Hård kritik mot nytt system i hemtjänsten - Om MKV

Comments

Transcription

Hård kritik mot nytt system i hemtjänsten - Om MKV
Morgon
4°c
Dag
6°c
Kväll
Solen upp 06:38
7°c
Nattaktiviteter i
Njurunda 6 -7NYHETER
Foto: DANIEL TAUSIS
Festival mot rasism
på Pipeline 9KULTUR & NÖJE
Solen ner 17:26
Tipsa oss: 073-637 88 04
Foto: JESPER JÄGER ÄRLESTAD
Fredag 7 mars 2014 | Vecka 10 nr 2 | Pris: 15 kronor
I april beslutar Socialnämnden i Sundsvall om
från många håll - inte minst från oppositionspolitiännu ett effektivitetssystem inom hemtjänsten.
kerna i nämnden som menar att kvalitén på omSystemet provkörs just nu, men har mött klagomål sorgen kommer bli lidande.
2- 3NYHETER
Foto: RICKARD TÖRNHJELM
Hård kritik mot nytt
system i hemtjänsten
OS-hjältarna
kan tappa sin
träningslokal
10 SPORT
Hårt tryck på
kvinnojouren
efter lovet
5 KVINNODAGEN
Makthavare
om kvinnodagen
Foto: PRESSBILD
512 KVINNODAGEN
6 -7NYHETER
Mitt i prick
Therese Lindberg och hennes dotter Signe plockar ner pilarna från tavlan efter
en kväll på Sundsvall/Ortvikens bågskytteklubb.
Foto: Jesper Jäger Ärlestad
”Jävla
parasiter”
9 KULTUR & NÖJE
Just nu! 100 000 BILLIGA RESOR PÅ SAS.SE
PALMA
Premiär för våra nya biljetter. Boka senast 24/6 – res i juli-augusti.
Begränsat antal platser.
MAKES YOUR TRAVEL EASIER.
2
NYHETER
DALBLADET – FREDAG 7 MARS 2014
Mindre tid för äldre
NYHETER
DALBLADET – FREDAG 7 MARS 2014
med nytt system
3
Apotek i Liden söker
stöd
LIDEN!"#$%&$!'(!%)#$*+!,!&%-.*$!
/%0!%-12+$!#3!4&*1564.11$2.!
*-&,4$!"%-.780.1!#9/!&:+*3*.*&1;
<2038-17*0+*$=!>7!.*3!:0!*$$!
%)#$*+!<08-!?:1$*0-#00&%[email protected]*$!
:0!%)#$*+*$!AB:0$%$!,!C,.*-!/%0!
12+$!1$2.*[email protected]*$!/:0!:0!<201$%!80*$!
1#3!1$2.*$!.*&%1!D$!#9/!1#3!3*1$!
+%-!EFG!GGG!+0#-#0!.*&%1!D$!$,&&!
7%0B*!%)#$*+=
Kungen kommer till
Ånge
ÅNGE H-&,[email protected]%45&%.*$!1+%!
+D-4%)%0*$!+#33%!$,&&!ID&$D0;
5%-+*-!J=G!,!K-4*!)8!-%$,#-%&;
.%4*-=!?:0.!<20!.*$!1:&&16-$%!
+D-4%5*12+*$!5&,0!&%-.1/27;
.,-41)%0*$!L#!#9/!H7%!I:&&;
1$0%-.=!
SR - mest förtroende
M7*0,4*1!0%.,#!/%0!,!80!,4*-!
3*1$!<20$0#*-.*!/#1!.*$!
17*-1+%!<#&+*[email protected]*$!7,1%0!
<20$0#*-.*5%0#3*$*0-!1#3!
)D5&,9*0%.*1!,!480!%7!N*.,*%+%;
.*3,*-=!A*&%!$0*!%7!<60%!%7!.*!
1#3!021$%.*!%-4%7!%$$!.*!/%.*!
50%!<20$0#*-.*!<20!.*3=!
Första pris till Miuns
studenter
SUNDSVALL!"78!1$D.*-$*0!<08-!
N,$$D-,7*01,$*$*$!/%0!7D--,$!!
OP!GGG!+0#-#0!,!*-!D))1%$1$:7;
&,-4!1#3!L0#$$1#<<*036-.,4/*;
WHQKnOOLW-RVHÀQ1LLWRFK/LVD
1RUUELQVRPEnGDVWXGHUDU
+0,3#-#&#4)0#40%33*$!)8!
D-,7*01,$*$*$!7%--!<201$%!)0,1!
3*.!1,-!D))1%$1!#3!/D0!
+7,--#0!)87*0+%1!%7!%$$!
3*.7*0+%!,!1,-!*4*-!D$0*.-,-4=!
@*$$%!D))4*0!M"=-D=!
!"#$%&%$'#(&'$%#$)*+#',-+'&*$$')+.$.)/' '
Foto: Rickard Törnhjelm
0.1%'2-+%'3()1*+'45+'6%+#(4-7%4')(&&%+'$.77')849%4/'
Foto: Rickard Törnhjelm
0%.1'':4;<%##(4=')<-7.$%$#8$<%2)7-+%''-<'#"#$%&%$'#5;%+'-$$'#"#$%&%$'5+'<5+$'3>9'$.9%4'(2,'6%4;-+4-/''
Foto: Rickard Törnhjelm
SÖRÅKER @*-!80&,4%!)D&+%;
$:7&,-4*-!1$:&&1!,-!)8!40D-.!%7!
.*$!7%03%!7:.0*$=!":7&,-4*-!
1+D&&*!/%!:4$!0D3!,!.%4!3*-!.*$!
ÀQQVDOOGHOHVI|UOLWHVQ|L
-*.<%0$*-!<20!%$$!3%-!1+D&&*!
+D--%!4*-#3<20%!$:7&,-4*-=!
[email protected]*$!:0!16-.!%$$!.*$!5*/27*0!
1$:&&%1!,-!<20!.*$!:0!*$$!7:&.,4$!
)#)D&:0$!%00%-4*3%-4R!1:4*0!
N%04%0*$%!A%33%01$023!<08-!
M208+*01!S#&+*$1!/D1!$,&&!M"=-D!
”Personalen går på knäna där ute”
SUNDSVALL Sundsvalls kommun kan komma att investera i
ännu ett effektiviseringssystem inom hemtjänsten. Trots fortsatta krav på stora besparingar.
– Det krävs ett annat arbetssätt och inte ett nytt datasystem,
säger Annicka Burman (V), ledamot i socialnämnden.
I#33D-*-! %-7:-.*0! 1,4! 1*.%-!
$78! 80! $,&&5%+%! %7! .*$! -69+*&<0,%!
161$*3*$!T/#-,0#!&#[email protected]*$!1+D&&*!
7%0%! *-! /*&/*$1&21-,-4! <20! 58.*!
&2-*161$*3! #9/! 0*4,1$0*0,-4! %7!
)*01#-%&R! 3*-! )8! 40D-.! %7! 50,1;
$*0! ,! 161$*3*$! &,44*0! .*$! -D! *$$!
<201&%4!)8!%$$!:7*-!,-<20%!.*$!%.;
3,-,1$0%$,7%! 161$*3*$! C,<*! 9%0*=!
@*$!:0!*$$!%.3,-,1$0%$,7$!7*0+$64!
1#3! 5#+<20! -:0! )*01#-%&*-! +#3;
3*0! $,&&! +D-.*-! #9/! -:0! 5*12+*$!
ETT TVÅ ÅR
FAKTA
rubrik
GAMMALT
LÅSSYSTEM
:0!%71&D$%$=!
[email protected]*$!1#3!:0!B#55,4$!3*.!.*$!:0!
%$$!#3!3%-!420!*$$!:0*-.*!8$!+D-;
.*-R!1#3!%$$!48!$,&&!%)#$*+*$!*&&*0!
&,+-%-.*R!0*4,1$0*0%1!5*12+*$!1#3!
%71&D$%$!#9/!.8!480!3%-!3,1$*!#3!
.*-! 5*$%&-,-4*-=! @*$! :0! *-! )0#;
5&*3%$,+! 1#3! 381$*! &21%1R! 1:4*0!
C*-%!V1$*0&D-.!WMX=
!"#$%&#'(')*+
L*1&D$*$! $%1! %7! 1#9,%&-:3-.*-! ,!
Budgeten låg på 5 miljoner
kronor men slutsumman
hamnade till slut på 22
miljoner kronor – med en
driftskostnad på 9 miljoner
kronor per år.
2012
Investeringen
gjordes trots att
kommunen hade
tvingats till ett
sparpaket på 145
miljoner kronor.
%)0,&=! YD1$! -D! $*1$+201! .*$$%! )8!
-840%! #308.*-! ,! MD-.17%&&! #9/!
)*01#-%&*-!:0!+0,$,1+=!
U!S80!B%4!7:&B%!/%.*!B%4!,-$*!7%&$!
%$$! %-7:-.%! C,<*! 9%0*=! @*$! :0! $#;
$%&$!#/%-$*0&,4$!#9/!7*0+&,4*-!,-$*!
D$7*9+&%$! <20! /*3$B:-1$*-! %&&1R!
VlJHU0DULD1RUGEHUJVRPMREEDU
,-#3!/*3$B:-1$*-=
,-"+'#.&'%+'/+($(#/0
6NHSVLVHQWLOOV\VWHPHWÀQQVLQWH
5%0%! /#1! 3*.%05*$%0-%R! D$%-!
:7*-! /#1! .*&%0! %7! #))#1,$,#-*-! ,!
1#9,%&-:3-.*-=!
U!A*&%!161$*3*$!420!%$$!T/#-,0#!
<%&&*[email protected]*$!5&,0!<*&!<20!50D+%0-%R!<*&!
<20! )%$,*-$*0-%! #9/! <*&! <20! )*01#;
-%&*-R!1:4*0!>--,+%!LD03%-!W?X=
U!Y%4!:0!7:&.,4$!+0,$,1+!$,&&!.*$$%=!
@*$! :0! +#3)&,9*0%$! #9/! $%0! )8!
$#+! <20! 369+*$! $,.R! 1:4*0! C*-%!
V1$*0&D-.!WMX=!
Z))#1,$,#-*-! +0,$,1*0%0! <201&%;
4*$! 3*.! %$$! ,-1$%&&*0%! C,<*! 9%0*!
/80$! #9/! 1:4*0! %$$! ,-7*1$*0,-4*-!
4201!)8!5*+#1$-%.!%7!+7%&,$[-!)8!
#31#04*-=!
U! T*01#-%&*-! 480! )8! +-:-%!
.:0! D$*! #9/! .*$$%! $0#$1! %$$! .*$!
:0! *$$! .%$%161$*3! 1#3! 7%0! $:-+$!
1+D&&*! <D-4*0%! 13,.,4%0*! :-! %$$!
<20%! ,-! %&&$! 3%-D*&&$R! 1:4*0! C*-%!
V1$*0&D-.=
123"$'#)0+'4+*2'2%&25"
Sara Carlzén
N%$1;Y#/%-! >.-*0! :0! #0.<2;
0%-.*! ,! M#9,%&-:3-.*-! #9/!
Personalen inom hemtjänsten kom
med klagomål då systemet inte höll
vad det lovade. Personalen kom in
och ut ur lägenheterna, men den
administrativa delen som skulle
bokföra besöken fungerade inte.
