Tørking av konstruksjoner etter vannskader

Comments

Transcription

Tørking av konstruksjoner etter vannskader
1
Skadetakskonferanse, 10.-11. januar 2012, Gardermoen
Tørking av konstruksjoner etter
vannskader
Stig Geving, prof.
Institutt for bygg, anlegg og
transport
2
Generelle hensyn
• TØRKING MÅ STARTE SÅ
RASKT SOM
MULIG!!!(innen 3- 5 dager)
• Tørking må skje så hurtig
at råte og muggvekst ikke
inntreffer
• T ≈ 20 ºC og RF = 30-40 %
gir godt tørkeklima
• Ved høy fuktighet på
overflatene bør
temperaturen ikke økes
uten at ventilasjonen er
tilstrekkelig (pga. økt
muggvekstfare)
3
Generelle hensyn
• Luftsirkulasjon er viktig,
sørg for omrøring av
romlufta
• Reduserer risikoen for
muggvekst
aksialvifter
4
Generelle hensyn
• Unngå at varm og fuktig
luft kondenserer mot
kaldere bygningsdeler
• Avskjerming eller
oppvarming av hele
bygningen)
• Luft på avveier kan også ta
med seg muggsoppsporer
og annen forurensing
• Dvs. prøv å føre lufta ut av
bygget umiddelbart
• Evt undertrykksventiler
lokalet
Fig: SINTEF Byggforsk
5
Generelle hensyn
• Tørking bør ikke skje så hurtig
at tremateriale og plater
sprekker og deformeres
• Kritiske bygningsdeler bør
sikres best mulig
uttørkingsforhold
• Fredete og verneverdige
bygninger vurderes spesielt
Fig: SINTEF Byggforsk
6
Tørking med avfuktingsaggregater
• Rask metode
• Lite energikrevende
• Bygningen/rommet må
være tett, dvs.
ventilasjonsanlegg avslått,
ventiler stengt etc.
• Egnet til uttørking av hulrom
• Lav RF
mulig
deformasjon, oppsprekking
Fig: SINTEF Byggforsk
7
• Begrens gjerne
luftrommet som
avfukteren tørker
Fig: SINTEF Byggforsk
8
Kondensavfuktere
9
Kondensavfuktere
• Bør suppleres med
separate varmevifter som
varmer og sirkulerer
luften
• Effektiv og økonomisk når det
er varmt og mye fukt i luften
(for eksempel over 20 ºC og
70% RF)
• Fungerer dårlig når T < 10 oC
• Alternativ til sorpsjonsavfukter
hvis ingen åpninger mot friluft
Fig: SINTEF Byggforsk
10
Sorpsjonsavfuktere
Fuktig romluft
Tørr luft
Vifte
Rotor
med
Silicagel
Fuktig varm luft
(regenerering)
+ 140°C
Ut av bygget
Figur: Bautas AS
11
Sorpsjonsavfuktere
• Bør suppleres med
separate varmevifter som
varmer og sirkulerer
luften
• Mer effektiv enn
kondensavfuktere når T < 15 oC
• Slange ut av bygget for å bli kvitt
dampen
• Risiko for kondens i slange, dvs.
sørg for fall mot uteluft
Fig: SINTEF Byggforsk
12
FREMGANGSMÅTER
• Åpne overflater (vanligst)
• Begrenset overflate
(luftputetørking med folie)
Ved dårlig tid:
• Tørking gjennom nytt, åpent
overflatesjikt, som evt skiftes
senere
• Tørking under ny
luftspaltedannende fuktsperre
Fig: SINTEF Byggforsk
13
Uttørking av hulrom
• Anvendbart for luftåpne
materialer og hulrom
• Må kjenne oppbygningen!
• Tørrluft fra avfuktere, uteluft
eller romluft
• Trykkes og/eller suges
• Ved stor luftmotstand brukes
høytrykksvifter på tilluftssiden
• Mål fuktforhold i restlufta, og
vurder når tørking er ferdig
– v/stabilitet?
– Eller et valgt nivå?
Fig: SINTEF Byggforsk
14
Uttørking av hulrom
Problem:
• Luftstrøm følger letteste vei
uuttørkede soner
• Fukt i luftstrømmen kan
kondensere ved kalde flater
• Kald uteluft kan gi
komfortproblem og fryseskader
ved innsug
• VET IKKE OM DET ER
MUGGVEKST I
KONSTRUKSJONEN!!!
15
Uttørking av hulrom
Muggvekstproblemet:
• Bruk uttørking av hulrom med
forsiktighet!!!
• Åpning av konstruksjonen,
fjerning av isolasjon etc er ofte
å foretrekke
• Vær forsiktig dersom:
–
–
–
–
–
Gammel muggsoppskade
Svært mye fukt
Lokalt vanskelig å tørke
Fuktfølsomme materialer (gips o.l.)
Konstruksjonen har stått fuktig
lenge ( over1-2 uker)
• Alt: stikkprøvekontroll på
forhånd og i ettertid for om det
har oppstått muggvekst
• Informer byggeier om potensiell
risiko (uavhengig av hva
forsikringen dekker....)
16
UTTØRKINGSTID
Avhenger av:
• Temperatur
• RF
• Oppfuktingsnivå
• Tildekking, åpent areal
• Tykkelse materiale
• Kritisk fuktnivå (ønsket nivå)
Fig: SINTEF Byggforsk
17
Hvor tørt skal det bli?
• F.eks. treverk:
– < 18-20 vekt%
– < 15 vekt% dersom det
ikke vil skje noen
uttørking i ettertid
• F.eks. betong:
– Avhengig av golvbelegg
– < 80-90% RF
• F.eks. isolasjon i hulrom
– < 75% RF
• Dokumenter uttørking med
jevnlige fuktmålinger!
18
Oppsummering
• Start tørking så raskt som mulig!
• Vurder tørking av hulrom kritisk
– ofte bedre å åpne konstruksjonen og f.eks. fjerne fuktig isolasjon
– Evt åpne lokalt, f.eks. gi bunnsvill bedre uttørkingsforhold
• Vær oppmerksom for risikoen for at muggvekst har
oppstått i hulrom – hvordan dokumentere?