Les hele artikkelen her

Comments

Transcription

Les hele artikkelen her
LOGISTIKK
Mer bruk av
tredjepartslogistikk
Stadig flere norske virksomheter velger
og outsource logistikkdelen, og alt tyder på
at det norske markedet vil vokse betydelig
fremover. Hvitevareleverandøren Miele valgte å kaste seg på outsourcings-bølgen da
de skulle bygge nytt lager i 2012.
FOTO: MORTEN FLATEN
DA MIELE PLANLA nytt bygg for salg og administrasjon i Asker,
fant de det lite hensiktsmessig å bygge sitt eget lager. De hadde
kort og greit ingen erfaring på området og trengte hjelp av en nøytral tredjepart til å finne frem i jungelen av logistikkleverandører.
– Vår erfaring fra tidligere bruk av konsulent-tjenester var at de ofte
var bundet opp av til en eller flere leverandører. Vi ønsket hjelp fra
en totalt uavhengig tredjepart som kunne innfri våre krav, gi impulser og hjelpe oss med å tenke nytt, forteller logistikksjef i Miele, Thor
Hermansen.
Økende logistikktrend
For Miele var det ikke første gangen de søkte råd hos en tredjepart.
Ved et par anledninger tidligere hadde de nemlig brukt selskapet
Norwegian Logistics til å vurdere et par transportavtaler som skulle
vise seg å bli svært så resultatgivende.
– Siden jeg visste at Norwegian Logistics var gode på logistikk og
hadde den uavhengigheten vi søkte, forespurte jeg dem til tross for
at det å finne lagerlokaler lå litt på siden av deres virkeområde, forklarer Hermansen.
Tredjepartslogistikk: Stadig flere bedrifter outsourcer
logistikkdelen til en tredjepart. Logistikksjef i Miele, Thor
Hermansen (t.v.) valgte å samarbeide med Norwegian
Logistics’ rådgiver, Hjalmar Wiik (t.h.) for å finne frem
i jungelen av logistikkleverandører.
26
LOGISTIKK & INNKJØP | 02 2014
Daglig leder i Norwegian Logistics synes dette hørtes interessant ut
og tok utfordringen, og også dette oppdraget endte med suksess, og
siden den gang har Norwegian Logistics hjulpet både Miele og flere
02 2014 | LOGISTIKK & INNKJØP
27
LOGISTIKK
For Miele og logistikksjef Hermansen var
skap for levering i Drammen og kjedelager i
betydning. Ettersom logistikkmarkedet er
Involveres i hele verdikjeden
det en lettelse å kunne kjøpe seg fri fra alt
Skien og Jönköping, forteller Wiik.
i stadig endring, er det viktig for oss å
En annen spennende trend innen 3PL er
samarbeide med leverandører som hele
at kundene stadig gir tredjeparten større
innsyn i sine verdikjeder.
tallarbeidet. Samtidig følte de stor trygghet i at tallene ble behandlet av noen
Da han var ferdig med analysen, gikk han
tiden følger utviklingen i markedet og
som har slikt arbeid som en del av hver-
og Mieles logistikksjef gjennom tallene
kan sikre at vi har den riktige logistikkløs-
dagen.
og bearbeidet dem med et felles mål om
ningen som innfrir til våre kunders for-
– Vi merker at kundene ser på oss som en
å redusere antall transportører i bruk,
ventninger og behov, sier Hermansen.
stadig mer viktig partner, og at de ønsker
– I hele prosessen arbeidet vi tett sam-
samt å forenkle varestrømmene og redu-
men med Norwegian Logistics og brukte
sere de samlede kostnadene.
Logistikkrådgiver, Hjalmar Wiik (t.v). har hjulpet Miele og Logistikksjef, Thor Hermansen med både reforhandling
av trabsportavtaler og outsourcing av lagertjenester.
tidligere. Da gjerne som en rådgiver som
Norwegian Logistics har nytt godt av å
kan vurdere hele vareflyten og verdikje-
tilby sine uavhengige tjenester, og kan nå
den med nye øyne. Vi har derfor ansatt en
ny løsning for mellomlagring av kjøle- og
se tilbake på et år med omsetningsøk-
egen Supply Chain Manager for å møte
Det hele endte med fire firmaer som ble
fryseskap i Tyskland for å utsette fortol-
grundigere vurdert
ling inn til Norge, samt unngå unødvendige transportkostnader og der tilhørende
Grundige leverandørforhandlinger
fortollinger forvarepartier som er be-
Til slutt sto det igjen to kandidater som
stemt for Sverige, forklarer Wiik.
Kun fem prosent av norske virksomheter henter i dag inn
ekspertise og løsninger utenfra, mens tilsvarende tall
fra i Sverige og England er henholdsvis 15 og hele 50
prosent. Snittet i Europa ligger på rundt 30-40 prosent.
bedrifter med outsourcing av lagerfunk-
aktuelle aktører. Miele og Norwegian
ble sammenlignet enda grundigere før
sjonen, eller såkalt tredjepartslogistikk
Logistics fant i felleskap frem til vurde-
Scandinavian Shipping i Drammen fikk
Etter dette ble det gjennomført en
(3PL). Økning i omsetning og dobling av
ringskriteriene.
avtalen. Norwegian Logistics var ikke bare
anbudsprosess hvor transportørene ble
med på å legge grunnlaget for forhand-
nøye vurdert. De ble deretter invitert til å
ning fra 45 til 70 millioner, med et drifts-
