam je omogočeno, da vse prevoze v času izven delovnega
časa koncesionarja zasebnika opravimo z isto ekipo in vozili, kot smo jih doslej
opravljali brez plačila.
Plan dela za leto 2013 je opraviti vse nenujne prevoze v času odsotnosti dela
koncesionarja za nenujne prevoze in s tem zmanjšati število nujnih prevozov.
Plan prevoženih nenujnih prevozov je sicer samo 9946 km in ti so plačani v
celoti. 78 % cene nenujnih prevozov je krito iz dodatnega zdravstvenega
zavarovanja, ki plača vse prevoze brez omejitev, zato teh prevozov ne bomo
omejevali. V letu 2012 je bilo prevoženih 18.500 km, v letu 2013 planiramo
30.000 prevoženih km.
4.1.7 RENTGEN
Diagnostične storitve RTG opravljamo na področju slikanja skeleta, prsnih
organov, požiralnika in rodil s kontrastom ter samoplačniško zobni RTG.
V letu 2013 načrtujemo enak obseg storitev kot predhodno leto.
Na RTG oddelku načrtujemo naslednji obseg dejavnosti:
RTG
Število točk po pogodbi z ZZZS
Število evid. točk v spec.aAmb.
PLAN
33.528
12.500
22
Število točk – samoplačniki
Število storitev – ortopan
Število storitev – zobni RTG
SKUPAJ
3400
3200
2100
54.700
Obseg storitev za zunanje plačnike bomo skušali obdržati na nivoju leta 2011
(v letu 2012 se je znižal za 5,5 %).
Nadaljevali bomo s predstavitvami RTG dejavnosti šolam.
Enkrat letno bomo pripravili dan odprtih vrat, s predstavitvijo RTG oddelka.
V letu 2013 planiramo posodobitev RIS (RTG informacijski sistem), ker so
licence zastarele in ne zagotavljajo več varnosti shranjenih podatkov, niti
ustreznega arhiviranja.
Potrebna je nadgradnja strežnika RIS z instalacijo najsodobnejših verzij
operacijskega sistema. Projekt bi financirali preko spremembe vzdrževalne
pogodbe, kar bi bilo bistveno racionalnejše kot plačilo stroška, ki znaša 60.000
€.
Glede na napredek stroke v zobozdravstvu bi za ortodontijo, zobno kirurgijo in
zobno implantologijo lahko nudili sodobnejše 2D in 3D panoramske slike zob
samoplačniško. Investicija v nakup aparata je ocenjena na 55.000 €. Pripravili
bomo finančno konstrukcijo in izračun rentabilnosti nakupa aparata. Nakup
aparata smo vključili v finančni nalrt za leto 2013.
4.1.8 FIZIOTERAPIJA – 3.7 programa
Storitve FTH obsegajo fizikalno terapijo za bolnike po poškodbah (brez čakalne
dobe) in za bolnike s kroničnimi ali akutnimi boleznimi skeletno mišičnega
sistema.
Plan dela obsega 57.119 točk letno.
Kljub velikemu povpraševanju po storitvah FTH s strani bolnikov, preseganje
programa ni plačano, zato plana ne bomo presegali.
S tekočim delom bomo skušali obdržati relativno kratko čakalno dobo (2 - 3
tedne), kot jo imajo redke ambulante FTH v Sloveniji.
V letu 2012 smo pričeli s samoplačniškimi storitvami z novim aparatom
visokih energij za zdravljenje vnetja tetiv in kalcinacij. Zaradi slabega odziva,
bomo pričeli z intenzivnješim informiranjem predvsem zdravnikov o možnosti
napotovanja bolnikov na FTH obravnavo v Zdravstveni dom (strokovne
smernice, informacije o dostopnosti, ceni, uspešnosti terapije).
Nadaljevali bomo s svetovanjem bolnikom o možnosti nakupa in uporabe
aparatov in tehnik FTH na domu, predvsem v izogib uporabe neučinkovitih
aparatov in tehnik.
Zamenjali bomo dotrajan aparat diadinamik in dopolnili delo z novim
aparatom za elektrostimulacijo.
23
Za nadomestitev planirane upokojitve ene fizioterapevtke v letu 2013, bomo
pravočasno iskali nadomestitev in omogočili sodelovanje fizioterapevta v naši
enoti že pred zaposlitvijo (nadomeščanje odsotnosti).
Spodbujali bomo strokovno izpopolnjevanje zaposlenih na področju novih
tehnik FTH.
4.1.9 PATRONAŽNA SLUŽBA – 8.56 programa
Patronažna služba izvaja zdravstveno nego bolnikov po delovnem nalogu
zdravnika, zdravstveno obravnavo nosečnic, otročnic, novorojenčkov,
dojenčkov ter malih otrok do tretjega leta starosti, preventivne obiske invalidov,
kroničnih bolnikov ter oseb z motnjami v razvoju.
V patronažni službi načrtujemo naslednji obseg dejavnosti:
PATRONAŽNA SLUŽBA
Število količnikov
Razmerje kurativa – preventiva
Število obiskov
Število obravnavanih bolnikov
Število obiskov družin z novoroj.
PLAN
125.340
65 - 35→ cilj 60:40
10.500
600
230
Ker plan dela vsa leta presegamo planiramo v letu 2013 zmanjšati preseganje
pod 10 %, kar nam je uspelo že v letu 2012.
Cilj te enote bo v letu 2013 opraviti čim večje število preventivnih obiskov na
terenu, da se približamo strokovnim smernicam (40 % preventivnega dela).
Obiskali bomo večino dojenčkov v 5. mesecu starosti, zaradi uvajanja nove
sheme mešane prehrane in povečali število obiskov otrok v 2. in 3. letu starosti.
Pripravili smo projekt preventivnih obiskov na domu bolnikov z boleznimi
srca in ožilja in občanov s pričakovanimi dejavniki tveganja za bolezni srca in
ožilja, kateri se ne udeležijo preventivnih pregledov.
Izvajati smo ga začeli v letu 2012 in beležili število opravljenih patronažnih
obiskov za vsak mesec posebej, kar bomo nadaljevali v letu 2013.
Glede na izkušnje učinkovitosti zdravljenja kroničnih ran z laserjem bomo
pripravili predlog glede nakupa aparata in ponudili bolnikom samoplačniško
terapijo, ker storitve ni v programu ZZZS.
Pripravili bomo predlog posvetovalnice s področja zdravstvene nege za
nosečnice oziroma mladostnice.
Zaradi visokih materialnih stroškov v enoti, ki smo jih že v letu 2012 uspešno
racionalizirali, bomo v letu 2013 nadaljevali z racionalizacijo uporabe –
predvsem nadstandardnih materialov.
24
Še naprej bomo sodelovali pri izvedbi preventivnih akcij, Šole za starše,
CINDI programu in raznih razstavah, ki potekajo v avli Zdravstvenega doma.
Skrbeli bomo za redno strokovno izpopolnjevanje in izobraževanje na področju
patronažnega varstva ter se poskušali aktivno udeleževati na strokovnih
srečanjih.
Aktivno se bomo povezovali z vsemi strokovnimi organizacijami in nevladnimi
organizacijami.
Zanimamo se za pridobitev naslova „Dojenju prijazna zdravstvena
ustanova“, ki ga podeljuje Nacionalni odbor za spodbujanje dojenja pri Društvu
UNICEF Slovenija. Ker je to zelo zahteven projekt za celotno ustanovo, bomo v
letu 2013 poskušali pridobiti čim več informacij in povratnih informacij
ustanov, ki ta naziv že imajo.
Nadaljevali bomo z rednimi jutranjimi sestanki in se enkrat v tromesečju
udeležili zdravniškega sestanka na temo s področja patronažnega varstva.
Še naprej se bomo trudili za ohranitev zadovoljstva svojih uporabnikov in jim
nudili profesionalne, strokovne in prijazne storitve.
V letu 2013 in 2014 planiramo zamenjati 2 službeni vozili.
4.1.10 LABORATORIJ
Laboratorij opravlja 60 % storitev za potrebe v Zdravstvenega doma Postojna
(doslej 50 %), 30 % za Bolnišnico za ženske bolezni in porodništvo (doslej
50%) in 10 % za koncesionarje. Laboratorijske storitve obsegajo vse potrebne
diagnostične metode za primarno raven zdravstvenega varstva, urgentno
medicino in bolnišnično službo.
Za potrebe Zdravstvenega doma Postojna planiramo povečati obsega storitev iz
70.000 točk na 82.000 (tri referenčne ambulante; ena dodatna ADM). Za potrebe
zunanjih naročnikov koncesionarjev planiramo obdržati obseg storitev na
lanskoletni ravni (40.000 točk).
Nadaljevali bomo s predlogi izboljšanja uporabnosti LIS sistema in omogočili
elektronsko naročanje vsem zunanjim naročnikom .
Na področju stroškov materiala je nujna racionalizacija, saj je rast na tem
področju nad povprečno rastjo stroškov v zavodu, s ciljem znižati stroške za 5%.
Na področju kadrov je v letu 2013 predvidena ena upokojitev. Za nadomeščanje
le te se bomo odločili naknadno, glede na obseg dela laboratorija.
Delo v laboratoriju bomo posodobili z nakupom aparata za določanje
urinskega sedimenta v primeru, če se bodo primerjave rezultatov mikroskopaparat pokazale za primerne in strokovno utemeljene.
Omogočili bomo eno pripravništvo.
Vodja laboratorija je nosilka licence za opravljanje dela na področju
laboratorijske medicine. Omogočili ji bomo izpopolnjevanje na področju
25
vodenja kakovosti in tržili znanje na področju nadzora kakovosti laboratorijev
(Il. Bistrica, Cerknica).
4.4.11 ZDRAVSTVENA VZGOJA IN PREVENTIVA
Vsebinsko bo program dela ostal enak kot v letu 2012, razširili ga bomo le na
področju preventive rakastih obolenj.
V naših delavnicah bomo nadaljevali s predavanji o zgodnjem odkrivanju
raka na debelem črevesju in prostati – seznanitev s programom SVIT. Uporabili
bomo model debelega črevesa in prostate za nazoren prikaz problematike.
Plan preventivnih delavnic v okviru programa Cindi Slovenija
DELAVNICE
Zdravo hujšanje
Zdrava prehrana
Telesna dejavnost – gibanje
Zdrav življenski slog
Test hoje – enkrat
Dejavniki tveganja
Da, opuščam kajenje
SKUPAJ
PLAN
2012
1
5
6
9
24
5
1
51
PLAN
2013
1
4
6
10
21
5
1
48
Petino delavnic bomo izvedli v Pivki s sodelovanjem zdravstvenih delavcev iz
Pivke.
