godkjenningen her - Direktehandel.no

Comments

Transcription

godkjenningen her - Direktehandel.no
SINTEF Certification
Nr.
2555
Utstedt:
Revidert:
17.09.2013
Gyldig til:
01.10.2018
1 av 5
Side:
SINTEF Byggforsk bekrefter at
Byggmann trehussystemer
tilfredsstiller krav til produktdokumentasjon gitt i Plan- og Bygningsloven og tilhørende Forskrift om tekniske krav
til byggverk (TEK10) med egenskaper, bruksområder og betingelser for bruk som angitt i dette dokumentet
1. Innehaver av godkjenningen
Direktehandel AS
Vigra Næringspark
6050 Vigra
www.byggmann.no
2. Produsent
Direktehandel AS, 6050 Vigra
3. Produktbeskrivelse
3.1 Generelt
Trehussystemet er basert på fabrikkproduserte elementer
til yttervegger, leilighetsskillevegger, innervegger, etasjeskillere og tak. Elementene monteres sammen til moduler i
fabrikk eller til bygninger på byggeplass.
Prinsipiell oppbygning av konstruksjonene er beskrevet i
pkt. 3.2 – 3.8. Material- og komponentspesifikasjoner er
angitt i tabell 1. Konstruksjonsdetaljer for trehussystemet
er forøvrig beskrevet i ”Standard konstruksjonsdetaljer for
Byggmann trehussystemer tilhørende SINTEF Teknisk
Godkjenning nr. 2555”. Den versjonen av detaljsamlingen
som til en hver tid er arkivert hos SINTEF Byggforsk
utgjør en formell del av godkjenningen.
3.2 Yttervegger
Fig. 1 viser prinsipiell oppbygning av ytterveggelementer,
som er basert på bindingsverk med stendere i avstand c/c
600 mm. Veggene utføres med stenderdimensjon 36 mm
eller 48 mm x 198 mm og varmeisolasjonstykkelse
200 mm, alternativt med innvendig påfóring i tillegg og
totalt 250 mm isolasjonstykkelse. Elementene er
etasjehøye, og har lengde tilpasset hustypen.
Ytterveggelementene monteres enten sammen i fabrikk til
bygningsrmoduler, eller leveres til byggeplass med
utvendig kledning, vindsperre og vinduer montert i
fabrikk. Isolasjon, dampsperre, innvendig kledning og
ytterdører monteres normalt på byggeplass, men kan
alternativt monteres i fabrikk. Elementene kan leveres med
horisontal eller vertikal trekledning utvendig.
Horisontalsnitt
Fig. 1
Prinsipiell oppbyging av yttervegger. Alternativ med
horisontal utvendig kledning og innvendig påfôring.
3.3 Innervegger
Fig. 2 viser prinsipiell oppbygning av innerveggelementer.
Elementene leveres i lengder tilpasset det enkelte hus og
med standard romhøyde på ca. 2,4 m.
Fig. 2
Prinsipiell oppbygning av innervegger.
SINTEF Byggforsk er norsk medlem i European Organisation for Technical Approvals, EOTA, og European Union of Agrément, UEAtc
Referanse: Godkj. 102000979 Kontr. 102000979
Produktgruppe: Byggesystem av tre
Hovedkontor:
SINTEF Byggforsk
Postboks 124 Blindern – 0314 Oslo
Telefon 22 96 55 55 – Telefaks 22 69 94 38
Trondheim:
SINTEF Byggforsk
7465 Trondheim
Telefon 73 59 30 00/33 90 – Telefaks 73 59 33 50/80
© Copyright SINTEF Byggforsk
Firmapost: [email protected]
www.sintef.no/byggforsk
SINTEF Teknisk Godkjenning - Nr. 2555
Side 2 av 5
Tabell 1
Byggmann trehussystemer. Materialspesifikasjoner
Material / Bygningsdel
Trevirke til bærende
konstruksjonsdeler
Gulvplater
Trinnlydplater
Varmeisolasjon
Dampsperre
Vindsperre
Undertak
Innvendig kledning
Lydbøyler
Mekaniske festemidler
Montasjelim
Vibrasjonsdemping
Våtrom
Utvendig kledning
Vinduer / dører
Spesifikasjon
(Ikke spesifiserte materialdimensjoner skal være som angitt i produktbeskrivelse eller i samlingen
av konstruksjonsdetaljer)
- Konstruksjonsvirke iht. NS-EN 14081 og NS-EN 338 med fasthetsklasse i henhold til beregninger
for hvert nekelt bygg. Fuktinnhold maks 18 %.
