GLASBENA ŠOLA MURSKA SOBOTA POROČILO O URESNIČITVI

Comments

Transcription

GLASBENA ŠOLA MURSKA SOBOTA POROČILO O URESNIČITVI
GLASBENA ŠOLA
MURSKA SOBOTA
POROČILO O URESNIČITVI LETNEGA DELOVNEGA NAČRTA ZA ŠOL. L. 2013-2014
1. SPLOŠNI PODATKI
Naslov šole: Glasbena šola Murska Sobota, Cvetkova 2c.
V Glasbeno šolo Murska Sobota je bilo v šol. l. 2013/2014 vpisanih 517 učencev, od tega jih je pouk
instrumenta in petja obiskovalo 388, PGV in GP 32 učencev in 97 učenk pouk PP in baleta.
2. POGOJI ZA IZVAJANJE VZGOJNOIZOBRAŽEVALNEGA DELA
Strokovna zasedba:
zaposlenih je bilo 30 strokovnih delavcev, od tega
21 za nedoločen čas,
6 za določen čas in
3 pogodbeno.
3. PRIDOBITVE DRUGIH POGOJEV
V šolskem letu 2013/2014 smo opravili naslednja vzdrževalna dela:
 uglaševanje klavirjev in pianinov,
 servis in vzdrževanje ostalih instrumentov,
 servis dvigala,
 servis požarnih loput,
 prevezava razsvetljave na stopnišču,
 vzdrževanje računalnikov,
 kontrola in vzdrževanje vodnega bara,
 menjava stenskih termostatov,
 menjava senzorjev,
 slikopleskarska dela,
 montaža IR senzorja,
 pregled senzorjev za plin,
 servis protipožarnega sistema,
 popravilo hladilnega agregata,
 tehnična kontrola dvigala in
 servis varnostnega sistema.
Uredili smo dodatno garderobo za balet, montirali vgradno omaro na stopnišču za shranjevanje baletnih
kostumov, akustične plošče v učilnici kitare v pritličju in dodatne drogove za balet v baletni učilnici.
Nabavili smo naslednje instrumente in drugo opremo, ki je bila potrebna za pouka in delo:
 2 pianina,
 2 violini ¾,
 1 klarinet,
 2 flavti Nuvo,
 1 flavto otroški model,
 4 harmonike,
 1 francoski rog,
 1 koncertni boben,
 1 cojon,
 potrošni material za instrumetne,
 2 zvočnika 2,0 aktivni genius,
 2 računalnika,
 1 računalniški program Sibelius,
 1 računalniški program Model letni dopust,
 1 LCD projektor (dvorana),
 1 projekcijsko platno (dvorana),
 1 fotoaparat,
 1 fotokopirni stroj,
 2 klavirska stola,
 4 zborovske praktikable,
 1 ognjevarno omaro za shranjevanje visečih map,
 pohištveno opremo (kotiček za učenje),
 1 ključavnico za pianino in
 1 sesalnik.
Uglaševanje in redno vzdrževanje klavirjev in pianinov je bilo opravljeno v času jesenskih in zimskih
počitnic ter dodatno po potrebi. Prav tako so bili opravljeni servisi in vzdrževalna dela za ostale
instrumente.
Šolsko knjižnico smo dopolnili z 267 primerki notnega materiala, strokovnih knjig, publikacij, avdio in
video posnetkov.
Vaje orkestrov in zborov so potekale v prostorih, najetih na Cvetkovi ulici 1, najeli smo 7 parkirnih mest v
neposredni bližini za potrebe zaposlenih.
V šolskem letu 2013/2014 niso bile odpravljene napake oziroma reklamacije na šolskem objektu, na
katere opozarjamo že od vselitve v nove prostore (glej ZP 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012 in dopis
MOMS z dne 8. 9. 2014). Nujno bi bilo poskrbeti za varnost in pokriti prostor med sedeži in stopniščem v
dvorani, kjer je že večkrat prišlo do padcev. Prav tako še ni prišlo do dobave koncertnega klavirja za
šolsko dvorano, načrtovanega pri novogradnji.
4. FINANCIRANJE VZGOJNOIZOBRAŽEVALNE DEJAVNOSTI IN VIŠINA PRISPEVKA STARŠEV
Šolo financirajo:
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (program osnovnega glasbenega izobraževanja, regres za
letni dopust, jubilejne nagrade)
Ustanoviteljica Mestna občina Murska Sobota in občine pogodbene partnerice (materialni stroški vezani
na prostor in opremo, prevoz na delo in iz dela in regres za prehrano ter drugi stroški za zaposlene po
kolektivni pogodbi, izobraževanje zaposlenih, investicijsko vzdrževanje)
Prispevek staršev (materialni stroški, za katere sredstev ne zagotavlja ustanoviteljica, stroški pouka in
dodatnih dejavnosti)
Višino prispevka določi Svet šole v soglasju s pristojnim ministrstvom.
Letni prispevek staršev za materialne stroške je v šolskem letu 2013/2014 znašal 250 evrov (za PGV in GP
150 evrov) z možnostjo plačila na devet obrokov.
V šolskem letu 2010/2011 smo začeli urejati sofinanciranje materialnih stroškov s strani občin, katerih
otroci obiskujejo GŠ Murska Sobota. S predstavniki MOMS, MIZŠ in šolo je bil sklenjen dogovor, da bodo
občine sofinancirale del materialnih stroškov v višini 70.000 evrov, čeprav so realni stroški, ki nastajajo
precej višji. Zaradi slabih finančnih situacij, v katerih se nahajajo občine, smo se dogovorili, da znesek
sofinanciranja lokalnih skupnosti ostane enak do izboljšanja njihovega finančnega stanja.
Pogodbe za sofinanciranje materialnih stroškov za leto 2014 nista podpisali občini Črenšovci in Razkrižje,
medtem ko občine šolskega okoliša in občine Radenci, Dobrovnik, Lendava in Turnišče redno
poravnavajo svoje obveznosti. Občine Ljutomer, Križevci pri Ljutomeru, Odranci, Kobilje in Gornja
Radgona pa pogodbe o sofinanciranju nikoli niso podpisale.
Sredstva za kulturne projekte in razširjeno dejavnost je šola v preteklih letih pridobila tudi s prijavo na
razpise, ki jih objavljala MOMS. Žal tudi v letu 2014 nismo bili uspešni na razpisu za sofinanciranje
kulturnih projektov, čeprav smo zelo uspešno izvedli spevoigro Kresniček, letni baletni nastop in sedem
koncertov šolskega glasbenega abonmaja. Za razširjeno dejavnost, ki zajema udeležbo učencev na
tekmovanjih, revijah, delavnicah, ekskurzijah in drugod, pa smo dobili le 400 evrov, kar vsekakor ne
zadošča vsem potrebam na tem področju.