Nadaljevali bomo s sodelovanjem z Društvom zdravljenih alkoholikov in sicer z
2 delavnicama o zdravi prehrani in 2 kuharskima delavnicama. Z njihovimi člani
bomo izpeljali tudi delavnico gibanje z nordijsko hojo.
Tudi letos se bomo povezali s slovenskim nefrološkim društvom in ob
svetovnem dnevu ledvic organizirali brezplačno testiranje seča na proteinurijo v
našem laboratoriju, meritve krvnega tlaka in krvnega sladkorja ter svetovanje.
DMS iz otroškega dispanzerja bo pripravila plan zdravstveno vzgojnih
predavanj v vrtcih.
Plan dela zdravstvene vzgoje
Zdravstveneno vzgojo bomo organizirali za vse občane Postojne in Pivke.
1.
Svetovni dan brez cigarete
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Svetovni dan raka
Teden boja proti raku
Svetovni dan vod
Dan boja proti tbc
Svetovni dan zdravja
Evropski teden cepljenja
26
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
Svetovni dan zemlje
Svetovni dan alzheimerjeve bolezni
Dan srca
Teden otroka, teden dojenja
Svetovni dan duševnega zdravja
Svetovni dan hoje
Svetovni dan hrane
Svetovni dan osteoporoze
Varnost, enakost
Ustavimo gripo
Svetovni dan sladkorne bolezni
Mesec boja proti odvisnosti
Mednarodni dan boja proti aidsu
Mednarodni dan boja proti nasilju nad ženskami
Svetovni dan invalidov
Dan človekovih pravic
Svetovni dan preprečevanja samomora
Poškodbe s pirotehničnimi sredstvi
Svetovni dan astme
Svetovni dan gibanja
Mednarodni dan medicinskih sester
Svetovni dan družine
Svetovni dan hipertenzije
Svetovni dan brez tobaka
Varno poletje
Droge - medn. dan proti zlorabi in nezakonitemu
prometu z drogami
Šola za starše
teme: nega novorojenčka (praktična delavnica)
nega zobovja
Spletno stran bomo nadgradili z aktualnimi vsebinami z zdravstveno
vzgojnega in preventivnega področja. Pripravili bomo okvirni plan vsebin.
Zdravstvena vzgoja za otroke in mladino
Zdravstvena vzgoja se deli:
 zdravstvena vzgoja za dojenčke in predšolske otroke do 6. leta starosti:
dojenje, nega otroka, pestovanje, preprečevanje poškodb, prehrana;
 zdravstvena vzgoja za šolske otroke in mladino do dopolnjenega 19. leta
starosti: zdrav način življenja, prehrana, puberteta, gibanje za zdravje,
telesna teža, kontracepcija.
 Predavanja, delavnice in delo v manjših skupinah z učenci, pedagogi in
starši: zdrav življenski slog, kontracepcija, spolno prenosljive bolezni,
droge, škodljive razvade.
27
4.4.12 Zdravstvena nega
Zdravstvena nega v Zdravstvenem domu dr. Franca Ambrožiča Postojna
vključuje poleg promocije zdravja, preprečevanja bolezni ter skrbi za bolne,
invalide in umirajoče, tudi skrb za varno okolje, sodelovanje pri oblikovanju
zdravstvene politike in izobraževanja.
Medicinske sestre in zdravstveni tehniki so člani različnih strokovnih sekcij in
Društva medicinskih sester Koper.
S sodelovanjem v strokovnih sekcijah lahko vsak od nas pripomore k razvoju
stroke in s tem izboljševanju dela v poklicu.
V letu 2013 bomo še naprej zaposlene spodbujali k včlanitvi v strokovne sekcije
naše krovne organizacije Zbornice – zveze. Še naprej bomo podpirali
prizadevanja zaposlenih za čim višjo strokovno usposobljenost ter seveda temu
primerno plačilo.
Zavedamo se, da so zdravstvene potrebe pacientov takšne, da zahtevajo vedno
več znanja in usposobljenosti medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov in
temu bomo sledili tudi v Zdravstvenem domu Postojna.
Tudi v letu 2013 bomo učna baza dijakom in študentom različnih šol: sami pa
bomo nadgradili znanje s področja mentorstva tako, da bo veliko število
medicinskih sester pridobilo licenco na tem področju.
Delo medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov predstavlja velik in pomemben
del celotne oskrbe bolnika, zato bomo naše delo še naprej usmerjali v varno in
kakovostno obravnavo naših bolnikov oz. varovancev.
4.2 SEKUNDARNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST
V Zdravstvenem domu Postojna opravljamo sekundarno zdravstveno dejavnost
v specialističnih ambulantah:
 pulmološka ambulanta 0.3 programa,
 internistična 0.1,
 diabetološka ambulanta 0.4,
 ortopedska ambulanta 0.6,
 dermatološka in varikološka ambulanta 0.4,
 kirurška ambulanta 0.2.
V specialističnih ambulantah opravljamo storitve za bolnike širše regije in
omogočamo večjo dostopnost specialističnih storitev, tako glede na oddaljenost
bolnikov, kot na časovno dostopnost (strokovno sprejemljive čakalne dobe).
Na preglede v specialističnih ambulantah naročamo bolnike telefonsko, v letu
2013 planiramo povečati obseg naročanja po medmrežju in uvesti možnost
naročanja po SMS.
28
Organizacija teh ambulant je zahtevna, saj zaposlujemo pogodbeno zdravnike in
usklajujemo delo med. sester in zasedenosti prostorov ambulant.
Cilj zavoda je nuditi bolnikom širše regije čim pestrejšo izbiro specialistov, ki
se pri svojem delu kot subspecialisti operaterji ukvarjajo z različnimi področji. S
takim načinom dela zagotavljamo bolnikom napotitve na bolnišnično zdravljenje
k specialistom, ki jih pregledajo že v naših ambulantah.
Zaradi omejitev pri nagrajevanju specialistov in previsokih planov dela imamo
velike težave in težnje posameznikov po prenehanju sodelovanja in nove
zdravnike težko pridobimo za sodelovanje.
V specialističnih ambulantah je plan dela po številu obiskov vsako leto višji
(povprečje realizacije zadnjih treh let postane plan za tekoče leto) in pomeni
nerealno število obiskov na ambulanto (strokovno priporočeni normativi 15 - 25
obiskov, ZZZS 35 - 40 obiskov).
Plan dela lahko izpolnimo samo z dodatnim delom, kar prinaša dodatne stroške.
Vsako leto je vrednost enega specialističnega pregleda nižja, trenutno znaša
12,5€.
V letu 2013 se programa dela specialističnih ambulant ne bo spremenil.
Pogoj za plačilo je 100 % realizacija plana obiskov in 85 % realizacija plana
storitev (točk) ali 100 % realizacija točk.
V specialističnih ambulantah planiramo naslednji obseg dejavnosti:
SPECIALIST
pulmolog
internist
diabetolog
ortoped
dermatolog
varikolog
kirurg
OBSEG
PROGRAMA
PLAN
2013
0.3
0.1
0.4
0.6
0.22
0.22
0.24
OBISKOV PLAN TOČK
2550
428
2402
3230
1573
865
1299
100%
18.590
4805
21.766
26.593
12.039
5882
10.637
85%
15.802
4084
18.501
22.604
10.233
5000
9041
ŠT. AMB.
80
80
80
40
38
40
4.2.1 PULMOLOŠKA AMBULANTA - 0.3 programa
V tej ambulanti opravljamo vse potrebne diagnostične in terapevtske
ambulantne storitve na področju bolezni pljuč in preobčutljivosti.
V letu 2013 bomo program realizirali z beleženjem RTG storitev na pulmološko
ambulanto.
Opravili bomo več merjenj pljučnih funkcij za odkrivanje bolnikov s kronično
pljučno boleznijo v zgodnji fazi (kadilci), zaradi napotovanja iz referenčnih
ambulant.
29
Nadaljevali bomo z izvajanjem nove metode zdravljenja bolnikov z alergijami
(sublingualna desenzibilizacija), ki so jo doslej izvajali le bolnišnično in
povečali število obravnavanih bolnikov.
Obdržali bomo dosedanje, kratke čakalne dobe (do 1 tedna).
4.2.2. INTERNISTIČNA AMBULANTA - 0.1 programa
V tej ambulanti opravljamo večino diagnostičnih in terapevtskih storitev za
bolnike z boleznimi notranjih organov. Zaradi velikega povpraševanja smo že v
letu 2012 povečali število obravnavanih bolnikov in v letu 2013 bomo realizirali
isto število storitev (430 obiskov, 4084 točk).
Internist bo opravljal nadzor nad delom antikoagulantne ambulante.
Čakalne dobe ostajajo do 1 tedna.
4.2.3 AMBULANTA ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO BOLNIKOV S
SLADKORNO BOLEZNIJO – 0.4 programa
V tej ambulanti opravljamo diagnosticiranje in vodenje bolnikov s sladkorno
boleznijo.
Plan dela bo v letu 2013 ostal enak kot leta 2012 (2400 obiskov, 21.700 točk).
V letu 2013 bomo nadaljevali z naročanjem bolnikov na uro. Bolnikom ne bo
potrebno prihajati tešč, zato bodo lahko enakomerno naročeni preko celega
dneva.
Uskladili bomo delo z laboratorijem in zmanjšali čakanje na izvide pod 2 uri.
Ambulanto za sladkorno bolezen bomo v letu 2013 nadgradili s sistemom
GARDIAN (to je sistem za kontrolno merjenje glukoze v krvi), kar bo
omogočalo lažje in boljše titriranje in urejanje življenskega sloga sladkornih
bolnikov in s tem posledično boljšo kvaliteto življenja.
Nadaljevali bomo z ambulantnimi prehodi na insulin.
Diabetolog se bo 2 - 3x letno udeleževal zdravniških sestankov za uskladitev
delitve dela in podajanja strokovnih smernic.
V sklopu preureditve prostorov bivšega laboratorija smo zagotovili prostore za
delavnice dietne prehrane za sladkorne bolnike s praktičnimi vajami in
edukacijo. Delavnice bomo organizirali v sodelovanju s priznanimi kuharskimi
mojstri in jih izvedli 1 - 2x mesečno, skupno planiramo 10 - 15 delavnic.
Delavnice bodo namenjene tudi zdravstvenim delavcem s ciljem, da vsak
udeleženec vodi vsaj eno delavnico za bolnike.
