HÄR - Botaniska trädgården

Comments

Transcription

HÄR - Botaniska trädgården
Kunskapsveckan i Lund
låt dig inspireras, utvecklas och roas! | 16 - 17 juni 2015
2
Välkommen till Kunskapsveckan i Lund 2015!
Lunds universitets stora satsning på fortbildning inom skolområdet arrangeras i år för nionde gången. Kunskapsveckan i Lund
2015 vänder sig till lärare, skolledare, politiker och tjänstemän inom utbildningsområdet. Under två dagar presenterar vi ett
smörgåsbord av intressanta och utvecklande föreläsningar. Vi bjuder på ett fullspäckat program med ämnesspecifika seminarier
som kommer att ge bredd och inspiration och utveckla dig i ditt yrkesutövande.
Årets Kunskapsvecka startar tisdagen den 16 juni med en storföreläsning av Per T Ohlsson om ”Sverige – mellan mångfald och
samling”. Onsdagen den 17 juni inleds med storföreläsningen ”Hur blir vi en profession?” av Institutionen för utbildningsvetenskap, som ansvarar för lärarutbildningen på Lunds universitet. Deltagarna deltar därefter i något av de olika seminarierna
som beskrivs på sidorna 4-7.
Tisdagen den 16 juni avslutas med en middag med lundensisk överraskning för alla som har deltagit i Kunskapsveckan på
tisdagen och/eller onsdagen. Middagen ingår i priset. Anmälan är obligatorisk och vid utebliven närvaro debiteras 300 kr.
Kunskapsveckan i Lund genomförs med Lunds kommun som huvudsamarbetspartner. Sedan 2011 är även Högskolan Kristianstad samarbetspartner. Vill du veta mer om Högskolan i Kristianstad? Besök www.hkr.se
Kom och låt dig utvecklas, inspireras och roas på Kunskapsveckan i Lund 2015!
Information
Pris
Priset är 1.590 kr exkl moms per dag. I priset ingår dagens storföreläsning och ett seminarium samt förmiddagsfika, lunch,
eftermiddagsfika och middagen med lundensisk överraskning på tisdagen den 16 juni.
Anmälan
Anmäl dig till en eller två dagar på https://dinkurs.se/KunskapsveckaniLund2015 senast 11 maj 2015. Vid för få anmälda till ett
seminarium blir de anmälda ombedda att göra ett omval.
Avanmälan
Vid avbeställning efter den 29 maj debiteras den totala kostnaden. Byte av deltagare kan ske utan avgift när som helst, före
eller i samband med seminariestart.
Kontakt
Joanne Hurman, [email protected]
Malin Pahlmblad, [email protected]
Utförlig beskrivning av seminarierna
luvit.ced.lu.se/kunskapsveckan
Registreringen i Universitetshuset
Lundagård i centrala Lund
kunskapsveckan i Lund | 16 och 17 juni 2015
Program
Tisdag den 16 juni
Onsdag den 17 juni
08.00 - 10.30
Registrering och reception i Universitetshuset, Lundagård
08.00 - 10.30 Registrering och reception i Universitets-
huset, Lundagård
09.00 - 10.00
Storföreläsning:
”Mellan samling och mångfald”,
Per T Ohlsson
09.00 - 10.00
10.00 - 10.30
Fika i AF-borgen, Lundagård
10.30 - 12.00
Seminarium enligt individuellt förval
12.00 - 13.00
Lunch på Tegnérs
13.00 - 16.30
Seminarium enligt individuellt förval fortsätter
18.00 - 20.30
Middag med lundensisk
överraskning
Storföreläsning:
”Hur blir vi en profession?”,
Gunnar Andersson, Sinikka
Neuhaus, Anders Persson
10.00 - 10.30
Fika i AF-borgen, Lundagård
10.30 - 12.00
Seminarium enligt individuellt förval
12.00 - 13.00
Lunch på Tegnérs
13.00 - 16.30
Seminarium enligt individuellt förval
fortsätter
Lokalerna för de olika evenemangen kommer att meddelas vid registreringen i Universitetshuset.
