(Microsoft PowerPoint - KONzav_200_predavanje_2 tema_osnove

Comments

Transcription

(Microsoft PowerPoint - KONzav_200_predavanje_2 tema_osnove
KONTROLING V
ZAVAROVALNIŠTVU
Predavateljica
Mag. JANA Dvoršak Bugarija
CILJI PREDMETA
Kompetenece s področja analize poslovanja in
kontrolinga v zavarovalništvu
Zakonodaja, predpisi, načela poslovnih skrivnosti
Računovodska načela in poklicna etika računovodje
Funkcijo računovodstva, temeljne in pomožne poslovne knjige
Ekonomske kategorije BS, IPI, IDT, IGK in posebnosti
rezervacij in kritnega premoženja ter sklada
Strokovna terminologija
Funkcija kontrolinga
Načrtovanje, predračunavanje, obračunavanje, nadziranje in
informiranje
Kontroliranje, analiziranje poslovanja
2
VSEBINA PREDMETA
TRIJE VSEBINSKI SKLOPI
1. OKVIR POSLOVANJA ZAVAROVALNIC
2. OSNOVNA IZHODIŠČA RAČUNOVODSTVA V
ZAVAROVALNICI
3. KONTROLING IN PROUČEVANJE
(ANALIZIRANJE) POSLOVANJA ZAVAROVALNIC
3
2 VSEBINSKI SKLOP
OSNOVNA IZHODIŠČA RAČUNOVODSTVA
Vloga in pomen računovodstva
Sestavine računovodstva (predračunavanje,
obračunavanje, knjigovodstvo, nadziranje)
Posebnosti računovodstva v zavarovalnicah
Ekonomske kategorije
Računovodski izkazi (BS, IPI, IDT, IGK in drugi
posebni izkazi)
4
POVEZOVANJE
TREH VSEBINSKIH SKLOPOV-mikro
POSLOVNO OKOLJE
UREDITEV DELOVANJA
ANALIZIRANJE
POSLOVANJA
EKONOMSKE
KATEGORIJE
FINANČNI TRG
PODJETNIŠKI TRG
5
IZHODIŠČA RAČUNOVODSTVA
Ekonomske kategorije
Računovodski izkazi
Oris stroke
Razvoj strokovnih standardov
Računovodske informacije
Računovodsko poročanje
Namen poročanja
Uporabniki računovodskih informacij
6
ORGANIZACIJA RAČUNOVODSTVA
RAČUNOVODSTVO
: RAČUNOVODENJE
PROCES
: PODROČJE DEL
(dejavnost)
sosledje dogodkov
: načrtovanje, vodenje,
izvajanje, kontroliranje
ukvarjanje s podatki
KNJIGOVODSTVO
7
RAČUNOVODSTVO
Spremljanja vseh računovodskih kategorij
Računovodsko obračunavanje
KNJIGOVODSTVO oz. knjigovodenje
Strokovni standardi, načela, etika
Izid so računovodski izkazi
Stroškovno računovodstvo – analitično
Knjigovodstvo premij, škod
Finančno računovodstvo – računovodski izkazi
Poslovodno računovodstvo – analize, kontroling
8
RAZVOJ RAČUNOVODSTVA
Cij je spremljanje poslovanja
(premoženja, uspeha, denarja…)
Zahteve po informacijah
Nenehne spremembe
Turbolentnost okolja
Spreminjanje pogledov, ravnanj,
področij, globalizacijskih teženj
Način poslovanja
Prihod storitev
EVOLUCIJA PODJETNIŠTVA kompleksnost poslovanja, močan
razvoj finančno-računovodskih,
revizijskih strok
SPREMEMBE
STROKE
Zakon o rač.
