säkerhets—tgärder under drift

Comments

Transcription

säkerhets—tgärder under drift
H16D & H17D
Bruksanvisning
Svenska
Exeptionell tillförlitlighet och integritet
~ det ultimata i japanskt hantverk
H16D / H17D
Sätt in CD-skivan för reservdelskatalogen här
Hanix Europe Limited
Unit B Alliance Ind Estate
Windmill Lane, Denton
Manchester, M34 3SP
Storbritannien
Tel: +44 (0)161 335 2330
Fax: +44 (0)161 335 2349
E-post: [email protected]
Webbsida: www.hanixeurope.com
H16D & H17D OM 02/11
INTRODUKTION
Tack för att du valt HANIX EUROPE'S grävmaskin modell H16D/H17D.
Den här instruktionsboken beskriver korrekt metoder för funktion och underhåll av
HANIX EUROPE modell H16D/H17D.
Maskinen har konstruerats och utvecklats med hjälp av den modernaste tekniken,
kombinerat med mångårig produktionserfarenhet och som huvudändamål grävning,
lastning, transportera, nivellera, klassiÞcera samt utdikning. HANIX EUROPE
inspekterar noggrant varje maskin före leverans för att säkerställa optimal drift.
! VARNING
Läs instruktionsboken noggrant innan du använder maskinen för att
säkerställa säkra och optimala driftsförhållanden. Om du inte förstår
någon av punkterna i manualen eller maskinen går sönder, kontakta din
återförsäljare. Ägna extra uppmärksamhet på följande punkter:
! Läs denna instruktionsmanual om du har frågor eller tvivel på någon
punkt för att garantera korrekt och säker drift av grävmaskinen.
! Förvara den här instruktionsmanualen i grävmaskinen vid alla tillfällen
för att säkra enkel tillgång till den om behov för den skulle uppstå.
! Var noga med att lämna över instruktionsmanualen till den nya ägaren
om ägarbyte skulle ske.
! Gör allt att säkra korrekt och säker drift av grävmaskinen.
! Ändra inte den här produkten.
! All användning av maskinen för annat än vad som anges i denna
manual är förbjudet.
! Vänligen ta operativa försiktighetsåtgärder och iaktta varningar som
skildras i denna manualen när du använder maskinen.
Observera att vissa detaljer i denna instruktionsbok kan skilja sig från grävmaskinen
du har köpt, till följd av förbättringar av design.
Kontakta vår marknadsavdelning om du har några frågor eller synpunkter på denna
bruksanvisning.
1
H16D / H17D
HUR DU ANVÄNDER BRUKSANVISNINGEN
Läs denna bruksanvisning noggrant innan du använder maskinen.
Denna sidan beskriver de symboler som används i in bruksanvisningen.
Symboler:
! FARA
Denna symbol visar en omedelbar fara som kommer att orsaka dödsfall
eller svåra skador om instruktionen inte följs.
! VARNING
Denna symbol visare en fara som kan orsaka dödsfall eller allvarlig
skada om instruktionen inte följs.
! VAR FÖRSIKTIG
Denna symbol visar en fara som kan orsaka skada eller maskinskada
om instruktionen inte följs.
VIKTIGT
Denna symbol visar en fara som kan orsaka skador på grävmaskin,
eller minska dess livslängd, om instruktionen inte följs.
N-m
Denna symbol visar åtdragningsmomentet för en viss bult som
måste följas noga vid montering.
Denna symbol visar relaterade ämnen eller relaterad sida.
Denna symbol visar hur mycket fett eller olja som krävs.
" Om du märker några tvetydiga punkter i denna bruksanvisning, kontakta din
återförsäljare.
" Beskrivningar och bilder i denna bruksanvisningen kan skilja sig från den
verkliga maskinen på grund av förändringar i speciÞkationerna.
2
INNEHÅLL
DRIFT
Säkerhets- & varningsdekaler .................................................................................. 5
Grundläggande säkerhetsåtgärder .......................................................................... 7
Säkerhetsåtgärder före start .................................................................................... 8
Säkerhetsåtgärder under drift .................................................................................10
Säkerhetsåtgärder under inspektion och underhåll.................................................19
Säkerhetsåtgärder efter drift .................................................................................. 22
Delar och dess namn ............................................................................................. 23
Förklaring av varje enhet ....................................................................................... 26
Drift ........................................................................................................................ 36
Driftsföreskrifter ..................................................................................................... 40
Transport med truck ............................................................................................... 47
Vinschning & bogsering ......................................................................................... 49
Hur man hissar en maskin ..................................................................................... 50
Kall väderlek eller under drift vintertid .................................................................... 52
Lagring under en längre period .............................................................................. 54
INSPEKTION OCH UNDERHÅLL
Beställning av reservdelar samt riktlinjer vid service ............................................. 56
Inspektioner ........................................................................................................... 57
Underhåll efter de första 50 driftstimmarna (ny maskin) ........................................ 62
Underhåll efter de första 100 driftstimmarna (ny maskin)....................................... 63
Underhåll var 50:e driftstimma ............................................................................... 64
Underhåll var 100:e driftstimma ............................................................................. 65
Underhåll var 200:e driftstimma ............................................................................. 68
Underhåll var 400:e driftstimma ............................................................................. 69
Underhåll var 500:e driftstimma ............................................................................. 70
Underhåll var 1000:e driftstimma ........................................................................... 72
Underhåll var 12:e månad ...................................................................................... 73
Att trycksätta ...........................................................................................................74
Procedurer vid inspektion och underhåll ................................................................ 76
Lista vid periodiska inspektioner och underhåll ..................................................... 81
Smörjmedel / Bränsle ............................................................................................ 83
ÖVRIGT
Dimensioner (H16D)............................................................................................... 88
Arbetsområde (H16D) ............................................................................................ 89
SpeciÞkationer (H16D) ........................................................................................... 90
Dimensioner (H17D) ............................................................................................... 91
Arbetsområde (H17D) ............................................................................................ 92
SpeciÞkationer (H17D) ........................................................................................... 93
Lyftkapacitet........................................................................................................... 94
Hydraulkretsar...................................................................................................... 100
Elektrisk strömkrets ..............................................................................................102
Förbrukningsartiklar lista.......................................................................................103
Överensstämmelseförklaring ............................................................................... 104
3
H16D / H17D
DRIFT
4
SÄKERHETS- & VARNINGSETIKETTER
Förklaringar
Var Försiktig
Läs denna bruksanvisning innan du använder
maskinen för att undvika risk för skador.
Fara:
Se till att motorn är stoppad före arbete på/i någon
del av motorrummet för att undvika risk för skador.
Var Försiktig: Varma ytor
Håll händer och armar på avstånd från varma ytor.
Fara: Håll rejält avstånd från baksidan av maskinen
Håll ett säkert avstånd från maskinens svängradie för
att undvika risk för skador.
Fara: Håll rejält avstånd från arbetsutrustning
Håll ett säkert avstånd svängradien på bom, sticka,
skopa och annan lyftutrustning for att undvika skador.
OBSERVERA NOGGRANT VILLKOREN PÅ SÄKERHETS- & VARNINGSETIKETTERNA
(1)
(2)
(3)
(4)
Håll säkerhets- och varningsdekalerna rena och läsbara.
Tvätta av dekalerna med tvål och vatten och torka dem med en mjuk trasa.
Byt ut skadade och förlorade dekaler med original dekaler från din återförsäljare.
Om en maskindel med säkerhets- och varningsdekaler ersätts med en ny, måste du
se till att den nya delen har samma dekaler.
(5) När du ersätter dekaler, se till att ytan på maskinen är ren, torr och fri från olja
och fett.
Tryck ut luftbubblor ut mot kanterna.
5
H16D / H17D
PLACERING AV SÄKERHETS- & VARNINGSDEKALER
Art. nr. 11240-11660
Art. nr. 11240-11650
Art. nr. 11240-11620
Art. nr. S072-00305
6
Art. nr. S072-00304
GRUNDLÄGGANDE SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
! VARNING
ModiÞering är förbjudet
! Maskinen får inte byggas om utan tillstånd av HANIX EUROPE eller
våra försäljningsombud.
Ombyggnationer utan tillstånd kommer att leda till minskad säkerhet
och risk för skador. Ombyggnationer kommer inte bara att försämra
maskinens funktioner, men också förkorta livslängden på den.
! Vi antar inget ansvar för eventuella olyckor eller fel på grund av
ombyggnad utan vårt tillstånd.
! Gällande förfrågningar om ombyggnad av maskinen, kontakta HANIX
EUROPE eller våra försäljningsombud.
! VARNING
Försiktighetsåtgärder gällande alternativ och bilagor
! Montera inte någon del eller tillbehör på maskinen som inte har
godkänts av HANIX EUROPE eller våra försäljningsombud.
! Att använda delar eller tillbehör som inte godkänts av oss kommer att
sänka säkerhetsnivåerna och påbjuda till fara.
! Vi kommer inte att något ansvar för skada, olycka eller fel som ett
resultat av användning av delar eller tillbehör som inte godkänts av oss.
! VARNING
Det är nödvändigt att arbetsledning, operatörer och underhållspersonal
studerar denna bruksanvisning noggrant innan de utför arbete med eller
inspektion av maskinen. osv.
Arbetet bör endast utföras av lämpligt utbildad personal som har god
förståelse för maskinens funktion och drift. Rätt verktyg för varje enskild
uppgift bör alltid användas.
! VARNING
Det är förbjudet att använda maskinen under följande miljömässiga
förhållanden:
! Områden där atmosfär och mark är kontaminerad.
! Områden där explosiva ämnen eller farliga objekt Þnns.
! VARNING
De temperaturer vid vilka maskinen kan bibehålla sitt förväntade
resultat är:
40°C till "20°C (Arbete och lagring)
7
H16D / H17D
SÄKERHETSGÄRDER FÖRE START
! VARNING
Garantera säkerheten på arbetsplatsen.
! Innan arbetet påbörjas, undersök och notera
noggrant topograÞ och geologiska data om
arbetsplatsen och vidta lämpliga åtgärder för
att förhindra att maskinen vänder och/eller jord/
sand kollapsar.
! Påbörja inte arbete förrän arbetsmiljön är
säkerställd.
! VARNING
Personlig skyddsutrustning.
Var noga med att bära en hjälm, reßekterande
västar och säkra arbetsskor när du använder
maskinen. Att bära skyddsglasögon och
hörselskydd kan vara nödvändigt beroende på
typen av arbete. Undvik att bära löst sittande
kläder som kan fastna i maskinen.
! FARA
Kontrollera omgivningen före start.
LSe dig omkring för att kontrollera säkerheten
i omgivningen före start. Före start av motorn,
sätt fast bältet ordentligt. Utför inte någon form
av underhållsarbete medan maskinen är rest
upp på schaktblad eller sticka.
! FARA
Innan motorn startas, signalera till andra arbetare
genom att trycka på signalhornet.
8
SÄKERHETSGÄRDER FÖRE START
! VAR FÖRSIKTIG
Kontrollera friläget.
Innan motorn startas, höj säkerhetslåsspaken
till neutralt läge. Motorn kan endast startas
med spaken i denna position. All övrig drift
är möjlig med säkerhetslåsspaken sänkt ner
i frisläppt läge.
! VARNING
Var uppmärksam på ventilationen.
Vid arbete inomhus eller arbete i tunnlar, ventilera
tillräckligt för att förhindra kolmonoxidförgiftning
av avgaserna..
! VAR FÖRSIKTIG
Varmkörning
Innan du börjar, värm alltid upp maskinen.
! VARNING
Inspektioner före start
Utför inspektion före start. Om du hittar några
fel, bör du reparera maskinen omedelbart. Att
använda maskinen med ett fel kan resultera
i olycka.
Se #Inspektioner# på sidan 57.
9
H16D / H17D
SÄKERHETSÅTGÄRDER UNDER DRIFT
! FARA
Håll området runt förarstolen rent.
! Placera inte något vid foten av förarsätet eller
runt pedalerna och häng inte något på någon
manöverspak.
Manöverspaken kan sättas igång av misstag,
vilket kan resultera i att maskinen kör iväg eller
arbetsutrustning aktiveras - Detta är farligt$
! Placera saker som inte när nödvändiga för
maskinens drift endast på angiven plats.
! VARNING
Säkerställ god sikt.
! Rengör golv, spakar, räcken, fönster och
lampor för att säkerställa god sikt.
! Använd inte maskinen om fönstret är trasigt
eller ej på sin plats.
! VARNING
Inspektion av säkerhetsanordningar
! Kontrollera alla säkerhetsanordningar inklusive
säkerhetslåsspaken och bevaka korrekt
installation, skador samt korrekt funktion.
Om något onormalt hittas, reparera det.
! Att använda säkerhetsutrustningen felaktigt kan
resultera i allvarlig olycka som kan leda skador
eller dödsfall. Var noga med att använda varje
säkerhetsanordning korrekt.
10
SÄKERHETSÅTGÄRDER UNDER DRIFT
! VARNING
Var försiktig när du stiger upp i och ner
från förarsätet.
! När du stiger upp i eller ner från förarsätet,
vänd ansiktet mot maskinen, håll i ledstången
och sätt din fot på larvbandet för att alltid säkra
kontakt på maskinen med tre eller ßer punkter.
! Gå inte upp i eller ner från förarsätet genom att
hålla i maskinens manöverspakar.
! Hopp inte upp eller ner från maskinen.
! Gå inte upp på eller ner från maskinen under
transport/transport av någon som helst
anledning, det kan påbjuda fara. Det skulle
kunna resultera i att maskinen välter eller att
något krossas under spåren, vilket kan leda
till allvarlig skada eller dödsfall.
2
1
3
! VARNING
Inspektion och rengöring för att
förhindra fallolycka.
! Var noga med att kontrollera trappsteg och
räcken. Om du ser någon skada, glapp eller
något annat onormalt, reparera detta.
! Om det Þnns någon halt ämne såsom olja Þnns
på trappsteg, räcken eller larvbanden, avlägsna
detta fullständigt.
! VARNING
Var försiktig när du öppnar eller stänger
framrutan.
! När du öppnar eller stänger framrutan, se till att
stänga av motorn först. Om maskinen aktiveras
genom att spaken vidrörs av misstag, kan detta
leda till en allvarlig olycka som kan resultera
i skador eller dödsfall.
! Efter att framrutan öppnats, Þxera den ordentligt
med vänster och höger låssprint. Om fönstret
glider ner, kan detta leda till en olycka som kan
resultera i skador eller dödsfall.
! Använd inte maskinen om fönstret är trasigt
eller ej på sin plats. Detta kan leda till en olycka
som kan resultera i skador eller dödsfall.
11
H16D / H17D
SÄKERHETSÅTGÄRDER UNDER DRIFT
! VARNING
Justering av förarsäte och användning
av säkerhetsbälte.
! Innan du startar motorn eller förßyttar
maskinen, inta din position i förarsätet och
justera manöverspaken till önskat läge.
! Ställ in din plats ordentligt, genom att använda
justeringsspaken på sätet innan du arbetar
med maskinen.
! Spaken ger dig möjlighet att förßytta sätet
fram och tillbaka. Sätet Þxeras i position när
de släpper spaken.
! Operatören bör ha möjlighet att hantera
alla spakar och pedaler på ett bekvämt och
tillfredsställande sätt med ordentligt stöd för
ryggen mot förarsätet.
! Kontrollera att det inte Þn någon annan person
runt om maskinen, starta sedan motorn.
! Spänn alltid fast säkerhetsbältet under drift för
att minimera risken för skador i händelse av
kollision eller fall.
! Före användning, kontrollera att bältesspänne,
säkerhetsbälte och metallbeslag i säkerhetsbältet
inte är defekta.
! Byt ut säkerhetsbältet om det inte fungerar
korrekt eller är skadat.
! VARNING
Start genom kortslutning är förbjudet.
! Starta inte motorn genom att kortsluta
startmotorns terminaler eller batteriet.
