Več o tem - OŠ Livada

Comments

Transcription

Več o tem - OŠ Livada
PUBLIKACIJA
ZA ŠOLSKO LETO
2015/2016
Publikacija OŠ Livada
OSNOVNA ŠOLA LIVADA
Efenkova 60
3320 VELENJE
Tel.:03/89 84 270, 031 322 018
Fax.:03/89 84 280
Ravnateljica: Tatjana Zafošnik Kanduti
Pomočnik ravnateljice: Boris Bubik
Svetovalna delavka: Dragica Kralj
Poslovna sekretarka: Irena Preglej, Špela Lesnjak
Knjigovodja: Klavdija Vilič
Računovodstvo: Zavod za storitvene dejavnosti PETKA Žalec
http://www.os-livada.si
E-mail: [email protected]
TRR: 01333 – 6030685420
Davčna številka:
PODRUŽNIČNA ŠOLA ŠKALE
Škale 85, 3320 Velenje
Tel.: 03/58 93 767
E-pošta: [email protected]
http://www.os-livada.si
Vodja podružnice: Eva Kumer
PODRUŽNIČNA ŠOLA CIRKOVCE
Cirkovce 11, 3320 Velenje
Tel.: 03/58 93 664
E-pošta: [email protected]
http://www.os-livada.si
Vodja podružnice: Irena Rednjak
2
Publikacija OŠ Livada
USTANOVITELJ
Ustanovitelj OŠ je Mestna občina Velenje.
UPRAVLJANJE ŠOLE
Šolo upravljata ravnateljica in svet zavoda.
Svet zavoda ima štiriletni mandat. Sestavljajo ga:
- trije predstavniki ustanovitelja: Robert Bah, Saša Oprešnik, Alenka Rednjak
- pet predstavnikov šole: Simona Žohar, Magda Berlot, Polonca Zlodej, Stanislav Lešnik,
Nataša Bedenik
- trije predstavniki staršev: Maja Koprivec, Tatjana Vajdl, Helena Krepel
Predsednica sveta zavoda je Simona Žohar.
STROKOVNI ORGANI ŠOLE
Strokovni organi šole so: učiteljski zbor, oddelčni učiteljski zbor, strokovni aktivi in
razredniki.
SKUPNOST UČENCEV
Oddelčna skupnost je temeljna oblika organiziranosti učencev enega oddelka. Oddelčne
skupnosti se povezujejo v šolsko skupnost, ki jo vodi Polonca Zlodej.
SVET STARŠEV
V delo šole se starši vključujejo preko sveta staršev, ki je posvetovalni organ ravnateljice in
učiteljskega zbora. Sestavljajo ga starši, izvoljeni na roditeljskih sestankih. Predsednica
sveta staršev je Maja Koprivec.
ŠOLSKI PROSTOR
Šola prevzema odgovornost za učence v prostorih šolske stavbe, na šolskih igriščih in
dvoriščih v času pouka in na drugih dejavnostih po letnem delovnem načrtu (naravoslovni,
kulturni, tehniški, športni dnevi, ekskurzija, šola v naravi).
3
Publikacija OŠ Livada
ŠOLSKI OKOLIŠ
Osnovna šola Livada zajema naslednji šolski okoliš:
Cankarjeva 1A–2C, Cesta bratov Mravljakov št. 1–20, Efenkova cesta št. 1–61, Finžgarjeva
cesta št. 1–17, Goriška cesta št. 1–33, Graškogorska cesta št. 1–45, Gregorčičeva cesta št.
1–30, Kardeljev trg št. 1–12, Kidričeva cesta št. 2A, 9, 9A, 11, 13, 15, 17, Kopališka cesta št.
2, 4, 6, 8, 10, 12, Prešernova cesta št. 1–8, Stantetova ulica št. 1–32, Šaleška cesta št. 5, 7,
Šmarška cesta št. 1–37, Tavčarjeva cesta št. 1–39, Vodovodna ulica št. 1–13.
Podružnična osnovna šola Cirkovce zajema naslednji šolski okoliš:
KS Cirkovce
Podružnična osnovna šola Škale zajema naslednji šolski okoliš:
KS Škale- Hrastovec
ŠTEVILO UČENCEV IN ODDELKOV
OŠ LIVADA
405 učencev
POŠ ŠKALE
32 učencev
POŠ CIRKOVCE
5 učencev
18 oddelkov
3,32 oddelka podaljšanega bivanja
2 oddelka (kombinacija 1. in 2. razred in
kombinacija 3. in 4. razred)
0,9 oddelka podaljšanega bivanja
1 kombinirani oddelek 1. in 2. razred
Naša šola je Livada,
vendar to ni travnat gaj,
tu cvetijo rože znanja,
tu je učenosti raj.
