pdf-format. - Flaen Borettslag

Comments

Transcription

pdf-format. - Flaen Borettslag
Beboerinformasjon – Flaen Borettslag – mars 2012
Dette blir den siste beboerinformasjonen vi sender ut med nåværende styret, det er planlagt å komme med ny beboinfo i juni.
Information in English
Do you need information regarding “Flaen borettslag” in English? Please send an e-mail to:
[email protected] or use our green mail box in Nordtvetveien 15 0952 Oslo.
Henvendelser til styret
Styret ser i all hovedsak positivt på og ønsker henvendelser fra beboere. Det kan til tider være
mange som har spørsmål eller venter svar på saker de lurer på. Styret forsøker å besvare henvendelser så godt det lar seg gjøre med den tiden som er til disposisjon for styrearbeid. Henvendelser som ikke krever umiddelbar tilbakemelding eller utbedring skal gjøres skriftlig.
Dette gjelder alle typer henvendelser, inkludert vinduer, baderom, balkonger, vaskerier, husordensregler osv. Legg henvendelsen i styrets postkasse i Nordtvetveien 15 (grønn postkasse
utenfor oppgangen) eller på e-post: [email protected] Henvendelsen MÅ merkes
med navn, leilighetsnummer og kontaktinformasjon. Ta gjerne en tur innom vår internettside
www.flaenborettslag.no. Her ligger tidligere beboerinformasjoner og annen informasjon.
Kontaktinfo til styremedlemmer og personer med tillitsverv
Navn og telefonnummer for alle som har verv i borettslaget henger på oppslagstavlen ved
inngangsdørene i alle oppganger, og er å finne på borettslagets nettside. Telefonnummer til
styret, se nederst i denne beboinfo. Husk å oppdatere deg på ny kontaktinfo etter generalforsamlingen.
Mailadresser
Vi vil gjerne ha så mange mailadresser som mulig. Send oss en mail med navn og leilighetsnummer til [email protected]
Generalforsamling
Det blir avholdt generalforsamling 2. mai klokken 1800 på Grorud samfunnshus 2 etasje sal 3
og 4. Forslag/ saker som trenger vedtak av generalforsamlingen og som ønskes fremmet på
generalforsamlingen, må være levert i styrets grønne postkasse i Nordtvedtveien 15 0952 Oslo
innen 25. mars. Forslag som ikke er levert innen fristen blir ikke behandlet på generalforsamlingen. Innkallingshefte med detaljert informasjon, blir lagt i postkassene til alle leilighetene
senest 24. april. Husk å ta med stemmeseddelen i hefte på innkallingen.
Ferie
Styret og vaktmester har ferie i påskedagene, hvis det ikke er behov for omgående kontakt,
vennligst vent med å ringe til etter påsken.
1
Tillitsvalgte - Valgkomité – Ta kontakt om du ønsker å gjøre en innsats for borettslaget.
Styret mottar en rekke henvendelser gjennom året per post, telefon og e-post. De som kontakter oss ønsker en rask og seriøs behandling fra styrets side, og dette bestreber vi. Styret trenger 4 tillitsvalgte, styreleder og 3 styremedlemmer til neste periode etter generalforsamlingen
onsdag 2. mai 2012. Forventet tidsforbruk for styre for en periode/ 1 år: styreleder ca 350 t,
nestleder ca 280 t, de tre andre styremedlemmene ca 80 t per pers. Kontakt valgkomiteen hvis
du kunne tenke deg og gjøre en innsats for borettslaget.
Tove Jeppson 95 22 42 90 og Grete Bærum 92 46 26 44.