SRS 2001
SRS 2006
NAČELA
ETIKA
MSRP
9
SESTAVINE RAČUNOVODSTVA
Predračunavanje
Obračunavanje in knjigovodstvo
Nadziranje
Proučevanje - analiziranje
Računovodstvo – računovodenje
Temeljna informacijska funkcija
Pomembnost celovitega poslovanja
Ni edina informacijska funkcija
10
RAČUNOVODSKO PREDRAČUNAVANJE
Pridobiva načrte delovnih področji
Podatek, informacija
Vrednost, količina
Vnaprej, prihodnost
Kratkoročno, dolgoročno
Tveganje (verjetnost), negotovost
Namen načrtovanja poslovanja
Celostni predračun
Predračunski izkazi
11
SKUPINSKA VAJA
10 min
Povežite dosedanja spoznanja z vašimi izkušnjami
in opredelite vsebino poslovnega načrta
V 5 – 10 točkah opišite postopek načrtovanja
poslovanja in opredelite končni cilj
V pomoč
Kako bi pristopili k izdelavi poslovnega načrta
Kje bi iskali vir informacij vir informacij…
12
RAČUNOVODSKO OBRAČUNAVANJE
OBRAČUNAVANJE IN KNJIGOVODSTVO
Obračun ≠ knjiženje
izdelati obračun plač ≠ knjižiti poslovni dogodek
Izvirni knjigovodski podatki
Izvedeni podatki vrednotenj
Izdelovanje računovodskih izkazov (bilanciranje)
Pridobivanje podatkov
Posredovanje informacij
13
NAZIRANJE IN PROUČEVANJE
NADZIRANJE
Sprotno preverjanje pravilnosti
Pravilnost, napake, spremljanje sprememb…
Ni nadziranje poslovanja
PROUČEVANJE - ANALIZIRANJE
Izhodiščni računovodski podatki, informacije
Bilančne postavke
Osnovne metode proučevanja
Sestava, indeks, kazalec, kazalniki
14
RAČUNOVODENJE
Politika podjetja, cilji, vizija, poslanstvo
Metodika izkazovanja ekonomskih kategorij
Politika dividend
Vpliv na bilanciranje
Posebnosti v javni upravi, finančnih institucijah
Problematika merjenja ekonomskih kategorij z
vidika tveganj (prihaja tudi v računovodske
informacije)
15
SESTAVINE RAČUNOVODSTVA
16
RAČUNOVODSKA NAČELA
IZHODIŠČNA RAČUNOVODSKA NAČELA
Opredelitev računovodstva
Računovodski standardi – norma ravnanj, ki je
izpeljana iz računovodskih načel
Temeljna informacijska dejavnost
Obravnavanje gospodarskih kategorij,stanj in
sprememb
Trajanje poslovanja
Listine
Podatki, informacije
17
KODEKS RAČUNOVODSKIH NAČEL
NAČELA IZKAZOVANJA GOSPODARSKIH KATEGORIJ
vse kategorije, natančneje so izpeljana v SRS
KNJIGOVODSKA NAČELA
knjigovodstvo, dokumentiranje, formaliziranje
del celotne obravnave podatkov, izhodišče so
rač.obračuni, poslovne knjige,
skrbno sestavljanje - upoštevaje sodobnih metod,
(zgodovinsko je najstarejše)
knjigovodske listine (trditev poslovnega dogodka)
poslovne knjige (knjigovodske evidence)
računovodski obračuni (notranje, zunanje potrebe)
18
ORGANIZACIJA RAČUNOVODSTVA
Stroškovno računovodstvo - analitično
Finančno računovodstvo – glavna knjiga
usmerjeno k računovodskim izkazom
Predpostavki: nastanek poslovnega dogodka in
neomejeno delovanje
POSLOVODNO ali UPRAVLJALNO
KONTROLING
19
OSNOVE RAČUNOVODSTVA
20
RAČUNOVODSKI IZKAZI
BILANCA STANJA
IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA
IZKAZ DENATNIH TOKOV
IZKAZ GIBANJA KAPITALA
Naloga izdelave računovodskih izkazov (in drugih
poročil) je naloga finančnega računovodstva
21
EKONOMSKE KATEGORIJE
STATIČNE EKONOMSKE KATEGORIJE
STANJE na dan preseka
SREDSTVA
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV
BILANCA STANJA
AKTIVA, PASIVA
22
IZRAZNA VREDNOST BILANCE STANJA
SREDSTVA
aktiva
katere vrste sredstev ima
družba v lasti (OS,
terj.,denar)
s sredstvi skušajo družbe
ustvariti kar največ prihodkov
s katerimi sredstvi ustvarja
prihodke in njihov potencial
za ustvarjanje nadaljnjih
prihodkov
morebitno razlikovanje tržne
vrednosti posameznih
sredstev od knjigovodske
vrednosti
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV
pasiva
kako je družba financirala
sredstva
dva vira:
iz kapitala:
iz obveznosti
BILANCA STANJA JE VEDNO URAVNOTEŽENA, VSAK EVRO
SREDSTEV IMA SVOJ VIR
23
POSTAVKE BILANCE STANJA-splošne
24
INFORMACIJE BILANCE STANJA
