Leopold Povše

Comments

Transcription

Leopold Povše
KANDIDATURA ZA ČLANA IZVRŠILNEGA ODBORA SZKO –
PREDSTAVNIK GOSPODASTVA
V skladu s programom občnega zbora, ki bo 23.06.2015, na katerem bomo izvedli
tudi volitve za organe SZKO, prijavljam svojo kandidaturo za člana izvršilnega odbora
in sicer za predstavnika gospodarstva.
Kot član Izvršilnega odbora SZKO sem bom zavzemal za široko promoviranje
vrednot kakovosti v slovenskem gospodarskem in družbenem okolju. Glede na mojo
dosedanjo kariero in izkušnje, se bom zavzemal za večjo navezavo SZKO z
gospodarstvom. Gospodarska kriza je postavila nove mejnike v kakovosti in
odločnosti, ki jih je potrebno upoštevati v poslovanju. Upoštevati je potrebno
dinamično okolje, finančne vidike in pa dodane vrednosti na vseh področji. To so
skupne točke in izhodišča za delovanje SZKO v prihodnosti.
Moje
področje
delovanja
je
vezano
na vzpostavljanja
povezav
z gospodarstvom (primeri dober prakse, finančni vidiki kakovosti/odličnosti,
informacijske tehnologije, ...). Način tega dela pa mora biti finančno učinkovit tako za
SZKO in vključena podjetja. Moja področja delovanja vidim pri razširitvi vsebine, ki jo
SZKO ponuja svojim članom iz gospodarstva. To se nanaša predvsem na izmenjavo
mnenj v vseh tistih sredinah, ki so se izkazala z najboljšimi izvirnimi rešitvami. Med
temi je veliko organizacij, ki se ponašajo z različnimi certifikati in/ali nagradami
odličnosti – prav z izmenjavo mnenj bi lahko prepoznala tudi druga podjetja dodano
vrednost. To velja tudi obratno – finančno uspešna in hitro rastoča podjetja, ki še
nimajo certifikatov kakovosti in/ali nagrad odličnosti, morajo prepoznati dodano
vrednost kakovosti/odličnosti, ki lahko še izboljša njihovo poslovanje. Prav tako se
bom zavzemal za večjo integracijo področja informatike, ter podjetji s tega področja v
delovanje SZKO. Področje informatike predstavlja za SZKO veliko priložnost. Prav
tako je potrebno vključiti več finančnih vidikov poslovanja, ter povezav le teh s
kakovostjo in odličnostjo, v izmenjavo dobrih praks med gospodarskimi podjetji.
Naj še enkrat na kratko povzamem, da je bila osnova za mojo kandidaturo, izziv, ki
sem ga videl skozi ugašanje dodane vrednosti SZKO v gospodarstvu. Član SZKO
sem že dolga leta in postavljam kakovost/odličnost poslovanja na prvo mesto, kar pa
vidim, da ni ravno praksa v gospodarstvu (seveda so tukaj tudi izjeme). Tukaj vidim
priložnost in tudi nevarnost za SZKO. Prav dolgoletne izkušnje s področja kakovosti,
informatike, financ, proizvodnje in vodenja podjetja ter delo v mednarodni korporaciji,
so moja prednost, ki bodo pomagale SZKO pri iskanju prave poti nazaj v
gospodarstvo. Za to so potrebne nove in kakovostne ideje.
Kandidaturi prilagam življenjepis in podporo nekaj članov SZKO.
Mag. Leopold Povše
08.06.2015
CURRICULUM VITAE
1. Osebni podatki
Ime: Povše Leopold
Datum rojstva: 25.10.1968
Mesto rojstva: Trbovlje, Slovenija
Družina: Poročen, dva otroka
Jeziki: Angleščina Srbohrvaščina
Telefon: +386 (0)41 269 769
e-mail: [email protected]
2. Splošno
Dvanajst let izkušenj z vodenjem IT/IS v velikem mednarodnem podjetju (CIO). V tem
času smo zgradili nov informacijski sistem in integrirali vsa načela korporacije in
varnostna načela v skladu z IT/IS varnostno politiko (SOX).
Šest let sem delal kot tudi vodja razvoja, investicij in kontrolinga v mednarodnem
podjetju. V tem času sem se izpopolnil v projektnem vodenju, investicijah ter
kontrolingu. Na teh področjih sem se soočil z izzivi kot so vodenje velikih projektov
(zahtevni gradbeni projekti in tehnološki projekti) uvedba standardov vodenja
korporacije v vsakodnevno delo, sodelovanje z mednarodnih tehničnim centrom,
vodenje finančne strukture investicij ter kontrolo stroškov podjetja. Prav tako se kot
vodja razvoja sem vodil razvoj novih proizvodov in preskušanje le teh v gradbenih
aplikacijah. Pri tem sem si nabral precej izkušenj s področja gradbeništva in
tehnologije. Na področju kontrolinga sem bil vodja tehničnega kontrolinga in
pomočnik finančnega direktorja.
Dve leti sem bil tudi vodja proizvodnje gradbenega materiala v mednarodnem
podjetju, skupaj s kamnolomom in odpremo, tako da sem nadgradil svoje znanje s
področja izdelave gradbenih materialov in aplikacije le teh, kot tudi na področju
vodenja zaposlenih. V tem času sem izpeljal reorganizacijo proizvodnje.
Tri leta sem sedaj finančni direktor podružnice mednarodnega podjetja v državi. V