Styrets arbeid
Styret er valgt til å forvalte borettslagets daglige drift, ivareta felles interesser, vedlikeholde
og utføre nødvendig vedlikehold og oppgradering av bygninger og eiendom. Per dags dato har
styremedlemmene brukt ca 620 timer på styrearbeid, hvorav styreleder og nestleder har utført
mesteparten av arbeidene, fordelt på følgende oppgaver i grove trekk: - styremøter – økonomistyring – forsikring – oppfølging av HMS - korrespondanse med Obos forvaltning –
planlegging og oppfølging av vedlikehold, oppgradering og utbedring av bygninger, utstyr og
eiendom – besvare henvendelser fra beboere – beboerinfo – oppfølging av ansatt vaktmester –
tilrettelagt og fulgt opp faste tjenester s. s. avfallshåndtering, trappevask, tv og bredbånd –
oppfølging av velferden – oppfølging av interessekonflikter og advokatbistand. Ellers så taler
sakene i dette beboerinfoet for seg selv.
For mer utfyllende info om styrets arbeid, se innkallingen til generalforsamlingen.
Ro i borettslaget
Det klages på støy fra flere boenheter. Vi minner om husordensreglene og oppfordrer alle til å
ta hensyn til naboene. Send ut nabovarsel om du inviterer til selskap eller lignende.
Vi minner om § 2 Ro i husordensreglene: "Det skal ikke være støyende virksomhet etter kl
21.00 eller før kl 06.00 hverdager. På søndager og helligdager skal støyende arbeider
unngås". Vi gjør oppmerksom på at vaskemaskiner, tørketromler og musikkanlegg også faller
innunder støyende virksomhet.
Dugnad 9. mai klokken 17.00
Gjør en innsats for borettslaget slik at utearealene blir fine før sommeren! Det serveres
kaffe, brus og vafler på gressplen utenfor Flaenveien 12. Hvis noen vil melde seg til å lage
vafler så meld fra til Bodil (styret). Velferden ønsker medhjelpere for vedlikeholdsdugnad av
ballbingen samme dag som dugnaden i borettslaget 9. mai. Ta kontakt med velferden ved
Truls 91 87 27 63.
Dersom du ikke kan delta på dugnaden, ber vi deg betale giroen som blir lagt i din postkasse.
Som i fjor vil styret bruke penger som kommer inn vedrørende dugnaden til oppgradering av
grøntarealer. I fjor ble det ryddet i og fjernet blomsterbed rundt blokkene. Det er blant annet
planlagt hekk på tomtegrensen mot posten og hekk mot Kalbakkveien. Vi håper å kunne fortsette dette vedlikeholdet som planlagt i år og oppfordrer alle som ikke kan delta på dugnad for
fellesskapet til å betale vedlagte (frivillige) innbetaling. Forslag til oppgradering av utearealet
sendes til styret.
2
Blomster i oppgangene
Også i år blir det anledning til å kjøpe blomster hos Nordtvet Gartneri til utsmykking av hver
enkelt inngang/oppgang. Det maksimale beløpet er satt til kr. 500. Kun rekvisisjon er gyldig,
og styret refunderer ikke kontante innkjøp. Alt over kr. 500 må betales direkte til gartneriet
uten refusjon. Rekvisisjon bestilles i "Grønn kasse", Nordtvetveien 15, telefon til styreleder
46 77 28 06 / 21 97 10 33 eller vaktmester Morten 99 45 16 45.
Ryddedag og komprimatorbil – onsdag 3. mai klokken 18.00
Alle må selv sørge for å kaste eventuelle eiendeler i komprimatorbilen. Ikke la naboen bli
stående og rydde dine ting når bilen stopper utenfor din oppgang. Det er ikke tillatt å kaste
elektriske artikler, bilbatterier, hvitevarer, brunevarer, maling, olje eller bildekk i
komprimatorbilen. Det vil medføre stort tilleggsgebyr for borettslaget. Disse tingene skal
levers inn til nærmeste miljøstasjon. Informasjon henger på oppslagstavlen i alle oppgangene.
Alle innvendige og utvendige fellesarealene skal også ryddes. Trenger du å sette noe midlertidig på fellesarealene, må du søke styret om tillatelse og få egen lapp fra styret som settes på
eiendelene. Ta kontakt med vaktmester Morten Brendryen 99 45 16 45. NB! Ting som ikke
er merket, vil bli kastet på eiers regning og risiko.
