Basın Kitini indirin - INTERCITY Rent a Car

Comments

Transcription

Basın Kitini indirin - INTERCITY Rent a Car
Sahip
olman›n
yeni
yolu
Türkiye’de
kiralanan her
4 araçtan
biri Intercity’den
%25
Araçlar›n›z› Intercity’den kiralad›¤›n›zda,
düflünmeniz gereken tek fley, onlar› keyifle
kullanman›n zevkine varmakt›r.
Bizimle otomobilin zahmetine, masraf›na de¤il;
rahatl›¤›na, dinamizmine sahip olursunuz.
Bugün Türkiye’de kiralanan her 4 araçtan birinin
Intercity taraf›ndan kiralanm›fl olmas›n›n alt›nda
yatan neden iflte bu Intercity fark›d›r.
Sizi de Intercity dünyas›na davet ediyoruz.
Bizi tan›y›n
Intercity, flirketinizin ihtiyaç duydu¤u
tüm araçlara güvenli, sürekli ve sorunsuz
bir flekilde sahip olman›z› sa¤lar.
Baflar›m›z›n kilometre tafllar›
‹lk yabanc›
yat›r›m
‹stanbul Park’›n
10 senelik
iflletme hakk›n›
ald›k
Superbrands:
En be¤enilen
marka
IFRS
(Uluslararas›
Muhasebe
Standartlar›)
Türkiye’deki
en büyük
Japon yat›r›m›
KOB‹’lere
ilk haz›r filo
Türkiye’nin
her yerinde
ikame araç
hizmeti
10.000
araç rakam›n›
aflan ilk firma
Türkiye’nin
ilk filo
kiralama
flirketi
ISO 2001
Kalite
Standartlar›
K›fl lasti¤i
uygulamas›
1991
1992
1993
1996
2004
2005
2006
2007
2008
2012
1993
Türkiye’nin bugünkü anlamda operasyonel filo kiralamas› yapan
ilk firmas› olarak kurulduk.
Türkiye’nin her yerinde müflterilerine ikame araç sa¤layan
ilk operasyonel kiralama firmas› olduk.
1996 K›fl lasti¤i uygulamas›n› bafllatt›k.
2004 Sektöründe, uluslararas› muhasebe standartlar›nda faaliyet gösteren
ilk firma olduk. (IFRS)
• Yabanc› yat›r›mc›lar, Intercity’nin baflar›l› ifl modeline ortak oldular.
• British Standarts Institute (BSI) taraf›ndan verilen ISO 9001 Kalite
Standard› belgesini sektörümüzde ilk olarak biz ald›k.
2005 Türkiye’nin “Superbrands” araflt›rmas›nda araç kiralama sektöründe
tüketicinin en be¤endi¤i marka olarak yer alan ilk ve tek araç
kiralama flirketi konumunu kazand›k.
• Kiralanan araç adedinde 10.000 araç rakam›n› aflan ilk firma olduk.
2007
2008
2012
Operasyonel kiralamay› ilk haz›r filo uygulamas›yla KOB‹’lere
ulaflt›rd›k.
Türkiye’de bugüne kadar gerçekleflmifl en büyük do¤rudan Japon
yat›r›m› Intercity için gerçeklefltirildi.
‹stanbul Park’›n 10 senelik iflletme hakk›n› ald›k.
Bizi tan›y›n
1991
Dünden bugüne, tanıtımıyla da hep önde
Bizi tan›y›n
Güçlü ve büyüyen yap›s›yla Intercity geçmiflte oldu¤u gibi bugün de size
kesintisiz, en ileri hizmeti vermeye devam ediyor. Ça¤›n gerektirdi¤i tüm
koflullara sahip bu güç sadece yurt içinde de¤il, uluslararas› planda da
sektörün standartlar›n› belirliyor.
Y›llard›r yönetti¤imiz 10 binlerce arac›n tüm bilgi ve birikimini sizin
