Urnik april 2016 (4. april

Comments

Transcription

Urnik april 2016 (4. april
Urnik april 2016 (4. april - 4. julij 2016)
STROKOVNO PODROČJE
Pravni vidik gospodarskega in finančnega poslovanja
TEMATSKO PODROČJE
Delovno pravo (pogodba o zaposlitvi, splošni
akti, pravila v zvezi z zaposlovanjem in
Osnove prava EU (kaj in kako nas zavezuje)
Pravo gospodarskih družb (statusne oblike in
njihove posebnosti, letna poročila,...)
Obligacijsko (pogodbeno) pravo (osnove glede
sklepanja pogodb, tipi pogodb, posebnosti,...)
Finančno pravo (finančno poslovanje podjetij,
insolventnost, izvršba,...)
Računovodstvo in računovodski predpisi
DATUM
od
ponedeljek
4. april 2016
15.30
ponedeljek
11. april 2016 15.30
sreda
13. april 2016 15.30
ponedeljek
18. april 2016 15.30
Osnove računovodstva in Slovenski računovodski
standardi s praktičnim prikazom knjiženja tipičnih
poslovnih dogodkov.
sreda
Vsebina posameznih postavk in sestavljanje
bilance stanja, izkaza poslovnega izida in pojasnil
k njim, oziroma kaj lahko razberemo iz bilance
stanja in izkaza poslovnega izida.
ponedeljek
Izračun najpogostejših kazalnikov uspešnosti
poslovanja na praktičnih primerih iz prakse.
Knjiženje poslovnih dogodkov in »praktična
izdelava« Bilance stanja in Izkaza poslovnega
izida.
Knjiženje in poslovno poročanje za društva in
druge neprofitne organizacije
Davki in druge dajatve
DAN
20. april 2016 16.00
25. april 2016 16.00
sreda
4. maj 2016
16.00
ponedeljek
9. maj 2016
16.00
sreda
ponedeljek
sreda
11. maj 2016
16. maj 206
18. maj 2016
16.00
16.00
16.00
Davčni sistem v RS - vrste davkov in njihov
ponedeljek
pomen
23. maj 2016
16.00
Posredni davki z vsemi aktualnimi novostmi:
DDV novosti in odpravljanje nejasnosti, s katerimi
se srečujemo v praksi
praktični prikaz knjiženj DDV, izdelava obračuna
in ostalih poročil
Premoženjski davki
Neposredni davki z vsemi aktualnimi novostmi po
1. 1. 2014:
Zakon o dohodnini - obdavčitev »aktualnih«
dohodkov fizičnih oseb (poslovodna pogodba,
obdavčitev
dohodka
prokurista,
avtorski
honorar...) v povezavi z ZPIZ-2 in ZZVZZ
sreda
25. maj 2016
16.00
ponedeljek
30. maj 2016
16.00
sreda
ponedeljek
1. junij 2016
6. junij 2016
16.00
16.00
sreda
8. junij 2016
16.00
ponedeljek
sreda
13. junij 2016 16.00
15. junij 2016 16.00
Obdavčitev samostojnih podjetnikov
Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb in
ponedeljek
njegov obračun
Posebnosti pri sestavi davčnega obračuna za
sreda
društva in neprofitne organizacije
Zakon o posebnem davku na določene prejemke
ponedeljek
Zakon o davčnem postopku – osnove, ki jih mora
sreda
poznati vsak računovodja
Ponavljanje
20. junij 2016 16.00
22. junij 2016 16.00
27. junij 2016 16.00
29. junij 2016 16.00
4. julij 2016

Similar documents