Möte 1

Comments

Transcription

Möte 1
OUR
MÖTE 1
2013-11-04
Protokoll OUR-möte 1
Tid:
Plats:
2013-11-04, 16:30
Birgit Thilander
Närvarande ledamöter:
Josefine Larsson, Hedvig Pettersson, Susanna Ekström, Aziz Malkou,
Elin Forsbäck, Filip Almér, Desirée Baghernejad, Lovisa Lindborg,
Charlotta Streman, Rebecka Wilhelmsson, Josef Hasan, Hulda Sacrédeus,
Zakaria Yehia, Linnea Bånkestad.
Övriga närvarande:
Johanna Börjesson, vice ordf SAKS.
Sändlista:
[email protected]
[email protected]
Kursrepresentanter
Preliminärer (§§ 1)
§ 1.1
Mötet öppnas
Presentation av presidiet samt de närvarande kursrepresentanterna.
§ 1.2
Föredragningslistan godkänns.
§ 1.3
Adjungeringar: öppet möte föreslås och godkänns.
§ 1.4
Val av justeringsperson:
Hedvig Pettersson och Josefine Larsson.
§ 1.5
Föregående mötesprotokoll:
Inget föregående mötesprotokoll finns tillgängligt att presentera.
Beslutsärenden (§§ 2)
§ 2.1
Val av vice ordförande:
Hedvig Pettersson föreslås och godkänns.
§ 2.2
Val av röstberättigade ledamöter:
Josefine Larsson, Susanna Ekström, Hedvig Pettersson, Josef Hasan,
Lovisa Lindborg, Hulda Sacrédeus, Zackaria Yehia, Charlotta Streman,
Elin Forsbäck, Filip Almér.
Sida 1 av 8
OUR
MÖTE 1
2013-11-04
Diskussionsärenden (§§ 3)
§ 3.1
VFU, allmän diskussion och information från kursrepresentanterna:
Tandhygienistprogrammet: Kliniker bereds av Odontologen.
Studenter med barn eller anda speciella skäl som kräver att de har sin
VFU i anslutning med hemorten ges möjlighet att välja klinik först genom
en ansökningsblankett. Övriga studenter får sina plaster genom lottning.
Tandläkarprogrammet: Även för tandläkarstudenterna bereds
klinikerna av skolan och samma system används vad gäller fördelning av
klinikplatser.
Från och med våren 2014 inträder ett nytt system som innebär att
Odontologen har avtal med ett färre antal kliniker och därmed att varje
klinik tar emot fler studenter än tidigare. Detta gäller både
tandläkarstudenter och tandhygieniststudenter.
Handledarna kommer få en specifik utbildning samt ej ha patienter under
tiden som studenterna är där. Positiv respons från studenternas håll.
Studenterna får reseersättning för sina resor fram och tillbaka från
klinikerna i form av kontoladdning hos Västtrafik.
Studenternas arbetstider är reglerade av allmänna bestämmelser och har
anpassats efter tågtidstabeller, så att ingen student behöver åka hemifrån
innan en viss tid.
Tandteknikerprogrammet: Studenterna har möjlighet att söka platser
själva, men alla studenter får en plats genom skolan om man inte lyckas
på egen hand.
Vissa platser som är beredda av skolan är reserverade för studenter som
har barn eller andra specifika skäl att ha sin VFU i anslutning till hemmet.
§ 3.2
SAKS Jubileumsbal
Förfrågan från MASK (marskalkeriutskottet) att Odontologens
hedersmedalj delas ut på SAKS Jubileumsbal istället för på Wintergalan så
som det görs nu.
Diskussionen bottnade i ett resonemang med argumentet att
Odontologens hedersmedalj delas ut till en person som är verksam på
Odontologen och då de båda galorna ligger under samma tidsperiod
kommer troligtvis odontologer att välja att gå på Wintergalan framför
Jubileumsbalen, varför priset bör delas ut som det gjorts tidigare.
Sida 2 av 8
OUR
MÖTE 1
2013-11-04
Rapporter (§§ 4)
§ 4.1
Rapport från Institutionsrådets sammanträde
UKÄ-undersökning, kvalitetsundersökning av Odontologens
utbildningar
Undersökningen har granskat studenters examensarbeten, skriftliga egenbedömningar samt intervjuer med studenter och personal.
Intervjuerna har gått bra på samtliga av odontologens program, där
studenter och personal har visat sig ha samma uppfattningar kring de
olika frågeställningarna.