kullan›m›n›zdaki her araç için özenle uyguluyor, benzersiz bir güven iliflkisi
oluflturuyoruz.
Oluflturdu¤umuz yeniliklerle gelifltirdi¤imiz böylesi bir kurumsal düzeyi uzaktan
izleyen, uygulama süreklili¤i gösteremeyen çeflitli firmalar›n geri kald›¤› veya
çekildi¤i hizmet yar›fl›nda güçlenerek yolumuza devam ediyoruz.
2005 y›l›nda Dünya Bankas› kuruluflu olan International Finance Corporation
ile Hollanda ve Alman Kalk›nma Bankas›’n›n bulundu¤u uluslararas› konsorsiyum
Intercity’ye ortak oldu.
2008 y›l›nda Japonya’n›n en büyük flirketler toplulu¤u Mitsubishi Grubu %45
hisse alarak Intercity ile ortakl›k kurdu.
2012 y›l›nda ‹stanbul Park’›n 10 senelik iflletme hakk›n› ald›k.
Y›llar içinde birçok rakibinin çekildi¤i hizmet
yar›fl›nda Intercity güçlenerek yoluna devam
ediyor.
Bizi tan›y›n
‹fl modelimizin baflar›s› sadece Türkiye’de
de¤il tüm dünyada de¤er buluyor
4
1
Size özel çözüm
Uzun süreli dostluklar
Siz sadece baflar›n›za odaklan›n
3
2
Sürekli yan›n›zday›z
Intercity ile çal›flma süreci
1 - Size özel çözüm
2 - Siz sadece baflar›n›za odaklan›n
Siz kendi baflar›n›z için odaklan›n; biz ifl orta¤›n›z olarak araçlar›n›z›n her
türlü zahmet ve masraf›n› üstleniriz.
3 - Sürekli yan›n›zday›z
Türkiye’nin her yerinde 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet a¤›m›z ve yetkin
kadromuzla her an yan›n›zday›z.
4 - Uzun süreli dostluklar
Bizim ifl modelimiz, bir kerelik de¤il, uzun vadeli dostluklar oluflturmak
üzerine kuruludur. Sizlerden gelen her tür geri dönüfl bizim için de¤erlidir.
Intercity fark›
Farkl› sektörlerden, her boyuttaki binlerce firmayla çal›flman›n tecrübesini
sizin için, size özel çözümler için kullan›r›z.
Diledi¤iniz marka, diledi¤iniz model:
Tam 32.000 model seçene¤iniz var
1 - Size özel çözüm
Bunun için, önce sizi dinler, flirketinizi analiz eder, ihtiyaçlar›n›z›
belirleriz. Ard›ndan süratle, size en uygun çözüm paketini sunar›z. Farkl›
sektörlerden ve farkl› firmalardan edindi¤imiz y›llara dayanan tecrübeyi sizinle
paylafl›r›z.
Araç park›m›z›n zenginli¤i, marka ve modellerimizin çeflitlili¤i sayesinde,
organizasyon yap›n›z› göz önünde tutarak size en uygun seçenekleri sunar›z.
•
•
•
•
•
•
De¤iflken kontrat süreleri (1 y›l, 2 y›l, 3 y›l, 4 y›l)
Türkiye’de ilk defa paketler halinde araç kiralama seçene¤i
Genifl marka ve model portföyü
Sektörünün en fazla ve çeflitli “0” araç park›
Sektördeki en h›zl› “0” araç teslim süresi
Türkiye’nin her yerinden araç teslimi
Intercity fark›
Farkl› sektörlerden, her boyuttaki binlerce firmayla çal›flman›n
tecrübesini sizin için kullan›r›z. Sanayi devlerinden KOB‹’lere,