- Limtre i henhold til NS-EN-14080 eller limtreprodukter med SINTEF Teknisk Godkjenning.
Miljørelaterte egenskaper skal være dokumentert i henhold til Prodok-matrise 018.
- Undergolv av 22 mm fuktbestandige sponplater med not og fjær, klasse P5 og formaldehydklasse
E1 i henhold til NS-EN 13986. Platene skal ha dokumentert styrke og stivhet som golvplater i
henhold til NS-EN 12871.
- Til flytende golv brukes 15 mm sponplater med not og fjær, klasse P4 eller P5 og
formaldehydklasse E1 i henhold til NS-EN 13986.
Miljørelaterte egenskaper skal være dokumentert i henhold til Prodok-matrise 023 og 024.
Hunton Silencio 36 eller Hunton Silencio Thermo i henhold til SINTEF Teknisk Godkjenning nr.
2330.
Mineralull i henhold til NS-EN 13162 med med deklarert varmekonduktivitet λ p = 0,037 W/(mK).
Miljørelaterte egenskaper skal være dokumentert i henhold til Prodok-matrise 001.
0,20 mm aldringsbestandig polyetylenfolie i henhold til NS-EN 13984. Miljørelaterte egenskaper
skal være dokumentert i henhold til Prodok-matrise 008.
- 9 mm gipsplater type E i henhold til NS-EN 520. Miljørelaterte egenskaper skal være dokumentert
i henhold til Prodok-matrise 014.
- 12 mm Hunton Asfalt Vindtett i henhold til SINTEF Teknisk Godkjenning nr. 2002.
- Tyvek Vindsperre i henhold til SINTEF Teknisk Godkjenning nr. 2043, med Tyvek Vindsperre
Tape i henhold til SINTEF Teknisk Godkjenning nr. 2601.
- 18 mm Hunton Undertak i henhold til SINTEF Teknisk Godkjenning nr. 2190.
- Annen kombinert undertak/vindsperre med egenskaper dokumentert gjennom SINTEF Teknisk
Godkjenning.
- 13 mm gipsplater type A i henhold til NS-EN 520.
- 12 mm sponplater klasse P4 og formaldehydklasse E1 i henhold til NS-EN 13986
- 12 mm trefiberplater type MDF i henhold til NS-EN 13986.
Miljørelaterte egenskaper skal være dokumentert i henhold til Prodok-matrise 014 og 024.
Rockwool Lydbøyle eller Glava Lydreduksjonsbøyle
Spiker og skruer for feste av utvendig kledning skal ha tilfredsstillende korrosjonsbeskyttelse.
PVA montasjelim beregnet til trebaserte materialer. Miljørelaterte egenskaper i henhold til TEK 10
skal være dokumentert.
Sylomer viberasjonsdempende oppleggsklosser mellom moduler montert i flere etasjer.
- Golvmembran Serpo 554 Smøremembran Flex i henhold til SINTEF Teknisk Godkjenning 2078.
- Veggmembran Litex våtromsplate i henhold til SINTEF Teknisk Godkjenning 2296.
- Øvrige materialer og komponenter som anvendes i våtrom skal ha produkt- og miljørelaterte
egenskaper dokumentert gjennom SINTEF Teknisk Godkjenning eller SINTEF Produktsertifikat.
For produkter med SINTEF Produktsertifikat skal miljørelaterte egenskaper være dokumentert i
henhold til Prodok-matrise 011, 012, 033 og/eller 034.
Min. 19 mm kledningsbord klasse A i henhold til NS-EN 15146 og TS/SN 3186 fra Standard Norge.
Vinduer og dører er ikke en del av godkjenningen, men produktene som monteres i elementene
skal tilfredsstille krav til varmeisolasjon og tetthet som angitt i byggteknisk forskrift (TEK10).
