ZAPISNIK 2. SVETA STARŠEV

Comments

Transcription

ZAPISNIK 2. SVETA STARŠEV
Osnovna šola Ivana Roba Šempeter pri Gorici
Andreja Gabrščka 1
5290 Šempeter pri Gorici
Vrtec Mavrica, Žarek, Sonček, Zvezdica
 +386 5 3303830
 +386 5 3303831
 [email protected]
http://www.os-iroba.si
Številka: 4/2014
Datum: 18.12.2014
ZAPISNIK
2. seje Sveta staršev Vrtca Mavrica, Žarek, Sonček in Zvezdica,
ki je bila v četrtek, 27.11.2014, ob 17.00 uri.
Prisotni člani Sveta staršev:
Domen Šuligoj, Iris Blažica Rebek, Tjaša Devetak, Erik Pregelj, Nika Možina, Severina Krševan,
Albert Nemec, Eva Červar Bizjak, Janja Pirc, Elena Peršič, Matej Čebron, Tina Gorkič, Radoš
Gregorič, Peter Fratnik, Dominik Ličen
Opravičeno odsotni:
Nika Možina, Lejla Goševac, Andreja Štolfa, pom. ravnateljice za vrtce Larisa Ambrož
Drugi prisotni:
 ravnateljica Slavica Bragato,
 pedagoginja Mateja Blažica,
 organizacijske vodje vrtcev: Žarek – Matejka Kandus
Sonček – Karmela Vodopivec
Zvezdica – Irena Pajek Gomišček
 strokovne delavke: Barbara Žorž, Tina Nikolavčič
 zapisničarka: Alenka Mrevlje
 Kristina Perić
Dnevni red:
1. Pregled in sprejem sklepov zapisnika zadnje seje
2. Analiza vprašalnika za starše
3. Ustanovitev delovne skupine za prevetritev Poslovnika Sveta staršev
4. Izvolitev dveh predstavnikov v aktiv ASSGAVOŠ
5. Razno (mnenja, predlogi, pobude)
Osnovna šola Ivana Roba Šempeter pri Gorici
Andreja Gabrščka 1
5290 Šempeter pri Gorici
Vrtec Mavrica, Žarek, Sonček, Zvezdica
 +386 5 3303830
 +386 5 3303831
 [email protected]
http://www.os-iroba.si
Predsednik g. Albert Nemec je sejo Sveta staršev začel točno ob 17.00 uri. Najprej je vse zbrane
lepo pozdravil in jih prosil, da se predstavijo kdo so in iz katere enote, da se lahko napiše v
zapisnik.
Ad. 1)
G. predsednik je prebral dnevni red.
Dnevni red so dali na glasovanje:
 ZA: 13
 PROTI: /
 VZDRŽAN: /
Ad. 2)
Pregledali so zapisnik 1. seje Sveta staršev.
Bilo je podano vprašanje, glede na to, da je Skupine za prehrano oblikovana, kdaj bo kakšen
sestanek. Ga. ravnateljica Slavica Bragato je povedala, da sestanka v letošnjem šol. letu še ni
bilo. Predstavniki Sveta staršev so podali predlog za sestanek.
Zapisnik so dali na glasovanje in sicer:
 ZA:
15
 PROTI:
/
 VZDRŽAN: /
SKLEP: Sprejme se zapisnik tretje (1.) seje Sveta staršev za šol. leto 2014/15.
Ad. 3)
ANALIZA VRPRAŠALNIKA ZA STARŠE
G. predsednik Albert Nemec je besedo predal ga. pedagoginji Mateji Blažica. Povedala je, da je
bilo 270 anket, od tega vrnjenih 125.
G. Pregelj je vprašal, kakšne so teme za Šolo za starše in kdo da predloge za predavatelje?
Ga. Mateja Blažica je povedala, da izbirajo znane predavatelje, za katere so že slišali, lahko pa
bi tudi starši podali kakšen predlog.
G. Albert Nemec je vprašal, če mogoče kdo ve, kako bi motivirali starše za večjo udeležbo na
Šoli za starše? Predlog je bil, da se skliče rod. sestanke, kjer bi se temo na kratko opisalo. Rod.
sestanek naj bi bil na šoli, po končanem rod. sestanku pa naj bi bila Šola za starše. Predlog je
bil tudi, da se temo za predavanje pošlje predstavnikom po e-mailu, oni pa posredujejo naprej
ostalim staršem.
Vprašanje je bilo, zakaj se ne izbira več zamaškov?
Ga. Ravnateljica je obrazložila, da samo še do konca leta, ker je problem skladiščenja in
odvozov. Starši lahko zamaške prinesejo na šolo. Potem bomo zbirali za nekoga drugega, vendar
še ne vemo za koga.
Osnovna šola Ivana Roba Šempeter pri Gorici
Andreja Gabrščka 1
5290 Šempeter pri Gorici
Vrtec Mavrica, Žarek, Sonček, Zvezdica
 +386 5 3303830
 +386 5 3303831
 [email protected]
http://www.os-iroba.si
Postavljeno je bilo tudi vprašanje, kakšni so odzivi za odsotnost med počitnicami?
