Regatta nr 2 2010 - Karlstads Segelsällskap

Comments

Transcription

Regatta nr 2 2010 - Karlstads Segelsällskap
Karlstads Segelsällskaps medlemstidning
Nr. 2 juni 2010. Årgång 82
Läs om:
Upptagningen
Information
Fancys Funderingar
Jubileum på Nabben
och mycket mycket mer!
Missa inte:
Kallelse till Årsmötet 2010
Datum för Upptagning 2010
Regatta, Karlstads Segelsällskaps medlemstidning sept 2010 nr. 2 årgång 82
Det senaste om allt som händer inom KSS finns på www.KDSS.se
1
Har du
Foto: Jan-Eric Edström
köpt den än?
Gör det och börja
planera nästa
sommars strandhugg!
Seglarhamnar i Vänern, 3:dje upplagan är helt omarbetat från tidigare
utgåvor. 80 sidor fyrfärg och 20 sidor
svarvitt A4 med viktig information
och läsvärda texter.
Spiralbunden (metall) och seglaminerat papper som tål fukt och regnstänk.
Omslag 350 gr papper och inlagan
130 gr. Det är mer ett konstverk än
bok!
Medlems priset är 295:Skicka ett brev, vykort, ja vad du vill.
Märk det med Seglarhamnar.
Ange hur många ex du vill ha, samt
Namn, Adress, Postnr/Ort, Telefonnummer och ev mobil till:
Karlstads Segelsällskap
Kanikenäset 31,
652 26 KARLSTAD
Telefon 054 – 21 96 60
E-post: [email protected]
2
Regatta, Karlstads Segelsällskaps medlemstidning sept 2010 nr.2 årgång 82
Ordförande har ordet.
Hej Kss:are
Karlstads Segelsällskap
Kanikenäset 31
652 26 Karlstad
Tfn klubbexpeditionen:
054-21 96 60 (telesvar)
Tfn klubbhuset: 054-10 23 98
Tfn Nabben: 054-52 22 09
Fax: 054-18 12 28
Bankgiro: 122-0581
E-post: [email protected]
Hemsida: www.kdss.se
Uthyrning av klubblokal:
Bruno Harrysson,
tfn: 054-518195
E-post: [email protected]
Öppettider kansliet:
Vecka 14-25 och 33-43 har expeditionen
öppet tisdagar kl 18.00-19.00.
Övriga veckor första tisdagen i varje månad.
Nu går vi mot höst med raska steg och årets båtsäsong är på väg att ebba ut,
sommaren ha varit fin framförallt den första delen, många bryggplatser har gapat tomma i sommar, vilket indikerar att många KSS båtar varit ute och seglat.
Inför kommande säsong så kommer flera styrelsemedlemmar att lämna sina
uppdrag, och nu i skrivande stund så ser det ut som om vi lyckats med att
besätta de vakanser som uppstått. Vad som kommer att behandlas på årsmötet
(24/11) är nu uppe på styrelsens dagordning, och kommer att presenteras i god
tid före årsmötet.
Styrelsen kommer att jobba en heldag med att diskutera och fundera över KSS
utveckling, och vad framtidens KSS medlemmar vill ha ut av KSS, och att
lämna över till nästa styrelse en vägledning till att jobba vidare med.
Både hamnen och Nabben har haft besök av många gästbåtar, och vi får beröm
för våra fina anläggningar vilket vi alla skall var stolta över, det görs ju inte av sig
självt utan med idoga och förtjänstfulla insatser av medlemmarna.
Vänliga hälsningar.
Ordförande
Lage Backman
Regattas redaktion:
John Johnsen, Redaktör Regatta, ansvarig
utgivare.
Bert Ågren, skribent.
Tind Lindahl, skribent.
Jon Nielzen, skribent och layout.
Ulrik Scheller, skribent
Claes-Peter Persson, annonser.
Vid rodret!
Foto: Lennart Tynander
E-post till Regatta: [email protected]
E-post till Web: [email protected]
Annonsering i Regatta:
1/1
fyrfärg 3000 kr
1/1
svartvit 1000 kr
1/2
fyrfärg 1500 kr
1/2
svartvit 500 kr
1/4
fyrfärg 800 kr
1/4
svartvit 300 kr
Webannonser – välkommen med din förfrågan till [email protected]
Upplaga: 700 ex.
Tryck: Knappen 2010.
Regatta, Karlstads Segelsällskaps medlemstidning sept 2010 nr. 2 årgång 82
3
Innehåll
Ordförande har ordet............................................................................................................................................................ 3
Kallelse KSS Årsmöte 2010................................................................................................................................................... 5
Ekonomi............................................................................................................................................................................... 6
C-Planen Översiktskarta....................................................................................................................................................... 6
C-Planen............................................................................................................................................................................... 7
Upptagning 2010.................................................................................................................................................................. 8
Reflektioner kring Upptagningen......................................................................................................................................... 9
Jubileum på Nabben...................................................................................................................................................... 10-11
Vårstädningen.................................................................................................................................................................... 12
Fortsättning Jubileum på Nabben....................................................................................................................................... 13
Kräftskiva Nabben 2010..................................................................................................................................................... 14
En vanlig helg på Nabben................................................................................................................................................... 15
Fancys Funderingar....................................................................................................................................................... 16-17
Mosaik................................................................................................................................................................................ 19
Våra annonsörer.................................................................................................................................................................. 19
DEADLINE REGATTA 2011 NUMMER 1:
Materialet skall vara inskickat senast den 17/12
mvh Redaktionen









Framtidens affärssystem.
Redan idag!
Mer än 2.300
implementerade
företag!
En effektiv lösning för företag med ca 10 till
600 anställda. Utmärkande för LEDGER.NET
är att det är tillgängligt, automatiserat och
ger de effektmål som företag vill ha 2010
och framåt. Levereras som SaaS-tjänst för
att ni skall slippa investeringar.