! Maskinen kan plötsligt ßytta på sig och inbjuda
till fara, det elektriska systemet kan skadas.
12
Sätesinställning
spak
SÄKERHETSÅTGÄRDER UNDER DRIFT
! VAR FÖRSIKTIG
Lägg märke till eventuella onormala
ljud från maskinen.
! Lägg märke till eventuella onormala ljud från
maskinen, hydrauliska enheter, komponenter,
transportkomponenter, arbetsutrustning osv.
under drift.
Följande anses som onormala ljud:
! Alla knarrande ljud som genereras på grund av
otillräcklig smörjolja.
! Allt onormalt friktionsbuller.
! Allt onormalt vibrerande ljud eller rassel.
! Allt onormalt ljud som genereras från
hydrauliska enheter.
! Alla slagljud som genereras i vissa intervaller.
! Allt mullrande ljud.
! Alla andra onormala ljud.
Om något av ovanstående upptäcks, stoppa
drift omedelbart och utför inspektion.
VIKTIGT
Är temperaturen i motorns kylvatten
normalt?
! Var uppmärksam på kylvattentemperaturmätarens
position. Om mätaren visar på den gröna zonen,
är detta normalt.
! Om mätaren visar på den röda zonen,
reducera motorns varvtal och avbryt arbetet
tills vattentemperaturen gått ner. När
vattentemperaturen har gått ner, stanna motorn
och kontrollera kylsystemet.
C
H
VIKTIGT
Var uppmärksam på vatten- eller
oljeläckor.
! Kontrollera varje område av maskinen för att
se efter om vattenläcka eller oljeläcka uppstått.
! Om någon vattenläcka eller oljeläcka har
uppstått, avbryt arbetet omedelbart och utför
nödvändiga reparationer.
13
H16D / H17D
SÄKERHETSÅTGÄRDER UNDER DRIFT
! VARNING
Stå inte under arbetsutrustningen.
! Personer får inte stå under stickan eller skopan.
! När en maskin är uppställd mot schaktbladet
eller stickan, stå inte under maskinen.
! Oväntad tapp eller sänkning av maskinen
kan leda till allvarlig olycka som kan resulterar
i skador eller dödsfall.
! VAR FÖRSIKTIG
Se upp för hinder.
! Var extra försiktig när u arbetar nära något
hinder såsom byggnad eller träd eller när
det Þnns höjdbegränsningar.
! VARNING
Transportera inte passagerare.
Transportera inte några andra personer på
maskinen under arbete. Det ger obalans
i maskinen och är farligt.
! VARNING
Ta inte bort locket från uppvärmd kylare.
Kylarlocket får endast tas bort efter att vattnet har
svalnat. Kokande vatten kan orsaka skador.
! VARNING
Rör inte ljuddämparen.
Rör inte några delar av ljuddämparsystemet strax
efter att du stängt av motorn. Ett hett avgassystem
kan orsaka personskador.
14
SÄKERHETSÅTGÄRDER UNDER DRIFT
! VARNING
Se upp för eventuella fallande föremål.
! Under grävningsarbete i en backe eller under
arbete i en tunnel, iaktta försiktighet mot fallande
föremål som stenar.
! Utför inte grävning under ett stup eller överhäng
som kan vara farligt. Detta kan leda till att
marken lossnar, o-stabilitet och jord/sand
lossnar.
! VARNING
Se upp när du förßyttar dig på branta
sluttningar.
! När du förßyttar dig på en brant sluttning, förßytta
dig inte i en vinkel större än 30 i riktning framåt
eller bakåt eller mer än 15 i sidled.
! I synnerhet kan transport i sidled resultera i att
maskinen glider eller välter. Undvik sådan transport.
30°
15°
! VARNING
Försiktighetsåtgärder när du förßyttar
dig i en brant backe.
! Att ändra riktning under en transport i en brant
backe kan resultera i att maskinen välter eller
glider. Undvik dessa arbetspositioner.
! För att ändra riktning, förßytta dig först till plan
mark eller mindre sluttning med fast mark.
! VARNING
Var uppmärksam under arbete i sluttningar.
! Vid arbete i sluttningar, iaktta extra försiktighet
så att inte maskinen slår runt. Sätt alltid på
larvbanden i riktning mot sluttningen vid arbete
i sluttningar. När arbete ska utföras i dåliga
markförhållanden, eller i korsad position, skapa
uppbyggd mark under maskinen för mer stabilt
och jämnt markförhållande.
! VARNING
Hydraulhammare eller andra tillbehör.
! Installation av säkerhetsklossar rekommenderas vid
arbete med hydraulhammare eller andra tillbehör.
! Rådgör med din återförsäljare när du installerar
säkerhetsklossar.
15
H16D / H17D
SÄKERHETSÅTGÄRDER UNDER DRIFT
! VARNING
Komplett inspektion och rengöring
efter arbete.
! Elektriska komponenter har mycket låg
motståndskraft mot vatten.
! Vatten som tränger in i olika sensorer, kontakter
eller elektriska komponenter i det elektriska
systemet kan resultera i problem.Utför inte
rengöring med högtryckstvätt/ångtvätt i
motorrummet eller där elektriska komponenter
Þnns placerade.
! Använd neutralt rengöringsmedel för att ta bort
envist smuts.
! De är stängt förbjudet att rengöra maskinen
med bensin, lättßytande olja eller fotogen.
! FARA
Kontrollera säkerheten innan du går in
under maskinen.
Kryp inte in under grävmaskinen om maskinens
endast stöttas upp av stickan eller schaktbladet.
Grävmaskinen kan välta eller sjunka ner på grund
av minskat hydrauliktryck. Använd alltid stödben
eller andra lämpliga stöt.
! VARNING
Använd inte som kran.
Använd inte under några som helst omständigheter
denna maskinen som en kran.
! VARNING
Kontrollera riktningen framåt.
Innan du använder transportspaken, kontrollera
att maskinen är vänd åt rätt håll.
dvs. schaktbladet är framåt.
! VARNING
Kör inte aggressivt.
Noggrann hantering av spaken är nödvändig för
att undvika oväntade vibrationer.
16
SÄKERHETSÅTGÄRDER UNDER DRIFT
! VARNING
Undvik att vända på sluttningar.
Undvik att vända på en brant sluttning då
maskinen kan glida.
! VARNING
Försiktighetsåtgärder vid stopp
i sluttningar.
Om du parkerar eller stannar maskinen i en brant
sluttning, kör ner skopans tänder och schakt blad
ner i marken och blockera larvbanden.
! VARNING
Försiktighetsåtgärder vid förßyttning
upp och ner för sluttningar.
! När det Þnns risk för att maskinen kan glida i
en sluttning, förßytta maskinen långsamt med
skopan på en höjd av mellan 20 till 30 cm så
att arbetsutrustning kan vikas och skopan kan
sänkas. Vid transport ned för en sluttning, kör
extra långsamt.
20∼30cm
! VARNING
Var uppmärksam när du arbetar vid en
vägkant.
! En vägkant eller brant kant/stup kan ha mjuk
mark och vara farliga. Det Þnns också risk för att
maskinen slår runt eller faller då marken ger vika
och kollapsar på grund av maskinens vikt och
vibrationer.
! Se till att marken är stabil innan arbetet
påbörjas. Ställ in spåret i rak vinkel mot
vägkanten med transportmotorn bakåt för att
underlätta reträtt om så skulle behövas.
Transportmotor
! VARNING
Var uppmärksam när du arbetar uppe
på en jordhög.
! När man arbetar på upplagt underlag eller nära
ett nygrävt dike, kan underlaget kollapsa så att
maskinen plötsligt tippar över och faller.
! Kontrollera att underlaget är säkert innan
arbetet påbörjas. Om marken under maskinen
är djupt grävd, kan maskinen sjunka. Utför inte
denne typ av arbete.
17
H16D / H17D
SÄKERHETSÅTGÄRDER UNDER DRIFT
! VARNING
Var uppmärksam vid transport över
frusen snötäckt yta.
! När man arbetar på is eller frusen snö, undvik
att utföra plötsliga rörelser och sänk hastigheten.
Maskinen kan lätt glida åt sidan och maskinens
funktionsduglighet kommer att vare mer känslig.
! När snön ligger tungt, är vägkanter och
installerade strukturer svåra att se. Var extra
försiktig i sådana förhållanden.
! Frusen mark kommer ofta att mjukas upp när
temperaturen stiger. Var försiktig i vid dessa
tillfällen.
! VARNING
Bär personlig skyddsutrustning för
inspektion och underhåll.
! Använd personlig skyddsutrustning lämplig för
respektive inspektion eller underhållsuppgifter,
till exempel skyddsglasögon eller ögonskydd,
hjälm, handskar och skyddsskor.
Att arbeta utan skyddsutrustning inbjuder till fara
och kan resultera i skador t.ex. brännskador.
! VARNING
Stanna motorn innan arbetet påbörjas.
! Inspektion eller underhållsarbete är mycket
farligt när motorn är igång. Var noga med att
stänga av motor i förväg.
! Börja arbeta efter att temperaturen på varje
enhet i motorrummet har svalnat.
! VAR FÖRSIKTIG
Inspektion och underhåll medan motorn
är igång.
! Vid de tillfällen där underhållet inte kan utföras
utan att motorn är igång, ställ låsspaken till #låst
läge# och se till att utföra arbetet med en eller
ßera assistenter.
! Assisterande arbetare bör sitta i förarsätet så att
han eller hon omedelbart kan stänga av motorn
vid en nödsituation. I dessa tillfällen bör inte
någon spak vidröras förutom nödvändiga.
18
SÄKERHETSÅTGÄRDER UNDER INSPEKTION OCH UNDERHÅLL
! VARNING
Uppmärksamhet för ljud.
! Om en arbetare kan utsättas för buller under
långa perioder vid motorinspektion eller
underhållsarbete, bör han eller hon skydda
sin hörsel genom att bära hörselskydd.
! VARNING
Roterande delar är farliga.
! Rör under inga omständigheter några roterande
delar. Att vidröra en roterande ßäkt, remskiva
eller bälte med ett verktyg eller någon del av
kroppen, kommer sannolikt att orsaka en olycka
som kan leda till skador eller dödsfall.
! Inför inspektion och underhåll, se till att stänga
av motorn.
! VARNING
Var uppmärksam när du slår.
!
När man slår på solid metall, t. ex. när du
installerar eller avlägsnar bultar, sönderbruten
mark, sand och sten kan spridas och därmed
inbjuda till fara.
! Vid installation eller avlägsnande av bultar,
kontrollera att det inte Þnns andra personer
runt arbetsplatsen.
! Vid utförande av hamrande arbete eller
slipning, måste skyddsglasögon ögonskydd
användas.
! VARNING
Se upp när du tar bort hydrauliska delar.
! När motorolja eller hydraulolja är vid hög
temperatur eller högt tryck, utgör denna en
fara. Om en slang eller ett lock avlägsnas
vårdslöst, kan olja med hög värme eller högt
tryck blåsa ut och orsaka allvarliga skador på
ögon och hud.
! Stäng av motorn och vänta till oljans temperatur
har svalnat. Innan du tar bort några delar, lätta på
trycket i hydraulsystemet.
! Om skada uppstår efter kontakt med hydraulolja,
rådfråga läkare omedelbart.
19
H16D / H17D
SÄKERHETSÅTGÄRDER UNDER INSPEKTION OCH UNDERHÅLL
! VARNING
Se upp för högtrycksfett.
! Fettcylindern som justerar bandspänning
är förladdad med fett vilket betyder att fettet
kan vara i högt tryck.
I detta läge, om pluggen lossas slarvigt, kan
plugg och fett spruta ut och på bjuda till fara
och kan resultera i allvarlig personskada.
! När trycket minskas genom att vrida på
patronventilen (smörjventil) vrid inte ventilen
mer än ett (1) varv.
! Håll inte ansiktet direkt framför eller nära
patronventilen.
! Ta inte isär returfjädern, annars kan detta leda
till allvarlig olycka som kan resultera i skador
eller dödsfall.
! VARNING
Förebyggande mot risken för brand
eller explosion
! Var försiktig vid hantering av brännbart material
som t. ex. bränsle, olja och kylarvätska osv.
! Om bränslet läcker ut på elektriska komponenter
och system kan detta leda till antändning.
! Utför alltid på fyllning av bränsle och olja
utomhus och håll borta från antändningskällor.
Om bränsle, olja eller något annat brännbart
spills på maskinen, ta bort det omedelbart.
! Värm inte direkt en bränsletank eller hydraulisk
anordning, eller placera en värmekälla eller eld
nära dessa, annars kan antändning uppstå.
! Håll bränsle och olja i korrekt behållare
och förvara dessa på säker plats som inte
tillåter någon persontillträde annat än till
auktoriserade personer.
20
SÄKERHETSÅTGÄRDER UNDER INSPEKTION OCH UNDERHÅLL
! VARNING
Var försiktig när svetsreparationer utförs.
! Vidtag eldförebyggande åtgärder vid svetsning.
! Endast kvaliÞcerade personer får utföra
svetsning.
! Utför svetsning på en plats med god
luftventilation.
! Innan svetsning dra bort all färg på det området
som skall svetsas.
! Svetsa inte eller utför gassvetsning på ett rör
eller slang som innehåller brännbart lösning
annars kan detta leda till brand eller explosion.
! Börja svetsa eller gassvetsning efter att området
är rengjort med en obrännbar lösning.
! När svetsningsreparationer utförs, kommer
värmen att bränna färg och farlig gas kan
produceras.
! VARNING
Var uppmärksam när du hanterar
ßytande avfall.
! För miljömässigt skydd, var extra försiktig vid
bortskaffande av avfallet, inklusive ßytande
avfall och batterier.
! Var noga med att samla in ßytande avfall i en
behållare som t. ex. en oljetunna.
! Släpp under inga omständigheter ut förorenad
vätska i en ßod, älv, bäck damm eller ner i
marken.
! Observera speciÞka regler när följande giftiga
ämnen bortskaffas:
- Olja och fett, Þlter, batteri
- Köldmedium och kylvätska
- Andra giftiga ämnen
21
H16D / H17D
SÄKERHETSÅTGÄRDER EFTER ANVÄNDNING
FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER EFTER ANVÄNDNING
! VARNING
Var noga med att ta bort nyckel.
Innan du lämna maskinen, sänk skopa och
schaktblad till marken. Stäng av motorn och
ta ut nyckeln.
! VARNING
Parkera maskinen på ett plant underlag.
Välj en säker och jämn yta när du parkerar
maskinen. Om det är nödvändigt att parkera på en
sluttning, blockera larvbanden med stoppklossar i
rätt vinkel mot sluttningen. Kör ner skopans tänder
och schaktblad i marken.
! VAR FÖRSIKTIG
Inspektion efter användning.
Efter användning, inspektera hela maskinen och
smörj det som krävs.
22
DELAR OCH DESS NAMN
4
1
20
2
3
21
5
6
7
10
8
9
18
19
13
12
22
1.
3.
5.
7.
9.
11.
13.
15.
17.
19.
21.
23.
Bom
Sticka
Skopcylinder
Dumplänk
Svängram
Larvband
Schaktbladscylinder
Spårrullar
Smörjcylinder
Bomsvängcylinder
Bränsletank
Sidoblad/förlängningsblad
16
11
23
17
15
14
24
2.
4.
6.
8.
10.
12.
14.
16.
18.
20.
22.
24.
Bomcylinder
Stickcylinder
Länkar skopa
Skopa
Motvikt
Schaktblad
Drivmotor
Främre kugghjul
Svängpost
Förarhytt
Hydraultank
Motorhuv
23
H16D / H17D
DELAR OCH DESS NAMN
Signalhorn placerad på
baksidan av spaken
9
6
12
5
10
3
13
4
11
8
1
7
2
21
16 15 14
17
1.
3.
5.
7.
9.
11.
13.
15.
17.
19.
21.