Menimo, da je potrebno projekte obravnavati enakovredno, dosledno in pošteno po kriteriji, ki so si jih
podeljevalci sredstev zapisali. Prepričani smo, da v letih 2012, 2013 in 2014 ni bilo tako.
5. URESNIČEVANJE VZGOJNO IZOBRAŽEVALNEGA DELA
Vzgojno izobraževalno delo temelji na zakonskih in podzakonskih aktih za glasbene šole. Delo smo v
celoti realizirali, kar je razvidno iz priloge, veliko pa je bilo opravljenega tudi dodatnega dela. Na koncu
leta so učenci opravljali letne izpite in bili ocenjeni s številčnimi ocenami.
S starši smo sodelovali preko roditeljskih sestankov, govorilni ur, razgovorov ravnatelj-učitelj-učenec,
Sveta staršev in Sveta šole. Težave smo poizkušali reševati sproti, zato do večjih zapletov ni prišlo.
6. POVEZOVANJE GLASBENE ŠOLE Z OŽJIM IN ŠIRŠIM OKOLJEM
Redno smo sodelovali z vzgojno-izobraževalnimi, kulturnimi in drugimi zavodi. Sodelovanje je potekalo v
obliki strokovne pomoči, nudenja glasbenih programov, skupnih nastopov, koncertov kot oblike
izobraževanja na področju glasbene umetnosti, srečanj, izmenjav in drugega dela. Veliko je bilo
nastopov ob otvoritvah, predstavitvah knjig, srečanjih, proslavah ipd. Lanskoletno število nastopov smo
presegli kar za 24 oziroma 50%.
V šolskem letu 2013/2014 so bili naslednji nastopi:
Javni nastopi v sodelovanju z drugimi
Št. nastopov: 72
Št. nastopajočih: 587
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Nastop učenca v OŠ Križevci
Nastop na konferenci ACTION-FOR-HEALTH
Nastop učencev na konferenci ACTION-FOR-HEALTH
Koncert Anje Kučan in Nike Pinter
Nastop učenke z vrtcem, Jesenice
Odprtje razstave, Grad na Goričkem
Družinski piknik
Nastop v Subotici
Nastop v Selu, srednjeevropsko tekmovanje koscev
Začarani gozd, OŠ MS I
Začarani gozd, OŠ MS I
Začarani gozd, Bakovci
Roditeljski Sv. Jurij
23. 6. 2014
18. 6. 2014
17. 6. 2014
4. 6. 2014
3. 6. 2014
2. 6. 2014
31. 5. 2014
29. 5. 2014
16. 5. 2014
16. 5. 2014
16. 5. 2014
15. 5. 2014
14. 5. 2014
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
Začarani gozd, OŠ Sv. Jurij
Začarani gozd, Poš Pertoča
Začarani gozd, OŠ Beltinci
Začarani gozd, OŠ MS III
Začarani gozd, OŠ MS II
Začarani gozd, OŠ MS IV
10. obletnica vstopa v EU, Državni zbor RS
Koncert učencev glasbenih šol Daruvar in MS
Recital Nuše Titan in Davida Kreslina
Koncert komornih del slovenskih skladateljev pevskega oddelka, Grad
Moravske Toplice
Nastop tekmovalk, Varaždin
Nastop tekmovalk
Spevoigra Kresniček, Ljutomer
7. koncert šolskega abonmaja, tolkalna skupina GŠ Celje
Nastop prvonagrajencev festivala Jaz imam pa goslice
Nastop pianistov KGB Maribor
6. koncert šolskega abonmaja - Vladimir Milošević, klavir
Nastop ob otvoritvi mednarodnega posveta, Dvorec Rakičan
Nastop učenca na Koncertu prvonagrajencev Temsig, Postojna
Nastop pevcev ob materinskem dnevu, Karitas Ljutomer
Nastop za Znanstveno raziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti
5. koncert šolskega abonmaja - kvartet klarinetov Slov. vojske
Nastop tekmovalcev, Murska Sobota
Nastop učencev ob odprtju likovne razstave, Grad
Nastop študentov
Nastop Orffove skupine, Vrtec Moravske Toplice
OŠ III
Nastop učenk flavte, Dokležovje
Nastop učenk petja, Tišina
Nastop tekmovalcev, Lendava
Nastop tekmovalcev, Ljutomer
Nastop tekmovalcev, Gornja Radgona
Nastop učencev pevskega oddelka, Društvo U3, Murska Sobota
4. koncert šolskega abonmaja - TROMBOMANIA
Božični koncert pevskega oddelka, Murska Sobota
Nastop učenca, Konservatorij Maribor
Božični koncert pevskega oddelka, Dobrovnik
Božični koncert pevskega oddelka, Ljutomer
Božični koncert pevskega oddelka, Pečarovci
Nastop učencev v OŠ I
Nastop v vrtcu Černelavci
Vrtec Murska Sobota, enota Ringa raja
Vrtec Murska Sobota, Krog
Černelavci
3. koncert šolskega abonmaja, Oto Vrhovnik, saksofon
Nastop učencev klavirja GŠ Franca Šturma Ljubljana
2. koncert šolskega abonmaja, trio violončelov
Glasba za otroke S. Prokofjeva, Klavirski dnevi
14. 5. 2014
14. 5. 2014
13. 5. 2014
13. 5. 2014
12. 5. 2014
12. 5. 2014
9. 5. 2014
7. 5. 2014
6. 5. 2014
25. 4. 2014
25. 4. 2014
23. 4. 2014
22. 4. 2014
9. 4. 2014
7. 4.2014
5. 4. 2014
2. 4. 2014
29. 3. 2014
27. 3. 2014
26. 3. 2014
21. 3. 2014
18. 3. 2014
5. 3. 2014
4. 3. 2014
3. 3. 2014
18. 2. 2014
15. 2. 2014
10. 2. 2014
8. 2. 2014
7. 2. 2014
6. 2. 2014
5. 2. 2014
4. 2. 2014
4. 2. 2014
28. 1. 2014
18. 1. 2014
13. 1. 2014
27. 12. 2013
26. 12. 2013
26. 12. 2013
23. 12. 2013
18. 12. 2013
17. 12. 2013
17. 12. 2013
15. 12. 2013
13. 12. 2013
25. 11. 2013
18. 11. 2013
15. 11. 2013
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
Ilirska Bistrica
Dvorec Rakičan, Srednjeveške počitnice
Sindikat delavcev v pravosodju, Larina zgodba
Nastop pianista za kolektiv GŠ Ravne na Koroškem
Nastop pihalnega orkestra in kvarteta saksofonov, MOMS
Dvorec Rakičan
1. koncert šolskega abonmaja, K3o
Enota Ringa raja
45. obletnica OOZ Murska Sobota
Recital Erika Kranjca in Gašperja Obšteterja
15. 11. 2013
26. 10. 2013
26. 10. 2013
25. 10. 2013
17. 10. 2013
16. 10. 2013
9. 10. 2013
9. 10. 2013
20. 9. 2013
19. 9. 2013
7. URESNIČEVANJE UČNIH NAČRTOV
Vsak učitelj je načrtoval izvedbo učne snovi po učnih načrtih, kjer je snov posameznega učenca časovno
razporejena. Učni načrti so izdelani za učence instrumentalnega in skupinskega pouka. Učitelji so
načrtovali delo v obliki letnih in mesečnih učnih priprav. Instrumentalni pouk je zajemal instrumente in
petje, skupinski pa predšolsko glasbeno vzgojo, glasbeno pripravnico, nauk o glasbi, sofeggio, plesno
pripravnico in balet. Med skupinske predmete sodijo tudi pihalni, harmonikarski, godalni in simfonični
orkester, mladinski in otroški pevski zbor ter Orffova skupina. Na šoli so delovale tudi komorne skupne
harmonik, kljunastih flavt, flavt, klarinetov, saksofonov, trobil, tolkal, pevcev in mešanih skupin.
