PM - Umeå universitet

Comments

Transcription

PM - Umeå universitet
UMEÅ UNIVERSITET
Lärarutbildningen
Inst. för Språkstudier
Kursansv: Helena Eckeskog 090 -786 6467
1(2)
2014 -
[email protected]
Studieadministratör: Johanna Palm, 090-786
6457
Kurskod:6LÄ048
Anmkod: 71901
Välkommen till
Att undervisa i F-3, 6,0 hp! Ht 14
Instruktioner för användning av professionell utvecklingsplan
(PUP) och portfolio i kursen ”Att undervisa”
Före VFU-periodens början:
Innan starten av den verksamhetsförlagda delen av utbildningen under termin 5 (VFU II) ska
du besvara följande frågor i din PUP:
• Vilka är mina styrkor som blivande lärare efter fyra terminer i lärarutbildningen? Gör
en självbedömning utifrån vad du känner att du ”kan” och är bra på.
• Hur kan dessa styrkor komma till god användning under din VFU? Idéer?
• Vilka kompetenser behöver jag utveckla och stärka? Gör en självbedömande
utvecklingsanalys.
• Hur planerar jag att använda VFU:n för att utvecklas vidare mot läraryrket? Hur kan
jag utnyttja de fyra veckorna på bästa sätt i eget utvecklingssyfte?
Lägg i din inlämningsmapp under rubriken: Självbedömning inför VFU II.
Efter avslutad VFU:
Reflektera över VFU-perioden utifrån den självbedömning du gjorde innan starten. Vilken
utveckling ser du hos dig själv efter fyra veckor i skolverksamheten? Kunde du förverkliga
dina föresatser? Vad behöver du fokusera extra på under kommande terminer i
lärarutbildningen för att nå målen för lärarexamen? Hur tänker du inför den avslutande VFUperioden, VFU III?
Samla dina reflektioner och lägg i inlämningsmappen under rubriken: Mina VFUreflektioner utifrån självbedömningen.
Kursöversikt
v. 40
Måndag 29/9, 13 -14.30, UB 341
Förberedelse och planering inför vfu. Möte med besökande universitetslärare.
VFU v. 42,43, 45,46
v. 47
Måndag 17/11, 10.30 – 14.30 HB 201
Universitetsdag med obligatorisk uppföljning av vfu.
För praktiska och pedagogiska ramar för VFU se lärarhögskolans
hemsida.
Uppgifter:
Du ska, i samråd med din lokala vfu-handledare planera, genomföra och själv ansvara för
minst 20 pedagogiska aktiviteter/lektioner inom sv, ma och eng.
(Vid din planering av aktiviteterna/ lektionerna följer du mallen nedan. Några lektioner skall
lämnas in skriftligt efter vfu´n.)
Lektionsplaneringsmall
•
Varför skall denna lektion hållas? Syfte utifrån lgr11. Vilken/vilka förmågor skall
tränas (mål i lgr11)?
• Vad skall de kunna efter arbetspasset/-n?
• Vad skall eleverna arbeta med? Beskrivning och tydliggörande av innehållet i
arbetspasset/-n med förankring i lgr 11, centralt innehåll?
• Hur skall de arbeta? Arbetssätt och arbetsformer
• Hur skall eleverna få visa vad de lärt sig och hur skall elevernas lärande bedömas? Hur
skall denna utförda bedömning användas för planering/justering av nästa lektion?
Glöm inte att motivera dina val med stöd av litteratur.
Efter undervisningen
•
Utvärdering/reflektion. Hur gick det? Vad gick bra? Vad kan och behöver förändras?
Skriftlig inlämning efter avslutad kurs:
VFU-uppgift i Matematik:
•
Följ lektionsplaneringsmallen, planera och skriv ned tre lektioner i matematik, inom
ett matematiskt område. Syftet med att hålla sig till ett område är att ni skall kunna ta
till vara erfarenheter från en lektion till nästa. Varje planerad lektion bör omfatta 1-2
sidor.
Utvärdering/reflektion. Hur gick det? Vad gick bra? Vad kan och behöver förändras?
I beskrivningen av arbetspassen skall du problematisera hur du under de aktuella lektionerna
hanterat intentionen att alla barn ska nå målen för lektionerna.
I de olika lektionerna som redovisas ska du även tydliggöra hur du använder dig av praktiska
estetiska lärprocesser (musik, sång, bild, rörelse, drama m.m.)
Använd styrdokument, kurslitteratur från dina tidigare lärarutbildningskurser som stöd för
dina lektioner.
VFU-uppgift i Svenska:
•
Följ lektionsplaneringsmallen, planera och skriv ned tre lektioner i Svenska. Dessa