2013
7%0+*-!/%-!*&&*0!-84#-!%--%-!%7!!
+#%&,$,#-1)#&,$,+*0-%!,!-:3-.*-!:0!!
7,&&,4%!%$$!+#33*-$*0%=
U!Y%4!7,&&!%51#&D$!,-$*!+#33*-;
$*0%! .*$$%=! ?,! <80! 1*! 7%.! 7,! +#3;
3*0! <0%3! $,&&! -:0! 5*1&D$*$! <%$$%1!
,!%)0,&R!1:4*0!N%$1;Y#/%-!>.-*0=
C*,<!\-47*11#-!B#55%0!1#3!+7%;
&,$*$1D$7*9+&%0*! %7! 161$*3*-! #9/!
1:4*0! %$$! 161$*3*$! :0! 7:0$! 58.*!
$,.*-!#9/!)*-4%0-%=
U! "%-+*-! :0! %$$! <8! +&%0$! <20! #11!
*]%+$!/D0!369+*$!$,.!7,!$,&&50,-4%0!
/#1!+D-.*0-%!#9/!1%3$,.,4$!<8!*-!
+7,$$*-1! )8! %$$! %05*$*$! 5&,0! 4B#0$R!
1:4*0!/%-=
I december
2013 hade
ännu ingen
utvärdering av
systemet
Phoniro gjorts.
I början av februari 2014
började det administrativa
systemet Life care att
provanvändas på några
områden inom
hemtjänsten i Sundsvall.
2014
Inget pulkarace i år
Rånförsök i centrala
Sundsvall
/HQDgVWHUOXQG6W\FNHUGHWÀQQVElWWUHVDNHUDWWOlJJDSHQJDUSnlQNRVWVDPGDWDV\VWHP
Foto: Rickard Törnhjelm
En miljon varje år för kommunen
Installationen av systemet
skulle innebära ännu en miljon kronor per år i kostnad för
kommunen.
– Jag vet inte varifrån de får
de här pengarna, säger
Annicka Burman (V),
socialnämnden.
L*1&D$! ,! <084%-! $%1! <201$! ,! %)0,&R!
3*-!0*.%-!-D!:0!+:-1&#0-%!/*$%=
U! M#9,%&$B:-1$*-! /%0! 0*.%-!
40633%! *+#-#3,1+%! )0#5&*3!
*<$*0! %$$! +#1$-%.*-! <20! T/#-,0#!
.0#4!,!7:4R!1:4*0!>--,9+%!LD03%-=!
I#33D-*-!/%0!1*.%-!$,.,4%0*!*$$!
+0%7!)8!1,4!%$$!1)%0%!,-!O^P!3,&B#;
-*0!+0#-#0=!H-!,-1$%&&%$,#-!%7!16;
1$*3*$! C,<*! _%0*! 1+D&&*! ,--*5:0%!
%$$! 6$$*0&,4%0*! *-! 3,&B#-! 1+D&&*!
$,9+%! D$! <08-! +#-$#$=! T*-4%0! 1#3!
.*11D$#3!,-$*!:0!5D.4*$*0%.*=!
² 3HQJDUQD ÀQQV LQJHQVWDQV
@*! $%0! <08-! .*3! 1#3! 5*/27*0!
780.R!1:4*0!C*-%!V1$*0&D-.!WMX=
H+#-#3,9/*<*-! K+*! `*$$*05*04!
1:4*0! %$$! )*-4%0-%! ,-$*! /%0! /%<$!
-84#-! 1)*9,*&&! )#1$! ,! 5D.4*$*-R!
3*-!%$$!+#1$-%.*-!:-.8!,-$*!-2.;
7:-.,4$7,1!:0!*-!-%9+.*&=
[email protected]*$!+:--1!:-.8!1#3!*-!0*&%;
$,7$! &,$*-! ,-7*1$*0,-4R! 3*.! $%-+*!
)8! 7%.! 3%-! <80! D$=! N*-! .*$! :0!
+&%0$!%$$!.*$!+%-!/:-.%!%$$!+#-$,;
-D,$*$*-! #9/! $:$/*$*-! ,-#3! /*3;
$B:-1$*-!5&,0!&,.%-.*R!1:4*0!/%-=
@*$$%!:0!-84#$!C*-%!V1$*0&D-.!
,-$*!/8&&*0!3*.!#3=
U!?,!7,&&!1%$1%!)8!)*01#-%&*-!#9/!
GHVRPEHK|YHUYnUGHQ'HWÀQQV
369+*$! 5:$$0*! 1%+*0! %$$! &:44%!
)*-4%0-%!)8!:-!.60%!.%$%161$*3R!
1:4*0!C*-%!V1$*0&D-.=!
N%$1;Y#/%-! >.-*0! WNXR! #0.;
<20%-.*! ,! 1#9,%&-:3-.*-R! 7,&&!
,-$*! +#33*-$*0%! +#1$-%.*-! %7!
161$*3*$=
U!Y%4!7,&&!,-$*!+#33*-$*0%!-8;
4#-$,-4! 1#3! /%0! 3*.! .*$$%! %$$!
420%! <200:-! 5*1&D$*$! :0! <%$$%$R!
1:4*0!/%-=!
Sara Carlzén
SUNDSVALL H-!3%-!+#3!<0%3!
#9/!<084%.*!)8!*-4*&1+%!#3!/%-!
+D-.*!&8-%!/*--*1!3#5,&=!
M*.%-!<2012+$*!/%-!069+%!,<08-!
/*--*!$*&*<#-*-!D0!/%-.*[email protected]*$!
7%0!)8!#-1.%41+7:&&*-!1#3!
/:-.*&1*-!,-$0:<<%.*!,!9*-$0%&%!
MD-.17%&&=!N%--*-!&69+%.*1!
,-$*!<8!$%4!)8!3#5,&$*&*<#-*-!
#9/!)#&,1*-!0D50,9*0%0!50#$$*$!
1#3!<2012+!$,&&!08-=
Glöm inte bort
kolhydraterna
SUNDSVALL!H-!-6!1$D.,*!<08-!
CD-.1!D-,7*01,$*$!7,1%0!%$$!.*$!
27*0.0,7-%!+2$$:$%-.*$!3*.<20!
&,+%!1$#0%!<%0#0!1#3!02+-,-4=!T8!
MD-.17%&&1!1BD+/D1!1:4*0!3%-!
%$$!*-!*-1,.,4!+#1$!:0!<%0&,4$=!
H-&,4$!.,*$,1$!M%-.0%!T*$$*01#-!
1+%!3%-!,-$*!4&233%!5#0$!
+#&/6.0%$*0-%=!
2
NYHETER
DALBLADET – FREDAG 7 MARS 2014
Mindre tid för äldre
NYHETER
DALBLADET – FREDAG 7 MARS 2014
med nytt system
3
Apotek i Liden söker
stöd
LIDEN!"#$%&$!'(!%)#$*+!,!&%-.*$!
/%0!%-12+$!#3!4&*1564.11$2.!
*-&,4$!"%-.780.1!#9/!&:+*3*.*&1;
<2038-17*0+*$=!>7!.*3!:0!*$$!
%)#$*+!<08-!?:1$*0-#00&%[email protected]*$!
:0!%)#$*+*$!AB:0$%$!,!C,.*-!/%0!
12+$!1$2.*[email protected]*$!/:0!:0!<201$%!80*$!
1#3!1$2.*$!.*&%1!D$!#9/!1#3!3*1$!
+%-!EFG!GGG!+0#-#0!.*&%1!D$!$,&&!
7%0B*!%)#$*+=
Kungen kommer till
Ånge
ÅNGE H-&,[email protected]%45&%.*$!1+%!
+D-4%)%0*$!+#33%!$,&&!ID&$D0;
5%-+*-!J=G!,!K-4*!)8!-%$,#-%&;
.%4*-=!?:0.!<20!.*$!1:&&16-$%!
+D-4%5*12+*$!5&,0!&%-.1/27;
.,-41)%0*$!L#!#9/!H7%!I:&&;
1$0%-.=!
SR - mest förtroende
M7*0,4*1!0%.,#!/%0!,!80!,4*-!
3*1$!<20$0#*-.*!/#1!.*$!
17*-1+%!<#&+*[email protected]*$!7,1%0!
<20$0#*-.*5%0#3*$*0-!1#3!
)D5&,9*0%.*1!,!480!%7!N*.,*%+%;
.*3,*-=!A*&%!$0*!%7!<60%!%7!.*!
1#3!021$%.*!%-4%7!%$$!.*!/%.*!
50%!<20$0#*-.*!<20!.*3=!
Första pris till Miuns
studenter
SUNDSVALL!"78!1$D.*-$*0!<08-!
N,$$D-,7*01,$*$*$!/%0!7D--,$!!
OP!GGG!+0#-#0!,!*-!D))1%$1$:7;
&,-4!1#3!L0#$$1#<<*036-.,4/*;
WHQKnOOLW-RVHÀQ1LLWRFK/LVD
1RUUELQVRPEnGDVWXGHUDU
+0,3#-#&#4)0#40%33*$!)8!
D-,7*01,$*$*$!7%--!<201$%!)0,1!
3*.!1,-!D))1%$1!#3!/D0!
+7,--#0!)87*0+%1!%7!%$$!
3*.7*0+%!,!1,-!*4*-!D$0*.-,-4=!
@*$$%!D))4*0!M"=-D=!
!"#$%&%$'#(&'$%#$)*+#',-+'&*$$')+.$.)/' '
Foto: Rickard Törnhjelm
0.1%'2-+%'3()1*+'45+'6%+#(4-7%4')(&&%+'$.77')849%4/'
Foto: Rickard Törnhjelm
0%.1'':4;<%##(4=')<-7.$%$#8$<%2)7-+%''-<'#"#$%&%$'#5;%+'-$$'#"#$%&%$'5+'<5+$'3>9'$.9%4'(2,'6%4;-+4-/''
Foto: Rickard Törnhjelm
SÖRÅKER @*-!80&,4%!)D&+%;
$:7&,-4*-!1$:&&1!,-!)8!40D-.!%7!
.*$!7%03%!7:.0*$=!":7&,-4*-!
1+D&&*!/%!:4$!0D3!,!.%4!3*-!.*$!
ÀQQVDOOGHOHVI|UOLWHVQ|L
-*.<%0$*-!<20!%$$!3%-!1+D&&*!
+D--%!4*-#3<20%!$:7&,-4*-=!
[email protected]*$!:0!16-.!%$$!.*$!5*/27*0!
1$:&&%1!,-!<20!.*$!:0!*$$!7:&.,4$!
)#)D&:0$!%00%-4*3%-4R!1:4*0!
N%04%0*$%!A%33%01$023!<08-!
M208+*01!S#&+*$1!/D1!$,&&!M"=-D!
”Personalen går på knäna där ute”
SUNDSVALL Sundsvalls kommun kan komma att investera i
ännu ett effektiviseringssystem inom hemtjänsten. Trots fortsatta krav på stora besparingar.
– Det krävs ett annat arbetssätt och inte ett nytt datasystem,
säger Annicka Burman (V), ledamot i socialnämnden.
I#33D-*-! %-7:-.*0! 1,4! 1*.%-!
$78! 80! $,&&5%+%! %7! .*$! -69+*&<0,%!
161$*3*$!T/#-,0#!&#[email protected]*$!1+D&&*!
7%0%! *-! /*&/*$1&21-,-4! <20! 58.*!
