GOZDARSKI IN PRIROČNIK

Comments

Transcription

GOZDARSKI IN PRIROČNIK
##8,PRIRUČNICI,J:SLOVENSKI
GOZDARSKI
IN
PRIROČNIK
T
A
P I L I L I
B
L
I
C
E
»KMEČKA KNJIGA«
V LJUBLJANI
STROKOVNA IN ZNANSTVENA DELA
#PPGOZDARSKI INSTITUT SLOVENIJE
#NNGOZDARSKI
IN LESNOINDUSTRIJSKI
PRIROČNIK
#NPI.
DEL
T A B L I C E
# M M L J U B L J A N A #GG1952
P R E D G O V O R
Pričujoča knjižica je prvi, tabelarni del gozdarskega in
lesnoindustrijskega
priročnika, ki ga pripravlja
Gozdarski
institut Slovenije. V njej so zbrane predvsem
dendrometrijske tablice; posebne tablice iz drugih vej gozdarstva in
lesne industrije bodo izšle med besedilom v tekstovnem delu
priročnika.
}.
Potrebo po tej knjižici je narekovalo pomanjkanje dela
v slovenskem gozdarskem slovstvu, ki bi združevalo vse
važnejše jdendrometrijske tablice. Izšlo je sicer že nekaj
tablic za izmero lesa in sestojev, toda te so raztresene po
raznih knjižicah in je njih uporaba v gozdarski in lesnoindustrijski praksi otežkočena. Ta knjižica naj bi zamašila
vrzel, ki je v taksaciji, izkoriščanju gozdov, na lesnih obratih
ter v gozdarskem in lesnoindustrijskem
šolstvu postajala
vedno občutnejša.
Tablice, ki so objavljene v pričujoči knjižici, so povzete
iz raznih tujih virov, pri čemer1 smo skušali izbrati tiste, ki
našim razmeram po naših domnevah najbolje ustrezajo. Z
izvirnimi, iz domačih razmer vzetimi in '(znanstveno obdelanimi tablicami dela še nismo mogli obogatiti, ker se je
gozdarska znanost pričela v Sloveniji razvijati šele po vojni
in v tako kratkem času ni mogla končati dolgoletnih in
obsežnih del, ki jih sestava takšnih fcablic zahteva; tu jo
čaka še široko, hvaležno polje dela. Tudi želji, da se v tablicah posveti več pozornosti prebiralnim gozdovom, ki pokrivajo skoraj 2[3 naše gozdne površine, smo mogli le delno
ustreči, in sicer s švicarskimi tablicami za oblikovne avišine
v prebiralnih gozdovih in s stalnimi deblovnicami za urejanje prebiralnih gozdov po kontrolni inetodi. Tujih podatkov
o optimalni zalogi lesa in njeni strukturi v prebiralnih gozdovih, o prirastku lesa v teh gozdovih itd. nismo vnesli v
knjižico, ker so naši prebiralni gozdovi še premalo raziskani
in bi nas nekontrolirana uporaba teh podatkov mogla zavesti v grobe napake.
Ne glede na te pomanjkljivosti,
ki spremljajo več ali
manj vsa podobna dela, bodo tablice zelo važen pripomoček
v naši taksaciji, v izkoriščanju naših gozdov ter v našem
gozdarskem in lesnoindustrijskem
šolstvu, ki ga ne bo mogel
pogrešati noben logar in manipulant, noben gozdarski in
lesnoindustrijski
tehnik ter noben gozdarski inženir. .
Glavno delo na pripravi in obdelavi igradiva je. opravil
odgovorni urednik ing. Martin Čoki. S svojimi nasveti in
na druge načine pa so pri delu plodno sodelovali dr. ing.
Rudolf Pipan, ing. Franjo Sgerm,ing.
Miran Brinar, ing.
Lojze Žumer in ing. Rudolf Cividini. Vsem, ki so kakor koli
pripomogli k izidu teh tablic, se na tem mestu najtopleje zahvaljujemo.
V Ljubljani,
novembra
1951.
U r e dniški
o db or
V S E B I N A
Mere
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Dolžinske, površinske, prostorninske in votle mere
.
Metrske mere
.
.
.
Dunajske mere
.
Preračunavanje oralov v hektare l n obratno .
.
Preračunavanjeikrvadratnih s e ž n j e v v kvadrat, m e t r e
B e n e š k e m e r e (dolžinske)
Angleško-ameriške mere
Preračunavanj e metrskih m e r v angleške in obratno
Mere za težo
.
.
.
.
.
.
.
.
.
,
Kilogramske mere