V letu 2012 smo pričeli s presejalnim testom za diabetično nogo, ki jih je
izvajala strokovno usposobljena SMS 4 ure tedensko. V letu 2013 bomo opravili
pregled 300 - 350 sladkornim bolnikom.
30
Strukturirana samokontrola:
Pri bolnikih bomo uvedli dnevnike – meritve bodo opravljali ob pravem času, v
pravih situacijah in primerno pogosto. Meritve bo dipl. medicinska sestra
analizirala skupaj z bolnikom in načrtovala nadaljne ukrepe. Samokontrola ne
prinaša rezultatov, če ji ne sledijo ukrepi.
Svetovalni telefon: zaradi približevanja svetovanja sladkornim bolnikom bomo
uvedli uro za posvete po telefonu tako za zdravnika kot DMS.
4.2.4 ORTOPEDSKA AMBULANTA – 0.6 programa
V tej ambulanti opravljamo preglede bolnikov z boleznimi gibal 3x tedensko.
Glede na staranje populacije je obolevnost na področju kostno mišičnega
sistema v porastu in posledično so v porastu potrebe po ortopedski obravnavi.
Plan dela, ki je v tej ambulanti preobsežen bomo realizirali z beleženjem RTG
storitev v to ambulanto in ostaja enak kot leta 2012 (3230 obiskov, 22.600 točk).
Obržali bomo število ortopedov, kateri obravnavajo različna subspecialistična
področja dela.
Nadaljevali bomo z možnostjo naročanja po e - medijih in s tem izboljšali
naročanje na pregled k ortopedom.
4.2.5 DERMATOLOŠKA IN VARIKOLOŠKA AMBULANTA–0.45
programa
Ambulanti sta vsebinsko povezani in se dopolnjujeta. V tej ambulanti
obravnavamo bolnike z boleznimi kože, spolno prenosljivimi boleznimi in
boleznimi ven.
Plan dela tudi v letu 2013 ostaja enak kot leta 2012 (2440 obiskov, 17.900
točk), realizirali ga bomo z dodatnimi ambulantami, ker ga v rednem delu ni
mogoče realizirati. Stroški dodatnih ambulant finančno bremenijo poslovanja te
enote.
Delo smo strokovno dopolnili v dermatološki ambulanti z možnostmi dodatne
laboratorijske diagnostike (brisi, histološke preiskave), kar bomo nadaljevali
tudi v letu 2013.
Dodatno bomo opravljali meritve gleženjskega indeksa.
4.2.6 KIRURŠKA AMBULANTA – 0.24 programa
V tej ambulanti opravljamo storitve za bolnike s poškodbami, boleznimi kože in
podkožja in bolnike z operabilnimi boleznimi trebuha.
Plan dela bomo izpolnili z beleženjem RTG storitev v to ambulanto ter z
organizacijo dodatnih ambulant za posege, enako kot leta 2012.
31
V ambulantah za male kirurške posege bomo obravnavali bolnike, ki potrebujejo
odstranitev manjših tvorb in dodatno histološko diagnostiko (1300 bolnikov,
9050 točk).
Nadaljevali bomo z delom mavčarne, ki v programu dela ni vključena
(nadstandard) in dodatno izobrazili zdravstvenega tehnika za mavčenje.
4.3 UPRAVLJANJE ZAVODA
4.3.1 UPRAVLJANJE Z ZGRADBO
Javni zavod Zdravstveni dom Postojna je pooblaščen za upravljanje z objektom,
v katerem deluje in z njegovo okolico.
Objekt je bil zgrajen leta 1980 in obsega 6000 m2 površine. Lastnika objekta sta
občini in sicer 2/3 občina Postojna in 1/3 občina Pivka. V objektu je 3187 m2
funkcionalne površine, od katere je 58 % - 1836 m2 oddanih v najem.
Objekt je v relativno dobrem stanju, vsekakor bo potrebno zaradi dotrajanosti
zamenjati okna (okvirna vrednost projekta 600.000 €) in strešno kritino (azbest)
v vrednosti (330.000 €), sanirati ovoj objekta in izvesti energetsko sanacijo.
Za investicijska vlaganja v objekt sta zadolženi obe občini. Plan investicij smo
jima posredovali: že v letu 2008 s planom realizacije 2009 in ponovno v letu
2010, v letu 2011 pa tudi projekt prenove prostorov NMP.
V letu 2013 smo se skupaj z obema občinama pripravili za razpis za
energetsko sanacijo objekta, z možnostjo pridobiti evropska sredstva v višini
80 %. Ocena stroškov projekta je 1.800.000 €. To je največji projekt sanacije
objekta od novogradnje dalje.
Vzporedno z izvajanjem energetske sanancije je planirana prenova prostorov
NMP, ki je drugi največji projekt srednjeročnega obdobja do leta 2014.
4.3.1.1 PREDLOGI INVESTICIJ PROJEKTOV ZDRAVSTVENEGA
DOMA POSTOJNA ZA OBDOBJE 2011 - 2013
Skladno s srednjeročnim planom razvoja Zdravstvenega doma Postojna smo
pripravili predloge projektov zavoda za obdobje 3 let in jih predstavili
županoma Občin Postojna in Pivka pred sprejetjem občinskih proračunov za
naslednje srednjeročno obdobje.
4.3.1.1.1 PROJEKT ENERGETSKE SANACIJE OBJEKTA ZDRAVSTVENI
DOM POSTOJNA
V letu 2012 smo zaključili energetski pregled objekta in pridobili energetsko
izkaznico in projektno dokumentacijo, kar je pogoj za prijavo na razpise za
evropska sredstva s področja energetike.
32
V letu 2013 sta se obe občini prijavili na razpis za energetsko sanacijo
objekta Zdravstvenega doma Postojna.
Vsebina projekta obsega:
- menjavo oken,
- menjavo fasade in izolacijo,
- menjavo strešne kritine,
- ureditev vhodov v objekt,
- ureditev prezračevanja (strojna oprema).
Ocena potrebne investicije je 1.9 mio €.
V kolikor bomo na razpisu uspešni bo 80 % sredstev zagotovljenih iz evropskih
skladov, preostalih 20 % bodo zagotovili obe občini. V kolikor bomo na razpisu
uspeli, bomo imeli rešenih večino bivalnih pogojev za naslednjih 20 let.
Po neuradnih informacijah ima Zdravstveni dom Postojna dobre možnosti za
uspešno kandidiranje na razpis.
Predlagan terminski plan izvedbe del je v letu 2013, zaključek del in s tem tudi
financiranja v letu 2014.
4.3.1.1.2 PRENOVE PROSTOROV IN OPREME NUJNE
MEDICINSKE POMOČI (NMP) IN DEŽURNE SLUŽBE
Objekt Zdravstveni dom Postojna je bil zgrajen 1980.
Prostori, v katerih se izvaja služba NMP in dežurna služba ne ustrezajo več
strokovnim standardom, so zastareli in dotrajani. Na to dejstvo so nas že pred
leti opozarjali z Ministrstva za zdravje, glede na ugotovitve strokovnih
nadzorov.
Za nudenje ustreznega 24 urnega zdravstvenega varstva občanom Postojne in
Pivke je nujna preureditev prostorov.
Obe občini soustanoviteljici sta s problematiko nujnosti preureditve prostorov
PHE in dežurne službe seznanjeni.
V letu 2010 je bil dokončan nov cestno - prometni režim in s tem je omogočena
izvedba preureditve prostorov PHE.
Glavna pridobitev po izvedbi projekta bo:
 Prilagoditev prostorov vključevanju nujnih reševalnih vozil v nov
cestno - prometni režim, s ciljem optimalizacije časa urgentne
ekipe.
 Prilagoditev prostorov sodobnemu načinu dela pri obravnavi
urgentnega bolnika, z možnostjo krajšega okrevanja in opazovanja
v enoti PHE.
 Omogočen bo transport bolnikov iz reševalnega vozila do prostorov
ambulante pod nadstreškom.
33
 Omogočeno bo parkiranje urgentnega vozila neposredno ob
ambulanti PHE v prostoru z ustrezno in varno infrastrukturo za
napajanje aparatov v vozilu in vzdrževanja ustrezne temperature.
V letu 2012 smo pripravili vso potrebno dokumentacijo za projekt prenove PHE
in opredelili vrednost investicije.
Ocena investicije je 480.000 €: od tega 360.000 € gradbena dela, sredstva naj bi
zagotovili obe občini in 120.000 € oprema prostorov, kar bomo zagotovili iz
lastnih sredstev.
Pridobili smo soglasje za izvedbo projekta vzporedno z energetsko sanacijo
objekta, ker izvajanje projektov ločeno pomembno viša stroške investicije.
V kolikor bomo uspešni na razpisu za energetsko sanacijo bodo dela dokončana
do leta 2014.
4.3.1.1.3
NAJEMNINE
V letu 2012 smo oddali v najem 100 m2 prostorov bivšega laboratorija
koncesionarju zobozdravniku. Za najem je ostalo še 80 m2 prostorov bivšega
laboratorija v IV. gradbeni fazi in ena pisarna. Vsi ostali prostori so zasedeni. S
tem se je zaključil tudi projekt prenove prostorov bivšega laboratorija.
4.3.1.1.4 GRADNJA REŠEVALNE POSTAJE IN GARAŽ PATRONAŽNE
SLUŽBE
Že dve leti sodelujemo pri načrtovanju gradnje novega gasilskega doma na
lokaciji reševalne postaje. Idejni projekt je zaključen, gradnja je preložena za
nedoločen čas. Investitor projekta je občina Postojna. V novem objektu bodo
zagotovljeni primerni prostori za garažiranje in vzdrževanje reševalnih vozil ter
garaže za patronažna vozila (8 garaž).
4.3.2 UPRAVLJANJE OKOLICE
V letu 2013 bomo v sklopu energetske prenove objekta preuredili vhode v
objekt in uvedli ustrezne oznake in napise nad vhodi.
Uvedli bomo zagrajen prostor za odlaganje smeti.
Po preselitvi vozil patronažne službe v novo parkirno hišo bomo odstranili
objekt na parkirišču pred Zdravstvenim domom Postojna, ki je služil za
garažiranje službenih vozil.
Urejali bomo zelenice in cvetlične nasade v okolici objekta.
4.3.3 PROJEKT INFORMATIKE
Na področju informatike bomo sproti dopolnjevali računalniško opremo in z
računalniki ustrezno opremili tudi nova delovišča.
34
Vzdrževali bomo povezave vseh delovišč z laboratorijem (LIS) in RTG (RIS)
ter nadgradili povezave z zunajimi odjemalci.