Den enkelte andelseiers vedlikeholdsoppgaver/ plikter
Styret har tidligere utlevert en håndbok fra OBOS til hver andelseier. Håndboken gir en oversikt over hva hver andelseier selv har ansvar for av vedlikehold i egen leilighet. Håndboken
skal følge leiligheten.
Byggearbeider, søknadsplikt til styret? – vi minner nok en gang om at:
Ta kontakt med styret hvis du lurer på om arbeidene du tenker å utføre krever godkjenning.
Alle byggearbeider som inkluderer tekniske installasjoner skal rapporters/søkes til styret.
Dette gjelder alle arbeider på bad, utskiftning av/på kjøkken som berører vann, avløp og
avtrekk/ventilasjon. Eventuell riving av innvendige vegger krever dokumentasjon av statiske
beregninger. Tetting av innvendige dører i forhold til plassering av røykvarslere må vurderes.
Alt elektrisk arbeid skal dokumenteres. I tillegg skal alle som utfører arbeider på bygninger i
Flaen brl inneha offentlige godkjenninger for sitt fagområde og gyldige forsikringer som dekker omfanget av arbeidene. Styret vil kreve dokumentasjon før arbeidet kan igangsettes.
Grunnen til denne praksisen er at evt feil og mangler som måtte oppstå, må dekkes av borettslagets felles forsikringer. Avtrekk- og tilluftsluker i leilighetene skal være intakte og mulige å
åpne.
PS! Uforsvarlig bruk av leilighetene dekkes i liten grad av forsikringen til borettslaget.
Andelseier vil bli personlig belastet hvis hun/han ikke overholder sine plikter i henhold
til borettslagsloven, vedtekter og husordensregler for Flaen Brl.
Kontrollbefaringer
Styret holder på med oppfølging av kontrollbefaringer som ble utført før jul 2010 i alle leiligheter. Mangler og utbedringer utføres etter prioritert liste. Beboere som er berørt vil få informasjon om dette før utførelse.
3
Baderom
Styret jobber med å få på plass foretak til prosjektering og utførelse for utbedring av varme i
bad. Når styret har avklart hvilke foretak som skal utføre arbeidene, vil beboere som har besvart skjema til styret, få mer informasjon angående sin leilighet. Det vil også bli utgitt generell info i beboinfo.
For mer direkte informasjon, les infoskriv vedrørende baderomproblematikken, ble lagt ved
innkallelse til generalforsamling 2011 som et separat vedlegg.
Utbedring av vinduer fra fase 1 og 2, utskifting av vinduer i fase 3.
Utbedring av vinduer fra fase 1 og 2 er nå ferdigstilt. Styret er i gang med å innhente priser
for prosjektering av fase 3 og 4. Det er utarbeidet en liste over hvilke leiligheter som har behov for utskifting, andelseierne vil få informasjon om befaring av leilighetene når det nærmer
seg oppstart for utskifting.
Utbedring og innglassing av balkonger
På grunn av stor arbeidsmengde for styret, er utbedringsarbeider og innglassing av balkonger
utsatt inntil videre. Styret kommer tilbake med mer informasjon.
Vedlikehold på balkonger
Styret har ikke planlagt noen felles beising av veggpanel inneværende år, og oppfordrer beboere som ønsker det til å beise panelet (ikke platene på rekkverket, de skal bare vaskes) på balkongene. Borettslaget bekoster oljedekkbeis som fås ved henvendelse til vaktmester. PS! Panelet må slipes og rengjøres før påføring av beis, den vil lettere kunne vaskes i etterkant.
Diverse vedlikehold
Borettslaget har en mengde mindre påkrevd teknisk vedlikehold som pågår hele året.
Styret vil fortsette utskifting av gamle vaskemaskiner og tørketromler inneværende år. Alle
beboere oppfordres til å benytte tilhørende vaskekjeller mest mulig, da ventilasjonen i leilighetene ikke er beregnet for vasking og tørking av klær.