Dock tyckte tandläkarstudenter som blivit intervjuade att frågorna kunde
behandlat fler områden inom utbildningen då det var mycket fokus på
examensmålen, vilket inte nödvändigtvis speglar den faktiska kvaliteten av
utbildningen.
Tandhygieniststudenter och tandtekniker fick mer detaljspecifika frågor
än tandläkarstudenterna, vilket kändes omotiverat då svaren på
detaljfrågorna fanns att läsa i egenutvärderingarna.
I tandhygienisternas intervjuer låg mycket fokus på utbildningens längd
om två kontra tre år. När utredningen är klar kommer beslut tas i frågan
om utbildningen skall förses med krav på en utbildningstid på tre år,
vilket innefattar att studenterna både får en yrkesexamen och en
kandidatexamen, eller om man skall kunna examinera studenter även efter
två år.
Likabehandlingsplan och likabehandlingskommitté
Man har arbetat fram en likabehandlingsplan och man har även tillsatt en
likabehandlingskommitté.
Nu närmast kommer det att hållas aktiviteter i temat för både studenter
och personal under en likabehandlingsdag 14 november.
Det planeras en kick-off för personalen den 17 januari med fokus på
diskriminering. Institutionen överlägger även ifall ett liknande event ska
hållas för studenter, varför några av studentrepresentanterna är välkomna
att delta i kick-offen för att avgöra om det är någonting som bör
anordnas även för Odontologens studenter.
Institutionsseminarium
Forskningskommittén på Odontologen anordnar en till två seminarier per
termin för personal och studenter med fokus på forskning och
odontologi. Nästa datum för detta är 8 december. Mer info kommer.
Klädutlämning: nya systemet
Det råder en allmän klädbrist på studentkliniken då principen ett plagg in,
ett plagg ut gäller på tvätteriet. Studenter hamstrar kläder i sina skåp,
vilket leder till att det inte finns några rena kläder att hämta ut. Ett utbrett
problem som drabbar samtliga terminer, både ur arbetsmiljö- och
hygiensynpunkt.
Sida 3 av 8
OUR
MÖTE 1
2013-11-04
Studenter slänger även kläderna hur som helst i omklädningsrummen,
alltså inte i tvättkorgarna där de skall placeras efter användandet, vilket
blir ett tråkigt bekymmer för vaktmästaren.
Förslag på lösningar är framförallt ökad information om problemet och
vad handlingarna leder till. OUR skall lägga ut information på GUL och
Facebook och kursrepresentanterna skall informera sina klasser. Anslag i
omklädningsrummen samt vid kläduthämtningen föreslås också.
§ 4.2
Rapport från Rådsammanträde 1 och 2
SAMO: studentmiljöombudsmän
SAMO arbetar för att förbättra studiemiljön och söker nu nya personer
som vill engagera sig i frågan.
Studenterna får en frivillig utbildning och arbetet går ut på att man går
ronder en gång i månaden tillsammans med en inspektör
(arbetsmiljöansvarig på institutionen) samt har möten med övriga SAMOombud. För detta får man en ersättning på 999kr per halvår.
För att anmäla sitt intresse skickar man ett mail till:
[email protected]
OUR skall även ta kontakt med SAMOs ansvariga (Martin Larsson) och
få lite mer information, vilken sedan mailas ut till klassrepresentanterna
samt läggs upp på GUL och Facebook.
ALARM-mässan 11/3-2014
Mellan 40-50 studentvärdar behövs till mässan. Arbetet som värd innebär
att man skall hjälpa företagen under själva mässdagen, samt att ställa upp
båsen dagen innan och städa undan när mässan är över. Som värd arbetar
du i par med en annan student och ni får tillsammans tre företag tilldelade
er. Inför mässan kommer det att hållas ett informationsmöte för de
inblandade.
Det är undervisningsfritt för alla program under ALARM-dagen.
För att anmäla sitt intresse för att vara studentvärd skickar man ett mail
till [email protected] . Först till kvarn gäller.
För mer information, besök alarmmassan.se.
§ 4.3
Rapporter från kursrepresentanter
Tdl1:
Introduktionskursen: anatomidelen var ej med i kursplanen och kunde
därmed inte heller tentas av.