Nadaljevali bomo z uvajanjem novih programov za podporo medicinski stroki
in zdravstveni negi, začeli z uvajanjem elektronskega kartona.
Računovodski sistem bomo nadgradili s sodobnim protivirusnim programom in
programom za zaščito varnosti podatkov.
Posodobili bomo RIS sistem s programsko nadgradnjo, ki bo omogočala varno
arhiviranje zdravstvene dokumentacije na RTG oddelku in varnost podatkov, kar
bo največji poseg na področju informatike v Zdravstvenem domu Postojna v
zadnjih 5 letih (60.000 €).
Nadaljevali bomo z individualnim učnim pristopom, s ciljem izboljšati znanje
vseh zaposlenih na področju uporabe e - tehnologije in novih programov (učne
ure na deloviščih).
Kljub dnevnim potrebam po sprotnih intervencijah, tako na računalniški kot na
programski opremi, bomo težave reševali s pomočjo pogodbenega partnerja in
dveh zaposlenih, ki sta pooblaščena za področje informatike, ker za zaposlitev
informatika nimamo zagotovljenih sredstev.
Ena od prioritet v letu 2013 bo posodabljanje spletne strani, ki je bila v letu
2012 zelo dobro obiskana (900 - 1000 obiskov tedensko).
Za urejanje spletne strani imamo zunanjega sodelavca, za vsebinski del bo
zadolžen en zdravnik in DMS.
V vsebini spletne strani smo poleg informacij o organizaciji dela in informacij
javnega značaja dodali strokovne vsebine (obeleženje svetovnih dnevov,
aktualne teme glede na obolevnost, dogodki s področja preventivnih akcij,
cepljenja...).
Zaradi povpraševanja po splošnih informacijah na spletni strani o zdravstvu v
regiji bomo ponudili informacijo o dostopih do spletnih strani zasebnikov in
drugih služb.
Nadgradili bomo sistem elektronskega beleženja delovnega časa in povezavo
le tega z obračunom plač ter ga prilagajali specifikam dela v ZD.
Sodelovali bomo pri projektu e - zdravje, ki bo omogočil sodobne vsebine in
povezave na področju poslovanja z ZZZS.
4.3.4 PROJEKT POSODOBITVE MEDICINSKE OPREME IN VOZIL
V letu 2013 bomo za posodobitev medicinske opreme in opreme za delo ter
vozil namenili 107.200 € in sicer:
- računalniško in programsko opremo,
- 12 medicinskih svetilk,
- 2 hidravlični pregledovalni mizi,
- prenosni EKG,
- diadinamik in aparat za nevrostimulacijo FTH,
35
- medicinsko opremo novega vozila,
- nadgradnja RTG inf. sistema (RIS),
- vozilo za patronažno službo.
Dodatno bomo v skladu z možnostmi zagotovili 91.000 € v letu 2013 ali 2014
(CT aparat za RTG, laserski aparat za patronažo, aparat za urinski sediment v
laboratoriju).
4.3.5 UPRAVA IN ADMINISTRATIVNO TEHNIČNE SLUŽBE
V letu 2013 bomo nadaljevali z izvajanjem sistema kakovosti na vseh nivojih
dela v zavodu.
Na področju poslovanja nam bo izvajanje vsebin sistema kakovosti omogočal
boljšo sledljivost v poslovanju (dokumentacija, ukrepi, odprava neskladnosti),
poenostavitev poslovanja in zmanjševanje stroškov poslovanja.
V letu 2013 bomo na upravi posvetili posebno pozornost:
Prvo področje bo nadzorovanje materialnih stroškov:
 pregledali bomo vse pogodbe z zunajimi izvajalci in se pogajali za nižjo
ceno ali iskali ugodnejšega ponudnika ter jih uskladili z ZUJF-om;
 vodili bomo vse investicije in nabave skladno z zakonom o javnih
naročilih;
 nadaljevali bomo nadzor in analizo delovnega časa, s ciljem enakomernih
in racionalnih obremenitev zaposlenih, na osnovi elektronskega beleženja
delovnega časa;
 tromesečno analizirali stroške in izvedli ukrepe za znižanje stroškov.
Drugo pomembno področje bo kadrovanje:
 pravočasno bomo planirali nadomestila predvidenih upokojitev;
 zaposlovali bomo racionalno in skladno s programi oziroma
zagotovljenimi sredstvi;
 skladno z ZUJF-om bomo urejali pravočasno pridobivanje soglasij;
 vodili aktivno kadrovsko politiko z nudenjem možnosti opravljanja
pripravništva, specializacij in kliničnih vaj.
Tretje pomembno področje bo sodelovanje z obema občinama
soustanoviteljicama pri planiranju, nadzorovanju, vodenju in realiziranju
skupnih projektov, za katere bodo občine zagotovile finančna sredstva. V letu
2013 in 2014 bo najobsežnejši projekt energetska prenova objekta v vrednosti
1.900.000 € in prenova PHE 360.000 €.
36
Četrto področje javnih naročil in naročil malih vrednosti.
Zaradi planiranih investicij in nabav v letu 2013 bomo vodenje postopkov
javnih naročil in naročil malih vrednosti vodili transparentno in usklajeno s
spremembami v zakonodaji.
Peto področje bo sodelovanje z ZZZS.
V letu 2013 bi radi nadaljevali intenzivno in korektno sodelovanje med
zavodom in Območno enoto ZZZS Koper na področju izvajanja dejavnosti,
zmanjševanja porabe zdravil in odsotnosti z dela. Morebitna odstopanja in
zaplete bomo obravnavali in razreševali sproti, na skupnih sestankih.
Vse nosilce bomo seznanjali z ugotovitvami nadzorov ZZZS, z namenom da se
Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja dosledno uporabljajo pri
zagotavljanju pravic uporabnikov storitev.
Šesto področje bo izvajanje rednih letnih razgovorov in internih strokovnih
nadzorov, skladno s sprejetim planom razgovorov in nadzorov in izvajanje
korektivnih ukrepov na osnovi anket o zadovoljstvu zaposlenih.
4.3.6 REVIZIJE, INŠPEKCIJE IN FINANČNI NADZORI ZZZS TER
PRITOŽBE IN POHVALE UPORABNIKOV
Inšpekcijski nadzori: v letu 2013 bomo nadaljevali s korektnim sodelovanjem z
inšpekcijskimi službami in v ustreznih rokih reševali zahtevane korekcijske
ukrepe in predloge.
Nadzori ZZZS: cilj za leto 2013 je, da ne bo ugotovljenih več kot 10 %
nepravilnosti pri nobenem nadzoru dejavnosti oziroma 25 % pri ugotovljeni
sistemski napaki (vrsta napak, ki se ponavlja).
Pritožbe in pohvale uporabnikov zdravstvenih storitev:
Pravilnik o reševanju pritožb, predlogov in pohval pacientov je usklajen z
Zakonom o pacientovih pravicah. Pritožbeni postopek bomo poenostavili s
hitrejšimi in kratkimi obravnavami mnenj.
Spodbujali bomo bolnike, da nam zaupajo svoje mnenje o ustreznosti nudenja
zdravstvenih storitev v Zdravstvenem domu Postojna, jih analizirali in na
podlagi ugotovitev izvedli korektivne ukrepe.
Pritožbe uporabnikov bomo reševali v zakonitem roku.
Cilj za leto 2013 je, da bo delež upravičenih pritožb pod 15 % ob upoštevanju
vseh mnenj in pritožb.
37
Notranji nadzor (revizija)
Notranji nadzor obsega sistem finančnega poslovodenja in kontrol ter notranjega
revidiranja in stalnega preverjanja tega sistema. Za vzpostavitev in delovanje
uspešnega, učinkovitega in gospodarnega sistema notranjih kontrol je
odgovorno vodstvo.
V letu 2013 planiramo izvedbo notranjega nadzora na področju procesa nabav.
4.3.7 KADRI IN KADROVSKA POLITIKA
Kadrovsko politiko bomo izvajali racionalno oziroma skladno s programi in
zagotovljenimi sredstvi ter določili ZUJF-a.
Vsi zaposleni bodo imeli za delovno mesto zahtevano izobrazbo in izkušnje.
Zaposlovali bomo le na tista delovna mesta, ki jih z notranjimi rezervami ne
bomo uspeli pokriti.
Število zaposlenih planiramo v istem obsegu kot leta 2012, razen izjemoma ob
pridobitvi novih programov.
Nadomeščali bomo planirane odhode v pokoj:
 fizioterapevtka ,
 višji RTG tehnik.
Pripravništvo bomo omogočili 2 pripravnikoma na področju zdravstvene nege
in eni zobozdravnici ter eni laboratorijski inženirki.
Za nadomeščanje kadra planiramo aktivno kadrovanje in sicer: omogočanje
pripravništva, štipendiranje in mentorstvo specializantom.
V letu 2013 bomo že četrto leto zapored izpeljali letne razgovore z vsemi
zaposlenimi, s ciljem ugotavljati individualne razvojne cilje in plan zaposlenih
na področju kakovosti dela ter istočasno izvedli ocenjevanje zaposlenih.
4.3.8 STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE IN IZOBRAŽEVANJE
STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
Je pravica in delovna obveza vseh zaposlenih, kakor tudi prenos novih znanj
sodelavcem.
Strokovna izpopolnjevanja bodo potekala skladno s Pravilnikom o strokovnem
izpopolnjevanju, ki opredeljuje finančne okvire in pripadajoče število dni
namenjenih za strokovno izpopolnjevanje (različno glede na stopnjo izobrazbe).
38
V letu 2013 bomo ponovno pripravili plan izpopolnjevanja z določitvijo
prioritet in okvirnih strokovnih vsebin za vsakega zaposlenega.
Cilj za leto 2013 je, da se vsak zaposleni udeleži vsaj enega strokovnega
izpopolnjevanja (lahko tudi internega).
Nadaljevali bomo z novim projektom mesečnih strokovnih srečanj vseh
strokovnih delavcev vsako zadnjo sredo v mesecu. Planiranih je 10 srečanj.
Strokovne vsebine in organizacijo srečanj bodo pripravile posamezne službe
Zdravstvenega doma Postojna s poudarkom na vsebinah svojega dela.
Udeležba vseh zaposlenih bo obvezna.
Poleg cilja pridobivanja znanja bodo srečanja omogočila tudi več medsebojnega
druženja, kar je osnova dobrega medsebojnega sodelovanja in pridobivanja
izkušenj aktivnega sodelovanja na strokovnih srečanjih.
Organizirali bomo vajo POTRES, s ciljem uprizoriti množično nesrečo s
sodelovanjem vseh služb v regiji.