Realizacijo učnih načrtov in priprav smo preverjali na učiteljskih konferencah in sestankih strokovnih
aktivov.
8. OCENJEVANJE
Ocenjevanje v glasbeni šoli je potekalo v skladu s Pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju znanja ter
napredovanju učencev v glasbenih šolah (Ur. list RS 83/03, 67/06). Ocenjevalni obdobji sta bili dve in sta
določeni s Pravilnikom o šolskem koledarju za glasbene šole (Ur. list RS 50/12). Ob koncu vsakega
ocenjevalnega obdobja so bile ocene učencev obravnavane na učiteljskih konferencah.
Ob koncu šolskega leta so učenci opravljali izpit pred izpitno komisijo, razen učenci 1. razredov, katerih
osnovno glasbeno izobraževanje se deli na 1. in 2. obdobje.
Letna ocena na izpitu je zajemala delo učenca med šolskim letom, oceno iz nastopov in izvedbo
izpitnega programa, s poudarkom na slednjem.
Izpitno komisijo so sestavljali najmanj trije člani, ki so bili v večini iz istega instrumentalnega področja, in
jih je imenovala ravnateljica.
Analiza učnega uspeha je priloga Zaključnega poročila za šol.l. 2013/2014.
9. IZOBRAŽEVANJE
Učitelji so se udeležili strokovnih izobraževanj v okviru zakonskih predpisov in finančnih možnosti,
vključno s tečaji in izpiti iz varstva pri delu in požarnega varstva (obdobni). Prevladovali so strokovni
seminarji za učitelje, udeležbe na strokovnih srečanjih in konferencah, uvajalni programi za zakonske
novosti in podobno.
Učitelji so svoje strokovno znanje poglabljali tudi na študijskih skupinah in drugih seminarjih, ki so jih
organizirali Ministrstvo za izobraževanje, znanost, in šport, Zavod RS za šolstvo oziroma druge
izobraževalne ustanove.
10. INTERNI IN JAVNI NASTOPI UČENCEV TER DRUGI DOSEŽKI
Skozi šolsko leto se je zvrstilo 40 razrednih nastopov in 40 internih nastopov.
V drugem polletju so se pri pouku glasbene pripravnice odvijale predstavitve posameznih instrumentov z
nastopi, bilo jih je 22.
Pred preizkusom glasbene nadarjenosti za vpis v novo šolsko leto smo instrumente predstavili v glasbeni
pravljici Začarani gozd, ki smo jo za otroke vrtcev in osnovnih šol uprizarjali v šolski dvorani in v športnih
dvoranah osnovnih šol. Vseh predstav je bilo 10.
Interni, javni in razredni nastopi so se odvijali v šolski dvorani, za katere so bili natisnjeni programi s
komentarji in plakati.
Učenci so sodelovali na Reviji glasbenih šol SV Slovenije v Mariboru in na Reviji glasbenih šol Pomurja, ki
je bila v Ljutomeru.
Klavirski oddelek se je predstavil na 13. klavirskih dnevih, ki so potekali na Glasbeni šoli Moste-Polje v
Ljubljani. Projekt S. Prokofjeva Glasba za otroke je bil zelo uspešen.
Šolski harmonikarski, godalni, pihalni in simfonični orkester, otroški in mladinski pevski zbor so se
predstavili na letnem koncertu, ki je bil v Gledališču Park.
Pihalni orkester se je udeležil revije pihalnih orkestrov glasbenih šol Slovenije na Konservatoriju za
glasbo in balet v Ljubljani ter nastopil na promenadnem koncertu v Lendavi.
Godalni orkester je sodeloval na reviji godalnih orkestrov glasbeni šol Slovenije v Koncertni in gledališki
dvorani v Lendavi.
Otroški in mladinski pevski zbor sta nastopila na reviji pevskih zborov v Murski Soboti. OPZ se je udeležil
državnega tekmovanja zborov v Zagorju in dobil zlato priznanje, nastopil je na osrednji proslavi ob 10.
obletnici vstopa Slovenije v Evropsko unijo v Državnem zboru v Ljubljani, ter sodeloval v spevoigri
Kresniček.
Pevski oddelek je izvedel skupni nastop s pevci Glasbene šole Ilirska Bistrica v Ilirski Bistrici, tematske
večere v gradu na Gradu in v šolski dvorani ter božične večere v cerkvah v Pečarovcih, Ljutomeru,
Dobrovniku in Murski Soboti. Odlično pa so se predstavili v spevoigri Kresniček.
Tolkalni oddelek je nastopal na reviji tolkalnih skupin v Sežani in na koncertu šolskih komornih skupin.
Sodelovali so v šolskih orkestrih, zborih, komornih skupinah in glasbeni pravljici.
Učenci violončela so sodelovali na srečanju violončelistov v Sevnici.
Oddelek pozavn se je predstavil na šolskem abonmajskem koncertu v sodelovanju s pozavnisti iz
Konservatorija za glasbo in balet iz Maribora.
Učenci nauka o glasbi in solfeggia so se z lastnimi skladbami v izvedbi učiteljev predstavili na Večeru
mladih skladateljev.
