Protokoll - Hytte i Marka

Comments

Transcription

Protokoll - Hytte i Marka
MARKARÅDET
Vår ref
Arkiv: 2013/942
Sekretær
Linda E. Eide
Vår dato
27.08.2013
Protokoll
Møte i Markarådet:
27. august 2013, kl. 12.00-15.00.
Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Statens hus, møterom 525.
Til stede:
Fra Markarådet: Hans-Petter Aas (nestleder, Oslo og Omland Friluftsråd), Ingrid Tollånes
(Oslo Idrettskrets), Knut Frigaard (Naturvernforbundet i Oslo og Akershus), Stina Mehus
(Akershus Bondelag), Tore Faller (Solemskogen vel/representant for velforeningene), Karen
V. L. Syse (DNT Oslo og Omegn), Barbro Urdal (vara Norges Jeger- og Fiskerforbund),
Ingerid J. Helseth (Interessegruppe for hytteeiere i Marka) og Lisbeth Hammer Krog (Bærum
kommune/Asker og Bærum).
Forfall fra Markarådet: Rolf Hatlingshus (Norskog), Kjell B. Hansen (leder, Ringerike
kommune/Buskerud), Bente Lier (Skiforeningen), Øivind Sand (Rælingen
kommune/Romerike), Nils Bjørn Vistad (Norges Skogeierforbund), Ola Elvestuen (Oslo
kommune), Oda Marie Often (Akershus Idrettskrets), Harald Tyrdal (Lunner
kommune/Hadeland) og Ildri Eidem Løvaas (Oppegård kommune).
Ingen varamedlemmer stilte for medlemmer med forfall. Fra Norges Jeger- og Fiskerforbund
er det p.t. ikke oppnevnt noe medlem, kun vara.
Fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus: Linda E. Eide (referent), Christian Hillmann (deler av
møtet), Jostein Meisdalen (deler av møtet), Marit Lillesveen (deler av møtet) og Anne-Marie
Vikla (deler av møtet).
Observatører: Vegard Meland (Multiconsult, deler av møtet), Øyvind Amundsen
(avdelingssjef Skiforeningen), Eystein Weltzien (Bærum Idrettsråd, deler av møtet), Ellen
Øseth (Miljøverndepartementet), Erlend Smedshaug (Miljøverndepartementet), Ivar
Glomstein (Oslo Idrettskrets) og Torgny Hasås (Interessegruppe for hytteeiere i Marka).
Det var 9 stemmeberettigede til stede.
Møteleder: Hans Petter Aas (Oslo og omland friluftsråd)
Ny tidsplan ble gjennomgått og godkjent før møtet, og dagsorden godkjent.
1
Sak 11/13
Godkjenning av protokoll fra forrige møte
Innlegg/kommentarer:
Ingen.
Arbeidsutvalgets innstilling:
Protokollen godkjennes.
Vedtak:
Protokollen godkjennes.
Sak 12/13
Orientering om oppnevning av nye medlemmer til Markarådet
Hans Petter Aas informerte om at Miljøverndepartementet på forespørsel fra Follorådet har
oppnevnt nye medlemmer til Markarådet fra Follo. Ildri Eidem Løvaas, ordfører i Oppegård
kommune, er nytt medlem. Anne Kristine Linnestad, ordfører i Ski kommune, er nytt
varamedlem. Dag Bjerke går ut av Markarådet.
Det ble også informert om endringer i sekretariatet. Olav Haavarstad har gått over i ny jobb,
og inntil videre er sekretær for Markarådet Linda E. Eide, kommunikasjonsrådgiver ved
miljøvernavdelingen.
Innlegg/kommentarer:
Ingen kommentarer.
Arbeidsutvalgets innstilling:
Saken tas til orientering.
Vedtak:
Saken tas til etterretning.
