BOFOS Info II

Comments

Transcription

BOFOS Info II
BOFOS info
ELEKTRONSKI BILTEN SAMOSTALNOG SINDIKATA ZAPOSLENIH U BANKAMA,
OSIGURAVAJUĆIM DRUŠTVIMA I DRUGIM FINANSIJSKIM ORGANIZACIJAMA SRBIJE
DECEMBAR 2009. / IZDANJE BR 2.
SADRŽAJ
•
U fokusu – 29. Kongres OTOEPotpisana Deklaracija
•
Izborna skupština KSO
Vojvođanske banke
•
Izborna skupština Sindikalne
organizacije Metals banke
•
Izborna skupština Sindikalne
organizacije Erste banke
•
Poseta CGIL BOFOS-u i SSSS-u
•
KBC banka – Početak saradnje
•
Vesti –Savez Samostalnih
Sidikata Srbije
•
Statistika: Oktobarski prosek
zarada
•
Vesti – ekonomija
SARADNICI BROJA
•
Mara Erdelj,
predsednik RO SS BOFOS
•
Vladislav Jevtović,
predsednik POS-a SS BOFOS
•
Stanica Šarčanski,
član RO SS BOFOS
•
Svetlana Novaković,
član RO SS BOFOS
Srećnu i uspešnu Novu Godinu
želi Vam BOFOS info
U FOKUSU
29. Kongres OTOE
BOFOS-u ukazana velika čast
U organizaciji Granskog sindikata banaka Grčke, OTOE
održan je Kongres grane u periodu od 18.11. do
22.11.2009. godine.
Kongresu je prisustvovalo 650 delegata iz skoro svih
banaka Grčke i veliki broj gostiju iz mnogih zemalja
Evrope. Iz Srbije su bili prisutni jedino predstavnici
Samostalnog sindikata zaposlenih u bankama i
osiguravajućim društvima Srbije: predsednik Republičkog
odbora SS BOFOS, Mara Erdelj i predsednik Pokrajinskog
odbora SS BOFOS, Vladislav Jevtović.
Potpisana Deklaracija o punoj i bezrezervnoj
podršci
Upoznali smo ih sa činjenicom da u nekoliko grčkih
banaka (npr. EUROBANKA EFG i PIREUS banka)
zaposleni nisu sindikalno organizovani. Dogovorili smo
se o različitim oblicima međusobne saradnje kao i o
konkretnim aktivnostima u cilju sindikalnog organizovanja
zaposlenih u grčkim bankama u Srbiji i njihovog
povezivanja u SS BOFOS. Predstavnici OTOE će nam u
tom pogledu takođe pružiti punu podršku.
Učešće na Kongresu smo iskoristili i za održavanje
sastanka sa Odborom sindikata Nacionalne banke
Grčke-SYETE i tom prilikom je potpisana Deklaracija o
njihovoj punoj i bezrezervnoj podršci svim aktivnostima
koje preduzima Konferencija sindikalnih organizacija
Vojvođanske banke ad Novi Sad, članica NBG grupe, na
razvoju, unapređenju i zaštiti prava zaposlenih (u
prilogu).
Predsednik POS-a BOFOS
Vladislav Jevtović
Stavros Koukos, Mara Erdelj i Vladislav Jevtović u impresivnoj
kongresnoj sali
Takođe, Kongresu su prisustvovali i visoki predstavnici
parlamentarnih stranaka i pojedinih ministarstava Grčke.
U impresivnoj kongresnoj sali jednog od najkvalitetnijih
hotela u Atini sa ikonografijom koja verno odslikava
razvojni put ove grane, u konstruktivnoj i radnoj atmosferi
usvojena su akta organa grane i programski ciljevi koji u
uslovima revolucionarnih političkih promena, smene desno
orijentisanih partija sa vlasti i povratka levice na vlast
stvaraju izuzetno povoljnu klimu za razvoj, unapređenje i
zaštitu prava zaposlenih u grani.
