TIL FORELDRE OG FORESATTE

Comments

Transcription

TIL FORELDRE OG FORESATTE
TIL FORELDRE OG
FORESATTE
KJÆRE FORELDRE OG FORESATTE!
Du har en ungdom i huset som har fått invitasjon til å være Konfirmant 2015 i kirka.
Konfirmanten har fått en brosjyre med god informasjon om opplegget. Brosjyren du holder i
hånda inneholder supplerende opplysninger som er viktig for foreldre og foresatte.
HVORFOR VÆRE KONFIRMANT?
Foresatte har ulik tilnærming til ungdommers tanker om konfirmasjon. Noen lar
ungdommene velge selv, mens andre gjerne vil være med å bestemme. Om ungdommene
tar valget helt på egen hånd eller ikke, er det likevel til nyttig hjelp for dem å vite hva
foreldrene tenker. Vi oppfordrer dere derfor til å snakke med ungdommen deres om
konfirmasjon. Hvorfor være konfirmant i kirka? Hva kan konfirmanttida betyr for
ungdommen?
Konfirmantopplegget i kirka er et kjekt og variert opplegg, med ulike typer aktiviteter og
samlinger. Et av høydepunktene er konfirmantweekend i høstsemesteret. Ungdommene blir
kjent på tvers av skolene, og de blir kjent med kirka og andre ungdommer som er med her.
Den religiøse myndighetsalderen er 15 år. Det innebærer at ungdommene selv bestemmer
hvilket trossamfunn de vil tilhøre, og selvfølgelig også hva de mener og tror i religiøse
spørsmål. Som konfirmant i kirka vil de få en grundigere innføring i hva kristen tro er. Vi
avkrever ingen bekjennelse fra noen, men legger stor vekt på at ungdommene skal få stille
de spørsmål og ytre de tanker de har. Det er viktig for oss å snakke åpent og ekte om livet.
Det gjelder både religiøse, etiske, mellommenneskelige og psykologiske forhold. Som
konfirmant i kirka får ungdommene et godt grunnlag til å ta reflekterte og gode valg, i smått
og stort.
Konfirmantene vil i løpet av året, og på konfirmasjonsgudstjenesten få møte det beste vi kan
videreformidle: Guds store kjærlighet.
Her er noen sitater fra årets konfirmanter og konfirmantforeldre:
«Jeg fant ut om jeg er ateist eller kristen» - konfirmant
«Jeg er så glad for at jeg valgte konfirmasjon i kirken. Det har vært så kjekt i tillegg til at jeg
ble med i ungdomsklubben Bunkers.» - konfirmant
«Jeg har bare hørt positive ting fra konfirmanten min. Hun hadde stort utbytte av
undervisningen og emnene dere tok opp. Vi har hatt mange samtaler og diskusjoner i
ettertid.» - konfirmantmor
«Konfirmasjonsgudstjenesten var veldig fin med mye fin sang og musikk, samtidig som den
var høytidelig :-)»- konfirmantmor
KONFIRMASJONSDATOER
Konfirmasjonsdatoer våren 2015 blir 2., 3., 9. og 10.mai. Alle får ønske seg dato som passer
best for dem. Vi strekker oss langt for å etterkomme ønskene. Viktige begrunnelse for
ønskene kan føres inn i påmeldingsskjemaet, og disse vil vektlegges.
EN GOD KONFIRMANTTID FOR ALLE!
Vi ønsker å lage et kjekt konfirmantopplegg med gode rammer og et trygt miljø, og vi ønsker
å ta hensyn til den enkelte konfirmant. Et godt samarbeid med konfirmanthjemmene er
viktige. Vi ber om å få opplysninger dersom det er særlige hensyn å ta. Dette gjelder alt fra
matintoleranse, lese- og skrivevansker til sosiale, psykologiske eller fysiske utfordringer.
Dersom du heller vil formilde slike opplysninger i en samtale med kateket, skriver du det inn
i skjemaet.
Det finnes et eget tilrettelagt tilbud for psykisk utviklingshemmede. Disse samles i
Madlamark kirke.
Ta kontakt med menighetskontoret dersom dere ønsker informasjon om dette.
Alle er velkommen til konfirmasjon!
UDØPTE KONFIRMANTER
Konfirmasjon er bekreftelse på dåpen, og derfor er alle som konfirmeres døpt. Hvert år har vi
noen konfirmanter som ikke er døpt fra før, men som blir døpt noen måneder før selve
konfirmasjonen. Alle er derfor like velkommen som konfirmant, selv om en ikke er døpt.
KONFIRMANTAVTALEN
Det er frivillig å bli konfirmert, men ved å melde seg på konfirmantopplegget forplikter
både konfirmant og foreldre seg til at alle deler av opplegget er obligatorisk og gis
prioritet foran andre fritidsaktiviteter. Man er bare konfirmant en gang i livet 