Spodbujali bomo aktivno udeležbo zaposlenih na strokovnih srečanjih in s tem
promovirali Zdravstveni dom Postojna. Cilj bo 4 aktivne udeležbe v letu 2013.
Sofinancirali bomo aktivne udeležbe zaposlenih na strokovnih srečanjih v tujini.
Ponovno bomo organizirali interne delavnice s področja projektnega vodenja,
motivacije in komunikacije.
Strokovni vodja bo organizirala 3 Izidina srečanja za time iz celotne
Notranjsko – Kraške regije. Vabljene bodo medicinske sestre, farmacevti in
drugi sodelavci v timih osnovnega zdravstva.
Z uporabo lutke za usposabljanje temeljnih postopkov oživljanja in
vzdrževanja življenskih funkcij bomo za vse zaposlene v Zdravstvenem domu
Postojna izvedli usposabljanje temeljnih postopkov oživljanja. Tečaj bomo
ponudili tudi zunanjim interesentom.
Organizirali bomo strokovna srečanja zaposlenih po enotah za prenos novih
znanj, ki so jih udeleženci pridobili na strokovnih srečanjih.
Specializanti, ki krožijo v drugih ustanovah bodo dolžni poročati o
najpomembnejših strokovnih novostih na zdravniških sestankih.
39
STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE
Tudi v letu 2013 bomo spodbujali in v okviru finančnih možnosti sodelovali pri
omogočanju izobraževanja zaposlenih.
Zaposlenim na izobraževanju bomo omogočili opravljanje študijskih
obveznosti ob pogoju, da izpolnijo svoje delovne obveznosti in prilagajanje
študija ne bo moteče za proces dela.
Individualno bomo obravnavali prošnje zaposlenih za odobritev študijskega
dopusta in sofinanciranju študija.
V letu 2013 bodo specializacijo družinske medicine zaključili dve specializantki,
ena bo specializacijo nadaljevala. Magisterski študij bosta nadaljevali dve DMS,
visokošolski študij zdravstvene nege bosta nadaljevala dva zdravstvena tehnika,
en zdravstveni tehnik zaključuje študij na visoki šoli za zdravstvo.
4.3.9 PEDAGOŠKO DELO
V Zdravstvenem domu Postojna se zavedamo, da omogočamo z nudenjem
možnosti izobraževanja v našem zavodu tudi kakovostnejše kadrovanje.
Spodbujali bomo vse oblike pripravništva na področju medicine, zdravstvene
nege, laboratorijskih delavcev in delavcev na RTG oddelku in drugih sodelavcev
(3 - 4 pripravnike letno).
Zaposleni s poučevanjem soglašajo in bodo izvajali pedagoško delo vzporedno s
svojim rednim delom.
Pedagoško delo (mentorstvo) bo nagrajeno skladno z določili Kolektivne
pogodbe za zaposlene v javnem sektorju.
Zdravnikom bomo omogočali opravljanje specializacije pod mentorstvom na
področju družinske medicine, šolske medicine, pediatrije, urgentne
medicine in ortodontije.
Obdržali bomo naziv učnega zavoda za študente medicine in zdravstvene
fakultete v Ljubljani.
Naša prednost je predvsem v pestrosti programa izobraževanja s pridobivanjem
znanja v vseh enotah Zdravstvenega doma Postojna.
Zdravstveni dom Postojna sodeluje tudi s Srednjo zdravstveno šolo v Postojni
in omogoča dijakom izvajanje obvezne prakse. Zaposleni v našem zavodu
sodelujejo v pedagoškem procesu Srednje zdravstvene šole v Postojni.
Vzpostavili smo sodelovanje z Zdravstveno fakulteto v Izoli za izvedbo
kliničnih vaj za študente na področju nujne medicinske pomoči, kar bomo
nadaljevali tudi v letu 2013.
40
Direktorica Zdravstvenega doma Postojna sodeluje kot asistentka na Katedri
za družinsko medicino Medicinske fakultete v Ljubljani in je imenovana za
glavno mentorico družinske medicine.
V letu 2013 smo z zaposlitvijo za določen čas pridobili še eno glavno mentorico
za družinsko medicino in urgentno medicino.
Na dodiplomski ravni omogočamo študentom 1. in 6. letnika medicine
izvajanje kliničnih vaj v Zdravstvenem domu Postojna.
Na podiplomski ravni omogočamo opravljanje specializacije specializantom
družinske medicine, pediatrije in urgentne medicine.
4.3.10 OSEBNI DOHODKI IN NAGRAJEVANJE ZAPOSLENIH
OSEBNI DOHODKI IN NAPREDOVANJA ZAPOSLENIH
Od junija 2012 je prišlo s sprejetjem nove zakonodaje do sprememb pri
obračunu plač in sicer: osnovne plače zaposlenih so od 1.6.2012 do 1.1.2014
nižje zaradi znižanja plačne lestvice in odprave tretje in četrte četrtine
nesorazmerja v osnovnih plačah nižje za 0.799 %,
Za leto 2013 je plačna politika negotova in gre ponovno v smeri zniževanja plač,
v najboljšem primeru proti zaustavitvi plač na ravni leta 2012.
Usmeritvam in ukrepom, ki jih bo sprejela Vlada RS se bomo sprotno
prilagajali.
V letu 2012 se ni izplačalo dela plač za redno delovno uspešnost, niti izvedlo
napredovanje v višje plačne razrede, kljub izvedenemu rednemu letnemu
ocenjevanju, skladno z usmeritvami Vlade RS.
V marcu 2013 bomo izvedli redno letno ocenjevanje vseh zaposlenih skladno
z Uredbo o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede in izvedli
napredovanja pri zaposlenih skladno z usmeritvami Vlade RS.
Redno tromesečno delovno uspešnost (v višini 2 % mase OD) smo izplačevali
zadnjih 5 let diferencirano do ukinitve leta 2009.
Zaradi varčevalnih ukrepov v zdravstvu je izplačilo redne delovne uspešnosti od
1.4.2009 ukinjeno, skladno z Dogovorom o ukrepih na področju plač v javnem
sektorju. Dogovor je veljal do novembra 2011 in se podaljšal v 2012. S takim
ukrepom smo izgubili pomembno orodje stimulacije in vodenja zaposlenih.
Nagrajevanje zaposlenih kot vzpodbudo in nagrado za delo bomo v letu 2013
skušali izvajati s pomočjo nefinančnih stimulacij, kar pa ni dovolj sistematsko,
niti pregledno.
V decembru 2013 bomo vseeno izvedli ocenjevanje zaposlenih po enotah in
vsaka enota bo predlagala kandidata za nagrado oziroma pohvalo.
41
Nagrajevanje bomo izvedli v prvem tromesečju 2014, skladno s predlogi za
nagrade, ki pa ne smejo biti finančne.
4.3.11 KAKOVOST V ZDRAVSTVU
Vodstvo Zdravstvenega doma Postojna bo tudi v letu 2013 posvečalo veliko
pozornost kakovosti na vseh nivojih v zavodu.
Projekt obvladovanja celovite kakovosti, uveljavljanja nove miselnosti vseh
zaposlenih, ki imajo kakovost za izjemno pomembno vrednoto v vseh
dejavnostih, procesih in postopkih zavoda ter v vseh njenih organizacijskih
enotah,bomo utrdili v vseh delavnih enotah.
Certifikat kakovosti po standardu ISO 9001:2008 smo pridobili v letu 2010
in vsako leto izvedli recertifikacijo.
V letu 2013 bomo izvedli:
 vodstveni pregled v maju,
 notranje presoje kakovosti skladno s planom,
 zunanjo presojo kakovosti z podaljšanjem veljavnosti certifikata,
 izvedli vse potrebne postopke za pridobitev akreditacije.
Prav vsak zaposleni v Zdravstvenem domu bo moral razumeti in uresničiti
svojo osebno vlogo pri uresničevanju kakovosti.
Prizadevamo si, da bi v vseh procesih dela preprečili izvore napak, morebitne
nastale napake pa bi takoj odstranili.
Doseči kakovost pomeni jasne zahteve, izobraževanje in izpopolnjevanje,
pozitiven pritop k delu in njegovemu načrtovanju. Da bi zagotovili kakovost
našim pacientom in poslovnim partnerjem, sledljivost v poslovanju in
zmanjševanje stroškov poslovanja, bomo izvajali in nadgrajevali sistem
kakovosti po zahtevanih standardih ISO 9001:2008.
Direktorica, pomočnica direktorice za področje zdravstvene nege in vodje služb
skupaj si bomo prizadevali, da bomo vsi zaposleni dosledno sprejemali in
izvajali politiko kakovosti na vseh nivojih organizacije.
Osnovne usmeritve na področju kakovosti
1. Ohraniti obseg dejavnosti zavoda.
2. Dvigovati stopnjo zadovoljstva uporabnikov (pacientov in ostalih
naročnikov).
3. V procese dela uvajati sodobno tehnologijo, ki zagotavlja pravočasno in
kakovostno delo ter optimalne stroške poslovanja.
4. Zagotavljati redno strokovno izpopolnjevanje in izobraževanje zaposlenih.
42
5. Izvajati sistem vodenja kakovosti, ki je skladen z zahtevami
mednarodnega standarda ISO 9001 in ga nadgraditi v sistem celovitega
upravljanja kakovosti (TQM-Priznanje RS za poslovno odličnost za
zdravstvo) oziroma s pridobitvijo akreditacije.
6. Sodelovanje vseh zaposlenih s svojimi idejami: v procesu izboljšanja dela,
poslovanja in ustvarjanja kulture dobrih in korektnih medsebojnih
odnosov.
7. Spodbujati uporabnike k podajanju mnenj o kakovosti storitev in
pravočasno ukrepati v primerih upravičenih pritožb.
8. Zmanjševati število upravičenih pritožb uporabnikov.
9. Povečati obseg in število preventivnih akcij v skupnosti.
10. Povečati število aktivnih udeležb na strokovnih srečanjih.
11. Izboljševati komunikacijo z ustanovitelji.
12. Razvijati kadre na vseh ravneh.
Letni cilji kakovosti za leto 2013
1. Ohranitev obsega dejavnosti Zdravstvenega doma
Vse službe bodo izpolnile svoje letne obveznosti do ZZZS. Obseg programov po
pogodbi ZZZS se ne bo zmanjšal glede na predhodno leto.
2. Dvigovanje stopnje zadovoljstva uporabnikov (pacientov in ostalih
naročnikov)
V letu 2013 bomo ponovno izvedli anketo zadovojstva uporabnikov naših
storitev, kjer predvidevamo povprečno stopnjo zadovoljstva minimalno 4.1.