Osim aktivnog učešća na samom Kongresu iskorištena je i
prilika za bilateralne razgovore sa predstavnicima sindikata
banaka Grčke. Grčke kolege smo upoznali sa osnovnim
podacima o poslovanju, vlasničkoj i upravljačkoj strukturi i
položaju zaposlenih u grčkim bankama koje posluju na
finansijskom tržištu Srbije.
2
Izborna skupština KSO Vojvođanske banke
Novo rukovodstvo
Vladislav Jevtović - predsednik
Na IV Izbornoj skupštini Konferencije izabrani su
predsednik, sekretar i članovi Nadzornog Odbora
Konferencije sindikalnih organizacija Vojvođanske banke
ad Novi Sad za mandatni period od 2009. do 2014.
godine. Izborna skupština Konferencije održana je u hotelu
Aqua Panon u Kanjiži, 11.12.2009. godine.
Na osnovu Оdluke Sekretarijata Koordinacionog odbora
Konferencije sindikalnih organizacija Vojvođanske banke
a.d. Novi Sad od 26.11.2009.g. sprovedeni su izbori za
predsednika Konferencije, sekretara Konferencije i članove
Nadzornog odbora. Izbornu komisiju činili su Mara Erdelj –
predsednik, Ildiko Vujaklija- zamenik člana i Dragana Mirić
član.
Izborna komisija je pregledala birački materijal i
ustanovila da su izbori obavljeni u skladu sa Statutom i
Izbornom odlukom SS BOFOS i Pravilima Konferencije i
da nije bilo nepravilnosti koje bi uticale na rezultat
izbora.
Izborna komisija je
utvrdila da je na
biračkom
mestu
glasalo
25
birača
(članova
Skupštine),
od ukupno 26 birača
upisanih
u
birački
spisak, odnosno spisak
članova Skupštine.
Izborna komisija je
utvrdila da su pojedini
kandidati
za
predsednika, sekretara
i članove Nadzornog
odbora dobili sledeći
broj glasova:
Zasluženo poverenje:
Predsednik Vladislav Jevtović
Izborna Komisija vredno radi
Nakon što je Izborna komisija konstatovala je da je na
sednici Koordinacionog odbora usvojena jedinstvena lista
kandidata za predsednika, sekretara i članove Nadzornog
odbora Konferencije sindikalnih organizacija Vojvođanske
banke a.d. Novi Sad, predsednik Izborne komisije je
članovima Skupštine dala uputstva o načinu glasanja i
upoznala članove Izborne komisije o njihovoj dužnosti u
skladu sa Statutom SS BOFOS i Pravilima Konferencije.
Izborna komisija je članovima Skupštine podelila glasačke
listiće u tri boje i u prisustvu prvog glasača otvorila
glasačku kutiju kako bi se dokazalo da je ista prazna.
Članovi Skupštine su izvršili glasanje i glasačke listiće
ubacili u glasačku kutiju. Nakon završenog glasanja
Izborna komisija se povukla kako bi utvrdila rezultate
glasanja.
Za predsednika Konferencije sindikalnih organizacija
Vojvođanske Banke glasalo je 25 članova, s tim što su
24 listića bila važeća, a jedan glasački listić bio je
nevažeći.
Sa 23 glasa podrške, za predsednika Konferencije
sindikalnih organizacija Vojvođanske banke većinski je
izabran Vladislav Jevtović.
Rezultati izbora
Funkcija
Organizacioni deo
Predsednik
Vladislav Jevtović
SO Centrala
Sekretar
Đuro Novaković
SO Zrenjanin
Članovi Nadzornog
odbora Konferencije
Bucu Emilija
Organizacioni deo
SO Zrenjanin
Verovski Goran
SO Vršac
Cecilija Harmat
SO Senta
3
Izborna skupština Sindikalne organizacije Metals banke
Najviše glasova Svetlani Novaković
Po želji članstva
Na izborima za organe Sindikalne organizacije „MetalsBanke“ a.d. Novi Sad održanim 02.12.2009. godine
većinom glasova izabrani su predsednik, sekretar kao i
članovi Odbora. Nakon što je Centralna izborna komisija
konstatovala da je na svim biračkim mestima od ukupno
651 člana upisanog u birački spisak glasao 581 član
sindikata odnosno 89,25 odsto usledilo je prebrojavanje
glasova.