Plesni oddelek se je udeležil 8. revije klasičnih baletnih šol in društev v Velenju in z letnim nastopom v
Gledališču Park v Murski Soboti.
V predbožičnem času, v tednu otroka in tednu kulture smo glasbeni program nudili mnogim vrtcem in
šolam.
Sodelovanje z glasbenima šolama Daruvar na Hrvaškem in Subotica v Srbiji se je nadaljevalo, skupna
nastopa smo izvedli v Murski Soboti in v Subotici.
Izvedli smo Dan odprtih vrat, ki je zaradi slabega vremena potekal na šoli. Kljub temu je prišlo veliko
obiskovalcev, ki so si lahko ogledali in preizkusili različne instrumente, poslušali koncerte, mlajši
obiskovalci pa so sodelovali na kvizih in se seznanjali z instrumenti, glasbo in dejavnostjo šole.
Šolski sklad Glasbene šole Murska Sobota se je pridružil organizaciji Dneva odprtih vrat in zbiral
prispevke za svojo dejavnost.
Učenci nižjih razredov nauka o glasbi so si ogledali komično opero C. W. Glucka Ogoljufani sodnik, učenci
višjih razredov pa so preživeli dopoldan s simfoniki RTV Slovenija. Obe predstavi sta bili v Cankarjevem
domu v Ljubljani.
Učenke baletnega oddelka so si ogledale baletno predstavo K. Hačaturjana Cipollino v SNG Maribor.
Učence, ki so pridno obiskovali šolski glasbeni abonma, smo na koncu šolskega leta peljali v Živalski vrt v
Ljubljani.
Po uspešnem nastopu v državnem zboru smo učence OPZ-ja peljali v arboretum Volčji potok.
V tem šolskem letu je nižjo stopnjo osnovnega glasbenega izobraževanja končalo 38 učencev, od tega 32
na programu Glasba in 6 na programu Ples. Višjo stopnjo sta končalo 2 učenca, oba na programu Glasba.
Sprejemni izpit na umetniško gimnazijo so uspešno opravili Valeria Kučan – saksofon, KGB Ljubljana
(Jasmina Dajčman), Alja Gregorinčič – klavir, KGB Maribor (Olga Kous) in Julijan Škraban – harmonika,
KGB Maribor (Amadej Herzog).
Študentka Julija Fajhtinger je bila na 7 dnevni delovni praksi, njena mentorica je bila Suzana Škafar.
Razredni nastopi
Št. nastopov: 40
Št. nastopajočih: 683
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
Predrag Šantek
Marija Ignjatović, David Tetičkovič
Julija Furek
Melanija Gradečak
Mihail Petrov
Anna Sarkany, Suzana Škafar, Erna Lukač
Damjan Stanišić
Polona Žohar
Danijel Matković, Amadej Herzog, Saša Bastalec
Olga Kous, Željko Ritlop
Snežana Mitić
Edita Žalik
Marko Slavič, Boštjan Lašič
Felicita Heric Taškov, Yuliya Kunova
Milorad Ružić
Gabriela Bratina
Samir Azzeh
Jasmina Dajčman
Boštjan Lašič, Marko Slavič
Mihail Petrov
Snežana Mitić
Milorad Ružić, Saša Bastalec
Polona Žohar
Olga Kous, Erna Lukač
Damjan Stanišić
Željko Ritlop
David Tetičkovič
Amadej Herzog
Julija Furek
Zora Vrečič, Suzana Škafar
Danijel Matković
Melanija Gradečak
Anna Sarkany
Samir Azzeh
Edita Žalik
Yuliya Kunova
Felicita Heric Taškov
Marija Ignjatović
20. 6. 2014
19. 6. 2014
18. 6. 2014
16. 6. 2014
11. 6. 2014
10. 6. 2014
9. 6. 2014
9. 6. 2014
5. 6. 2014
4. 6. 2014
3. 6. 2014
28. 5. 2014
27. 5. 2014
26. 5. 2014
23. 5. 2014
16. 5. 2014
25. 4. 2014
9. 4. 2014
21. 3. 2014
18. 3. 2014
18. 3. 2014
17. 3. 2014
14. 3. 2014
11. 3. 2014
10. 3. 2014
19. 2. 2014
12. 2. 2014
11. 2. 2014
7. 2. 2014
7. 2. 2014
21. 1. 2014
2. 12. 2013
17. 12. 2013
16. 12. 2013
11. 12. 2013
9. 12. 2013
3. 12. 2013
27. 11. 2013
39 Jasmina Dajčman
40 Predrag Šantek
Interni nastopi
Št. nastopov: 40
Št. nastopajočih: 847
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
5. 6. 2014
29. 5. 2014
22. 5. 2014
8. 5. 2014
17. 4. 2014
17. 4. 2014
10. 4. 2014
3. 4. 2014
3. 4. 2014
27. 3. 2014
27. 3. 2014
25. 3. 2014
20. 3. 2014
13. 3. 2014
13. 3. 2014
6. 3. 2014
6. 3. 2014
20. 2. 2014
20. 2. 2014
13. 2. 2014
6. 2. 2014
30. 1. 2014
23. 1. 2014
23. 1. 2014
16. 1. 2014
16. 1. 2014
9. 1. 2014
12. 12. 2013
12. 12. 2013
28. 11. 2013
28. 11. 2013
21. 11. 2013
21. 11. 2013
14. 11. 2013
12. 11. 2013
7. 11. 2013
24. 10. 2013
24. 10. 2013
17. 10. 2013
10. 10. 2013
8. 11. 2013
8. 11 .2013
Javni nastopi v organizaciji GŠ
Št. nastopov: 19
Št. nastopajočih: 1440
1. Nastop zaključnih razredov in tekmovalcev
2. Zaključni koncert
3. Zaključni koncert Valerie Kučan
4. Koncert zborov in orkestrov
5. Dan odprtih vrat
6. Koncert komornih skupin, Orffovega orkestra, PGV in GP
7. Koncert otroškega in mladinskega pevskega zbora
8. Kresniček
9. Kresniček
10. Kresniček
11. Kresniček
12. Kresniček
13. Produkcija baletnega oddelka
14. Produkcija baletnega oddelka
15. Novoletni koncert
16. Avdicija
17. Maškarada pri Čajkovskem
18. XVII. koncert učiteljev
19. Večer slovenskih samospevov
20. Večer malih skladateljev
24. 6. 2014
6. 6. 2014
21. 5. 2014
20. 5. 2014
15. 5. 2014
24. 4. 2014
25. 3. 2014
18. 2. 2014
17. 2. 2014
17. 2. 2014
17. 2. 2014
17. 2. 2014
20. 1. 2014
20. 1. 2014
19. 12. 2013
14. 12. 2013
10. 12. 2013
5. 12. 2013
22. 11. 2013
22. 10. 2013
Regionalne in republiške revije
Št. nastopov: 10
Št. nastopajočih: 159
1. Promenadni koncert, Lendava
2. Območno srečanje pevskih zborov, Murska Sobota
3. Revija godalnih orkestrov, Lendava
4. 36. Revija glasbenih šol Pomurja, Ljutomer
5. Revija pihalnih orkestrov, Ljubljana
6. 5. Srečanje tolkalnih skupin, Sežana
7. Revija otroških in mladinskih pevskih zborov, Zagorje ob Savi
8. 8. revija klasično baletnih šol in društev RS, Velenje
9. Revija glasbenih šol Štajerske, Koroške in Pomurja
10. Srečanje violončelistov Slovenije, Sevnica
9. 5. 2014
16. 4. 2014
11. 4. 2014
10. 4. 2014
4. 4. 2014
2. 4. 2014
2. 4. 2014
1. 2. 2014
17. 1. 2014
20. 9. 2013
11. TEKMOVANJA
V šolskem letu 2013/2014 so se učenci Glasbene šole Murska Sobota udeležili več tekmovanj doma in v
tujini.
