נספח הנחיות להכנת תוכנית סניטרית

Comments

Transcription

נספח הנחיות להכנת תוכנית סניטרית
‫נספח הנחיות להכנת תוכנית סניטרית‬
‫על מגיש בקשה בהתאם לסעיף ‪ 5‬במסמך תנאים לרישיון‪ ,‬להגיש לאישור אגף ההנדסה של התאגיד תוכנית‬
‫סניטרית תואמת את הוראות ההל"ת וכל תקן מחייב אחר‪ ,‬זאת כתנאי לקבלת היתר בניה‪.‬‬
‫להלן תנאים מקדימים והנחיות להכנת תוכנית סניטרית לצורך קבלת אישור בניה מתאגיד מי ביאליק‪:‬‬
‫א‪ .‬תנאים מקדימים למתן אישור בניה‪:‬‬
‫‪ .1‬על המגיש להציג תוכנית מדידה הכוללת שוחות ביוב ומתקני מים בשטח המגרש ושוחת החיבור המבוקשת‬
‫לרבות גבהים )‪. )I.L/T.L‬‬
‫‪ .2‬על מגיש הבקשה לפנות לתאגיד מי ביאליק בע"מ לצורך קבלת נתוני חיבורי המים והביוב‪.‬‬
‫‪ .3‬התוכנית הסניטרית תוגש תתייחס לתנאים נוספים שיתבקשו ע"י רשות הכבאות הארצית‪ ,‬משרד‬
‫הבריאות וכל רשות אחרת‪ ,‬בהתאם לדרישות הנוגעות לאופי השימוש במתוכנן בנכס‪.‬‬
‫‪ .4‬התוכנית הסניטרית תוגש על רקע תוכנית אדריכלות מעודכנת ומפת מדידה עדכנית הכוללת מתקני מים‬
‫וביוב קיימים‪ ,‬חתומה ע"י מודד מוסמך‪.‬‬
‫התוכנית בקנ"מ ‪ 1:250‬תימסר בשני העתקים למשרדי מי ביאליק ותכלול‪:‬‬
‫‪ ‬קווי צנרת‪ ,‬מערכת אספקת ומדידת מים ומע' ביוב מתוכננים‪ ,‬קטרי צינורות ומפלסיהם לפי‬
‫חישובים הידראוליים שיציג המתכנן‪ .‬פרט מערכת מדידת מים ראשית ומשנית‪.‬‬
‫‪ ‬תאי הבקרה של המבנה ושיפועי הביב הציבורי אליו יחובר הבניין (כולל גבהים ‪.)I.L/T.L‬‬
‫‪ .5‬רשת המים המקומית מחויבת בהתאם להנחיות רשות המים‪ ,‬ללחץ מים מינימאלי של ‪ 2.5‬אטמוספרות‬
‫בלבד‪ .‬גם באם מסופק לחץ מים גבוה מהנדרש‪ ,‬ייתכן כי בעתיד יבוצעו שינויים בלחץ המים כולל הורדות‬
‫ללחץ המינימאלי‪ .‬אי לכך‪ ,‬אין להסתמך על מערכת אספקת מים בלחץ הגבוה מ‪ 2.5-‬אטמ' ובמידה ונדרש‪,‬‬
‫על היזם להקים מערכת הגברת לחץ‪ ,‬לרבות מאגר מים אם נדרש בהתאם להוראות ההל"ת והוראות‬
‫כיבוי אש‪ ,‬ולהציג המערכת כחלק מהתוכנית הסניטרית‪.‬‬
‫‪ .6‬יש לציין את שמות המבקשים‪ ,‬עורך הבקשה ומתכנן התוכנית הסניטרית ולציין פרטי הנכס כפי שמופיעים‬
‫בבקשה להיתר בניה‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.6‬‬
‫הנחיות כלליות‬
‫הנחיות אלה באות כתוספת להנחיות והכללים הקבועים בתקנות ובחוק‪.‬‬
‫הביצוע בשטח יהיה לפי התוכנית הסניטרית המאושרת‪ .‬כל שינוי חייב בקבלת אישור התאגיד‪ ,‬לאחר הגשת‬
‫תוכנית סניטרית מתוקנת‪ .‬בכל מקרה אין לבנות על קווים קיימים או מתקנים קיימים‪.‬‬
‫בשום מקרה אין לתכנן או לבצע שוחת בקרה לביוב פרטית שגובהה )‪ (T.L‬נמוך מגובה שוחת הבקרה לביוב‬
‫הציבורית )‪ ,(T.L‬אליה יחובר צינור הביוב הפרטי‪.‬‬
‫בטרם הריסת מבנה קיים יש לפנות לתאגיד מי ביאליק לצורך קבלת הנחיות לניתוק מערכות מים וביוב קיימות‪.‬‬
‫בקשה לחיבור מים (זמני או קבוע) ו‪/‬או ביוב יש להזמין בתאגיד מי ביאליק במחלקת הגביה של התאגיד‪ ,‬לאחר‬
‫תשלום היטלי המים והביוב כאמור‪.‬‬
‫בגמר העבודה יש לפנות לתאגיד מי ביאליק לצורך אישור הביצוע‪ .‬פניה זו תהיה בצירוף תוכנית מצב סופי‬
‫ואישור ביצוע כל דרישות ההל"ת ע"י מתכנן האינסטלציה‪ .‬אישור מהנדס התאגיד או מי מטעמו‪ ,‬מהווה תנאי‬
‫לאספקת מדי מים וחיבור לרשת המים והביוב העירונית‪.‬‬
‫___________________________________________________________________________‬
‫גוש‪________________:‬חלקה‪__________:‬כתובת‪_________________________________:‬‬
‫המבקשים‪ _______________________:‬חתימה‪ __________________:‬תאריך‪____________:‬‬