24
Mätarpanel
Höger manöverspak
Höger transportspak
Gasspak
Omkopplare för svängfuktion
Spak säkerhetslås
Överväxel strömbrytare
Strömförsörjning
Isoleringsbrytare
Batteri
Verktygslåda
19
18
2.
4.
6.
8.
10.
12.
14.
16.
18.
20.
20
Startlås
Vänster manöverspak
Vänster transportspak
Schaktblad spak
Kraftuttag (PTO) Funktionsbrytare
Strömbrytare signalhorn
Säkringsdosa
Svänglåssprint
Ackumulator
Plats för brandsläckare
DELAR OCH DESS NAMN
22
26
27
22.
24.
26.
27.
28.
23
24
GAUGE
ON
DOZER
OFF
HIGH
25
WASHER
LOW
WIPER
OFF
OFF
28
Askkopp
23. Strömbrytare för arbetslampa
Strömbrytare för värme
25. Strömbrytare för vindrutetorkare och spolare
Välj omkopplare för schaktblad eller justering av bredd på undervagn.
Behållare till vindrutetorkarvätska för hyttens främre vindruta.
Nödhammare
2
3
1
F
E
5
H
C
6
4
Hours
7
1.
3.
5.
7.
Bränslemätare lampa
Laddningslampa
Glödlampa
Timräknare
2. Kylvattentemperataurmätare lampa
4. Motoroljetryck lampa
6. Lampa överväxel
25
H16D / H17D
FÖRKLARING TILL VARJE ENHET
! VARNING
Läs noga igenom instruktionerna i detta avsnitt för att få en grundlig
förståelse av hur man använder respektive kontrollenhet, betydelsen
indikatorerna och försiktighetsåtgärder för att garantera säkra och
obehindrade arbetsmetoder.
! VARNING
Om indikatorer på instrumentpanelen påvisar ett problem, måste du
stänga av motorn och kontrollera maskinen. Om nödvändigt, måste du
utföra reparationer.
1. Bränslemätare
Indikerar nivån på bränslet i tanken. Alla de åtta graderingsstreck lyser grönt när tanken
är full. Tankens kapacitet är 18 liter. De lysande gröna linjerna slocknar en efter en
från #F# (Full) till #E# (Empty/tom) allt eftersom maskinen konsumerar bränslet. Den
bränslepump-formade symbolen, som normalt lyser orange, blir röd när det Þnns
mindre än 2 liter bränsle kvar i tanken. I sådana fall fyll bränsle på maskinen omgående.
E
F
VIKTIGT
Kontrollera bränslenivån innan arbete påbörjas.
2. Kylvattentemperaturmätare
Indikerar temperaturen på motorns kylvätska. När temperaturen på kylvätskan ökar,
tänds graderingsmärkena en efter en, från #C# (cool/kall) till #H# (hot/varm) (de första
fem markeringarna är gröna, de sista tre markeringarna är röda). I de fall där någon
av de tre sista markeringarna lyser rött, avbryt användning, minska motorns varvtal
och öppna motorhuven för att kyla ner motorn. Stäng av motorn efter att den röda
lampan(orna) slocknat. Efter att motorn kylts ner tillräckligt kontrolleras följande:
1. Mängd kylvätska i systemet och om det Þnns något kylvätskeläckage
2. Är ßäktremmen korrekt spänd
3. Finns det något tilltäppning med främmande ämnen i kylaren
C
H
! VAR FÖRSIKTIG
För rengöring av instrumentpanelen, torka först av ytan med en våt trasa
och torka sedan av kvarvarande fukt med en torr trasa. Använd inte
organiska lösningsmedel i processen.
26
FÖRKLARING TILL VARJE ENHET
Varningslampor
3. Laddningslampa
Lyser när problem uppstår i batteriets
laddningssystem. Om lampan är tänd kontrollera
laddningsstystemet och spänningen på
ßäktremmen.
Se #Inspektioner# på sidan 60.
4. Motoroljetrycklampa
Lyser när motorns oljetryck sjunker onormalt
och även när motorn stannar. Efter att motorn
är avstängd, kontrollera smörjsystemet.
Se #Inspektioner# på sidan 57.
5. Glödlampa
Efter att du vridit på startmotorbrytaren lyser
GLÖD lampan i sex sekunder.
6. Lampa överväxel
När #överväxel# är vald genom att använda
överväxelströmbrytaren, lyser #kanin#-symbolen.
7. Timräknare
Anger maskinens ackumulerad drifttid
i 0,1 timmar (sex minuter), som är referensen
för inspektionsintervallerna.
0,1 timme
VIKTIGT
Denna mätare är alltid i funktion när motorn är
i drift.
27
H16D / H17D
FÖRKLARING TILL VARJE ENHET
Startlås
Använd huvudströmbrytaren som startlås för att
starta motorn.
För detaljer se sidan 34.
Startlås
Signalhorn knapp
Tryck på knappen på höger manöverspak för att
signalhornet ska höras.
Signalhorn knapp
Säkringsdosa
Vrid på ratten för att ta bort kåpan.
! VAR FÖRSIKTIG
Innan du byter en säkring, vrid startlåset till OFF (AV).
Ersätt inte ståltråden eller det elektriska systemet
kommer att skadas. Om säkringar går sönder ofta,
kan det Þnnas problem på det elektriska systemet.
Säkringsdosa
5A
10A
10A
10A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
20A
18
17
16
15A
15
14
13
12
11
10A
FUSE
5A
10
5A
ストップ ソル
STOP SOL.
10A
20A
ホーン
HORN
10A
20A
スターター
STARTER
オプション
OPTION
エアコン
AIR CON
回転灯
REV LIGHT
ソレノイド
SOL.V
ルームライト 時計
ROOM LIGHT CLOCK
20A
メーター
METER UNIT
15A
コントロール
CTR CIRCIT
10A
ワイパー
WIPER
10A
ライト
LIGHT
! VAR FÖRSIKTIG
Att använda spolarvätska kontinuerligt under mer
än 20 sekunder, eller aktivera den när tanken för
spolarvätska är tom kan skada motorn i tanken.
10A
10A
ラジオ
RADIO
Strömbrytare för vindrutetorkare och spolare
1. Ställ brytaren den neutrala positionen #WIPER#
för att aktivera vindrutetorkaren.
2. Tryck på #WASHER# för att spruta spolarvätska
på hyttens framruta.
3. Tryck på #OFF# (av) för inaktivera vindrutetorkaren.
10A
ACC ソケット ルームランプ
ACC SOCKET ROOM LAMP
Strömbrytare för värme
Sätt strömbrytaren på den neutrala positionen
#LOW# (låg) för att aktivera ßäkten.
Luftßödet kan ställas in från #LOW# (låg) till #HIGH#
(hög) med en vickning på denna strömbrytaren.
Stäng av värmen genom att sätta strömbrytaren
till #OFF# (av).
10A
エンジン
ENGINE
Strömbrytare för arbetslampa
1. Tryck på #ON# (PÅ) för att slå på arbetslampan
på bommen och svängramen.
2. Tryck på #OFF# (AV) för att stänga av
arbetslampan på bommen och svängramen.
Strömbrytare
för arbetslampa
Strömbrytare
Strömbrytare för
för värme
vindrutetorkare
och spolare
GAUGE
ON
DOZER
OFF
HIGH
WASHER
LOW
WIPER
OFF
OFF
Välj omkopplare för schaktblad och
justering av bredd på undervagnen
Omkopplare
En 2-vägs omkopplare för att välja antingen schaktblad eller bredd på undervagnen
(endast H17D).
För kontroll av schaktblad, välj #DOZER#.
För justering av undervagnen välj #GAUGE#
Se sidan 33.
28
FÖRKLARING TILL VARJE ENHET
Arbetsspak
Med vänster hand joystick i främre position, kan endast operatören kontrollera
utrustningen.
Sticka uppåt
Sväng vänster
Sväng
höger
Bom nedåt
Skopa
stäng
Öppen skopa
Bom uppåt
Sticka nedåt
! VARNING
För att undvika eventuella skador, manövrera endast kontrollerna från förarsätet.
! FARA
Kontrollera att arbetsområdet är säkert och tuta innan sväng. Håll
obehöriga borta från arbetsområdet.
! VAR FÖRSIKTIG
! Avlägsna farliga föremål och eventuella hinder innan arbetet
påbörjas.
! Flytta inte bommen snabbt, speciellt nedåt, efter som detta kan
orsaka skador på bandarmarna.
29
H16D / H17D
FÖRKLARING TILL VARJE ENHET
Transportspak
Flytta den här spaken framåt eller bakåt för att
påbörja transport.
2
1
4
3
! VAR FÖRSIKTIG
Bekräfta vilken riktning du har innan du använder
spaken.
Förßyttning höger (Schaktblad fram)
1. Höger larvband förßyttar framåt
2. Höger larvband förßyttar bakåt
Förßyttning vänster (Schaktblad fram)
3. Vänster larvband förßyttar framåt
4. Vänster larvband förßyttar bakåt
VIKTIGT
Maskinen saktar ner när andra manöverfunktioner (sväng, bom osv.) är
aktiverade samtidigt som transport.
Schaktblad spak
1. Schaktblad höjs
2. Schaktblad sänks
Ackelerator spak
Ändrar motorns varvtal. Tryck spaken framåt för
att reducera varvtalet och dra bakåt för att öka
varvtalet.
30
2
1
Hi
Lo
FÖRKLARING TILL VARJE ENHET
Svängmanöver brytare (Vänster manöverspak)
1. Höger sväng
2. Vänster sväng
Överväxel brytare
1. För transport i snabbare hastighet,
tryck den täckta knappen på toppen av
schaktbladsspaken. En #Kanin# -symbol lyser
till höger om timräknaren på instrumentpanelen,
vilket indikerar transport i högre hastighet.
2. För transport i långsammare hastighet, tryck
igen på den täckta knappen på toppen av
schaktbladsspaken. Ljuset på #Kanin# -symbolen
till höger om timräknaren slocknar.
2
1
Överväxelbrytare Þnns placerad under
skydd på toppen av schaktbladsspaken
VIKTIGT
Vid spinning eller vridning, kontrollera att
maskinen förßyttas i låg hastighet.
1
2
P.T.O. Funktionsbrytare (höger manöverspak)
1. Hydraulolja ßödar ut till port A.
2. Hydraulolja ßödar ut till port B.
*Port C ansluter med hydraultank (endast retur).
Port B
Vänster sida
Port A
Höger sida
Port C
Säkerhets låsspak
Motorn kan endast startas när säkerhetslåsspaken
är i upplyft läge.
All övrig drift är möjlig med säkerhetslåsspaken
sänkt ner i frisläppt position.
31
H16D / H17D
FÖRKLARING TILL VARJE ENHET
Huvudströmbrytare
Huvudströmbrytaren används för att stänga av
ström till negativ jord.
1. Vrid vredet till #ON# (på).
Den här manövern stänger av strömmen till
negativ jord.
2. Vrid ratten till #OFF# (av).
Den här manövern slår på strömmen till negativ
jord.
Huvudströmbrytaren bör vara i detta läge när du
använder maskinen.
*När maskinen inte används under längre tid,
bör strömmen till negativ jord stängas av för att
förhindra att batteriet töms.
Manuell sänkning av bommen
(Utan motorn igång)
1. Vrid startlåset till #ON# (på).
2. Sänk ner säkerhetslåsspaken och bommen,
stickan och skopan kan manuellt sänkas med
hjälp av manöverspaken.
! Den här funktionen är endast möjlig
inom 5 minuter efter att maskinen
stängts av.
32
Huvudströmbrytare
ON (PÅ)
GLOW (GLÖD)
OFF (AV)
START
FÖRKLARING TILL VARJE ENHET
Justering av bredd på undervagnen (H17D)
Bredden på undervagnen kan förlängas med
310mm från 990mm till 1300mm.
Justering av undervagnens bredd måste utföras
på en plan och stabil markyta.
1. Lyft undervagnen från markytan med hjälp
av både den främre arbetsutrustningen och
schaktbladet. (Se bild)
2. #omkopplaren# skall vara ställd till #GAUGE#
(schaktblad).
3. Därefter använd schaktbladsspaken.
(1) Dra schackbladsspaken bakåt för att dra
undervagnen till en bredd av 990mm.
(2) Tryck schaktbladsspaken framåt för att
expanderar undervagnens bredd till 1300mm.
(3) Efter justering av undervagnens bredd, ska
#Omkopplaren# ställas till #DOZER# (schaktblad)
för att aktivera schaktbladskontrollen.
Omkopplare
GAUGE
ON
DOZER
OFF
Förläng 2
HIGH
WASHER
LOW
WIPER
OFF
OFF
1 Dra tillbaka
Förlängningsblad för schackblad (H17D)
Med de två förlängningsbladen kan schaktbladet
förlängas från 990mm till 1300mm för att matcha
undervagnens bredd när detta är expanderat.
Förlängningsbladen, när de inte används, är fästa
på baksidan av var ände på schaktbladet med
hjälp av två låssprintar.
1. Dra ut alla låssprintar och häkta av de båda
förlängningsbladen från baksidan av schaktbladet.
2. Vänd det lossade förlängningsbladet ett halvt
varv horisontellt och montera fast varje blad
korrekt på var sida om schaktbladet.
3. Sätt tillbaka de fyra låssprintarna, på sin
plats enl. punkt 1 ovan, som säkrar bägge
förlängningsbladen på plats.
Svänglåssprint
Svänglåssprint kan vara effektiv om den övre
strukturen är framåt eller bakåt.
VIKTIGT
Blockera svänglåset vid transport av maskinen.
Svänglåssprint
33
H16D / H17D
FÖRKLARING TILL VARJE ENHET
Förarsäte
Sätets funktioner och drift.
Framåt/Bakåt justering
Lyft låsspaken för att fritt justera sätet framåt eller
bakåt.
! VARNING
Olycksrisk. Använd inte låsspaken medan du
använder maskinen.
Låsspak
Ryggstödsinställning
1. Vrid ratten medsols och ryggstödet lutas bakåt.
2. Vrid ratten motsols och ryggsätet lutas framåt.
1
2
Viktjustering
Sätet kan justeras efter operatörens vikt med
operatören sittande i sätet.
Viktjusteringsspaken sänks nedåt.
Min.
Viktjusteringsspak
Max.
Sätet kan lutas framåt
(Vänligen se bild)
Värmeventil
Värmeventilen måste öppnas när
operatören använder värme.
Öppen
Stängd
34
FÖRKLARING TILL VARJE ENHET
FÖRARHYTT, KABINHUV
Den här förarhytten och kabinhuven har testats och
uppfyller följande standard.
!
!
!
!
ISO 3164:1995(E) DLV
EN ISO 3471:2008 ROPS
EN 13531:2001 TOPS
EN ISO 3449:2008 FOPS
! VARNING
Reparation och modiÞering av denna struktur är
strängt förbjuden.
Ersätt skadad eller deformerad förarhytt/kabin via din återförsäljare.
35
H16D / H17D
DRIFT
INKÖRNING AV MASKINEN
1. Försiktighetsåtgärder vid inkörning av en ny maskin
En ny maskin är besiktigad och fullständigt justerad vid leverans från fabriken.
Men se till att inspektera den på följande sätt före användning.
För de första 50 driftstimmarna, värm upp vid 60 till 70 % av full belastning.
Arbeta inte med orimlig belastning. Problem kan uppstå, vilket minskar
livslängden.
! Kaross
Kontrollera om några karossdelar har skadats eller lossnat under transport.
! Kontrollsystem
Kontrollera om det Þnns några avvikelser i drift/arbete med manöverspakar
och styrenhet.
! Kylsystem
Kontrollera om kylarvätska är fylld till angiven nivå och att det inte Þnns något
vattenläckage.
Kontrollera även nivå på expansionskärlet.
! Motorsystem
Kontrollera att motorn är fylld med rätt mängd olja.
Se efter olje- och bränsleläckage.
! Elsystem
Kontrollerar lösa ledningar, batterivätskenivå och lösa anslutningar.