Ovaj reizbor bio je potvrda da je Svetlana Novaković u
prethodnom mandatu uspešno vodila Sindikalnu
organizaciju, kao i izraz želje članstva da ona sa takvim
radom i nastavi.
Za sekretara Sindikalne organizacije izabran Duško
Miljanić sa 564 glasa.
Za članove Odbora Sindikalne organizacije izabrani su:
Rezultati izbora
Predsednik - Svetlana Novaković
Član Odbora Sindikalne
organizacije
Svetlani Novaković ukazano puno poverenje
Centralna izborna komisija je konstatovala da je sa 566
glasova za predsenika Sindikalne organizacije izabrana
Svetlana Novaković.
Broj glasova/ procenat
ukupnog broja birača
Petrović Sanja
499 glasova/85,89 %
Pinter Tibor
507 glasova/87,26%
Stanojević Tanja
499 glasova/85,89 %
Tesla Jasna
513 glasova/88,30 %
Cvjetićanin Nikola
502 glasova/86,40 %
Šarčević Slađana
495 glasova/85,20 %
Medojević Snežana
515 glasova/88,64 %
Mošić Olga
509 glasova/87,61%
Matijević Srećko
359 glasova/61,79 %
Rezultati izbora
Članovi Nadzornog odbora Sindikalne organizacije
Član Nadzornog odbora
Broj glasova/ procenat
ukupnog broja birača
Katona Aniko
536 glasova/92,25 %
Krsmanović Mirjana
Spasić Vladimir
507 glasova/87,26%
543 glasova/93,46 %
Kolege čestitale Svetlani pobedu
4
Izborna skupština Sindikalne organizacije Erste banke
Poverenje Stanici Šarčanski
Podmlađeni Odbori
Na nedavno završenim izborima za nosioce funkcija i
članove organa u Sindikalnoj organizaciji Erste Bank a.d.
Novi Sad koji su održani 17.12.2009. godine, uz poštovanje
demokratskog principa glasanja i dobro obavljene pripreme
u svim organizacionim delovima, učestvovalo je 93% od
ukupnog broja članova.
Za predsednika Sindikalne organizacije, većinom glasova,
ponovo je izabrana Stanica Šarčanski, a za članove Odbora
Sindikalne organizacije po organizacionim delovima
izabrani su sledeći kandidati:
Rezultati izbora pokazuju da su, i pored činjenice da je
Odbor Sindikalne organizacije u prethodnom mandatnom
periodu radio veoma uspešno, uz veliku podršku članstva i
dobru saradnju sa poslodavcem, članovi SOSS svojim
kandidovanjem za izbore i glasanjem odlučili da promene
strukturu Odbora. U novoizabranom Odboru povećan je
broj mladih sa približno jednakim brojem članova oba pola.
Rezultati izbora
Predsednik – Stanica Šarčanski
Član Odbora Sindikalne
oganizacije
Organizacioni deo
Dejan Rončević
MCM
Gradimir Novaković
Procesing
Biljana Stefanović
Mikrosi – Retail sales
Bosiljka Kljajić
Beograd-retail
Dejan Krmar
Beograd-retail
Zoran Ivaniš
Milanka Okuka
Imovina
Računovodstvo/kontroling
Snežana Bošnjak
Retail-Vojvodina
Jasmina Jakovljev
Retail-Vojvodina
Vladimir Krgović
Retail-Vojvodina
Dragan Vidaković
Vršac-retail
Jelica Miškov
Bačka Palanka -retail
Smiljana Panić
Treasury -
Petar Mutić
Srbija-retail
Dragan Vasić
IT
Slavica Lorencin
SLUŽBE
Vukica Milošević
Stara Pazova-retail
Tihomir Jovičić
Corporate
Takođe, većinom glasova, izabrani su i članovi Nadzornog
odbora Sindikalne organizacije.