(Rajka in Vesna Širc
4
Publikacija OŠ Livada
ŠTEVILO UČENCEV PO RAZREDIH, RAZREDNIKI
Oddelek
Razrednik
2. učitelj v 1.
razredu
Fantje
Dekleta
Skupaj
1.A
13
13
26
Cilka Valenčak
Urška Drev
1.B
14
13
27
Lucija Andric
Natalija Štimulak
2.A
8
12
20
Dragica Verbič
2.B
7
13
20
Ljudmila Ločičnik
3.A
9
9
18
Metka Lapanja
3.B
12
6
18
Carmen Lazar
Razrednik
Sorazrednik
4.A
13
10
23
Tatjana Komar
4.B
10
12
22
Leonida Uranko
5.A
15
11
26
Ksenija Lešnik
5.B
16
10
26
Milan Fajfar
6.A
17
9
26
Petra Gorišek
Simona Žohar
6.B
16
10
26
Katja Drev
Vid Sevčnikar
7.A
10
7
17
Polonca Zlodej
Jožica Kumer
7.B
13
5
18
Nataša Tamše
Marina Hrovat
8.A
18
9
27
Jasna Novak
Agata Peunik
8.B
14
10
24
Đurđica Vidović
Špela Štrajhar
9.A
8
12
20
Metoda Finkšt
Nika Verhovnik
Ivan Rehar
9.B
11
10
21
Skupaj 1.-9.
razred
224
181
405
5
Stanislav Lešnik,
Marija Mlinar
(Natalija Szabo)
Publikacija OŠ Livada
POŠ CIRKOVCE
Oddelek
Fantje
Dekleta
Skupaj
Razrednik
1.C
0
3
3
Irena Rednjak
2.C
Skupaj
Cirkovce
0
2
2
Irena Rednjak
0
5
5
Fantje
Dekleta
Skupaj
1.Š
1
5
6
Magda Berlot
2.Š
6
4
10
Magda Berlot
3.Š
5
2
7
Eva Kumer
4.Š
5
4
9
Eva Kumer
Skupaj Škale
17
15
32
VSI
241
201
442
2. učitelj v 1.
razredu
POŠ ŠKALE
Oddelek
6
Razrednik
2. učitelj v 1.
razredu
Irena Gorogranc
Publikacija OŠ Livada
ŠOLSKI KOLEDAR
1. september 2015
19. september 2015
26. - 30. oktober 2015
ZAČETEK POUKA
NADOMEŠČANJE POUKA ZA 24. DECEMBER
JESENSKE POČITNICE
31. oktober 2015
1. november 2015
24. december 2015
25. december 2015
26. december 2015
29.- 31. december 2015
DAN REFORMACIJE
DAN SPOMINA NA MRTVE
NADOMEŠČANJE POUKA V SOBOTO,
19. SEPTEMBRA
BOŽIČ
DAN SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI
NOVOLETNE POČITNICE
1. januar 2016
29. januar 2016
8. februar 2016
12. – 13. februar 2016
NOVO LETO
ZAKLJUČEK 1. OCENJEVALNEGA OBDOBJA
PREŠERNOV DAN, SLOVENSKI KULTURNI PRAZNIK
INFORMATIVNA DNEVA ZA VPIS V SREDNJE ŠOLE
22. - 26. februar 2016
28. marec 2016
27. april 2016
28. - 29. april 2016
ZIMSKE POČITNICE
VELIKONOČNI PONEDELJEK
DAN UPORA PROTI OKUPATORJU
PRVOMAJSKE POČITNICE
1. maj 2016
2. maj 2016
15. junij 2016
PRAZNIK DELA
PRAZNIK DELA
ZAKLJUČEK 2. OCENJEVALNEGA OBDOBJA ZA
UČENCE 9. RAZREDA; RAZDELITEV SPRIČEVAL IN
OBVESTIL
ZAKLJUČEK 2. OCENJEVALNEGA OBDOBJA ZA
UČENCE 1.- 8. RAZREDA; RAZDELITEV SPRIČEVAL IN
OBVESTIL
DAN DRŽAVNOSTI
24. junij 2016
25. junij 2016
27. junij – 31. avgust 2016
POLETNE POČITNICE
7
Publikacija OŠ Livada
IZPITNI ROKI ZA PREDMETNE IN POPRAVNE IZPITE
16. junij – 29. juni j 2016
1. rok
učenci 9. razreda
27. junij – 8. julij 2016
1. rok
18. avgust – 31. avgust 2016
2. rok
učenci od 1. do 8.
razreda
učenci od 1. do 9.
razreda
OCENJEVALNO
OBDOBJE
prvo
drugo
TRAJANJE
OCENJEVALNE KONFERENCE
od 1. septembra
do 30. januarja
1. - 9. razred: 28. 1. 2016
od 2. februarja
do 24. junija
oz. do 15. junija (9. r.)