! Smörjning och fett
Kontrollera att alla delar är tillräckligt infettade och smorda.
Kontrollera spänningen på larvbanden.
2. Byta olja och delar på den nya maskinen
! Byt motorolja och delar på den nya maskinen efter 50 driftstimmar.
! Byt ingångsÞlter på den nya maskinen efter 100 driftstimmar.
! Rengör sugÞlter på den nya maskinen efter 100 driftstimmar.
! Byt växellådsolja i transport- och reduktionväxellådan på den nya maskinen
efter 500 driftstimmar.
Se #smörjmedel# på sidan 83.
36
DRIFT
FÖRE START AV MOTOR
1) Genomför maskinbesiktning före start.
Se #Inspektioner# på sidan 57.
2) Se till att transportspakarna är i neutralt läge.
3) Dra gasspaken bakåt så varvtalen på motorn är i medelhastighet eller mer.
4) Alla instrument på instrumentpanelen lyser i ca en (1) sekund efter att nyckel är
vriden till #ON# -läget. Detta är inte ett fel.
! VAR FÖRSIKTIG
! Att starta med gasspaken fullt dragen är mycket farligt.
! Titta runt maskinen för att bekräfta att ingen obehörig beÞnner sig
inom arbetsområdet och tuta innan motorn startas.
STARTPROCEDUR
ON (PÅ)
GLOW (GLÖD)
1. Vrid nyckel från #OFF# till #GLOW (ON)# och
laddaren och lampkrets är elektriÞerad.
Låt det vara i ca 5 sekunder för att förvärma
startmotorn innan du vrider nyckel till #START#.
2. Vrid nyckeln från #ON (GLOW)# till #START#.
Motorn startar.
3. Ta handen från startnycken omedelbart när
motorn startar.
! VAR FÖRSIKTIG
Fortsätt inte att använd startmotorn i mer än
15 sekunder. Om du gör detta kan startmotorn
skadas. Om motorn inte startar, vrid nyckeln
tillbaka #OFF# och försök igen efter 30 sekunder.
OFF (AV)
START
ON (PÅ)
GLOW (GLÖD)
OFF (AV)
START
4. Ställ tillbaka gasspaken till låg tomgång för att
förvärma maskinen.
! VAR FÖRSIKTIG
Vrid aldrig nyckeln till #START# när motorn är igång.
VIKTIGT
Om motorn inte startar efter ßera försök kontrollera oljenivå och batteri.
37
H16D / H17D
DRIFT
FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER NÄR MOTORN STARTATS
1. Låt motorn gå i tomgång tills varningslamporna slocknat.
2. Accelerera inte snabbt tills maskinen är uppvärmd.
VIKTIGT
Om maskinen ska arbeta vintertid eller i kallt klimat, värm upp motorn
tillräckligt innan arbetet påbörjas.
STOPPA MASKINEN
1. Manövrera vänster och höger arbetsspakar för att
sänka skopan till marken.
2. Innan du stänger av motorn, låt den gå i tomgång i
ca 5 minuter för att kyla ner den.
3. Skjut fram gasspaken för att minska varvtalet.
4. Vrid startmotorbrytaren till #OFF# och ta ur nyckeln.
ON (PÅ)
GLOW (GLÖD)
OFF (AV)
START
VIKTIGT
Att lämna startmotorbrytaren i läget #ON# efter att maskinen är stoppat
tömmer batteriet. Vrid alltid startmotorbrytaren till #OFF# efter att du
stoppat motorn.
38
DRIFT
FÖRFLYTTNING
1. Vik in bommen och stickan. Höj dem till 40-50 cm (15#-20#) över marken.
2. Höj schaktbladet på lägsta anslag.
3. Kontrollera riktningen du vill förßytta dig i. Flytta vänster och höger transportspakar
framåt för transport framåt och bakåt för transport bakåt.
40~50cm
15~20in
Vända en stationerad maskin
Tryck vänster transportspak fram och för att vända maskinen åt höger.
Tryck vänster transportspak bakåt för att vända maskinen åt höger.
Vända maskinen under transport
1. Vänster pivotsväng
Flytta vänster transportspak till neutralt läge med
höger transportspak tryckt framåt.
2. Vänster pivotsväng
Flytta höger transportspak till neutralt läge med
vänster transportspak tryckt framåt.
3. Spinsväng
Tryck vänster transportspak framåt och höger
transportspak bakåt och maskiner spinsvänger åt
höger. För att spinna åt vänster, utför ovanstående
manöver omvänt.
Svängradie
Stopp
Svängradie
! VAR FÖRSIKTIG
Du kan inte göra en spinsväng eller pivotsväng
i hög hastighet.
En spinsväng på betongunderlag skadar
larvbanden i gummi.
39
H16D / H17D
FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER VID DRIFT
! VAR FÖRSIKTIG
Försök inte krossa betong eller stenbumlingar
genom att använda sidosväng med skopan.
! VAR FÖRSIKTIG
Låt inte skopan falla fritt ner vid grävning.
! VAR FÖRSIKTIG
Sträck inte cylindrarna fullt ut. Lämna alltid en
säkerhetsmarginal.
! VAR FÖRSIKTIG
När du förßyttar dig nedför en brant sluttning,
minska hastigheten till en säker nivå med
transportspakarna.
! VAR FÖRSIKTIG
Använd inte skopan som hammare for att slå ner
en påle i marken.
40
FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER VID DRIFT
! VAR FÖRSIKTIG
Förßytta eller gräv inte med skopan satt ner
i marken.
! VAR FÖRSIKTIG
När du skopar upp jord, gräv inte djupt ner med
skopan. Gräv istället med skopan på grund nivå
och på långt avstånd från karossen. Detta ger
mindre belastning på skopan.
! VAR FÖRSIKTIG
Denna maskinen kan användas i vatten så länge
som svängkransen är ovanför vattenlinjen.
! FARA
Vid arbete nära kraftledningar, omslut dessa
eller lägg isolerande skydd runt om. Att
arbeta nära högspänningsledningar är farligt.
Om maskinen kommer i direktkontakt med
högspänningsledningar kan du drabbas av
elchock.
! VAR FÖRSIKTIG
När du förßyttar eller transporterar maskinen
med arbetsutrustning invikt, låt inte skopan
komma i kontakt med schakbladet.
41
H16D / H17D
FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER VID DRIFT
! VAR FÖRSIKTIG
Efter arbete i vatten, lervatten eller sjövatten,
rengör alltid och inspektera maskinen och
smörj sprintarna på skopan, svängkrans och
andra nedsänkta delar, tills det gamla fettet
kommer ut.
! VARNING
Använd inte under några som helst omständigheter
denna maskin som en kran.
! VAR FÖRSIKTIG
Flytta inte bommen snabbt, speciellt nedåt, efter
som detta kan orsaka skador på bandarmarna.
! VAR FÖRSIKTIG
Lyft inte upp maskinen medan den svänger, det
kan få maskinen att falla.
42
FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER VID DRIFT
! VAR FÖRSIKTIG
Arbeta inte tungt med maskinen i svängläge,
eller bommen kan skadas.
! VAR FÖRSIKTIG
När arbete sker på ojämna ytor, etablera en
balanserad position innan arbetet påbörjas.
! VAR FÖRSIKTIG
Var noga med att bakdelen på maskinen inte
träffar något under svängning.
! VAR FÖRSIKTIG
Kontrollera alltid att nya tillbehör inte slår i bommen
eller stickan före arbetet påbörjas.
43
H16D / H17D
FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER VID DRIFT
! VAR FÖRSIKTIG
Försök inte att ßytta stenar med schackbladet,
detta kommer att skada schaktbladet och
schaktbladcylindern.
! VAR FÖRSIKTIG
När du reser maskinen upp på schaktbladet,
måste maskinen stödjas på bägge sidorna av
schaktbladet, inte bara på en sida.
! VAR FÖRSIKTIG
Schaktblad.
Schaktbladet får inte användas till att öka stabiliteten/
stödet, då ingen säkerhet vid linjebrytning eller
mekanisk låsenhet Þnns.
! VAR FÖRSIKTIG
Operativ säkerhet vid användning av
hydraulhammare.
När du använder maskinen utrustad med
hydraulisk hammare, bör man undvika att
hantera hydraulhammaren med stickans och
skopans cylindrar fullt utfällda, detta för att
undvika skador på cylindrarna.
! VAR FÖRSIKTIG
Se upp för föremål som är begrava i marken.
Kontrollera med energibolag var kablar, gas,
vatten och avloppsledningar osv. Þnns innan
grävningsarbetet startar. Eventuell skada på sådana
föremål kan resultera i allvarlig olycka. Arbeta
uppmärksamt när du börjar grävarbetet.
44
FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER VID DRIFT
NÖDUTGÅNGAR
I nödfall, till exempel om dörren inte öppnas, vinns det andra möjliga utgångar; framrutan
och höger skjutfönster.
Skjutfönster
Framruta
! VAR FÖRSIKTIG
Om du inte kan öppna fönstren, använd hammaren som Þnns placerad
på baksidan i hytten för att krossa glaset och lämna kabinen.
45
H16D / H17D
FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER VID DRIFT
DRIFT MED LARVBAND
Förßytta dig inte och vänd inte på en vass kant eller trottoarkanter.
Om du förßyttar dig eller vänder på en utstående kant eller trottoarkant, kommer
maskinen att lägga extra vikt på larvbanden och de inre stålbanden.
Förhindra att främmande föremål kommer in i larvbanden
Främmande föremål kommer att deformera larvbanden och skära av det.
Utföra skarpa svängar
Utför inga skarpa svängar på en väg med hög friktionsfaktor som t.ex. en betongyta.
Håll oljeprodukter borta från larvbanden
Om du spiller bränsle eller hydraulolja på larvbanden, rengör dessa omedelbart.
Skydd mot salt
Arbeta inte på en strand. (Strukturstål rostar på grund av korrosion).
Var uppmärksam på förvaring inomhus
Om maskinen inte används på lång tid, förvara den inomhus för att förhindra
exponering för direkt solljus, regn eller snö.
! VAR FÖRSIKTIG
! Var försiktig när du använder maskinen med gummiband.
! Gummilarver är mindre stabila än stållarvband på grund av sin ßexibilitet.
! VARNING
Gummilarver glider lätt på frusen eller snötäckt yta. Var försiktig under
transport eller arbete i dessa förhållanden.
! VAR FÖRSIKTIG
! Att köra och vrida/vända på utskjutande kanter kan lösa eller helt
lossa ett gummilarvband eller klippa av det inre stålbandet.
! Att köra och vända med spårrullarna tryckta mot gummispåren kan
lossa eller ta av det.
46
TRANSPORT MED TRUCK
Vid lastning eller lossning av maskinen på eller av ett transportfordon, använd då en
speciell plattform. Om ramper används, gör följande:
Användning av ramper
! Använd ramper som klarar maskinens vikt. Placera dem ordentligt på
transportfordonet.
! Lutningsvinkeln på ramperna bör vara mellan 10 o och 15 o.
! Placera vänster och höger ramp så att
transportfordonet är mitt är i linje med
maskinens mitt.
! Dra åt parkeringsbromsen på transportfordonet
och blockera varje däck på transportfordonet
med kilar.
10°∼15°
Gå upp och ner på ramperna
! Gå upp för ramperna framåt och gå ner baklänges
och långsamt.
! Vänd inte uppe på ramperna. Rikta in larvbanden
längs med ramperna och kör upp i rak linje. Om
maskinen är ur kurs när man kör upp för rampen,
stanna och gå ner och försök på nytt igen.
! VAR FÖRSIKTIG
Innan lastning eller lossning, rengör ramperna. Om ramperna är smutsiga
med lera, olja eller is kan maskinen glida under lastning eller lossning.
47
H16D / H17D
TRANSPORT MED TRUCK
Säkra maskinen
! Sväng in maskinen och parkera den.
! Sänk schaktbladet ner på ßaket på
transportfordonet och sänk ner skopan
på en träkloss med stick- och skopcylindrarna
utfällda.
! Vrid nyckeln till #OFF# och ta ut nyckeln.
! Säkra maskinens larvband mot ßaket på
transportfordonet med vajrar eller kedjor.
Sätt skydd mellan larvbandens ram och
vajrarna eller kedjorna.
! VAR FÖRSIKTIG
Var noga med att följa gällande lagstiftning om totalhöjd och viktgränser
vid transport.
48
VINSCHNING OCH BOGSERING
! VARNING
! För att vinscha en maskin, använd en bygel och vajer, vars styrka är
minst en och en halv gång (1½) mer än maskinens totalvikt. Vajern
måste vare fri från veck, böjningar, vridningar eller brott.
! När du vinschar en maskin, var noga med att ingen person kommer
mellan vinschen och maskinen.
! Placera vajern horisontellt och håll den i linje med bandramarna.
! Spänn vinschvajern gradvis, se till att inte spänna den för snabbt.
! Flytta maskinen långsamt.
! Vinschning av en maskin på en nedåtlutande sluttning kan
få maskinen att gå över styr. På en brant uppåtlutande sluttning,
bevaka vajern noga.
Använd alltid dragkrok på baksidan
av bandramen på maskinen.
Maximal dragkraft: 15000N
Bogsera endast i låg hastighet.
Bogsera långsamt och gradvis.
Avståndet mellan maskinens
svängcentrum och slutet på
bogserlinan måste normalt vara
5m eller mer.
VIKTIGT
Vajrar kan användas vars diameter är mer
än ø25mm. En bygel måste vare stark nog
att dra maskinen.
ø25mm
eller mer
Hur man lossar bromsarna slutdrevet
! Ta bort mittväxeln från slutdrevet på följande sätt:
! Ta bort i följande ordning:
1 Låsring 2 Skydd 3 O-ring
4
4 Låsring
! Dra den 5e inläggningsväxlen ut, och
5
bromsarna är frisläppta.
2
1
3
*Sätt tillbaka delen omedelbart efter att vinschning eller bogsering är klar.
*Se till att delarna är rena och fria från föroreningar.
49
H16D / H17D
HUR MAN LYFTER EN MASKIN
! VARNING
! Vajrarna för lyftning måste vara starka nog att lyfta maskinen på ett
säkert sätt.
En vajer som inte är tillräckligt stark kan gå söner under lyftningen och
tappa maskinen och förorsaka allvarlig personskada eller dödsfall.
! Vid lyftning; välj en plan yta och läs noga #Lyftposition# och #Metoder
för lyft# som beskrivs nedan. Att lyfta en maskin om den inte är
i Lyftposition kan göra maskinen obalanserad och orsaka allvarlig
personskada eller dödsfall. Lyft inte en maskin medan bommen
svänger.
VIKTIGT
Vajrar kan användas vars diameter är mer
än ø14 mm. En bygel måste vare stark nog
att lyfta maskinen.
ø14mm
eller mer
! VAR FÖRSIKTIG
Denna åtgärd kräver kvaliÞcerade lyftoperatörer.
! FARA
Håll andra personer borta från maskinen medan den hissas.
Metoder för lyft
1. Sätt maskinen i lyftläge.
(1) Höj schaktbladet till anslagsgränsen för
bladcylindern.
(2) Använd omkopplare för svängfunktion,
positionera bommen rakt.
(3) Med arbetsspakarna förläng bomcylindern,
skopcylindern och stickcylindern till sin
anslagsgräns.
(4) Med arbetsspaken, vrid den övre ramen och
sätt bladet bakåt på maskinen.
(5) Stäng av motorn och dra upp säkerhetslåsspaken.
Gå ner från maskinen samt stäng och lås både
dörr och lucka.
50
Lyftposition
HUR MAN LYFTER EN MASKIN
2. Sätt fast en vajer till maskinen och hissa
den sedan.
(1) Fäst en bygel till lyfthålen i bägge
ändarna av bladet. Fäst en vajer till
byglarna.
(2) Fäst en bygel till lyfthålet på fästet
mitt på bommen.
(3) Spänn vajern lätt med en kran.
(4) Håll hela tiden maskinen i nivå.
