ZAPISNIK 2. SEJE DISCIPLINSKE KOMISIJE (v nadaljevanju DK)

Comments

Transcription

ZAPISNIK 2. SEJE DISCIPLINSKE KOMISIJE (v nadaljevanju DK)
ZVEZA DRUŠTEV PETANKE SLOVENIJE
Disciplinska komisija
Balinarska pot 7
1260 Ljubljana
Slovenija
E-pošta: [email protected]
______________________________________________________________________________________
Številka: DK-2015 - 2
Datum: 21.07.2015
ZADEVA: ZAPISNIK 2. SEJE DISCIPLINSKE KOMISIJE (v nadaljevanju DK)
KRAJ: ŠD Zarja, Ljubljana
URA: 16:30
PRISOTNI: Alojz Vengust, Laura Bračič, Veronika Prohart.
ODSOTNI: Zijad Smajić.
VABLJENI PRISOTNI: predlagatelj za uvedbo disciplinskega postopka zoper
posamezne člane Zveze : Sodniška komisija (v nadaljevanju SK), ki jo je zastopal
Simon Bračič.
VABLJENI ODSOTNI: predlagatelj za uvedbo disciplinskega postopka zoper
posamezne člane Zveze: Tekmovalno – registracijska komisija (v nadaljevanju TRK).
Opravičilo o odsotnosti je posredoval Jože Skrbinek.
DNEVNI RED:
1. Obravnava v disciplinskem postopku zoper posamezne člane Zveze
2. Razno
1. Obravnava v disciplinskem postopku zoper posamezne člane Zveze
Predsednik DK Alojz Vengust seznani prisotne o poteku obravnave v disciplinskem
postopku.
Obravnave se ob zanjo določeni uri udeleži članica Zveze Tatjana Šeruga, zoper
katero je bil uveden disciplinski postopek. Predsednik DK opozori prisotno na
obravnavi, da se ni dolžna zagovarjati, vendar disciplinski organ prve stopnje, DK,
kljub nezagovarjanju odloči o zadevi. Predsednik DK prebere predlog za uvedbo
disciplinskega postopka TRK.
Tatjana Šeruga zastavi vprašanje, zakaj se vabilo na obravnavo v disciplinskem
postopku ni posredovalo na naslov njenega prebivališča. DK pojasni, da naslovov
prebivališč oseb, ki so v disciplinskem postopku nismo pridobili, saj nam je TRK
sporočila, da naslovov članov Zveze nima. DK seznani Tatjano Šeruga s 23. členom,
2. odstavkom Pravilnika o disciplniski odgovornosti in vodenju disciplinskega
postopka.
Prisotno na obravnavi v disciplinskem postopku zanima, zakaj predlagatelj za
uvedbo disciplinskega postopka ni prisoten. DK obrazloži, da smo vabilo na obravno
v disciplinskem postopku zoper posamezne člane Zveze posredovali tudi
predlagatelju, ki pa je posredoval pisno opravičilo o odsotnosti. DK navede, da ni
pogoj, da se predlagatelj disciplinskega postopka obravnave udeleži, lahko pa
prisostvuje na obravnavi v disciplinskem postopku. DK seznani Tatjano Šeruga s 23.
členom, 7. odstavkom Pravilnika o disciplniski odgovornosti in vodenju
disciplinskega postopka.
Prisotno na obravnavi v disciplinskem postopku zanima, kaj pomeni besedna zveza
»brez razloga zapustili prizorišče«. DK pojasni, da je predlog, kjer je bila
uporabljena omenjena besedna zveza podala TRK in da bi morala svojo odločitev o
odhodu s prizorišča tekme najaviti vodstvu tekmovanja.
Predsednik DK postavi vprašanje prisotni na obravnavi glede mnenja o uvedbi
disciplinskega postopka. Tatjana Šeruga pove, da je dne, 07.06.2015, ko je končala
s tekmovanjem, nasprotnici podala roko in odšla domov. Meni, da se je vedla
športno in ni naredila ničesar napak ter da zaradi tega ni bil nihče oškodovan,
priškrajšan ali užaljen.
Članica Zveze v disciplinskem postopku, Tatjana Šeruga ni imela dodatnih vprašanj,
prav tako dodatnih vprašanj ni imela DK.
Obravnava v disciplinskem postopku zoper članico Zveze Tatjano Šeruga je bila
zaključena ob 16:50 uri.
Hinko Prusnik in Bogdan Zorc se obravnave v disciplinskem postopku nista
