PRAVICE IN OBVEZNOSTI SINDIKALNEGA ZAUPNIKA

Comments

Transcription

PRAVICE IN OBVEZNOSTI SINDIKALNEGA ZAUPNIKA
PRAVICE IN OBVEZNOSTI
SINDIKALNEGA ZAUPNIKA
Pravne podlage
1. Zakon o delovnih razmerjih (ZDR)
2. Kolektivna pogodba za negospodarske
dejavnosti v RS (KPND)
3. Kolektivna pogodba za kulturne dejavnosti v
RS (KPK)
4. Spremembe in dopolnitve KPK (103.a čl).
5. Statut SVIZ
Zakon o delovnih razmerjih
DELOVANJE IN VARSTVO SINDIKALNIH
ZAUPNIKOV (203. – 207. čl.)
Obveznosti delodajalca do sindikata
(203., 207. čl.)
• zagotoviti pogoje za hitro in učinkovito
opravljanje sindikalnih dejavnosti
• omogočiti sindikatu dostop do podatkov, ki so
potrebni pri opravljanju sindikalne dejavnosti
(tako osebne podatke delavcev kot poslovne podatke DD – pazi na
varstvo osebnih podatkov in varovanje poslovne skrivnosti!)
• zagotoviti tehnično izvedbo obračuna in
plačevanja sindikalne članarine za delavca (207.
čl.)
Obveznosti delodajalca do sindikata
(203. čl.)
• Konkretizacija pravic sindikata in obveznosti DD iz 203. člena ZDR-1
je urejena v KP (npr.:sodelovanje sindikata v postopkih odločanja o
pravicah, obveznostih in odgovornostih delavcev iz delovnega razmerja,
obveščanje o gradivih za seje organov DD, dostop zunanjih predstavnikov
do DD, svoboda sindikalnega obveščanja in širjenja sindikalnega tiska,
obračunavanje in odvajanje sindikalnih članarin, materialni pogoji za delo
sindikata – plačilo ur za sindikalno delo, št. SZ na ravni podjetja…)
• Osebni podatki delavcev (višina izplačila plače, evidence o prisotnosti na
delu, ter drugi osebni podatki, ki se zbirajo v kadrovskih evidencah DD), se
lahko zbirajo, obdelujejo, uporabljajo in dostavljajo tretjim (tudi sindikatom)
samo, če je to določeno z zakonom ali če je to potrebno zaradi
uresničevanja pravic in obveznosti iz delovnega razmerja ali v zvezi z
delovnim razmerjem, za vpogled sindikata v osebne podatke delavca pa
je potrebno predhodno delavčevo soglasje.
Položaj sindikalnih zaupnikov (205. čl.)
• Svobodna izbira sindikalnih predstavnikov
• Sindikat mora obvestiti delodajalca o
izvolitvi SZ
• Pravica SZ, da zagotavlja in varuje pravice
in interese članov sindikata
• Izvajanje sindikalne dejavnosti v času in na
način, ki ne zmanjšuje učinkovitosti poslovanja
delodajalca.
Varstvo sindikalnih zaupnikov
(206., 207. čl.)
• SZ uživa posebno varstvo pred odpovedjo
v skladu s 112. čl. ZDR (določiti število SZ).
• SZ zaradi sindikalne dejavnosti ni mogoče
znižati plače, proti njemu začeti disc. ali
odšk. post. ali ga kako drugače postaviti v
manj ugoden ali podrejen položaj.
• V primeru spremembe delodajalca SZ ohrani
svoj status (v skladu s KP).
112. člen ZDR
= prepoved odpovedi pogodbe o zaposlitvi
SZ brez soglasja sindikata, če ravna v skladu
z zakonom, KP in PZ, razen:
• odpoved iz poslovnega razloga, a SZ odkloni
ponujeno ustrezno zaposlitev
• odpoved v postopku prenehanja delodajalca
Koliko časa?
Ves čas opravljanja funkcije in še 1
leto po prenehanju – pazi 20. čl.
KPND in 9. člen KPK = 2 leti
113. člen ZDR
= zadržanje učinkovanja odpovedi
Če sindikat poda negativno mnenje v zvezi z redno odpovedjo iz razloga
nesposobnosti ali iz krivdnega razloga ali z izredno odpovedjo pogodbe o
zaposlitvi in predstavnik delavcev pri delodajalcu zahteva zadržanje
učinkovanja prenehanja pogodbe o zaposlitvi zaradi odpovedi, prenehanje
pogodbe o zaposlitvi ne učinkuje 30 dni od vročitve odpovedi oziroma do
poteka roka za mediacijo ali arbitražo oziroma sodno varstvo.