Kontroll og vedlikehold av elektriske installasjoner utføres hvert år og etter behov.
Lekeplass
Arbeidene med ny lekeplass har planlagt oppstart etter påske og ferdigstilt medio mai.
Foreldre bes passe på at barna ikke leker på lekplassområde i den perioden det pågår arbeider
og fram til lekeplassen er ferdigstilt.
Brannsikring
Husk! Det er andelseieres ansvar og sikre leiligheten mot brann. Sørge for at røykvarslere,
brannslange og annet sikkerhetsutstyr er oppdatert og intakt. Ta kontakt med styret eller
vaktmester hvis du er i tvil.
Forbud
mot oppbevaring av spesielt propan, bensin, diesel og annet antennelig produkt i kjeller, loft
og i fellesareal.
4
Oppbevaring av farlig gjenstander
Det er ikke tillatt å oppbevare lett antennelige gjenstander, f eks. alle typer avfall, pappesker,
materialer til/etter oppussing, gassflasker og drivstoff på balkongen. PS! En brann på balkongen vil lett kunne spre seg til andre deler av bygningen.
Grilling
Det er kun lov å bruke elektrisk grill på balkongen. En ulykke ved bruk av kull eller gassgrill
kan medføre store skader og har en innvirkning på våre forsikringer. Andelseier vil bli stilt
ansvarlig for brudd på disse sikkerhetsvilkårene.
Lading av vaskekort
Det er opplading av vaskekort første onsdag i måneden klokken 19.30-20.00, ansvarlig Edgar
(styret) 99 60 92 08 og tredje onsdag i måneden klokken 12.00-13.00, Morten (vaktmester).
Prisene er for 15 minutter: 15 kr for stor vaskemaskin, 10 kr for liten vaskemaskin og 5 kr for
tørketrommel.
Vaskeriene
Styret jobber for tiden med å oppgradere vaskeriene. Styret oppfordrer alle til å benytte fellesvaskeriene til å vaske og tørke klær. Ventilasjonen i leilighetene er ikke tilpasset vasking og
tørking av klær inne. Ved for dårlig ventilasjon av fuktig inneluft, kan det danne seg soppvekster på overflater og i bygningskonstruksjonen. Disse soppvekstene kan danne sporer i
inneluften som vi puster i oss.
Avfallssortering
Kildesorteringen har blitt bedre etter gjentatte påminnelser til beboerne. Fortsatt er den en del
avfall som ikke er sortert, og til de som enda ikke har begynt å sortere, start nå! Husk kildesortering av matavfall, plast, papir og restavfall. Husk å knyte dobbelknute på posene. Hvis du
er i tvil om hva som skal sorteres, se infoplakat som er hengt opp på infotavlen i oppgangen
eller kontakt Oslo kommune telefon 02180.
Papp og papir
Vi har en blå papircontainer stående i Flaengrenda 5-7. Alle pappkartonger osv. skal kastes
her. Kun papir skal kastes i beholderen i/ ved søppelhusene. Papirbeholderne tømmes kun
hver 14. dag og blir fort fulle om de fylles med papp. Borettslaget får tilleggsgebyr for sortering hvis det blandes pappkartong i papirbeholderne.
Låser og postkasse skilt
Nøkler til låser i inngangs-, kjeller- og loftsdører kan kjøpes gjennom vaktmester. Navneskilt
til postkasser og ringeanlegg bestilles av vaktmester.
Sykkelstativ
Vaktmesteren har et begrenset antall sykkelstativer tilgjengelig. Hvis det er beboere som ønsker dette utenfor sin oppgang, ta kontakt med Morten Brendryen 99 45 16 45.
5
Rensing av sluk/avløpsledninger
Vi oppfordrer alle til å rense sluk med jevne mellomrom. Vær påpasselig med hva som kastes
i toalettet. Kluter, bind, tanntråd, Q-tips, kluter, lange hår m.m. skal ikke kastes i toalettet, da
det lett kan tette seg. Den enkelte andelseier har ansvaret for oppstaking og rensing av innvendige avløpsledninger både til og fra egen vannlås/sluk og fram til borettslagets felles/stigeledning.
