Pedagogisk planering - År 6 Mälarhöjdens skola

Comments

Transcription

Pedagogisk planering - År 6 Mälarhöjdens skola
Solsystemet och rymden, år 6
Pedagogisk planering
Under den här perioden ska vi läsa om vårt solsystem och människan i rymden.
Förmågor (Fy)

Använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta
ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,

Använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara
fysikaliska samband i naturen och samhället.
Centralt innehåll (Fy)

Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och
deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.

Olika kulturers beskrivningar och förklaringar av naturen i
skönlitteratur, myter och konst och äldre tiders naturvetenskap.

Solsystemets himlakroppar och deras rörelser i förhållande till varandra. Hur dag,
natt, månader, år och årstider kan förklaras.

Människan i rymden och användningen av satelliter.

Tolkning och granskning av information med koppling till fysik, till exempel i
faktatexter och tidningsartiklar.
Arbetssätt
Vi kommer att ha genomgångar, diskussioner i grupper och helklass, titta på filmer, söka fakta
i olika källor.
Utvärdering
Du kommer att visa dina kunskaper och förmågor genom att göra en tidning om vårt
solsystem. Tidningen ska innehålla artiklar som visar hur väl du har förstått innehållet i temat
(se matrisen).
Solsystemet och rymden, år 6
Arbetsuppgift – Tidning om solsystemet
Du ska skriva en tidning om solsystemet. Du ska under X lektioner samla på dig fakta och
föra anteckningar för att kunna skriva fyra artiklar som handlar om:
1. Fakta om solsystemet.
2. Tidsbegrepp i relation till himlakropparnas rörelse.
3. Olika kulturers och äldre tiders naturvetenskapliga beskrivningar och förklaringar av
rymden.
4. Människan och rymden.
För att det ska bli tydligt i dina anteckningar ska du ange rubrik och källa för varje
anteckning.
Därefter får du Y lektioner på dig för att skriva din tidning endast utifrån dina anteckningar.
A. Tidningen ska ha ett försättsblad där det ska stå tidningens namn och ditt eget namn
och klass.
B. Varje artikel ska ha en rubrik.
C. För varje artikel ska du tala om vilka källor som du har använt.
D. I minst en av dina artiklar ska du resonera om solens betydelse.
Se matrisen för mer information.
Solsystemet och rymden, år 6
Fysikens begrepp, modeller
och teorier:
Fakta om solsystemet
Fysikens begrepp, modeller
och teorier:
Tidsbegrepp i relation till
himlakropparnas rörelser.
Fysikens begrepp, modeller
och teorier:
Olika kulturers och äldre
tiders naturvetenskapliga
beskrivningar och
förklaringar av rymden.
Fysikens begrepp, modeller
och teorier:
Människan och rymden
Granska information,
kommunicera
Ta ställning
E
C
Du kan några av de
olika himlakroppar som
finns i solsystemet och
kan beskriva skillnader
mellan dem.
Du kan flertalet av de
olika himlakroppar som
finns i solsystemet och
kan beskriva skillnader
mellan dem.
Du använder en källa
när du skriver dina
artiklar.
Du använder flera olika
källor när du skriver
dina artiklar.
Du talar om vilken källa
du använt.
Du för i dina artiklar ett
enkelt resonemang om
solens betydelse och
lyfter då upp minst en
betydelse som solen
har.
Du talar om vilka källor
du använt.
Du för i dina artiklar ett
mer utvecklat
resonemang om solens
betydelse och lyfter då
fram minst två olika
betydelser som solen
har.
A
Du kan samtliga
himlakroppar (som vi
på lektionerna har gått
igenom) som finns i
solsystemet och kan
beskriva skillnader
mellan dem.
Du kan ge en enkel
Du kan ge en utförlig
Du kan ge en utförlig
förklaring till hur
förklaring till hur
förklaring till hur
tidsbegreppen dag,
tidsbegreppen dag,
tidsbegreppen dag,
månad och år hänger
månad och år hänger
månad, år och årstider
ihop med
ihop med
hänger ihop med
himlakropparnas
himlakropparnas
himlakropparnas
rörelse.
rörelse.
rörelse.
Du kan redogöra för
Du kan redogöra för
Du kan redogöra för
någon annan världsbild flera olika världsbilder
flera olika världsbilder
än den vetenskapliga
än den vetenskapliga
än den vetenskapliga
bild som vi har idag.
bild som vi har idag.
bild som vi har idag och
du jämför dem med
varandra och med vår
vetenskapliga bild.
Du kan ge ett exempel
Du kan ge ett exempel
Du kan ge flera
på människans närvaro i på människans närvaro i exempel på människans
rymden (utanför
rymden (utanför jorden) närvaro i rymden
jorden).
och ge exempel på hur
(utanför jorden) och ge
detta påverkar vårt
exempel på hur dessa
samhälle.
påverkar vårt samhälle.
Du använde flera olika
källor när du skriver
dina artiklar och jämför
dem och deras
trovärdighet.
Du talar om vilka källor
du använt.
Du för i dina artiklar ett
väl utvecklat
resonemang om solens
betydelse och lyfter då
fram minst tre olika
betydelser som solen
har.