Poglobljen program šolanja (podrobnejši opis 22 modulov)

Comments

Transcription

Poglobljen program šolanja (podrobnejši opis 22 modulov)
Program spletne šole kontrolinga
Vsebina:
1. modul: Kontroling in kontroler v praksi
- globalni vpogled v funkcijo kontrolinga,
- postavljanje ciljev, povezava poslanstva, vizije in strategije
- delokrog, poslanstvo in mesto kontrolerja v podjetju
- strokovni in osebnostni profil
- tehnike učinkovitega dela
9.4.2015
2. modul: Poročanje za management
- priprava vsebinsko jasnih poročil »po meri« prejemnika in ob upoštevanju stroškov
poročanja
- kateri so bistveni elementi dobrega kontrolerjevega poročila
- pomen potrebne komunikacije, ki vodi k ukrepanju in akciji
- poročilo na 1 strani (OPO)
5.5.2015
3. modul: Kontroling stroškov
- tridimenzionalno obravnavanje stroškov, terminologija
- pravila pri oblikovanju stroškovnih mest
- pravila pri določanju vrst stroškov, variatorji
- kontrola fiksnih stroškov
- prenos stroškov na stroškovne nosilce, metode, ključi
12.5.2015
4. modul. Organizacijska struktura in profitni centri
- organizacijska shema - shema odgovornosti
- pogoji za ustanovitev profitnih centrov in opredelitve
- povezava org. struktura – dejavnost – profitni center
- nivoji ugotavljanja uspešnosti
19.5.2015
5. modul: Planiranje poslovanja in rokovnik planiranja
- strateško in operativno (vsebina, struktura)
- odgovornost za planiranje
- postopek in rokovnik planiranja
- izračun prilagojenega plana
- ugotavljanje odmikov in odgovornost za ukrepanje
26.5.2015
6. modul: Kontroling profitnih centrov
- izkaz poslovnega izida (vrste in sheme)
- prispevek za kritje (vrste, stopnje)
- odgovornost in pooblastila za prispevek za kritje
- ugotavljanje odmikov, ukrepanje
- komunikacija – cilji PC-jev in skupni cilj podjetja
2.06.2015
7. modul: Izkaz poslovneg izida - IPI
- IPI po izdelki, storitvah, kupcih
- povezava med stroškovno ceno (kalkulacijo) in prodajno ceno
9.06.2015
11.3.2015
Kontroling - 1.
8.modul: Upravljanje matičnih podatkov
- opredelitev in vrste matičnih podatkov - šifrantov v podjetju
- kdaj jih potrebujemo
- uporabniki in odgovornost za šifrante
- informacijska podpora poslovanju
16.06.2015
9. modul: Priprava poslovne predstavitve
Vsaka učinkovita predstavitev zahteva veliko dela in skrbne priprave, saj želimo
poslušalcem - udeležencem predstavitve – sporočiti svojo vodilno idejo na način, da
bomo dosegli želeni učinek ali izvedli akcijo. Običajno je največje breme na
predstavitelju samem. Spoznali bomo strukturo in načrt za pripravo uspešne
predstavitve.
23.06.2015
10. Finančni in nefinančni kazalniki
- nekaj izbranih: kako jih brati in razumeti
- ali jih vaši »kupci« razumejo?
- zakaj se priporoča slovar internih ekonomskih kategorij
- primerjava kazalcev med podjetji, benchmarking
- ROI – Dupont shema
30.06.2015
11. modul: Kalkulacije
- Pomen in značilnosti stroškov za kalkulacijo
- Vrste kalkulacij in načini njihove izdelave
- Metode kalkuliranja stroškovnih cen
- Ključi za prenos stroškov
7.07.2015
12. Organizacijske metode in orodja kontrolerja , 1.del
- ABC analiza
- Paretovo načelo
- Kritična točka gospodarnosti/ Točka preloma
14.07.2015
13. Organizacijske metode in orodja kontrolerja, 2.del
- Metode strateškega načrtovanja
- Management poslovnih procesov
- Obračun stroškov po procesih - Activity Based Costing
21.07.2015
14. Kontroling prodaje
- Managerski izkaz uspeha
- Prodajna cena, popusti, riziki
- Ugotavljanje uspešnosti prodajnega programa
- Pogoji in postopki za izločitev izdelkov iz prodajnega programa
28.07.2015
15. modul: Strateška orodja kontrolinga
- Analiza prednosti in slabosti (opazovanega podjetja)
- SWOT analiza
- Portfolio analiza (BCG matrika)
1.09.2015
16. modul: Analiza zalog in terjatev (Working capital management )
Obvladovanje obratnega kapitala in denarnih tokov sta temeljni orodji za zagotavljanje
plačilne sposobnosti in tekoče likvidnosti ter doseganje prihrankov pri poslovanju. Žal
je plačilna nedisciplina ponekod kar vgrajena v poslovni model (kultura plačilne
nediscipline).
Finančni trikotnik (likvidnost, profitabilnost, zadolženost)
8.09.2015
11.3.2015
Kontroling - 2.
17. modul: Kontroling v podjetju
- Ali imamo več vrst kontrolinga?
- Komuniciranje je bistvo kontrolinga
- Kontroler ali kontroling
- Organizacija kontroling službe
15.09.2015
18. modul: Ključni kazalci poslovanja – uporaba v praksi
- prikaz metodologije Balanced Scorecard
- primerjava z drugimi in uporaba v praksi (BSC, KPI, ključni kazalci poslovanja, ...
22.09.2015
19. modul: Načrt uvedbe kontrolinga
- Pogoji za uvedbo kontrolinga (zrelost oz. raven organizacijske in informacijske
kulture)
- Čigava in kako resna je zamisel o uvedbi kontrolinga?
- Kaj utegne biti najbolj sporno in konfliktno ?
- Postopki oz potrebni koraki uvedbe (fazni/modularni)
- Okvirni potek dela na projektu »uvedba kontrolinga«
29.09.2015
20. modul: Vodenje, načrtovanje in kontroling projektov
- Kaj so projekti, projektna organizacija
- Vloge sodelujočih v projektni skupini
- Planiranje in vodenje projektov
- Kontroling projektov
- Projekt kontrolinga
06.10.2015
21. modul: Kontroler kot poslovni partner managementa in predstavitev
seminarskih nalog
- Napotki za uspešno in partnersko sodelovanje kontrolerja in managerja (praksa)
- Individualna predstavitev seminarskih nalog
13.10.2015
22. modul: Zaključna delavnica, projektno delo v skupinah
17.11.2015
11.3.2015
Kontroling - 3.

Similar documents