Rezultate anket bomo primerjali z rezultati predhodnega leta in izvedli ukrepe,
kjer bo posamezna ocena pod 3.0 oz. znižanje ocene za 0.5 in več.
3. Uvajanje sodobne tehnologije, ki zagotavlja pravočasno in kakovostno
delo ter optimalne stroške poslovanja
Dosegli bomo vsaj 75 % plana lastnih investicij.
- Novo reševalno vozilo bomo opremili s sodobnno medicinsko opremo.
- Pričeli bomo uporabljati UZ aparat v ANMP.
- V ADM bomo skušali pridobiti še 1 program fererenčne ambulante in povečati
kakovost strokovnega dela na področju zdravstvene nege z razbremenitvijo SMS
v ADM z zmanjšanjem administrativnega dela z zaposlitvijo administratorja.
- Informacijski sistem na RTG bomo posodobili in nadgradili s ciljem večje
varnosti podatkov in ustreznejšim arhiviranjem datotek.
- Dotrajano vozilo v patronaži bomo zamenjali z novim.
- V kolikor bo ugoden rezultat zdravljenja ran z laserjem, bomo z nakupom
laserskega aparata omogočili bolnikom lasersko zdravljenje ran (samopl.
storitev).
- Pričeli bomo z realizacijo prenove prostorov PHE v sklopu projekta energetske
sanacije objekta.
43
4. Zagotavljanje rednega strokovnega izobraževanja in usposabljanja
zaposlenih
Pripravili bomo plan izobraževanj po posameznih enotah in ga dosegli vsaj 80%.
Naša minimalna zahteva je podana z vsaj enim izobraževanjem ali
usposabljanjem na leto za vsakega zaposlenega za 85 % zaposlenih, s ciljem
približati se številu dni izpopolnjevanja skladno s planom. Organizirali bomo 8
mesečnih strokovnih srečanj za vse strokovne delavce Zdravstvenega doma
Postojna.
Pripravili in izvedli bomo interno usposabljanje iz reanimacije (teoretični in
praktični del), za vsaj 75 % zaposlenih na 2 leti ter jih seznanili z novostmi v
smernicah iz tega področja.
Pripravili bomo 1 vajo skupaj s PP Postojna in GZ Postojna, kjer bomo preverili
teoretično in praktično znanje na terenu.
5. Izvajanje sistema vodenja kakovsti, ki je skladen z zahtevami
mednarodnega standarda ISO 9001:2008 in njegovo nadgrajevanje v sistem
celovitega upravljanja kakovosti (TQM – Priznanje RS za poslovno
odličnost za zdravstvo).
V letu 2013 bomo ponovno izvajali notranjo presojo kakovosti, ki bo potekala
celo leto. Vodstveni pregled načrtujemo v mesecu maju, zunanjo presojo
kakovosti v novembru 2013. Pripravili bomo vse potrebne postopke za
akreditacijo Zdravstvenega doma Postojna.
6. Vključevanje vseh zaposlenih in uvajanje njihovih idej v procese
izboljševanja dela, poslovanja in ustvarjanja kulture dobrih in korektnih
medsebojnih odnosov
V letu 2013 smo si zastavili cilj doseči v povprečju vsaj 1 koristni predlog na
zaposlenega za 50 % zaposlenih in 1 predlog za program izboljševanja
kakovosti poslovanja na službo. V vsaki enoti bo vodja s spodbujanjem
zaposlenih dosegel zastavljeni cilj. Tri najboljše ideje bomo nagradili. V
kolektivu bomo gojili „načela za dobre odnose v delovni skupnosti“ zapisana in
objavljena ob dokumentu politike kakovosti na vseh delovnih mestih.
7. Spodbujati uporabnike k podajanju mnenj o kakovosti storitev in
pravočasno ukrepati v primerih upravičenih pritožb
Uporabnike bomo spodbujali k podajanju mnenj o kakovosti naših storitev po
medmrežju. Analizirali bomo prispela mnenja in izvajali ustrezne ukrepe ter o
njih obveščali uporabnike.
V primeru upravičenih pritožb, bomo sprotno izvajali korektivne ukrepe.
8. Zmanjševati oz. vzdrževati pritožbe uporabnikov na minimalni ravni
Ob koncu leta bomo pripravili poročilo o številu upravičenih pritožb
pridobljenih v pritožnem sistemu, tako pisnih kot ustnih in izračunali delež
44
upravičenih pritožb. Število upravičenih pritožb bomo poskušali obdržati na
15% glede na vsa prispela mnenja oz. zadržati na maksimalno 2 upravičeni
pritožbi letno.
9. Povečati obseg in število preventivnih akcij v skupnosti
Število preventivnih akcij bomo povečali za 5 % glede na predhodno leto.
10. Povečati obseg aktivnih udeležb na strokovnih srečanjih
Povečali bomo število aktivnih udeležb zaposlenih na strokovnih srečanjih za 1
na leto, ne glede na število aktivnih udeležb predhodno leto, od uvedbe sistema
kakovosti: za leto 2013 to pomeni 4 aktivne udeležbe.
11. Izboljševanje komunikacije z ustanovitelji
1- krat letno bomo pripravili Poročilo o delu Zdravstvenga doma Postojna in
Program dela ter ga predstavili obema občinama soustanoviteljicama skupaj s
predlogi za izboljšave ter načrti za prenovo in opremo prostorov Zdravstvenega
doma Postojna.
12. Razvijati kadre na vseh ravneh
Realizirali bomo plan letnih razgovorov za leto 2012 ter izvedli letne razgovore
z vsemi zaposlenimi. Na vseh delovnih mestih bomo zaposlovali kader z
ustrezno izobrazbo in izkušnjami, oziroma spodbujali pridobitev ustrezne
izobrazbe vseh zaposlenih.
4.3.12 PLAN INVESTICIJ IN PLAN NABAV ZA LETO 2012
Okvirna višina planiranih sredstev je 377.000 € lastnih sredstev in 2.260,000 €
občinskih in evropskih sredstev.
SEZNAM POTREB PO OSNOVNIH SREDSTVIH, DROBNEM
INVENTARJU
VEČJIH
VREDNOSTI
IN
INVESTICIJAKEM
VZDRŽEVANJU – POTREBE PO SLUŽBAH – 2.637.000 €
1.INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA
1.1. Občinska sredstva (2013-2014)
Projekt pren ove PHE
Projekt energetske sanacije objekta
2.388,000€
2.260,000€
360,000€
1.900,000€
1.2.Lastna sredstva
- oprema (pohištvo) PHE
- ureditev zavarovanega prostora za smeti
128.000€
120.000€
8.000€
45
2. MEDICINSKA IN DELOVNA OPREMA
2.1. Informatika
- nabava 7 novih tiskalnikov
- nabava 7 novih računalnikov
- nabava programske opreme
248.900€
12.000€
1.000€
7.000€
4.000€
2.2.Ambulante družinske medicine
- med. oprema prazne ambulante
- 8 svetilk
- pulzni oksimeter
8.800€
2.000€
6.000€
800€
2.3.Otroški dispanzer
- pregledovalna miza
- pohištvo za ordinacijo
- inhalator
- hladilnik
- pohištvo za rekreacijo
6.200€
1.500€
2.500€
400€
300€
1.500€
2.4.Šolski dispanzer
- svetilka
- drobni inventar
- mikrovalovna peč
2.550€
750€
1.500€
300€
2.5.Ambulanta v socialnovarstveni ust.
- prenosni EKG aparat (Talita Kum)
- svetilka (DSO)
2.250€
1.500€
750€
2.6.FTH
- diadinamik
- aparat za nevrostimulacijo
5.500€
1.800€
3.700€
2.7.Patronažna služba
- 2 otroški tehtnici
- laserski aparat za celjenje ran - 2013 ali 2014
- kartotečna omara 5 predalov (2)
- osebni avtomobil – 2013 ali 2014
24.500€
400€
11.000€
1.100€
12.000€
2.8.Zdravstvena vzgoja – zobna preventiva
- drobni inventar
900€
900€
46
2.9.Specialistične ambulante
- 1 tehtnica in merilec višine (diabetolog)
- pregledovalna miza (ortoped)
2.200€
700€
1.500€
2.10. Laboratorij
- pohištvo
- nadgradnja inf. sistema na 3 deloviščih
2.900€
2.000€
900€
2.11. Ambulanta NMP
- zaščitne obleke (2 kos.)
- pnevmatike (12 kos.)
- visokotlačni čistilec
- pasovi za oviranje
- instrumentarij
- med. oprema novega vozila
- UZ aparat – 2012 ali 2013
2.12. RTG
- 2D in 3D aparat za slikanje zob: 2012 ali 2013
- nadgradnja RIS:plačilo v obliki vzdr. pogodbe
63.000€
1.000€
3.000€
2.000€
1.000€
2.000€
35.000€
20.000€
110.000€
50.000€
60.000€
2.13. Referenčna ambulanta
- pregledovalna miza
500€
500€
2.14. Razvojna ambulanta
- tehtnica za odrasle
700€
700€
2.15. Amb. za diabetično nogo
- svetilka
- pregledovalna miza
- aparat za merjenje segm. tlakov
1.700€
500€
1.000€
200€
2.16. Telefonska centrala
- pohištvo, stol, luči
5.000€
5.000€
47
5.0 ZAKLJUČEK
V letu 2013 bomo nadaljevali z realizacijo srednjeročnega programa dela za
mandatno obdobje 2009 - 2014. Ocenjujemo, da nam je doslej uspelo realizirati
večino projektov.
V letu 2012 smo si zastavili nekatere prioritete na strokovnem področju dela s
ciljem dvigniti kakovost dela (referenčne ambulante, nove metode dela,
sodobna medicinska oprema, nadgrajevanje sistema kakovosti) in varnost
(nadzor procesov, stalnost preventivnih ukrepov, pravočasnost korektivnih
ukrepov, elektronska podpora).
Drugo področje dela, katerega ocenjujemo za najpomembnejše so vlaganja v
ljudi.
Rdeča nit našega dela je dobro načrtovana kadrovska politika (zdravstvo so
ljudje!), aktivno pridobivanje kadrov (katerih primanjkuje na nivoju Slovenije)
in vsakodnevna vlaganja v strokovno znanje in izboljševanje delovne klime.
