PREDLOG NALOGE ZA DRŽAVNO TEKMOVANJE IZ

Comments

Transcription

PREDLOG NALOGE ZA DRŽAVNO TEKMOVANJE IZ
ŠOLSKO TEKMOVANJE V ZNANJU RAČUNOVODSTVA - OSNOVNI NIVO
EKONOMSKA ŠOLA Celje, 15.3.2013
ŠIFRA KANDIDATA:
VELIKO USPEHA PRI REŠEVANJU NALOGE! ☺
SREDSTVA IN OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV, BILANCA STANJA, KONTO
I. TEORETIČNA VPRAŠANJA IN STRUKTURA SREDSTEV IN VIROV SREDSTEV
(10 tč)
1. V podjetju BRST d.o.o. je na dan 1. 1. 2013, skupna vrednost SREDSTEV 1.711.000 EUR, od tega je
kratkoročnih sredstev 30%. Od skupne vrednosti PASIVE zavzema tuji kapital 35 %.
V drugem, sivo obarvanem stolpcu zapišite izračunane rezultate, ki jih zahtevajo vprašanja:
Koliko znaša vrednost stalnih (dolgoročnih) sredstev v EUR:
0,5
Koliko znaša vrednost PASIVE v EUR:
0,5
Koliko znaša vrednost gibljivih (kratkoročnih) sredstev v EUR:
0,5
Koliko znaša delež stalnih (dolgoročnih) sredstev v % od vseh sredstev:
0,5
Koliko znaša vrednost AKTIVE v EUR:
0,5
Koliko znaša vrednost tujih virov (dolgov) v EUR:
0,5
Koliko znaša vrednost lastnega kapitala v EUR:
0,5
Koliko znaša delež lastnega kapitala od vseh virov sredstev v %:
0,5
2. V diagram zapišite osnovni dve vrsti sredstev in dve vrsti virov sredstev: (2tč)
3. Obkrožite pravilno od obeh (v spodnjih povedih podčrtanih) danih možnosti :
Terjatve do kupcev sodijo na AKTIVO/PASIVO bilance stanja.
0,5 tč
Začetno stanje na aktivnih kontih je knjiženo v breme / v dobro konta.
0,5 tč
Dana posojila /bančna posojila sodijo med vire sredstev, torej na PASIVO bilance stanja.
0,5 tč
Izdane menice / prejete menice sodijo med obveznosti do virov sredstev, torej na PASIVO bilance stanja.
0,5 tč
Končno stanje na pasivnih kontih je knjiženo v breme / v dobro konta.
0,5 tč
4. Leva stran konta se imenuje ………………. ali ………………… (__/0,5 tč)
5. Desna stran konta se imenuje ……………… ali …………………. (__/0,5 tč)
6. Kako izračunamo višino lastnega kapitala? Lahko zapišete v obliki enačbe: (__/0,5 tč)
Skupno število točk: 50=100%
Str 1
ŠOLSKO TEKMOVANJE V ZNANJU RAČUNOVODSTVA - OSNOVNI NIVO
EKONOMSKA ŠOLA Celje, 15.3.2013
II. PRAKTIČNI PRIMER - BILANCA STANJA IN KONTI STANJA (____/40 točk)
1. Na osnovi navedenih začetnih stanj podjetja TAŠČICA d. o. o., na dan 1.1. 2013, sestavite začetno bilanco
stanja. Sredstva in vire sredstev razvrstite v dve osnovni skupini.
(18 tč)
Začetna stanja:
EUR:
Zaloga materiala
18.000,00
Zgradbe
870.500,00
Popravek vrednosti opreme
70.500,00
Terjatve do kupcev
65.000,00
Obveznosti do države
4.000,00
Oprema
600.000,00
Kratkoročna bančna posojila
20.000,00
Prejeti čeki
1.000,00
Drobni inventar
500,00
Transakcijski račun
190.000,00
Lastni kapital – kapitalski deleži – izračunajte!
AKTIVA …………………...………………………………………………………………………………………PASIVA
Z.
št.
BILANČNA POSTAVKA
EUR
EUR SKUPAJ
Z.
št.
BILANČNA POSTAVKA
Skupno število točk: 50=100%
Str 2
EUR
EUR SKUPAJ
ŠOLSKO TEKMOVANJE V ZNANJU RAČUNOVODSTVA - OSNOVNI NIVO
EKONOMSKA ŠOLA Celje, 15.3.2013
2. Na osnovi BILANCE STANJA podjetja TAŠČICA d.o.o. odprite konte (2tč)! Konte naslovite z imenom
in šifro iz kontnega plana (kontnega načrta). Nato knjižite naštete poslovne dogodke in konte zaprite!
1. Od kupcev prejmejo negotovinsko nakazilo 800 EUR.
___/2 tč
2. Blagajnik dvigne 1200 EUR transakcijskega računa.
___/2 tč
3. Kupijo drobni inventar za 300 EUR gotovine.
___/2 tč
4. Banki nakažejo obrok za vračanje kratkoročnega kredita 100 EUR.
___/2 tč
5. Nabavijo material in prejmejo račun dobavitelja, ki ga bodo poravnali kasneje: 1800 EUR. ___/2 tč
6. Dobavitelju materiala (dog. št. 4) z nakazilom poravnajo dolg.
___/2 tč
7. Pri dogodku št. 2 je napaka. Pravilni znesek je 1000 EUR. Popravijo z delnim stornom
___/2 tč
8. Knjižijo vnovčenje (negotovinsko) prejetih čekov.
___/2 tč
Zapiranje kontov
___/4 tč
AKTIVNI KONTI:
PASIVNI KONTI:
Skupno število točk: 50=100%
Str 3