Kontrollera att maskinen står
vågrätt och att kranens krok är nära
vridpunktens mitt på maskinen och
att lyftvinkeln är korrekt. Lyft sedan
maskinen.
Lyfthål
! FARA
Krokhålen på hytten är inte till för att lyfta
maskinen. Att lyfta maskinen i dessa hål
är extremt farligt.
Mindre än 30
51
H16D / H17D
ARBETE/DRIFT I KALLT VÄDER ELLER VINTERTID
FÖRBEREDELSER FÖRE START
I kall väderlek kan motorn vara svårstartad och kyl- och batterivätska kan vara frusen.
Tänk därför på följande punkter:
(1) Smörjmedel
SAE10W-30
KlassiÞcering Klass CF API Service
Motorolja
(2) Bränsle
Använd dieselolja med en ßyt-temperatur fem grader lägre än den lägsta
temperaturen utomhus.
(3) Kylvätska
Häll frostskyddsmedel i kylvätskan för att förhindra att kylsystemet fryser. Följande
tabell visar fryspunkten vid tillsatt mängd frostskyddsmedel.
Kylsystemet är fyllt med frostskyddsmedel för -30 oC när maskinen skickas
från fabriken.
Omgivningstemperatur (oC)
"10
"20
"30
"45
#Long-life#-gykol (%)
30
40
50
60
! VAR FÖRSIKTIG
Var medveten om brandrisker " frostskyddsmedel är brandfarligt.
! VARNING
Tillsätt kylvätska innan du påbörjar något arbete, inte efteråt. Detta
förhindrar frysning.
För detaljer se sidan 78.
52
ARBETE/DRIFT I KALLT VÄDER ELLER VINTERTID
(4) Batteri
I låga temperaturer, är batterikapaciteten lägre. Om spänningen är otillräcklig, kan
batterivätskan frysa. I detta fall, täck batteriet med en trasa eller förvara batteriet
på en varm plats. Installera batteriet nästa morgon.
ÚLaddningsmängd är enligt nedan.
Vätsketemperatur
20°C
0°C
-10°C
-20°C
100%
1,28
1,29
1,30
1,31
90%
1,26
1,27
1,28
1,29
80%
1,24
1,25
1,26
1,27
75%
1,23
1,24
1,25
1,26
Laddningsmängd
! VARNING
Om batteriet laddas med hjälp av startkablar, se till att jordkabeln är fäst
och motorn avstängd. Ta bort locket och koppla kabeln till batteriet.
! VAR FÖRSIKTIG
Var noga med att inte låta batterivätska komma i kontakt med händer eller
ögon eftersom utspädd svavelsyra används som elektrolyter i batterier.
! VARNING
! När du kopplar bort från polerna, starta med + -polen. När du
kopplar till polerna, koppla bort + -polen sist.
! Vid användning av verktyg nära batteriet, se till att inte beröra
< -polen eftersom maskinens kaross är + .
53
H16D / H17D
LAGRING UNDER EN LÄNGRE PERIOD
1. Före lagring
(1) Om du lagrar en maskin under lång period,
städa upp och inspekterar maskinen, smörj
fjäderspåret, fjäder bygelsidan och exponerade
delar av cylindrarna tillräckligt för att undvika rost.
VIKTIGT
! Om du lämnar maskinen utomhus parkera den
på träplankor på plan mark (betonggolv) och
täck med en presenning.
! Om du inte använder maskinen under en lägre
tid, koppla bort batteriet + för att förhindra att
det laddas ur.
2. Under lagring
(1) Kör motorn minst en gång i månaden för att
smörja motor och hydrauliska delar. Efter detta,
smörj in utsatta delar på cylindrarna.
(2) Ladda batteriet samtidigt.
För detaljer se sidan 53.
! VARNING
Om du kör motorn inomhus se till att det Þnns
tillräckligt med ventilation genom att öppna
fönstren fullständigt etc.
3. Efter lagring
(1) Innan motorn startas kontrollera motorolja,
hydraulolja och vattennivå.
(2) För att starta motorn håll startkontakten på #ON#
för att mata tillräckligt med bränsle till kammaren.
Vänta en (1) minut, vrid sedan till #START# för att
värma upp motorn.
(3) Använd cylindrarna tre eller fyra gånger på lågt
motorvarv.
! VARNING
Plötsliga ändringar kan skada packningarna.
54
INSPEKTION OCH UNDERHÅLL
55
H16D / H17D
BESTÄLLA RESERVDELAR OCH SERVICEVÄGLEDNING
Beställning av reservdelar
Informera återförsäljaren om artikelnamn och artikelnummer samt maskinens
serienummer. (MACHINE NO./ENGINE NO.) vid beställning av reservdelar.
MACHINE
MASCHINE
MACCHINA
MAKUIME
MASKIN
MODEL
MODELL/MODELLE
MODELLO/MODELOS
NO.
WEIGHT/GEWICHT
GEWICHT/POID
PESO/PESO/VEKT
kg
YEAR/JAAR
BAUJAHR/ANNEE
ANNO/ANO/ÅR
ENGINE
MOTOR
MOTEUR
MOTORE
MODOR
MODEL
MODELL/MODELLE
MODELLO/MODELOS
MAX. DRAWBAR
PULL
NO.
MAX. VERT.
LOAD
POWER/VERMOGEN
LEISTUNG/PUISSANCE
POTENSA/POTENCEA
YTELSE
kW/
kN
kN
-1
min
Unit B Windmill Lane, Denton, Manchester M34 3SP, United Kingdom
MADE IN JAPAN
Felsökning
Informera återförsäljaren om modellnamn, serienummer (MACHINE NO./ENGINE NO.)
samt ackumulerade driftstimmar på timräknaren.
Använd timräknaren på följande sätt:
! Skriv ner värden före och efter arbete/drift i den dagliga rapporten.
! Timräknaren indikerar när du ska byta Þlter och olja.
Motor modell
Motor nr. (typskylt)
56
INSPEKTIONER
Utför följande kontrollen. Försummelse av att utföra någon av inspektionerna kan leda
till problem med maskinen inklusive hydraulisk utrustning.
Inspektioner före start
Kontrollera följande före användning varje dag.
! VAR FÖRSIKTIG
! Parkera alltid maskinen på plan mark vid inspektion.
! Håll andra personer borta från maskinen under inspektion.
! Före inspektion och underhåll, se till att stänga av motorn.
1. Kontrollera mängden olja i motorn.
Dra ut oljestickan. Torka av oljan på oljestickan
med en trasa och sätt in den igen.
Om det Þnns otillräckligt med olja tillsätt olja
genom motorns oljeÞlter.
VIKTIGT
Använd motorolja av hög kvalitet. Det
rekommenderas att använda följande motorolja.
Motorolja
SAE10W-30
Kapacitet
MAX. 3 liter
Påfyllning motorolja
! VARNING
! Inspektera inte oljenivå i motorn omedelbart efter att motorn är
avstängd. Motorolja blir väldigt het och är farlig. Det tar 30 minuter för
motorolja att grundligt rinna ner i vevhuset. Inspektera den innan du
börjar arbete eller minst 30 minuter efter att motorn har stannat.
! Se till att inte hälla i för mycket motorolja.
! Kontrollera oljenivån i motorn 30 minuter efter påfyllning.
VIKTIGT
Kontrollera också oljeprovet på mätstickan för nedsmutsning och graden
av viskositet.
! VAR FÖRSIKTIG
Se till att inte spilla olja vid påfyllning. Torka upp om du spiller olja, den
kan leda till brand och risk för personskada eller skador på utrustning.
57
H16D / H17D
INSPEKTIONER
2. Kontrollera mängden vatten i kylaren. Kontrollera
att nivån på vattnet i tanken är på angiven nivå
eller mer utan att ta bort kylarlocket. Om nivån
är för låg, fyll på med mjukt vatten (kranvatten)
till tanken.
Översvämmningsbehållare
! VAR FÖRSIKTIG
! Använd inte smutsigt vatten for att förhindra
stopp.
! Kylarlocket får inte tas av när temperaturen på
kylarvattnet är högt. Vattnet kan bli mycket hett
och orsaka skada om det släpps ut innan det
har svalnat.
3. Kontrollera mängden olja i den hydrauliska
oljetanken..
Kontrollera att hydrauloljenivån ligger ovanför
mitten av nivåmätaren. Om nivån är för låg,
tillsätt olja och trycksätt hydrauloljetanken.
För detaljer se sidan 74.
Nivåmätare
! VAR FÖRSIKTIG
Det är farligt att inspektera oljenivån i hydrauloljetanken omedelbart
efter att motorn stängts av. Hydrauloljan är för varm. Lätta på trycket
i det hydrauliska systemet innan du tar bort pluggarna eller rör.
58
INSPEKTIONER
4. Kontrollera mängden bränsle i bränsletanken.
Kontrollera bränslenivån med nivåmätaren på
instrumentpanelen. Om mängden är otillräcklig,
fyll på dieselbränsle. Tankens kapacitet är
18 liter. Fyll omgående på bränsle om
bränslepump-formade symbolen är röd.
Tanklock
! VAR FÖRSIKTIG
Utsätt inte bränslet för öppen eld eller gnistor
eftersom diesel är brandfarligt.
Detta kan leda till brand och risk för personskador
och skador på maskinen.
Bränslenivå
mätare
5. Kontrollera sedimentbehållaren för avlagringar
(1) Vatten samlas i sedimentbehållaren som är
utrustad med en ßytindikator.
(2) Ta bort sedimentbehållaren genom att skruva
loss.
VIKTIGT
Efter rengöring eller byte av enheten, skall
systemet luftas.
För detaljer se sidan 76.
Sedimentbehållare för vatten
! VAR FÖRSIKTIG
Torka upp om du spiller olja, den kan annars leda till brand och risk för
personskada eller skador på utrustning.
59
H16D / H17D
INSPEKTIONER
6. Kontrollera efter lösa delar
Kontrollera varje del efter några tecken på glapp.
Kontrollera noggrant larvbanden, spårrullarna,
drev och motor.
N-m
Åtdragningsmoment
Muttrarna på spårrullarna
Kedjehjul position
M8
Fästsplint
M10
Fästskruvar och muttrar
M12
[
N-m
N-m
N-m
N-m
N-m
275 (203 lb-ft)
65 (48 lb-ft)
19 (15 Ib-ft)
65 (48 Ib-ft)
108 (80 Ib-ft)
7. Kontrollera ßäktremmens spänning
Det bör Þnnas en ßexibilitet på mellan 7 och 9mm
när ßäktremmen är tryckt mot mitten på spannet.
(1) Stäng av motorn och ta ut nyckeln.
(2) Öppna motorhuven.
(3) Använd måttligt tryck med tummen mot remmen
mellan remskivorna.
(4) Om spänningen är fel, lossa generatorns
monteringbultar med hjälp av en spak placerad
mellan generatorn och motorblocket, dra ut
generatorn tills spänningen av ßäktremmen
ligger inom acceptabla gränser.
(5) Byt ßäktremmen om den är skadad.
! VAR FÖRSIKTIG
När du hittar slam eller liknande material på ßäktremmen bör den
ersättas med en ny.
VIKTIGT
Om ßäktremmens spänning är för hård kommer det att resultera
i bäringsfel på generatorn och vattenpumpen. Omvänt kan en lös
rem resultera i skador på remmen, onormala ljud och överhettning.
60
INSPEKTIONER
Lista på åtdragningsmoment
Vid inspektion före start, skall alltid alla skurvar och muttrar kontrolleras. Om någon
mutter eller skruv är lös, skall dessa dras åt enligt tabellen nedan.
N-m Åtdragningsmoment för skruv och mutter (kaross)
Material
Storlek
8,8
N-m(lb-ft)
10,9
N-m(lb-ft)
12,9
N-m(lb-ft)
M6
8 (6)
14 (11)
18 (14)
M8
19 (15)
33 (25)
42 (31)
M10
36 (27)
65 (48)
75 (56)
M12
64 (48)
108 (80)
123 (91)
M14
98 (73)
177 (131)
210 (155)
M16
157 (116)
275 (203)
323 (239)
N-m Åtdragningsmoment av rörledningar
PF skruv
Vridmoment
Storlek
N-m(lb-ft)
1
4
34 (26)
3
8
54 (40)
1
2
64 (48)
3
4
93 (69)
1
108 (80)
61
H16D / H17D
UNDERHÅLL EFTER DE FÖRSTA 50 SERVICETIMMARNA
(NY MASKIN)
1. Byta motorolja och oljeÞlterinsats
(1) Öppna motorhuven.
(2) Placera ett kärl under avtappningspluggen.
(3) Värm upp motorn (i ca 10 minuter), så
att motoroljan blir värmd innan du byter
oljeÞlterinsatsen.
(4) Ta bort oljepluggen i oljetråget och tappa ur
oljan.
Avtappningsplugg
(5) Ta ut Þlterinsatsen med hjälp av en
Þlterskiftnyckel.
(6) Smörj O-ringen på den nya insatsen med olja
och fäst insatsen för hand.
(7) Sätt tillbaka avtappningspluggen och fyll på
angiven motorolja påfyllningsröret.
(8) Starta och låt motorn gå på tomgång i ßera
minuter för att kontrollera eventuellt oljeläckage.
Efter att motorn är avstängd, kontroller oljenivå
på nivåmätaren. Om det är för lågt, fyll på.
3 liter krävs.
62
OljeÞlterinstats
Motorolja
påfyllning
UNDERHÅLL EFTER DE FÖRSTA 100 SERVICETIMMARNA
(NY MASKIN)
1. Byta ingångsÞlter
(1) Öppna den främre luckan.
(2) Vrid ingångsÞltret motsols och med hjälp av
en Þlterskiftnyckel, skruva av ingångsÞltret
av ingångsÞlterskyddet.
(3) Stryk en tunn hinna hydraulolja på O-ringen på
det nya ingångsÞlterinsatsen.
(4) Skruva på den nya ingångsÞlterinsatsen på
ingångsÞlterskyddet genom att vrida medsols.
Gör detta för hand, utan att använda
Þlterskiftnyckeln.
(5) Stäng den främre luckan.
IngångsÞlter
insats
2. Rengöring av sugÞltret
(1) Vippa upp förarsätet och huven under.
(2) Lossa och ta bort fyra (4) M8 bultar på
hydraultanklocket och ta av locket.
(3) Vrid sugÞltret motsols för hand och skruva
av sugÞltret från kopplingen.
(4) Skruva på det nya sugÞltret på kopplingen
och vrid medsols.
Gör detta för hand.
(5) Fäst det hydrauliska tanklocket som togs bort
i steg (2).
(6) Sätt tillbaka huv och förarsäte.
Bultar M8
! VAR FÖRSIKTIG
Fur att undvika att bli bränd, utför inte detta
moment medan hydrauloljan fortfarande är varm.
SugÞlter
63
H16D / H17D
UNDERHÅLLSSERVICE VAR 50:e SERVICETIMMA
(För enkelhetens skull kan detta underhåll utföras samtidigt med de dagliga
kontrollerna).
Utför följande underhåll var 50:e driftstimma.
1. Rengör kylarens lameller
Rengör kylaren/oljekylarens lameller endast med
tryckluft. Använd inte högtryckstvätt/ångtvätt, då
vatten kan komma in i motorrummet där elektriska
komponenter Þnns och skador på lamellerna kan
också uppstå.
! VARNING
Om lamellerna har blivit smutsiga, kan motorn
överhettas.
2. Smörjning av svängkransen
Använd en smörjpistol för att smörja smörjnipplarna
av svängkransen.
Fett
punkter
! VARNING
Efter arbete i vatten, se noga till att smörja
svängkransen.
3. Kontrollera bränsleÞltret
Ta tanklocket och avlägsna all lös smuts från Þltret
och rengör det med dieselbränsle.
64
Filter
UNDERHÅLLSSERVICE VAR 100:e SERVICETIMME
1. Kontroll och rengöring av luftÞlterelementet
Rengör dammskyddet. Inspektera och rengör elementet.