Ga. Matejka Kandus, vodja vrtca Žarek, je povedala, da ostaja največ jasličnih otrok v vrtcu, da
se število otrok približno ujema z anketami.
G. Erik Pregelj je pohvalil sedanji način anket, ko te visijo na vratih in se staršem ne daje domov
listkov.
Analizo vprašalnika so dali na glasovanje:
 ZA: 14
 PROTI: /
 VZDRŽAN: /
Priloga.
Ad. 4)
USTANOVITEV DELOVNE SKUPINE ZA PREVETRITEV POSLOVNIKA SVETA
STARŠEV
G. Albert Nemec je povedal, da je pri sedanjem Poslovniku Sveta staršev nekaj nejasnosti,
delovna skupina naj bi ga pregledala, malo naj bi se ga osvežilo.
Izvolili so tri predstavnike:
 G. Erik Pregelj,
 Ga. Elena Peršič,
 G. Radoš Gregorič.
Delovno skupino so dali na glasovanje in sicer:
 ZA: 14
 PROTI: /
 VZDRŽAN: /
Ad. 5)
IZVOLITEV DVEH PREDSTAVNIKOV V AKTIV ASSGAVOŠ
G. predsednik je povedal, da so sestanki običajno na OŠ Ivana Roba, s tem pa tudi pohvalil go.
ravnateljico Slavico Bragato, ker dovoli da se uporabljajo šolski prostori za Aktive. Predsednik
Aktiva je g. Matej Valič, podpredsednik pa g. Albert Nemec.
Vsaka šola in vrtec ima pravico do treh predstavnikov, ker je g. Albert Nemec že predstavnik je
potrebno izvoliti še dva in sicer:
 G. Matej Čebron,
 Ga. Tina Gorkič
Bilo je glasovanje in sicer:
 ZA: 13
 PROTI: /
 VZDRŽAN : 1
Osnovna šola Ivana Roba Šempeter pri Gorici
Andreja Gabrščka 1
5290 Šempeter pri Gorici
Vrtec Mavrica, Žarek, Sonček, Zvezdica
 +386 5 3303830
 +386 5 3303831
 [email protected]
http://www.os-iroba.si
Ad 6)
RAZNO (MNENJA, PREDLOGI, POBUDE)
Ga. Peršič, predstavnica vrtca Sonček, je vprašala ali je možno predšolske otroke odvajati od
spanja in ali je »nemožnost spanja v drugih skupinah«. Starši se pritožujejo, da otroci zvečer ne
morejo zaspati, problem pa je tudi ker gredo drugo leto v šolo. Ali bi lahko proti koncu šol. leta
skrajšali spanje?
Ga. Karmela Vodopivec, vodja vrtca Sonček, je povedala, da gredo vsi na ležalnike ob 13.15 uri.
Preberejo jim pravljico, nakar jih večina zaspi, ostali pa počakajo v miru na ležalnikih.
Povedala je tudi, da je problem kam dati otroke tisti čas, ko vsi ostali spijo. Poudarila je še, da
je to skupina in ne posamezniki. Spomladi, ko bo lepo vreme in topleje pa bodo ti otroci
(predšolski) večinoma zunaj na atriju in se igrali.
G. Erik Pregelj, predstavnik skupine pajkov v vrtcu Mavrica, je povedal, da pušča atrij barvo.
Ga. ravnateljica Slavica Bragato mu je povedala, da je bil premaz narejen na novo pred enim
letom, da bodo preverili kako je in ukrepali dalje.
Ga. Tina Gorkič je povedala, da je problem parkirišča v vrtcu Sonček. To se ponavlja že kar
nekaj let, problem pa je tudi sedaj, ko se prenavlja cestišče.
Pohvala enoti Žarek za njihovo delo, prijaznost,… enako tudi pohvala Mavrici, Zvezdici in
Sončku.
G. Dominik Ličen je vprašal ali je možno, da bi bilo v enoti Zvezdica kakšna košara za kruh, da
bi si otroci popoldne lahko vzeli. Povedano je bilo, da je kruh, ki ostane od kosila ali zajtrka kar
po igralnicah in ne na hodniku. Ga. ravnateljica je rekla, da bo to preverila.
Kljuka v enoti Mavrica naj bi se ne odpirala, povedano je bilo, da se kljuka odpira, samo
pravilno jo moraš prijeti.
Ga. Iris Blažica Rebek je vprašala, kdo financira dedka Mraza. Odgovorili so ji, da Zveza
prijateljev mladine v sodelovanju z Občino Šempeter-Vrtojba.
G. Matej Čebron je vprašal, koliko papirja se nabere v akciji? Ga. ravnateljica mu je povedala,
da je to cca. 200, nato je predlagal, da bi se starši lahko dobili na dan sobote in naredili akcijo
zbiranja papirja.
Seja Sveta staršev je bila zaključena ob 18.45 uri.
Predsednik Sveta staršev
Albert Nemec
Zapisovala:
Alenka Mrevlje