Gå in och läs mer på www.ekonomikompetens.se

Kontakta oss på 054-190 120
OSLO – KARLSTAD - STOCKHOLM

4
Regatta, Karlstads Segelsällskaps medlemstidning sept 2010 nr.2 årgång 82
KAllelse till årsmöte 2010
Härmed kallas du till Karlstads Segelsällskaps årsmöte
onsdagen den 24 november 2010 kl. 19.00 i klubbhuset.
Välkommen!
STYRELSEN
Förslag till dagordning:
(Nedan angivna punkter skall enligt stadgarna behandlas vid årsmötet)
1. Fastställande av röstlängd för årsmötet
2. Fastställande av föredragningslista
3. Val av ordförande för årsmötet
4. Val av sekreterare för årsmötet
5. Val av två justerare som jämte mötesordföranden skall justera protokollet och vid behov vara
rösträknare
6. Fråga om mötet har utlyst på rätt sätt
7. Styrelsens verksamhetsberättelse och förvaltningsberättelse för det senaste verksamhetsåret
8. Revisorernas berättelse
9. Fastställande av resultaträkning och balansräkning
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
12. Fastställande av verksamhetsplan och budget för det påbörjade verksamhetsåret (2010/11)
13. Fastställande av avgifter för nästkommande verksamhetsår (2011/12)
14. Val av
a) Sällskapets ordförande för en tid av ett år;
b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år och två suppleanter för en tid av ett
år;
c) två revisorer jämte minst en suppleant för en tid av ett år;
d) minst tre och högst fem ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses
till ordförande.
15. Övriga frågor
Senast den 15 november 2010 kommer verksamhetsberättelse, förvaltningsberättelse,
revisorernas berättelse, verksamhetsplan med budget, styrelsens förslag, inkomna motioner
med styrelsens yttrande samt valberedningens förslag att finnas tillgängliga i klubbhuset.
OBS! Eventuella medlemsmotioner skall vara styrelsen tillhanda senast den 20/9 2010
för att kunna behandlas vid årsmötet.
Regatta, Karlstads Segelsällskaps medlemstidning sept 2010 nr. 2 årgång 82
5
Rapport från Ekonomisektionen 2010-08-17
Ekonomin för KSS ser i dagsläget bra ut. Detta året kommer vi att få ett stort överskott. Ett stort orosmoln är vilka kostnader som reparationen av kranen medför.
KSS har omsättningstillgångar på lite drygt tre miljoner, samtidigt har KSS en skuld till sina medlemmar (obligation) på
1,8 miljoner. Ungefär hälften av vårt kapital finns idag på fasträntekonton (1,5 miljoner) bundna på tre resp 6 månader.
Dessutom finns anläggningstillgångar (fastigheter) värderade till ca 0,9 miljoner.
Tabellen nedan visar utfall för de nio första månaderna samt budget för hela året.
Sektion
Intäkt
Kostnad
Utfall
Budget
Utfall
Budget
Segling
81000
58000
95000
126000
Hamn
1346000
1288000
448000
874000
Medlem
483000
453000
267000
282000
Ekonomi
0
0
3000
4000
Ungdom
10000
15000
12000
7000
Nabben
1000
4800
49000
74000
Jubileum
62000
49000
86000
119000
Gemensamt
167000
172000
Personal
34000
51000
Budget för året är ett överskott på 77 000:-. Jag beräknar att årets överskott kommer att vara ca 400 000. Detta beror på
stor sparsamhet från de olika sektionerna samt att KSS har erhållit mer bidrag än beräknat.
Per Edberg
/kassör/
Översiktskarta C-Planen
Pilarna visar var stenen med platsnumret står.
MARINAN
Vill Du vara med och bidra till att Karlstad Segelsällskap utvecklas och fortsätter att vara en framstående mötesplats för
segelentusiaster? Du väljer själv vad Du
vill engagaera dig i och vi behöver just dig.
Välj bland dessa olika utmanande områden:
- Medlemsektionen
- Segelsektionen
- Regattaredaktionen
- Hamnsektionen
- Nabben
- Ungdomssektionen
K
K
F
Kontakta Kansliet på tele: 054-219660
eller maila till
[email protected] och anmäl just ditt engagemang.
6
Regatta, Karlstads Segelsällskaps medlemstidning sept 2010 nr.2 årgång 82
C-Planen
C-planen – efter grusningen = NYA PLATSER
C-planen är nu grusad och bearbetad samt ren
från beväxning. Platserna är något omdisponerade på så sätt att 2 rader har breddats från 4.00
m till 4.20 m och 2 rader har gjorts smalare från
4.00 m till 3.80 m. Detta för att möta ökade båtbredder + att bli lite mer flexibel och utnyttja planen optimalt. Många har därför fått byta plats
och förhoppningen är att det ska ha blivit lite mer
jämntrångt för alla, inte bara för vissa . . .
Vi har också ställt tillbaka båtar + tomma vagnar
på sina nya platser inför höstupptagningen. Kolla
därför vilken plats du har nu!
En sista sak: Anledningen att planen har grusats
om är att den höll på att växa igen. Så därför:
Håll din plats ren från ogräs! Ryck ogräs 3-4 ggr
på sommaren så slipper vi den cirkus med bortforsling av vagnar/båtar + kostnad för planbearbetning + återställning av vagnar är.
Pilarna på kartan visar var stenen med platsnumret står.