VRSTE IN SESTAVA EKONOMSKIH KATEGORIJ
PLAČILNO SPOSOBNOST
FINANČNO RAVNOTEŽJE
zlato bilančno pravilo
uravnoteženost ekonomskih kategorij
POVEZOVANJE SREDSTEV IN OBVEZNOSTI
sodobni pristop – ALM model
aktualen z vidika obvladovanja tveganja
se uporablja v finančnih institucijah
strokovna pravila: baselski kapitalski standardi
namenjen podjetniškemu sektorju
25
EKONOMSKE KATEGORIJE
DINAMIČNE EKONOMSKE KATEGORIJE
GIBANJA V OBRAČUNSKEM OBDOBJU
POSLOVNOIZIDNI TOKOVI
DENARNI TOKOVI (finančni tokovi je nepravilno)
GIBANJE KAPITALA
DRUGE KATEGORIJE
premoženje v ljudeh, intelektualni kapital
26
POSLOVNOIZIDNI TOKOVI
GIBANJE POSLOVNEGA IZIDA
OBIKUJEJO GA PRIHODKI IN ODHODKI
V OBRAČUNSKEM OBDOBJU
IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA
USPEŠNOST POSLOVANJA (≠učinkovitost)
POSLOVNI IZID
DOBIČEK
IZGUBA
PRESEŽEK
DRUGE PODVRSTE IZIDOV POSLOVANJA
27
IZRAZNA VREDNOST
IZKAZA POSLOVNEGA IZIDA
uspešnost poslovanja v poslovnem letu
Večino prihodkov se ustvari iz poslovanja oziroma
prodaje (osnovne dejavnosti)
prihodki kažejo, kako uspešna je bila družba pri
prodaji izdelkov/storitev
prodaja je eden najpomembnejših podatkov o njeni
uspešnosti (meri se tudi s tržnimi deleži in drugimi
kazalniki)
poslovni cilji: ohranitev in/ali rast podjetja,
povečevanje prihodkov
hiter skok prihodkov v enem letu je ponavadi
posledica izrednih dogodkov: pomembnejših novih
izdelkov, novih prodajnih trgov ali pa nakupa
kakšnega podjetja
28
SOODVISNOST EKONOMSKIH
KATEGORIJ: BS in IPI - splošne
29
DENARNI TOKOVI
Prejemki, izdatki
Pritoki, odtoki (t.I.fnančni tokovi-staro imenovanje)
Stanje in spremembe denarnih sredstev
Posredna, neposredna metoda izkazovanja
Izkaz denarnih tokov
Pomemben izkaz za notranje informiranje
Likvidnost (dnevno, tedensko, mesečno)
30
IZRAZNA VREDNOST DENARNIH TOKOV
Prikazuje denarne tokove v in iz podjetja
Za časovno obdobje
Denarni tok podjetje ustvarja iz treh dejavnosti:
Poslovanja – redne dejavnosti
Naložbenja – investiranje
Financiranja – pridobivanje virov
Pritok je pozitivni denarni tok: podjetje prejme nova denarna
sredstva iz okolja
Logika IDT je, da beleži tok denarnih sredstev in ne poskuša
ocenjevati poslovanja na podlagi zaračunane realizacije
Klasični primer
Amortizacija, ki je v IPI strošek (zmanjša poslovni izid)
V IDI amortizacija ni odtok, saj denarna sredstva niso odtekala
V IDI se amortizacija pokaže kot odtok v obliki novih vlaganj
(npr. Pri zamenjavi OS)
31
KAPITAL
Finančno pojmovanje kapitala-SRS
Vir financiranja podjetja
Razlikovati je potrebno lastništvo kapitala podjetja, in
ne lastništvo sredstev podjetja
Vpoklicani kapital - osnovni kapital je osnovni vložek v
podjetje (delnice, deleže)
Kapitalske rezerve
REZERVE IZ DOBIČKA (ne rezervacije!)
Čisti dobiček ali izguba (poslovni izid, uspešnost)
PREVREDNOTOVALNI POPRAVKI (iz okrepitve/oslabitve
sredstev)
32
SKUPINSKA RAZPRAVA
Povežite dosedanja spoznanja
Kateri so temeljni računovodski izkazi in kaj
izkazujejo? Zakaj so potrebni?
Kateri sta temeljna računovodski predpostavki?
Računovodsko funkcijo oceni s SWOT analizo
VAJA - izdelava računovodskih izkazov
33
NADALJEVANJE
PROUČEVANJA
POSLOVNO OKOLJE
OCENJEVANJE
POSLOVANJA
UREDITEV DELOVANJA
ANALIZIRANJE
POSLOVANJA
EKONOMSKE
KATEGORIJE
USPEŠNOST
POSLOVANJA
UČINKOVITOST
POSLOVANJA
FINANČNI TRG
PODJETNIŠKI TRG
34
3 VSEBINSKI SKLOP
KONTROLING IN PROUČEVANJE
Opredelitev kontrolinga
Funkcija kontrolinga na različnih ravneh
Načrtovanje poslovanja
Proučevanje poslovanja
Finančne analize poslovanja
Sistem povezanih kazalnikov
35
POVEZOVANJE
TREH VSEBINSKIH SKLOPOV-makro
NARAVNO IN POSLOVNO OKOLJE
ZAVAROVALNIŠKI
TRG
ZAVAROVALNICE:
ANALIZE POSLOVANJA
KONTROLING
OBVLADOVANJE TVEGANJ
PODJETNIŠKI TRG
36
NAMESTO ZAKLJUČKA
Hvala za pozornost,
do naslednjega srečanja pripravite, preglejte ……..
37