Austrotherm - katalog izdelkov

Comments

Transcription

Austrotherm - katalog izdelkov
Austrotherm EPS
Austrotherm EPS
CS(10)i
BSi
TRi
AT-N100
≥100
≥150
0,038
0,039
30-70
0,024-0,01
±0,5
≤5
AT-N150
≥150
≥200
0,035
0,035
30-70
0,024-0,01
±0,5
≤5
AT-N200
≥200
≥250
0,035
0,035
40-100
0,018-0,007
±0,5
≤5
AT-H80
≥80
≥125
≥150
0,039
0,04
20-40
0,036-0,018
±0,2
3
GRAFIT
≥80
≥125
≥150
0,032
0,032
20-40
0,036-0,018
±0,2
3
0,045
0,045
0,035
0,035
40-100
0,018-0,007
±0,2
≤5
≤2
≤5
0,035
0,035
40-100
0,018-0,007
±0,2
≤5
≤2
≤5
±0,2
≤5
≤2
≤5
±0,2
≤5
AT-L4
%
%
%
%
%
% DS(N)i
DS(TH)i
DLT(i)5
WL(T)i
WD(V)i
±0,5
Stisnjenost
Oznaka
mg/(Pahm)
Dinamična togost
–
Vpijanje vode pri
difuziji pare
W/(mK)
Vpijanje vode
Koeficient difuzijskega
upora prehoda vodne
pare
W/(mK)
Deformacija pri tlačni
in temp. obremenitvi
Koeficient toplotne
prevodnosti
(načrtovana vrednost)
kPa
Dimenzijska stabilnost
pri 70°C
Koeficient toplotne
prevodnosti
(navedena vrednost)
kPa
Dimenzijska stabilnost
pri normalnih pogojih
Natezna trdnost
kPa
Koeficient difuzije
vodne pare
Upogibna trdnost
Enota
Tehnični podatki
Tlačna trdnost
(pri 10% deformaciji)
Austrotherm izdelki
mm
SDi
CPi
SD30-15*
≤3
EXPERT,
≥200
≥250
EXPERT DRÉN
≥200
≥250
OÁZIS
≥150
≥200
Sistem
talnega
ogrevanja
≥150
≥200
≥200
EXPERT FIX
0,035
0,035
30-70
0,024-0,01
Toplotna izolacija AUSTROTHERM
* Razredi po debelini izdelka
Standardno označevanje izdelkov:
AT-N100 (1 rumeni pas): EPS-EN 13163-T1-L1-W1-S1-P4-BS150-CS(10)100-DS(N)5-DLT(1)5
AT-N150 (1 črni pas): EPS-EN 13163-T1-L1-W1-S1-P4-BS200-CS(10)150-DS(N)5-DLT(2)5
AT-N200 (2 črna pasova): EPS-EN 13163-T1-L1-W1-S1-P4-BS250-CS(10)200-DS(N)5-DLT(2)5
AT-H80 (1 rdeč pas): EPS-EN 13163-T2-L2-W2-S2-P4-DS(70,-)3-BS125-CS(10)80-DS(N)2-TR150
GRAFIT: EPS-EN 13163-T2-L2-W2-S2-P4-DS(70,-)3-BS125-CS(10)80-DS(N)2-TR150
AT-L4 (2 zelena pasova): EPS-EN 13163-T3-L1-W1-S1-P4-DS(N)5-SD*-CP3
EXPERT, EXPERT FIX: EPS-EN 13163-T2-L2-W2-S2-P4-BS250-CS(10)200-DS(N)2-DLT(2)5-TR200-WL(T)2-WD(V)5
EXPERT DRÉN: EPS-EN 13163-T2-L2-W2-S2-P4-BS250-CS(10)200-DS(N)2-DLT(2)5-WL(T)2-WD(V)5
OÁZIS: EPS-EN 13163-T1-L1-W1-S1-P4-BS200-CS(10)150-DS(N)2-DLT(1)5-WL(T)2-WD(V)5
Sistem talnega ogrevanja: EPS-EN 13163-T1-L1-W1-S1-P4-BS200-CS(10)150-DS(N)2-DLT(2)5