//Anders Ekwall med flera
Kinnevikens Segelmakeri Tfn 0510 678 25 www.segelmakare.com Plats
C01
C02
C03
C04
C05
C06
C07
C08
C09
C10
C11
C12
C13
C20
C21
C22
C23
C24
C30
C31
C32
C33
C34
C40
C41
C42
C43
C44
C50
C51
C52
C53
C54
C60
C61
C62
C63
C64
C70
C71
C72
C73
C74
C80
C81
C82
C83
C84
C90
C91
C92
C93
C94
C100
C101
C102
C103
C104
C105
C106
C107
C108
C109
C110
C111
C112
Medl
1670
2567
2608
3041
3134
124
3137
31
753
1301
1501
2615
1747
1766
2335
1357
2538
1188
2218
1697
2519
2860
2732
2034
1332
2546
767
3148
1832
579
1547
3060
2789
197
1325
1708
598
254
1320
755
2597
101
1330
1733
1811
1846
3194
2794
1499
3125
1691
1463
1378
1563
1633
338
1802
1713
373
3045
2380
2524
2644
2464
3124
1697
Namn
Morgan Söderberg
Per Edberg
Anders Hjort
Ulf Berglund
Christian Ostrenius
Bell Edgren
Torbjörn Ardebrant
Mats Andersson
Björn Larsson
Björn Sjöberg
Staffan Åbjörn
Peter Karlsson
Lars Oscarsson
Lennart Andersson
Per Rahm
Thomas Gustafsson
Roger Ökland
Lars-Olof Åkerlund
Torkel Schlegel
Mats Dahlflo
Ulf Jonsson
Jan Petzäll
Peter Furster
Jan-Erik Heiskala
Nils Erik Hansson
Magnus Karlsson
Stefan Hagelin Mikael Bohman
Morgan Kihlander
Jan Thompson
Patrick Carlén
Anders Moberg
Hans Wennerholm
Pelle Gustavsson
Christer Strömberg
Karl-Erik Kulander
Torsten Wallentinsson
Gunnar Hultström
Martin Högström
Håkan Bertholdsson
Peter Bjur
Gunnar Byström
Åke Hörnqvist
Tommy Englund
Joakim Hagström
Tobias Rådberg
Anders Petterson
Peter Bäckstrand
Annika From
Henrik Rohdin
Rune Berg
Håkan Eles
Mikael Nordlander
Rolf Sundvall
Jochen Schneider
Lennart Larsson
Jonas Widing
Mats Franke
Anders Lundbladh
John Johnsen
N-E Wallin
Anders Granath
Roger Janssom
Kjell Kvarnevik
Nils-Gunnar Karlsson
Mats Dahlflo
Båttyp.
Mamba 311 Bavaria 38
Comfortina 35
Moody
Hanse 350
Scanmar 345
Comfortina 35
Marieholm 32
Scanmar 345
Comfortina 35
Dehler 34
ELAN 34
RB 98
Najad 34
Compis 97
Elan 431
Dixie 27
Maxi 999
Monsun 31
Mamba 34
Jeanneau 1100
Marinette
Scanmar 33
Scampi
Ballad
Murena 30
Albin Nova
ÅH 30
Mamba 31
Marieholm 32
Scampi
Maxi 95
Mamba 311
Dixie 32
Dixie 27
Linjett 32
Dixie 27
Cumulus
Scampi
Amigo 33
Scanmar 33
Albin 25 Maxi 84
Ohlson8:8
Ohlson 28
Compis 28
Shipman 28
HR 26
Compis 28
Dixie 27
Vega
Vega
Maxi 77
Becker 27
IF
Rimsö 26 Compis 28
Ballad
Maxi 68
Shipman 28
Dixie 27
Maxi 77
Maxi 84
Albin 57
Albin 57
Liten motorb
L*B
9.35*3.07
11.45*3.90
10.70*3.35
10.00*3.50
10.59*3.55
10.50*3.38
10.65*3.35
9.56*3.00
10.50*3.38
10.80*3.40
10.60*3.40
10.38*3.49
9.75*3.20
10.45*3.10
9.70*3.10
13.45*4.00
8.27*2.82
9.99*3.25
9.70*2.87
10,20*3,43
11.60*3.65
10.15*2.85
10.10*3.35
9.07*3.00
9.19*2.97
9.20*3.20
9.87*3.15
9.20*2.96
9.35*3.07
9.56*3.00
9,00*3,00
9.50*3.20
9.35*3.07
9.60*3.10
8.27*2.82
9,50*3,15
8.27*2.82
8.50*2.60
9.00*3.06
9.00*2.86
10.10*3.35
8.25*2.95
8.80*2.85
8.56*2.70
8.56*2.84
8.86*2.60
7.95*2.68
8.56*2.84
8.27*2.82
8.25*2.46
8.25*2.46
7.62*2.50
8.12*2.74
7.87*2.20
8.56*2.84
9.19*2.97
6.80*2.40
8.86*2.60
8.28*2.82
7.62*2.50
8.40*2.95
5.70*2.41
5.70*2.41
Segelpriser på hemsidan Regatta, Karlstads Segelsällskaps medlemstidning sept 2010 nr. 2 årgång 82
7
Upptagning 2010
Information från Hamnsektionen
Upptagningsdag med truck
Lördagen den 9 oktober med början kl 09.00, samling vid kranen för anmälan och erläggande av avgift
250:- (jämna pengar). Vid anmälan skall Du även anmäla namn, telefonnummer och båtplats, detta för uppdatering av medlemsuppgifterna.
Ansvarig för sjösättning med truck Lars Johansson tel 054-186035
Kranförare
Medhjälpare
09.00-12.00 Curt Åberg
Göran Åberg
12.00-
Torbjörn Sjöholm
Björn Nyberg
Upptagningsdagar med vagn
Alla dagar start kl 09:00
Du anmäler dig i pärmen som finns i klubblokalen vilken dag Du skall ta upp din båt. Du måste vara på
plats vid kranen kl 09.00 när upptagningen börjar.
Kranförare
Söndag 19 sept
Bertil Oldén
Söndag 26 sept Tisdag 28 sept Anders Tystrand
Lördag 2 okt
Staffan Ljungdahl
Söndag 10 okt Magnus Lundgren
Lördag 16 ok
Uwe Detlef
Söndag 17 okt
Lördag 23 okt
Traktor
Stig Kindemyr
Hans Erwald
Bengt-Olof Håkansson
Hans Jonsson
Fredrik Tegnhed
Bo Eberhard
Martin Lindskog
Anders Rodrick
Gert Pluto
Bernt Andersson
Björn Lindskog
Traktor
Morgan Kihlander
Per Nyhlén
Bo Westerlund
Thomas Lundgren
Nils Wallin
Niklas Hagman
mvh Hamnsektionen
Det senaste om allt som händer inom KSS finns på www.KDSS.se
8
Regatta, Karlstads Segelsällskaps medlemstidning sept 2010 nr.2 årgång 82
Reflektioner kring upptagningen
Upptagningen flyter ofta på bra,
kranföraren sköter sitt arbete ofta
exemplariskt och våra traktorförare likaså. Vi är glada över att det
fungerar så bra som det gör. Men
några saker skulle faktiskt kunna
förbättras hos oss båtägare. Vid
upptagningen förra året noterades
det att framförallt många båtägare
är osäkra på hur båten ska stå på sin
kärra samt att många båtkärror håller en låg standard i avseendet funktion.