1. - 8. razred: 20. 6. 2016
9. razred: 10. 6. 2016
NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA
6. razred
9. razred
4. 5. 2016- matematika
4. 5. 2016 - matematika
6. 5. 2016 - slovenščina
6. 5. 2016 - slovenščina
10. 5. 2016 - angleščina
10. 5. 2016 - zgodovina
8
Publikacija OŠ Livada
ŠOLSKI ZVONEC
PREDURA
7.30 – 8.15
1. URA
8.20 – 9.05
2. URA
9.10 – 9.55
MALICA – AKTIVNI ODMOR
9.55 – 10.15
3. URA
10.15 – 11.00
4. URA
11.05 – 11.50
5. URA
11.55 – 12.40
6. URA
12.45 – 13.30
KOSILO
13.30 – 13.50
7. URA
13.50 – 14.35
8. URA
14.40 – 15.25
VARSTVO VOZAČEV
Na šoli imamo tudi učence vozače iz Škal in Cirkovc. Učenci se z avtobusom pripeljejo v šolo
15 minut pred pričetkom pouka, vračajo se, ko vsi učenci vozači končajo pouk. V času, ko
učenci čakajo na pouk oziroma na avtobus po končanem pouku, je za njihovo varstvo
posebej poskrbljeno. Vozni red je objavljen na spletni strani šole.
SKRB ZA ZDRAVJE
Za učence 1., 3., 6., in 8. razreda so organizirani sistematski
pregledi, za učence 1. in 8. razreda je organizirano tudi cepljenje.
V sodelovanju z zobno ambulanto v Zdravstvenem domu v Velenju so naši učenci vključeni
v akcijo Čisti zobje. Za učence od 6. do 9. razreda poteka želiranje zob.
9
Publikacija OŠ Livada
Vsi učenci opravijo tudi stomatološki sistematski pregled.
PREDMETNIK DEVETLETNE OSNOVNE ŠOLE
~ TEDENSKO ŠTEVILO UR ~
A OBVEZNI PROGRAM
RAZRED/PREDMET
1.r.
2.r.
3.r.
4.r.
5.r.
6.r.
7.r.
8.r.
9.r.
1. Slovenščina
2. Matematika
6
4
7
4
7
5
5
5
5
4
5
4
4
4
3,5
4
4,5
4
3. Tuji jezik- TJA
/
2
2
2
3
4
4
3
3
3. Likovna umetnost
2
2
2
2
2
1
1
1
1
4. Glasbena umetnost
2
2
2
1,5
1,5
1
1
1
1
5. Družba
/
/
/
2
3
/
/
/
/
6. Geografija
/
/
/
/
/
1
2
1,5
2
7. Zgodovina
8. Dom. vzg., kult. in
etika
9. Spoznavanje okolja
/
/
/
/
/
1
2
2
2
/
/
/
/
/
/
1
1
/
3
3
3
/
/
/
/
/
/
10. Fizika
/
/
/
/
/
/
/
2
2
11. Kemija
/
/
/
/
/
/
/
2
2
12. Biologija
/
/
/
/
/
/
/
1,5
2
13. Naravoslovje
/
/
/
/
/
2
3
/
/
14. Nar. in tehnika
15. Teh. in tehn.
tehnologija
15. Gospodinjstvo
/
/
/
3
3
/
/
/
/
/
/
/
/
/
2
1
1
/
/
/
/
/
1
1,5
/
/
/
16. Šport
3
3
3
3
3
3
2
2
2
17. Izb. predmet I
18. Oddelčna skup.
/
/
/
/
/
/
/
0,5
/
0,5
/
0,5
2/3
0,5
2/3
0,5
2/3
0,5
1.r.
2.r.
3.r.
4.r.
5.r.
6.r.
7.r.
8.r.
9.r.
1. Kulturni dan
4
4
4
3
3
3
3
3
3
2. Naravoslovni dan
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3. Tehniški dan
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4. Športni dan
5
5
5
5
5
5
5
5
5
DNEVI DEJAVNOSTI
RAZRED / DNEVI DEJ.
10
Publikacija OŠ Livada
Izbirni predmeti so del obveznega programa devetletne osnovne šole. Učenci 7.,
8. in 9. razredov si jih izberejo po svojih zanimanjih in željah in so del njihovega
urnika za tisto šolsko leto.