3
4
kunskapsveckan i Lund | 16 och 17 juni 2015
Tisdag den 16 juni
09.00 – 10.00STORFÖRELÄSNING:
Mellan samling och mångfald
Föreläsare
Per T Ohlsson är prisbelönad journalist och författare med en
bakgrund på Expressen 1982–1985, som USA-korrespondent
för Sydsvenskan 1985–1988, som politisk chefredaktör i
Sydsvenskan 1990–2005 och sedan dess Senior Columnist i
Sydsvenskan.
Per har gett ut åtta böcker, bland annat den nu aktuella
Svensk politik (2014), liksom hans biografi över flyktingen
och entreprenören Herbert Felix, Konservkungen (2006).
Föreläsningen handlar om mångfaldens betydelse för
Sverige och Sveriges utveckling. Han problematiserar
framtiden för en samhällsmodell som ju historiskt har
byggt på det homogena.
Vad i denna på många sätt framgångsrika modell kan
förenas med globaliseringens utmaningar och med den
etniska och kulturella mångfald som vi nu möter?
Per T Ohlsson, författare och journalist
10.30 – 16.30 Välj ett av följande seminarier som uppföljning av Storföreläsningen
1. Tala om språk – elevspråkutveckling
med hjälp av grammatiska redskap
2. Vintergatan
– vår galax, fylld av stjärnor och planeter
Målgrupp: Huvudsakligen svensklärare på
högstadiet och gymnasiet
Målgrupp: Huvudsakligen lärare på högstadiet och
gymnasiet
Seminariet ges av Språk- och litteraturcentrum, Lunds
universitet
Seminariet ges av Institutionen för astronomi och
teoretisk fysik, Lunds universitet, i samarbete med
Vattenhallen Science Center
Seminariet visar hur man med hjälp av grammatiskt
betingade genomlysningar av elevskrivna texter kan landa i
en språkutvecklingspraktik som är begriplig för både lärare
och elever. Praktiska tillämpningar av grammatiska analysredskap visar hur man med hjälp av dessa kan upptäcka
mönster i elevskrivna texter. Sådana mönster är viktiga att
upptäcka om man vill kunna hjälpa varje elev genom att
sätta de nödvändiga orden på resonemanget om elevernas
språkutveckling. Samtidigt tydliggörs värdet av kunskaper
om grammatik och svenska språkets struktur för den som
ska bistå eleverna i deras språkutveckling.
För utförligare seminariebeskrivningar:
luvit.ced.lu.se/kunskapsveckan
Enligt den nya läroplanen ska ämnet Astronomi nu
inkluderas i Fysik 2 på gymnasiet. Astronomi inspirerar
och visar tydligt hur naturvetenskap kommer till nytta.
Naturvetenskap och teknikkunskap behövs för att studera
rymden. Vi fokuserar på det som står i läroplanen och
bjuder på en kunskapsupplevelse i Naturvetenskapliga
Fakultetens Planetarium i Vattenhallen Science Center LTH.
Vi kommer att diskutera hur teleskop världen över tittar ut
i vårt universum och samlar in data och hur datan leder till
nya upptäckter. Vi pratar om olika typer av teleskop, hur
dessa fungerar och om vädret tillåter kommer vi, via ett
fjärrstyrt teleskop, utföra riktiga astronomiska observationer på plats. Vi diskuterar bland annat hur stjärnor bildas
och utvecklas samt hur vi kan upptäcka om dessa avlägsna
stjärnor omkretsas av exoplaneter.