Tretje področje je doslej najobsežnejši plan investicij. Zaradi dotrajanosti
zgradbe in nuje po varčevanju z energenti planiramo v sodelovanju z obema
občinama soustanoviteljicama javnega zavoda izvesti v letu 2013 in 2014
investicije na področju energetske sanacije zavoda, kar je najzahtevnejši
projekt od izgradnje objekta dalje. V kolikor nam bo uspela realizacija tega
projekta, v kar trdno verjamemo, bomo uredili bivalne pogoje in pogoje za delo
za naslednjih 20 let.
Vzporedno z energetsko sanacijo objekta bomo skušali realizirati tudi projekt
prenove prostorov PHE, kar bo omogočalo ustreznejše pogoje dela in s tem
razvoj strokovnosti na področju urgentne medicine.
Z združevanjem doslej naštetih vsebin želimo omogočiti bolnikom, da se v
našem kolektivu počutijo prijetno, varno in zaupajo v naše delo. Za dosego tega
cilja niso dovolj lepi prostori, vrhunska oprema in visoko strokovno znanje,
ampak predvsem človečnost in dobri medsebojni odnosi.
Prepričani smo, da nam bo uspelo tudi v bodoče uravnotežiti stroko, kakovost,
varnost in poslovanje, čeprav bomo morali zaradi zaostrenih pogojev
poslovanja za doseganje teh ciljev vlagati vedno večje napore.
Pripravljeni smo na čas ekonomske krize in recesije, saj smo si zagotovili
osnovne pogoje za strokovno delo kljub začasnim manjšim vlaganjem v opremo
in kadre.
Ocenjujemo, da brez ambiciozno zastavljenih ciljev ne bomo uspeli slediti
napredku in kljub recesiji v gospodarstvu ne smemo zaostati v razvoju: seveda v
okviru možnosti.
48
Vodilo pri planiranju dela nam ostajajo potrebe bolnikov in skupnosti, katerim
sledimo velikokrat preko organizacijskih in finančnih okvirov skladno s
strokovnimi smernicami in etičnimi normami.
Uspelo nam bo zato, ker verjamemo v vsakega izmed nas.
Smo zrel, izkušen kolektiv z veliko mero prilagodljivosti in želja po
spremembah.
Pripravila:
Prim. Irena Vatovec Progar
Dr.med.,spec.druž.med.
DIREKTORICA
49
Zavod: ZDRAVSTVENI DOM dr. Franca Ambrožiča, Prečna ulica 2,
POSTOJNA
FINANČNI NAČRT
ZA LETO 2013
Oseba odgovorna za pripravo finančnega načrta :
Zdenka Martulaš
Odgovorna oseba zavoda:
Prim. Irena Vatovec Progar, dr.med.,spec.druž.med.
50
6.0 PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2012 VSEBUJE:
a) SPLOŠNI DEL: Finančni načrt za leto 2012 na obrazcih po Pravilniku o
sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe
javnega prava (Ur.L.RS 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07 in 124/08, 58/10,
104/10, 104/11):
1. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov, realizacija
prihodkov in odhodkov za leto 2012 in plan za leto 2013
2. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah
dejavnosti
b) POSEBNI DEL z obveznimi prilogami:
- Obrazec 1: Delovni program 2013
- Obrazec 2 : Načrt prihodkov in odhodkov 2013
- Obrazec 3 : Spremljanje kadrov 2013
- Obrazec 4 : Načrt investicijskih vlaganj 2013
- Obrazec 5 : Načrt investicijsko vzdrževalnih del 2013
51
6.1 OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2013
6.1.1 ZAKONSKE PODLAGE
a) Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti zavodov:
Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12I/91, 45I/94 Odl.US: U-I-104/92,
8/96, 18/98 Odl.US: U-I-34/98, 36/00-ZPDZC, 127/06-ZJZP),
Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 36/04, 23/05, 15/08,
23/08, 58/08, 77/08),
Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS št. 98/99, 67/02, 15/03, 45/03UPB1, 63/03 Odl.US: U-I-291-00-15, 2/04, 36/04-UPB2, 62/04 Odl.US:
U-I-321/02-12, 47/06, 72/06-UPB3, 15/08-ZPacP, 58/08, 49/10, 107/10),
Določila Splošnega dogovora za leto 2012 z aneksi in določila Splošnega
dogovora za leto 2013
Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto
2012 ter 2013 z ZZZS.
b) Zakonske in druge pravne podlage za pripravo finančnega načrta:
Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02,
56/02-ZJU, 127/06-ZJZP, 14/07-ZSPDPO, 109/08 , 49/09, ZJF-F 107/10,
ZJF-UPB4 11/11),
Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02-ZJF-C),
Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega
in občinskih proračunov (Uradni list št. 91/00, 122/00)
Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske
uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02,
21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 104/10, 104/11),
Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike
in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 54/02, 117/02, 58/03,
134/03, 34/04, 75/04, 117/04, 141/04, 117/05, 138/06, 120/07 ,124/08,
112/09),
Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih
oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 138/06 ,
120/07, 112/09, 58/10, 97/12),
Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in
opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06 ,
120/07, 48/09, 112/09, 58/10),
Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in
občinskih proračunov (Uradni list RS, 46/03),
Navodilo v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na
javno službo in trržno dejavnost Ministrstva za zdravje (št. 012-11/201020, z dne 15.12.2010)
52
c) Interni akti zavoda :
Izdelava programa dela in finančnega načrta (organizacijski predpis)
6.1.2 OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA
LETO 2013
Pri sestavi finančnega načrta za leto 2013 smo upoštevali naslednja izhodišča:
- dopis Ministrstva za zdravje - Izhodišča in podlage za pripravo programov
dela in finančnih načrtov za leto 2013,
- Kolektivna pogodba za javni sektor s spremembami v Aneksih;
- Zakon za uravnoteženje javnih financ (Ur.L RS 40/12)
- Zakon o izvrševanju proračunov RS za leti 2013 in 2014 (Ur.L. RS 104/12)
1. Makroekonomska izhodišča na podlagi jesenske napovedi 2012/2013
- realna rast bruto domačega proizvoda
-1,4 %
- nominalna rast povprečne bruto plače na zaposlenega
0,9 %
- od tega v javnem sektorju
- 0,3 %
- realna rast povprečne bruto plače na zaposlenega
- 1,3 %
- od tega v javnem sektorju
- 2,5 %
- nominalna rast prispevne osnove (mase plač)
-1,9 %
- letna stopnja inflacije (dec/dec)
1,9 %
- povprečna letna rast cen – inflacija*
2,2 %
2. Elementi s področja plač
V letu 2013 javnim uslužbencem ne pripada del plače za redno delovno
uspešnost, dovoljeno je izplačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega
obsega dela in sicer pri opravljanju rednih delovnih nalog v okviru sprejetega
finančnega načrta in znaša največ 20 % njegove plače. 162. člen ZUJF-a določa,
da javni uslužbenci, ki izpolnjujejo pogoje za napredovanje v letu 2013 ne
napredujejo v višji plačni razred. Javni uslužbenci, ki so v letu 2012 napredovali
v višji plačni razred pridobijo pravico do višje plače s 1.6.2013. Višina regresa
za prehrano znaša 3,54 € (166. člen ZUJF). 168. člen ZUJF-a določa povračilo
stroškov prevoza na delo in iz dela. Tretji, četrti in peti odstavek 176. člena
določa izplačilo regresa za leto 2013, upoštevaje uvrstitev v plačni razred v
mesecu pred izplačilom regresa. Regres se izplača pri plači za mesec maj 2013.
Zaposleni, ki so v letu 2013 uvrščeni v 41. ali višji plačni razred se za leto 2013
regres ne izplača.
Jubilejna nagrada pripada zaposlenim le pri izpolnitvi delovne dobe pri
delodajalcu v javnem sektorju, omejeno je število dni letnega dopusta in sicer
največ 35 dni.
Pri načrtovanju stroškov dela in kadra moramo upoštevati omejena finančna
sredstva iz naslova znižanja cen zdravstvenih storitev (3 %) in znižanja odstotka
priznanega tehnično administrativnega v cenah storitev.
53
3. Načrtovanje programa dela na podlagi Splošnega dogovora za leto 2013
Finančni načrt ZZZS za leto 2013 določa višino sredstev za izvajanje
zdravstvene dejavnosti. Ta določa vrsto ukrepov za zagotovitev uravnoteženega
poslovanja v letu 2013. Predvideva se, da bo obseg zdravstvenih storitev ostal
nespremenjen, možne pa so spremembe v vrednotenju programov. Poleg
ukrepov, ki so bili uvedeni s Splošnim dogovorom za pogodbeno leto 2012 in
pripadajočim Aneksom št. 1 je znano še dodatno znižanje cen zdravstvenih
storitev za 3 % s 1.1.2013.
Splošni dogovor za pogodbeno leto 2013 prinaša še vsebinska izhodišča:
- Spremenjen način plačila avansov izvajalcem zdravstvenih storitev in sicer se
drugi in tretji obrok za tekoči mesec prenese v naslednji.
- Selektivno zmanjšanje vkalkulirane amortizacije v cenah zdravstvenih storitev
s 1.1.2013 (20 %).
- Selektivno znižanje priznanega adm. tehničnega kadra za 1,5 odstotne točke (iz
16,77 % na 15,27 %).
- Znižanje standarda za laboratorij v referenčnih ambulantah (30 %).
- Spremenjena so določila glede pogodbene kazni – izvajalec plača samo razliko
med preveč obračunanimi storitvami in dejansko ceno.
6.1.3 TEMELJNE EKONOMSKE PREDPOSTAVKE IN IZHODIŠČA, KI
SMO JIH UPOŠTEVALI PRI FINANČNEM NAČRTU
- višina osnovne plače po dejavnostih je določena glede na vrsto in število kadra,
plačni razred in višino osnovne plače v skladu z Dogovorom 2012 in
pripadajočimi Aneksi in Dogovorom za pogodbeno leto 2013.
- dodatki za posebne pogoje in način izračuna so v skladu z Dogovorom 2012 in
2013;
- dodatek za delovno uspešnost je 0 %;
- dodatek za delovno dobo je 6,44 %;
- prispevki delodajalca so v skladu z Dogovorom 2013 in znašajo 16,10 %;
- valorizacija materijalnih stroškov 103,2 % po pogodbi 2012
- valorizacija amortizacije 103,2 % po pogodbi 2012;
- letni kalkulativni znesek za regres je določen na plačni razred v skladu z
Dogovorom 2012 in pripadajočimi Aneksi;
- letna višina jubilejne nagrade, odpravnine in solidarnostne pomoči na delavca
po Dogovoru znaša 188,03€;
- letna premija za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje na delavca po
Dogovoru znaša 379,76 €.