dette behovet, forteller Iversen som også
– Vi fant i fellesskap frem til vurderings-
lingene. De deltok videre gjennom hele
komme med tilbud til hele- eller deler av
resultat på 6 millioner kroner. Ifølge dag-
har ansatt en egen IT-rådgiver for å kom-
kriteriene. Det var en særlig styrke at Nor-
forhandlingsprosessen og sikret at alle
forespørselen. For Miele var det viktig å
lig leder, Trond Iversen tyder ingenting på
plettere bedriftens kompetansebase.
– Vi har i de siste to årene økt beman-
wegian Logistics’ kjernekompetanse drei-
viktige forhold ble belyst.
finne frem til en leverandør som kunne
at veksten vil stagnere.
ningen fra 10 til 20 medarbeidere, og ny
er seg om å knuse tall. Det er ikke alltid så
kompetanse har nylig blitt hentet inn på
lett i et marked der logistikkleverandører
– Det virket som om de på den andre
hjemleveranser på en optimal måte i ett-
– Vi regner med en fortsatt kraftig omset-
virksomhetenes hverdag, og det å få sys-
tre viktige satsningsområder, tredjeparts-
ofte vil ha tallene i sitt format, forteller
siden av bordet fant seg godt til rette
og samme system.
ningsvekst og en dobling i antall ansatte
temene til å spille på lag er en viktig kom-
logistikk, Supply Chain Management og
Hermansen.
med at det var med et mellomledd som
de neste tre årene, og har spennende pla-
petanse. Her kan vi komme inn som en
antall ansatte siden 2012 viser et voksende marked.
Logistics, Trond Iversen.
– IT blir en stadig mer integrert del av
levere både ordinære transporter og
sikret at partene forsto hverandre, opp-
Skaper konkurransefortrinn
ner for å møte den økende etterspørselen
uavhengig profesjonell rådgiver og tale
For Norwegian Logistics er en del av hver-
summerer Hermansen som i 2013 på ny
Etter nok en grundig anbudsprosess i tett
etter spisskompetanse på transport og
kundens sak ovenfor transportørene,
dagen å sikre sammenlignbare tall. Den
tok kontakt med Norwegian Logistics.
samarbeid resulterte det i at Miele nå sit-
logistikk, uttaler Iversen og røper at det er
avslutter Iversen.
ter igjen med to transportleverandører
ting på gang.
IT, forteller daglig leder i Norwegian
Knuser tallene for deg
store utfordringen i dette tilfellet ble å
Norwegian Logistics’ oppgave ovenfor
finne et format som gjorde det lett å
Denne gangen sto reforhandling av
Miele var å være en helt uavhengig rådgi-
sammenligne tilbudene. Med alle pris-
transportavtaler og nytt lager i Tyskland
For Miele var det viktig å finne frem til en leverandør
som kunne levere både ordinære transporter og hjemleveranser på en optimal måte i ett- og samme system.
kontra seks som de hadde tidligere.
Kun fem prosent av norske virksomheter
Outsourcing av logistikkløsninger har et
henter i dag inn ekspertise og løsninger
på agendaen. Logistikkrådgiver, Hjalmar
– De har fått en enklere struktur på vare-
stort vekstmarked og Iversen og hans kol-
utenfra, mens tilsvarende tall fra i Sverige
Wiik ble satt på saken og foretok i første
strømmene. Der hvor sendingene til Sve-
legaer opplever at stadig fler bedrifter
og England er henholdsvis 15 og hele 50.
omgang en grundig analyse av de aktuel-
rige tidligere gikk via lager i Norge, går de
velger å frigjøre tid, penger, energi og
Snittet i Europa ligger på rundt 30-40
le varestrømmene.
nå via avlastingslageret i Tyskland, – noe
fokus til kjernevirksomheten ved å la dem
prosent.
som bidrar til en betydelig reduksjon i de
forhandle transportavtaler og være proff
samlede transportkostnadene, uttaler Wiik.
på logistikk. For Norwegian Logistics har
Mye tyder på at det er gode tider i vente
det betydd en økning i antall ansatte fra
for Norwegian Logistics og andre aktører
på markedet.
Ett- og samme system
– Miele ønsket gjennomgang av alle sel-
28
Utvider stallen
– Videre fant vi, sammen med Miele, en
hverandres erfaring, analyserte tall og
fant løsninger, forteller Hermansen.
å involvere oss i mer enn hva de har gjort
skapets transportavtaler der de selv er
For Miele har dette vært en avgjørende del
10 til 20 ansatte. Blant dem en nyansatt
ver. Det innebar blant annet å formulere
modellene som verserer i lagerbransjen,
fraktbetaler. Dette inkluderer ordinære
for å ivareta sin unike markedsposisjon.
rådgiver som kun skal jobbe med 3PL.
problemstillinger, komme med ideer,
gjaldt det å finne en pris som var mest
leveranser til kjedene, private hjemleveran-
– For oss er det å ha en velfungerende
finne tall og sende tilbudsforespørsel til
mulig variabel og samtidig forutsigbar.
ser i Norge, samt import av kjøle- og fryse-
bærekraftig logistikkløsning av største
LOGISTIKK & INNKJØP | 02 2014
02 2014 | LOGISTIKK & INNKJØP
29