udeležila, vendar pa sta DK-ju posredovala pisni zagovor glede uvedbe
disciplinskega postopka. Pisna zagovora se na obravnavi v disciplinskem postopku
prebereta.
Obravnave v disciplinskem postopku se niso udeležili in tudi niso posredovali
pisnega zagovora naslednji člani Zveze, zoper katere je bil uveden disciplinski
postopek: Karel Cajhen, Todor Banovski, Valter Gregor Oprešnik, Rok Mihič, Rasim
Đogić in Dejan Pisek.
Člani DK smo se na podlagi zgoraj navedenega odločili in sprejeli naslednje sklepe:
SKLEP št. 1:
-
Tatjani Šeruga se izreče ukrep – OPOMIN (11. člen
Pravilnika o
disciplinski odgovornosti in vodenju disciplinskega postopka)
-
Hinkotu Prusniku se izreče ukrep – OPOMIN (11. člen Pravilnika o
disciplinski odgovornosti in vodenju disciplinskega postopka)
-
Karelu Cajhnu se izreče ukrep – JAVNI OPOMIN (12. člen Pravilnika o
disciplinski odgovornosti in vodenju disciplinskega postopka v navezavi z
11. členom Pravilnika o disciplinski odgovornosti in vodenju
disciplinskega postopka)
-
Bogdanu Zorcu se izreče ukrep – OPOMIN (11. člen
Pravilnika o
disciplinski odgovornosti in vodenju disciplinskega postopka)
-
Todorju Banovskemu se izreče ukrep – PREPOVED IGRANJA za dobo enega
(1) meseca od 01.09.2015 do 30.09.2015 (12. člen
Pravilnika o
disciplinski odgovornosti in vodenju disciplinskega postopka v navezavi z
11. členom Pravilnika o disciplinski odgovornosti in vodenju
disciplinskega postopka); na odločitev ukrepa je vplivala tudi kršitev,
storjena v letu 2014, za katero je bil uveden disciplinski postopek
-
Valterju Gregorju Oprešniku se izreče ukrep – JAVNI OPOMIN (12. člen
Pravilnika o disciplinski odgovornosti in vodenju disciplinskega postopka v
navezavi z 11. členom Pravilnika o disciplinski odgovornosti in vodenju
disciplinskega postopka)
-
Roku Mihiču se izreče ukrep – JAVNI OPOMIN (12. člen Pravilnika o
disciplinski odgovornosti in vodenju disciplinskega postopka v navezavi z
11. členom Pravilnika o disciplinski odgovornosti in vodenju
disciplinskega postopka)
-
Rasimu Đogiću se izreče ukrep – OPOMIN (11. člen
Pravilnika o
disciplinski odgovornosti in vodenju disciplinskega postopka). Po
zagotovilih predsednice kluba BŠD Fužine Laure Bračič, ki je hkrati tudi
članica DK, mu ni bilo možno vročiti vabila na obravnavo v disciplinskem
postopku zaradi daljše odsotnosti.
-
Dejanu Pisku se izreče ukrep – JAVNI OPOMIN (12. člen Pravilnika o
disciplinski odgovornosti in vodenju disciplinskega postopka v navezavi z
11. členom Pravilnika o disciplinski odgovornosti in vodenju
disciplinskega postopka)
SKLEP št. 2:
Članom Zveze v disciplinskem postopku se odločitev o disciplinski odgovornosti
pošlje priporočeno s povratnico na naslov matičnega kluba, katerega član je
posameznik v disciplinskem postopku.
Tatjana Šeruga je tekom obravnave v disciplinskem postopku podala svoj naslov
prebivališča, zato se ji pošta o odločitvi o disciplinski odgovornosti pošlje na ta
naslov, priporočeno s povratnico.
Za Rasima Đogića je naslov posredovala predsednica njegovega matičnega kluba,
ki je tudi članica DK, Laura Bračič, zato se odločitev o disciplinski odgovornosti
pošlje na njegov naslov prebivališča.
Odločitve o disciplinski odgovornosti bodo poslane članom Zveze v disciplinskem
postopku dne, 05.08.2015.
2. Razno
Pod točko razno ni bilo razprave.
Seja DK je bila zaključena ob 20:10 uri.
Zapisnik posredovan:
- TRK in SK
- v arhiv
Predsednik DK:
Alojz Vengust
Zapisnik napisala:
Veronika Prohart