3.4 Leilighetsskillevegger
Leilighetsskillevegger
utføres
som
dobbeltveggkonstruksjon bestående av to etasjehøye elementer av
bindingsverk med trestendere, se fig. 3. Veggelementene
har mineralullisolasjon og to lag platekledning på hver side
av veggen.
3.5 Etasjeskillere
Fig. 4 - 6 viser standard oppbygning av etasjeskillerelementer. Golvbjelkene kan bestå av heltre eller limtre.
Ved behov reduseres bjelkeavstanden til mindre enn c/c
600 mm. Elementbredden kan variere fra 1,2 m til 3,6 m.
Lengden tilpasses husbredden.
Fig. 3
Prinsipiell oppbygning av leilighetsskillevegger.
Dersom hver veggdel er del av en prefabrikert modul med
platekledning mot mellomrommet skal fri avstand mellom
modulene være minst 50 mm.
SINTEF Teknisk Godkjenning - Nr. 2555
Etasjeskillerelementene monteres enten sammen i fabrikk
til bygningsmoduler, eller leveres til byggeplass som
sammensatt bjelkelag med undergolvplater. Isolasjon,
himling og golvmaterialer monteres da på byggeplass.
Golvbjelkene dimensjoneres i henhold til Byggforskserien
522.351.
Side 3 av 5
3.6 Takkonstruksjon
Takkonstruksjonen utføres som sperretak eller med
prefabrikerte takstoler. Takelementer til saltak eller pulttak
utføres som prefabrikerte, isolerte takelementer med
innvendig
dampsperre,
himlingslekter,
kombinert
vindsperre og undertak og lekter for taktekning. Alternativt
monteres varmeisolasjon og innvendig dampsperre på
byggeplass. Elementbredden kan variere fra 1,2 m til
3,6 m. Fig. 7 viser prinsipiell oppbygning. Fig. 8 viser
prinsipiell utførelse av etasjeskiller mot kaldt loft når
takkonstruksjonen består av takstoler montert på
byggeplass.
Takkonstruksjonene varmeisoleres i henhold til kravene til
U-verdi i TEK 10 eller i henhold til egen energiberegning
for det enkelte bygg.
Fig. 4
Standard oppbygning av etasjeskiller mellom rom.
Fig. 5
Standard oppbygning av etasjeskiller over kryprom.
Fig. 7
Prinsipiell oppbygning av sperretakelementer.
Fig. 6
Standard oppbygning av etasjeskiller mellom ulike
boenheter.
Fig. 8
Utførelse av etasjeskiller mot kaldt lof i tak med takstoler.
SINTEF Teknisk Godkjenning - Nr. 2555
Side 4 av 5
3.7 Moduler
Moduler er fabrikkfremstilte seksjoner basert på
konstruksjonene som er angitt i pkt. 3.2 – 3.6, og som
kobles sammen til større bygninger på byggeplass.
Modulene produseres med en største bredde på ca. 4,2 m,
innvendig høyde fra ca. 2,4 m til ca. 3,0 m, og total høyde
opp til ca. 4,0 m. Største lengde er 12,6 m. For
sammenkopling til nabomoduler kan modulene ha åpne
langsider, evt. også åpne kortsider. Modulene kan leveres
med ferdige våtrom.
4. Bruksområder
Byggmann trehussystemer kan anvendes til frittliggende,
vertikaldelte og horisontaldelte bolighus i inntil 3 etasjer i
brannklasse 1. Det forutsettes direkte utgang til terreng fra
hver boenhet. Trehussystemet kan også anvendes til andre
typer bygninger enn bolighus, forutsatt at egenskapene da
vurderes spesielt i hvert enkelt tilfelle i forhold til krav i
byggteknisk forskrift (TEK 10).
Trehussystemet kan brukes til bygninger som er
fundamentert med gulv på grunnen, på ringmur med
kryperom, åpen fundamentering, eller underetasje/kjeller.
5. Egenskaper
5.1 Bæreevne
Bærende veggelementer, etasjeskillere, takelementer og
takstoler dimensjoneres spesielt for hver enkelt leveranse i
henhold til NS-EN 1995-1-1 og NS–EN 1991-1 med
tilhørende nasjonale tillegg for Norge.