kunskapsveckan i Lund | 16 och 17 juni 2015
Tisdag den 16 juni
3. Synliggör lärande med digitala läromedel – teori och praktik i klassrummet
Målgrupp: Huvudsakligen lärare på förskolan, lågstadiet och mellanstadiet samt specialpedagoger
5. Förskolechefens pedagogiska ledarskap
Målgrupp: Huvudsakligen förskolechefer
Seminariet ges av Högskolan Kristianstad
Seminariet ges av Institutionen för kognitionsvetenskap, Lunds universitet
Seminariet knyter samman den senaste forskningen om
kognition – hur människan lär sig – med praktiskt arbete i
klassrummet. I workshopen ”Hur väljer man ett bra digitalt
läromedel?” tar vi upp det praktiska med olika digitala läromedel och hur man kan bedöma dessa utifrån, exempelvis,
hur den digitala miljön är uppbyggd, hur återkoppling och
interaktion fungerar och hur de möjliggör för eleven att
styra sitt eget lärande. Den större delen av tiden arbetar vi i
mindre grupper som orienterar sig i utbudet av lärspel och
appar för att identifiera faktorer som påverkar kognition
och motivation. Vi fokuserar på ämnesspecifika program
och appar som elever kan använda i grupp, i par och
individuellt (inte administrativa program eller digitala sociala
nätverk). Vilka krav ska ställas på digitala läromedel och
lärresurser?
4. Atypiskt beteende – stöd i lärande
Målgrupp: Huvudsakligen lärare på förskolan, lågstadiet och mellanstadiet samt skolledare, specialpedagoger och kuratorer
Seminariet ges av Institutionen för hälsovetenskaper,
Lunds universitet
Ta del av den forskning som pågår om tidiga tecken
på atypisk utveckling som kan vara tecken på en
neuropsykiatrisk störning. Många barn som senare i livet
får en diagnos som ADHD/ADD eller autism spektrum
tillstånd (AST) har saknat tidig utredning och diagnos. Både
de, lärare och skolkamrater hade varit hjälpta av att bättre
förstå vilka problem de har och vilka atypiska beteenden
de visar. Kursdagen tar upp hur vi under skoldagen kan
möta dem och anpassa verksamheten efter deras behov
när vi inte märkbart kan förbättra deras funktionsnivå när
barnen är i gruppsammanhang. Vi kommer även att ha en
workshop om ”det stödjande arbetsrummet/klassrummet”.
Klockan 18.00 - 20.30
Välkommen på middag med
lundensisk överraskning!
(ingår i priset för alla)
OBS! Anmälan obligatorisk. Vid utebliven närvaro debiteras 300 kr.
2015 - Hur kan förskolechefen med hjälp av det systematiska kvalitetsarbetet utveckla förskolans erbjudande till
barnen? Vilken pedagog kan man bli under förskolechefens
ledning? Målet är att reflektera kring förskolans utveckling
och chefens ledarskap. Seminariet innehåller kanske fler
frågor än svar: Vad innebär omvärlden? Vilka teorier
påverkar oss? Vad säger den aktuella skolutvecklingsforskningen? Vad betyder begreppet ”på vetenskaplig grund”
för arbetet på förskolan? Hur kan förskolechefen organisera utveckling så att det systematiska kvalitetsarbetet
lever i vardagen? Hur bygger chefen en samarbetande och
reflekterande kultur på förskolan? Hur påverkar chefens
ledarskap förskolans möjligheter att lyckas nå målen?
6. Individanpassat ledarskap
– i och utanför klassrummet
Målgrupp: Huvudsakligen lärare på lågstadiet, mellanstadiet och högstadiet samt skolledare
Seminariet ges av Institutionen för psykologi, Lunds
universitet
Idag står skolan och klassläraren inför en mängd ledarskapsutmaningar. En ökad integrering i klassrummen skapar
ökade krav på individuella anpassningar både avseende
kunskapsutvecklingen och den sociala utvecklingen. Det
ställs också ökade krav på vår förmåga att skapa en relation
med och ett samarbete kring elever med särskilda behov.
Denna föreläsning syftar till att ge dig som lärare verktyg
att jobba förebyggande och med konkreta problemsituationer avseende dessa elever.
7. Nyanländas lärande – en introduktion
Målgrupp: Huvudsakligen ämneslärare på högstadiet
och gymnasiet samt skolledare
Seminariet ges av Språk- och litteraturcentrum, Lunds
universitet
Sedan 2014 väntas ett ökat antal asylsökande framför allt
från Syrien komma till Sverige. Detta ökar trycket på skolor
att ta emot nyanlända elever. Seminariedagen syftar till att
ge ökade kunskaper om nyanlända elevers lärandevillkor.
