Pep för arbetsområdet: No - Rymden

Comments

Transcription

Pep för arbetsområdet: No - Rymden
PeP - Pedagogisk Planering
Upprättad av: Cecilia Eklund
Datum: 2013-08-01
Pep för arbetsområdet: No - Rymden
Årskurs och tidsperiod:
V. 36 - 42 klass 2
Kunskapskrav från läroplanen:
-Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra. Månens olika faser.
Stjärnbilder och stjärnhimlens utseende vid olika tider på året.
-Få presenterat för sig skönlitteratur, myter och konst som går att härleda till arbetsområdet
-Eleverna ska få prova olika former att dokumentera det vi undersöker och använda dessa
som underlag för att diskutera ämnet.
-Eleverna kan kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett
enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
- Eleverna kan föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och
relatera detta till egna erfarenheter.
-Eleverna kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
- Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av
informationen i enkla former av faktatexter. Texterna innehåller grundläggande
ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
- Eleven kan utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt
utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.
-
Syfte – ämnesspecifika förmågor som eleverna ska utveckla genom undervisningen:
-Undervisningen i ämnet fysik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om
fysikaliskasammanhang och nyfikenhet på och intresse för att undersöka omvärlden.
-Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att ställa frågor om fysikaliska
företeelser och sammanhang utifrån egna upplevelser och aktuella händelser. Vidare ska
-Undervisningen ge eleverna förutsättningar att söka svar på frågor med hjälp av både
systematiska undersökningar och olika typer av källor. På så sätt ska undervisningen bidra till
att eleverna utvecklar ett kritiskt tänkande kring sina egna resultat, andras argument och
olika informationskällor.
- Genom undervisningen ska eleverna också utveckla förståelse för att påståenden kan
prövas och värderas med hjälp av naturvetenskapliga arbetetsmetoder (Att dokumentera det
vi undersöker)
Centralt innehåll och arbetsformer:
Centralt innehåll
- Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra. Månens olika faser.
Stjärnbilder och stjärnhimlens utseende vid olika tider på året.
Berättelser om natur och naturvetenskap
- Skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
- Berättelser om äldre tiders naturvetenskap och om olika kulturers strävan att förstå
och förklara fenomen i naturen.
-Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och
andra uttrycksformer
Svenska
Läsa och skriva
• Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter
textens
form och innehåll.
• Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad
och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar.
• Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom sin text och
göra förtydliganden
● Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras
innehåll kan organiseras
● Texter som kombinerar ord och bild, Olika sätt att bearbeta egna texter till innehåll
och form.
● Hur man ger och tar emot respons på texter.
● Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbsidor för barn.
Arbetssätt och arbetsformer
●
Du kommer att titta på filmer av faktakaraktär kring rymden.
● Du kommer att läsa faktatexter om rymden och bearbeta dessa i en arbetsbok.
● Du kommer att träna på att göra tankekartor kring olika fenomen i rymden. Utifrån
dessa kommer eleverna att få göra sammanfattande korta fakta texter.
● Du kommer att få genomgång i hur man kan använda stödord inför sitt skrivande av
en sammanställande text.
● Du kommer att få prova om dina sammanställande texter förklarar olika fenomen bra
tillsammans med kamrat responsarbete enligt mall/gemensam tankekarta.
● Du kommer att lyssna till högläsning av Christer Fuglesangs bok “Rymdresan”.
● Du kommer delta i ett drama kring “Rymden” i samarbete med fritids genom
Anne-Sofie.
● Vi kommer prova olika tekniker i bild och form kopplat till ämnet bild.
Kunskapskrav och bedömning:
Du kommer att få svara på frågor kring jordens, solens och månens rörelser i förhållande till
varandra. Månens olika faser.
Du kommer att få svara på frågor kring stjärnbilder och stjärnhimlens utseende vid olika
tider på året.
Vi kommer att föra samtal om skönlitteratur, myter och konst som går att härleda till
arbetsområdet
Vi kommer att utvärdera vad eleverna tyckte om de olika former att dokumentera vi provat
under arbetsområdet. Kunde de använda sina dokumentationer som en bas för att föra
samtal kring.Läsa och skriva
Vi kommer att gå igenom lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa
läsningen efter
textens form och innehåll.
Vi kommer att gå igenom strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till
deras typiska uppbyggnad
och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar.
Vi kommer att inleda enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå
igenom sin text och göra förtydliganden genom kamratrespons.
Vi kommer att inleda informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbsidor för barn.
Klassen kommer att få utvärdera hur de hade nytta av att få kamratrespons.