Stare in tuje mere
Tehnične mere
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Preračunavanj e stopinj v odstotke
.
.
.
.
Preračunavanje odstotkov v stopinje in minute
.
Iz fizike in m a t e m a t i k e
. . .
.
.
.
Specifične teže nekaterih snovi
.
.
.
.
.
.
Prostominska teža lesa
.
.
.
.
.
.
.
.
Teža gozdno suhih drv
.
.
.
.
.
.
.
.
činitelji p r e m e n e in teža lesnih izdelkov
.
.
.
Ogrevna m o č leša in nekaterih goriv
.
.
.
.
Važna števila
.
.
.
.
Običajna merila
•
Preračunavanje p o š e v n o merjenih dolžin v vodoravne
O s n o v n i Obrazci za l i k e i n t e l e s a
Trigonometrične fukcije
.
O b r a z c i iz a r i t m e t i k e
.
.
.
Obrestnoobrestni obrazci .
.
.
.
.
.
.
.
Matematične označbe
.
.
.
.
.
. . .
Obrestnoobrestne tablice
T a b l i c e za p r e m e r e , o b s e g e i n t e m e l j n i c e
.
.
.
.
Obseg za dani premer in obratno
.
.
.
.
.
Temeljnice
.
.
.
Kubno-temeOjnične tablice
T—16
7^—10
7>—8
8
9
9
10
10
H—112
1®
13
13
l®—16
10
16
17—49
17'—18
1«
19
20—21
22
22
23
24
25—31
91—32
30
34—36
37
30—49
50^—77
51
92—53
54—77
Tablice za izmero lesa
. . .
Letve i n gredice .
.
.
.
.
. . . .
.
.
Grede
.
.
.
.
.
Џ
.
.
•
N a j m a n j š i p r e m e r i o k r o g , l e s a za g r e d e d a n e g a p r o f i l a
Krajniki
.
J
.
.
.
.
.
. ' .
•
Furnir, p l o š č e , parketi, d e s k e , p l o h i .
.
.
.
Pragi
Hlodi
.
.
.
.
Hmelj evke in rante
.
.
Taneik t e h n i č n i l e s
.
.
.
.
.
.
.
.
Zloženi les
.
Spreminjanje kubnih metrov v prostorne metre .
V s e b i n a o g l j a r s k e (kope
.
.
.
.
.
.
.
.
T a b l i c e za i z m e r o d r e v e s a
. ' .
.
.
.
.
.
.
D e b l o v n i c e za b u k e v , hrast, s m r e k o , j e l k o , r d e č i bor,
črni b o r .
.
.
.
I
.
. . .
.
.
.
T a n k a v e j e v i n a ( b u k e v , hrast, smreka«, jelka., bor)
.
Oblikovna števila za smreko, jelko, bukev, bor
.
|
O b l i k o v n e v i š i n e z a smrefco ( e n o d o b n i , prebiralni) s e stoj), j e l k o (enodobni, p r e b i r a l n i s e s t o j ) , bor, maceisen,
b u k e v , hrast, j e s e n , Jelšo, b r e z o
.
.
,
.
.
T a b l i c e z a p a d e c d e b e l n e g a p r e m e r a za b u k e v , hrast»
jelko, s m r e k o , bor, m a c e s e n
.
.
.
.
.
S t a l n e d e b l o v n i c e v Silvah z a u r e j a n j e g o z d o v
.
.
Stalne deblovnice za 1 c m debelinske stopnje
.
.
S t a l n e d e b l o v n i c e za 5 c m d e b e l i n s k e S t o p n j e o d 10 c m
navzgor z mnogokratniki
.
.
.
.
.
.
S t a l n e d e b l o v n i c e z a 5 c m d e b e l i n s k e s t o p n j e o d 7,5 c m
navzgor z mnogokratniki
.
.
.
. . .
,
T a b l i c e p r i r a s t k a i n d o n o s o v z a b r e z o , buikeV ( m o č n e j š e ,
z m e r n o r e d č e n j e ) , hrast, j e s e n , s m r e k o , j e l k o , b o r
.
Sestojna oblikovna števila i n o b l i k o v n e v i š i n e z a brezo,
j e s e n , b u k e v , hrast, jelšo, s m r e k o , j e l k o , b o r
.
.
T a b l i c e za g o z d n e Sortimente
.
.
.
. . . .
G o z d n i s o r t i m e n t i p o d e b e l i n s k i h r a z r e d i h za h r a s t (v
n i ž a v j u , g r i č e v j u ) , b u k e v , s m r e k o , bor
...
.
.
.
Odstotki s k o r j e
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Panjevina
.
.
L e s n i o d p a d k i In u s u š i t e v l e s a V g o z d u
.
.
.
.
7&—94
7®
80
&1
82
8®
83
84—89
90
91
92
93
94
95—141
9Ф—121
l'2đ>—186
107
129—1®6
ISPJV—Ml
142—144
142
14»
1414
145—213
208—219
214—221
215—219
220
220"
#KK221