- För att säkra vart båten ska stå på
båtkärran rekommenderas att göra
markeringar vart kölen ska stå. Detta
bör såklart göras innan sjösättningen
på våren.
- Vid upptagning bör lämpliga verktyg för injustering av båtkärran medbringas. Till exempel en skiftnyckel i
bakfickan.
- Båtkärrans däck bör ses över, det
finns många firmor i Karlstad som
sysslar med lastbilsdäck som kan ge
råd om däcktryck osv.
- Upptagning och sjösättning är en
kollektiv syssla och samtliga som deltar bör stanna och hjälpa varandra tills
alla båtar är uppe/i sjön.
- Vid upptagning och sjösättning ska
en lång tamp finnas i fören respektive
aktern.
- Styrningarna på kärrorna är ofta en av tre - undermåliga. Antingen i
grundkonstruktionen eller för klent
dimensionerad. Det är jobbigt för
traktorförarna.
köpt ett skjul, sålt båten eller vill ha
den på annan plats, måste meddela
detta till Anders Edwall. Annars får
vi å ena sidan tomma platser, på andra ställen trångt och bökigt eftersom
man försöker att få in fler båtar på samma yta som förut.
- Vagnarna - inte bara ens
egen utan även de man flyttat på - ska tillbaka till sina
platser efter upptagning/sjösättning. Detta gäller även de
som har båtskjul. - Det måste vara namn på
vagnarna. Dels är det till stor hjälp
för att upptagningarna ska flyta snabbare, dels finns det en del omärkta
vagnar som bara står på området och
som man inte vet vems det är. Dessutom kan fel person faktureras serviceavgift. Det här gäller också vagnar/
båtar som bytt ägare, men där gamla
namnet står kvar.
- Nya medlemmar, eller medlemmar
som
förut stått utanförområdet och
nu vill stå där
samt medlemmar
som haft båten
på vagga men nu
skaffat vagn, ska
i god tid höra
av sig till Anders Edwall. Allt
för att det ska
vara klart med
upp s t ä l l n i n g s plats när båten
ska lyftas = flyter
på bättre vid upptagningarna.
- Den som tidigare stått på en
upp s t ä l l n i n g s plats men som
överger den på
grund av att man
Text & Foto
Anders Edwall och John Johnsen
Regatta, Karlstads Segelsällskaps medlemstidning sept 2010 nr. 2 årgång 82
Anders Edwall
054-18 76 32 (hem)
070-652 28 70 (mob)
9
Jubileum på nabben
staden. En kvadrat av stockar utanför dock så stor att en hel del hann ruttna
Sommaren 1970
Lördagen den 6 juni 1970 bjöd på fungerade som sittplatser. Klubbhu- bort under följande år.
strålande sol och en lagom bris. Vi sets hade en öppen veranda mot söder.
40 år på Nabben
närmade oss Nabben för allra första Den är nu inbyggd och möblerad med
gången och fällde ankaret från vår ett pingisbord. Husets innerväggar Lördagen den 5 juni 2010 var de yttre
nyanskaffade Sheriff 600 Daphne. I var klädda med masonit målade i en betingelserna vädermässigt fullt jämbesättningen ingick hustru Lisbeth ljusblå nyans. Det enda dasset var be- förbara med dem som rådde 40 år
och dotter Annika snart 3 år. På den läget mellan klubbhuset och nuvaran- tidigare. En flotta bestående av ett
yttre av de två pontonbryggorna tog de verktygsboden. Mitt emot dasset 35-tal båtar, majoriteten stora moderÅke Hallberg emot förtampen och fanns en mindre barack uppställd för na havskryssare, låg förtöjda vid den
hälsade oss välkomna. Han hade en- verktygsförvaring mm. På berghällen långa fina Nabbenbryggan. Flertalet
ligt uppgift förvärvat sin motorseglare vid stranden öster on denna låg den besättningar förenade sig med oss i
Bolana av förre Nabbenintendenten gamla bastun, skänkt av förre KSS- firandet våra 40 år på Nabben och lät
sig väl smaka av kaffe med
Ernst Berg. En tredje pontårta i det strålande solsketonbrygga med grönmålade
net. Däribland en verklig
plåtpontoner låg på svaj i viNabbenveteran, Leif Nyhlken klar att förankras utanén, som har varit med här
för de båda andra. Vid den
ute sedan slutet av 50-talet.
enda bojen låg Sven-Erik
”Svenna” Thunbergs vackra
Våra första båtar
koster Carmen. Energiske
För att ta det hela från börSvenna innehade nu posten
jan. Uppväxt vid Vänern
som Nabbenintendent och
och ett grundmurat intreshan var liksom jag anställd
se för sjön från tidiga barnpå Kamyr. Där fanns också
domen, resulterade i att jag
vår tidigare arbetskamrat
köpte en egen bohuseka
Karin Branzell i en Stortillverkad på Strands Bruk
triss. Småbarnsfamiljerna
i Dalsland av Skarven somLeif Nyhlén i sin ljusblåa
maren 1961. Jag vill minMälar-25:a Isabel och Leif
nas att den kostade 600
Alte i skärgårdskryssaren
kronor. Med egenhändigt
Pia låg strax innanför. Efter
tillverkad segelutrustning
en stund ladeTorsten Bergkvintett Nabbenveteraner. Lisbeth och Lars Olson bakom dottern Annika Frohm
gick den nödtorftigt att
kvist till med från sin nya En
flankerad av Hans Erwald och Leif Nyhlén
Foto Tomas Frohm
segla, även om det krävdes
Vega Sylfidia och förtöjde
minst två personer ombord
på sydsidan. I Torstens besättning kände jag igen Hans Erwald ordföranden Lennart Hemmingsson. för att överhuvudtaget kunna kryssa.