5.2 Sikkerhet ved brann
Standardkonstruksjonene som er angitt i kap. 3 kan
anvendes der krav til brannmotstand i henhold til TEK 10
er som angitt i tabell 2, dersom ikke annen dokumentasjon
foreligger for hvert enkelt prosjekt.
Tabell 2
Anvendelse i forhold til krav om brannmotstand i TEK 10.
Krav til
Bygningsdel
brannmotstand
Yttervegg
Ikke bærende leilighetskillevegg
REI 30
EI 30
Etasjekiller
REI 15
Etasjeskiller mellom boenheter
REI 30
Tak
REI 15
Klassifikasjon av egenskaper ved brannpåvirkning i
henhold til NS-EN 13501 er som følgende for kledningsmaterialene i byggesystemet:
- Gipsplater:
B-s1, d0
- Trebaserte plater: D-s2, d0
- Utvendig panel:
D-s2, d0
5.3 Lydisolering
Forventet luftlydisolasjon i ferdig bygg med
leilighetsskillevegger som angitt i pkt. 3.4 er R’ w ≥ 55 dB.
Forventet luftlydisolasjon og trinnlydisolsjon med
etasjeskiller mellom boenheter som angitt i pkt. 3.5 er
henholdsvis R’ w ≥ 55 dB og L’ n , w ≤ 53 dB. Dette tilsvarer
lydklasse C i henhold til NS 8175.
5.4 Varmeisolering
Tabell 3 angir beregnet varmegjennomgangskoeffisient, Uverdi, i henhold til NS-EN ISO 6946 for standard
yttervegger og etasjeskiller over fundament. U-verdi for
takkonstruksjon bestemmes i hvert enkelt tilfelle, f.eks.
ved referanse til Byggforskserien.
Tabell 3
U-verdi for standard yttervegg- og etasjeskillerkonstruksjoner, forutsatt mineralulisolasjon med
varmekonduktivitet 0,037 W/(mK).
Konstruksjon
U-verdi
W/ (m²K)
Yttervegg med 36 mm x 198 mm stendere
0,20
Yttervegg med 48 mm x 198 mm stendere
0,21
Yttervegg med 36 mm eller 48 mm x 198
mm stendere og 48 mm innvendig påfóring
Etasjeskiller over fundament med 36 mm
eller 48 mm ×300 mm golvbjelker
0,17
0,12
6. Miljømessige forhold
Helse– og miljøfarlige kjemikalier
Elementene inneholder ingen prioriterte miljøgifter, eller
andre relevante stoffer i en mengde som vurderes som
helse- og miljøfarlige. Prioriteterte miljøgifter omfatter
CMR, PBT og vPvB stoffer.
Inneklimapåvirkning
Elementene er bedømt å ikke avgi partikler, gasser eller
stråling som gir negativ påvirkning på inneklimaet, eller
som har helsemessig betydning.
Påvirkning på jord og grunnvann
Utlekkingen fra elementene er bedømt til ikke å påvirke
jord og grunnvann negativt.
Miljødeklarasjon (EPD)
Det er ikke utarbeidet miljødeklarasjon (EPD) for
Byggmann trehussystemer.
Avfallshåndtering/gjenbruksmuligheter
Elementene skal sorteres som trevirke, metall, restavfall og
andre aktuelle avfallsfraksjoner på byggeplass og ved
avhending, og leveres til godkjent avfallsmottak for
material- og energigjennvinning.
7. Betingelser for bruk
7.1 Prosjektering av bæreevne
For hver enkelt leveranse av trehussystemet skal det
foreligge følgende spesifikke dokumentasjon av bæreevne:
• Statisk dimensjonering av takkonstruksjonen, inkl.
eventuelle forsterkninger ved åpninger til takvinduer,
takopplett ol.
SINTEF Teknisk Godkjenning - Nr. 2555
Side 5 av 5
• Bestemmelse av bjelkedimensjoner i etasjeskillere i
henhold til til Byggforskserien 522.351 eller SINTEF
Teknisk Godkjenning for bjelker av limtre.