her ölçekteki firmalar için uygun filo seçeneklerini tasarlar›z.
2 - Siz sadece baflar›n›za odaklan›n
Arac›n›z› kullanmaya bafllad›¤›n›z andan itibaren hedefimiz sizin
için “operasyonel mükemmelli¤i” sa¤lamakt›r.
Türkiye’nin en büyük araç filosunu yöneten deneyimli kadromuz
ve üstün altyap›m›z sayesinde deyim yerindeyse siz filonuzu
“unutursunuz”.
‹fl orta¤›n›z olarak araçlar›n her türlü zahmet ve masraf›n› biz üstleniriz.
Size düflen sadece baflar›ya odaklanmakt›r.
Finansal avantajlar
• Ayl›k ödemelerde
sürpriz yok
• Vergi kayb› yok
• Sermaye ya da
kaynak ç›k›fl› yok
Operasyonel avantajlar
• Sigortayla ilgilenmek yok
• Periyodik bak›m ve onar›m
masraf› yok
• HGS temini, yüklemesi yok
• Ekstra personel yok
• Yak›t temini ve yönetimi
Her fleyi biz üstleniyoruz
Yak›t temini ve
yönetimi
Ayl›k ödemelerde
sürpriz yok
Ceza takibi yok
Vergi kayb› yok
HGS
HGS temini,
yüklemesi yok
Sigortayla
ilgilenmek yok
Araç muayene
takibi yok
MTV
Motorlu Tafl›tlar Vergisi
ve egzos pulu ödemesi yok
Ekstra
personel yok
Periyodik bak›m
ve onar›m
masraf› yok
Intercity fark›
Sermaye ya da
kaynak ç›k›fl› yok
Sermaye ya da kaynak ç›k›fl› yok
• Araç sat›n almak için kullanmad›¤›n›z kredinizi farkl› kaynaklarda
iflinizi büyütmek için kullanabilirsiniz.
• Kira ödemeleri, flirket bilançosunda pasifte yer almad›¤› için
flirketinizin kredi imkânlar›n› hiçbir flekilde etkilemez.
• Ayl›k kira bedeli faturalar›n›n tamam›, 3 ayl›k bilanço döneminde
gider olarak kaydedilebilir.
• Araçlar›n›z› satarken u¤rayaca¤›n›z de¤er kayb›ndan kurtulursunuz.
Ayl›k ödemelerde sürpriz yok
• Intercity’den araç kiralad›¤›n›zda her ay belirli bir kira tutar› öder;
bütçenizi, plan›n›z› buna göre yapars›n›z. Ani süprizler, beklenmedik
giderler, kaza-onar›m, sigorta masraflar› ödemezsiniz.
Vergi kayb› yok
• Intercity’nin kesece¤i ayl›k kira faturas›n›n direkt gider yaz›labilmesi,
flirketinize vergi avantaj› sa¤lar.
Sigortayla ilgilenmek yok
• Araçlar›n zorunlu trafik sigortalar› Intercity taraf›ndan takip edilir
ve yap›l›r.
• Intercity’den kiralad›¤›n›z tüm araçlar kaskoludur. Tüm bu sigorta
ifllemleri için zaman ve kaynak ay›rman›za gerek yoktur.
Periyodik bak›m ve onar›m masraf› yok
• Arac›n›z›n periyodik bak›mlar›n› biz takip eder ve ücretsiz
gerçeklefltiririz.
• Arac›n›z kaza ya da ar›za yapt›¤›nda tüm tamirlerini biz takip eder
ve arac›n›z› size sorunsuz, çal›fl›r bir flekilde teslim ederiz.
Intercity fark›
• Kira faturas›ndaki KDV miktar›, takip eden ilk ay firman›z›n
ödeyece¤i KDV’den mahsup edilerek vergi avantaj› yarat›r.
Ekstra personel yok
• fiirketiniz, personel ve zamandan tasarruf eder. Personele