från min militärtjänstgöring på I2 un- Utanför bastun var vassen röjd till Vi fick mersmak, men gjorde slag i
der det tidiga 60-talet, där Hans till- en liten badvik. Den lilla sandstran- saken först efter att ha byggt hus och
den vid badviken på västra sidan hade bildat familj.
hörde livkompaniet.
iordningställts något år tidigare. Till Våren 1970 beställde vi vår Sheriff
Nuvarande intendentstugan beboddes storleken var den kanske en tredjedel 600 med en Tomos 4hk utombordsav ytterligare en bekant. Det var den av dagens fina plage. Sovstugan som motor av Lars Johannesson hos firma
godmodige vaktmästaren på Sund- lär bestå av två sammanbyggda ba- Småmotorer på Lamberget till ett pris
sta Idrottshus Nisse Eklund. Svenna racker hade ännu kvar sitt platta yt- av 18 950:-. Båten transporterades till
Thunberg med hustru Lena och sö- tertak. Norra delen av ön var till stora Karlstad från Jouëtvarvet i Frankrike.
nerna Johan, Mikael och tvåårige An- delar tätbevuxen av sly där latrin från Vid lunchtid lördagen den 30 maj fick
ders, bodde den här sommaren i det dasset grävdes ner. I övrigt låg mäng- vi av en händelse från vår gräsmatta se
s.k. Edströmska huset. Det var beläget der av kullblåsta träd efter 1969 års två turkosfärjade Sheriffer passera på
strax väster om dagens timrade fårhus höststormar härs och tvärs över ön. järnvägen nedanför vårt hus i Skattoch revs i mitten av 70-talet. Grill- Med gemensamma krafter sågade vi kärr. Johannesson varskoddes och loplatsen på berget bestod av en fyrkant upp dem för hand i enmeterslängder vade sjösättning redan nästa dag som
upplagda stenar kring den öppna eld- som staplades upp. Mängden ved blev således var en söndag.
10
Regatta, Karlstads Segelsällskaps medlemstidning sept 2010 nr.2 årgång 82
Under sjösättningen av vår Daphne i
inre hamn, kunde vi också bevittna
transporten av den allra första Compisbåten på väg ut till Kanikenäset!
Efter sjösättningen hämtade jag Svenna Thunberg i bostaden på Rud och
han riggade båten åt oss.
Seglarprofiler
Vårt första besök på Nabben följdes av
många fler den här sommaren. Vi blev
där närmare bekanta med Bernt Andersson i sin nya Compis nr11, Vegaseglarna Bengt Brolin i Tirri och Nisse Dahlman i Bali II, Björn Nylander
i Geisha och Björn Holm med familj
i den av Nils Dahlman konverterade
livbåten Bali.
märkta stockarna i byggsatsen. Byggnadsvirket hade Svenna och Arvid
”Skarven” Svensson några månader
tidigare forslat över med skoter, som
så när hade brakat igenom den förrädiska vårisen.
På kvällen den 17 juli avtog vinden
och vi korsade den vidsträckta Värmlandssjön för allra första gången. Vi
seglade ut tillsammans med Bali och
Sylfidia och länsade slutligen in i Malbergshamn på Djurö. När vi lämnat
Nabben hade det rått en lätt bris som
efterhand ökade till frisk nordan.
När vi vaknade nästa dag var det
bleke. Vi gick för motor mot Hovdehansgrund söder om Brommö där vi
förtöjde ihop våra båtar och inväntade
familjen Thunberg i Carmen. Sent
på kvällen fortsatte vi gemensamt
till Mariestad och där vi övernattade
i hamnbassängen. Efter lunch nästa
dag blev vi lotsade vidare av Svenna
till Mariestad SK:s uthamn Skeberga
på Torsö där vi bl.a. träffade bröderna
Alf och Åke Karlsson och Göran ”Chichester” Eriksson. Carmen fortsatte
till Vättern medan övriga tre båtar
efter någon dag stävade mot Sjötorp.
.....fortsätter på sid 13.
Rune Åberg i La Paloma, Kjell-Åke
Österberg i Perhaps, Kurt Wreime i
Vindö 30:an med det poetiska namnet Spring Song och folkbåtseglaren
Åke Jonsson med ”ständige” gasten
Karl-Olof Lundgren var också nya bekantskaper liksom ordföranden KarlAxel Branzell i sin gröna Mistress Sjövinge III.
Karl-Axels far Gustav Branzell imponerade med att i mogen ålder segla
optimistjolle till Nabben från sinsommarstuga vid Holkviken.
En glad yngling som visade sig vara
Gunnar Åberg gjorde en originell til�läggning vid Nabbenbryggan med sin
finnjolle. Bengt Brolinsson i sin nya
engelska Snapdragon, Kjell-Åke Larsson i en Stanley 19 och Carl Ternsell
i en F18 liksom Hans Wallday, Per
Bredberg och en försynt familj i mahognysnipan Jacintus var också flitiga
Nabbenbesökare.
Jungfruseglats över Storvänern
Vädret sommaren 1970 var inte alltid det allra bästa. Under vår första
semestervecka låg vi inblåsta på Nabben. Tillsammans med Björn Holm
fördrev vi tiden med att gjuta den
sista plinten till nya bastun. Därefter
började vi stapla och dymla ihop de
Regatta, Karlstads Segelsällskaps medlemstidning sept 2010 nr. 2 årgång 82
11
Vårstädningen
På måndagskvällen den 14:e juni samlades dryga 50 medlemmar för
städning av hamnen. Ett stort containerflak fylldes snabbt med brännbart. Man kan fråga sig vart allt kommer ifrån. Hamnen fick i alla fall
ett rejält ansiktslyft. Gräsmattor klipptes och ogräs rensades. C-planen
tömdes från bråte och vagnar inför grusningen som förhoppningsvis är
utförd när ni läser dessa rader. Efter utfört arbete samlades gänget vid
klubbhuset för fika och varmkorv, som för dagen serverades av Håkan
Björfeldt.
Tack till alla som mangrant ställde upp.
