syl STRR BU_2014_15_AL

Comments

Transcription

syl STRR BU_2014_15_AL
Študijsko leto 2014/2015
BU program 2. letnik RRD
STROŠKOVNO RAČUNOVODSTVO
Nosilki predmeta: dr. Andreja Lutar Skerbinjek in dr. Bojana Korošec
Slušatelji: študenti 2. letnika BU programa, smer Računovodstvo, revizija in davščine in izbirno študenti 3.
letnika GING
Obseg in izvajalci pedagoškega procesa:
• Predavanja (30 ur)
dr. Andreja Lutar Skerbinjek
• Vaje (30 ur)
dr. Andreja Lutar Skerbinjek
ponedeljek,
ponedeljek,
11.00 – 12.30 v S 7
12.30 – 14.00 v S 7
1. Namen predmeta
Pridobiti znanja o temeljnih konceptih in metodah stroškovnega računovodstva in se tudi praktično
usposobiti za uporabo učinkovitih računovodskih rešitev za ugotavljanje in spremljaje stroškov po različnih
vrstah stroškov, stroškovnih mestih in stroškovnih nosilcih za različne poslovne namene.
2. Literatura
1. Turk, Kavčič, Koželj: Stroškovno računovodstvo, Slovenski inštitut za revizijo (izdal), Zveza
računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije (založila), Ljubljana 2001, (poglavja 3.6. – 3.9.,
4., 6., 7., 8. ter 14.3.5 do 14.3.8).
2. Koletnik: Računovodstvo za notranje uporabnike informacij, 2. – dopolnjena izdaja, Zveza
računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije, Ljubljana 2004 ali ponatis 2007; (1. – 4. del
knjige).
3. Korošec, Horvat, Vukovič: Gradivo za vaje pri predmetu Stroškovno in poslovodno
računovodstvo 2, EPF 2009 (poglavja 1 – 4) in
4. Korošec B., Horvat R., Vukovič D.: Osnove stroškovnega in poslovodnega računovodstva.
Gradivo za vaje, EPF Maribor, 2009 (poglavje 2).
5. drugo, dopolnilno gradivo, posredovano na predavanjih oziroma v e-učilnico pri predmetu.
3. Študijski režim
Pedagoški proces poteka v obliki predavanj in seminarskih vaj. Zaželeno je, da študentje v skladu z napotki
izvajalcev predmeta določene naloge rešijo že pred vajami doma oziroma predelajo določene dele učbenika
pred predavanji, da se pripravijo na diskusijo v zvezi z njim.
4. Izpitni režim
Študent/-ka svoje znanje dokaže na pisnem izpitu, ki traja 120 minut, in je sestavljen iz računskih
problemov, krajših teoretičnih vprašanj in testnih nalog.
Na pisnem izpitu je mogoče doseči največ 100 točk, za pozitivno oceno je potrebnih vsaj 56 točk.
S 3 pozitivno opravljenimi vmesnimi testi lahko študent nadomesti pisni izpit. Študenti, ki so s testi
opravili izpit, se morajo prijaviti na 1. izpitni rok in označiti, da so izpit opravili s kolokviji. Študenti, ki
so opravili izpit iz Osnov stroškovnega in poslovodnega računovodstva lahko uveljavljajo del snovi, ki
se nanaša na stroškovno računovodstvo pri vnaprej določenih nalogah (največ do 20 točk) na testu in pri
izpitu.
5. Pregled okvirne vsebine predmeta
1.
Uvod: Pojem, vloga in pomen stroškovnega računovodstva, temeljni strokovni okvir in povezanost s
finančnim in poslovodnim računovodstvom.
2.
Sistemi in metode obračunavanja stroškov po izvirnih vrstah (vključno z listinjenjem, analitičnim
razvidovanjem in najpogostejšimi nadrobnimi poročili o poslovnih prvinah)
3.
Sistemi in metode obračunavanja stroškov po stroškovnih mestih (SM), stroškovnih nosilcih (SN) in
drugih izbranih vrstah stroškovnih objektov.
4.
Poročanje o stroških po stroškovnih mestih, stroškovnih nosilcih in drugih izbranih vrstah
stroškovnih objektov.
5.
Predvideni potek pedagoškega procesa
Teden
Predavanja
Datum
1.
6. oktober
Vsebine
Uvod (1)
Sistemi in metode obračunavanja stroškov po izvirnih vrstah (2)
2.
3.
4.
13. oktober
Sistemi in metode obračunavanja stroškov po izvirnih vrstah (2)
20. oktober
Sistemi in metode obračunavanja stroškov po izvirnih vrstah (2)
27. oktober
Sistemi in metode obračunavanja stroškov po izvirnih vrstah (2)
Sistemi in metode ugotavljanja stroškov po stroškovnih mestih (3+4)
5.
6.
3. november
Sistemi in metode ugotavljanja stroškov po stroškovnih mestih (3+4)
10. november
Vmesni test (obsega vsebinelistinske in razvidovalne ureditve
stroškovnega in poslovodnega računovodstva, vključno z
najpogostejšimi poročili)
Sistemi in metode ugotavljanja stroškov po stroškovnih mestih (3+4)
7.
8.
9.
10.
17. november
Sistemi in metode ugotavljanja stroškov po stroškovnih mestih (3+4)
24. november
Sistemi in metode ugotavljanja stroškov po stroškovnih nosilcih (3+4)
1. december
Sistemi in metode ugotavljanja stroškov po stroškovnih nosilcih (3+4)
8. december
Vmesni test (obsega vsebine sistemov in metod ugotavljanja stroškov
po SM in del vsebin sistemov in metod ugotavljanja stroškov po SN )
Sistemi in metode ugotavljanja stroškov po stroškovnih nosilcih (3+4)
2
11.
12.
13.
14.
15.
16.
15. december
Sistemi in metode ugotavljanja stroškov po stroškovnih nosilcih (3+4)
22. december
Sistemi in metode ugotavljanja stroškov po stroškovnih nosilcih (3+4)
30. december
Božično - novoletne počitnice
5. januar
Sistemi in metode ugotavljanja stroškov po stroškovnih nosilcih (3+4)
12. januar
Sistemi in metode ugotavljanja stroškov po stroškovnih nosilcih (3+4)
19.januar
Sistemi in metode ugotavljanja stroškov po stroškovnih nosilcih (3+4)
Vmesni test (obsega preostanek vsebin sistemov in metod
ugotavljanja stroškov po SN )
Vmesni testi, ki trajajo cca 40 minut, bodo predvidoma izvedeni kot je zapisano v poteku pedagoškega
procesa ali po dogovoru s študenti v istem tednu na kak drug termin.
3