zadnjem letu pa sem tudi eden izmed izvršnih direktorjev podružnice mednarodnega
podjetja odgovoren za poslovanje v Sloveniji in na Hrvaškem.
Poleg navedenega imam izkušnje še v poučevanju, saj sem bil 10 let izredni profesor
na Tehniški gimnaziji v Trbovljah in Ljudski univerzi v Litiji. Sem tudi certificiran
presojevalec za sisteme vodenja kakovosti (ISO 9001, ISO 14001 in informacijsko
varnost), predavatelj za projektno vodenje znotraj mednarodnega podjetja za celotno
skupino (svetovno merilo), član Razvojnega sveta regije in predsednik inovacijske
komisije pri OZ GZS.
3. Povzetek delovnih izkušenj
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Dvanajst let izkušenj na področju vodenja investicij in velikih projektov v
mednarodnem podjetju
Vodja investicij – priprava dolgoročnih in kratkoročnih planov razvoja in
investicij ter realizacija le-teh (projektno vodenje)
Vodenje velikih gradbenih in tehnoloških projektov (vrednosti posameznih
projektov do 10 mio €)
Razvoj novih proizvodov – gradbenega materiala in aplikacija le teh v
gradbeništvu
Vodenje kontrolinga v mednarodnem podjetju – 9 let
Razvoj in analiza aplikacij v gradbeništvu – sodelovanje z mednarodnim
laboratorijem
Vodenje proizvodnje gradbenega materiala skupaj s kamnolomom in odpremo
Vpeljava sistema inovacijske dejavnosti v podjetje in vodenje
Vpeljava ISO 9001 in ISO 14001 v podjetju
Sodelovanje z mednarodnim tehničnim centrom pri velikih projektih na
področju študij, priprave in izvedbe velikih investicij
CIO – 12 let – vodenje IT/IS na osnovi najvišjih zahtev tega področja – SAP,
SOX, Maximo,
CFO – Finančni direktor v podružnici mednarodnega podjetja, odgovoren za
poslovanje v Sloveniji in na Hrvaškem – 4 leta
CEO – Izvršni direktor v podružnici mednarodnega podjetja, odgovoren za
poslovanje v Sloveniji in na Hrvaškem – 1 leto
Izkušnje s področja poučevanja – 10 let izredni profesor na tehniški gimnaziji
in ljudski univerzi
Zunanji svetovalec pri projektih regionalnega tehnološkega centra in
regionalne gospodarske zbornice
Član razvojnega sveta Zasavske regije
Član komisije za inovacije pri GZS in predsednik komisije za inovacije pri OZ
GZS
Predavatelj projektnega vodenja znotraj mednarodnega podjetja
Zunanji presojevalec za področje kakovosti po ISO 9001in informacijsko
varnost ter notranji presojevalec za sistem ravnanja z okoljem ISO 14001
4. Izobrazba
• Srednja tehniška šola,
• Dodiplomski študij strojniška na Fakulteti za strojništvo v Ljubljani –
univerzitetni diplomirani inženir strojništva ,
• Podiplomski študij MBA na Ekonomski fakulteti v Ljubljani – magister
MBA,
• Poslovna šola Bled (seminarji)
• Kakovost ISO 9001 – notranji in zunanji presojevalec (BV),
• Informacijska varnost - zunanji presojevalec (BV),
•
Sistem varovanja okolja ISO 14001 – notranji presojevalec (BV)
5. Delovne izkušnje
•
Trenutna zaposlitev:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
o
o
o
Vodja projektov na področju strojništva in mehatronike
Vodja projektov na prenovi poslovnega IT sistema na različnih področjih
Vodja projekta prenove in razvoja kontrolnega sistema in avtomatizacije
Vodja projektov izgradnje gradbenih in tehnoloških postrojenj (večjih
investicij)
Vodja vseh IT projektov v podjetju (SAP, Maximo, SOX, )
Vodja sistema inovacij v podjetju
Vodja kakovosti v podjetju in predstavnik vodstva
Vodenje kontrolinga v podjetju
Sodelovanje pri regionalnih projektih skupaj s tehničnem in IT centrom
korporacije
Vodja proizvodnje, kamnoloma in odpreme
Finančni direktor
Izvršni direktor
Svetovanje in analiza poslovanja za zunanja podjetja na področjih financ,
kvalitete in IT-ja
Član razvojnega projektnega tima pri regionalnem tehnološkem centru in
regionalni gospodarski zbornici (vodja projektov in svetovanja s področja
IT-ja
Izvajanje zunanjih presoj za področje kakovosti
Član odbora za kakovost pri regionalni gospodarski zbornici
Član komisije za ocenjevanje inovaciji pri gospodarski zbornici Slovenije na
regionalnem in državnem nivoju.
Predsednik komisije za ocenjevanje inovaciji pri gospodarski zbornici
Slovenije na regionalnem nivoju
Trikrat dobitnik prve nagrade za najboljšo inovacijo regije pri regionalni
gospodarski zbornici.
Ožji nominiranec za nagrado CIO
Izredni profesor na tehniški gimnaziji in ljudski univerzi
Mentor pri več diplomskih nalogah na različnih področjih (finance, IT,
gradbeništvo, elektro, strojni)