&2-*161$*3! #9/! 0*4,1$0*0,-4! %7!
)*01#-%&R! 3*-! )8! 40D-.! %7! 50,1;
$*0! ,! 161$*3*$! &,44*0! .*$! -D! *$$!
<201&%4!)8!%$$!:7*-!,-<20%!.*$!%.;
3,-,1$0%$,7%! 161$*3*$! C,<*! 9%0*=!
@*$!:0!*$$!%.3,-,1$0%$,7$!7*0+$64!
1#3! 5#+<20! -:0! )*01#-%&*-! +#3;
3*0! $,&&! +D-.*-! #9/! -:0! 5*12+*$!
ETT TVÅ ÅR
FAKTA
rubrik
GAMMALT
LÅSSYSTEM
:0!%71&D$%$=!
[email protected]*$!1#3!:0!B#55,4$!3*.!.*$!:0!
%$$!#3!3%-!420!*$$!:0*-.*!8$!+D-;
.*-R!1#3!%$$!48!$,&&!%)#$*+*$!*&&*0!
&,+-%-.*R!0*4,1$0*0%1!5*12+*$!1#3!
%71&D$%$!#9/!.8!480!3%-!3,1$*!#3!
.*-! 5*$%&-,-4*-=! @*$! :0! *-! )0#;
5&*3%$,+! 1#3! 381$*! &21%1R! 1:4*0!
C*-%!V1$*0&D-.!WMX=
!"#$%&#'(')*+
L*1&D$*$! $%1! %7! 1#9,%&-:3-.*-! ,!
Budgeten låg på 5 miljoner
kronor men slutsumman
hamnade till slut på 22
miljoner kronor – med en
driftskostnad på 9 miljoner
kronor per år.
2012
Investeringen
gjordes trots att
kommunen hade
tvingats till ett
sparpaket på 145
miljoner kronor.
%)0,&=! YD1$! -D! $*1$+201! .*$$%! )8!
-840%! #308.*-! ,! MD-.17%&&! #9/!
)*01#-%&*-!:0!+0,$,1+=!
U!S80!B%4!7:&B%!/%.*!B%4!,-$*!7%&$!
%$$! %-7:-.%! C,<*! 9%0*=! @*$! :0! $#;
$%&$!#/%-$*0&,4$!#9/!7*0+&,4*-!,-$*!
D$7*9+&%$! <20! /*3$B:-1$*-! %&&1R!
VlJHU0DULD1RUGEHUJVRPMREEDU
,-#3!/*3$B:-1$*-=
,-"+'#.&'%+'/+($(#/0
6NHSVLVHQWLOOV\VWHPHWÀQQVLQWH
5%0%! /#1! 3*.%05*$%0-%R! D$%-!
:7*-! /#1! .*&%0! %7! #))#1,$,#-*-! ,!
1#9,%&-:3-.*-=!
U!A*&%!161$*3*$!420!%$$!T/#-,0#!
<%&&*[email protected]*$!5&,0!<*&!<20!50D+%0-%R!<*&!
<20! )%$,*-$*0-%! #9/! <*&! <20! )*01#;
-%&*-R!1:4*0!>--,+%!LD03%-!W?X=
U!Y%4!:0!7:&.,4$!+0,$,1+!$,&&!.*$$%=!
@*$! :0! +#3)&,9*0%$! #9/! $%0! )8!
$#+! <20! 369+*$! $,.R! 1:4*0! C*-%!
V1$*0&D-.!WMX=!
Z))#1,$,#-*-! +0,$,1*0%0! <201&%;
4*$! 3*.! %$$! ,-1$%&&*0%! C,<*! 9%0*!
/80$! #9/! 1:4*0! %$$! ,-7*1$*0,-4*-!
4201!)8!5*+#1$-%.!%7!+7%&,$[-!)8!
#31#04*-=!
U! T*01#-%&*-! 480! )8! +-:-%!
.:0! D$*! #9/! .*$$%! $0#$1! %$$! .*$!
:0! *$$! .%$%161$*3! 1#3! 7%0! $:-+$!
1+D&&*! <D-4*0%! 13,.,4%0*! :-! %$$!
<20%! ,-! %&&$! 3%-D*&&$R! 1:4*0! C*-%!
V1$*0&D-.=
123"$'#)0+'4+*2'2%&25"
Sara Carlzén
N%$1;Y#/%-! >.-*0! :0! #0.<2;
0%-.*! ,! M#9,%&-:3-.*-! #9/!
Personalen inom hemtjänsten kom
med klagomål då systemet inte höll
vad det lovade. Personalen kom in
och ut ur lägenheterna, men den
administrativa delen som skulle
bokföra besöken fungerade inte.
2013
7%0+*-!/%-!*&&*0!-84#-!%--%-!%7!!
+#%&,$,#-1)#&,$,+*0-%!,!-:3-.*-!:0!!
7,&&,4%!%$$!+#33*-$*0%=
U!Y%4!7,&&!%51#&D$!,-$*!+#33*-;
$*0%! .*$$%=! ?,! <80! 1*! 7%.! 7,! +#3;
3*0! <0%3! $,&&! -:0! 5*1&D$*$! <%$$%1!
,!%)0,&R!1:4*0!N%$1;Y#/%-!>.-*0=
C*,<!\-47*11#-!B#55%0!1#3!+7%;
&,$*$1D$7*9+&%0*! %7! 161$*3*-! #9/!
1:4*0! %$$! 161$*3*$! :0! 7:0$! 58.*!
$,.*-!#9/!)*-4%0-%=
U! "%-+*-! :0! %$$! <8! +&%0$! <20! #11!
*]%+$!/D0!369+*$!$,.!7,!$,&&50,-4%0!
/#1!+D-.*0-%!#9/!1%3$,.,4$!<8!*-!
+7,$$*-1! )8! %$$! %05*$*$! 5&,0! 4B#0$R!
1:4*0!/%-=
I december
2013 hade
ännu ingen
utvärdering av
systemet
Phoniro gjorts.
I början av februari 2014
började det administrativa
systemet Life care att
provanvändas på några
områden inom
hemtjänsten i Sundsvall.
2014
Inget pulkarace i år
Rånförsök i centrala
Sundsvall
/HQDgVWHUOXQG6W\FNHUGHWÀQQVElWWUHVDNHUDWWOlJJDSHQJDUSnlQNRVWVDPGDWDV\VWHP
Foto: Rickard Törnhjelm
En miljon varje år för kommunen
Installationen av systemet
skulle innebära ännu en miljon kronor per år i kostnad för
kommunen.
– Jag vet inte varifrån de får
de här pengarna, säger
Annicka Burman (V),
socialnämnden.
L*1&D$! ,! <084%-! $%1! <201$! ,! %)0,&R!
3*-!0*.%-!-D!:0!+:-1&#0-%!/*$%=
U! M#9,%&$B:-1$*-! /%0! 0*.%-!
40633%! *+#-#3,1+%! )0#5&*3!
*<$*0! %$$! +#1$-%.*-! <20! T/#-,0#!
.0#4!,!7:4R!1:4*0!>--,9+%!LD03%-=!
I#33D-*-!/%0!1*.%-!$,.,4%0*!*$$!
+0%7!)8!1,4!%$$!1)%0%!,-!O^P!3,&B#;
-*0!+0#-#0=!H-!,-1$%&&%$,#-!%7!16;
1$*3*$! C,<*! _%0*! 1+D&&*! ,--*5:0%!
%$$! 6$$*0&,4%0*! *-! 3,&B#-! 1+D&&*!
$,9+%! D$! <08-! +#-$#$=! T*-4%0! 1#3!
.*11D$#3!,-$*!:0!5D.4*$*0%.*=!
² 3HQJDUQD ÀQQV LQJHQVWDQV
@*! $%0! <08-! .*3! 1#3! 5*/27*0!
780.R!1:4*0!C*-%!V1$*0&D-.!WMX=
H+#-#3,9/*<*-! K+*! `*$$*05*04!
1:4*0! %$$! )*-4%0-%! ,-$*! /%0! /%<$!
-84#-! 1)*9,*&&! )#1$! ,! 5D.4*$*-R!
3*-!%$$!+#1$-%.*-!:-.8!,-$*!-2.;
7:-.,4$7,1!:0!*-!-%9+.*&=
[email protected]*$!+:--1!:-.8!1#3!*-!0*&%;
$,7$! &,$*-! ,-7*1$*0,-4R! 3*.! $%-+*!
)8! 7%.! 3%-! <80! D$=! N*-! .*$! :0!
+&%0$!%$$!.*$!+%-!/:-.%!%$$!+#-$,;
-D,$*$*-! #9/! $:$/*$*-! ,-#3! /*3;
$B:-1$*-!5&,0!&,.%-.*R!1:4*0!/%-=
@*$$%!:0!-84#$!C*-%!V1$*0&D-.!
,-$*!/8&&*0!3*.!#3=
U!?,!7,&&!1%$1%!)8!)*01#-%&*-!#9/!
GHVRPEHK|YHUYnUGHQ'HWÀQQV
369+*$! 5:$$0*! 1%+*0! %$$! &:44%!
)*-4%0-%!)8!:-!.60%!.%$%161$*3R!
1:4*0!C*-%!V1$*0&D-.=!
N%$1;Y#/%-! >.-*0! WNXR! #0.;
<20%-.*! ,! 1#9,%&-:3-.*-R! 7,&&!
,-$*! +#33*-$*0%! +#1$-%.*-! %7!
161$*3*$=
U!Y%4!7,&&!,-$*!+#33*-$*0%!-8;
4#-$,-4! 1#3! /%0! 3*.! .*$$%! %$$!
420%! <200:-! 5*1&D$*$! :0! <%$$%$R!
1:4*0!/%-=!
Sara Carlzén
SUNDSVALL H-!3%-!+#3!<0%3!
#9/!<084%.*!)8!*-4*&1+%!#3!/%-!
+D-.*!&8-%!/*--*1!3#5,&=!
M*.%-!<2012+$*!/%-!069+%!,<08-!
/*--*!$*&*<#-*-!D0!/%-.*[email protected]*$!
7%0!)8!#-1.%41+7:&&*-!1#3!
/:-.*&1*-!,-$0:<<%.*!,!9*-$0%&%!
MD-.17%&&=!N%--*-!&69+%.*1!
,-$*!<8!$%4!)8!3#5,&$*&*<#-*-!
#9/!)#&,1*-!0D50,9*0%0!50#$$*$!
1#3!<2012+!$,&&!08-=
Glöm inte bort
kolhydraterna
SUNDSVALL!H-!-6!1$D.,*!<08-!
CD-.1!D-,7*01,$*$!7,1%0!%$$!.*$!
27*0.0,7-%!+2$$:$%-.*$!3*.<20!
&,+%!1$#0%!<%0#0!1#3!02+-,-4=!T8!
MD-.17%&&1!1BD+/D1!1:4*0!3%-!
%$$!*-!*-1,.,4!+#1$!:0!<%0&,4$=!
H-&,4$!.,*$,1$!M%-.0%!T*$$*01#-!
1+%!3%-!,-$*!4&233%!5#0$!
+#&/6.0%$*0-%=!
4
NYHETER
Flera inbrott under
natten till igår
SUNDSVALL Under natten kom
tre larm om inbrott till polisen.