För detaljer se sidan 77.
2. Tillgång till luftÞlterelementet för rengöring eller
byte.
(1) Öppna motorhuven.
(2) Ta loss dammskyddet från luftÞlter enheten och
dra sedan ut den inbyggda luftÞltret.
(3) Rengör eller byt luftÞlter enligt #Lista vid
periodiska inspektioner och underhåll# i den
här bruksanvisningen.
(4) Installera det rengjorda eller nytt luftÞlterelement
inuti stommen för luftrening, sätt tillbaka
dammskyddet.
! VARNING
Var noga med att stänga av motorn innan rengöring
eller ersättning av luftelement.
3. Kontroll av mängden elektrolyter i batteriet.
Öppna motorhuven.
Färgen på batteriindikatorn visar batteriets status.
Blått är OK. Rött betyder att det behöver laddas.
Vitt betyder att det är nödvändigt att fylla på
destillerat vatten.
(1) Kontrollera visuellt nivån på batteriets elektrolyter
i varje block är mellan den övre och nedre
gränsen.
(2) Om det är under den nedre gränsen, ta av
locket för att fylla på elektrolyter eller destillerat
vatten upp den den övre gränsen i varje block.
!
!
!
!
!
Indikator
Pool (under
gummiskyddet)
! VAR FÖRSIKTIG
När batteriet ska inspekteras se till att stänga av motorn först.
När man arbetar med batterier måste du sätta på dig skyddsglasögon.
Utspädd svavelsyra som elektrolyt är ett farligt ämne. Var noga med
att inte låta batterivätska komma i kontakt med dina ögon, händer,
kläder eller metall. Om det kommer in i dina ögon, skölj omedelbart
med stora mängder vatten. Kontakta sedan en läkare.
Då mycket brandfarliga vätgaser stiger från batterier, får du inte skapa
gnistor eller använda eld i närheten av batteriet."
När du kopplar bort terminaler, starta med " terminalen. Omvänt, när
de ansluts, anslut " terminalen sist.
65
H16D / H17D
UNDERHÅLLSSERVICE VAR 100:e SERVICETIMME
4. Kontrollera ßäktremmens spänning
Det bör Þnnas en avvikelse mellan 7 och 9mm när
bältet är tryckt mot mitten på spannet.
(1) Stäng av motorn och ta ut nyckeln.
(2) Öppna motorhuven.
(3) Använd måttligt tryck med tummen mot
remmen mellan remskivorna.
(4) Om spänningen är fel, lossa generatorns
monteringbultar med hjälp av en spak placerad
mellan generatorn och motorblocket, dra ut
generatorn tills spänningen av ßäktremmen
ligger inom acceptabla gränser.
(5) Byt ßäktremmen om den är skadad.
5. Inspektera sedimentbehållaren för vattnet
Öppna motorhuven.
(1) Vatten samlas i sedimentbehållaren som är
utrustad med en ßytindikator.
(2) Ta bort sedimentbehållaren genom att
skruva loss.
Fläktrem
Sedimentbehållare för vatten
VIKTIGT
Efter rengöring eller byte av enheten, skall
systemet luftas.
För detaljer se sidan 76.
! VAR FÖRSIKTIG
Torka upp om du spiller olja, den kan annars leda till brand och risk för
personskada eller skador på utrustning.
66
UNDERHÅLLSSERVICE VAR 100:e SERVICETIMME
6. Byta motorolja
(1) Öppna motorhuven.
(2) Placera ett kärl under avtappningspluggen.
(3) Ta bort avtappningspluggen i oljetråget och
tappa ur oljan.
(4) Sätt tillbaka avtappningspluggen och tillsätt
speciÞcerad mängd motorolja genom
påfyllningsröret.
(5) Kontrollera mängden motorolja med mätstickan
så att rätt mängd motorolja Þnns.
(6) Stäng motorhuven.
Avtappningsplugg
Motor
OljeÞlter
Oljesticka (nivåmätare)
7. Rengöring av bränsleÞlter
Öppna motorhuven.
(1) Stäng bränsleÞlterspaken.
(2) Ta av locket och rengör insidan med
dieselbränsle.
(3) Ta bort Þlterelementet och rengör det med
dieselbränsle.
(4) Efter rengöring, montera tillbaka
bränsleÞlterelementet, och håll borta
damm och smuts.
(5) Öppna bränsleÞlterspaken.
BränsleÞlterspak
Öppen
Stängd
BränsleÞlter element
VIKTIGT
Efter rengöring, måste systemet luftas.
För detaljer se sidan 76.
67
H16D / H17D
UNDERHÅLLSSERVICE VAR 200:e SERVICETIMME
1. Byta motoroljeÞlterpatron
Öppna motorhuven.
(1) Ta bort motoroljeÞlterpatronen genom att vrida
det motsols med hjälp av en Þlterskiftnyckel
och skruva av patronen från motorn.
(2) Smörj ett tunt lager motorolja på O-ringen på
den nya motoroljeÞlterpatronen.
(3) Skruva på det nya Þltret på motorn genom
att vrida medsols på plats.
Gör detta för hand, utan att använda
Þlterskiftnyckeln.
(4) Kontrollera nivån på motoroljan så att korrekt
mängd motorolja Þnns i oljetråget, starta sedan
motorn.
(5) Kör motorn på tomgång i ßera minuter,
kontrollera sedan att inge olja läcker ut,
varken från Þlterpatronen eller oljetråget.
(6) Stäng av motorn.
(7) Stäng motorhuven.
68
OljeÞlterinstats
UNDERHÅLLSSERVICE VAR 400:e SERVICETIMME
1. Byta bränsleÞlterelement
Öppna motorhuven.
(1) Stäng bränsleÞlterspaken.
(2) Ta av locket och rengör insidan med
dieselbränsle.
(3) Byt ut bränsleÞlterelementet mot ett nytt.
(4) Montera bränsleÞlterelementet och håll borta
damm och smuts.
(5) Öppna bränsleÞlterspaken på nytt.
BränsleÞlterspak
Öppen
Stängd
BränsleÞlterelement
VIKTIGT
Efter byte måste systemet luftas.
För detaljer se sidan 76.
2. Avlägsna sediment i hydraultanken.
Placera en behållare under dräneringsproppen.
(1) Lossa och ta bort dräneringsproppen för att
avlägsna sediment och dränera vattnet.
(2) Sätt tillbaka dräneringsproppen som
avlägsnades i steg (1).
! VAR FÖRSIKTIG
Det är farligt att ta bort dräneringspumpen
direkt efter att motorn har stängts av, eftersom
hydrauloljan är för varm.
Dräneringsbult (Hydraulolja)
3. Eliminera sediment i bränsletanken
Placera en behållare under dräneringspluggen.
(1) Ta bort tanklocket.
(2) Lossa och ta bort dräneringspluggen för att
eliminera sediment och dräneringsvatten från
botten av bränsletanken.
(3) Sätt tillbaka dräneringspluggen som
avlägsnades i steg (2).
(4) Dra åt locket på bränsleÞltret.
Se sidan 76 #Luftning av bränslesystemet#.
VIKTIGT
För ett effektivt resultat, bör detta ske innan
motorn startas.
Dräneringspropp (Bränsle)
69
H16D / H17D
UNDERHÅLLSSERVICE VAR 500:e SERVICETIMME
1. Byta kylvatten i kylare och rengöring av
vattenmanteln
(1) Lossa och ta bort sex (6) M8 Bultar, avlägsna
sedan sidokåpan (R) (se bild).
(2) Lossa och ta bort locket på kylarpåfyllningen.
(3) Placera en behållare under kylarens
dräneringsplugg och motorkranen, och
dränera ut kylarvätskan.
(4) Lossa och ta bort kylarens dräneringsplugg
och dränera ut kylarvätska.
(5) Rengör insidan av kylaren och motorns
vattenpassage.
(6) Sätt på kylarens dräneringsplugg och motorns
dräneringskran som avlägsnades i steg 4.
(7) Tillsätt angiven mängd kylarvätska genom
kylarens påfyllning.
Sex M8
Bultar
Avtappningsplugg (Kylare)
Dräneringskran (motor)
2. Byta ingångsÞlter
Ta bort ingångsÞlterpatronen och ersätt den med
en ny.
VIKTIGT
Innan du byter ut patronen, se till att öppna
hydrauloljetanken för att släppa ut trycket.
(1) Öppna frontluckan.
(2) Vrid ingångsÞlterpatronen motsols med hjälp av
en Þlterskiftnyckel och skruva bort ingångsÞltret
bort från ingångsÞlterskyddet.
(3) Stryk en tunn hinna hydraulolja på O-ringen på
det nya ingångsÞlterpatronen.
(4) Skruva fast den nya ingångsÞlterpatronen på
ingångsÞlterskyddet genom att vrida medsols.
Gör detta för hand, utan att använda
Þlterskiftnyckeln.
(5) Stäng frontluckan.
70
IngångsÞlter
insats
UNDERHÅLLSSERVICE VAR 500:e SERVICETIMME
3. Byta ßäktrem
(1) Stäng av motorn och ta ut nyckeln.
(2) Öppna motorhuven.
(3) Lossa generatorns fästskruvar och dra
generatorn mot remskivan.
(4) Byt ut ßäktremmen mot en ny.
(5) Med en spak placerad mellan generatorn och
motorblocket, dra generatorn tills ßäktremmens
spänning är inom acceptabla gränser.
(6) Dra åt generatorn monteringsbultar.
Det bör Þnnas en ßexibilitet på mellan 7 och 9mm
när ßäktremmen är tryckt mot mitten på spannet.
71
H16D / H17D
UNDERHÅLLSSERVICE VAR 1000:e SERVICETIMME
1. Byta hydraulolja och sugÞlter
Placera en behållare under dräneringsproppen.
(1) Luta förars framätet framåt och öppna sedan
huven.
(2) Lossa och ta bort fyra (4) M8 bultar på
hydraultankslocket och ta av locket.
(3) Lossa och ta bort dräneringsbulten för att
tömma hydrauloljan.
(4) Vrid sugÞltret motsols för hand och skruva av
sugÞltret från kopplingen.
(5) Skruva fast det nya sugÞlter på kopplingen
genom att vrida den medurs.
Gör detta för hand.
(6) Sätt tillbaka dräneringspluggen som
avlägsnades i steg (3).
(7) Dra åt dräneringspluggen och fyll på den
angivna mängden hydraulolja i hydraultanken.
(8) Sätt tillbaka locket på hydraultanken som
avlägsnades i steg 2.
(9) Sätt tillbaka huv och förarsäte.
Bultar M8
! VAR FÖRSIKTIG
Det är farligt att ta bort dräneringsbulten direkt
efter att motorn har stängts av, eftersom
hydrauloljan är för varm.
Dräneringsbult
SugÞlter
2. Byta smörjolja i transportmotorns reduktionsväxel.
Ta bort blindproppen i drevlocket på
reduktionsväxels och ersätt smörjoljan.
För detaljer se sidan 80.
72
UNDERHÅLL VAR 12:e MÅNAD
1. Byta luftÞlter
(1) Öppna motorhuven.
(2) Ta loss dammskyddet från luftÞlter enheten och
dra sedan ut den inbyggda luftÞltret.
(3) Ta bort luftÞltret (inre och yttre).
(4) Installera det nya luftÞltret inuti
luftrenarebehållaren, montera sedan
dammskyddet korrekt luftrenarebehållaren.
! VARNING
Stäng av motorn innan du utför detta arbete.
Inre element
Yttre element
Dammskydd
73
H16D / H17D
ATT TRYCKSÄTTA
1. I följande fall är det nödvändigt att trycksätta hydrauloljetank:
(1) När locket eller pluggen på hydrauloljetank tas bort, oavsett orsak.
(2) När en slang tas bort från den hydrauliska kretsen för reparation eller inspektion,
på grund av oljeläckage eller annan orsak.
(3) När en viktig komponent tas bort eller byts.
2. Syfte
Det är lättare för den hydrauliska pumpen att suga olja när tanken är trycksatt.
(Sugtrycket i pumpen bör inte ha undertryck.)
3. Förfarande
(1) Ta bort locket på hydrauloljetank. Om maskinen har en plugg, är det lämpligt att
endast ta bort pluggen.
(2) Starta motorn och utvidga alla cylindrar fullt ut som på bild 1 på nästa sida.
*Hydraulisk olja går till cylindrarna som lämnar det lägsta oljenivån i tanken.
(3) Vid tillstånd av (2), dra åt locket eller pluggen i tanken.
*Arbeta med försiktighet, schaktbladets cylinder är också förlängd till maximalt
anslag.
När detta arbete är avslutat och maskinen används kommer olja i cylindrarna
tillbaka till tanken. Oljenivån i tanken ökar således och tanken trycksätts.
ART. Nr. 11240-11960
Denna etikett sitter på framsidan nära golvmattan.
74
Normal hydrauloljenivå
på tankmätaren
Plugg
Trycksatt
position
Figur 1
! VAR FÖRSIKTIG
Det är farligt att inspektera oljenivån i hydrauloljetanken omedelbart
efter att motorn stängts av. Hydrauloljan är för varm. Lätta på trycket
från hydraulsystemet innan du tar bort pluggar eller rör.
75
H16D / H17D
PROCEDURER VID INSPEKTION OCH UNDERHÅLL
Luftning av bränslesystem
Efter rengöring av bränsleÞlter eller vattensedimenttank, ersättning av elementet,
eller få slut på bränsle, lufta systemet enligt följande förfarande:
(1) Fyll helt bränsletanken helt upp.
(2) Öppna bränsleÞlterspaken.
(3) Genom att vrid startkontakten till #ON# sker luftning automatiskt.
VIKTIGT
När bränsleÞltret är tomt, kan luften tömmas normalt på en (1) minut.
Sedimentbehållare för vatten
BränsleÞlter
Bränslepump
76
PROCEDURER VID INSPEKTION OCH UNDERHÅLL
1. LUFTFILTERELEMENT
Lossa luftÞltrets band och kontrollera visuellt efter
föroreningar på Þltret.
Inre element
Yttre element
Dammskydd
Inspektion
Inspektionsmetod kan variera beroende på hur smutsigt Þltret är.
(A) Om torrt damm har fastnat på Þltret, kan du blåsa med tryckluft 0.7MPa (98psi)
eller lägre från insidan av Þltret för att avlägsna det.
(B) Om Þltret är smutsigt med svart kol eller sot, ta bort detta med en
rengöringsvätska.
(1) För rengöringsvätska, lös 300g (10.6 oz) av rengöringsmedel för luftÞlter
(ND1500) i 20 liter vatten. Sänk ner luftÞltret i ca 20 minuter.
(2)Med dammet borta, skölj rent luftÞltret med kranvatten.
(3)Efter rengöring, låt Þltret torka på en plats där luften kan cirkulerar fritt.
Standardinspektion bör utföras var 100:e driftstimme. Inspektion bör ske var
50:e driftstimme om maskinen används i en dammig miljö.
! VARNING
Använd aldrig eld eller tryckluft för att torka luftÞltret elementet.
77
H16D / H17D
PROCEDURER VID INSPEKTION OCH UNDERHÅLL
2. KYLARVÄTSKA
Smuts och rost i vattnet minskar effektiviteten i kylsystemet.
Avtappningskran motor
Dräneringsplugg (kylare)
Kylarlock
Ersättning
(1) Ta bort kylarlocket och öppna avtappningspluggen för att dränera kylvattnet.
(2) Stäng avtappningspluggen och fyll kylaren med rengöringsvätska. (*1).
(3) Öppna dräneringspluggen tillsätt sedan färskvatten kontinuerligt genom kylaren.
Fortsätt med detta tills rent vatten kommer ut genom utßödet.
(4) När rent vatten kommer ut, stäng dräneringspluggen, fyll på neutraliseringsvätska
(*2) och låt motorn gå på tomgång i 5 minuter.
(5) Stäng av motorn, öppna dräneringspluggen och spola kylaren med rent
vatten igen.