Rezultati izbora
Članovi Nadzornog odbora Sindikalne organizacije
Dragoslav Rackov
Zora Jakovljev
Marija Jovičić
Stanica Šarčanski – potvrda dobrog rada
Reč je o pozitivnoj promeni, koju su svi sa radošću
prihvatili, budući da je ona posledica popularnosti i
valjanog rada Sindikalne organizacije Erste banke, ali i
izraz želje mladih članova da realizuju dobre ideje koje
imaju.
Delovanje članova novog Odbora očekuje se u narednom
periodu, ali potrebno je posvetiti pažnju kako započetim
aktivnostma, tako i događajima koji će uskoro uslediti.
Naime, potpisan je novi aneks Kolektivnog ugovora kojim
je utvrđena nova referentna dinarska protivvrednost evra
koja se koristi za obračun i isplatu zarada i ostalih primanja
zaposlenih od najmanje 81 RSD do najviše 96,5 RSD
(umesto dosadašnje, najviše od 95 RSD).
Nakon detaljnog dogovaranja predstavnika sindikata i
poslodavca s ciljem poboljšanja rada i bržeg donošenja
odluka, uskoro treba očekivati usvajanje novih Pravila
Fonda solidarnosti „Marina Ćurčić“ i proširenje njegovog
sastava predstavnicima iz Beograda i iz centralne Srbije.
I na kraju, ono što svakome od nas izmami osmeh na licu
– zahvaljujući sredstvima koje je izdvojio poslodavac uz
organizaciju članova sindikata- u toku je tradicionalna
dodela novogodišnjih paketića za svu decu zaposlenih
Erste banke.
5
Poseta CGIL BOFOS-u i SSSS-u
Kolektivni ugovori - na popravku
Delegacija Generalne Konfederacije Rada Italije (CGIL)
posetila je 25. novembra Savez Samostalnih Sindikata
Srbije i BOFOS. Presdstavnici CGIL-a Roberto Treu,
koordinator u Međunarodnom odeljenju CGIL i Mario
Ongaro iz italijanskog granskog sindikata banaka –
FISAC, na zajedničkom sastanku kojem su prisustvovali
Mara Erdelj, predsednik SS BOFOS, i Svetlana
Novaković, član Republičkog odbora SS BOFOS
razmenili su iskustva vezana za rad sindikata u obe
zemlje. Saradnja ova dva sinikata (SS BOFOS i CGIL)
počela je nakon što je italijanska Fondiaria Sai kupila
domaći DDOR i dalje se odvijala uz obostrano
uvažavanje i podršku.
- Od 2005. godine nemamo granski kolektivni ugovor, jer
je tada usvojeni Zakon o radu ukinuo njegovo dejstvo.
Već nekoliko godina funkcionišemo bez granskog
kolektivnog ugovora, a uz to ne postoji reprezentativno
udruženje poslodavaca, rekla je Mara Erdelj, upoznajući
goste s najvećim problemom s kojim se suočava sindikat
na čijem je čelu.
Konstruktivan dijalog - najbolja osnova za saradnju dva
sindikata
Roberto Treu naglasio je da se sindikati u Italji, prvi put u
novijoj istoriji, suočavaju sa ključnim problemima koji se
tiču loših pravila kolektivnog pregovaranja koja je
tamošnja vlada nametnula. Reč je o fiksiranim pravilima
pregovaranja koja regulišu akciju sindikata i
poslodavaca.
- U Italiji postoji nacionalni Institut koji propisuje indeks
rasta plata koji je vezan za stopu inflacije. Trenutno je
takva situacija da ne postoji mogućnost da se granskim
kolektivnim ugovorom ide preko tog, takozvanog
inflatornog limita koji je Institut utvrdio. Ovo je prvo loše
pravilo, naveo je Treu.