17. Regijskega tekmovanja mladih glasbenikov Štajerske in Pomurja so se udeležili učenci harmonike,
tolkal, roga in trobente. Zlato nagrajenci regijskega tekmovanja so se uvrstili na 43. tekmovanju mladih
glasbenikov Slovenije dosegli eno zlato in dve srebrni plaketi ter eno prvo in eno drugo nagrado.
Otroški pevski zbor se je udeležil državnega tekmovanja otroških in mladinskih zborov v Zagorju ter
dosegel zlato priznanje.
Učenci so se udeležili mednarodnih tekmovanj, kjer so visoke rezultate. Tekmovali so na naslednjih
tekmovanjih:
- 2. Mednarodno tekmovanje mladih pihalcev Emona 2013, Slovenija,
- 11. Mednarodno tekmovanje Davorin Jenko Beograd, Srbija,
- 5. Mednarodno tekmovanje Giovani musicisti Verona, Italija,
Dnevi kitare 2014 Krško, Slovenija,
- 39. Srečanje harmonikarjev Pula, Hrvaška,
- XI. Tekmovanje pihalcev Požarevac, Srbija,
- 19. Mednarodno tekmovanje Petar Konjović Beograd, Srbija,
- 10. Mednarodno srečanje harmonikarjev Beltinci, Slovenija,
- 11. Mednarodno tekmovanje harmonikarjev Zvezdane staze Kragujevac, Srbija,
- Mednarodno tekmovanje Fantast 2014 Bečej, Srbija,
- Koroško klavirsko tekmovanje Radlje ob Dravi, Slovenija,
- Banjalučki bienale Banja Luka, Bosna in Hercegovina,
- Mednarodno glasbeno tekmovanje Tomaž Holmar Naborjet, Italija.
Na mednarodnih tekmovanjih so naši učenci osvojili 18 prvih, 6 drugih in 2 tretji nagradi, 5 zlatih, 6
srebrnih in 1 bronasto priznanje ali plaketo ter 2 laureata, skupaj pa kar 8 1. mest.
Podrobnejši seznam tekmovalcev, mentorjev in nagrad je v prilogi »Analiza učnega uspeha«.
12. ŠTEVILO ODDELKOV
Glasbena šola je v šol.l. 2013/2014 imela 25,29 oddelkov, kar je 11% šoloobveznih otrok iz našega
šolskega okoliša (slovensko povprečje je 15%). Opažamo, da v zadnjih dveh letih interes otrok za vpis v
glasbene šole upada, za kar pa je verjetno vzrok predvsem finančno stanje in stanje brezposelnosti v
našem okolju. Zato se trudimo za ohranjanje enake cene prispevka staršev za materialne stroške že več
let, saj so javne glasbene šole staršem in otrokom še zmeraj finančno najbolj dosegljive. Ob tem pa je
najpomembnejše predvsem to, da kakovost izobraževanja ostaja na visoki ravni, mladina pa se ima
možnost vključevati v dodatne dejavnosti, ki jim zapolnijo preobilico prostega časa.
Na kakovost našega dela vpliva tudi izobrazbena struktura pedagogov. Tako je imelo v tem šolskem letu
od 30 zaposlenih učiteljev 24 univerzitetno izobrazbo, 2 BA, 3 magisterij, 1 pa opravlja dodiplomski
študij.
Šola je v drugi polovici šolskega leta opravila vse potrebne aktivnosti za odprtje dislociranega oddelka v
Rogašovcih. Meseca maja je bil preizkus glasbene nadarjenosti za vpis novincev v novo šolsko leto in na
dislociranem oddelku se je vpisalo 26 otrok iz občin Rogašovci, Grad, Kuzma in Cankova. Pouk se bo od
1. septembra 2014 odvijal na Osnovni šoli Sveti Jurij. S soglasjem ravnatelja osnovne šole in Sveta šole
OŠ Sveti Jurij bomo prostore (tri učilnice) uporabljali brezplačno.
Ravnateljica je v šolskem letu opravila 67 hospitacij in sicer pri pouku in na nastopih. Najboljši način
preverjanja in spremljanja pedagoškega dela so razredni nastopi, kjer sta, zaradi pregleda nad celotnim
delom učitelja, kakovost učiteljevega dela in motiviranost najbolj izpostavljeni.
13. AKTIVNOSTI IZVEN REDNEGA PROGRAMA GLASBENE ŠOLE
Glasbena šola Murska Sobota poleg obveznih osnovnih vsebin izvaja tudi dodatne vsebine, ki učencem
nudijo celovitejši glasbeni razvoj in dodatno plemenitijo kulturno življenje v okolju. Izvedba dodatnih
vsebin je odvisna od finančnih sredstev, ki jih pridobivamo preko razpisov, kotizacij, sponzorjev in
donatorjev.
V šol. l. 2013/2014 je izzvenela četrta sezona šolskega glasbenega abonmaja, kjer so nastopili vrhunski
glasbeniki. Učencem, staršem in širši javnosti je bilo ponujenih sedem koncertov. Učenci so z obiskom
koncertov zbirali pečate in na koncu šolskega leta smo, tiste z zbranimi največ pečati, peljali v na izlet v
živalski vrt v Ljubljano.