Stäng dräneringspluggen och tillsätt kylvatten till angiven nivån.
Rengöringsvätska (*1):
lös 250 g av natriumbisulÞt i 1 liter vatten.
Neutraliseringsvätska (*2): lös 6g av natriumkarbonat i 1 liter vatten.
! VARNING
Frostskyddsmedel bör noggrant blandas med vatten i ett annat kärl
innan du lägger till kylaren. Om du inte följer ovanstående överhettning
kan uppstå.
! FARA
Det är mycket farligt att ta bort kylarlocket strax efter att motorn stängts
av. Om du behöver ta bort locket, vrid långsamt på locket för att gradvis
släppa det inre ångtrycket.
! VAR FÖRSIKTIG
Kylvatten är ett farligt ämne. Hantera på rätt sätt när det ska kasseras.
78
PROCEDURER VID INSPEKTION OCH UNDERHÅLL
3. KONTROLL AV LARVBANDENS SPÄNNING
Ojämn spänning i larvbanden kan göra att
maskinen avviker från förväntad förßyttningsväg.
Se till att larvbanden har lika spänning. Justera
alltid spänningen på larvbanden efter de första
10 till 20 driftstimmarna.
(1) Om larvbanden är för spända, ökar friktionen
på kugghjulsdrev och lager, motståndet
ökar, vilket resulterar i en försämring av
transportförmågan.
(2) Om larvbanden är för slaka, kan de glida av
drevet. Motståndet ökar när man går bakåt och
transportförmågan på maskinen minskas.
25mm till 35mm
Inspektion
(1) Sätt in en smörjpistol i smörjnipplarna och
applicera fett för att sträcka larvbanden.
(2) För att lossa larvbanden, lossa behållarventilen
och fettet i cylindern kommer automatiskt ut.
*
Bekräftelse på kontroll (kontroll av luftÞckor)
Innan larvbanden spänns, lossa patronventilen och kontrollera att fett kommer ut
genom att trycka på det främre kugghjulet mot cylindern. Dra sedan åt ventilen och
applicera fett igen.
79
H16D / H17D
PROCEDURER VID INSPEKTION OCH UNDERHÅLL
4. DRIVMOTOR
Använd rekommenderade smörjmedel för reduktionsväxeln.
Om ett annat märke används, byt då ut alla smörjmedel med det nya varumärket.
Första bytet av smörjmedel
500 Tim.
Andra eller senare byten av smörjmedel
1000 Tim.
Mängd smörjmedel
330 cc
För rekommenderade smörjmedel och fett, se listan på sidan 83.
Ersättning
Locket är försett med tre (3) blindpluggar. Med locket ställt vertikalt mot marken,
som visas i Þguren, är hålet i mitten för inspektion, det nedre hålet för dränering och
översta för påfyllning.
1. Först, ta bort pluggarna från oljeintaget och hålet för kontroll av oljemängd med en
insexnyckel.
2. Fyll på smörjolja genom inloppet tills olja kommer ut ur hålet för kontroll av
oljemängd.
3. Plugga igen oljeintaget, oljedräneringhålet och hålet för kontroll av oljemängd.
N-m Åtragningsmoment 54 N-m(40 lb-ft) G3/8
Hål för kontroll av oljemängd
(G3/8)
Hål för oljeintag och oljedränering (G3/8)
80
LISTA VID PERIODISKA INSPEKTIONER OCH UNDERHÅLL
Inspektera, Lägg till, Justera, Smörja
Period
Artikel
Kontroll Första
Var
Var
Var
Var
före
50
50:e 100:e 200:e 400:e
start timmarna timme timme timme timme
Rengöra
Var
Varje
500:e
år
timme
Vart
annat
år
Ersätta
Anmärkningar
Se
Kontroll och byte
av motorolja
Byte av Þlter
motorolja
Rengöring av
bränsleÞlter
Byta bränsleÞlter
Motor
Rengöring av
bränsletanken
Tappa
vatten
och
sediment
Inspektera
sedimentbehållare
för vatten
Rengöring av
luftÞlter
Byta luftÞlter
Byta luftÞlterslang
Rengöring av
kylarens lameller
Byta kylarvätska
(L.L.C)
Rengöring av
vattenmantel
(kylaren insidan)
Byta kylarslangar
Kontrollera
ßäktremmens
spänning
Byta ßäktrem
81
H16D / H17D
LISTA VID PERIODISKA INSPEKTIONER OCH UNDERHÅLL
Inspektera, Lägg till, Justera, Smörja
Period
Artikel
Kontroll
Första
Var
före
100
50:e
start
timmarna timme
Var
100:e
timme
Var
400:e
timme
Rengöra
Ersätta
Var
Var
500:e 1000:e Anmärkningar
timme timme
Kontroll av bult och
mutter för täthet
Tillbehör
Kontroll och smörjning
av fästsplintar
Kontrollera efter lösa
och skadade delar
Smörjning av växel
svängkrans
Inspektion av larvband
(smörja cylinder)
Hydrauliskt system
Byte av smörjmedel för
transportmotorernas
reduktionsväxlar
Kontroll av leden för
glapp och oljeläckage
Fylla på eller ersätta
hydrauloljan
Byta ingångsÞlter
Rengöring av sugÞltret
Byta sugÞltret
Elsystem
Ersätta huvudÞltret
Kontrollera
ledningsdragningen
för icke-ansluten
kortslutning, lösa
anslutningar
Kontroll av elektriska
delar
Kontrollera batteriets
elektrolytmängd
82
Första 500
timmarna
*
*Tappa vatten
och sediment
Se
SMÖRJMEDEL / BRÄNSLE
Använd olja och fett som anges i tabellen nedan beroende på årstiderna.
Tabell över rekommenderade smörjmedel
NR. SMÖRJMEDEL
Klass
1 Motorolja
SAE 10W-30 *
2 Växellådsolja
SAE 85W-140
3 Hydraulolja
VG 46
4 Koppfett
5 Drivmedel
Dieselbränsle **
*Använd ovan angiven CF graderad motorolja (API Service klassiÞcering)
**Dieselolja skall användas som bränsle.
Fotogen får inte användas som bränsle, eftersom det har extremt lågt cetan-tal och
kommer att skada motorn.
Frostfri dieselolja skall användas vid behov.
83
H16D / H17D
SMÖRJMEDEL / BRÄNSLE
Försörjningspunkter
smörjmedel Huvudkarross
Förklaring till indikationer:
Smörjning/Fyllningsställe
Total kapacitet/volym att fylla
på önskad nivå
Smörjning / Intervall påfyllning:
= Dagligen, eller innan du använder maskinen
= Vid behov, efter dagliga inspektioner
Rekommenderade smörjmedel.
Se indexnummer i tabellen (sidan 83)
Motor
1
3 liter
Hydraultank
3
21 liter
Drivmedelstank
5
18 liter
Stångtapp
svängcylinder
4
84
Svängenhet
4
Svängkrans
4
SMÖRJMEDEL / BRÄNSLE
Försörjningspunkter
smörjmedel Underrede
Förklaring till indikationer:
Smörjning/Fyllningsställe
Total kapacitet/volym att fylla
på önskad nivå
Smörjning / Intervall påfyllning:
= Dagligen, eller innan du använder maskinen
= Vid behov, efter dagliga inspektioner
Rekommenderade smörjmedel.
Se indexnummer i tabellen (sidan 83)
Stångtapp
Schaktbladscylinder
4
Ledsplint schaktblad
4
Huvudsplint
schaktcylinder
4
Drivmotor
2 1000 timmar 330cc
Justeringscylinder
4
85
H16D / H17D
SMÖRJMEDEL / BRÄNSLE
Grease Supply Points Attachments
Förklaring till indikationer:
Smörjning/Fyllningsställe
Smörjning / Intervall påfyllning:
= Dagligen, eller innan du använder maskinen
= Vid behov, efter dagliga inspektioner
Rekommenderade smörjmedel.
Se indexnummer i tabellen (sidan 83)
Stångtapp Armcylinder
4
Ledsplint bomarm
4
Huvudsplint skopcylinder
4
Splint skoplänk
4
Stångtapp skopcylinder
4
Splint skopa
4
Huvudsplint
stickcylinder
4
Bomcylinder
huvudsplint
4
Bomcylinder
stångtapp
4
Ledsplint bom
4
Splint svängpost
4
Stångtapp svängcylinder
4
86
ANDRA
87
990
R
(1 119
23 5
5)
3815
1230
790
1070
990
2250
1220
590
380
88
1150
1580
R1070
160
990
230
H16D / H17D
DIMENSIONER
H16D
1135
2480
220
ARBETSOMRÅDE
°
50
°
80
380
590
H16D
2745
1070
1890
2295
215
3815
3870
1150
615
1230
450
160
615
990
990
290
220
25°
240
2290
2250
3415
1580
89
H16D / H17D
SPECIFIKATIONER
Modell
Maskin Vikt
H16D
Kabin gummi
kg
Skopa (kapacitet/bredd), std. ISO 7451
1 650
3
m /mm
0,04/400
Typ
Motor
Dimensioner
Arbetsområde
KUBOTA D782
Slagvolym
cc
kW(ps)/min
Total längd
mm
3 815
Total bredd
mm
990
Total höjd
mm
2 250
Max. grävdjup
mm
2 295
Max. vertikalt grävdjup
mm
1 890
Max. grävhöjd
mm
2 755
Max. tömmningshöjd
mm
2 290
Max. grävradie
mm
3 870
Räckvidd på mark
mm
3 815
fram
mm
1 580
sväng
mm
1 195
mm
1 070
Svängvinkel bom V/H
grader
L80/R50
Max. grävkraft (skopa)
kN
14,8
Max. grävkraft (arm)
kN
8,9
Dragkraft
kN
18,3
km/timme
2,2/3,9
Svänghastighet
min-1
10,9
Lutningsgrad
Vinkel
30°
Bakre svängradie
Förßyttningshastighet (låg)/(hög)
pump
Hydrauliskt
system
Nedre del
typ
Kolv2<Växel2
oljeßöde
lit/min
16,9/16,9/15,6/7
oljeßöde
lit/min
32,5
Huvud avlastningstryck
MPa
20,6/20,6/17,2
Schaktblad bredd×höjd
mm
990×220
Bandbreddxdricksglas centrum
mm
230×1 230
Marktryck
kPa
26,0
Kraftuttag
Kabin gummi
Typ av transportmotor
Kolv
Spänningssystem larvband
Kapacitet
90
Fettcylinder
Kapacitet på Hydrauliktank
lit
21,0
Kapacitet drivmedelstank
lit
18,0
Kapacitet motorolja
lit
3,6
dB(A)
93/80
Ljudnivå Lwa/Lpa
Vibration
11,4(15,5)/2 600
Märkeffekt
Minsta
svängradie
Prestanda
778
-1
Hand-arm
Hel-kropp
m/s2
>2,5
>0,5
1300
990
22
5
R1
220
3810
1160
1630
1230
790
1070
R1070
)
(R1120
990
1300
230
DIMENSIONER
H17D
91
175
1315
2480
1300
2250
1220
590
380
H16D / H17D
ARBETSOMRÅDE
H17D
°
°
80
380
590
50
2740
1070
615
92
2080
2495
105
4005
4060
1160
615
1230
450
175
990(1300)
250
220
24.7°
300
2250
2435
3560
1630
990
1300
SPECIFIKATIONER
Modell
Maskin Vikt
H17D
Kabin gummi
kg
Skopa (kapacitet/bredd), std. ISO 7451
1 700
3
m /mm
0,04/400
Typ
Motor
Dimensioner
Arbetsområde
KUBOTA D782
Slagvolym
cc
Märkeffekt
kW(ps)/min
11,4(15,5)/2 600
Total längd
mm
3 810
Total bredd
mm
990?1 300
Total höjd
mm
2 250
Max. grävdjup
mm
2 495
Max. vertikalt grävdjup
mm
2 080
Max. grävhöjd
mm
3 650
Max. tömmningshöjd
mm
2 435
Max. grävradie
mm
4 060
Räckvidd på mark
mm
4 005
fram
mm
1 630
sväng
mm
1 235
mm
1 070
Svängvinkel bom V/H
grader
L80/R50
Max. grävkraft (skopa)
kN
14,8
Max. grävkraft (arm)
kN
7,8
Dragkraft
kN
18,3
km/timme
2,2/3,9
Svänghastighet
min-1
10,9
Lutningsgrad
Vinkel
30°
Minsta
svängradie
Bakre svängradie
Prestanda
Förßyttningshastighet (låg)/(hög)
pump
Hydrauliskt
system
Nedre del
typ
Kolv2<Växel2
oljeßöde
lit/min
16,9/16,9/15,6/7
oljeßöde
lit/min
32,5
Huvud avlastningstryck
MPa
20,6/20,6/17,2
Schaktblad bredd×höjd
mm
990?1 300×220
Bandbreddxdricksglas centrum
mm
230×1 230
Marktryck
kPa
26,7
Kraftuttag
Kabin gummi
Typ av transportmotor
Kolv
Spänningssystem larvband
Kapacitet
Fettcylinder
Kapacitet på Hydrauliktank
lit
21,0
Kapacitet drivmedelstank
lit
18,0
Kapacitet motorolja
lit
3,6
dB(A)
93/80
Ljudnivå Lwa/Lpa
Hand-arm
Vibration
778
-1
Hel-kropp
m/s2
>2,5
>0,5
93
94
L1
Vertikalt
område
m
m
m
-0,5
m
0
0,5
m
1
1,5
m
2
Stab.
Sticka
Bom
Mini.
Stab.
Sticka
Bom
Mini.
Stab.
Sticka
Bom
Mini.
Stab.
Sticka
Bom
Mini.
Stab.
Sticka
Bom
Mini.
Stab.
Sticka
Bom
Mini.
1 950
455
1 803
455
1
m
H16D
Maskinmassa
1610 Kg
Horisontellt
område
TIPPLINJE:
MELLANHJULETS MITT
LYFTKAPACITET
1 136
526
1 155
526
1,25
m
789
710
902
710
1,5
m
600
620
858
600
599
1 082
737
599
643
2 053
827
643
1,75
m
Lyftpunkt
Skopsplint
Sticktyp
Standard
Förarhytt
CAB
Larvband typ
Gummi
[Avlastningstryck 20.6MPa]
542
697
439
439
517
2 682
645
517
494
1 901
743
494
483
1 405
705
483
480
1 901
612
480
2
m
Stab.
Sticka
Bom
Mini.
298
427
381
298
254
408
355
254
233
411
333
233
226
435
312
226
231
486
294
231
251
585
277
251
3,05
m
3,23
m
3,3
m
3,27
m
3,13
m
2,87
m
Max
75% av den statiska tipplasten
87% av stickans hydrauliska lyftkapacitet
87% av bommens hydrauliska lyftkapacitet
Minsta värde på ovanstående tre data
(Enhet: Kg)
2,25
2,5
2,75
3
3,25
m
m
m
m
m
455
380
322
629
629
555
342
367
377
342
367
322
445
373
318
274
720
718
684
573
424
407
388
368
424
373
318
274
428
361
310
269
235
1 355 1 049
886
734
448
541
472
420
377
336
428
361
310
269
235
412
350
301
263
231
25 782 2 363 1 328
927
550
604
507
436
378
324
412
350
301
263
231
401
341
295
258
4 214 9 702 1 982 1 067
584
491
417
353
401
341
295
258
398
338
292
257
236
4 682 14 623 1 998
784
466
513
432
362
294
262
398
338
292
257
236
Data
H16D / H17D
LYFTKAPACITET
H16D
L2
Vertikalt
område
m
m
m
-0,5
m
0
0,5
m
1
1,5
m
2
Stab.
Sticka
Bom
Mini.
Stab.
Sticka
Bom
Mini.
Stab.
Sticka
Bom
Mini.
Stab.
Sticka
Bom
Mini.
Stab.
Sticka
Bom
Mini.
Stab.