Naloge in pristojnosti sindikata po ZDR
- 10. čl.: pristojnosti sindikata v zvezi s splošnimi akti DD;
- 76. čl.: obveščanje in posvetovanje s sindikati pri DD pri
spremembah DD;
- 86. čl.: vloga sindikata pri odpovedi;
- 99. čl.: vloga sindikata pri kolektivnem odpuščanju;
- 104., 105. čl.: vloga sindikata pri stečaju, likvidaciji in prisilni
poravnavi;
- 148. čl.: razporejanje delovnega časa;
- 153. čl.: nočno delo;
- 179. čl.: disciplinska odgovornost
Pisno obveščanje sindikata (204. čl.)
Kot pisno obveščanje sindikata v primerih, ki jih določa ta zakon, se šteje tudi
obveščanje sindikata po elektronski poti – z uporabo informacijske
tehnologije v skladu z ureditvijo v kolektivni pogodbi ali dogovorom med
delodajalcem in sindikatom.
KP za negospodarske dejavnosti v RS
• razmerje delavec – delodajalec (12., 13. čl.)
• pogoji za delovanje sindikata (15. – 20. čl.)
Obveščanje delavcev (12. čl.)
• O vseh zadevah, ki vplivajo na socialnoekonomski položaj in pravice ter
obveznosti delavcev iz dela in delovnega
razmerja (sprememba dejavnosti / programov, organiziranosti,
organizacije dela, delovnih postopkov, letni program dela in poslovanje,
sprememba predpisov, kadrovske spremembe, letna razporeditev
/občasna razporeditev DČ…).
• Pred sprejemom odločitve s strani organa
upravljanja ali direktorja zavoda
Pridobivanje predh. mnenja s strani delavcev (13. čl.)
• Kadar org. upravljanja oz. direktor odloča o
pravicah in obveznostih delavcev iz dela
(politika zaposlovanja, odpuščanje delavcev, začetek/konec DČ, odmori,
tedenska razporeditev DČ, način izplačila osebnih dohodkov…)
• Obrazložitev v primeru neupoštevanja mnenja
• Razgovor na zahtevo sindikata v roku 8 dni
Pogoji za delovanje sindikata (15. – 20. čl.)
• S kolektivno pogodbo se ne posega v
delovanje sindikata v zavodu
(dajanje pobud, predlogov, stališč in zahtev pristojnim organom)
.
• Delovanja sindikatov ni mogoče omejiti z
odločitvami organov v zavodu.
Pravica do pridobivanja podatkov
(16. čl.)
• Zagotavljanje podatkov, o katerih odločajo
organi upravljanja in so v zvezi s socialnoekonomskim in delovnim položajem, ter
pravicami, obveznostmi in odgovornostmi
delavcev iz dela in delovnega razmerja v
javnem zavodu.
• KDO ZAGOTOVI PODATKE: direktor,
pooblaščeni delavci, strokovne službe.
Pravica do sodelovanja v postopkih
(17. čl.)
• Sodelovanje v vseh postopkih odločanja o
pravicah, obveznostih in odgovornostih
delavcev iz delovnega razmerja.
• Vročanje vabil z gradivi za seje vseh organov
zavoda in omogočanje sodelovanja na teh
sejah, še posebej, ko odločajo o reševanju
individualnih sporov.
Nemoteno delo sindikata (18. – 20. čl.)
• Kaj mora biti zagotovljeno za nemoteno delo sindikata?
- plačilo SZ (1 plačana ura za vsakega delavca, ne manj
kot 50 ur letno)
- prost dostop zunanjih sindikalnih predstavnikov v zavod
(obvestilo)
- svoboda sind. obveščanja in razpečevanja sind. tiska
- strokovna pomoč za delo sindikatov
- tehnična izvedba obračuna in plačevanja članarine.
• Pogodba o zagotavljanju pogojev za sindikalno delo (vzorec
na spletni strani SVIZ)
• Pravica do organiziranja in vodenja stavke
• Varstvo sindikalnega zaupnika: še 2 leti po prenehanju
funkcije (primerjaj s 113. čl. ZDR in 9. čl. KPK)
Kolektivna pogodba za kulturne dejavnosti
(3. – 9., 103. – 103.a čl.)
Sindikat daje pobude, predloge, zavzema
stališča, postavlja zahteve delodajalcu v
skladu s svojo vlogo in nalogami (prepoved
omejitve delovanja sindikatov z odločitvami
organov zavoda).
Obveznosti delodajalca
• Zagotoviti podatke v zvezi s socialnoekonomskim in
delovnim položajem ter pravicami in obveznostmi delavca iz
dela in delovnega razmerja (4. čl.)
• Omogočiti sodelovanje v vseh postopkih odločanja o
pravicah, obveznostih in odgovornostih delavcev iz delovnega
razmerja (4. čl.)