Cellbiologikursen: klagomål på en föreläsare som vägrade lägga upp sina
power-points på GUL samt var arrogant under frågestunden och inte ville
svara på frågor, hänvisade endast till sin föreläsning och hade en
nedlåtande ton. Denne föreläsare är avstängd för undervisning på bl.a.
Sida 4 av 8
OUR
MÖTE 1
2013-11-04
läkarprogrammet och apotekarprogrammet, vilket betvivlas att ledningen
för Odontologen är medvetna om, då kritiken har kommit även från
tidigare terminer, men inga åtgärder tagits.
Tdl1 känner att de vill ha fler föreläsningar och ett bättre lärarstöd under
cellbiologikursen. I nuläget går en föreläsning på måndagar och en
frågestund på fredagar, tiden däremellan är till för reflektion. Detta
upplägg passar inte studenter som kommer direkt från gymnasiet, utan
måste kompletteras med tydligare riktlinjer om vad studenterna förväntas
kunna efter fullgjort avsnitt.
Kursplanen rekommenderar en reviderad upplaga av Cellbiologi-boken
(utgiven 2013), som inte tar upp flertalet avsnitt som behandlas under
föreläsningar och finns med i kursmålen. Tentamensfrågor och
föreläsningar är inte baserade på den aktuella kurslitteraturen, utan på den
upplaga som användes tidigare.
Det finns en allmän besvikelse hos tdl1 där många studenter inte gillar
kursupplägget, men även är besvikna på bemötandet från lärarna. Som
konsekvens av detta funderar många på att byta till andra lärosäten.
För att få bukt med problemen uppmanar OUR representanter från
termin 1 och 2 på tandläkarprogrammet att skriva en lista över vad som
inte fungerar och skicka den till [email protected] , som sedan
vidarebefordrar denna till rätt forum. OUR kommer även att ta upp
problematiken på nästkommande UK-möte.
Tdl2:
Har liknande klagomål på cellbiologikursen som tdl1.
Vad gäller deras rådande kurs Huvud och hals har de ett antal punkter som
de vill förbättra, bl.a. anatomidelen, men detta har representanter ur
klassen tagit upp själva med Agneta och Peter.
Tdl7:
Schemaförändringar sker tätt inpå själva undervisningstillfället, många
gånger ändras tider för föreläsningar kvällen innan. Ändringarna är i
mångt och mycket till det sämre och skapar timslånga håltimmar. Rent
planeringsmässigt hade dessa håltimmar kunnat undvikas genom att stuva
om grupper, men eleverna upplever det som att ändringarna görs för att
gagna lärarna och att studenternas schema ej tas i beaktning över huvud
taget. Klassrepresentanterna ombeds kontakta Lisbeth angående detta
problem.
I termin 7 sker ett samarbete tillsammans med dietister på termin 3 som
innebär kostdiskussion med en av tandläkarstudentens patienter.
Studenterna upplever att detta samarbete skulle kunna fungera bättre då
det är bristfällig information och brist på patienter att göra
kostdiskussionen med. Studenter har stått i kö för att få en patient att
göra arbetet på sedan terminen började, men fortfarande inte fått någon.
Sida 5 av 8
OUR
MÖTE 1
2013-11-04
Tdl8
Instämmer på tdl7:s kritik angående dietistsamarbetet. Tycker varken att
samarbetet är givande eller innebär något lärande. Dietisterna har aldrig
haft någon patientkontakt tidigare och arbetet med tandläkarstudentens
patient känns knappt lagligt, då dietiststudenten arbetar på
tandläkarstudentens handledares legitimation. Vidare måste
informationen om vad samarbetet syftar till förbättras avsevärt, även
strukturen av samarbetet då dietiststudenter fått undervisningsfritt i syfte
att jobba med samarbetet tillsammans med tandläkarstudenten under
tider då tandläkarstudenten inte ens har patienttid. Studenterna tycker det
känns som det hela är ett bristfälligt experiment på interprofessionellt
lärande vars enda ändamål är att ge institutionen pengar.
Ett förslag från studenternas sida är att samarbetet läggs på tidigare
terminer hos tandläkarprogrammet och inte involverar patientkontakt. På
så vis skulle även tandläkarstudenten kunna lära sig av arbetet, man skulle
slippa mycket praktiskt krångel och känslan av att det inte är okej att
blanda in patienter skulle försvinna.
Klassrepresentanter från tdl7 stämmer också in på denna kritik.