ödenecek olan maafl, sigorta, ikramiye ve yan ödemeler gibi pek
çok maliyeti ödemek zorunda kalmazs›n›z.
• fiirket kaynaklar›n› do¤ru flekilde kullanarak verimlili¤inizi art›r›rs›n›z.
MTV
MTV (Motorlu Tafl›tlar Vergisi) ve
egzos pulu ödemesi yok
• Ocak ve Temmuz ay› dönemlerindeki MTV ödemeleri ve egzos
muayeneleri Intercity taraf›ndan takip edilir.
Araç muayene takibi yok
• Muayene zaman› gelen araçlar›n takibi, randevular›n›n al›nmas›,
muayene öncesi araç kontrollerinin yap›lmas›, hepsi Intercity’nin
ifli.
• HGS cihazlar›n›n temini, ar›za-yenileme ifllemleri takibini
yine Intercity yapar.
Ceza takibi yok
• Cezalar›n taraf›m›za ulaflmas›n›n ard›ndan yasal indirimlerden
faydalanmak üzere ödemesi yap›larak internet üzerindeki
sistemimize kaydedilir.
Yak›t yönetimi ile yak›t israf› yok,
para ve zaman kazanc›n›z var
• Size ve iflinize uygun araç portföyünü belirleyerek yak›t
giderlerinizden tasarruf etmenizi sa¤lar›z. Bununla beraber
sizi u¤raflt›rmamak ad›na yak›t anlaflmas›n› sizin ad›n›za
biz yap›yoruz. Faturalarla biz u¤rafl›yoruz. Daha çok zaman
kazan›p daha az fatura ödüyorsunuz.
Intercity fark›
HGS
HGS temini, yüklemesi yok
Yayg›n hizmet a¤›
3 - Sürekli yan›n›zday›z
Günlük 500 araca servis ve bak›m hizmet verebilen ‹stanbul,
Ankara ve ‹zmir servislerimizin yan› s›ra, ülke çap›nda
750’nin üzerinde anlaflmal› yetkili servislerimiz sayesinde en h›zl› hizmeti
sunar›z.
Sizi yak›ndan tan›yan sat›fl sonras› hizmetler - müflteri temsilciniz her türlü
ihtiyac›n›z için daima yan›n›zda.
Kiralama yapt›¤›n›z her segmentteki, her markaya ait tüm modeller için
Türkiye’nin birçok yerinde bulunan en büyük muadil araç park›ndan en k›sa
sürede yararlan›rs›n›z.
•
•
•
•
•
•
7/24 hizmet
En büyük ve zengin muadil araç havuzu
‹stanbul, Ankara ve ‹zmir’de Intercity servisleri
Tüm Türkiye’de anlaflmal› 750 yetkili servis
Ülke çap›nda çekici hizmeti
Yetkin ve tecrübeli müflteri hizmetleri temsilcileri
Böylece ifliniz durmaz, rakiplerinizden
bir ad›m önde olursunuz.
Intercity fark›
Türkiye’nin her köflesinde 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet
a¤›m›zla her an yan›n›zday›z.
Rakipsiz müflteri memnuniyeti
%
98
“Intercity tüketicinin en be¤endi¤i marka ve y›llard›r
%98 müflteri memnuniyetine sahip”
4 - Uzun süreli dostluklar
Sizin memnuniyetiniz için öneri ve flikâyetlerinizi sürekli
olarak kay›t alt›na al›r, performans›m›z› artt›rmak için çal›fl›r ve sürekli yenilikler
sunar›z.
Kira süreci bitmeden önce bir sonraki birlikteli¤imizin planlanmas› için sizinle
irtibata geçeriz. Böylece iflinizin kesintisiz devam etmesini sa¤lar›z. Çünkü