Hamnsektionen
10484313-TK-3
STÄDAR ALLT ÖVERALLT
ETABLERAD 1992
Både företag & privatpersoner
Välkommen att ringa
Tel 054-52 21 57
Mobil 070-767 21 41
www.städline.se
12
Regatta, Karlstads Segelsällskaps medlemstidning sept 2010 nr.2 årgång 82
.....fortsättning från sid 11.
Där blev vi åter inblåsta och avvaktade i övre slussbassängen ett par dagar,
innan vi sent en kväll, efter en gynnsam sjörapport, tillsammans med Bali
vände hemåt. Torsten med besättning
Hans Erwald och Bo Hansson hade
redan lämnat Sylfidia i Sjötorp för att
hämta hem henne senare. Bali som
gick för motor försvann snart i fjärran.
I det tidiga morgondiset skymtade vi
så småningom land och trodde oss se
den gamla fyrstugan på Västra Sätersholmen. Vid upptäckten att sjökortet
och verkligheten inte stämde överens,
valde vi att gira österut och hittade så
farleden in till Nabben. Vi hade nämligen satt kursen mot den gamla fyrstugan på Hammarö Skage!
ter. Den kunde då tas i bruk och den
gamla bastun rivas. Nya bastun med
sitt utmärkta läge kompletterad med
landgång, flytbrygga och på senare år
även altan och tvättmöjligheter med
varmvatten, har blivit en verklig fullträff. Nu hoppas vi bara på benäget
tillstånd från Länsstyrelsens att uppföra en ny vedbod.
Mvh Lars Olson
Vill Du vara med och bidra till att Karlstad Segelsällskap utvecklas och fortsätter att vara en framstående mötesplats för
segelentusiaster? Du väljer själv vad Du
vill engagaera dig i och vi behöver just dig.
Välj bland dessa olika utmanande områden:
- Medlemsektionen
- Segelsektionen
- Regattaredaktionen
- Hamnsektionen
- Nabben
- Ungdomssektionen
Nya bastun
Under sensommaren 1970 fick nya
Nabbenbastun sitt tak, medan bastuaggregatet kom på plats först året ef-
Kontakta Kansliet på tele: 054-219660
eller maila till
[email protected] och anmäl just ditt engagemang.
Kampanj - till den 20 oktober 2010
498.-
Konservering
GrotaMar
Ord 890.-
Ett parti!
Oljebytarpump 4 liter
Med vacuumtömning
Nr 7843-4
398.Ord 465.-
498.Ord 598.-
Räddningssele Baltic
Nr 7849-4
Nr 5840-
med 30m flytlina. Inkl bag med pulpitfäste
Supershape
Fjärrstrålkastare
Suverän borttagning av jordslag
och smuts på
kapell mm
Ljusstyrka vid 260m = 1 lux.
Inkl joystickspanel + 4,5m kabel.
1 990.-
159.-
Ord 2390.-
Ord 198.Nr 4446-75
Motverkar microorganismer
i diesel. Till ca 500 liter diesel.
Nr 5934-155
Dags att byta? Vi har originaldelar:
Olja, filter, anoder, bälgar, impeller mm
Hjertmans Karlstad · Lantvärnsgatan 6 · 054- 15 94 50
www.hjertmans.se · [email protected]
Regatta, Karlstads Segelsällskaps medlemstidning sept 2010 nr. 2 årgång 82
13
Kräftskiva på nabben
Folkligt – Festligt – Fullsatt.
Givetvis talar jag om årets upplaga av
kräftskivan på Nabben som gick av
stapeln lördag den 14 augusti.
Förutom att Nabbenkommittén dekorerat vår grillplats med för arrangemanget lämpliga lyktor mm. hade
man även detta år lyckats komma
överens med vädergudarna att det
skulle vara sol och fint väder i övrigt.
Bryggan hade belägrats av ett tretiotal
båtar vilket renderade i att det nog var
ett åttiotal medlemmar närvarande
allt från ung till gammal.
Vår långseglande medlem Reinhard
Hartmann, nyligen hemkommen
från två års långsegling,fanns bland
deltagarna. Reinhard
berättat glatt och gärna
om sina strapatser och
äventyr runt seglingen.
Kräftorna försvann ur
sitt spad och sköljdes
nu med för tillfället
lämpligare vätska.
Visorna klingade högt
och judligt ut över vattnet under kvällen efterhand som stämningensteg. Inte nog med det, även detta år
fanns en del duktiga musikanter ur
medlemsskaran på plats och plockade
upp sina instrument ur gömmorna
ombord . Vi fick lyssna till fin musik
från dragspel, gitarr, klarinett och fiol.
Även detta år kunde Nabbenordförande Peter Carlsson gå och koj med
gott samvete.
Ett stort tack till alla i Nabbenkommittén för ett fint genomfört arrangemang.
Text & Foto
Bert Ågren
14
Regatta, Karlstads Segelsällskaps medlemstidning sept 2010 nr.2 årgång 82
En vanlig helg på nabben
Visst har vi en fin och välhållen uthamn till glädje för medlemmarna.
Visst händer det saker på ön under
en vanlig helg genom medlemmarnas
spontana insatser. Tillbringade en solig och varm helg i mitten av juli på
Nabben då närmare trettio båtar hade
valt Nabben som mål under helgen.
När fredagskvällen närmade sig och
hungern gav sig till känna samlades
man runt grillen för att tillaga sin måltid, som vanligt under trevliga samtal
om båtlivet. I mängden hördes bland
annat följande kommentar ” Varför i
hela friden skall man åka till Medelhavet, så fint som vi har det här”. Ja,
det kan man väl bara instämma i. Så
småningom kom dragspelen fram,
Anders Edwall och Håkan Björfelt
plockade fram sina bälgaspel och bjöd
på många fina låtar, givetvis med anknytning till sjö och hav. Stämningen
var på topp när solen sakta sjönk ner
i väster.
Även lördagen bjöd på en underbar
dag med sol och bad. En del gästbåtar
förekommer ju även på vår ö, denna
kväll gästades vi av bl.a. från SBS av
Familjen Allemark Marina och Lars,
givetvis med hunden Ville. De tycktes
trivas vid grillen och uppskattade även
musiken från Anders och Håkan som
även denna kväll underhöll oss med
fin dragspelsmusik.