• Vročanje gradiv za seje vseh organov zavoda in
sodelovanje na teh sejah (zlasti še v primeru odločanja o
reševanju individualnih sporov - 4.,5. čl.)
Obveznosti delodajalca
Razlaga 4. člena KPK
Besedilo tretjega odstavka 4. člena KPK (Uradni list RS, št. 45/94, 60/08,
32/09), da morajo direktor, pooblaščeni delavci in strokovne službe vročati
sindikatu gradiva za seje vseh organov javnega zavoda in omogočati
sodelovanje njegovih predstavnikov na teh sejah, pomeni, da morajo vsi
omenjeni, sindikatu obvezno posredovati vsa gradiva za seje ter
sindikalnim predstavnikom omogočati sodelovanje na sejah. Za
sodelovanje se šteje prisotnost sindikalnih predstavnikov na sejah ali
njihovo aktivno sodelovanje, ki vključuje pravico do razprave oziroma
dajanja mnenj, pripomb in pojasnil. Aktivno sodelovanje na sejah svetov
zavodov mora biti obvezno zagotovljeno v primerih iz pete in devete
alineje drugega odstavka 42. člena Zakona o uresničevanju javnega
interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo
ter 56/08 in 4/10).
Obveznosti delodajalca
• Plačilo SZ (6. čl.)
• Prost dostop zunanjih sindikalnih predstavnikov (6. čl.)
• Svoboda obveščanja in razpečevanja sindikalnega tiska (6.
čl.)
• Strokovna pomoč in drugi pogoji za delo sindikata v zavodu
(6. čl.)
• Tehnična izvedba obračuna in plačevanje članarine (6. čl.)
• Pogodba o sindikalnem delovanju
Spremembe in dopolnitve KPK (103.a č)
Nadomestilo SZ za čas neprofesionalnega
opravljanja funkcije (bruto):
•
•
•
•
do vključno 5 zaposlenih – 75 EUR
nad 5 do vključno 30 zaposlenih – 120 EUR
nad 30 do vključno 70 zaposlenih – 155 EUR
več kot 70 zaposlenih – 195 EUR
• v zavodu do vključno 70 zaposlenih – pravico do nadomestila en SZ
• nad 70 do vključno 130 zaposlenih (OE) – dva SZ (predsednik sindikata
zavoda – 195 EUR, SZ – max. 100 EUR)
• nad 130 zaposlenih (OE) – predsednik sindikata zavoda (195 EUR) in
toliko SZ, kolikor je enot s po več kot 20 zaposlenimi (max. 100 EUR)
Spremembe in dopolnitve KPK (103.a č)
• SZ ima pravico do nadomestila tudi, če z vodstvom
zavoda še ni podpisana pogodba o pogojih za delo
sindikata.
• Nominalni zneski, navedeni v tem dogovoru, se
usklajujejo z rastjo plač v javnem sektorju.
Spremembe in dopolnitve KPK (103.a č)
Razlaga 103.a člena KPK
V zavodih, kjer je zaposlenih 70 ali manj oseb, delodajalci zagotavljajo
nadomestila za čas neprofesionalnega opravljanja funkcije samo za enega
sindikalnega zaupnika, ne glede na to, da v zavodu obstajata dva
reprezentativna sindikata ali več.
V primeru, da je v reprezentativni sindikat vključen le en zaposlen, ta ne more
prejemati nadomestila kot sindikalni zaupnik, saj 208. člen Zakona o delovnih
razmerjih (Uradni list RS, št. 42/02 in 103/07) v prvem odstavku določa, da
lahko sindikalnega zaupnika imenuje ali izvoli le sindikat, ki ima člane,
zaposlene pri določenem delodajalcu, kar pomeni, da morajo biti pri
delodajalcu zaposleni najmanj trije člani sindikata.
Statut SVIZ (10. – 12. čl.)
Sindikalni zaupnik (11. člen)
= organ SVIZ
• 4 letni mandat (na podlagi sklepa GO o razpisu volitev;
postopek nadomestnih volitev; postopek razrešitve – glej tudi Pravilnik o
volitvah)
• postopek volitev - 28., 29. člen statuta
Naloge sindikalnega zaupnika (11. čl.)
• zastopa, predstavlja in ščiti interese
članstva (pri direktorju oziroma ravnatelju, na svetu zavoda, na
območnem odboru, pred javnostjo),
• sklicuje sestanke zbora sindikata v zavodu
(najmanj dvakrat na leto),
• sodeluje v postopkih uveljavljanja pravic,
obveznosti, odgovornosti delavcev iz delovnih
razmerij (mnenje),
• zastopa delavca pred organi v zavodu
(pooblastilo!, pred direktorjem, ravnateljem, pred svetom),
Naloge sindikalnega zaupnika (11. čl.)