lektioner skall ingå i det temaarbete som du ska genomföra. (Temaarbetet revideras
och förändras efter den verksamhet där du är). Varje planerad lektion bör tillsammans
med utvärdering och analys omfatta 1-2 sidor.
Utvärdering/reflektion. Hur gick det? Vad gick bra? Vad kan och behöver förändras?
I beskrivningen av arbetspassen skall du problematisera hur du under de aktuella lektionerna
hanterat intentionen att alla barn ska nå målen för lektionerna.
I de olika lektionerna som redovisas ska du även tydliggöra hur du använder dig av praktiska
estetiska lärprocesser (musik, sång, bild, rörelse, drama m.m.)
Använd styrdokument, kurslitteratur från dina tidigare lärarutbildningskurser som stöd
för dina lektioner.
•
Analysera och diskutera genomförandet av temat i sin helhet och fyll på det i din
tidigare rapport om tema (Svenska, kurs 3). Reflektera även över elevernas och ditt
eget lärande under temaarbetet, (ca 1A4).
VFU-uppgift i Engelska:
För en logg/dagbok över engelsklektionerna under din VFU, såväl lektioner som du
auskulterar på som dina egna lektionspass. Var uppmärksam på elevernas lärande och beskriv
din egen och andra lärares undervisning samt lägg lite extra fokus på vad du observerar
angående motivation och språkligt självförtroende i klassrummet. Efter VFU-periodens slut
går du igenom dina anteckningar och sammanfattar dessa i en rapport på max. två A4-sidor
med följande upplägg:
1. Sammanfatta dina VFU-erfarenheter av lärande och undervisning i engelska
2. Analysera det du har varit med om med fokus på elevernas lärande och lärares och
din egen undervisning, i relation till kursplanen i engelska, Lgr 11.
3. Gör en avslutande reflektion över engelskämnet i skolan under din VFU och lyft
fram styrkor respektive svagheter utifrån dina upplevelser, elevernas lärande, din
egen undervisning och relationen till kursplanen i engelska.
Rapporten läggs in i din inlämningsmapp samt tas med till VFU-uppföljningsdagen den 17
november.
Muntlig redovisning efter avslutad vfu (17/11):
Skriv loggbok under din vfu och gör kontinuerliga anteckningar där du beskriver och
reflekterar över:
• Miljöns inverkan på barns lärande.
• IT –stöd – vad finns att tillgå och hur används det?
• Hur barn med svenska som andraspråk inkluderas i verksamheten?
• Vilka specialpedagogiska behov du uppmärksammar?
• Din egen professionsutveckling? (Ämnesmässig/social/didaktisk förmåga)
Uppgifter i anslutning till kursen Bedömning för lärande:
Uppgifter för vecka 42-43:
1. Observera en lektion som din handledare håller: Analysera den feedback som läraren
ger sina elever. Det kan vara feedback som har att göra med ämnet, men också annat
som till exempel ordningen i klassrummet. Beskriv feedbacken och relatera den till
egenskaper hos feedback som tagits upp i kurslitteratur och föreläsningar.
2. Om möjligt: Använd själv feedback med de egenskaper som kurslitteratur och
föreläsningar beskrivit som viktiga för att feedbacken ska bidra till ökad motivation
och kunnande hos eleverna. Be din handledare eller VFU-kamrat att beskriva din
feedback. Relatera denna beskrivning till de egenskaper du hade som mål att din
feedback skulle ha. Reflektera över framgång och svårigheter med att ge lämplig
feedback.
Uppgifter för vecka 45-46
När du själv undervisar:
1. Sätt mål för en lektion eller lektionsserie du ska undervisa (med mål menas här vad
eleverna ska kunna efter denna lektion eller lektionsserie, inte vad du eller eleverna
ska göra eller vilket innehåll som ska behandlas i undervisningen).
2. Utvärdera med hjälp av någon form av vägvalsuppgift hur eleverna har förstått och
tänker (eller motsvarande om det är något praktisk som är målet) så långt kring det
innehåll de är tänkta att förstå. Konstruera och använd denna vägvalsuppgift(er) med
hjälp av kunskap från kursen.
3. Ge förslag på hur du kan forma undervisningen i nästa steg baserat på den information
du fått från elevernas respons på vägvalsuppgiften.

Similar documents