Sak 15/13
Fylkesmannens tilrådning til retningslinje for saksbehandling av stier og
løyper
Fylkesmannens tilrådning til retningslinje for saksbehandling av stier og løyper i Marka ble
oversendt til Miljøverndepartementet den 8. august 2013. Fylkesmiljøvernsjef Anne-Marie
Vikla orienterte om tilrådningen og svarte på spørsmål, sammen med rådgiverne Jostein
Meisdalen og Marit Lillesveen.
Innlegg/kommentarer:
Knut Frigaard
Øyvind Amundsen (observatør)
Jostein Meisdalen (observatør)
Hans Petter Aas
Tore Faller
Ingerid Helseth
Lisbeth Hammer Krogh
Arbeidsutvalgets innstilling:
Saken tas til orientering.
2
Vedtak:
Saken tas til orientering.
Vedlegg til protokoll:
Presentasjon fra Anne-Marie Vikla.
Sak 14/13
Fylkesmannens tilrådning til vern av fire friluftslivsområder i Oslo
kommune
Fylkesmannens tilrådning for vern av friluftslivsområdene Skjennungsåsen, Godbekken,
Hauktjern og Spinneren i Oslo kommune ble oversendt til Miljøverndepartementet for videre
behandling den 16. mai 2013. Christian Hillmann, rådgiver hos Fylkesmannens
miljøvernavdeling, orienterte om tilrådningen. Han gav også en kort status for det videre
arbeidet med markavern.
Innlegg/kommentarer:
Tore Faller
Hans Petter Aas
Knut Frigaard
Karen V. L. Syse
Arbeidsutvalgets innstilling:
Saken tas til orientering, og følges opp når et høringsforslag foreligger.
Vedtak:
Saken tas til orientering, og følges opp når et høringsforslag foreligger.
Vedlegg til protokoll:
Presentasjon av Christian Hillmann.
Sak 16/13
Status for markaforskriften
Hans Petter Aas orienterte kort om status for markaforskriften. Landbruks- og
matdepartementet er i dialog med Miljøverndepartementet om et høringsutkast. De møtes i
disse dager og håper å bli enige om en forskrift som skal sendes på høring. Ingen dato er satt.
Innlegg/kommentarer:
Knut Frigaard
Hans Petter Aas
Arbeidsutvalgets innstilling:
Saken tas til orientering.
Vedtak:
Markarådet sender brev til Landbruks- og matdepartementet med kopi til Miljødepartementet
hvor det påpekes at rådet forventer at saken snarest gjøres klar for utsending.
3
Sak 17/13
Status for forslaget om nasjonalpark i Østmarka
Christian Hillmann gav en kort statusoppdatering vedrørende eventuell nasjonalpark i
Østmarka.
Innlegg/kommentarer:
Hans Petter Aas
Arbeidsutvalgets innstilling:
Saken tas til orientering.
Vedtak:
Saken tas til orientering.
Sak 18/13
Regionale/lokale idrettsanlegg i Marka
Naturforvalter Vegard Meland fra Multiconsult presenterte planene for lokalt skianlegg ved
Franskleiv i Bærum kommune, med bistand fra Eystein Weltzien fra Bærum Idrettsråd.
Presentasjonen ble brukt som grunnlag for en diskusjon i Markarådet rundt regionale og
lokale idrettsanlegg i Marka, og hvordan Markarådet skal forholde seg til slike anlegg og
andre planer om bygging i Marka.
Innlegg/kommentarer:
Lisbeth Hammer Krog
Barbro Urdal
Ingrid Tollånes
Knut Frigaard
Tore Faller
Torgny Hasås (observatør)
Stina Mehus
Karen V. L. Syse
Ingerid Helseth
Hans Petter Aas
Arbeidsutvalgets innstilling:
Saken tas til orientering. Rådet vurderer om de ønsker å realitetsbehandle de konkrete
reguleringsforslagene når de foreligger for ulike idrettsanlegg i Marka.
Vedtak:
Saken tas til orientering.
Vedlegg til protokoll:
Presentasjon fra Multiconsult.