• sodeluje v delu organov zavoda (interesi članov),
• spremlja uresničevanje zakonodaje v
zavodu,
• organizira aktivnosti v zvezi s stavko,
• sodeluje z drugimi organi SVIZ,
• vodi evidenco članstva in plačevanja
članarine ter sproti sporoča spremembe
tajništvu sindikata,
• se izobražuje,
Naloge sindikalnega zaupnika (11. čl.)
• skrbi za finance (s članarino skrbno gospodari, s pomočjo IO in
pod nadzorom Nadzornega odbora sindikata zavoda),
• ureja poslovanje z državo (upravno enoto, banko,
davčno upravo),
• sodeluje v organih sindikata območja,
pokrajine in države (član območnega odbora po funkciji,
izvoljen v Nadzorni odbor GO, izvoljen v Statutarno komisijo GO,
imenovan v komisije GO-ja in sindikalnih konferenc, delegat na kongresu).
Položaj sindikalnega zaupnika (11. čl.)
• Organi zavoda varujejo delovno in
osebnostno nedotakljivost SZ v skladu z
zakonom in kolektivnimi pogodbami.
• Za SZ ne more biti izvoljen član, ki je na
vodilnem ali vodstvenem delovnem mestu
(direktor, pomočnik/namestnik direktorja,
ravnatelj, pomočnik ravnatelja, vodja).
Statut SVIZ (10. – 12. čl.)
Sindikat zavoda (12. čl.)
• ustanovi najmanj 5 članov (izjema 3 člani v JZ s
področja kulture)
• zbor izvoli SZ = predsednik sindikata zavoda
• najmanj tričlanski IO, ki ga vodi SZ
• notranja organiziranost in način delovanja
sindikata urejena s pravili sindikata zavoda
(vzorec na spletni strani SVIZ)
= pravna oseba
Sindikat zavoda (12. čl.)
• obravnava predloge aktov, ki se sprejemajo na ravni
zavoda, in daje mnenja,
• z glasovanjem odloča o stavki in drugih oblikah
protesta,
• obravnava in sklepa o pobudah in predlogih članov
sindikata zavoda in organov SVIZ,
• uveljavlja pravico do skupnega posvetovanja po
kolektivni pogodbi dejavnosti,
• spremlja in nadzoruje izvajanje zakonov in kolektivnih
pogodb,
• lahko obravnava pritožbe o uveljavljanju pravic članov
iz delovnega razmerja,
Sindikat zavoda (12. čl.)
• sprejema poročila sindikalnega zaupnika, nadzornega
odbora in izvršilnega odbora ter sprejema smernice za
njihovo delo,
• lahko predlaga kandidate za predstavnike delavcev v
svetu zavodov,
• predlaga kandidate za člane organov na ravni območja
in države,
• predlaga ukrepe za varno delo in humanizacijo
delovnega okolja,
• organizira kulturne, športne in druge dejavnosti, ki so v
interesu članstva,
• odloča o pravicah in dolžnostih članov SVIZ.
Nadzorni odbor SVIZ (25. čl.)
• ima predsednika, dva člana in dva namestnika
(na konstitutivni seji izvoli predsednika in imenuje tajnika ter sprejme
poslovnik o svojem delu).
• članstvo v nadzornem odboru ni združljivo s
članstvom v drugih organih sindikata,
razen s funkcijo SZ v zavodu.
• člani nadzornega odbora praviloma ne morejo
biti v vodstvih političnih strank in vodilni
delavci v zavodih (direktor, pomočnik oziroma namestnik
direktorja, ravnatelj, pomočnik ravnatelja, vodja).
Nadzorni odbor SVIZ (25. čl.)
• nadzoruje finančno-materialno poslovanje
sindikata in njegovih organov na vseh ravneh
organiziranosti,
• nadzoruje uresničevanje dogovorjenega programa,
• o svojih ugotovitvah poroča skupščini,
• o svojih ugotovitvah poroča glavnemu odboru najmanj
enkrat na leto pri obravnavi finančnega poročila za
preteklo koledarsko leto,
• ob ugotovitvi nepravilnosti zahteva sklic glavnega ali
območnega odbora,
• predlaga glavnemu odboru sklic kongresa,
Nadzorni odbor SVIZ (25. čl.)
• ima pravico vpogleda v vse pravne dokumente
sindikata in njegovih organov na vseh ravneh
organiziranosti, ki se vežejo na uresničevanje nalog
nadzornega odbora,
• smiselna uporaba za delovanje NO OO in NO SZ
(članstvo ni združljivo s članstvom v drugih organih sindikata).
Uspešno sindikalno
delo tudi v bodoče!