Sticka
Bom
Mini.
1,25
m
3 606
710
902
710
1,5
m
2 117
620
858
620
2 115
1 082
737
737
2 196
2 053
827
827
1,75
m
Lyftpunkt
Skopsplint
Sticka
Standard
Förarhytt
CAB
Larvband
Gummi
[Avlastningstryck 20.6MPa]
**
11 522
455
526
1 803 1 155
455
526
1
m
H16D
Maskinmassa
1610 Kg
Horisontellt
område
TIPPLINJE:
SCHAKTBLAD FRAM SLUT
LYFTKAPACITET
1 587
697
439
439
1 547
2 682
645
645
1 511
1 901
743
743
1 492
1 405
705
705
1 487
1 901
612
612
2
m
Stab.
Sticka
Bom
Mini.
2,25
2,5
2,75
m
m
m
1 226
981
812
629
629
555
342
367
377
342
367
377
1 210
971
806
720
718
684
424
407
388
424
407
388
1 186
955
795
1 355 1 049
886
541
472
420
541
472
420
1 162
939
784
25 782 2 363 1 328
604
507
436
604
507
436
1 147
928
776
4 214 9 702 1 982
584
491
417
584
491
417
1 142
923
772
4 682 14 623 1 998
513
432
362
513
432
362
Data
685
573
368
368
678
734
377
377
670
927
378
378
664
1,067
353
353
663
784
294
294
3
m
598
466
262
262
587
448
336
336
583
550
324
324
3,25
m
745
427
381
381
632
408
355
355
582
411
333
333
568
435
312
312
586
486
294
294
645
585
277
277
3,05
m
3,23
m
3,3
m
3,27
m
3,13
m
2,87
m
Max
75% av den statiska tipplasten
87% av stickans hydrauliska lyftkapacitet
87% av bommens hydrauliska lyftkapacitet
Minsta värde på ovanstående tre data
(Enhet: Kg)
LYFTKAPACITET
H16D
95
96
L3
Vertikalt
område
TIPPLINJE:
SPÅRRULLENS SLUT
LYFTKAPACITET
m
m
m
-0,5
m
0
0,5
m
1
1,5
m
2
Stab.
Sticka
Bom
Mini.
Stab.
Sticka
Bom
Mini.
Stab.
Sticka
Bom
Mini.
Stab.
Sticka
Bom
Mini.
Stab.
Sticka
Bom
Mini.
Stab.
Sticka
Bom
Mini.
Horisontellt
område
952
455
1 803
455
1
m
H16D
Maskinmassa
1610 Kg
633
526
1 155
526
1,25
m
466
710
902
466
1,5
m
367
620
858
367
366
1 082
737
366
403
2 053
827
403
1,75
m
Lyftpunkt
Skopsplint
Sticka
Standard
Förarhytt
CAB
Larvband
Gummi
[Avlastningstryck 20.6MPa]
353
697
439
353
331
2 682
645
331
311
1 901
743
311
301
1 405
705
301
298
1 901
612
298
2
m
2,25
m
302
629
342
302
292
720
424
292
277
1 355
541
277
263
25 782
604
263
254
4 214
584
254
250
4 682
513
250
2,5
m
252
629
367
252
245
718
407
245
235
1 049
472
235
224
2 363
507
224
217
9 702
491
217
214
14 623
432
214
Data
196
427
381
196
165
408
355
165
149
411
333
149
144
435
312
144
146
486
294
146
159
585
277
159
3,05
m
3,23
m
3,3
m
3,27
m
3,13
m
2,87
m
Max
75% av den statiska tipplasten
87% av stickans hydrauliska lyftkapacitet
87% av bommens hydrauliska lyftkapacitet
Minsta värde på ovanstående tre data
(Enhet: Kg)
2,75
3
3,25
m
m
m
213
555
377
213
209
179
684
573
388
368
209
179
201
174
151
886
734
448
420
377
336
201
174
151
194
168
147
1 328
927
550
436
378
324
194
168
147
188
164
1 982 1,067
417
353
188
164
185
163
149
1 998
784
466
362
294
262
185
163
149
Stab.
Sticka
Bom
Mini.
H16D / H17D
LYFTKAPACITET
H16D
L1
Vertikalt
område
m
m
m
-0,5
m
0
0,5
m
1
1,5
m
2
Stab.
Sticka
Bom
Mini.
Stab.
Sticka
Bom
Mini.
Stab.
Sticka
Bom
Mini.
Stab.
Sticka
Bom
Mini.
Stab.
Sticka
Bom
Mini.
Stab.
Sticka
Bom
Mini.
1 965
396
2 340
396
1
m
H17D
Maskinmassa
1660 Kg
Horisontellt
område
TIPPLINJE:
MELLANHJULETS MITT
LYFTKAPACITET
1 153
473
1 368
473
1,25
m
807
332
1 165
332
806
646
1 011
646
1,5
m
2
m
680
544
1 561
993
678
560
678
544
639
518
859 3 980
937
722
639
518
620
501
700 1 570
911
729
620
501
615
494
989 1 736
801
654
615
494
1,75
m
Lyftpunkt
Skopsplint
Sticktyp
Standard
Förarhytt
CAB
Larvband typ
Gummibredd
[Avlastningstryck 20.6MPa]
467
527
347
347
449
837
488
449
431
4 027
587
431
417
5 522
598
417
411
4 209
544
411
2,25
m
2,5
m
399
506
300
300
391
551
354
354
379
757
437
379
366
1 510
497
366
355
5 051
502
355
350
19 458
458
350
Data
274
336
341
274
239
323
322
239
221
325
304
221
215
342
288
215
219
377
273
219
235
441
260
235
3,3
m
3,1
m
3,26
m
3,42
m
3,49
m
3,46
m
Max
75% av den statiska tipplasten
87% av stickans hydrauliska lyftkapacitet
87% av bommens hydrauliska lyftkapacitet
Minsta värde på ovanstående tre data
(Enhet: Kg)
2,75
3
3,25
m
m
m
339
291
498
423
326
338
326
291
334
288
251
554
524
415
351
343
328
334
288
251
325
282
247
696
630
527
398
365
333
325
282
247
315
275
242
1 040
811
623
431
379
333
315
275
242
307
269
237
1 677 1 031
669
428
368
314
307
269
237
303
265
236
2 143 1 059
466
388
326
262
303
265
236
Stab.
Sticka
Bom
Mini.
LYFTKAPACITET
H17D
97
98
L2
Vertikalt
område
m
m
m
-0,5
m
0
0,5
m
1
1,5
m
2
Stab.
Sticka
Bom
Mini.
Stab.
Sticka
Bom
Mini.
Stab.
Sticka
Bom
Mini.
Stab.
Sticka
Bom
Mini.
Stab.
Sticka
Bom
Mini.
Stab.
Sticka
Bom
Mini.
1,25
m
1,75
m
2
m
2 297 1 614
1 561
993
678
560
678
560
2 221 1 571
859 3 980
937
722
859
722
3 705 2 186 1 544
332
700 1 570
1 165
911
729
332
700
729
3 702 2 177 1 534
646
989 1 736
1 011
801
654
646
801
654
1,5
m
Lyftpunkt
Skopsplint
Sticka
Standard
Förarhytt
CAB
Larvband
Gummibredd
[Avlastningstryck 20.6MPa]
**
11 787
396
473
2 340 1 368
396
473
1
m
H17D
Maskinmassa
1660 Kg
Horisontellt
område
TIPPLINJE:
SCHAKTBLAD FRAM SLUT
LYFTKAPACITET
1 261
527
347
347
1 235
837
488
488
1 208
4 027
587
587
1 188
5 522
598
598
1 179
4 209
544
544
2,25
m
2,5
m
1 022
506
300
300
1 012
551
354
354
995
757
437
437
976
1 510
497
497
962
5 051
502
502
954
19 458
458
458
Data
674
336
341
336
588
323
322
322
548
325
304
304
537
342
288
288
550
377
273
273
596
441
260
260
3,3
m
3,1
m
3,26
m
3,42
m
3,49
m
3,46
m
Max
75% av den statiska tipplasten
87% av stickans hydrauliska lyftkapacitet
87% av bommens hydrauliska lyftkapacitet
Minsta värde på ovanstående tre data
(Enhet: Kg)
2,75
3
3,25
m
m
m
847
717
498
423
326
338
326
338
840
714
617
554
524
415
351
343
328
351
343
328
828
705
612
696
630
527
398
365
333
398
365
333
815
696
605
1 040
811
623
431
379
333
431
379
333
804
689
600
1 677 1 031
669
428
368
314
428
368
314
798
685
598
2 143 1 059
466
388
326
262
388
326
262
Stab.
Sticka
Boom
Mini.
H16D / H17D
LYFTKAPACITET
H17D
1
m
Lyftpunkt
Splint skopa
Sticka
Standard
Förarhytt
CAB
Larvband
Gummibredd
[Avlastningstryck 20.6MPa]
1,25
m
1 063
473
1 368
473
1,5
m
760
332
1 165
332
758
646
1 011
646
Data
1,75
2
2,25
2,5
m
m
m
m
387
506
300
300
450
379
527
551
347
354
347
354
648
522
433
367
1 561
993
837
757
678
560
488
437
648
522
433
367
608
496
415
354
859 3 980 4 027 1 510
937
722
587
497
608
496
415
354
590
480
402
343
700 1 570 5 522 5 051
911
729
598
502
590
480
402
343
585
474
396
338
989 1 736 4 209 19 458
801
654
544
458
585
474
396
338
Stab.
Sticka
Bom
Mini.
H17D
m
1 733
396
2 340
396
75% av den statiska tipplasten
87% av armens hydrauliska lyftkapacitet
87% av bommens hydrauliska lyftkapacitet
Minsta värde på ovanstående tre data
(Enhet: Kg)
2,75
3
3,25
m
m
m
329
283
498
423
326
338
326
283
324
280
244
554
524
415
351
343
328
324
280
244
315
274
240
696
630
527
398
365
333
315
274
240
306
267
235
1 040
811
623
431
379
333
306
267
235
298
261
231
1 677 1 031
669
428
368
314
298
261
231
293
258
230
2 143 1 059
466
388
326
262
293
258
230
Max
267
336
341
267
233
323
322
233
216
325
304
216
210
342
288
210
214
377
273
214
229
441
260
229
LYFTKAPACITET
H17D
Maskinmassa
1 660 Kg
L3
2
m
m
Stab.
Sticka
Bom
Mini.
Stab.
Sticka
Bom
Mini.
Stab.
Sticka
Bom
Mini.
Stab.
Sticka
Bom
Mini.
Stab.
Sticka
Bom
Mini.
Stab.
Sticka
Bom
Mini.
H16D / H17D
LYFTKAPACITET
TIPPLINJE:
SPÅRRULLENS SLUT
Horisontellt
område
Vertikalt
område
1,5
m
1
0,5
m
0
-0,5
m
3,1
m
3,3
m
3,46
m
3,49
m
3,42
m
3,26
m
99
H16D / H17D
DIAGRAM
KRETS
ELEKTRISKT
OCH
HYDRAULISKT
15mm trimmas från sidan när reducerad till A5.
Total bredd på arbetsblad = 282 mm
100
HYDRAULKRETS H16D
H16D / H17D
H16D / H17D
HYDRAULKRETS H17D
H16D / H17D
101
15mm trimmas från sidan när reducerad till A5.
Total bredd på arbetsblad = 282 mm
102
ELEKTRISK
KRETS
ELECTRIC
CIRCUIT
H16D / H17D
H16D / H17D
- 96 -
Förbrukningslista
Motor och tilhörande utrustning
RITNING
ARTIKEL
BATTERI
F
H
S012-01354
65
ANMÄRKNING
"
TRÖG SÄKRING
45A
0851-01005-M
28
5A
0851-01010-M
28
10A
0851-01015-M
28
15A
0851-01020-M
28
20A
902-00450
"
S062-00601
25
ARTIKEL
[email protected]
SE SIDAN
OLJEFILTERINSTATS
S044-00033
62, 68
FLÄKTREM
S044-00034
66, 71
LUFTFILTER
(YTTRE)
S044-00042
ARBETSLAMPA
C
SE SIDAN
SÄKRING KOPPLING 7323-3525-50
SÄKRING
E
[email protected]
INSTRUMENT
PANEL
RITNING
#
(INRE)
BRÄNSLEFILTER
ELEMENT
65, 73
S044-00043
S044-00041
67, 69
ARTIKEL
[email protected]
SE SIDAN
HYDRAULRÖR
FILTERPATRON
12516-1102
60, 70
SUGFILTER
S052-01129
63, 72
Hydrauliskt system
RITNING
ANMÄRKNING
ANMÄRKNING
103
H16D / H17D
EG Försäkran om överensstämmelse
Enligt definition i maskindirektiv 2006/42/EC Bilaga II A
Tillverkarens namn:
Tillverkarens adress:
Beskrivning av utrustningen:
Varumärke:
Typ (modell nummer):
Serienummer:
Namn och adress till tillverkarens
auktoriserade representant inom EES
området:
Överensstämmer med tillhandahållande av:
Tillämpade harmoniserade standarder:
Tillämpade nationella tekniska standarder och
specifikationer:
Nagano Industry Co., Ltd.
3297-2 Yawata, Chikuma-city, Nagano-pref,
387-8561 Japan
Anläggningsmaskiner (Mini-grävmaskin)
Motor nettoeffekt 11,4kW
Hanix
H16D / H17D
HES1660049 ~ HES1669999 / HES1760049 ~ HES1769999
Hanix Europe Limited
Unit B, Alliance Industrial Estate
Windmill Lane, Denton, Manchester, M34 3SP, VK
2006/42/EC (Maskindirektivet)
2004/108/EC (EMC)
200/14/EG Bilaga VI Förfarande 2 (Luftburet buller)
- Uppmätt ljudeffektnivå 92dB (A)
- Garanterad ljudeffektnivå 93dB (A)
EN 474-1 (2006+A1), EN 474-5 (2006+A1)
EN ISO12100-1:2003 EN ISO12100-2:2003
EN ISO 3471(2008) för ROPS
EN ISO 3449(2008) för FOPS
Det anmälda organet enligt 2000/14/EG:
TÜV SÜD Industrie Service GmbH
Westendstrasse 199 D-80686
Munich, Germany
Det anmälda organet enligt EMC-direktiv
2004/108/EC:
TÜV SÜD Product Service GmbH
Ridlerstrasse 65, 80339
München, Germany
Det anmälda organet enligt Bilaga VII:
TÜV SÜD Industrie Service GmbH
Westendstrasse 199 D-80686
Munich, Germany
anlitades för:
Innehavaren av teknisk dokumentation:
Adress:
EG-typkontroll enligt bilaga VI
Teknisk support manager
Hanix Europe Limited
Unit B, Alliance Industrial Estate
Windmill Lane, Denton, Manchester, M34 3SP, VK
Frivillig typkontroll
Jag förklarar härmed att det produktnamn som nämnd ovan har utformats för att uppfylla de
relevanta delarna av ovan refererade specifikationer. Enheten uppfyller alla tillämpliga väsentliga
krav i direktivet.
Undertecknat:
Namn: Mr. S. Asao
Titel: Verkställande direktör, Hanix Europe Ltd.
Behörig firmatecknare för denna försäkran på uppdrag av tillverkaren
Ort och datum: Manchester UK / 26 januari 2011
-Original104
H16D / H17D
Hanix Europe Limited
Unit B, Alliance Industrial Estate, Windmill Lane, Denton
Manchester, M34 3SP. Storbritannien
www.hanixeurope.com
Tel: +44 (0)161 335 2330 Fax: +44 (0) 161 335 2349
E-post: [email protected]
Original instruktioner
Vi strävar ständigt efter att förbättra prestanda på vårt sortiment av Minigrävmaskiner.
Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar från tid till annan, och maskindetaljer kan skilja sig från de som visas i denna
bruksanvisning.
Copyright: © Hanix Europe Ltd
H16D & H17D OM 02/11