Det första larmet kom klockan
22.41 om ett inbrott i
Granloholm. Polisen kopplar en
kvinna till brottet som rubriceras
som skadegörelse efter att en
krossad ruta påträffats. Nästa
larm kom från centrala
Sundsvall. En man hade iakttagits stjäla datorer från Pipeline.
Mannen flydde utan stöldgodset.
Senare på natten kom ett larm
från Vinfabriken i Haga. En ruta
hade krossats men ingen gärningsman fanns på platsen.
Stora byggplaner
på Alnön
ALNÖ Kommunen planerar att
bygga nya bostäder på Alnö.
Enligt kommunens byggplaner
rör det sig om sex bostadsområ-­
den och två naturområden. Pla-­
neringen är fortfarande i ett
mycket tidigt skede men det
växande antalet åretruntboende
på Alnön gör att intresset för
YLOORURFKÁHUYnQLQJVKXVKDU
ökat de senaste åren.
Pipeline drabbade av
inbrott
SUNDSVALL Gärningsmannen
krossade ett fönster och tog de
två datorerna, han upptäckte
sedan att han var iakttagen och
lämnade platsen utan stöldgodsen. Det var strax efter elva på
onsdagskvällen som polisen fick
ett samtal om ett pågående
inbrott.
— Nu har vi satt upp lappar om
att lokalen tv-övervakas, säger
Theresa Bystedt, verksamhetsansvarig på Pipeline.Trots
signalement lyckades polisen
inte hitta mannen.
Skogsrå slår tillbaka
SUNDSVALL På Internationella
kvinnodagen på lördag hålls
ÁHUDDNWLYLWHWHUUXQWRPL
Sverige för att uppmärksamma
ojämställdhet mellan könen.
Bland annat kommer Tjejjour-­
en Skogsrå undervisa i feminis-­
tiskt självförsvar på Unga
Magasinet klockan 16.30.
Tjejer från 13 år är välkomna
att delta, fokus ligger mer på
mentalt och verbalt självför-­
svar än rent fysiskt.
DALBLADET – FREDAG 7 MARS 2014
Skilda röster om kvotering
SUNDSVALL Att kvinnor repre-
senteras på partiernas vallistor är ingen självklarhet.
Flera partier kvoterar för att
få fler kvinnor då listorna är
underrepresenterade.
– Det är viktigt att kandidaterna speglar hur befolkningen ser ut i stort, säger Hans
Stenberg
På
lördag
är
det
internationella
kvinnodagen.
Jämställdhetsfrågan är en het
valfråga i år och nu visar partierna på sina valsedlar hur
de själva är representerade.
Socialdemokraterna
fortsätter
att köra på principen varannan
kvinna varannan man.
Speglar befolkningen
– Principen att ha varannan är något vi har haft väldigt
länge. Det är inget man måste
följa slaviskt men vi har lyckats väldigt bra i år, säger Hans
Stenberg, valombudsman hos
socialdemokraterna.
Man har även jobbat för en
föryngring.
– En fjärdedel på listan ska
vara under 35 år. Det är viktigt
för oss att kandidaterna speglar
befolkningen som den faktiskt ser
ut, säger Hans Stenberg
Vill bli vald för sina åsik-­
ter
Nytt för i år är att två av tre på
valbar plats ska vara kvinna hos
Miljöpartiet.
Elin Nilsson, partisekreterare
hos Moderaterna i Sundsvall tror
inte på kvotering.
– Det är något som vårt parti
är emot både i moderpartiet och
lokalt. Jag vill inte bli vald för
att jag är kvinna. Jag vill bli vald
för att jag har bättre åsikter än
andra, säger hon.
Elin Nilsson medger att partiet
inte har lyckats locka tillräckligt
många kvinnor till sina listor.
– Vi måste bli bättre helt klart.
Vi måste bli bättre på att rekrytera alla grupper.
Miljöpartiet är det parti som har
mest kvinnor på sin lista.
Elin Nilsson (M)
Foto: Privat
Isak Bostrom
Nya matvanor blir kostsamma
varmvatten i de gamla betongrören. Något som sliter ut de, säger
han.
SUNDSVALL Stekfett och fri-
tyrolja har blivit ett stort problem för avloppsrören. Det
spolas ned och orsakar proppar som sedan tvingar fram
krångliga reparationer.
– Går rören sönder kan det
bli miljonskador på fastigheterna, säger Stefan Hanning.
Kunderna drabbas
Fettet färdas genom rören tills
det kallnar och blir hårt. Då börjar det bildas en propp som till
slut helt stänger vattenflödet.
Enligt Stefan Hanning som är
driftchef på Mittsverige vatten är
reparationen en kostsam historia.
– Vi måste spola massa
Rör som annars skulle hålla 100
år måste bytas ut efter bara 40
år berättar han. Ibland går också
rören sönder under spolningen
och måste grävas upp och bytas
ut. Det täcker företagets försäkring men det går ändå ut över
kunderna.
– Försäkringen är en självrisk
på 100 000 kronor som kollektivet
får betala, säger Stefan Hanning.
Frityrolja boven i dramat
Stefan Hanning säger att de
aldrig haft lika mycket problem
med fettproppar som nu och tror
att det beror på en ändring i folks
matvanor.
– Det säljs väldigt mycket fritöser just nu. Och med dem följer
en stor användning av frityrolja,
säger han.
Ovetande om problemen
Restauranger producerar mycket
mer fett än ett vanligt hushåll
har speciella krav de måste följa.
De måste använda sig av en fettavskiljare för att inte överbelasta avloppen. Några sådana krav
är inte aktuellt just nu för deras
privata kunder.
– Vi har inga sådana krav just
nu men vi har diskuterat det
förut, säger Jessica Schröder, utredningsingenjör på Mittsverige
vatten.
Jessica Schröder jobbar väldigt
mycket för att informera deras
kunder om problemen som kan
uppstå. Hon tror att folk som
häller ut fettet i avloppen helt
enkelt inte vet att det leder till
problem. Hon avslutar med att
tipsa om vad man ska göra med
restprodukterna.
– Torka ur stekpannorna och
töm upp frityrvätska i flaskor och
släng de sedan i soporna.
Tommy Borg
Antikt fynd i Mitthem-lägenhet
SUNDSVALL Det är inte varje
dag man hittar 40 år gamla
ölburkar. Paret Katarina
Stense, 20, och Hampus
Eriksson, 20, blev minst sagt
förvånade när de hittade burkarna i sin lägenhet.
Paret bor tillsammans i en av
Mitthems lägenheter i Fagerdal.
Trots att de bott i lägenheten i ett
och ett halvt år har de inte stött
på burkarna förut.
Vanligtvis är det Katarina
VISSTE
DU ATT...
R VI
PÅ MITTUNIVERSITETET HA
SPECIALISTUTBILDNINGAR FÖR DIG!
som går ut med soporna, men en
kväll var det Hampus tur. Då hittade han de två ölburkarna som
hade gömt sig längst in under
diskbänken.
– Det brukar trilla ut en del
saker ibland. Jag grävde kanske lite noggrannare än nödvändigt, säger Hampus Eriksson och
skrattar.
Först blev paret aningen äcklade av fyndet, men den känslan
försvann.
– Det första jag tänkte var
”Usch vad äckligt”, men sen såg
jag hur gamla de
såg ut att vara,
säger Katarina
Stense.
De gjorde research om ölburkarna och hittade rätt snart att
just de burkarna 7XERUJEXUNÀUDGHnULHQOlJHQKHW
Foto: Rickard Törnhjelm
med det speci- L)DJHUGDO
ella motivet slutade att tillverkas för ungefär 40 hamnat där, säger Katarina
Stense.
år sedan.
– Nu känns det hela bara välSara Carlzén
digt roligt. Undrar hur de har
Förutom sjuksköterskeutbildning har Mittuniversitetet
flera specialistutbildningar för dig som vill vidareutbilda dig!
Ambulanssjuksköterska
"
Anestesisjuksköterska
"
!"
"
! "
Läs mer på: www.miun.se/ihv
KVINNODAGEN
DALBLADET – FREDAG 7 MARS 2014
5
Logistikparken
närmar sig verklighet
681'69$//6XQGVYDOOV
NRPPXQYLOOEOL6YHULJHV
YLNWLJDVWHWUDQVSRUWQlW(Q
|QVNDQVRPÀFNQ\WWKRSSHIWHU
DWW7UDÀNYHUNHWOlPQDWLQHQ
DQV|NDQWLOO(87UDÀNYHUNHW
YLOOKDELGUDJWLOOVWDWQLQJHQSn
MlUQYLQJVWULDQJODUL%HUJVnNHU
RFK0DODQG(QLQYHVWHULQJ
VRPVNXOOHVSHODHQFHQWUDOUROO
LXWYHFNOLQJHQDYORJLVWLNSDU-­
NHQL7XQDGDO.RPPXQHQ
hoppas parken ska göra
6XQGVYDOOWLOO6YHULJHVWUDQV-­
SRUWQDY(8VNDWDEHVOXWHIWHU
sommaren
Anmäld man
misstänks ha
våldtagit igen
SUNDSVALL En man som har
Initiativtagarna bakom nätverket Fatta! uppmärksammar sexualiserat våld på Internationella kvinnodagen på Kulturmagasinet.
Från vänster: Vanessa Marko, Ida Östensson och Nathalie ”Cleo” Missaoui.
Foto: Pressbild/Marcus Rönne
Kvinnovåldet ökar efter sportlovet
– Nu vill man att Sundsvallsborna ska Fatta!
SUNDSVALL I dag bor tre kvinnor i kvinnojourens lokaler efter
att ha flytt sina hem. Och fler väntas komma efter helgen.
– När semestern är över brukar det komma många fler, säger
Elisabeth Unander på Kvinnogemskap i Sundsvall.
På lördag kommer Internationella
kvinnodagen att uppmärksammas med både musik, film och föreläsningar på Kulturmagasinet
i Sundsvall. Temat för dagen är
kvinnors rätt till samma lön som
män, något som i dag skiljer sig
med närmare fjorton procent.
– Det är en viktig sak, men
sen finns det mycket mer man
måste prata om, säger Elisabeth
Unander på kvinnojouren i
Sundsvall.
Hos Kvinnogemenskapen, som
är en del av kvinnojouren, bor i
dag tre kvinnor som har flytt sina
hem där de har blivit misshandlade. Utöver det tog närmare 600
nya kvinnor kontakt med jouren
förra året för att få stöd i våldsamma förhållanden.
– Vi tar bara in så många kvinnor som vi har plats för i våra lokaler, plus om de har barn också.
Vi har en regel att alla kvinnor
ska få ha sitt eget rum när de
kommer till oss, säger hon.
Kommer att öka
Efter helgen och sportlovet väntas ännu fler kvinnor söka sig till
kvinnojouren för att få stöd och
hjälp.
– Ja, det brukar alltid komma
fler efter att familjen har varit
ledig. Då har barnen varit hemma
och mannen inte kunnat bete
sig likadant, säger Elisabeth
Unander. Hon säger också att
större delen av kvinnorna som
söker hjälp gör det på egen hand.
– De flesta ringer själva, men
ibland ringer även polisen när de
upptäcker våld i hemmet, säger
hon.
8 mars Detta händer...
Tillsammans med bland annat författaren Carina Aynsley, nätverket Crossing Boarders och Fatta
kommer Elisabeth Unander. att
uppmärksamma kvinnors orättvisa i Sverige. Men tyvärr kommer
det nog inte att bli sista gången.