Učence in starše smo skozi vso šolsko leto seznanjali s koncertnim bontonom, kar se je izkazalo kot
dobra praksa, saj dogajanja v dvorani spremljamo vsako leto bolj mirno in nemoteno.
V oddelkih nauka o glasbi je skozi celo šolsko leto potekal kviz Glasbenik meseca. Kviz se je zaključil z
izbiro glasbenikov leta, katerim smo na Koncertu zaključnih razredov podelili posebne listine. Učenci so
se preizkusili tudi v skladanju in se predstavili s svojimi skladbami na avtorskem večeru.
Meseca maja je izšla 14. številka šolskega glasila Tonka, ki izhaja enkrat letno. V njej so zbrani prispevki
učencev, ki so opisali svoje vtise iz tekmovanj, nastopov in drugih šolskih prireditev, strokovni članki in
razvedrilne vsebine.
Učenke in učenci so se udeležili poletnih šol za violončelo (Veržej), saksofon (Bovec) in flavto (Karlovac).
Na novo smo izvedli Panonski festival pianistov, na katerem so tekmovali pianisti iz Avstrije, Madržarske,
Hrvaške in Slovenije.
Festival violinistov Jaz imam pa golice je potekal že petič.
Oddelek petja, otroški pevski zbor in plesalke so zelo uspešno izvedle spevoigro Kresniček, za katero je
posebno zahvalo in odlično kritiko napisal Mitja Gobec, sin Radovana Gobca avtorja spevoigre.
Poleg navedenega smo organizirali in izvedli še:
- 17. Koncert učiteljev GŠ Murska Sobota,
- sodelovali smo z uglednimi glasbeniki in glasbenimi ustanovami (navedenimi v prilogi),
- 1. Panonski festival pianistov,
- 5. Festival mladih violinistov »Jaz imam pa goslice«,
- spevoigro Radovana Gobca Kresniček (s ponovitvami za šole in vrtce),
- mojstrske tečaje za violončelo (Zdenka Kristl Marinič), klarinet (Claritet), saksofon (Jasmina
Dajčman),
- promenadni koncert pihalnih orkestrov v Lendavi,
- revijo GŠ SV Slovenije,
- 36. revijo pomurskih GŠ,
- učenci so se udeležili poletnih šolah (saksofon - Bovec, flavta – Karlovac, violončelo – Veržej),
- organizirali smo več koncertov vrhunskih solistov in orkestrov v šolski dvorani,
- šolski glasbeni abonma.
Nastopi in koncerti izven rednega programa v šolskem letu 2013/2014
1. Koncert Anje Kučan in Nike Pinter,
2. Nastop ob 10. obletnici vstopa v EU, državni zbor,
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Koncert učencev GŠ Daruvar in Murska Sobota,
Recital Nuše Titan in Davida Kreslina,
Koncert komornih del slovenskih skladateljev pevskega oddelka , Grad,
Nastop prvonagrajencev festivala Jaz imam pa goslice,
Nastop pianistov Konservatorija Maribor,
Koncert Vladimirja Miloševića – klavir,
Koncert kvarteta klarinetov slovenske vojske,
Nastop tekmovalcev pomurskih javnih glasbenih šol,
Trombomanio,
Božične koncerte pevskega oddelka,
Koncert Ota Vrhovnika - saksofon,
Nastop učencev GŠ Franca Šturma iz Ljubljane,
Koncert tria violončelov K3,
Projekt Glasba za otroke S. Prokofjeva,
Koncert pevskega oddelka v sodelovanju z GŠ Ilirska Bistrica,
Koncert učencev v Subotici,
Recital Erika Kranjca in Gašperja Obšteterja
Večer malih skladateljev.
Murska Sobota, 9. september 2014
Ravnateljica:
Erna Lukač
NASTOPI UČENCEV GLASBENE ŠOLE MURSKA SOBOTA
Šolsko leto 2013/14
Št. nastopov: 181
Št. nastopajočih: 3716
Sodelovanje z ustanovami in društvi:
1. Glasbena šola Slavka Osterca Ljutomer
2. Glasbena šola Gornja Radgona
3. Glasbena šola Lendava
4. OŠ I Murska Sobota
5. OŠ II Murska Sobota
6. OŠ III Murska Sobota
7. OŠ IV Murska Sobota
8. OŠ Bakovci
9. OŠ Sv. Jurij
10. OŠ Beltinci
11. OŠ Križevci
12. Vrtec Murska Sobota
13. Vrtec Moravske Toplice
14. JSKD Murska Sobota
15. MOMS Murska Sobota
16. Konservatorij Maribor
17. Glasbena šola Sežana
18. Glasbena šola Sevnica
19. Glasbena šola Varaždin
20. Glasbena šola Daruvar
21. Konservatorij Ljubljana
22. Glasbena šola Ormož
23. Zasebna glasbena šola v samostanu sv. Petra in Pavla Ptuj
24. Glasbena šola Karol Pahor Ptuj
25. Glasbena in baletna šola, Zavod Antona Martina Slomška
26. Glasbena šola Ilirska Bistrica
27. Glasbena šola Subotica
28. Glasbena šola Celje
29. Glasbena šola Franca Šturma Ljubljana
30. Glasbena šola Ravne na Koroškem
31. Zasebna glasbena šola Maestro Gornja Radgona
32. JSKD Ljutomer
33. Dvorec Rakičan
34. Karitas Ljutomer
35. Znanstveno raziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti
36. PIŠK Murska Sobota
37. Krajinski park Goričko
38. Državni zbor, Odbor za zadeve Evropske unije
39. KS Dokležovje
40. KD Tišina
41. Društvo za izobraževanje za tretje življenjsko obdobje
42. Gledališče Park
43. Srednja vzgojiteljska šola Ljutomer
44. Sindikat delavcev v pravosodju
45. Območna obrtna zbornica Murska Sobota
Sodelovanje z glasbeniki:
1. Nika Pintar, flavta
2. Nuša Titan, violina
3. David Kreslin, kitara
4. Tolkalna skupina GŠ Celje
5. Vladimir Milošević, klavir
6. Kvartet klarinetov Slovenske vojske (Janez Benko, Matic Nejc Kreča, Boštjan Vendramin, Urban
Knez, Sebastjan Snoj in Vasja Burkat)
7. Oto Vrhovnik, saksofon
8. Kvartet violončelov (Gregor Fele, Jošt Kosmač, Martin Sikur)
