Bankirji ne delajo razlik med komitenti

Comments

Transcription

Bankirji ne delajo razlik med komitenti
20
Oglasna priloga
AKTIvNI
POČITNIŠKA
uPOKOjeNcI
MALHA
Bankirji ne delajo razlik med komitenti
Ljudje imamo številne želje in hrepenenja, ne glede na leta. Predvsem
v jeseni življenja si marsikdo želi uresničiti svoje mladostniške sanje.
Morda je to športni avtomobil, morda potovanje okoli sveta, za
katero prej ni bilo dovolj časa, morda novo stanovanje, primernejše za
seniorsko življenje.
Te želje so običajno tesno
povezane z denarjem, ki ga
pregovorno nikoli ni dovolj.
Najcenejša pot do uresničitev želja pa je varčevanje, na
primer z bančnim depozitom, pri čemer se bo vaš denar bolje plemenitil, kot če
bi ga pustili ležati na računu.
Ker pa lahko varčevanje traja
lep čas, si razliko, ki vas loči
do vaših sanj, izposodite. To
lahko storite na več načinov.
Prvi, morda ne najbolj posrečen, je, da pokličete svoje
bližnje sorodnike in jih prosite, ali lahko posodijo nekaj
denarja. A verjetno, ko bodo
izvedeli, da denar potrebujete za potovanje okoli sveta, nad tem ne bodo najbolj
navdušeni. Drugi način je,
da se pozanimate v banki.
Različne bančne rešitve
Da bi vaša pot okoli sveta
postala resničnost, banke
ponujajo več oblik financiranja: posojilno kartico, limit
na osebnem računu in več
vrst posojil. Banke pa, preden komur koli posodijo denar, natančno preverijo njegovo kreditno sposobnost.
Bankirji naključno izbranih
bank (Abanka, NLB, NKBM,
banki SKB in UniCredit) so
Odločitev za najem kakršnega
koli posojila naj bo preudarna.
Višina obroka pa naj bo
takšna, da proračun ne bo
preveč trpel. Edina omejitev
pri starejših kreditojemalcih
je, da morajo posojilo vrniti do
75. leta starosti.
nam povedali, da med kreditojemalci ne delajo razlik.
Zanje je ključna le kreditna
sposobnost. Edina omejitev
pri starejših kreditojemalcih
je, da morajo posojilo vrniti
do 75. leta starosti. Nekatere banke pri stanovanjskem
posojilu, zavarovanem z nepremičnino, naredijo tudi izjemo in ta rok podaljšajo še
za kakšno leto.
Najenostavnejša oblika financiranja je limit na osebnem računu, pri katerem pa
moramo v večini bank računati na stroške odobritve limita in njegovega vzdrževanja. Številne banke pa imajo
v svoji paketni ponudbi
osebnih računov odobritev
limita do določene vrednost
že vključeno v ceni paketa.
Opozorimo še, da je obrestna mera pri limitu višja kot
pri posojilu.
Posojilo ugodnejše kot
limit
Pri najemu posojila moramo
v večini primerov pričakovati stroške odobritve in za-
varovanja terjatve, ki pa so
odvisni od višine najetega
posojila in banke. Nekatere
banke upokojencem ponujajo cenejšo odobritev. Seveda se ponudbe in pogoji
med bankami zelo razlikujejo, zato jih je treba pred
sklenitvijo proučiti. Banke
nam to olajšajo, saj ima večina možnost spletnega informativnega izračuna. Za lažjo
odločitev za najugodnejšo
ponudbo uporabimo višino
efektivne obrestne mere
(EOM), v kateri so poleg
obresti všteti vsi stroški, ki
nastanejo s sklenitvijo posojilne pogodbe. Povejmo še,
da večina bank svojim komitentom ponuja ugodnejše
pogoje kot nekomitentom.