For konfirmantene er det viktig at de foresatte engasjerer seg i det de gjør, det gjelder også
konfirmantarbeidet. I tillegg er vi avhengig av foreldrehjelp for å lage et godt og trygt tilbud
til konfirmantene. Vi forventer at foreldrene stiller på de samlinger som er felles for
konfirmanter og foresatte. Dette gjelder oppstartsamling, presentasjonsgudstjeneste, felles
temakveld for konfirmanter og ungdom i samarbeid med Uteseksjonen, temakveld for bare
foreldre, den gudstjenesten konfirmanten har oppgaver og fasteaksjonen. I tillegg ønsker vi
at foreldrene stiller på minst ett arrangement. I påmeldingskjemaet vil dere kunne krysse av
for hva dere foretrekker å hjelpe med.
TURER
I konfirmantopplegget har vi både konfirmantweekend og tur til Estland.
Konfirmantweekend er obligatorisk og framheves av konfirmantene som et absolutt
høydepunkt. Vi skal til en perle ved sjøen ikke så langt fra Farsund. Vi stiller med mange
kjekke ledere, men trenger foreldrehjelp til kjøkkentjeneste og vakter.
Turen til Estland 13.-16.november er ikke obligatorisk, men en av gruppene som kan velges.
Dette er gruppa for de som har lyst på et ekstra eventyr, som er interessert i å møte kristne
som lever under andre forhold enn vi, eller de som er litt «misunnelige» på at noen andre
menigheter har store utenlandsturer i sine konfirmantopplegg. Vi på Hundvåg velger å ikke
arrangere dyre utenlandsturer for alle, for ikke å ekskludere de familiene som ikke ønsker å
ta seg råd til dette. Denne turen har begrenset antall plasser til 20. Turen koster, så hva med
å spørre besteforeldre eller andre om de har lyst å bidra til en ekstra opplevelse for
konfirmanten?
KONTINGENT
Selve konfirmantundervisningen er gratis, men det betales en kontingent på kr.1190,- som
dekker utgifter i forbindelse med mat, aktiviteter og weekend. Alle grupper har samme pris,
unntatt matgruppen som koster kr. 300,- ekstra for å dekke utgiftene til maten. For de som
velger turen til Estland, vil prisen på rundt kr 6000,-komme i tillegg til kontingenten.
Det gis søskenmoderasjon på kr.200. Faktura blir tilsendt.
Vi ønsker ikke at noen skal være forhindret i å delta på konfirmantopplegget på grunn av
økonomi. Ta kontakt med daglig leder dersom dere har behov for andre betalingsordninger
eller fritak fra betaling.
PÅMELDING
Påmelding skjer via internett og bør gjøres av foreldre og konfirmanter i fellesskap.
Skjemaet ligger på www.kirken.stavanger.no/hundvag Her finner du også denne
informasjonen. Det er viktig å ha lest informasjonen før påmelding. I skjemaet blir flere
ting etterspurt, og vi ber dere særlig merke dere følgende:
-
Epostadresse og mobilnummer til både konfirmant og foresatte
Konfirmantene skal velge aktivitetsgruppe og skal sette opp tre alternativ i
prioritert rekkefølge.
Vi ønsker bilde av konfirmanten slik at vi raskere kan lære oss navn. Bilde kan
legges ved påmeldingsskjemaet.
Dåpsattest for de som ikke er døpt i Stavanger. Denne kan skannes og legges ved
skjemaet eller leveres/sendes menighetskontoret.
Påmeldingen åpner 27.mai og påmeldingsfristen er 13.juni. Vær oppmerksom på at de
som melder seg på etter påmeldingsfristen 13.juni, vil stille bakerst i køen når det
gjelder de ulike valg som er gjort, eksempelvis ønsket konfirmasjonsdato og
aktivitetsgruppe.
Ta kontakt med menighetskontoret dersom du har problem med den digitale
påmeldingen.
Informasjon og bekreftelse på konfirmasjonsdato, aktivitetsgruppe og
undervisningstidspunkt vil bli tilsendt i posten i slutten av august.
Viktige datoer å merke seg allerede nå:
 Oppstartsamling for konfirmanter og foresatte torsdag 4.sept kl.19.00 i kirka
 Presentasjonsgudstjenester i Krosshaug og Hundvåg menigheter 14.sept
kl.11.00
 Konfirmantweekend 19.-21.sept
 Temakveld for foreldre og foresatte i samarbeid med Uteseksjonen onsdag
19.nov i kirka.
Vennlig hilsen
Turid Mellemstrand Rabenorolahy
Kateket
[email protected]
Tlf 51 85 44 56
Solveig Bryngelsson
Daglig leder
[email protected]
Tlf 51 85 44 53
Sigbjørn Rydland Jårvik
Prest
[email protected]
Tlf 51 85 44 52

Similar documents