Lite dramatik fick vi uppleva på söndagen, en av medlemmarna tog syd
pricken på största allvar men det blev
lite för långt söder ut. Kollade väl
inte enslinjen, en grundstötning blev
följden. Egna försök att komma loss
misslyckades. En annan medlem på
väg ut gick till undsättning och drog
loss båten som sedan kunde puttra in
i hamnen till en trygg förtöjning.Under söndagen
tömdes givetvis hamnen
efterhand för
att så småningom fyllas
på med åtta
eskaderseglare
från Västkusten som var på
segling runt
Vänern.
Vår före detta
ordf.
Hans
Erwald
var
lämpligt nog
på plats och
kunde hälsa
eskadern välkommen till
vår lilla ö.
Vår nuvarande ordf. Lage
Backman dök
även upp un-
Regatta, Karlstads Segelsällskaps medlemstidning sept 2010 nr. 2 årgång 82
der kvällen och kunde även han hälsa
gästerna välkomna. Lage bjöd även
in eskadern att ligga i vår ordinarie
hamn på måndagskvällen. Endast två
båtar gick till Karlstad, en del gick till
Kristinehamn liksom att några valde
att ligga kvar på Nabben.
Detta en helt vanlig helg på Nabben
som kan omfatta sol & bad, lite dramatik liksom underhållande musik.
Själv hissade jag segel på måndagen och fick en härlig segling hem i
den måttliga vinden med min gamla
MAXI 77.
Text & Bild
Bert Ågren
15
fancys funderingar
”Vart har denna sommar tagit vägen”?......
Såg häromdagen att man redan börjar
ta upp tjejerna ur vattnet.
Föresten är det väl inte så konstigt, för
det har ju blivit lite kyligt på nätterna,
så det är väl kanske snart slut på säsongen för i år.
Skeppa rn
är inte så
nöjd med
årets seglingar och
dagar ute
på
sjön.
Förra året
blev
det
hela
38
dygn inkluderat de tre veckorna i Göta Kanal
och på Vättern. Denna sommar så är
det visst bara 26. Han skyller på att
rorsman tog sen semester, då det dåliga vädret kom med regn och blåst.
Det är alltid bra att kunna skylla på
något.
Det gjorde han när vi gick mellan Sjötorp och Skeberga utanför Mariestad
en dag på semestern. Det blåste en fris
sydlig vind när vi gick genom leden
under Torsöbron. Det var jobbigt för
mig att kämpa emot blåsten och en
rätt grov sjö. Jag fick ta i så mycket jag
orkade för att ta mig fram genom den
grova sjön.
Skepparns två kompisar i var sin båt,
Åke och Johan som vi var i följe med,
försvann snart i regnet ner till Mariestad, medans jag fick kämpa på så
mycket jag orkade.
Ni skulle ha hört honom vad han klagade på mig att jag inte kunde hålla
bättre fart genom sjöarna. Det är ju
inte så lätt med min enda cylinder
som är liksom mitt hjärta som pumpar
kraften i mig.
När vi sedan skulle segla hem efter
några dagar, då visade jag honom
verkligen var skåpet skulle stå, när vi
gick över Vänern till Nabben. Över sju
16
knop i snitt och 30 distans, då mådde
han gott. När han inte trodde att jag
hörde honom så sade han till rorsman
att han nog skulle behålla mig ett tag
till. Vet du då kändes det riktigt bra.
Även om min motor är väl svag, så vet
jag att med segel så är jag en pärla.
För min pappa, Peter Norlin, han kan
göra vackra
och båtar
som också
seglar bra.
Jag hörde
i våras att
det
var
en hel del
tjejer som
har gjort
hjärtbyten,
ja motorbyten då. Den senaste var ju
en tjej som heter Puma. Det blev ju
en väldans fart på henne. Hon morrar
ju riktigt fint nu när hennes skeppare
drar på. Det är skillnad om man tänker på att förut så var det inte mycket
bevänt med henne. Hon rosslade så att
man kunde tro att hon hade Kol eller
något riktigt farligt
fel på pumpen. Men
efter hennes hjärtbyte så spinner hon ju
som en katt….
Min bästa kompis,
Minerva hon som
jag bor granne med
på vintern, hon mår
visst inte så bra heller.
Hon har visst känt
sig lite krasslig hon
också. Det är också
något blåsljud som
inte känns bra, enligt hennes skeppare
har jag hört. Hon ska
visst på undersökning för att se vad
som kan göras med henne, för att hon
ska må bättre tills nästa sommar. De
ska öppna henne och se vad som ska
bytas ut och vad som ska transplanteras in på nytt i henne.
Nu ni! Nu är det klart.
Skepparn har fått tag på ett nytt hjärta med en riktigt bra pump.
Det var en tjej i Stockholm som fick
ett nytt från Italien, eftersom hon inte
var nöjd med det hon hade som var
från Japan. Hon tjejen, en 32 fotare
var från Florida i USA, där man håller
på med massa skönhetsoperationer så
det var kanske inte så konstigt att hon
gjorde en skönhetsoperation ”Oh dear
my love”! Där har jag hört att man
drar i skinnet, lyfter på det ena och
det andra, konstigt.
Nu får jag ett, ja nästan nytt från Japan, dubbelt så starkt mot det jag har
nu och med två cylindrar. Det känns
verkligen bra.
Jimmy på Båtservicé har lovat skepparn att göra transplantationen nästa
vår lagom till nästa säsong, de ni. Då
kommer jag också nog spinna som
Puma. Hoppas att någon mindre tjej
kan få nytta av mitt gamla. Det är inte
så att det är slut. Oh nej! De gjorde en
renovering i Stockholm på mig 2002
där jag fick en massa nya delar så det
fungerar utmärkt. Problemet är att jag
nog är lite för stor och tung för det
som jag har nu. Det
var så från början när
jag flyttade från Albin Expressvarvet på
Gotland 1985.