– Vårt mål är att inte behöva
finnas, säger hon.
Q Tillsammans ska man forma
klockslaget 15:53. Det är du kvinnor
börjar arbeta gratis gentemot mäns
lön.
Q Flickkören ”sJUNG” sjunger
sånger om kvinnokamp.
Q Nätverket ”Crossing Boarders”
berättar om kampanjen ”FATTA!”
och sexualiserat våld.
Q Författaren Carina Aynsley pratar
om sin resa till Nepal där hon träffat
både gatubarn och vandrat i Himalaya.
Q Hyllade författaren Johanna
Wester som bland annat skrivit
boken ”Nattsagor för sömnlösa”
som har jämförts med Ulf Lundells
bok ”Jack”.
Q Tjejjouren Skogsrå visar feministiskt självförsvar för att stärka unga
flickors självkänsla och hantera
vardagsrädsla mot våld och kränkningar.
Q Visning av filmen ”Battle of
Sexes” som har Sverigepremiär.
Filmen är en dokumentär om den
legendariska tennismatchen 1973
mellan f.d. Wimbledon-vinnaren
Bobby Riggs utmanade världsettan
Billie Jean King.
Christoffer Urborn
KÄLLA: QUINNOUNIVERSITETET
När Kvinnogemenskap grundades för snart fyrtio år sedan var
arbetet ideellt, men sedan ett
antal år tillbaka har man ett avtal
med kommunen som ger 1,5 miljoner per år som går till hyra och
lön till två heltidsanställda. Men
det är inte pengarna som sätter
käppar i hjulet.
– Det är bostadsbristen. Vi
kan inte ta in fler i våra lokaler
så vi försöka hitta andra sätt att
hjälpa kvinnorna, säger Elisabeth
Unander.
Kulturmagasinet
ETOUR
Hotade att slakta
dem
SUNDSVALL För ett år sedan
hotade en 53-­åring man en före-­
tagares döttrar. Mannen hade
tidigare praktiserat hos
företagaren . Den ena av
ÁLFNRUQDEOHYVnUlGGDWWKRQ
kissade på sig. Mannen sa att
KDQVNXOOHVODNWDGHWUH
G|WWUDUQDRFKG|GDGHUDV
pappa. Mannen som förnekar
EURWWlUQXnWDODGI|URIUHGDQGH
RFKRODJDKRWVNULYHU'DJEOD-­
det.
Ska föreläsa. Författaren
Carina Aynsley Foto: Privat
KER:
SÖ
T
E
T
E
T
SI
R
E
IV
N
U
T
IT
M
AVDELNINGS/PROJEKTEKONOMER
Ref. nr MIUN 2013/534
FÖRVALTNINGS OCH BIBLIOTEKSEKONOM
Ref. nr MIUN 2013/533
Tjänsterna är placerade vid Ekonomiavdelningen,
Campus Östersund eller Campus Sundsvall.
För mer information om tjänsten och ansökan se:
WWW.MIUN.SE/JOBB.
SPETSFORSKNING OM TURISM
ETOUR ÄR ETT forskningscenter vid Mittuniversitetet i
Östersund som arbetar med kunskapsdriven turismutveckling. Vår forskningsmiljö är internationell och tvärvetenskaplig med många forskningsprojekt i nära samarbete med turistnäringens aktörer. ETOUR är också nära
kopplat till den utbildning inom turism som finns vid
Mittuniversitetet.
varit anmäld för våldtäkt
misstänks nu ha våldtagit igen.
Det var för ett halvt år sedan som
en kvinna anmälde att hon blivit
våldtagen av mannen i en bostad
i Sundsvall. Nu har samma man
blivit anmäld igen. Eftersom
polisen hade dåligt med uppgifter
gick det inte att identifiera
mannen i tid, säger kammaråklagare Lisa Eriksson till Dagbladet.
ETOUR FORSKAR OM förutsättningar och processer av
betydelse för destinationsutveckling. Våra prioriterade
forskningsområden är naturbaserad turism, digitala
destinationer, evenemang, popkulturturism, och arbetsliv.
Sista ansökningsdag är 10 april 2013.
6
NYHETER
DALBLADET – FREDAG 7 MARS 2014
NYHETER
DALBLADET – FREDAG 7 MARS 2014
7
Vad ser du mest
fram emot här
ikväll?
Maja Lundman
– Ha kul och träffa folk.
<&=**1%&*'#(>&1%-)%(0#-'&35**(0#$-=8%&#%(8'**%#(%1.)+).'.'&#%9
Denise Ludvigsson
– Jag vet inte, men att ha kul!
:'.(4%##6()#$'#(,&)6.(;"(6%1'&(%..($5&%(0#-'&(1+7**'#9( (
Foto: Rickard Törnhjelm ?(6)83%**'#(4%##6('#(:@(;"(;*%.6(=A3(6;'*%-'(806)1(45&(-'(,%-60$#%9
Sportlovsaktiviteter för alla nattugglor i Njurunda
NJURUNDA Mängder av ungdomar stod utanför Opalen i
Njurunda minuterna innan insläppet till årets Midnajtsrally.
Förra årets sportlovssuccé bjöd under natten in till bland annat
fotbollsturnering, baddisco och musikuppträdanden.
– Vi hoppas på 400 besökare i år, säger arrangör Johanna
Andersson.
C)(3%&()#.'(35&.(#"$=#.)#$(
#'$%.)+.(4&"#(45&7*-&%&#%(=A3(
+)(3"**'&(5;;'.(.)**(1*=A1%#(4'89
Med liveband, radiobilar, dansgolv och sumodräkter lockade
Midnajtsrally en stor skara
ungdomar
till
Njurunda.
Evenemanget arrangerades av länets fritidsgårdar för tredje gången och pågår från klockan 21-05
för alla nattugglor i Sundsvall. En
lite udda tid för sportlovsaktiviteter kan man tycka, men det finns
en förklaring.
– Ungdomarna kommer inte
till fritidsgårdarna på dagarna.
Vi har inte hört någonting negativt från föräldrarna och vi håller öppet till klockan fem för att
Julia Ahola
– Träffa kompisar
/0&13%.%3%.%&#%(0;;.&7--'()(>0*%#()(,5&B%#(%+(1+7**'#9
ungdomarna ska kunna ta sig
hem, det är då första bussen går,
säger Johanna Andersson.
Bland vimlet av ungdomar strosar trollkarlen Anders Sebring,
eller Arkadia som han kallar sig
när han uppträder.
– Det är lite förvirrande, jag är
van vid företagsgigg i vanliga fall.
Men det känns bra, alla är glada,
säger han om att uppträda för
ungdomarna efter att ha avslutat
ett trick för några av besökarna.
!"#$%&'()*&+"(%,-.#%,(/
Vid 21.30 hördes toner av gitarr
C)-('#.&D#(6.&588%-'(0#$-=8%&#%()#((((=A3(0.(3'*%(#%..'#9
och fiol inne i lokalens aula. Det var
indiepunkduon Gurkhatahatarna
som spelade sitt öppningsnummer
”Här dansar herr gurka”. Även om
publiken inte var stor höll sångaren humöret uppe och förklarade
duons kärlek för gurkor med sina
melodier.
E)=61;'&6=#%*(0#-'&35**(10#-'&#%9
På andra sidan gården, i
Njurundahallen, var det full aktivitet. Ungdomarna spelade fotboll på övervåningen och övade
att skjuta i en skyttesimulator. På
andra sidan hallen var det baddisco med DJ och discoljus över
hopptornet.
Om inte det skulle locka kan
man alltid ta sig över gatan till
Nolbybacken.
- Skidbacken kommer att hålla
öppet till klockan 12 på natten,
säger Johanna Andersson.
Kvällen var till stor del
lugn. Till alla föräldrar som
var oroliga för säkerheten kan
Johanna Andersson skänka några
lugnande ord.
– Vi är jättemånga som jobbar.
Vi är 28 stycken från fritidsgårdarna och polisen har volontärer
på plats, säger hon.
Oscar Falk Dahlin
!"#$%&'#()(*)+',%#-'.(/0&12
3%.%3%.%&#%(45&1*%&%-'(6)#(
17&*'1(45&($0&1%(8'-(6"#$9
Lesley Athanasiadis
– - Fotbollscupen. Vi ska vinna!
6
NYHETER
DALBLADET – FREDAG 7 MARS 2014
NYHETER
DALBLADET – FREDAG 7 MARS 2014
7
Vad ser du mest
fram emot här
ikväll?
Maja Lundman
– Ha kul och träffa folk.
<&=**1%&*'#(>&1%-)%(0#-'&35**(0#$-=8%&#%(8'**%#(%1.)+).'.'&#%9
Denise Ludvigsson
– Jag vet inte, men att ha kul!
:'.(4%##6()#$'#(,&)6.(;"(6%1'&(%..($5&%(0#-'&(1+7**'#9( (
Foto: Rickard Törnhjelm ?(6)83%**'#(4%##6('#(:@(;"(;*%.6(=A3(6;'*%-'(806)1(45&(-'(,%-60$#%9
Sportlovsaktiviteter för alla nattugglor i Njurunda
NJURUNDA Mängder av ungdomar stod utanför Opalen i
Njurunda minuterna innan insläppet till årets Midnajtsrally.
Förra årets sportlovssuccé bjöd under natten in till bland annat
fotbollsturnering, baddisco och musikuppträdanden.
– Vi hoppas på 400 besökare i år, säger arrangör Johanna
Andersson.
C)(3%&()#.'(35&.(#"$=#.)#$(
#'$%.)+.(4&"#(45&7*-&%&#%(=A3(
+)(3"**'&(5;;'.(.)**(1*=A1%#(4'89
Med liveband, radiobilar, dansgolv och sumodräkter lockade
Midnajtsrally en stor skara
ungdomar
till
Njurunda.
Evenemanget arrangerades av länets fritidsgårdar för tredje gången och pågår från klockan 21-05
för alla nattugglor i Sundsvall. En
lite udda tid för sportlovsaktiviteter kan man tycka, men det finns
en förklaring.
– Ungdomarna kommer inte
till fritidsgårdarna på dagarna.
Vi har inte hört någonting negativt från föräldrarna och vi håller öppet till klockan fem för att
Julia Ahola
– Träffa kompisar
/0&13%.%3%.%&#%(0;;.&7--'()(>0*%#()(,5&B%#(%+(1+7**'#9
ungdomarna ska kunna ta sig
hem, det är då första bussen går,
säger Johanna Andersson.
Bland vimlet av ungdomar strosar trollkarlen Anders Sebring,
eller Arkadia som han kallar sig
när han uppträder.
– Det är lite förvirrande, jag är
van vid företagsgigg i vanliga fall.
Men det känns bra, alla är glada,
säger han om att uppträda för
ungdomarna efter att ha avslutat
ett trick för några av besökarna.
!"#$%&'()*&+"(%,-.#%,(/
Vid 21.30 hördes toner av gitarr
C)-('#.&D#(6.&588%-'(0#$-=8%&#%()#((((=A3(0.(3'*%(#%..'#9
och fiol inne i lokalens aula. Det var
indiepunkduon Gurkhatahatarna
som spelade sitt öppningsnummer
”Här dansar herr gurka”. Även om
publiken inte var stor höll sångaren humöret uppe och förklarade
duons kärlek för gurkor med sina
melodier.