Sak 19/13
Saker til neste møte i Markarådet
Rådet ønsker å se en kartlegging av hvilke anlegg som planlegges innenfor og i randsonen av
Marka, med hovedvekt på de anlegg som er kommet så langt i planleggingsfasen at de er
håndfaste og realistiske. En slik oversikt gir rådet mulighet til å vurdere fremtidige saker ut
4
fra samlet påvikning på Marka. Oslo og omland friluftsråd har innhentet en oversikt fra
langtidsplanene til kommunene, og kan dele oversikten med rådet.
Det ble opplyst om muligheten og oppfordret til å melde inn saker til arbeidsutvalget frem til
neste møte i arbeidsutvalget.
Neste møte i Markarådet ønskes flyttet fra 26. november 2013, til en dato der flere har
mulighet til å delta. Ny dato må finnes snarest, og doodle.com kan benyttes for å sikre dette.
Innlegg/kommentarer:
Barbro Urdal
Ingrid Tollånes
Hans Petter Aas
Knut Frigaard
Torgny Hasås (observatør)
Ingerid Helseth
Arbeidsutvalgets innstilling:
Foreslåtte saker behandles av arbeidsutvalget og innarbeides i innkallingen til neste møte i
Rådet.
Vedtak:
Foreslåtte saker behandles av arbeidsutvalget og innarbeides i innkallingen til neste møte i
rådet. Andre innspill til saker sendes arbeidsutvalget v/sekretær innen neste møte i
arbeidsutvalget.
Sak 13/13
Markarådets årsberetning og evaluering, herunder dialog med
Miljøverndepartementet og Fylkesmannen om denne
Markarådets årsberetning og evaluering ble orientert om. Ett innspill om endring ble lest opp
og delt ut skriftlig. Rådet godkjente evalueringen med én endring; at vedlagt innspill tas med.
Til denne delen av møtet var Fylkesmannens miljøvernavdeling og Miljøverndepartementet
invitert til å delta for å ha en dialog rundt Markarådets årsberetning og evaluering.
Fylkesmiljøvernsjef Anne-Marie Vikla var til stede for Fylkesmannens miljøvernavdeling.
Departementet var representert ved statssekretær Ellen Øseth og Erlend Smedshaug.
Statssekretæren satte i gang en samtale der forventninger til rådet ble diskutert. I evalueringen
hadde rådet ytret ønske om at både Miljøverndepartementet og Fylkesmannens
miljøvernavdeling som ”markadirektorat” stiller som observatører på alle møter i Markarådet.
Dette takket både Øseth og Vikla ja til. Miljøverndepartementet og Fylkesmannens
miljøvernavdeling vil dermed inviteres til fremtidige møter i rådet.
Innlegg/kommentarer:
Ellen Øseth
Knut Frigaard
Hans Petter Aas
Anne-Marie Vikla
Ingerid Helseth
Stina Mehus
Ingrid Tollånes
5
Arbeidsutvalgets innstilling:
Markarådets årsberetning med tilhørende evaluering godkjennes. Foreslåtte tiltak formidles til
Miljøverndepartementet og Fylkesmannens miljøvernavdeling.
Vedtak:
 Markarådets årsberetning med tilhørende evaluering godkjennes med vedlagt innspill.
 For fremtidige møter sendes det møteinnkalling til representanter ved
Miljøverndepartementet og Fylkesmannens miljøvernavdeling.
 Evalueringen og samtalen med Miljøverndepartementet og Fylkesmannens
miljøvernavdeling følges opp i neste møte i rådet.
Vedlegg til protokoll:
Innspill fra Hytteeiere i Marka.
Revidert og godkjent årsberetning.
Dato for neste møte i Markarådet er ikke bestemt, men neste møte i arbeidsutvalget blir som
vanlig tre uker før Markarådet. Saker som ønskes behandlet på neste møte i Markarådet må
være arbeidsutvalget i hende én uke før arbeidsutvalgets møte.
Møtet slutt kl 15.10.
Referent:
Linda E. Eide
Sekretær for Markarådet
6