Vlast ne želi jake sindikate
Roberto je potom objasnio i drugo loše pravilo, koje se
tiče propisa da na nivou preduzeća mogu da se
zaključuju kolektivni ugovori koji garantuju manje prava
nego granski.
- Obe ove nepovoljnosti su rezultat lošeg dogovora
italijanske vlade i dva nereprezentativna sindikata koje
vlast podržava. Suština ovog lošeg dogovora bila je da
se da veća vrednost pojedinačnim ugovorima kod
poslodavca i umanji vrednost granskog, rekao je Treu.
Predstavnike SS BOFOS interesovalo je zašto se
italijanska vlada upliće u kolektivne ugovore ukoliko u
nekom sektoru nije poslodavac i zašto joj je u interesu
da kolektivni ugovori budu restriktivni. Italijanske kolege
objasnile su da vlada želi da kontroliše sindikate i
celokupnu potrošačku politiku, kao i da želi da izoluje
CGIL zato što su jedina opozicija, pa su se čak i izjasnili
da ne žele da CGIL bude prisutan tokom potpisivanja
granskih kolektivnih ugovora.
Zajedno smo jači
- Zbog tako loših odnosa vlade i CGIL-a u jednom smo
dobitnik. Naime, budući da smo jedina opozicija, radnici
nas više i cene i uspeli smo da povećamo broj članova
u svim granama. Italijanski sagovornici objasnili su da
je Vlada čak formirala određena bipartitna tela
sastavljena od sindikata i poslodavaca, pa su se time
dva nereprezentativna sindikata (koja su ušla u ta tela)
svela na agenciju za zapošljavanje.
- Time su promenili svoju prirodu, postali su bliskiji s
poslodavcima nego s članstvom. Postoji čak i jedan
model kojeg se pridržavaju oni koji tek žele da se
zaposle, a to je: ako hoćeš posao, upiši se u sindikat.
6
Poseta CGIL BOFOS-u i SSSS-u
KBC banka - početak saradnje
Dragocena podrška
BOFOS i u KBC banci
Mara Erdelj upoznala je goste s nekoliko bitnih
problema koji karakterišu ambijent u kojem funkcioniše
BOFOS.
U skladu sa Zakonom o radu, socijalni dijalog se vodi
na dva nivoa - na nivou grane i na nivou kompanije.
Zakon propisuje da i sindikati i poslodavci moraju
dokazati svoju reprezentativnost. U Srbiji, u sektoru
finansija, zaposleno je oko 32.000 radnika, a BOFOS
sa 7.011 članova apsolutno ispunjava uslove za
reprezentativnost. Nažalost, na strani poslodavaca
nemamo reprezentativnog udruženja. Zakon iz 2005.
godine je propisao uslove ponovnog udruživanja, tako
da Udruženje banaka Srbije i Udruženje osiguravača
Srbije, koji su do donošenja novog zakona bili
reprezentativni, to više nisu. SSSS i BOFOS više puta
su pokušali da privole poslodavce iz banaka i
osiguranja da se ponovo udruže, ali sem nekoliko
manjih banaka, niko nije hteo to da učini.
Sastanak predstavnika Samostalnog sindikata zaposlenih
u bankama, osiguravajućim društvima i drugim finansijskim
organizacijama Srbije sa najužim rukovodstvom KBC
banke koji je održan 03.12.2009. godine predstavlja prvi
korak ka osnivanju sindikalne organizacije u ovoj banci.
Sastanku su prisustvovali Avram Milenković, predsednik
Izvršnog odbora KBC banke, Vladan Petrović, direktor
ljudskih resursa KBC banke, Mara Erdelj, predsednik SS
BOFOS, Pera Božić, potpredsednik SS BOFOS i Biljana
Verigić, iz Srpske banke.