Odličen toplotni izolator
Zanesljiva kakovost
Preprosto rokovanje
Široka uporabnost
* Izdelki se spreminjajo
9028 Győr, Fehérvári u. 75.
Tel.: 96/515-114
Fax: 96/515-120
Expandalt_Polistirol_sloven_1.indd 2-3
www.austrotherm.hu
2012.03.05. 11:09
Austrotherm EPS
Austrotherm EPS
Toplotna prevodnost [W/(m.K)]
Standardne izolacijske plošče
Grafitne plošče
Gostola materiala [kg/m )]
3
Sprememba dimenzije zaradi spremembe temperature
Koeficient toplotnega raztezanja polistirenske pene znaša 5-7·10-5
1/K. Pri toplotnoizolacijskih elementih z večjo površino večje temperaturne spremembe povzročijo spremembo v dolžini teh, kar je treba
upoštevati že pri njihovem nameščanju.
Staranje, odpornost proti vremenskim spremembam
Lastnosti toplotnoizolacijskih plošč iz ekspandiranega polistirena se
skozi čas ne spremenijo. Pena ne trohni in ne gnije. Pri izpostavljanju dolgotrajnemu ultravijoličnemu sevanju (npr. sonce) površina
materiala rahlo porumeni, postane krhka in drobljiva. Površina mora
biti pri pravilno vgrajenem izdelku vedno pokrita, pri dolgotrajnem
Slika 1
Toplotna zaščita zunanjih sten
Izdelek
za fasadne sisteme
AT-H80
GRAFIT
za fasadne sisteme,
za izolacijo podzidka
fasade - cokla
EXPERT
FIX
za opaž v tlačni plošči,
za vence, za premostitve,
na stebrih, pod ometom
EXPERT
FIX
za tlake in notranje stene
AT-H80
GRAFIT
za stene, tla pod normalno
obremenitvijo
AT-N100
za tla, kjer ni zaščite pred talno
vlago, za zelo visoke obremenitve
EXPERT
za poševne strehe, tla pri
normalni obremenitvi
AT-N100
Plošča
talnega
gretja
za poševne strehe in za
talne konstrukcije z visoko
obremenitvijo
AT-N150
Plošča
talnega
gretja
za poševne strehe in za talne
konstrukcije z zelo visoko
obremenitvijo
AT-N200
za izolacijo tal z zmerno
obremenitvijo, zaščita proti
udarnemu zvoku
skladiščenju pa je izdelke treba ustrezno zaščiti.
Odpornost na kemične spojine
Običajni gradbeni materiali (cement, apno, mavec, anhidridi in
njihove mešanice) polistirenske pene ne poškodujejo. Odporna je
tudi na močne mineralne kisline (npr. na solno kislino do 35 %, na
solitrno kislino do 50 %, žvepleno kislino do 95 %), na bitumen in
bitumenska hladna lepila, ki ne vsebujejo topila, na silikonska olja,
adhezivna lepila in alkohole. Trajno neodporna je na parafinska olja,
vazeline in dizelska goriva. Hladna lepila, ki vsebujejo topila, katrani
(npr. aceton, eter, estri, bezen, ksilen, razredčila za lake, trikloretilen,
ogljikov tetraklorid, terpentin), nasičeni alifatski ogljikovodiki (npr.
cikloheksan, bencin) in motorni bencin, pa uničijo peno takoj ali v
zelo kratkem času.
Gorljivost
Gorljivost se določa glede na preverjanje obnašanja izdelkov ob
prisotnosti ognja in na osnovi klasifikacije v razred gorljivosti po
standardu SIST EN 13501. Ekspandirani polistirenski izdelki so po
tej klasifikaciji razvrščeni v E-razred gorljivosti.
Lastnosti biološke gradnje
Polistirenska pena ne vsebuje freona ali drugih snovi, ki bi škodljivo
vplivale na okolje ali zdravje ljudi. Pena ni hrana za mikroorganizme
in je odporna na bakterije.