54
6.1.4 NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA
- Priloga – Obrazec 1: Delovni program 2013
Obseg dela v letu 2013 po pogodbi z ZZZS se v primerjavi z letom 2012 ne bo
bistveno spremenil, večina novosti je bila določenih z Aneksi k Pogodbi o
izvajanju programa zdravstvenih storitev za leto 2012.
6.1.5 FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH
UPORABNIKOV
Priloga – Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2013
6.1.5.1.1 NAČRTOVANI PRIHODKI
Načrtovani celotni prihodki za leto 2013 znašajo 3.680.700 € in bodo za 2,78 %
nižji od doseženih v letu 2012, v nominalnem znesku za 105.135 € manj.
Načrtovani prihodki temeljijo na podlagi plana storitev po pogodbi z ZZZS
glede na obseg programa po dejavnostih.
Za izračun planske vrednosti programa se ovrednotijo kalkulativni elementi, ki
določajo cene zdravstvenih storitev (materialni stroški, amortizacija, bruto plače,
dajatve na plače, sklad skupne porabe).
Planska letna vrednost programa iz pogodbe vključuje obvezno zdravstveno
zavarovanje in doplačila. Pretežni del teh prihodkov se financira iz proračunskih
sredstev in se porabijo za izvajanje javne službe (87,00 %) v višini 3.148.700 €.
Ostali del prihodkov v višini 510.000 € pa so pridobljeni s prodajo storitev na
trgu. V letu 2013 načrtujemo za 4,70 % višjo rast prihodkov ali nominalno za
22.917 € več, predvsem je to iz naslova prihodkov najemnin za poslovne
prostore.
Finančne prihodke smo planirali v višini 10.000 €, to je za 55,12 % manj kot v
letu 2012 in sicer zaradi zakonskih omejitev.
6.1.5.1.2 NAČRTOVANI ODHODKI
Celotni načrtovani odhodki za leto 2013 znašajo 3.679.700 € in bodo za 2,77 %
nižji od doseženih v letu 2012.
Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev
Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev v celotnem zavodu za leto 2013
znašajo 1.315.000 € in bodo za 5,22 % nižji od doseženih v letu 2012. Delež
glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 35,74 %.
- Stroški materiala zajemajo: zdravila, obvezilni material, laboratorijski in
zobozdravstveni material, RTG filme, stroške energije, čistilni in pisarniški
55
material ter material za popravila in vzdrževanje. Načrtovani so ob upoštevanju
povprečne rasti cen v višini 510.000 €.
- Stroški storitev zajemajo: poštne in telefonske storitve, storitve vzdrževanja
zgradbe, medicinske in nemedicinske opreme ter informacijskega sistema,
investicijsko vzdrževanje, laboratorijske in zdravstvene storitve zunanjih
izvajalcev, storitve po podjemnih pogodbah, zavarovalne premije in ostale
storitve, ki jih izvajajo pogodbeni izvajalci. Načrtovane so na osnovi
predvidenega obsega storitev in povprečne rasti cen v letu 2013 v višini
805.000 €. V letu 2013 načrtujemo nižje stroške investicijskega vzdrževanja iz
lastnih sredstev, pretežni del investicijsko vzdrževalnih stroškov bomo
financirali iz občinskih sredstev.
Načrtovani stroški dela
Načrtovani stroški dela v celotnem zavodu za leto 2013 znašajo 2.180.200 € in
bodo za 0,94 % višji od doseženih v letu 2012. Delež glede na celotne
načrtovane odhodke zavoda znaša 59,25 %.
Stroški dela vključujejo bruto plače zaposlenih po novem plačnem sistemu za
javni sektor, dajatve na plače, premije za dodatno pokojninsko zavarovanje,
regres za letni dopust, jubilejne nagrade, odpravnine ob upokojitvah in druga
povračila zaposlenim. Pri načrtovanju stroškov dela smo upoštevali predvidene
upokojitve in nove zaposlitve (nadomeščanja upokojitev).
Načrtovani stroški amortizacije
Načrtovana amortizacija po predpisanih stopnjah znaša 220.000 €:
- del amortizacije, ki bo vračunan v ceno zdravstvenih storitev znaša 114.200 €,
- del amortizacije, ki bo knjižen v breme obveznosti za sredstva prejeta v
upravljanje znaša 40.000 €,
- del amortizacije, ki bo knjižen v breme sredstev iz donacij za nabavo osnovnih
sredstev 497 €.
Načrtovana amortizacija po zmanjšanjih bo znašala 180.000 € in bo za 22,30 %
nižja od prikazane v letu 2012. Delež glede na celotne načrtovane odhodke
zavoda znaša 4,89 %.
6.1.5.1.3 NAČRTOVANI POSLOVNI IZID
Razlika med načrtovanimi prihodki in načrtovanimi odhodki v celotnem zavodu
za leto 2013 izkazuje uravnotežen poslovni izid v višini 1.000 €.
Izid je za 15,40 % nižji od doseženega v letu 2012.
6.1.5.2 NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH
UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI
Obrazec je v prilogi in izkazuje načrt prihodkov in odhodkov za leto 2013 in
primerjavo z letom 2012 za izvajanje javne službe in prodaje storitev na trgu.
56
6.1.6 PLAN KADROV
Priloga – Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2013
Število zaposlenih se bo v letu 2013 v primerjavi s številom zaposlenih v letu
2012 povečalo za 1,5 zaposlenih in sicer: za polovični delovni čas bomo
zaposlili DMS za delo v referenčni ambulanti in 1 administratorja. V letu 2013
bosta zaključili specializacijo dve specializantki in nadaljevali zaposlitev v
našem zavodu, ena za delo v ambulanti NMP, druga za nadomeščanje
porodniške in bolniške odsotnosti v ADM. Nadomestili bomo planirane odhode
v pokoj - fizioterapevtka in višji RTG tehnik.
6.1.7 PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2013
Priloga – Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2013
V letu 2013 planiramo nabavo:
- medicinske opreme
45.800 €
- informacijska tehnologija
12.900 €
- druga nemedicinska oprema
277.000 €
- drobni inventar
11.000 €
Načrtovana skupna vlaganja za nabavo osnovnih sredstev in drobnega inventarja
znašajo 346.700 €. V planu nabave smo predvideli nadgradnjo RIS (60.000 €),
investicija bi se pokrila preko vzdrževalne pogodbe.
Kot vir financiranja za investicijska vlaganja smo planirali 346.700 € lastnih
virov (amortizacija).
6.1.7.2 PLAN INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA
Priloga – Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2013
V letu 2013 planiramo investicijsko vzdrževalna dela v višini 2.268.000 € in
sicer:
Občinska sredstva :
2.260,000 €
- projekt prenove PHE
360.000 €
- projekt energetske sanacije objekta
1.900.000 €
Lastna sredstva:
- ureditev zavarovanega prostora za smeti
8000 €
Postojna: 18.2.2013
57
TABELA 2
FINANČNI NAČRT ( Načrt prejemkov in izdatkov ) ZA LETO 2013
( V EUR )
LETO 2012
A) Prihodki od poslovanja
1) Prih. od prod.stor.iz obv.zdrav.zav.
2) Prih.od prod.stor.iz dod.prost.zdrav.zav.
3) Prih.od prod.stor.za dopl.do polne cene
4) Prihodki od samoplačnikov
5) Prihodki od ostalih plačnikov
6) Prihodki od dotacij in subvencij
B) Prihodki od financiranja
C) Izredni prihodki
Č) CELOTNI PRIHODKI
D) Stroški blaga,materiala in storitev
1) Stroški materiala
2) Stroški storitev
E) Stroški dela
1) plače in nadomestila plač
2) prispevki za socialno varnost del.
3) drugi stroški dela
F) Amortizacija
H) Drugi stroški
I) Odhodki financiranja
J) Izredni odhodki
K) CELOTNI ODHODKI
L) Presežek prihodkov
M)Presežek odhodkov
3.752.517
2.937.186
251.219
6.960
62.198
487.083
7.871
21.797
11.521
3.785.835
1.387.478
533.670
853.808
2.159.823
1.673.542
300.265
186.016
231.650
4.322
145
1.235
3.784.653
1.182
NAČRT
2013
3.658.700
2.823.000
249.700
7.000
62.000
510.000
7.000
10.000
12.000
3.680.700
1.315.000
510.000
805.000
2.180.200
1.704.500
305.000
170.700
180.000
4.500
3.679.700
1.000
INDEKS
PLAN 13/
REALIZACIJA 12
97,50
96,11
99,40
100,57
99,68
104,70
88,93
44,88
104,16
97,22
94,78
95,56
94,28
100,94
101,85
101,58
91,77
77,70
104,12
97,23
84,60
58
TABELA 3
FINANČNI NAČRT ZA LETO 2013
PRIHODKI IN ODHODKI DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH
DEJAVNOSTI
(V EUR)
Prihodki in odhodki za
izvajanje javne službe
A) Prihodki od poslovanja
B) Prihodki od financiranja
C) Izredni prihodki
Č) CELOTNI PRIHODKI
D) Stroški blaga,mat.in stor.
1) Stroški materiala
2) Stroški storitev
E) Stroški dela
1) plače in nadomestila plač
2) prispevki za soc.varnost
delodajalcev
3) drugi stroški dela
F) Amortizacija
H) Drugi stroški
I) Odhodki financiranja
J) Izredni odhodki
K) CELOTNI ODHODKI
L) Presežek prihodkov
M)Presežek odhodkov
LETO
2012
NAČRT
2013
3.265.434
21.797
11.521
3.298.752
1.207.106
464.293
742.813
1.879.046
1.455.981
261.231
3.148.700
10.000
12.000
3.170.700
1.131.690
438.906
692.784
1.876.280
1.466.892
262.483
Prihodki in odhodki
od prodaje storitev
na trgu
LETO
NAČR
2012
T
2013
487.083 510.000
487.083 510.000
180.372 183.310
69.377 71.094
110.995 112.216
280.777 303.920
217.561 237.608
39.034 42.517
161.834 146.905
205.728 157.240
4.322
4.500
145
1.235
3.297.582 3.169.710
1.170
990
24.182 23.795
25.922 22.760
487.071 509.990
12
10
59
Prihodki in odhodki
skupaj
LETO
2012
NAČRT
2013
3.752.517
21.797
11.521
3.785.835
1.387.478
533.670
853.808
2.159.823
1.673.542
300.265
3.658.700
10.000
12.000
3.680.700
1.315.000
510.000
805.000
2.180.200
1.704.500
305.000
186.016 170.700
231.650 180.000
4.322
4.500
145
1.235
3.784.653 3.679.700
1.182
1.000