UČNA PRIPRAVA NA TIMSKO POUČEVANJE Šolsko leto: 2012

Comments

Transcription

UČNA PRIPRAVA NA TIMSKO POUČEVANJE Šolsko leto: 2012
Strokovna gimnazija
Kidričeva cesta 55, 4000 Kranj
UČNA PRIPRAVA NA TIMSKO POUČEVANJE
Šolsko leto:
2012 - 2013
Oddelek: 2Gb-meh
Program: tehniška gimnazija
Datum: 19.2.2013
Predmet/-a/-i: MAT – MEH
Šolska ura: 1.
Učitelja: Goran Vujovič, Andrej Starman
Prostor: učil. 348
Učni sklop oz. tema: Analitično določanje rezultante sil
Učna enota: Projekcijska metoda za določanje rezultante sil s skupnim prijemališčem
Učne oblike: frontalna, individualna
Učne metode: : razlaga, demonstracija, razgovor, reševanje primerov
Učna sredstva: projektor, platno, tabla.
Tip timskega poučevanja: tip A = interaktivno timsko poučevanje
Vrsta ITP: tip A-izmenjalno
Učni cilji:
Dijak zna:
definirati osnovne kotne funkcije
uporabiti osnovne kotne funkcije na primeru trikotnika
uporabiti osnovne kotne funkcije na primeru projekcije sil na koordinatno os
Kompetence:
Poznavanje osnov rezultante sil s skupnim prijemališčem
Matematično reševanje problemov-enačbe, ulomki
Uporaba kotnih funkcij v pravokotnem trikotniku
učitelj mehanike
dijaki
1.UVAJANJE
učitelj odpira problem,
vzpodbuja dijake k ponovitvi prejšnje vsebine
metode viri
znanja
sprejemajo problemsko
situacijo,
aktivirajo predznanje,
KAKO JE SILA DOLOČENA ?
odgovarjajo na vpraš.odgovarjajo na vpraš.
učbenik
F = 200 N
prijemališče
smernica
smer
prosojn.1
jakost (200N)
KAKO JE DEFINIRANA REZULTANTA SIL?
razgovor
učbenik
FR
F2
Rezultanta je vektorska vsota vseh sil in nadomesti vpliv vseh ostalih sil.
prosojn.1
F1
Napoved teme:
Rezultanto lahko določamo :
grafično ali
analitično (računsko)
Grafični način reševanja je pogosto enostavnejši,
žal pa je nenatančen,
Analitični ali računski način se je zaradi natančnosti
bolj uveljavil, ker v današnjih časih ni problem
uporabljati kalkulator ali morda računalnik
Danes bomo obravnavali :
Projekcijska metoda za določanje rezultante sil
razlaga
učitelj mehanike, učitelj matematike
2.USVAJANJE
učitelj razlaga, vodi razgovor,
usmerja dijake, skicira
dijaki
metode viri znanja
sprejemajo
informacije,
REZULTANTA POLJUBNO USMERJENIH SIL
opazujejo,
Analitično reševanje z metodo projekcij
primer : Določiti je potrebno rezultanto dveh sil
a1 =
F1=
a2 =
F2=
razlaga
aR = ?
R=?
1.) Narišemo legopis sil kot skico
učbenik
skicirajo
F2
F2y
opazujejo
F1
F1y
a2
A
prosojn.2
demonstrac.
a1
F2x
F1x
2.) Narišemo projekciji sil na koordinatne osi x, y
dobimo F 1x , F 2x , ..... ,F 1y , F 2y .....
3.) Izračunamo sile v x-smeri s seštevanjem vektorjev
iz skice vidimo:
Rx =  Fix = F1x + F2x +.....
F1x = F1·cos a1
Rx = F1x + F2x
kotne funkcije
Rx = F1·cos a1 + F2·cos a2
sin cos
razlaga
računajo
Rx =
4.) Izračunamo sile v y-smeri
iz skice vidimo:
F1y = F1·sin a1
Ry =  Fiy = F1y + F2y +.....
Ry = F1y + F2y
kotne funkcije
Ry = F1·sin a1 + F2·sin a2
sin cos
razgovor
računajo
Ry =
5.) Izračunamo rezultanto sil ( narišemo rezultanto sil v legopis sil )
Ry
učbenik
R
skicirajo
R=
Rx2
+
prosojn.2
analizirajo
aR
Rx
demonstrac.
Ry2
razgovor
6.) Izračunamo kot rezultante sil : aR* aR
tg aR* = Ry / Rx
učbenik
=> aR* = arc tg  Ry / Rx 
aR* =
kotne funkcije
razlaga
tg arctg
3.URJENJE
primer : Določiti je potrebno rezultanto treh sil
a = 40°
F1= 550 N
a = 70°
F2= 350 N
F3= 600 N
a = 130°
R=?
aR = ?
prosojn.3
1.) Narišemo legopis sil kot skico ( ni potrebno v merilu)
razgovor
učbenik
F2
F2y
F3
F1y
A
F1
a2
skicirajo
a1
F2x
F1x
2.) Narišemo projekciji sil na koordinatne osi x, y
dobimo F 1x , F 2x , ..... ,F 1y , F 2y .....
3.) Izračunamo sile v x-smeri s seštevanjem vektorjev
Rx =  Fix = F1x + F2x +.....
samostojno
računajo
4.) Izračunamo sile v y-smeri
Ry =  Fiy = F1y + F2y +.....
delo v
skupinah
5.) Izračunamo rezultanto sil ( narišemo rezultanto sil v legopis sil )
6.) Izračunamo kot rezultante sil : aR* aR
analizirajo
rezultate
4.PONAVLJANJE
učitelj postavlja vprašanja, vodi razgovor,
spodbuja dijake k iskanju podobnih problemov v praksi,
primeri:
odgovarjajo na
vprašanja
Zakaj narišemo projekcije sil na X in na Y osi?
Zakaj moramo v primeru projekcije sil
na koordinatno os upoštevati ostri kot?
V čem je pomen skiciranja lege sil?
sistemizirajo
učno vsebino
razgovor
učbenik