9. Klavirski trio K3o (Dejana Banđur, klavir, Rok Zgonc, violina, Pavel Rakar, violončelo)
10. Erik Kranjec, tolkala
11. Gašper Obšteter, tolkala
12. Zdenka Kristl Marinič, violončelo
13. Kvartet klarinetov Claritet (Matjaž Isak, Simon Žvikart, Rok Rupreht, Mitja Repnik)
14. Irena Košmerl Leš, klavir
15. Davor Matačić, klavir
16. Sonja Alatič, violina
17. Đorđe Berak, violina
Rezultati učencev na tekmovanjih v šolskem letu 2013/14
25 tekmovalcev + OPZ
4 zlatih priznanj
4 srebrnih priznanj
1 bronasto priznanje
1 zlata plaketa
2 srebrne plakete
18 1. nagrad
6 2. nagrad
2 3. nagrade
2 laureata
Jasmina Dajčman
VALERIA KUČAN, saksofon
2. Mednarodno tekmovanja pihalcev Emona 2013, Ljubljana, srebrna plaketa;
Mednarodno tekmovanje Davorin Jenko, Beograd, 1. nagrada, lavreat
SVIT RODEŽ, saksofon
Mednarodno tekmovanje Davorin Jenko, Beograd, 2. nagrada
Boštjan Lašič
TADEJ KAVAŠ, trobenta
17. regijsko tekmovanje Štajerske in Pomurja, zlato priznanje;
43. Tekmovanje mladih glasbenikov Republike Slovenije, srebrna plaketa
ENEJ MEGLIČ, rog
17. regijsko tekmovanje Štajerske in Pomurja, zlato priznanje;
43. Tekmovanje mladih glasbenikov Republike Slovenije, zlata plaketa, 1. nagrada
Amadej Herzog
JULIJAN ŠKRABAN, harmonika
17. regijsko tekmovanje Štajerske in Pomurja, zlato priznanje;
43. Tekmovanje mladih glasbenikov Republike Slovenije, srebrna plaketa, 2. nagrada;
5. Mednarodno tekmovanje Giovani musicisti, Verona, 1. nagrada, 1. mesto;
39. Mednarodno srečanje harmonikarjev, Pulj, 1. nagrada, 3. mesto;
11. Mednarodno tekmovanje mladih harmonikarjev Zvezdane staze, Kragujevac, 1. nagrada, 1. mesto;
10. Mednarodno srečanje harmonikarjev, Beltinci, 1. nagrada, 2. mesto;
Mednarodno glasbeno tekmovanje Tomaž Holmar, Naborjet, 1. nagrada, 1. mesto
Julija Furek
NIK KOSEDNAR, tolkala
17. regijsko tekmovanje Štajerske in Pomurja, srebrno priznanje
Marko Slavič
ŽAN SALAJ, pozavna
Mednarodno tekmovanje Davorin Jenko, 1. nagrada, lavreat;
19. Mednarodno tekmovanje Petar Konjović, 1. nagrada, 1. mesto
Predrag Šantek
LEONARD KOBAL, klavir
Mednarodno tekmovanje Davorin Jenko, Beograd, 2. nagrada
JAN ŽUNTAR, klavir
Koroško klavirsko tekmovanje, Radlje ob Dravi, bronasto priznanje
Felicita Heric Taškov
OTROŠKI PEVSKI ZBOR
Državno tekmovanje otroških in mladinskih pevskih zborov, Zagorje ob Savi, zlato priznanje
MAJA GABOR, flavta
XI. Tekmovanje pihalcev, Požarevac, 1. nagrada
Damjan Stanišić
HUJS MIJA, kitara
Dnevi kitare 2014, Krško, srebrno priznanje
Edita Žalik
SUKIČ NIKA, kitara
Dnevi kitare, zlato priznanje, 1. nagrada
Melanija Gradečak
EVA TIBAUT, flavta
XI. Tekmovanje pihalcev, Požarevac, 1. nagrada
BRINA VARGA, flavta
XI. Tekmovanje pihalcev, Požarevac, 1. nagrada
Marija Ignjatović
LARA GOMBOŠI, flavta
XI. Tekmovanje pihalcev, Požarevac, 1. nagrada
Željko Ritlop
MAJA CIGÜT, klarinet
XI. Tekmovanje pihalcev, Požarevac, 2. nagrada
Mihail Petrov
TAJA ČASAR, violina
Mednarodno tekmovanje Fantast 2014, Bečej, 1. nagrada
Polona Žohar
JENA KOLOŠA KUŠEJ, violina
Mednarodno tekmovanje Fantast 2014, Bečej, 2. nagrada
IZIDORA KRENN, violina
Mednarodno tekmovanje Fantast 2014, Bečej, 1. nagrada
Snežana Mitić
RENATA EGIĆ, klavir
Banjalučki bienale, Banja Luka, 2. nagrada
Anna Sarkany
ISA FIJOK, klavir
Koroško klavirsko tekmovanj, Radlje ob Dravi, srebrno priznanje
Yuliya Kunova
VITA KOLOŠA KUŠEJ, klavir
Mednarodno glasbeno tekmovanje Tomaž Holmar, Naborjet, 1. nagrada, 2. mesto
David Tetičkovič
EVA VUČKO, klavir
Mednarodno glasbeno tekmovanje Tomaž Holmar, Naborjet, 1. nagrada, 3. mesto
NUŠA ŽIŽEK, klavir
Mednarodno glasbeno tekmovanje Tomaž Holmar, Naborjet, 3. nagrada
HANA TAŠKOV, klavir
Mednarodno glasbeno tekmovanje Tomaž Holmar, Naborjet, 3. nagrada
HOSPITACIJE V ŠOLSKEM LETU 2013/2014 (pouk, razredni, interni in javni nastopi)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Razredni nastop (Žalik)
Razredni nastop (Sarkany)
Razredni nastop (Furek)
Razredni nastop (Tetičkovič)
Razredni nastop (Stanišić)
Razredni nastop (Kous)
Razredni nastop (Žohar)
Razredni nastop (Ružić)
Razredni nastop (Bastalec)
Razredni nastop (Lašič)
Razredni nastop (Slavič)
Razredni nastop (Žalik Edita)
Razredni nastop (Kous)
Razredni nastop (Ritlop)
Razredni nastop (Herzog)
11.12.2013
17.12.2013
7.2.2014
12.2.2014
10.3.2014
11.3.2014
14.3.2014
17.3.2014
17.3.2014
24.3.2014
24.3.2014
28.5.2014
4.6.2014
4.6.2014
5.6.2014
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
Razredni nastop (Matković)
Razredni nastop (Bastalec)
Razredni nastop (Sarkany)
Razredni nastop (Furek)
Interni nastop
Interni nastop
Interni nastop
Interni nastop
Interni nastop
Interni nastop
Interni nastop
Interni nastop
Interni nastop
Interni nastop
Interni nastop
Interni nastop
Interni nastop
Javni nastop (Večer mladih skladateljev)
Javni nastop (S. Prokofjev, pianisti)
Javni nastop (Večer samospevov z GŠ Il. Bis.)