Seznam izbirnih predmetov:
7. razred
Predmet
Nemščina I
Sodobna priprava hrane
Šport za zdravje
Šolsko novinarstvo
Likovna snovanja I
Obdelava gradiv - les
drugimi nesrečami
Učitelj
Branka Tratnik Meh
Simona Žohar
Ivan Rehar
Polonca Zlodej
NI 1
SPH
ŠZZ
ŠNO
LS 1
OGL
Vid Sevčnikar
Nataša Tamše
8. razred
Predmet
Nemščina II
Šolsko novinarstvo
Robotika v tehniki
multimedija
Šport za sprostitev
Likovna snovanja II
Poskusi v kemiji
Učitelj
Branka Tratnik Meh
Polonca Zlodej
Nataša Tamše
Ivan Rehar
Vid Sevčnikar
Đurđica Vidović
NI 2
ŠNO
RVT
ŠSP
LS 1
POK
9. razred
Učitelj
Predmet
Nemščina III
Likovna snovanja III
Francoščina III
NI 3
LS 3
TJFIII
Branka Tratnik Meh
Vid Sevčnikar
Agata Peunik
Izbrani šport – odbojka
Šport za sprostitev
IŠP
ŠSP
Natalija Szabo
Ivan Rehar
11
Publikacija OŠ Livada
Računalništvo – rač. omrežja
Obdelava gradiv - les
Robotika v tehniki
Poskusi v kemiji
Boris Bubik
Nataša Tamše
Nataša Tamše
Đurđica Vidović
ROM
OGL
RVT
POK
B RAZŠIRJENI PROGRAM
RAZRED/PREDMET
1. r
2. r
3. r
4. r
5. r
6. r
7. r
8. r
9. r
2
2
2
0,5
0,5
0,5
0,5
NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI
Prvi tuji jezik
2
Drugi tuji jezik
Drugi tuji jezik ali
umetnost ali
računalništvo, šport,
tehnika
Individualna in skupinska
pomoč
Dopolnilni in dodatni
pouk
Interesne dejavnosti
2/1
2/1
0,5
2/1
0,5
0,5
0,5
0,5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Podaljšano bivanje,
jutranje varstvo
V razširjeni program šole spada tudi izvajanje neobveznih izbirnih predmetov. V
šolskem letu 2015/2016 bomo glede na število prijavljenih učencev in ob
upoštevanju normativov za oblikovanje skupin
izvajali naslednje izbirne
predmete:
12
Publikacija OŠ Livada
Predmet
Učitelj
1. razred
Angleščina
N1A
Predmet
Urška Drev
Učitelj
4. razred
Nemščina
Šport
POŠ Škale – 4. razred
Tehnika
N2N
NŠP
Branka Tratnik Meh
Stanislav Lešnik
NTE
Irena Gorogranc
Predmet
Učitelj
5. razred
Nemščina
N2N
Branka Tratnik Meh
DODATNI IN DOPOLNILNI POUK
Dodatni pouk (DOD) se organizira za učence, ki pri posameznih predmetih presegajo
določene standarde znanj, dopolnilni pouk (DOP) pa je namenjen učencem, ki imajo zaradi
daljše odsotnosti ali kakšnega drugega vzroka težave z osvojitvijo temeljnih učnih ciljev pri
predmetu.
V dodatni in dopolnilni pouk, ki ga organizira osnovna šola, se učenci vključujejo
prostovoljno. Po predmetniku je na razpolago za dodatni in dopolnilni pouk ena ura na
oddelek. DOD/DOP pouk se izvaja pred ali po pouku, ure izvajanja pa imajo učitelji zapisane
v urniku.
seznanitev in pridobitev mnenja staršev ter identifikacijo. Namen odkrivanja je spodbujanje
razvoja potencialne nadarjenosti pri učencu. V ta namen se za učenca izdela
individualizirani program.
13
Publikacija OŠ Livada
PODALJŠANO BIVANJE
Podaljšano bivanje je oblika vzgojno-izobraževalnega procesa, ki jo šola organizira po
pouku in je namenjena učencem od 1. do 5. razreda. Pester program se izvaja na osnovi
štirih dejavnosti, ki jih vsebuje podaljšano bivanje in izhajajo iz ciljev pouka.
Organizacija OPB:
po pouku do 13.30
kosilo, sprostitvene in interesne dejavnosti
13.30 – 14.20
samostojno učenje
14.20 – 15.10
usmerjeni prosti čas
15.10 – 16.00
neusmerjeni prosti čas
JUTRANJE VARSTVO (JV)
Jutranje varstvo je organizirano za učence 1. razreda in poteka od 6.00 do 8.00 na OŠ
Livada in na POŠ Škale. V tem času lahko dobijo učenci tudi zajtrk. Jutranje varstvo po
potrebi (na prošnjo staršev) obiskujejo tudi učenci 2. in 3. razredov.