bizim için önemli olan k›sa vadeli ç›karlar de¤il; uzun vadeli dostluklar kurmakt›r.
•
•
•
•
•
Müflteri memnuniyeti ölçümleri
Sürekli iletiflim
‹ndirimli 2. el sat›fl›
Türkiye’nin her yerinden araç iade imkân›
De¤iflen koflullar›n›z ve beklentilerinize uygun teklifler
Güvenilir ifl orta¤›n›z Intercity sayesinde
farkl› çözümler aray›fl› içine girmezsiniz.
Intercity fark›
Intercity ifl modeli, bir kerelik de¤il, uzun vadeli dostluklar
üzerine kuruludur.
32.000 adetlik araç
park› ile hizmet
verdi¤imiz 2.000’i
aflk›n ifl orta¤›m›zdan
oluflan portföyü
sizin kat›l›m›n›zla
güçlendirmekten
gurur duyaca¤›z.
Ofislerimiz
‹STANBUL MERKEZ:
Akf›rat Mahallesi Göçbeyli Bulvar› No: 1
‹stanbul Park B Kule 34959 Tuzla / ‹stanbul
Tel : 0216 645 70 00
Faks : 0216 540 53 19
ANTALYA:
Aspendos Bulvar›. Mancalar ‹fl Merkezi
No: 128 Kat: 2 Daire: 5 / Antalya
Tel: 0242 313 04 00
Faks: 0242 313 04 14
‹STANBUL SERV‹S:
Esenkent Mahallesi Muhterem Sokak
No: 29 - 29/1 34776 Ümraniye / ‹stanbul
Tel: 0216 645 72 00
Faks: 0216 540 59 35
ADANA:
Mersin Yolu Üzeri 9. km. No: 52
Sar›hamza Köyü Mevkii Seyhan / Adana
Tel: 0322 441 17 17
‹ZM‹R:
Fatih Mahallesi 203 Sokak D, E Blok
No: 12 Sarn›ç / Gaziemir / ‹zmir
Tel: 0232 281 55 35
Faks: 0232 281 54 36
FETH‹YE:
Atatürk Caddesi No: 60/E
48300 Fethiye / Mu¤la
Tel: 0252 612 22 81
Faks: 0252 612 08 44
SAMSUN:
Samsun - Ordu Karayolu 10. Km
Kirazl›k / Samsun
Tel: 0362 266 56 22
0533 306 38 41
‹letiflim
ANKARA:
Bahçekap› Mahallesi 5. Cadde
No: 2/7 fiaflmaz / Etimesgut / Ankara
Tel : 0312 278 07 18
Faks: 0312 278 35 95
BURSA:
Yeni Yalova Yolu Caddesi 14. Km
Ovaakça / Bursa
Tel: 0555 979 06 88
0555 979 06 90
Hizmetinizdeyiz
Filonuz söz konusu
oldu¤unda her konuda,
her yerde, her zaman bize
güvenebilirsiniz.
Bir sorunuz olursa
memnuniyetle
cevaplamaya hazırız…
Sahip
olman›n
yeni
yolu

Similar documents

kapak yedek (Page 3)

kapak yedek (Page 3) ve tabakalar›yla, etnisite, din, kavim üst tabakalar›yla içinin doldurulmas›d›r. Kurumlar›na yeni s›n›f, etnisite, hanedan, mezhep, ulus gibi kategorilerden örgütlü gruplar›n hakim olmas›d›r. Bu ka...

More information

348986TR , Reactor 2

348986TR , Reactor 2 Daha iyi püskürtme performansı Reactor 2, motor kontrol modülünde yazılım kullanarak, pompa geçişlerinde elektrikle çalışan makinelerde doğal olarak görülen basınç dalgalanmalarını düzeltir. Sonuç...

More information

Avusturya Sosyal Sigortası

Avusturya Sosyal Sigortası Avusturya sosyal sigortası müşterilerine yönelik sorumluluk bilinici çinde hastalık, yaşlılık, ve iş kazası risklerine karşı koruyor. Aynı zamanda Avusturyada`ki sosyal barış, refah ve demokrasi ya...

More information