• Statisk dimensjonering av veggelementer, inkl.
forsterkninger ved dør- og vindusåpninger etc.
• Dimensjonering og spesifikasjon av vindlastforankringer, inkludert montasjebeskrivelse.
• Dimensjonering og spesifikasjon av eventuelle
bærebjelker og søyler med tilhørende understøttelser
som supplerer trehussystemets standardkonstruksjoner
beskrevet i denne godkjenningen.
7.2 Prosjektering av energieffektivitet
Bygningsdelenes U-vedier krever at det for hvert enkelt
hus må utføres omfordelingsberegninger som viser at huset
tilfredsstiller kravene til energieffektivitet som angitt i
TEK 10.
7.3 Fundament
Konstruksjonene i trehussystemet skal plasseres på et
fundament som tilfredsstiller elementprodusentens krav til
toleranser når det gjelder dimensjoner og planhet.
Fuktopptak i trematerialene fra fundamentet skal hindres
med en kapillærbrytende fuktsperre. Kryperom skal være
fuktsikret og tilrettelagt for inspeksjon i henhold til
prinsippene i Byggforskserien 521.203.
7.4 Montering
Elementene skal monteres i henhold til byggdetaljene som
er vist i ”Standard konstruksjonsdetaljer for Byggmann
trehussystemer tilhørende SINTEF Teknisk Godkjenning
nr. 2555”, og de supplerende spesifikasjonene som følger
av beregninger og dokumentasjon for hver enkelt leveranse
nevnt i pkt. 7.1.
7.7 Transport og lagring
Ferdigproduserte elementer og moduler skal
beskyttet mot nedbør under lagring og transport.
være
8. Produksjonskontroll
Fabrikkfremstillingen av Byggmann elementer og moduler
er underlagt overvåkende produksjonskontroll i henhold til
kontrakt med SINTEF Byggforsk om Teknisk
Godkjenning.
9. Grunnlag for godkjenningen
Godkjenningen er basert på en vurdering av systemets
konstruksjonsdetaljer og følgende anvisninger fra SINTEF
Byggforsk:
• Byggforskserien 522.351 (bæreevne)
• Byggforskserien 520.321 og 520.322 (brannmotstand)
• Byggforskserien 520.305 (lydisolering)
• Byggforskserien 471.011, 471.012 og 471.013
(varmeisolering)
10. Merking
Ved hver leveranse av trehussystemet skal det medfølge
leveransedokumenter
som
minimum
inneholder
produsentens navn og adresse, prosjektidentfikasjon,
montasjespesifikasjoner for leveransen og relevante
konstruksjonsdetaljer i ”Standard konstruksjonsdetaljer for
Byggmann trehussystemer tilhørende SINTEF Teknisk
Godkjenning nr. 2555”. Det kan også merkes med
godkjenningsmerket for SINTEF Teknisk Godkjenning;
TG 2555.
Elementene skal forankres i henhold til beskrivelse som
utarbeides for hvert enkelt byggeprosjekt.
TG 2555
Elementskjøter i yttervegger skal tettes med kontinuerlig
klemte omlegg av dampsperren innvendig og remser av
vindsperremateriale og klemlekt utvendig som angitt i
standard konstruksjonsdetaljer.
7.5 Taktekning
Taktekningen skal monteres så raskt som mulig etter at
undertaket er lagt for å hindre oppfukting av elementer og
moduler ved nedbør.
7.6 Våtrom
Våtrom skal utføres med de materialer og komponenter
som er angitt i tabell 1, og alle konstruksjonsdetaljer skal
utføres i henhold til spesifikasjonenene som gjelder for de
enkelte komponentene samt prinsippene som er beskrevet i
Byggforskserien.
Godkjenningsmerke
11. Ansvar
Innehaver/produsent har det selvstendige produktansvar i
henhold til gjeldende rett. Bruksbetinget krav kan ikke
fremmes overfor SINTEF Byggforsk utover det som er
nevnt i NS 8402.
12. Saksbehandling
Prosjektleder for godkjenningen er Johan Gåsbak,
SINTEF Byggforsk, avd. Energi og Arkitektur, Oslo.
for SINTEF Byggforsk
Hans Boye Skogstad
Godkjenningsleder