V času jutranjega varstva se učenci pripravljajo na šolsko delo (pravljice, igre …). Zaradi
različnih vzrokov so pri jutranjem varstvu možne spremembe, o katerih bodo starši
pravočasno obveščeni.
TEKMOVANJA V ZNANJU
Tudi letos bomo vzpodbujali učence k sodelovanju na različnih tekmovanjih s posameznih
predmetnih področij.
TEKMOVANJE
Tekmovanje iz logike
Cankarjevo tekmovanje –S LJ
Vegovo tekmovanje - MAT
Preglovo tekmovanje - KEM
Tekmovanje iz fizike – Stefanovo priznanje
Tekmovanje iz zgodovine
Tekmovanje iz geografije
Tekmovanje iz angleščine
Angleška bralna značka
Tekmovanje iz nemščine
14
MENTOR (VODJA)
Đurđica Vidović
Polonca Zlodej, Jasna Novak
Špela Štrajhar
Nataša Tamše
Boris Bubik, Tatjana Kanduti
Jožefa Kumer
Petra Gorišek
Nika Verhovnik, Katja Drev
Agata Peunik
Branka Tratnik Meh
Publikacija OŠ Livada
Nemška bralna značka
Branka Tratnik Meh
Tekmovanje o sladkorni bolezni
Simona Žohar
Vesela šola
Carmen Lazar
Računanje je igra
Učiteljice razrednega pouka
Male sive celice
Petra Gorišek
Datumi tekmovanj so objavljeni na spletni strani in v načrtu dela za posamezno
tekmovanje.
V šolskem letu 2015/2016 načrtujemo sodelovanje v Gibanju mladih raziskovalcev za razvoj
Šaleške doline, udeležili pa se bomo tudi različnih natečajev iz likovnega, literarnega in
tehničnega področja.
ŠOLA V NARAVI
Šola za učence od 1. do 8. razreda organizira šolo v naravi.
V šolskem letu 2015/2016 načrtujemo naslednje šole v naravi:
RAZRED
1. r.
KRAJ
Čarobni gozd –
Logarska dolina,
Živalski vrt
VSEBINA
TERMIN
Življenje v naravi in
spoznavanje bližnje okolice
Junij 2016
2. r
Velenje in okolica
Življenje v naravi in
spoznavanje bližnje okolice
maj 2016
3. r.
Terme Ptuj
Plavanje
junij 2015
4. r.
CŠOD Planinka
Projektni teden-orientacija
3.5. - 6.5.2016
5. r.
CŠOD Škorpijon
Naravoslovje, pohodništvo
5.10. - 9.10.2015
6. r.
CŠOD Planinka
Smučanje
11.1. – 15.1.2016
7. r.
CŠOD Burja
8. r.
CŠOD Ajda
Projektni teden – Morje ali te
poznam
Naravoslovje, športne
aktivnosti
15
1.2. – 5.2.2016
5.10.– 9.10.2015
Publikacija OŠ Livada
ŠOLSKA PREHRANA
Za prehrano učencev in delavcev skrbijo zaposleni v šolski kuhinji. Na centralni
šoli so organizirani štirje obroki: dopoldanska malica in kosilo, zajtrk za učence 1.
razreda in popoldanska malica za učence, ki obiskujejo OPB. Glede na potrebe
lahko dobijo zajtrk tudi učenci 2. in 3. razreda (tisti, ki obiskujejo jutranje varstvo).
Na POŠ Škale pripravljamo zajtrk, malico in popoldansko malico. Kosilo za učence
podružnice Škale pripravlja in dostavlja Vrtec Velenje. Na POŠ Cirkovce
pripravljamo samo malico. V šolski kuhinji pripravljamo tudi obroke za dve
skupini predšolskih otrok.
Vsi učenci malicajo po drugi šolski uri, s kosilom pa pričnemo ob 11.50.
Za otrokov razvoj je zelo pomembno, da v času dopoldanskega pouka zaužije vsaj en obrok.
V letošnjem šolskem letu bomo skupaj z MIZŠ ter Ministrstvom za kmetijstvo v
mesecu novembru organizirali Tradicionalni slovenski zajtrk. Šola je vključena tudi
v projekt Shema šolskega sadja in zelenjave. Nosilec projekta sta Ministrstvo za
kmetijstvo in okolje v sodelovanju z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in
šport ter Ministrstvom za zdravje.
Starši naročijo oz. prijavijo obroke svojega otroka preko Prijave učenca na
prehrano, v mesecu septembru pa prejmejo v podpis Pogodbo o zagotavljanju
šolske prehrane in dnevov dejavnosti.