På tal om hjärta och
hjärtlig, så har jag
upplevt något som
gjort mig fundersam
och samtidigt glad.
Skepparn, rorsman
och jag seglade tillsammans med en av
deras kompisar och
deras tjej som heter
Andrum. Skepparna
hade tänkt segla till Nabben för att
äta kräftor men hörde att det var fullt
vid bryggan med massa båtar som var
där. De beslöt då att gå in vid Torsholmen och se om det fanns plats där.
Det har hänt att jag varit där någon
gång tidigare.
Regatta, Karlstads Segelsällskaps medlemstidning sept 2010 nr.2 årgång 82
Där fanns inte en enda båt vid
bryggan. Gott om plats således. En
CSS:are kollade bryggan men lade
sedan sig på svaj i viken. Skepparn
såg sedan på skylten att bara KKF:are
och KSS:are var välkomna, så det var
tydligen därför som CSS:arn inte la
till vid bryggan. Vi var ju KSS:are så
gick det ju bra för mig och min vän.
Det var en vacker kväll med en lätt
bris och en skön solnedgång där uppe
på berget för fyra KSS:are vid klubbstugan. Efter en liten promenad runt
klubbstugan kunde skepparn konstatera, allt var ju låst, t.o.m. utedasset
hade hänglås. Nästa morgon stack
skepparn och hans kompis därifrån.
Inte välkommen? Vem låser ett utedass där det bara finns skit att hämta??
Ljuva Ensamhet
Då tänker man på Nabben. Alla är
hjärtligt välkomna dit.
Där kan vi båtar ligga vid den fina
bryggan lugnt och tryggt medan
våra skeppare och deras besättningar
badar bastu. Varje skeppare som är
medlem i KSS har möjlighet till egen
nyckel till klubbhuset, om nu mot
förmodan dörren skulle vara låst.
Där man kan låna böcker i klubbstugans bibliotek, gå på utedassen utan
hänglås och använda den fina grillen
på berget.
Barnen kan bada och leka vid den
fina stranden med badleksaker, segelbrädor, roddbåtar och optimistjollar
att segla med allt utan hänglås.
Alla är välkomna, KKF:are, KSS:
are, SMBK:are, SBK:are, CSS:are
och alla andra som besöker Nabben.
Visst är det ”hjärtligt” och fantastiskt
på Nabben.
Tack ”Nabbengänget” ni är fantastiska.
Ha det så bra!
”Fancy”
Foto: John Johnsen
Foto: John Johnsen
Visste du att.....
...du kan hyra vårt fina klubbhus för din födelsedagsfest, jubileum eller varför inte ditt bröllop!
Bokning sker hos medlemssektionen, Bruno Harrysson ([email protected]) eller tel. 054-51 81 95.
Uthyrning sker till medlemmar fr.o.m. november t.o.m. mars och den som hyr skall ha fyllt 20 år. Tillträde av bokad
lokal är från kl 12.00 till 10.00 dag efter bokad dag. Lokalen hyrs i befintligt skick, och övriga medlemmar har rätt
till tillgång till lokalerna under dagtid. Instruktioner och genomgång av lokalen kan ske genom att kontakta Gunnar
Andersson dagtid på Kanikenäset.
Återställning och städning skall ske och rapport fyllas i och lämnas i postlådan utanför expeditionen. Betalning för
hyra, för närvarande 1 000,- , görs mot faktura som betalas till klubbens bankgiro 122-0581.
Debitering av städning om detta inte utförts tillfredställande och ersättning för skador som skett pga. oaktsamhet kommer också att ske. Pärm med instruktioner finns i köket och i den finns även rapporten som skall lämnas.
För mer information kontakta Bruno Harrysson på [email protected] eller 054-51 81 95.
Regatta, Karlstads Segelsällskaps medlemstidning sept 2010 nr. 2 årgång 82
17
Annons Knappen
18
Regatta, Karlstads Segelsällskaps medlemstidning sept 2010 nr.2 årgång 82
Mosaik
Våra annonsörer:
Seglarhamnar i Vänern
Waernhoff Segel
Ekonomikompetens
Kinnevikens Segelmakeri
Karlstads Småbåtsvarv
Petersens Tapetserarverkstad
Oceans Sails
Städline
Hjertmans
Båtservice i Karlstad AB
Marinmagasinet
sida 2
sida 3
sida 4
sida 7
sida 9
sida 11
sida 11
sida 12
sida 13
sida 15
sida 20
KSS och Regatta
tackar alla annonsörer!
Gynna våra annonsörer!
De gynnar oss!
Foto: John Johnsen
Regatta, Karlstads Segelsällskaps medlemstidning sept 2010 nr. 2 årgång 82
19
Karlstad 1
Porto betalt
Avsändare:
Karlstads Segelsällskap
Kanikenäset 31 652 26 Karlstad
Regatta önskar
KSS informerar:
att få ta del av alla våra medlemmars bilder och
upplevelser från den gångna sommaren. Vi söker
bilder, upplevelser och anekdoter att ha med i de
kommande numren av vår kära medlemstidning.
Så ta dig den lilla tid det tar och maila oss ditt bidrag på [email protected]
KSS byter till bankgiro, så använd from nu
bankgironummer: 122-0581
Deadline 2011:1 är den 17/12.
Hälsningar
Redaktionen på Regatta
PS. vi söker någon teknikintresserad som skulle
vilja skriva en teknikspalt, en mat&vin-intresserad
för lite sköna mat-tips och gärna andra med roliga
uppslag. DS
20
B
Idag använder KSS utöver bankgirot två stycken
plusgirokonton. KSS kommer att gå över till att
enbart använda bankgirot. Anledningen till detta
är att minska våra kostnader. Varje plusgirokonto
kostar KSS cirka 2 000 kronor per år. Bankgirot är
kopplat till vårt checkkonto så pengarna kommer
direkt in på checkkontot.
Jag vill uppmana alla medlemmar att ändra uppgifterna i era betalningsrutiner.
Hälsningar
Per Edberg
/kassör
Regatta, Karlstads Segelsällskaps medlemstidning sept 2010 nr.2 årgång 82

Similar documents