E)=61;'&6=#%*(0#-'&35**(10#-'&#%9
På andra sidan gården, i
Njurundahallen, var det full aktivitet. Ungdomarna spelade fotboll på övervåningen och övade
att skjuta i en skyttesimulator. På
andra sidan hallen var det baddisco med DJ och discoljus över
hopptornet.
Om inte det skulle locka kan
man alltid ta sig över gatan till
Nolbybacken.
- Skidbacken kommer att hålla
öppet till klockan 12 på natten,
säger Johanna Andersson.
Kvällen var till stor del
lugn. Till alla föräldrar som
var oroliga för säkerheten kan
Johanna Andersson skänka några
lugnande ord.
– Vi är jättemånga som jobbar.
Vi är 28 stycken från fritidsgårdarna och polisen har volontärer
på plats, säger hon.
Oscar Falk Dahlin
!"#$%&'#()(*)+',%#-'.(/0&12
3%.%3%.%&#%(45&1*%&%-'(6)#(
17&*'1(45&($0&1%(8'-(6"#$9
Lesley Athanasiadis
– - Fotbollscupen. Vi ska vinna!
8
KULTUR & NÖJE
Schlaget i Solna
avgörs i morgon
SUNDSVALL Sundsvallssonen
Yohio tog sig enkelt vidare
direkt till finalen från den
första deltävlingen och har
haft lång tid att ladda upp inför finalen.
Efter fyra deltävlingar och en
andra chans är det i morgon
dags för årets final i
melodifestivalen.
Förra året slog han igenom
med buller och brak med låten
”Heartbreak hotel”. Då slutade
han på en andra plats. I år han
han skrivit låten ”Til the end” tillsammans med Schlagerveteranen
Andreas Johnsson och med startnummer sju i finalen hoppas
Yohio på att ta sig ända till finalen
i Danmark.
I ett videoklipp på st.nu hälsar
han till alla Sundsvallsbor och
säger att han är väldigt stolt för
att få representera Sundsvall i
tävlingen.
Inleder finalen gör Anton Ewald
med låten ”Natural” och en av
årets skrällar Ace Wilder får äran
att avsluta med låten ”Busy doing
nothin”. Men det absolut sista
numret får vi se när vinnaren har
korats.
Enligt oddsen kommer ingen av
dessa vinna. Bäst till ligger nämligen veteranen Sanna Nielsen
och hennes schlagerpowerballad
”Undo”.
Sara Carlzén
DALBLADET – FREDAG 7 MARS 2014
Regissören som jobbar inifrån
SUNDSVALL Skådespelerskan
och regissören Lena
Mossegård är aktuell med pjäsen ”Jävla parasiter”.
Hon tror att hennes dubbla
yrkesroll kan vara både en
nackdel och en fördel när det
kommer till hennes sätt att
regissera. – Fördelen är att jag kan sätta
mig in i skådespelarnas arbetsprocess och låta den ta sin tid.
Andra regissörer kan nog vilja
se en snabbare utveckling i karaktärsarbetet, men jag har tålamod.
Den här gången började jag
pjäsarbetet med att bara observera skådespelarna och anteckna
som en galning. De första två
veckorna lät jag Albin och Miriam
(de två skådespelarna. red. anm.)
experimentera själva med manuset. Jag ville undersöka deras
kemi. Först senare började jag
komma med förslag. Klickade direkt
Lena Mossegård kände manusförfattarinnan Ninna Tersman sedan
tidigare och hon visste direkt när
hon läste manuset att hon ville
iscensätta det.
– Det är vanligt att teaterbesökare blir skrivna på näsan med
en problembild, den här pjäsen är
inte så. Problemet visas här upp
genom de två unga människornas
relation.
Lena Mossegård kände på sig
Lena Mossegård tycker att ”Jävla parasiter” har varit ett drömjobb.
att processen skulle gå som hon
hoppades, men det går aldrig att
vara säker. Det blev hon ganska
snabbt
– Albin har jag ju jobbat med tidigare och visste att han var lämpad för rollen. Miriam hade jag
sett på scen och anade att hon var
passade för rollen, men jag visste
inte hur kemin dem emellan skulle vara. Det blev helt fantastiskt.
Lena Mossegård bryr sig väldigt
mycket om formspråket, musiken
och scenografin har varit grundläggande i det övriga arbetet. – Scenografen och musikern
och jag är högintensiva personer
alla tre, men skådespelarna är lite
mer down to earth, säger hon och
skrattar.
För-­ och nackdelar
Lena säger att fördelarna med
att vara skådespelare när man
regisserar är att kunna se arbetet
inifrån. Hon har då lätt för att gå
Foto: Rickard Törnhjelm
in i karaktärerna. Däremot tror
hon att det kan vara svårt att se
slutprodukten. Att inte gå in på
detaljnivå hela tiden.
– Ibland måste jag lära mig att
backa och se helheten, säger hon.
Pjäsen har tidigare aldrig satts
upp i Sverige men har vunnit
pris på Nya Zeeland. Lena hoppas göra människor engagerade i
frågorna den berör.
Ellinor Gotby Eriksson
Provokativa parasiter skakar om utan förspel
SUNDSVALL En frenetiskt skri-
vande ung man vid ett skrivbord. Bakom honom syns fingrar som trevar sig igenom en
persienn, ackompanjerade av
klubbliknande tempomusik.
Ingen tid slösas bort på någon
form av upptakt, och det är
som det ska vara.
På förhandsvisningen av ”Jävla
parasiter” på Konsertteatern dras
publiken omgående in i ett avskalat rum på en flyktingförläggning.
Redan efter de första replikerna känns det som att rummet vi
befinner oss i har krympt, detta
är en tempofylld föreställning
utan förspel.
En utåtagerande och provokativ ung kvinna kastar sig rakt
över en snäll men passivt aggressiv ung man. Initialt tycker jag
mig ana en klyschig ”motpoler
attraherar”-historia men märker
snart att det inte är poängen med
deras något stereotypa karaktärer, det är inte det vi ska lägga
fokus på.
Det handlar om två unga människor som genom att klä ut sig
och hitta på absurda karaktärer
försöker uttrycka det som egentligen inte går att uttrycka. Det som
egentligen är för smärtsamt för
att beröra. Emellanåt kastas posttraumatiska minnen mellan dem
lika lättvindigt som leksakerna
som utgör den sparsmakade
rekvisitan.
Manuset växlar mellan att vara
genialt med små vackra subtila
metaforer om sovande föräldrar
och uttorkade blomkrukor, till
övertydliga kommentarer som
drar ner helhetsintrycket. Men
det dras bara ner minimalt, för
i det stora hela känns skådespelarna lika trovärdiga som deras
roller känner sig misstrodda och
svikna. Av hela samhället och av
världen.
Ellinor Gotby Eriksson
IDROTTSVETENSKAP, 180 HP
Brinner du för idrott och hälsa? I så fall är det idrottsvetenskapliga
programmet något för dig. Programmet står för kraft och framåtanda
och ger dig en bred bas inom det idrottsvetenskapliga fältet med
fördjupning mot träningsprocessen, ledarskap och coaching i syfte
att nå prestations- och hälsoutveckling.
MAGISTERPROGRAM I IDROTTSVETENSKAP, PRESTATIONSUTVECKLING
MED INRIKTNING MOT ELITIDROTT, 60 HP
Magisterprogrammet erbjuder en kvalificerad utbildning med fokus
på prestationsanalys, idrottsfysiologi, träningslära och coachning inom
det idrottsvetenskapliga området.
För mer information se:
www.miun.se/ihv
Vid kontakt:
[email protected]
Ansök senast 15 april.
I morgon är det premiär för ”Jävla Parasiter” på Konsert-­
teatern. Pjäsen visar ett explosivt möte mellan två tonåringar
i väntan på asyl.
Foto: Lia Jacobi
KER:
MITTUNIVERSITETET SÖ
KER:
MITTUNIVERSITETET SÖ
AVDELNINGS/PROJEKTEKONOMER
AVDELNINGS/PROJEKTEKONOMER
Ref. nr MIUN 2013/534
Ref. nr MIUN 2013/534
FÖRVALTNINGS OCH BIBLIOTEKSEKONOM
FÖRVALTNINGS OCH BIBLIOTEKSEKONOM
Ref. nr MIUN 2013/533
Ref. nr MIUN 2013/533
Tjänsterna är placerade vid Ekonomiavdelningen,
Campus Östersund eller Campus Sundsvall.
Tjänsterna är placerade vid Ekonomiavdelningen,
Campus Östersund eller Campus Sundsvall.
För mer information om tjänsten och ansökan se:
WWW.MIUN.SE/JOBB.
För mer information om tjänsten och ansökan se:
WWW.MIUN.SE/JOBB.
Sista ansökningsdag är 10 april 2013.
Sista ansökningsdag är 10 april 2013.
KULTUR & NÖJE
DALBLADET – FREDAG 7 MARS 2014
Theresa Bystedt, verksamhetsansvarig på musikklubben Pipeline, hoppas att det kommer mycket folk till festivalen.
9
Foto: Rickard Törnhjelm
Antirasistisk festival på Pipeline
SUNDSVALL Den första helgen
i maj anordnar Pipeline en
heldagsmanifestation mot
rasism. Sundsvallsborna
kommer att kunna se artister,
komiker och föreläsare ta sig
an frågan om allas lika värde.
– Det är en hjärtefråga för
mig och hoppas att det blir
väldigt stort, säger Theresa
Bystedt.
Lördagen den 3 maj arrangerar
musikklubben Pipeline en dags-­
festival under parollen ”Sundsvall
mot rasism”.
Tillsammans med ett tret-­
tiotal lokala föreningar och
organisationer hoppas man att
Sundsvallsborna ska visa att ra-­
sister inte hör hemma i staden.
Hoppas på stora artister
Varje medarrangör bidrar med
500 kronor var, och även kommu-­
nen är med på ett hörn.
– Ja, de har bidragit med 20 000
kronor så nu kan vi förhoppnings-­
YLVERNDÁHUVW|UUHDUWLVWHUVlJHU
Pipelines verksamhetsansvarige
Theresa Bystedt.
Idén till evenemanget väcktes
i december i samband med en de-­
monstration på torget mot våldet
i Kärrtorp. Då medverkade 300-­
400 personer, något som man nu
satsar på att överträffa.
– Det är en jätteviktig fråga så
vi hoppas såklart att det kommer
mycket folk, säger hon.
några problem, säger Theresa
Bystedt.
”Linje 17” intresserade
I dagsläget är två musikakter
bokade, Sundsvallsfödda singer
song-­witern Vincent Jedselius
och punkbandet The Baboon
Sundsvalls kommunfullmäktige ställer sig bakom initiativet
med en festival mot rasism.
Alla förutom
Sverigedemokraterna.
– Men det kanske hade varit
konstigt om ett rasistiskt parti
skulle lägga pengar på att
sprida anti-rasism, säger
Theresa Bystedt.
När Pipeline anordnar en temadag
mot rasism är alla kommunpar-­
tier förutom Sverigedemokraterna
representerade.
Alla är välkomna
En offentlig inbjudan har skickats
ut via klubbens Facebook-­sida,
och där har studentförbund och
partier fått anmäla sitt intresse
och bidrag.
– Jag tycker att det är konstigt
att vi blir exkluderade och att man
Christoffer Urborn
Ingen högre säkerhet
Att så många politiska partier
och ungdomsförbund är med
och bidrar är inget som oroar
arrangören.