Tudi za oskrbovano stanovanje
Bankirje smo povprašali, ali
lahko seniorji najamejo tudi
posojilo za nakup oskrbovanega stanovanja. Pravijo,
da je edina omejitev poleg
ocenjene kreditne sposobnosti (od katere bo odvisna
višina odobrenega posojila)
že omenjena najvišja starost
ob dospetju posojila. Takšno
stanovanjsko posojilo lahko
zavarujemo z zastavo nepremičnine – tiste, ki jo že imamo, ali tiste, ki jo nameravamo s posojilom kupiti. Pri
prvi obliki zavarovanja lahko
nepremičnino prodamo, in
ko kupnino nakažemo banki
za poplačilo posojila, nam ta
izda pobotnico za izbris hipoteke iz zemljiške knjige.
Odločitev za najem kakršnega koli posojila naj bo preudarna. Višina obroka pa naj
bo takšna, da proračun ne
bo preveč trpel. Če pa ste
pred tem že najeli posojilo
za kakšno drugo stvar, denar za svoje sanje raje privarčujte.
O. R.
Srednja generacija mora
takoj aktivirati mrtvi kapital!
Dejstvo je, da Slovenci vprašanju pokojnin
namenjamo premalo pozornosti. Pokojninske
blagajne so tako rekoč povsod po Evropi vreča brez
dna. Zato je za ohranitev enakega življenjskega
standarda po upokojitvi nujno dodatno varčevanje.
Država z davčnimi olajšavami spodbuja varčevanje
v drugem pokojninskem
stebru, pestra pa je tudi ponudba različnih finančnih
institucij, ki v okviru tretjega pokojninskega stebra
ponujajo dolgoročna varčevanja. To je oblika varčevanja, na katero imamo
varčevalci največ vpliva in
se prostovoljno odločamo o
trajanju in višini sredstev, ki
jih bomo namenili. Rešitve
se med sabo razlikujejo po
tveganju, donosnosti, stroških, garanciji, likvidnosti in
preglednosti. Zato odgovor
na vprašanje, katera oblika
varčevanja je najprimernejša, ni enostaven. Izbira
rešitve je odvisna od dobe
varčevanja,
naložbenega
profila (odnos do tveganja),
finančnih zmožnosti in starosti varčevalca.
Že poznate investicijska
pokojninska zavarovanja?
Vodilne skupine produktov
na trgu so: klasična življenjska zavarovanja, ki poleg
varčevalnega dela ponujajo
tudi zavarovanje za primer
smrti, in nezgodna zavarovanja. Ta zavarovanja so
med življenjskimi najdražja
in prinašajo povprečno le-
tno donosnost v višini inflacije, najboljša med njimi
pa kak odstotek več. Zato
niso optimalna rešitev za
dolgoročna
zavarovanja,
saj takšno donosnost dosežemo z varčevanjem na
banki. Naložbena življenjska
zavarovanja vsebujejo zavarovalno in varčevalno komponento – običajno gre za
varčevanje, vezano na enote
investicijskih skladov. Primerna so za tiste, ki potrebujejo tako osnovno zaščito
za primer smrti in nezgodno
zavarovanje na eni in dolgoročno mesečno varčevanje
na drugi strani. Razmeroma
Oglasna priloga
21
AKTIvNI
POČITNIŠKA
uPOKOjeNcI
MALHA
nova oblika varčevanja, tako
imenovana investicijska zavarovanja, pa so namenjena
predvsem varčevanju, saj so
praviloma najcenejša in ponujajo najvišji donos. V tem
delu je treba omeniti tudi investicijska pokojninska zavarovanja, ki so zelo podobna
investicijskemu. Razlikujejo
se v tem, da ne vsebujejo
zavarovalne komponente,
torej zaščite za primer smrti.
Pri varčevanju prek vzajemnih skladov svoja sredstva
nalagamo neposredno na
trg vrednostnih papirjev.