I rukovodstvo podržava sindikat
Pred sindikatima su novi izazovi
Generalno, u Srbiji mnogi strahuju da se učlane u
sindikat, a u nekim firmama čak moraju da potpisuju i
blanko otkaz, prilikom potpisivanja ugovora o radu, što je
nezakonito. U kompanijama u kojima zaposleni strahuju
od otkaza koji im sleduju ukoliko bi se sindikalno
organizovali, imamo svoje tajne članove, kojima
možemo da damo isključivo pravnu zaštitu i ništa više.
Ulažemo mnogo napora u to da nađemo grupu ljudi koji
hoće da se javno deklarišu kao članovi. Zato nam je i
neophodna podrška evropskih sindikata kako bi
zaplašene zaposlene ohrabrili. Nakon sastanka
predstavnici CGIL obećali su svojim srpskim kolegama
podršku u nastojanju SS BOFOS-a da osnuje sindikalne
organizacije u bankama koje su u italijanskom
vlasništvu, a posluju u našoj zemlji.
Predstavnici BOFOS-a upoznali su rukovodstvo KBC
banke sa aktivnostima i ciljevima delovanja SS BOFOS,
kao i sa činjenicom da se određeni broj zaposlenih iz KBC
banke već učlanio u SS BOFOS i da postoji inicijativa za
osnivanje sindikalne organizacije u koju se mogu učlaniti i
ostali zaposleni iz banke.
Dogovoreno je da rukovodstvo banke neće preduzimati
bilo kakve aktivnosti ili mere kojima bi se sprečavalo ili
ometalo učlanjavanje zaposlenih u sindikat. Naprotiv,
banka je spremna da obezbedi sve uslove za osnivanje i
funkcionisanje sindikalne organizacije i njenih organa, a u
skladu
sa
Zakonom,
Kolektivnim
ugovorom
i
međunarodnim konvencijama. Rukovodstvo banke je dalo
uslov da se na nivou KBC banke najpre formira Inicijativni
odbor za sindikalno oraganizovanje, a da zatim sve dalje
aktivnosti vodi taj Inicijativni odbor. Takođe, rukovodstvo
banke se saglasilo da predstavnici SS BOFOS uz
propisanu proceduru, ulaze u poslovne prostorije banke u
svim organizacionim delovima poslovne mreže, kako bi
pružili potrebne informacije i pomoć u vezi sa sindikalnim
organizovanjem zaposlenih iz KBC banke.
7
Vesti –Savez Samostalnih Sidikata Srbije –reprezentativnost SSSS
Uskoro potvrda reprezentativnosti SSSS
SS BOFOS povećao broj članova
Predstavnici Ministarstva rada i socijalne politike počeli
su 22.12. postupak utvrđivanja reprezentativnosti
Saveza samostalnih sindikata Srbije. Savez se na
takav potez samoinicijativno odlučio smatrajući da
treba utvrditi stvarno stanje reprezentativnosti među
svim socijalnim partnerima i njihovu realnu snagu u
društvu. Iako svestan da ispunjava uslove predviđene
Zakonom o radu kojima se dokazuje reprezentativnost,
SSSS
hoće
da
potvrdi
i
preispita
svoju
reprezentativnost, koja je prethodno utvrđena 2004.
godine. Ljubisav Orbović, predsednik SSSS naglasio je
da Savez ima 505.111 članova, a da je za utvrđivanje
reprezenativnosti podneto 288.717 pristupnica.
Budući da je 2006. godine, kako je i navedeno u tada
izdatotm Rešenju o reprezentativnosti, SS BOFOS brojao
6.777 članova, broj zaposlenih u finansijskom sektoru koji
su se učlanili u naš sindikat povećao se na 7.011.
Zahvaljujući dobrom i uspešnom radu rukovodstva i
aktivista SS BOFOS je ojačao svoju poziciju na domaćoj
sindikalnoj sceni.