Dimenzije, zasnova
Običajna velikost plošč AUSTROTHERM, proizvedenih iz ekspandiranega polistirena v blokih, iz katerih jih režemo z vročo žico, je 100
x 50 cm, vendar na zahtevo kupca proizvedemo tudi plošče velikosti
100 x 100 cm, 100 x 200 cm oziroma do največje velikosti 100 x 400
cm. Poleg ravnih plošč izdelujemo tudi elemente posebnih oblik (npr.
ukrivljene elemente za toplotno izolacijo stebrov, cevi itn.). Običajne
debeline plošč za toplotno izolacijo so od najmanjše, 10 mm do še
vedno standardne, 200 mm. Debelina je lahko tudi večja. Naša tipska
izolacijska plošča ima ravne robove, proizvedemo lahko tudi stopničaste ali druge želene oblike.
AT-L4
Pakiranje, prevoz, skladiščenje
za ravne enoslojne tople strehe,
za ekstenzivne zelene strehe
AT-N100
Izdelki so za prodajo na trgu pakirani v polietilensko folijo. Treba jih je
prevažati v zaprtih vozilih, med nalaganjem in skladiščenjem morajo
biti zaščiteni pred poškodbami. Če jih skladiščimo skozi daljše
obdobje, potrebujemo zaprt oz. pokrit prostor.
za ravne enoslojne tople strehe,
za ekstenzivne in intenzivne
zelene strehe
AT-N150
Certifikati kakovosti
AT-N200
Proizvodnja poteka skladno s predpisi o kontroli polizdelkov in
gotovih izdelkov. Ustrezno tehnično specifikacijo proizvajalec potrdi z
ES-izjavo o skladnosti.
za ravne enoslojne
strehe - parkirišča, za
intenzivne zelene strehe
za ekstenzivne zelene strehe,
za ravne in obrnjene,
enoslojne tople strehe
OÁZIS
* Toplotna izolacija in izolacija proti udarnemu zvoku
9028 Győr, Fehérvári u. 75.
Tel.: 96/515-114
Fax: 96/515-120
Expandalt_Polistirol_sloven_1.indd 4-5
Toplotna zaščita konstrukcij
Dimenzijska stabilnost
Po normativih standarda SIST EN 13163 se lahko dimenzijska stabilnost opredeli z več lastnostmi. Pri normalnih laboratorijskih pogojih
(23 °C, 50-odstotna vlažnost) sprememba dimenzije ne sme biti
večja od ± 0,5 % [DS(N)5] oziroma od ± 0,2 % [DS(N)2]. Če dimenzijsko stabilnost materiala preizkušajo pri temperaturi 70 °C, ki je v
primerjavi z normalnimi podnebnimi pogoji precej višja, sprememba
dimenzije ne sme biti večja od 3 % [DS(70,-)3]. Pri preizkušanju
dimenzijske stabilnosti s postopnim povečevanjem temperature in
z upoštevanjem trdnosti (DLT(1): 20 kPa, 80°C, DLT(2): 40 kPa,
70°C), sprememba dimenzije ne sme biti večja od 5 %. Standard
SIST EN 13163 kot pogoj za uporabo določa posamezne značilnosti dimenzijske stabilnosti oziroma določa minimalne zahteve teh
značilnosti.
T.i.p.u.z.*
Toplotna prevodnost
Najpomembnejša značilnost ekspandiranega polistirena je njegova
toplotna prevodnost λ[W/(m·K)]. Zelo visoka toplotna izolacijska
sposobnost je posledica zaprtega zraka v celicah. V celicah je zrak
zaprt, zato se sposobnost toplotne izolacije tudi po daljšem času ne
zmanjša. Stopnja toplotne prevodnosti različnih izdelkov iz ekspandiranega polistirena je odvisna od gostote materiala. S povečevanjem
gostote materiala se toplotna prevodnost zmanjšuje.
Toplotna odpornost
Če ni prisotna nobena mehanska obremenitev, so lahko izdelki iz
razreda EPS 100 oziroma izdelki iz polistirenske pene višje trdote
za kratek čas izpostavljeni toplotnemu delovanju okoli 100 °C. Naši
izdelki dobro prenašajo tudi zelo nizke temperature, saj jih lahko
uporabljate do -180 °C.