Med pomembnejšimi dejavniki pri načrtovanju varčevanja je torej časovna
komponenta. Od trajanja
varčevanja je namreč odvisno, koliko tveganja si lahko
privoščimo in kaj bomo iz-
brali za dosego zastavljenega cilja. Pripadniki srednje
generacije bi se vprašanja
pokojnine morali najbolj
zavedati, saj imajo na voljo
razmeroma malo časa. Če so
si v preteklem obdobju še
lahko privoščili odlašanje in
kakšno napačno odločitev,
si v teh letih zagotovo ne
morejo več. Kako naj ukrepajo? Aktivirajo naj mrtvi kapital! S tem mislim na zemljišča, dodatne nepremičnine ali denarna sredstva v
obliki depozitov na banki,
ki jih imajo le za ohranjanje
vrednosti, ne pa za generiranje donosov. Prilagodijo
naj tveganje! Če ni treba,
naj ne tvegajo maksimalno.
Še vedno lahko vsaj polovico vseh sredstev naložijo v
delnice, ki bodo dolgoročno prinesle najvišje donose, nikakor pa ne celotnega
premoženja. Preverijo naj
obstoječa zavarovanja, saj
običajno ne potrebujejo
več tolikšnih kritij kot pred
nekaj leti.
zavarovanje, hkrati pa svojih
finančnih sredstev ne znajo
primerno oplemenititi in
se ne zavedajo, da jih bodo
potrebovali kot vir dohodka,
ko ne bodo več delovno aktivni. Zato morajo posebno
pozornost poleg dodatnega
varčevanja nameniti zaščiti
delovne sposobnosti, katere
najpomembnejša komponenta je zavarovanje nezgodne invalidnosti, za tiste,
ki imajo prihodke vezane
na dnevni promet, pa tudi
dnevno nadomestilo. Kaj pa
nepremičnina? Je tudi ta potencialen vir za brezskrbno
starost? Vsekakor je nepremičnina kapital, ki bi bil lahko dodatni vir dohodka. Poglejmo dve možnosti. Prva
je nakup nepremičnine, ki je
ne bomo potrebovali zase,
ampak jo bomo oddali. Nakup nepremičnine je povezan z visokimi stroški, saj je
običajno treba prispevati
vsaj 30 odstotkov lastnega
kapitala. Donos lahko ogrozi
Skriti potenciali nepremičnin
Posebno izpostavljena skupina so tudi samostojni
podjetniki. Ti običajno plačujejo najnižje prispevke za
pokojninsko in invalidsko
Med pomembnejšimi dejavniki
pri načrtovanju varčevanja je
torej časovna komponenta. Od
trajanja varčevanja je namreč
odvisno, koliko tveganja si
lahko privoščimo in kaj bomo
izbrali za dosego zastavljenega
cilja.
Kakor da
se nič ni
zgodilo
Nezgode in nepredvideni dogodki ne
izbirajo časa, zato vam je naš asistenčni
center na voljo 24 ur na dan in vse dni
v letu.
www.triglav.si
tudi upad cen nepremičnin.
Druga možnost je, da izkoristimo potencial nepremičnine, v kateri živimo. Kako?
Možnosti so v instrumentih
konverzije
nepremičnin
(prodaja ob hkratnem na-
navezani na nepremičnino,
ki jo namenijo otrokom ali
vnukom.
Iz napisanega je razvidno,
da je možnosti za zagotavljanje življenjskega standarda po upokojitvi kar nekaj.
jemu, obratna hipoteka), ki
omogočajo pridobitev dodatnih denarnih sredstev za
zapolnitev pokojninske vrzeli. V Sloveniji je trg instrumentov konverzij nepremičnin precej nerazvit. Vzrokov
za to je več. Povpraševanje
po teh instrumentih je majhno, poznavanje slabo, poleg
tega pa je za Slovenijo značilno, da so ljudje čustveno
Odgovoren posameznik jih
bo izkoristil in poskrbel za
dostojno tretje življenjsko
obdobje. Prav tako je pomembno, da si zagotovite
neodvisen nasvet izkušenega in kakovostnega finančnega svetovalca, s katerim
boste bolj zanesljivo dosegli
zastavljene cilje.
Tomi PoPlaTnik,
osebni finančni svetovalec, Individa

Similar documents