Facility Services växer

Comments

Transcription

Facility Services växer
Almega Service­
entreprenörerna
Postadress: Box 55 545,
102 04 Stockholm
Besöksadress: Sturegatan 11
Telefon: 08-762 6000
Fax: 08-762 6948
Webbplats: serviceentreprenorerna.se
Styrelse:
Thomas Kolbe, ISS FS AB, ordförande
Maria Holmberg, Umi Ren Städ AB
Kent Norberg, Norrlands Miljövård AB
Fredrik Pethrus, Skaraborgs Städ AB
Frank Rafstedt, Arepa Service AB
Beata Sjöborg, Comparative AB
Måns Svensson, ISS FS AB
Kimmo Vithari, Serviceföretaget Pima AB
Ulf Wretskog, Coor Service Management AB
Thomas Olsson, Sodexo AB
Anastasia Georgigadou, Adena Clean AB
(adjungerad)
Kansli
Marcus Lindström
Branschansvarig
08 – 762 6903
[email protected]
Pia Elfdahl
Webbansvarig
08 – 762 6928
[email protected]
Johan Huldt
Förhandling och rådgivning
08 – 762 6864
[email protected]
Ari Kouvonen
Branschanalyser och näringspolitik
08 – 762 6936
[email protected]
Ann-Sofie Nestani
Assistent
08 – 762 6952
[email protected]
Lina Olofsson
Förhandling och rådgivning
08 – 762 6915
[email protected]
Youn Hee Pernling
Utbildning och lönestatistik
08 – 762 7041
[email protected]
Richard Samuelsson
Förhandling och rådgivning
08 – 762 6886
[email protected]
34 Rengöring & Hygien #5.2012
Facility Services växer
Enligt årets branschenkät blir det allt vanligare att företag erbjuder fler
tjänster än enbart städservice. Det är en trend som pågått en längre tid.
Fler upphandlare efterfrågar fler tjänster av samma företag och hos många
serviceföretag finns ett intresse av att sälja in kringtjänster till kunden.
Detta är också en bidragande orsak till att branschen växer, att fler företag
erbjuder mer än traditionell städservice.
Om vi bortser från de tradi­tion­ella kringtjänsterna (golvvård, fönsterputs, mattuthyrning och försäljning av för­bruk­ningsmaterial) är fastig­
hetsskötsel, växtskötsel/träd­gårdsarbete, sophantering
och vaktmästeri de tjänster
som 20 – 30 procent av företagen kan erbjuda. I jämför­else med föregående år är det
en stor ökning av företag som
kan erbjuda dryckes- och
mat­automater (kaffe, andra
drycker, mat, frukt med mera),
samt catering och receptionstjänster.
ansluter till att
samarbeta med
oss. Pas Card,
tillverkaren av
Service ID-kort,
kommer att börja
leverera ID-kort
kring 15 oktober.
Nya auktorise­
rade service­
entreprenörer
Nytt om Service ID-kort
Facility
Services
Upphandlarna
av service-växer
tjänster har visat stort intresse
Enligt årets branschenkät blir allt vanligare att företag erbjuder fler tjänster
attenbart
ställastädservice.
krav på Service
än
Detta ärID
en trend som pågått en längre tid. Fler
vid
städoch
serviceuppupphandlare efterfrågar ett flertal tjänster av samma företag och hos många
handlingar. Ifinns
dagsläget
har av att sälja in kringtjänster till kunden.
serviceföretag
det ett intresse
Detta
ocksåserviceföretag
en av de bidragande orsakerna
till att
växer då fler
någraärtiotal
Service
ID branschen
kommer Almega
företag
erbjuder
än traditionell städservice.
registrerats
påmer
serviceid.se,
Serviceentreprenörerna att
vilket visar att företagen i
inleda ett samarbete med
Om vi bortser de traditionella kringtjänsterna (golvvård, fönsterputs,
branschen äroch
positiva
för av förbrukningsmaterial)
städproduktleverantörer.
Ett
mattuthyrning
försäljning
är fastighetsskötsel,
Service ID-konceptet. sophantering
40-tal
leverantörer
har redan
växtskötsel/trädgårdsarbete,
och vaktmästeri
de tjänster
som
För 20
att- ytterligare
utöka
och vi hoppas
mellan
30 procent av
företagen kantackat
erbjuda.ja,
I jämförelse
med att
föregående
år har det varit
på företag 30 – 40
som kanleverantörer
erbjuda
marknadsföringen
kringen stor ökningytterligare
Dryck- och mat automater (kaffe, mat, drycker, frukt mm), Catering och
receptionstjänster.
Vi kan presentera
glädjande siffror
som visar att
antalet auktoriserade serviceentre­
pre­nörer ständigt
växer. Det visar
att vårt arbete ger
resul­tat. Detta år
kan vi bland annat
välkomna följande
nya auktoriserade
medlemmar:
Svenska Institutet för Miljö
och Hälsa AB, Stockholm
Ekbergs Fönsterputs & Städ
AB, Kinna och
Christofers Serviceföretag AB,
Solna
Och slutligen, du som ännu
inte har ”hunnit” att bli auktoriserad serviceentreprenör är
välkommen att skicka in din
ansökan till serviceentrepre­
norerna.se.
Ari Kouvonen
Almega Serviceentreprenör­
erna
Nytt om Service ID kort
Upphandlarna servicetjänster har visat stort intresse att ställa krav på
Service ID på städ- och serviceupphandlingar. I dagsläget har 10 tals
serviceföretag registrerats på www.serviceid.se, vilket visar att företagen i