Dessutom bidrar den till att introducera sätt att medvetenhetsgöra skolans personal i arbetet med de nyanlända
eleverna, så att de får ett förbättrat mottagande och goda
förutsättningar för den sociala utvecklingen, såväl som
ökad måluppfyllelse.
5
6
kunskapsveckan i Lund | 16 och 17 juni 2015
Onsdag den 17 juni
09.00 – 10.00STORFÖRELÄSNING:
Skolkulturer
Föreläsare
Begreppet ”skolkulturer” synliggör likheter och skillnader som kan iakttas i och mellan skolor. Skolor hanterar
kunskap, utbildning och elevernas fysiska närvaro i
skolan på varierande sätt.
Föreläsningen belyser ett professionsutvecklande undervisningsprojekt som genomförs inom ämneslärarutbildningen vid Lunds universitet/Högskolan Kristianstad
och som syftar till att synliggöra skolkulturer i skolan, i
ämneslärarubildningen och i de blivande lärarnas erfarenheter av ochHeldagsseminarier
föreställningar om skolan.
10.15-16.30
Gunnar Andersson, docent i
Sinikka Neuhaus, teol dr och
sociologi,
LU
utbildningschef för ämneslärar10.15-16.30
Heldagsseminarier
utbildningen, Institutionen för
utbildningsvetenskap, LU
10.30 – 16.30
Välj ett av följande seminarier som
uppföljning av Storföreläsningen
8. Tänka, språka och lära i tid
Målgrupp: Huvudsakligen lärare på lågstadiet och
mellanstadiet samt specialpedagoger
Seminariet ges av Humanistlabbet, Lunds universitet
Inom Cognition, Communication and Learning (CCL) forskar
vi på olika aspekter av inlärning och språkutveckling hos
barn i framför allt låg- och mellanstadiet. Dagens seminarium sträcker sig över flera domäner: metoder som påverkar
utvecklingen av barns skriftliga berättelser, hur den fysiska
miljön så som buller och lärarens röst påverkar barns inlärning, barn med försenad språkutveckling och barn med mer
än ett språk, och hur man skiljer avvikande från försenad
språkutveckling.
Anders Persson, professor i
sociologi samt professor i
utbildningsvetenskap, LU
9. Miljön och hållbar utveckling
– vi har verktygslådan!
Målgrupp: Huvudsakligen lärare på mellanstadiet
Seminariet ges av Botaniska trädgården, Lunds
universitet
Enligt läroplanen för åk 4-6 ska undervisningen ta upp
”Människans beroende av och påverkan på naturen och vad
detta betyder för en hållbar utveckling”. Planen lyfter också
fram vikten av ekosystemtjänster, såsom nedbrytning, samt
återvinning. Elevernas egna utforskningar är en oslagbar
väg till att väcka ett naturintresse och ge en ökad förståelse
för samspelet mellan organismer och människans beroende
av naturen. I detta seminarium får deltagarna en teoretisk
bakgrund till varför det är viktigt med hållbar utveckling,
praktiska verktyg att använda i klassrummet samt en inblick i
ny forskning i området.
För utförligare seminariebeskrivningar:
luvit.ced.lu.se/kunskapsveckan
Du som medverkar på onsdagen får
även del av Middagen med lundensisk
överaskning på tisdagen!
kunskapsveckan i Lund | 16 och 17 juni 2015
Onsdag den 17 juni
10. Neuropsykiatriska svårigheter
Målgrupp: Huvudsakligen lärare på högstadiet och
gymnasiet samt skolledare och kuratorer
Seminariet ges av Institutionen för hälsovetenskaper,
Lunds universitet
Lärare idag erfar att allt fler elever har problem med sitt
lärande. Seminariet ger kunskap om den grupp elever som
har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och hur dessa
interagerar med andra elever och sina lärare liksom hur de
reagerar på den miljö som skolan erbjuder. Denna grupp har
ofta beteendeförändringar som kan skapa oro i klassrummet
och motverka en god lärandemiljö. De har dessutom ofta
och i varierande grad förändringar i sina sinnesupplevelser
(ljud, syn, lukt, smak) som kan vålla omfattande problem.
