VLOGA ZA ODOBRITEV FINANCIRANJA

Comments

Transcription

VLOGA ZA ODOBRITEV FINANCIRANJA
VLOGA ZA ODOBRITEV FINANCIRANJA
(fizična oseba - posameznik)
1. OSNOVNI PODATKI
LEASINGOJEMALEC
POROK
Ime in priimek:
Naslov stalnega bivališča:
Naslov začasnega bivališča:
Datum rojstva:
Državljanstvo:
Kraj rojstva:
Telefon:
GSM:
EMŠO:
Davčna številka:
Št. osebnega dokumenta:
Datum izdaje:
Zakonski stan:
samski(a)
poročen(a)
Št. osebnega računa:
Telefax:
ločen(a)
Izdajatelj:
t. vzdrževanih oseb:
vdovec (vdova)
Odprt pri:
2. PODATKI O ZAPOSLITVI
Status:
zaposlen
študent
nezaposlen
upokojenec
drugo:
Zaposlen v (pri):
Sedež družbe:
Telefon: GSM: Telefax:
Datum zaposlitve: Zaposlitev za:
nedoločen čas
določen čas
drugo:
Skupna delovna doba: Poklic: Delovno mesto:
3. PODATKI O PREMOŽENJSKEM STANJU
Redni prihodki na mesec:
Drugi prihodki (višina in izvor):
Ali so prihodki obremenjeni (kredit, leasing, najem, vzdrževalnine, ...):
Vrsta obremenitve
ne
Višina obremenitve
Ali imate prevzeta poroštva ali druga jamstva?
Druge obveznosti do Finor leasinga in Banke Koper:
ne
da
Rok
da
Katera?
Ali ste lastnik nepremičnin?
ne
da
Ali je katera od nepremičnin obremenjena?
Katerih?
ne
da
Katera?
Ali ste lastnik večinskega dela poslovnih deležev
ali delnic (več kot 50 %) ali samostojni podjetnik?
ne
da Katerih?
Družba / samostojni podjetnik
Davčna številka / ID za DDV
Delež / delnice (v %)
4. VLOGA ZA FINANCIRANJE
finančni leasing operativni leasing drugo:
Predmet financiranja: novo rabljeno
Želena višina pologa:
Nabavna vrednost:
Obrok želim plačevati:
8. v mesecu
18. v mesecu
Želena doba financiranja:
28. v mesecu drugo:
Druge želje:
5. POTREBNA DOKUMENTACIJA
KAJ POTREBUJETE:
Kje dobite:
Izpolnjena vloga za financiranje
Predračun dobavitelja za predmet financiranja, naslovljen na Finor leasing
Dobavitelj
Original osebnega dokumenta nosilca dejavnosti (na vpogled)
Kopija potrdila o davšni številki
DURS
Kopija bančne kartice
Kopije zadnjih treh plačilnih list
Izpolnjen in potrjen obrazec Potrdilo o plači (obrazec dobite na Finor leasingu)
Kopije zadnjih treh Obvestil o pokojnini
Kopije zadnjih treh izpiskov iz banke o prometu na osebnem računu
Odstopna izjava in upravno - izplačilna prepoved na plačo / pokojnino
Drugo
Delodajalec
Delodajalec
ZPIZ
Banka
Delodajalec / ZPIZ
S svojim podpisom jamčim, da so vsi navedeni podatki resnični in točni, ter zanje odškodninsko in kazensko odgovarjam.
Dovoljujem, soglašam in izrecno pooblaščam Banko Koper d.d., da:

za presojo moje kreditne sposobnosti vpogleda in pridobi podatke iz sistema za izmenjavo informacij o boniteti strank,
preveri moje osebne/finančne podatke tudi pri drugih finančnih institucijah (banke, hranilnice, itd.);

s sredstvi za avtomatsko obdelavo ali s klasičnimi sredstvi vzpostavi, obdeluje, hrani ter uporablja moje osebne podatke,
podatke o moji kreditni sposobnosti, podatke o kreditu ter druge podatke vse skladno z Zakonom o varstvu osebnih
podatkov;

v primeru zavrnitve vloge ni dolžna pojasnjevati svojih odločitev.
V,
dne
, podpis leasingojemalca / poroka:
Identifikacijo opravil
Ime in priimek:
podpis: dne:
Ustreznost podatkov preveril
Ime in priimek:
podpis: dne:
Banka Koper d.d., Pristaniška ulica 14, 6502 Koper, Slovenija, matična številka: 5092221000, ID za DDV: SI98026305, registrski organ:
Okrožno sodišče v Kopru, osnovni kapital: 22.173.218,16 EUR, BIC: BAKOSI2X, poravnalni račun: SI56 0100 0000 1000 153