Za obroke mesečno izstavljamo račune, ki jih mora naročnik poravnati do roka, ki
je določen na položnici. Položnice vročimo učencem najkasneje do 15. dne v
mesecu za pretekli mesec. Odpoved obrokov lahko starši javijo v tajništvo šole na
telefon 03 89 84 270 ali po e-pošti na naslov: [email protected] do
8.00 zjutraj, lahko pa obroke odjavijo tudi učenci v tajništvu šole.
Šola ima na podlagi 6. člena Zakona o šolski prehrani sprejeta Pravila o šolski
prehrani. Organizator šolske prehrane je Simona Žohar.
Denarne zadeve oz. pojasnila v zvezi z obračunom lahko naročniki urejajo v
računovodstvu pri knjigovodji.
Higienski režim šolske kuhinje nadzira Zavod za zdravstveno varstvo Celje.
16
Publikacija OŠ Livada
CENE PREHRANE:
zajtrk
malica 1.– 9. razred
kosilo 1.– 5. razred
kosilo 6.– 9. razred
0,70 €
0,80 €
2,58 €
2,70 €
SUBVENCIONIRANJE ŠOLSKE PREHRANE
Od 1. septembra 2014 se za pridobitev pravice do subvencionirane šolske
prehrane uporablja spremenjen Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev v
povezavi z Zakonom o šolski prehrani, ki določa naslednje pogoje za pridobitev
subvencije za šolsko prehrano:
SUBVENCIJA MALICE ZA UČENCE
Subvencija malice pripada tistim učencem, ki se redno izobražujejo, so prijavljeni
na malico in pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v
odločbi o otroškem dodatku, ne presega 53 % neto povprečne plače v Republiki
Sloveniji. Subvencija pripada v višini cene malice.
SUBVENCIJA KOSILA ZA UČENCE
Subvencija kosila pripada učencem, ki se redno šolajo, so prijavljeni na kosilo in pri
katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem
dodatku, ne presega 18 % neto povprečne plače v Republiki Sloveniji.
Od 1. 1. 2016 bo pripadala subvencija kosila tudi učencem, pri katerih povprečni
mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, znaša do
36% povprečne neto plače v RS v naslednji višini:
-
nad 18% do 30% neto povprečne plače- subvencija pripada v višini 70%
cene kosila,
nad 30% do 36% neto povprečne plače - subvencija pripada v višini 40%
cene kosila.
17
Publikacija OŠ Livada
Vloge za uveljavljanje subvencije malice in kosila na centru za socialno delo od
1.9.2014 ni več treba oddajati, saj bodo vzgojno-izobraževalni zavodi upoštevali
uvrstitev v dohodkovni razred na osnovni podatkov o povprečnem mesečnem
dohodku na osebo, ugotovljenem v veljavni odločbi o otroškem dodatku.
Vloga za subvencijo malice in subvencijo kosila se na centru za socialno delo odda
samo v primeru, če družina učenca ne razpolaga z veljavno odločbo o otroškem
dodatku.
SKRB ZA ZDRAVJE
Za učence 1., 3., 6., in 8. razreda so organizirani sistematski pregledi, za učence 1.
in 8. razreda je organizirano tudi cepljenje.
V sodelovanju z zobno ambulanto v Zdravstvenem domu v Velenju so naši učenci
vključeni v akcijo Čisti zobje. Za učence od 6. do 9. razreda poteka želiranje zob.
Vsi učenci opravijo tudi stomatološki sistematski pregled.
STIKI MED ŠOLO IN STARŠI
RODITELJSKI SESTANKI
Na roditeljskem sestanku se bomo v tem šolskem letu srečali najmanj trikrat.
Prvi roditeljski sestanek skliče razrednik in je namenjen predstavitvi osnovnih
informacij v novem šolskem letu . Drugi skupni roditeljski sestanek bo organiziran
v mesecu oktobru ali novembru. Organizirano bo predavanje za starše.
Tretji roditeljski sestanek bodo izvedli razredniki glede na plan dela oddelčne
skupnosti oz. glede na potrebe oddelka.
18
Publikacija OŠ Livada
GOVORILNE URE
Na pogovor z učiteljem lahko pridete enkrat tedensko v dopoldanskem času.
Termin dopoldanske govorilne ure preverite na spletni strani OŠ Livada, kjer so
predstavljeni strokovni delavci šole.
Popoldanska govorilna ura je VSAK DRUGI TOREK V MESECU od 16.30 - 17.30 .