– Vi är partipolitiskt obundna så
jag tror inte att det kommer vara
IDROTTSVETENSKAP, 180 HP
Brinner du för idrott och hälsa? I så fall är det idrottsvetenskapliga
programmet något för dig. Programmet står för kraft och framåtanda
och ger dig en bred bas inom det idrottsvetenskapliga fältet med
fördjupning mot träningsprocessen, ledarskap och coaching i syfte
att nå prestations- och hälsoutveckling.
Deltar inte mot rasismen
SUNDSVALL Alla partier i
Show, men klubben förhandlar
med ytterligare namn. Bland
annat kommer troligtvis nät-­
verket bakom manifestationen i
Kärrtorp, ”Linje 17”, att föreläsa.
MAGISTERPROGRAM I IDROTTSVETENSKAP, PRESTATIONSUTVECKLING
MED INRIKTNING MOT ELITIDROTT, 60 HP
Magisterprogrammet erbjuder en kvalificerad utbildning med fokus
på prestationsanalys, idrottsfysiologi, träningslära och coachning inom
det idrottsvetenskapliga området.
inte vill samverka. Men det är
inget jag kommer gå på då jag har
andra saker för mig, säger Johnny
Skalin distriktsordförande för
Sverigedemokraterna i Sundsvall.
För mer information se:
www.miun.se/ihv
Vid kontakt:
[email protected]
Ansök senast 15 april.
Verkar inte förvånad
Theresa Bystedt är verksamhets-­
ansvarig och säger att det är na-­
turligt att Sverigedemokraterna
väljer att inte medverka. Dock
skulle det inte påverka något.
– Det skulle vara lite hyck-­
leri att ett rasistiskt parti skulle
VW|GMD DQWLUDVLVP 3OXV DWW ÁHUD
medarrangörer kanske troligtvis
LQWHYLOOVWnSnVDPPDDIÀVFKVRP
dem, säger Theresa Bystedt.
Hon får även medhåll av med-­
arrangören Erik Åslund från det
lokala nätverket Sundsvall mot
rasism.
– Ingen har fått en personlig
inbjudan. Men det är väl som van-­
ligt att de spelar offerrollen och
ETOUR
SPETSFORSKNING OM TURISM
Johnny Skalin (SD) kommer
inte att besöka festivalen på
Pipeline.
Foto: SD
menar att de är utstötta, säger
han.
Christoffer Urborn
ETOUR ÄR ETT forskningscenter vid Mittuniversitetet i
Östersund som arbetar med kunskapsdriven turismutveckling. Vår forskningsmiljö är internationell och tvärvetenskaplig med många forskningsprojekt i nära samarbete med turistnäringens aktörer. ETOUR är också nära
kopplat till den utbildning inom turism som finns vid
Mittuniversitetet.
ETOUR FORSKAR OM förutsättningar och processer av
betydelse för destinationsutveckling. Våra prioriterade
forskningsområden är naturbaserad turism, digitala
destinationer, evenemang, popkulturturism, och arbetsliv.
10
SPORT
DALBLADET
– TORSDAG
6 MARS
2014
DALBLADET
– FREDAG
7 MARS
2014
Elitlag startas av
förre storåkaren
SKIDOR Ett nytt proffslag i
längdskidåkning startas av
Vladimir Smirnov och Olof
Hellström.
I år siktar man på att åka
bra i de tävlingar som är kvar
och inför nästa säsong vill man
fylla på truppen med några
riktiga toppåkare och tillhöra
eliten inom sporten.
Laget gör debut den 29 mars
i Swix Ski Classic i Åre.
Lämnar omdiskuterad
betalsajt
TRAV Roberth Bergh tackade
först ja till att bidra med tips
till V75 och V86 på den
planerade betalsajten
”spelvärde.se”.
Hemsidan har, under en
längre tid, försökt värva olika
travtränare mot betalning. Nu
skriver Robert Bergh på sin
blogg att han hoppar av.
– Det blev bara en negativ
syn på det nya upplägget. Det
skulle innebära mycket mer
jobb och jag tycker att det
räcker som det är. Anledningen
till att jag tackade ja från
början var att jag tyckte att det
gynnade travsporten om jag var
med.
Timrå IK utbildar
föräldrar
ISHOCKEY 140 föräldrar i sju
olika ungdomslag. Timrå gör
nu en storsatsning för att
utbilda hockeyföräldrar i hur
de ska stötta sina barn.
– När ett barn kommer hem
från en match fråga inte ”Hur
gick det?” Fråga istället ”Hade
du kul idag?” Säger utbildaren
Lena Munther, till
Västernorrlands
Idrottsförbund.
Frågorna som tas upp i
utbildningen handlar om vad
som är rimligt att barnet klarar
själv, vad de vill att barnet ska
få ut av idrotten samt hur en
förälder beter sig på läktaren, i
omklädningsrummet och vid
matbordet hemma.
– Den här satsningen har
varit efterfrågad av
föräldrarna, säger Mats
Eriksson, ordförande i TIK
Ungdom.
&XUOLQJGDPHUQDNDQVQDUWWYLQJDVÁ\WWDXWIUnQKDOOHQ3nELOGHQV\QV0DULD:HQQHUVWU|P
Foto: Rickard Törnhjelm
Kommunen curlar inte
för sina silverhjältar
SUNDSVALL Damlaget i
curling hann knappt hem till
Sundsvall med sitt OS-silver,
innan väskorna ska packas
igen för VM i Kanada. Mitt i
framgångarna oroas laget av
om de överhuvudtaget kommer att ha någon träningslokal i framtiden. Även om curling är en mycket
framgångsrik och anrik sport i
Sundsvall, är det långt ifrån den
medlemstätaste. Ett nytt avtal
väntar mellan curlingföreningen
i Sundsvall och kommunen, och
förhandlingarna är i full gång.
Mörk framtid
Hyran ska höjas och därmed även
medlemsavgiften för curlingfören-­
ingen. Damlandslaget som tränar
i lokalerna ser inte ljust på saken.
– Det blir en ond cirkel alltihop.
Höjs avgiften kommer föreningen
att förlora medlemmar, och blir vi
färre blir det ännu dyrare för oss
som hänger kvar. Tillslut kom-­
mer vi omöjligt kunna ha kvar
vår träningslokal, säger Christina
Bertrup, och Maria Wennerström
nickar instämmande.
Kan missa OS
Utan träningslokal blir kon-­
sekvenserna för laget minst
sagt tunga. Det som bekymrar
dem mest är tanken på nästa
vinter-­OS.
– Det är helt uteslutet att vi
kommer kunna ta oss dit om det
fortsätter på den här vägen, säger
Maria Wennerström.
På kultur-­ och fritidsförvalt-­
ningen på Sundsvalls kommun
bemöter man oron från curling-­
entusiasterna med att trycka på
ett rättviseperspektiv.
– Vi kan inte ta hänsyn till om
en klubb har bra eller dålig eko-­
nomi när vi sätter hyran för de
olika föreningslokalerna. Det ska
Ger inte upp
Nu lutar det mot en rejäl höjning
av den medlemsavgift som bara
för två år sedan fördubblades för
curlingföreningen.
– Det här känns inte alls kul,
man är hela tiden orolig för hur
det kommer att bli. Ingenting
ETOUR
SPETSFORSKNING OM TURISM
ETOUR ÄR ETT forskningscenter vid Mittuniversitetet i
Östersund som arbetar med kunskapsdriven turismutveckling. Vår forskningsmiljö är internationell och tvärvetenskaplig med många forskningsprojekt i nära samarbete med turistnäringens aktörer. ETOUR är också nära
kopplat till den utbildning inom turism som finns vid
Mittuniversitetet.
vara lika för alla. Vi utgår från
samma kvadratmeterhyra, säger
Lars-­Erik Återgård på kultur-­ och
fritidsförvaltningen.
Han förklarar sedan att det
självklart skulle vara tråkigt ifall
curlingen upphörde i Sundsvall
och att damerna inte kommer
iväg på nästa OS, men att nämn-­
den måste ha en klar linje att för-­
hålla sina beslut efter.
Att det tidigare har varit rela-­
tivt billigt för föreningen att hålla
igång sin verksamhet beror främst
Sn HOGVMlODUQD (FNH %UXQHÁRGV
och Acke Norgrens ideella arbete.
Det var nämligen de som samlade
ihop pengar och ordnade så att
curlinghallen byggdes år 1980.
– Det är på grund av det ide-­
ella arbetet under 80-­talet som vi
har haft ett fördelaktigt hyresav-­
tal med kommunen fram till nu,
säger curlinghallens intendent
Anders Rodin.
ETOUR FORSKAR OM förutsättningar och processer av
betydelse för destinationsutveckling. Våra prioriterade
forskningsområden är naturbaserad turism, digitala
destinationer, evenemang, popkulturturism, och arbetsliv.
&KULVWLQD%HUWUXSRFK0DULD
:HQQHUVWU|P
Foto: Rickard Törnhjelm
känns riktigt säkert för framtiden
längre, säger Christina Bertrup.
Även om framtiden ser mörk
ut så ger Maria Wennerström
och Christina Bertrup inte upp
hoppet.
– En rimlig lösning från kom-­
munen är självklart vad vi vill ha.
En lösning så att curling inte blir
en alldeles för dyr sport. Nu stäl-­
ler vi in fokus på VM-­guld istället,
säger de.
Lovisa Allocco
IDROTTSVETENSKAP, 180 HP
Brinner du för idrott och hälsa? I så fall är det idrottsvetenskapliga
programmet något för dig. Programmet står för kraft och framåtanda
och ger dig en bred bas inom det idrottsvetenskapliga fältet med
fördjupning mot träningsprocessen, ledarskap och coaching i syfte
att nå prestations- och hälsoutveckling.
MAGISTERPROGRAM I IDROTTSVETENSKAP, PRESTATIONSUTVECKLING
MED INRIKTNING MOT ELITIDROTT, 60 HP
Magisterprogrammet erbjuder en kvalificerad utbildning med fokus
på prestationsanalys, idrottsfysiologi, träningslära och coachning inom
det idrottsvetenskapliga området.
För mer information se:
www.miun.se/ihv
Vid kontakt:
[email protected]
Ansök senast 15 april.
SPORT
DALBLADET – FREDAG 7 MARS 2014
11
En klubb med spets
Amanda Väyrynen är 13 år och bronsmedaljör i junior-­SM i bågskytte.
Foto: Jesper Jäger-Ärlestad
I den lilla lokalen mittemot universitetet samlas bågskytteentusiaster i alla
åldrar.
Filmvärlden föder fler bågskyttar
BÅGSKYTTE I en liten fönsterlös
källare håller Sundsvall/
Ortvikens Bågskytteklubb till
under vintern och tränar. Där
samlas skyttar i alla åldrar och
övar sin pricksäkerhet med pil
och båge.
– Det är ingen farlig sport.
Största skaderisken är att man
springer in i pilen när man ska
ta ut den ur väggen, säger Rune
Andersson, klubbens
ordförande.
Källaren är trång men där nere
står ett tiotal skyttar och släpper
iväg pil efter pil. Klubben har totalt
kring 50 medlemmar i olika åld-­
rar. De senaste åren har Rune sett
en extra ökning med unga som vill
prova på och han tror också sig veta
vad det beror på.
– Jag tror det beror på Hunger
Games. Alla vill bli den nya Katniss
och skjuta båge, säger han.