Kjøring og parkering på stikkveiene
Kjøring og parkering på stikkveiene i borettslaget skal begrenses til av- og pålessing, samt
transport i forbindelse med vedlikehold og reparasjoner. Mye gjennomkjøring er til sjenanse
for naboene og farlig for barn som leker i området. Vi oppfordrer alle beboerne til å ta hensyn
og være påpasselige ved kjøring på veiene. Hvis unødvendig kjøring og parkering på borettslagets veier fortsetter å øke, må borettslaget bruke penger på begrensende tiltak.
Tv kanaler og parabol
Borettslaget benytter Canal Digital som leverandør av kabel tv og bredbånd.
Det er inngått en avtale for en pakke med kanaler. For de som ønsker flere kanaler, ta kontakt
direkte med CD. For de som har behov for andre kanaler enn det Canal Digital kan levere, er
det mulig å montere parabol på balkongen. Den skal monteres slik at topp antenne ikke er
høyere enn rekkverket på balkongen. Styret har forespurt CD, Get og ett par andre leverandører, om en felles løsning med pakker i forskjellig variasjoner og flere kanaler. Per dags dato
vil det doble dagens kostnader og antagelig vil ikke de fleste beboerne dra nytte av denne løsningen fullt ut, styret har derfor ikke inngått utvidet avtale med noen leverandør. Tips! Med
såkalt smart tv, er dekoder og internett innebygd i tven.
Dyrehold
Husk å søke til styret og undertegne borettslagets dyreholdserklæring om du har eller vurderer
å anskaffe kjæledyr. Hunder skal føres i bånd innenfor borettslagets område, og ekskrementer
som dyret måtte etterlate seg på eiendommen skal fjernes. Vaktmester får vært år bæsj i
gressklipperen, på utstyr og klær og beboere som benytter gressplen opplever å tråkke i bæsj
som ligger overalt i borettslaget, dette er lite hyggelig. Kattetrapper fra veranda og ned til
bakken er ikke tillatt.
Trenger du ekstra plass?
Borettslaget har noe låsbart areal som kan leies ut til beboere. Ta kontakt med styret hvis du
ønsker mer info.
Garasje til utleie og parkeringsplasser
Borettslaget har for tiden ingen garasje til utleie. Men hvis du setter deg på venteliste får du
tilbakemelding når det blir noe ledig. Kontaktperson for Garasjelaget (selvstendig lag) er Turid Monrad som treffes på telefon 916 88 846. Ønsker du parkeringsplass i borettslaget må
man melde seg på liste. Kontakt Oddvar Hernes på telefon 22 25 69 92.
6
Tomme leiligheter og fremleie
Om en leilighet står tom eller eieren har lengre fravær, må styret få kontaktinformasjon (telefonnummer, e-post) og midlertidig adresse. Om du ønsker å leie ut leiligheten din, må du sende søknad til OBOS forvaltning adresse: 103 Flaen brl v/ Obos PB 6666 St. Olavs plass 0129
Oslo.
Trygghetsalarm
Alle som er over 75 år har krav på trygghetsalarm og søknad kan sendes til Grorud bydel.
Fastlege vil også kunne hjelpe. De som er under 75, men mener at det er behov, kan også søke
kommunen og igjen vil fastlegen være behjelpelig.
Kom gjerne med tips og ønsker om hva som kan forbedres i borettslaget!
Vi ønsker våre andelseiere en GOD VÅR OG SOMMER!
Mvh
Styret, Flaen borettslag
Bjørn Wickstrøm
46 77 28 06
Sjur Jøkling Eriksen 90 98 75 98
Edgar Sebastian
99 60 92 08
Bodil Kristiansen
91 60 80 51
May-Britt Bjørgum 99 21 35 10
Vaktmester
Morten Brendryen
99 45 16 45
7

Similar documents