Datumi skupnih govorilnih ur:
SEPTEMBER: kot roditeljski sestanek
NOVEMBER: 10. 11. 2015
JANUAR: 12. 1. 2016
MAREC: 8. 3. 2016
MAJ: 10. 5.2016
OKTOBER: 13. 10. 2015
DECEMBER: 8. 12. 2015
FEBRUAR: 9. 2. 2016
APRIL: 12. 4. 2016
JUNIJ: /
Na POŠ Škale in POŠ Cirkovce so govorilne ure vsak prvi torek v mesecu ob 17. uri.
Starše vabimo, da se redno vključujete v življenje in delo na šoli, saj so redni
stiki eden izmed porokov za uspešno vzgojno-izobraževalno delo.
Razpored individualnih govorilnih ur je objavljen na spletni strani šole.
ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA
Šolska svetovalna služba je tisto posebno mesto v šoli, s katerega se vzpostavlja
svetovalni odnos z vsemi udeleženimi v šoli; z učenci, starši, učitelji in z vodstvom
šole. Temeljne funkcije svetovalne službe (svetovanje, posvetovanje, koordinacijo)
se opravljajo na način tega posebnega odnosa. V šoli se preko svetovalnega
odnosa vključuje svetovalna delavka v procese dogovarjanja, sodelovanja,
povezovanja in pobude.
19
Publikacija OŠ Livada
Ker je temeljni cilj šolske svetovalne službe sodelovati pri vzpostavljanju in
vzdrževanju pogojev za optimalni razvoj vsakega učenca v šoli, njeno delo temelji
na:





posebni skrbi pri sprejemu in uvajanju otrok v šolo, pri raznih prehajanjih
v času osnovnošolskega izobraževanja ter pri prehodu učencev v poklic
oziroma na naslednjo stopnjo izobraževanja,
upoštevanju splošnih značilnosti razvoja in učenja osnovnošolskih otrok
ter ugotavljanju in upoštevanju posebnosti v njihovem telesnem,
osebnem (spoznavnem in čustvenem) in socialnem razvoju,
ugotavljanju in upoštevanju značilnosti ožjega in širšega socialnega
okolja, iz katerega prihajajo učenci,
upoštevanju splošnih značilnosti šole kot ustanove in njenih posebnosti
(velikost, program, kadrovski in materialni pogoji),
ugotavljanju značilnosti in možnosti vsakdanjega življenja in dela v šoli
oziroma vzgojno-izobraževalnega dela z učenci (v oddelčni skupnosti in
drugih učnih skupinah, interesnih dejavnostih ipd., pri pouku in zunaj
pouka itn.). (povzeto po Programske smernice Svetovalna služba v OŠ)
Opisano svetovalno delo opravlja pedagoginja Dragica Kralj.
Pri izvajanju izobraževalnega programa s prilagojenim izvajanjem in dodatno
strokovno pomočjo sodelujejo zunanje sodelavke: specialna pedagoginja Katarina
Šotl, socialna pedagoginja Milena Kaiser,
logopedinja Metoda Zaveršnik
Štemberger in surdopedagoginja Nadja Šturbej.
ŠOLSKA KNJIŽNICA
Šolska knjižnica je namenjena učencem in vsem zaposlenim na OŠ Livada.
Obiskovalcem je na voljo preko 22000 knjig, 580 letnikov različnih strokovnih revij
in časnikov ter 300 kaset in plošč. Knjižnica letno pridobi nad 500 knjig, 50
kompletov revij in časnikov ter nekaj kaset in plošč. Delovni čas knjižnice je
objavljen na spletni strani šole.
V šolski knjižnici je zaposlena Ksenija Kregar.
20
Publikacija OŠ Livada
UČBENIŠKI SKLAD
Na naši šoli imamo učbeniški sklad. Učbenike si učenci od 1. do 9. razreda lahko
izposodijo iz učbeniškega sklada. Izposodijo si lahko samo celoten učbeniški
komplet, ne pa posameznih učbenikov.
Naročilnico za izposojo učbenikov iz učbeniškega sklada in seznam učbenikov, ki
jih učenci uporabljajo v posameznem razredu, prejmejo učenci konec maja ali v
začetku junija. Izbor posameznih učbenikov pripravijo učitelji, ki poučujejo
posamezne predmete. Aktivi posameznih razredov se odločijo, katere učbenike in
DZ bodo uporabljali pri pouku.
Učenci prejmejo učbenike v prvih dneh pouka. Vrnejo jih zadnji teden pouka.
Učbeniški sklad je v celoti računalniško voden (izposoja, vračanje). Vpis novih
učbenikov poteka konec meseca avgusta. Odpis učbenikov pa konec koledarskega
leta. Skrbnik učbeniškega sklada je knjižničarka Ksenija Kregar.