Seminariet innehåller också en workshop där deltagarna i
smågrupper utformar en modell för att underlätta lärandet i
det ”stödjande klassrummet”.
11. Konst som källa till kunskap
– en inspirationsdag full av reflektion och
eget skapande
Målgrupp: Huvudsakligen lärare på lågstadiet, mellanstadiet och högstadiet
Mycket givande och
inspirerande!
Återkommer gärna!
Citat från tidigare deltagare
12. Att leda och driva det kollegiala
lärandet på skolan
Målgrupp: Huvudsakligen för förstelärare, arbetslagsledare och skolledare
Seminariet ges av Högskolan Kristianstad
Förstelärarens/arbetslagsledarens roll är ofta att driva det
kollegiala lärandet eller andra utvecklingsarbeten. Seminariet
presenterar teorier och visar exempel på hur man lyckas med
utvecklingsarbete och hur det ger avtryck i verksamheten. Vi
delar erfarenheter och går igenom olika samtalsmetoder för
kollegialt lärande. Slutligen diskuterar vi rollen som förstelärare
och hur man kan hantera motstånd och konflikter i gruppen.
13. Såhär kan dina elever utforska ljus!
Målgrupp: Huvudsakligen lärare på lågstadiet
Seminariet ges av Skissernas Museum, Lunds universitet
Seminariet ges på Skissernas Museums Skapande verkstaden
och handlar om konst och skapande som källa till kunskap
och självkänsla. Visningar och skapande workshops med
avstamp i några av våra populära skolprogram, men nu ur ett
lärarperspektiv. I kroppen min är ett program som handlar om
kroppens språk sett genom konsten, om vår in- och utsida,
från cellnivå till fingerspets och om skönhetsidealens dilemma.
Kompisverkstaden lyfter fram barnkonventionens budskap
genom konsten och skapandet. Du får med dig verktyg i teori
och praktik att ta tillbaka till skolan!
Seminariet ges av Fysiska institutionen, Lunds universitet
Inspirerande workshops och lärorika experiment som du
direkt kan göra i ditt klassrum så fort du är tillbaka i skolan!
Seminariet tar upp olika praktiska moment som hjälper dig
att utforska några av kännetecknen för ljus. Vi går igenom
hur vi använder ljus i vår vardag och tittar på ljusets magiska
egenskaper liksom saker som är direkt kopplade till elevernas
vardag och som därmed ger mervärde för din undervisning.
Anmäl dig senast den 11 maj 2015
https://dinkurs.se/KunskapsveckaniLund2015
7
LUCE Lund University Commissioned Education februari 2015 | Foto G. Menander, K. Ruona, M. Risedal, A. Ung, m fl |
Låt dig inspireras, utvecklas och
roas på Kunskapsveckan i Lund!
Sista anmälningsdag: 11 maj 2015
https://dinkurs.se/KunskapsveckaniLund2015
Arrangör
LUCE, Lund University Commissioned Education
LUCE, Lunds universitets avdelning för uppdragsutbildning, står för arrangemanget
Kunskapsveckan i Lund. Lunds universitet grundades år 1666 och är Skandinaviens
ledande universitet för högre utbildning och forskning.
Besök oss på www.lu.se/uppdragsutbildning
Samarbetspartners
Lunds kommun
I Lunds skolor möts kunskap, idéer och utveckling i praktisk handling. Varje elev är
huvudperson. Skolan ger varje elev möjlighet att lära och utvecklas efter sina egna förutsättningar. I elva år har Lund rankats bland de tio bästa skolkommunerna i landet.
Besök oss på www.lund.se
Högskolan Kristianstad
På Högskolan Kristianstad möts studier, forskning och arbetsliv. Vi är unika med att
erbjuda alla våra programstudenter verksamhetsförlagd utbildning. Vi finns på ett
modernt och trevligt campus i den dynamiska Öresundsregionen med närhet till både
storstad, hav och natur. Nyfiken på att veta mer om oss?
Besök oss på www.hkr.se
LUCE
Lund University
Commissioned Education
Box 117
221 00 Lund
Tfn 046-222 07 07
www.lu.se/fortbildning
www.lu.se/uppdragsutbildning