Tdl8 är upprörda över de spärrar som uppkommit i och med att definitiva
kvotkrav satts in (ej varit så tidigare). Detta i samband med att det är ont
om patienter skapar en stor stress hos studenterna. Dessutom är det
många som har kvar kvoter från termin 6, vilket ökar på stressen
ytterligare.
Till och med lärarna uppmärksammar den ökade stressen jämfört med
den vad som upplevdes med den gamla kursplanen.
Studenterna vill ha mer info och förståelse från kursgivarna. Allmänt fås
ett dåligt bemötande med argument som ”ett halvår hit eller dit spelar väl
ingen roll”. Men att en student behöver ta uppehåll för att skolan inte kan
klara av att handhålla med tillräckligt med patienter känns inte okej.
Vidare finns önskemål från termin 8 om kylskåp utanför f-salarna,
bredvid diskhon. Mått har tagits och plats finns.
Det finns också önskemål om gardiner i den nya matsalen, vilket inte
ingår och önskningen avslås av lokalansvarig. Frågan om SAKS vill
sponsra med pengar till detta gavs till Johanna Börjesson, som menar att
det inte är speciellt troligt, men skall kolla upp detta noggrannare.
Tdl10:
Poängterar att diskmedel, diskborste och papper saknas i den nya
matsalen. Detta blir ett hygienproblem och troligtvis har en miss skett
från lokalansansvarigs sida då detta fungerar på alla andra håll. OUR skall
skicka ett mail till Akademiska hus i ärendet.
Termin 10 instämmer i termin 8:s kritik vad gäller stressen kring kvoter i
den nya kursplanen. De själva läser den gamla kursplanen och menar att
stressen inte är lika hög hos dem samt att andelen studenter som kuggar
Sida 6 av 8
OUR
MÖTE 1
2013-11-04
tentor är markant högre hos de som läser den nya kursplanen. Framförallt
ses dock förändringar i det kliniska arbetet där stressen ökat tydligt.
Ttu1:
Under introveckan tillsammans med tandläkar- och
tandhygieniststudenterna upplevde både Tt1 och Th1 att det i mångt och
mycket endast var fokus på tandläkarstudenterna.
OUR skall vidarebefordra denna information till ledningen och eventuellt
kan problematiken behandlas under den ovan nämnda kick-offen för
skolans personal, där fokus ligger på diskrimineringsfrågor.
Ttu3:
Önskar diskmedel i nya matsalen. Uppmanas kontakta lokalansvarige
(Akademiska hus).
Th5:
Under termin 3 på tandhygienistprogrammet läses en parod-kurs
tillsammans med termin 5 på tandläkarprogrammet. Tandhygienisterna
upplever att detta samarbete kan förbättras genom exempelvis blandade
seminariegrupper och gemensam terapiplanering. Tandläkarstudenterna
som involverats av samarbetet och som är närvarande på OUR-mötet
håller med.
Allmänt
Tandteknikerstudenterna har veckomöten med sina kursgivare och
tandhygieniststudenterna har möten två gånger per termin med sin
kursledning.
Johanna Börjesson berättar att både läkarprogrammet, dietistprogrammet
och apotekarprogrammet har s.k. kursnämnder där representanter från
klassen väljs ut för varje kurs och har möten med kursledningen, ett möte
mitt i kursens gång och ett vid dess slut. På detta vis förs studenternas
talan och åsikter fram redan under kursen, hamnar hos rätt forum på en
gång och åtgärder kan tas omedelbart. Detta system motiverar också
studenterna att fylla i kursutvärderingarna ordentligt, då dessa ligger som
underlag för det sista mötet.
I regelverket står det att förändringar gjorda sedan föregående kurs skall
presenteras i början av kursen. I och med detta får studenterna det svart
på vitt att deras åsikter faktiskt används till någonting och kan förändra.
Sida 7 av 8
OUR
MÖTE 1
2013-11-04
Övrigt (§§ 5)
§ 5.1
Övriga frågor
Inga övriga frågor.
§ 5.2
Nästa möte:
Preliminärt 4 december, kl 17:00.
§ 5.3
Mötesutvärdering:
Bra men långt möte. Goda diskussioner.
§ 5.4
Mötets avslutas
Ordföranden avslutar mötet.
Vid protokollet:
________________________
Susanna Ekström
Sekreterare
Justeras:
________________________
Josefine Larsson
Ordförande
________________________
Hedvig Pettersson
Justeringsperson
Sida 8 av 8

Similar documents