Javni nastop (Nastop violončelistov)
Javni nastop (Novoletni koncert)
Javni nastop (Božični konc. pevci, Dobrovnik)
Javni nastop (revija MB)
Javni nastop (Produkcija balet. odd.)
Javni nastop (Trombomania)
Javni nastop (Kresniček, MS)
Javni nastop (Nastop tekmov., Ljutomer)
Javni nastop (Nastop tekmov., G. Radgona)
Javni nastop (Kresniček, MS)
Javni nastop (nastop tekmovalcev, MS)
Javni nastop (Koncert OPZ in MPZ s solisti)
Javni nastop (1. nagr. TEMSIG, Postoj., Meglič)
Javni nastop (Večer dijakov komp. MB, Kučan)
Javni nastop (Kresniček, Ljutomer)
Javni nastop (Revija GŠ Pomurja, Ljutomer)
Javni nastop (Revija god. ork. Lendava)
Javni nastop (Revija OPZ in MPZ)
Javni nastop (Koncert kom., PGV, GP, Orff.)
Javni nastop (Koncert GŠ Daruvar in MS)
Javni nastop (Večer komornih del, pevci)
Javni nastop (Promenadni koncert Lendava)
Javni nastop (Zaključni koncert Valeria Kučan)
Javni nastop (Koncert zborov in orkestrov)
Javni nastop (Zaključni koncert)
5.6.2014
5.6.2014
10.6.2014
18.6.2014
17.10.2013
24.10.2013
7.11.2013
21.11.2013
12.12.2013
16.1.2014
13.2.2014
20.2.2014
20.3.2014
3.4.2014
17.4.2014
22.5.2014
5.6.2014
22.10.2013
12.11.2013
15.11.2013
16.12.2013
19.12.2013
27.12.2013
17.1.2014
20.1.2014
28.1.2014
17.2.2014
4.2.2014
5.2.2014
17.2.2014
4.3.2014
25.3.2014
26.3.2014
31.3.2014
9.4.2014
10.4.2014
11.4.2014
16.3.2014
24.4.2014
7.5.2014
25.4.2014
9.5.2014
21.5.2014
25.5.2014
6.6.2014
Pouk
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
Marija Ignjatović (Zara Bertalanič)
Marko Slavič (Martin Nemet)
Danijel Matković (Leon Auguštin)
Tjaša Žalik (NGL 3.a)
Danijel Matković (harm. ork.)
Marko Slavič (Jakob Vouri)
Anna Sarkany (Tia Müller)
18.3.2014
18.3.2014
19.3.2014
19.3.2014
24.3.2014
25.3.2014
22.4.2014
REALIZACIJA UR za šolsko leto 2013/2014
INDIVIDUALNI POUK
Priimek in ime
1. Azzeh Samir
2. Bastalec Saša
3. Bratina Gabriela
4. Dajčman Jasmina
5. Furek Julija
6. Gradečak Melanija
7. Heric T. Felicita
8. Herzog Amadej
9. Ignjatović Marija
10. Kous Olga
11. Kunova Yuliya
12. Lašič Boštjan
13. Lukač Erna
14. Matković Danijel
15. Mitić Snežana
16. Petrov Mihail
17. Ritlop Željko
18. Ružić Milorad
19. Sarkany Anna
20. Slavič Marko
21. Stanišić Damjan
22. Šantek Predrag
23. Škafar Suzana
24. Tetičkovič David
25. Vrečič Zora
26. Žalik Edita
27. Žohar Polona
Skupaj individualni pouk: 104%
Odstotki
103%
101%
105%
102%
102%
103%
105%
101%
104%
103%
103%
98%
102%
108%
105%
103%
102%
107%
109%
111%
103%
106%
103%
90%
103%
107%
118%
SKUPINSKI POUK
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
nauk o glasbi
solfeggio
predšolska glasbena vzgoja
glasbena pripravnica
plesna pripravnica
balet
Orffov orkester
pihalni orkester
godalni orkester
harmonikarski orkester
orkester flavt
orkester klarinetov
otroški zbor
mladinski zbor
108%
106%
106%
103%
106%
107%
100%
94%
89%
100%
114%
131%
140%
111%
Skupaj skupinski pouk: 108%
Skupaj individualni in skupinski pouk: 106%
Šolsko leto 2013/14
NASTOPI
VRSTA NASTOPA
Interni nastopi, razredni nastopi
Javni nastopi v organizaciji Glasbene šole
Javni nastopi v sodelovanju z drugimi
Regionalne in republiške revije glasbenih šol
SKUPAJ:
ŠTEVILO NASTOPOV
80
19
72
10
181
ŠTEVILO NASTOPAJOČIH
1530
1440
587
159
3716
DELAVNICE IN PROJEKTI
IZVEDBA DELAVNIC
3
Delavnica za saksofon (Jasmina Dajčman)
Delavnice za klarinet (Claritet)
Seminar za violončelo (Zdenka Kristl Marinič)
PROJEKTI
4
Šolski glasbeni abonma
Panonski festival pianistov
Jaz imam pa goslice
Kresniček
TEKMOVANJA
VRSTA TEKMOVANJA
ŠTEVILO TEKMOVANJ
ŠTEVILO UDELEŽENCEV
Regionalno
1
4
Državno
1
3+31 (OPZ)
Mednarodno
12
27
SKUPAJ:
14
65
Analiza števila učencev 2013/14
Predmet
Število učencev
ob začetku šol. l.
Izstopili med
letom
Zaključilo nižjo
stopnjo
Zaključilo
višjo stopnjo
6
Število
učencev ob koncu
šol. l.
99
9
-
Napredovalo
učencev
v%
100
Klavir
105
Harmonika
Kljunasta flavta
38
12
1
1
37
11
5
-
1
-
100
100
Trobenta
Pozavna
Rog
Bariton
Klarinet
11
9
2
1
15
1
-
10
9
2
1
15
2
2
-
100
100
100
100
100
Saksofon
Flavta
14
46
1
1
13
45
4
1
-
100
100
Violina
Violončelo
39
8
3
-
36
8
4
1
-
100
100
Kitara
Petje
55
17
2
5
53
12
4
-
-
100
100
Tolkala
Plesna pripravnica
17
45
1
-
16
45
1
-
-
100
100
Balet
51
2
49
6
-
100
8
24
2
8
22
-
517
26
491
38
Predšolska g. vzgoja
Glasbena pripravnica
Skupaj:
100
100
2
100