Toplotna zaščita zunanjih streh
Lastnosti materialov
Tlačna trdnost
Tlačna trdnost je še ena izmed lastnosti ekspandiranega polistirena,
ki je povezana z gostoto materiala. Na osnovi izmerjenih vrednosti
tlačne trdnosti pri 10-odstotni deformaciji se po standardu SIST EN
13163 izdelki razdelijo v posamezne razrede, npr.: EPS 30, EPS 70,
EPS 80, EPS 100, EPS 150, EPS 200. Tlačna trdnost je eden izmed
najpomembnejših parametrov pri določanju uporabnosti površine.
Statistične vrednosti pri 10-odstotni deformaciji niso dimenzijske
mere, ker polistirenska pena po določenem stiskanju (cca 2–3 %) ni
več elastična, saj se oblika celic v kroglicah pri tem trajno deformira.
Temelji, tla, konstrukcije
Toplotnoizolacijske materiale AUSTROTHERM izdelujemo iz ekspandirane polistirenske pene. Osnova polistirenske pene so polimerizirane stirenske kroglice, pridobljene iz nafte, ki vsebujejo potisni
plin pentan in druge dodatke, ki vplivajo na izboljšane lastnosti pene.
Faze našega proizvodnega postopka: predekspandiranje, odležavanje, po potrebi ponovno ekspandiranje, ekspandiranje v bloke,
odležavanje blokov in razrez izdelkov v določeno velikost. Pri predekspandiranju se zrnca stirena volumensko povečajo za od 20- do
50-krat. Tako dobljene EPS-kroglice imajo zaprto celično strukturo.
Takšne EPS-kroglice so primerne za proizvodnjo izdelkov iz skupine
EPS 70-200. Za izdelke EPS 30 in AT-L pa postopek ekspandiranja
ponovimo. Pri izdelavi blokov EPS se ekspandirane kroglice ob prisotnosti vodne pare in s temperaturo med 110 in 120°C med seboj
povežejo. Kroglice se namreč pri teh pogojih ponovno zmehčajo in
zaradi pritiska v zaprtem prostoru (kalupu) nastane blok s homogeno
strukturo. Bloki se po odležavanju s pomočjo vroče žice razrežejo v
plošče oziroma na želene oblike in mere. Po enakem postopku so
proizvedene tudi sive, toplotnoizolacijske GRAFITNE plošče.
Iz granul se lahko v manjših kalupih izdelajo tudi končni izdelki različnih oblik, tudi izolacijske plošče višje kakovosti. V tem proizvodnem
procesu se lahko uporabijo izboljšani osnovni materiali, ki izdelkom
zagotavljajo posebne lastnosti (npr. z odpornostjo na vlago). Želene
tehnične lastnosti takšnih izdelkov so lahko zelo natančno dosežene. Prilagajanje kakovosti se namreč izvaja za vsak posamezen
izdelek. Ta tehnologija nam omogoča izdelavo zahtevnejših izdelkov
iz ekspandiranega polistirena, ki jih ne moremo proizvesti z rezanjem iz blokov.
Na toplotno prevodnost bistveno vpliva tudi vsebnost vlage, kar je
treba upoštevati pri izračunu standardne vrednosti toplotne prevodnosti. Priporočena vrednost toplotne prevodnosti (λD) je bila ugotovljena na podlagi statistične obdelave rezultatov številnih študij in
velja v 90 % primerov.
Toplotna prevodnost naših sivih GRAFITNIH plošč je bistveno nižja
v primerjavi z belimi ploščami in dosega λD = 0,032 W/m·K. Enako
velja tudi za naše izdelke iz skupine EXPERT, kjer je toplotna prevodnost nižja od povprečja in dosega λD = 0,035 W/m·K.
Ravna streha
Proizvodnja
Področje uporabe
Stene
Toplotnoizolacijski materiali Austrotherm
Uporaba izdelkov Austrotherm
www.austrotherm.hu
2012.03.05. 11:09