Nya medlemmar måste gå en sex
veckor lång träningskurs där de får
lära sig grundteknik och säkerhet.
De har ingen åldersgräns, men det
ÀQQVQnJRWDQQDWGHWLWWDUSnLQQDQ
någon får gå på kursen.
– Vi ser till muskulär och psykisk
mognad för allas säkerhet, säger
Rune Andersson.
Bland de som är där i kväll är
Therese Lindberg med sin tolv-­
åriga dotter Signe. Tillsammans
hade de en något annorlunda väg
in i bågskyttets värld. Therese är
lärare och när Signe var prao hos
henne skulle de ha en temadag ute
i skogen.
– Jag gjorde egen båge av sly
och snöre för temats skull. Vi sköt
lite och tyckte det var kul och ville
prova skjuta på en riktig klubb,
Säger Therese
Då hittade de information på
nätet om nybörjarkursen och skrev
upp sig direkt.
– Det är så kul att man kan träna
en sport med sina barn, avslutar
hon.
Tommy Borg
Elva årige Theodor Edström får tips av tränaren.
I kväll kostar
biljetten tio öre
Men efter matchen
kan säsongen vara över
Playoff-hockey
ISHOCKEY Förlust ikväll och
säsongen är över för Sundsvall
Hockey.
Då väljer klubben att bjuda
på fri entré.
– Vi räknar med 2000 i publiken, säger Roger
Magnusson, klubbens
marknadsansvarig.
Efter nederlaget i den första
playoff-­matchen mot Kallinge/
Ronneby måste Sundsvall Hockey
nu besegra samma motstånd
i två raka matcher hemma på
Gärdehov. Klubben hoppas på
en publikfest i vad som kan bli
Måstematch
säsongens sista match.
– Med hjälp av bidrag från före-­
tag och andra samarbetspartners
kan vi erbjuda gratisbiljetter utan
att vi förlorar något ekonomiskt,
säger Roger Magnusson.
Betala 10 öre
På Sundsvall Hockeys hemsida
driver klubben en kampanj där
både företag och privatpersoner
kan välja att lägga ett bidrag till
klubben. Företagen bidrar med
valfritt belopp medan privatper-­
soner betalar 10 öre.
– Reaktionerna har varit väl-­
digt positiva. Vi tror det här kan
Kan John Westin rädda Sundsvall från ett antiklimax?
skapa ett större intresse kring
klubben, säger Roger Magnusson.
Publiksifrrorna sjunker
Förra året hade klubben ett
publiksnitt på 850 personer i
grundserien, i år har det sjunkit
med över 300 personer. Roger
Magnusson är trots det nöjd med
årets publiksiffror.
– De har varit ok, men själv-­
klart kan det bli bättre.
Foto: Daniel Tausis
19:00 är det nedsläpp på
Gärdehov och vid seger för
Sundsvall Hockey spelas nästa
match redan på lördag.
Adam Bäck
REDAKTIONEN
Nyhetschef
Gustav Franzén
Nattchef
Anton Andersson
Bildredaktör
Jesper Jäger Arlestad
Webbredaktörer
Ellinor Gotby Eriksson
Rebecca Öhman
Redigerare
Josefin Grunér
Jenny Stjernström
Reportrar
Sara Carlzén
Tommy Borg
Lovisa Allocco
Christoffer Urborn
Oscar Falk Dahlin
Följ oss på webben
Isak Boström
Carl-Fredrik Eriksson
Adam Bäck
Fotografer
Angelica Linde
Vanessa Andersson
Daniel Tausis
Rickard Törnhjelm
bit.ly/1i8XkaG
Dalbladet
@dalbladet
@Dalbladet
”Synd att en ska behöva ha kvinnodagen”
Hon är en av Sundsvalls mäktigaste kvinnor, en lokalkändis och
framförallt VD på Näringslivsbolaget i Sundsvall.
— Allt har egentligen bara varit tillfälligheter, säger Anita
Öberg.
hon är att kvinnor inte tar för sig
lika mycket som männen. Som
före detta postdistriktschef kom-­
mer hon ihåg när nya sekreterare
skulle anställas.
— Kvinnorna var bara glada att
få tjänsten, de hade inga krav på
lön utan tog emot det som erbjöds.
Männen däremot hade vässade
armbågar och satte lönekrav på
direkten.
Varför just hon lyckats komma
upp i sin höga position har hon
inget direkt svar på.
— Jag har nog bara varit orädd,
och jag har alltid ställt lönekrav
på alla anställningsintervjuer jag
varit på. Man måste vara sig själv
för att lyckas.
Anita Öberg brukar vara ute och
föreläsa på kvinnodagen men i
år åker hon till Stockholm med
familjen. Egentligen är hon nega-­
tivt inställd till hela idén med en
speciell dag för bara kvinnor.
— Det är svårt att förstå att det
är 2014, det är så ledsamt att det
ser ut såhär, säger hon.
I dag är endast var femte chef i
Sundsvall kvinna men att kvotera
in kvinnor anser hon inte är lös-­
ningen på den ojämnställdhet som
ÀQQVLQRPVYHQVNWQlULQJVOLY
— Jag skulle aldrig godkänna
att bara bli anställd på grund av
mitt kön. Jag vill komma in på
mina meriter och för att jag är mig
själv, säger hon.
Det största problemet anser
ST-området idag
Anita Öberg, VD vid Näringsbolaget, skulle aldrig säga ja till ett jobb bara för att de ville
anställa en kvinna.
Foto: Vanessa Andersson
Rebecca Öhman
Prognosen för södra Norrland är i dag:
Säker
Ganska säker
Sverige i dag:
Osäker
Mitt på dagen
I kväll
Sundsvallsområdet:
Sundsvallsområdet:
Omkring halvklart och i huvudsak uppehåll. 14
till 21 grader.
Soligt väder. 13 till 18 grader.
+20
Inre
Medelpad
+20
Ytterhogdal
Ramsjö
måttlig
Gnarp
Hassela
Ljusdal
Halvklart till
mulet väder och mest uppehåll. 18
till 22 grader.
Torsdag
Fredag
Indalsalven
Indalsalven
Lju
nga
n
Lju
nga
n
+16
+13
Ljusdal
Sjövädret
i dag
Inre
Medelpad
Syd 4-8 m/s.
God sikt.
Klart till halvklart
väder. 14 till 20 grader.
Temperatur (Sundsvall)
senaste 14 dagarna
Lördag
25
+15/+20
20
15
Söndag
10
Ljusdal
5
5/6
+15/+20
11/6
Vädret i går kl 14
+16
+17
+17
+16
Sundsvall
Timrå
Ånge*
Torpshammar
Vinden igår (m/s) kl 14
Kuggören
Brämön
Lungö
Skagsudde
S
S
SO
V
7
5
5
4
Liden*
Gnarp*
Hassela*
+15
+19
+17
*beräknat värde
Vädertoppen* i går (Sverige)
Kallast
-2
+24
Varmast
Blåsigast NV 12
Nederbörd 31.7
Börtnan
Gladhammar
St Sjöfallet
Parkalompolo
*under perioden 20-14
Solen
Upp kl.
Ned kl.
I dag
I morgon
02.53
22.51
02.54
22.51
Månen
Upp kl.
Ned kl.
I dag
17.04
01.19
I morgon
18.35
01.46
VÄDEROMSLAG?
Ring ST:s TELE-och SMS-TJÄNST
0900-20 00 288 Uppdat. varjeStim!!! Kost. 9.90 kr /min
Lok. detaljer, nederbörd närm. 3 tim, Kustväder, Reseväder mm.
Färska prognoser - 5 gånger om dagen
Lokala prognoser - ort för ort i hela landet
Hela världens väder med satellitbilder
måttlig
Härnösand
Hassela
18/6
2
10
8
6
4
2
0
5/6
8
9
11
10
11/6
18/6
12
Europastäder Torsdag
Fredag
Världsstäder Torsdag
Aten
Barcelona
Berlin
Bryssel
Budapest
Rom
Helsingfors
Köpenhamn
Prag
Lissabon
London
Moskva
Oslo
Paris
Reykjavik
+29 sol
+22 sol
+25 moln
+19 regn
+30 moln
+29 sol
+19 mulet
+25 skur
+24 moln
+24 sol
+19 skur
+18 sol
+23 åska
+18 moln
+12 moln
Fredag
+24 sol
+33 sol
+35 sol
+24 sol
+27 sol
+20 sol
+24 sol
Bangkok
Beijing
Chicago
Kairo
Kapstaden
Lima
Los Angeles
Mexico City
Nairobi
New Delhi
New York
Rio
Singapore
Sydney
Tokyo
Turistorter
Algarve
Antalya
Catania
Kreta
Larnaca
Las Palmas
Malaga
+31sol
+24sol
+32sol
+25skur
+29sol
+33sol
+18sol
+23moln
+31sol
+22 moln
+17skur
+18sol
+20sol
+22moln
+12sol
Torsdag
+22sol
+37sol
+34sol
+27sol
+28sol
+21moln
+30sol
Mallorca
Malta
Neapel
Nice
Phuket
Rhodos
Tunis
Halvklart till mulet och mest
uppehåll.
˚C
Nederbörd (Höglandsbodarna)
senaste 14 dagarna...
(mm)
Sön
Omkring halvklart och mest
uppehåll.
3
6
7
Syd 8-12 m/s.
God sikt.
Lör
Halvklart till mulet och mest
uppehåll-
1
4
Sjövädret
i kväll
Fre
Halvklart till mulet och lokala
skurar i söder.
5
+18
+9
Gnarp
Ljusdal
Tor
Kramfors
Liden
Torpshammar
Lju
Timrå
nga
n
Sundsvall
Max
Ytterhogdal
Ramsjö
+19 Ånge
+14
Normal
Ånge
Bräcke
Temp
Kväll
Natt
Härnösand
Min
+20
Liden
Torpshammar
Lju
Timrå
nga
n
Sundsvall
+17
+10
Hammarstrand
Kramfors
Indalsalven
Bräcke
Indalsalven
Hammarstrand
Ökande
molnighet i
Götaland och
Norrland. I
Svealand
soligt.
+30 åska
+34 moln
+25 mulet
+35 sol
+14 moln
+19 moln
+28 sol
+18 skur
+18 åska
+35 sol
+22 sol
+23 sol
+28 moln
+12 skur
+22 regn
Torsdag
+22 sol
+24 sol
+33 sol
+22 skur
+30 åska
+26 sol
+29 sol
Fredag
+29 skur
+30 moln
+27 moln
+34 sol
+15 skur
+19 moln
+28 sol
+18 skur
+16 mulet
+37 sol
+23 sol
+22 moln
+29 moln
+12 sol
+21 skur
Fredag
+23 sol
+24 sol
+32 sol
+23 sol
+29 skur
+26 sol
+26 sol
+30
+25
+20
+15
+10
+5
+- 0
-5
- 10
- 15
- 20
- 25
Omkring halvklart och lokala
skurar.
Omkring halvklart och mest
uppehåll.
Klart till halvklart väder.
Soligt väder.
Halvklart till mulet, under em
skurar.
Omkring halvklart och i
huvudsak uppehåll.
Omkring halvklart och i
huvudsak uppehåll.
Omkring halvklart och mest
uppehåll.
Europa i dag
+13
+11
+20
+22
+24
+31
+29
+17
+18
+23
+29
+16
+26
+32
+23
+30
+28
+35