Följande personer arbetar i teamet:

Comments

Transcription

Följande personer arbetar i teamet:
Följande personer arbetar i teamet:
Allmänläkare (må – to):
Karin Franklin
[email protected]
tel. 08-123 488 63
Psykiatriker (halvtid):
Daniel Stråth
tel. 08-123 488 64
Psykologer (en heltidstjänst delas av):
Carola Strandlund
Marika Lindecrantz
tel. 08-123 488 62
Teamet
för
Pedagoger (en heltidstjänst delas av):
Vuxna med Utvecklingsstörning
Henny Skifjeld
Maria Karlmark (från 1 december -11)
grav Beteendeavvikelse
Samordnare (må - fr)
Hermine Redl
[email protected]
och
tel. 08-123 488 61
tel. 08-123 488 60
           
VUB-teamet
tel. 08-123 488 60
Postadress:
Besöksadress:
112 81 Stockholm
S:t Göransgatan 126, 11 tr
Fax:
08-123 496 98
Ett team med konsultativt arbetssätt
inom Stockholms läns landsting
Norra Stockholms psykiatri
Habilitering & Hälsa
Insatser
VUB-teamet inom Stockholms läns landsting
VUB-teamet (Vuxna med Utvecklingsstörning och grav
Beteendeavvikelse) är en verksamhet inom Stockholms Läns
Landsting för personer med utvecklingsstörning och grav
beteendeavvikelse. Patientgruppen behöver hjälp från olika
professioner och specialistverksamheter. Därför är teamet ett
samarbete mellan psykiatri och habilitering.
Vänligen observera att VUB-teamet inte är en akutverksamhet.
Målgrupp
Målgruppen är personer >16 år med en utvecklingsstörning
och med grava beteendestörningar som inte får sina behov
tillgodosedda inom primärvården, allmänpsykiatrin eller
Habilitering & Hälsa.
Patienterna ska vara folkbokförda inom Stockholms län.
Remiss
Psykiater eller läkare i primärvården är remittent till teamet.
Remissen skall åtföljas av en aktuell medicinlista samt VUB:s
egen blankett för godkännande av informationsbehandling och
kontaktuppgifter (kontakta samordnaren för att få blanketten).
Denna skall fyllas i av god man, förvaltare, målsman eller i
förekommande fall av patienten själv.
2011-11-25
För att främja välbefinnande och bästa möjliga funktionsförmåga
behöver omgivningen ha rätt kunskap om en persons funktionsoch utvecklingsnivå. Patientens hela nätverk är av stor vikt för
dennes välmående. Nätverket innefattar alla personer som på olika
nivåer påverkar personens välmående
VUB-teamets insatser består av:
• Kartläggning av patientens behov (somatisk, psykiatrisk,
psykologisk, pedagogisk och social) tillsammans med personal i
boendet, daglig verksamhet/skola och anhöriga
• Behandling (som sker i form av konsultation till berört nätverk
baserat på utredningsresultatet)
• Kartläggning av patientens professionella nätverk samt
klargörande av olika aktörers ansvarsområden och uppföljning
• Konsultation gentemot habilitering, psykiatri och primärvård
• Kompletterande utredning vid behov
.
Nätverksmöten är ett fast inslag i vårt arbete för en kontinuerlig
uppföljning och uppdatering av gemensamt beslutade åtgärder.
Patientavgifter
Avgiftsbefriade insatser