21
Publikacija OŠ Livada
INTERESNE DEJAVNOSTI
Interesna dejavnost
Mentor
Razred
Angleške urice
Lucija Andric
Angleške urice - Škale
Katja Drev
1., 3.
Bralna pohvala
1. - 5.
Bralna značka TJA
Učitelji 1. - 5. r
Jasna Novak, Nika Verhovnik, Polonca
Zlodej
Katja Drev, Nika Verhovnik, Agata
Peunik
Cankarjevo tekmovanje
Jasna Novak ,Polonca Zlodej
1. - 9.
Čarovniška Kuhinja
Leonida Uranko, Natalija Štimulak
Fotografski krožek
Vid Sevčnikar
6. - 9.
Knjižni molj
Knjižničarski krožek_Škale
in BP
Ksenija Kregar
1. - 9.
Magda Berlot
1. - 4.
Kolesarski krožek
Vid Sevčnikar
5.
Likovno ustvarjanje
Cilka Valenčak
1.
Likovne ustvarjalnice
Carmen Lazar
Logika
Đurđica Vidović
Male sive celice
Petra Gorišek
Mladinski pevski zbor
Mihaela Podjavoršek (Marina Hrovat)
Naša mala knjižnica_3
Metka Lapanja
3.
Naša mala knjižnica_4
Tatjana Komar
4.
Otroški pevski zbor - 1
Natalija Štimulak
1. - 2.
Otroški pevski zbor - 2
Otroški pevski zbor Cirkovce
Ksenija Lešnik
3. - 5.
Irena Rednjak
1. - 3.
1. - 4.
Otroški pevski zbor - Škale
Eva Kumer
Bralna pohvala
22
3.
6. - 9.
1. - 9.
4.
3.
1. - 9.
7.
6. - 9.
Publikacija OŠ Livada
Interesna dejavnost
Mentor
Razred
Planinski krožek
Milan Fajfar
2. - 5.
Pravljični krožek
Dragica Verbič, Urška Drev
1.
Pravljični krožek
Ljudmila Ločičnik
2.
Pravljični krožek - Cirkovce Irena Rednjak
1. - 2.
Pravljični krožek - Škale
Magda Berlot
1. - 2.
Računalniški krožek
Šolska skupnost, otroški
parlament
Polonca Zlodej
3. - 5.
Nataša Kotnik
1. - 9.
Šahovski krožek
Športne aktivnosti deklice
Maksimiljan Fajfar
Natalija Szabo
1. - 9.
Športne aktivnosti - fantje
Stanislav Lešnik
1. - 9.
Taborniki
Simona Onuk
1. - 9.
Taborniki_Škale
Tekmovanje iz sladkorne
bolezni
Tekmovanje iz znanja
fizike
Tekmovanje iz znanja
geografije
Tekmovanje iz znanja
kemije
Tekmovanje iz znanja
zgodovine
Eva Kumer
1. - 4.
Simona Žohar
8. - 9.
Boris Bubik, Tatjana Zafošnik Kanduti
8. - 9.
Petra Gorišek
6. - 9.
Nataša Tamše
8. - 9.
Jožica Kumer
6. - 9.
Tuji jeziki - tekmovanja
Katja Drev, Nika Verhovnik,
8. - 9.
Vegovo tekmovanje
Špela Štrajhar
6. - 9.
Vesela šola
Carmen Lazar
1. - 9.
23
5.
Publikacija OŠ Livada
ŠOLSKI SKLAD OŠ LIVADA
Šolski sklad OŠ Livada je na podlagi 135. člena Zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja začel delovati v šolskem letu 2009/2010.
Upravni odbor sklada sestavljajo:
- štirje predstavniki staršev, ki jih predlaga svet staršev
- trije predstavniki delavcev šole, ki jih predlaga svet zavoda šole
Dejavnost sklada je pridobivanje sredstev iz sponzorstev, donacij, prispevkov
staršev, občanov, zapuščin in iz drugih virov. Namen sklada je pomoč socialno
šibkim učencem in financiranje dejavnosti in potreb posameznega učenca ali
razreda, ki niso sestavina izobraževalnega programa oziroma se ne financirajo iz
javnih sredstev, nakup nadstandardne opreme, zviševanje standarda pouka in
podobno.
V ta namen vas pozivamo in prosimo, da nam pomagate po svojih zmožnostih.
Dobrodošla bo vsaka pomoč: finančna, materialna ali storitvena.
Predsednica šolskega sklada je Polonca Zlodej.
Pravilniki so na spletni strani šole.
Vzgojni načrt
Hišni red
Pravilnik o šolskem redu
Varnostni načrt
Podatke uredila Tatjana Zafošnik Kanduti, ravnateljica
Velenje, september 2015
24