Dokazivanje reprezentativnosti - javno i transparentano
SS BOFOS – broj pristupnica konstantno se povećava
„Očekujem da će uskoro i svi ostali sindikati koji žele
reprezntaivnost isto učiniti, jer postoji zakonska
obaveza da se dokaže reprezentativnost kako bismo
tačno znali ko koga predstavlja u Socijalno
ekonomskom savetu“, istakao je Orbović. U želji da taj
postupak bude javan i transparentan, SSSS je pozvao i
predstavnike medija i drugih reprezentativnih
sindikalnih centrala, kao i svih drugih zainteresovanih
sindikata da prisustvuju tom događaju. Tom činu
prisustvovali su predstavnici Asocijacije malih i srednjih
preduzeća, ASNS-a, Udruženih sindikata Srbije
„Sloga“, Konfederacije slobodnih sindikata, Udruženja
poslodavaca putne privrede, Sindikata EPS-a i Singlus
Sindikata glumaca Srbije, dok se, uprkos pozivu, nisu
odazvali predstavnici Unije poslodavaca Srbije i UGS
„Nezavisnost“.
Uz obećanu pomoć kolega iz dva uticajna evropska
sindikata: italijanskog FISAC-a i grčkog sindikata pri EFG
Eurobanci, SS BOFOS planira da učini sve što je u
njegovoj moći da u srpskim ograncima stranih banaka
formira svoje Inicijativne odbore i pomogne zaposlenima
da lakše prebrode ovaj težak period za finansijski sektor.
Prema podacima Narodne banke Srbije u drugom kvartalu
2009. godine broj zaposlenih u bankarskom sektoru opao
je za dva procenta. Konkretno, u ovom sektoru radi 627
osoba manje nego na kraju 2008. godine. Sama činjenica
da je broj BOFOS-ovih članova povećan uprkos smanjenju
broja zaposlenih u bankama, svedoči o snazi i popularnosti
našeg sindikata.
Cilj kojem teži Samostalni sindikat zaposlenih u bankama i
drugim finansijskim organizacijama Srbije jeste upravo
osnivanje sindikalnih organizacija u bankama i
osiguravajućim kompanijama koje su u stranom vlasništvu,
a posluju na teritoriji Srbije, kao i pridobijanje novih članova
ovim firmama.
(Izvor: Zvanična internet prezentacija Saveza samostalnih
sindikata Srbije www.sindikat.rs)
8
Statistika
Prosečne zarade po zaposlenom za oktobar 2009 (RSD)
X 2009
I-X 2009
Republika Srbija
Republika Srbija
Deo Srbije
Ukupno
Centralna Vojvodina Deo Srbije
Srbija
Ukupno Centralna Vojvodina
Srbija
Finansijsko
posredovanje
103.817
97.387
123.285
Finansijsko
posredovanje
100.964
101.782
98.524
Osiguranje i
penziski
fondovi
67.614
82.501
48.416
Osiguranje i
penziski
fondovi
78.256
79.514
76.632
Drugi poslovi u
finansijskom
posredovanju
27.382
27.761
26.631
Drugi poslovi
u finansijskom
posredovanju
26.406
25.331
28.679
Cene na malo roba i usluga u Republici Srbiji
Cene na malo roba i usluga u Republici Srbiji u novembru 2009. godine u proseku su više za 1,0% u odnosu na prethodni
mesec (cene roba su u proseku više za 1,4%, dok su cene usluga u proseku ostale na istom nivou). U novembru 2009.
godine u odnosu na isti mesec 2008. godine cene na malo su povećane za 9,2% a u odnosu na decembar 2008. povećane
su za 10,3%.
Troškovi života u Republici Srbiji u novembru 2009. godine u odnosu na prethodni mesec u proseku su viši za 0,8%. U
novembru 2009. godine u odnosu na isti mesec 2008. godine troškovi života su povećani za 5,8% a u odnosu na decembar
2008. povećani su za 6,7%.
(Izvor: Internet prezentacija Republičkog zavoda za statistiku http://webrzs.stat.gov.rs/axd/popis.htm)
Najviše zarade u Beogradu a najmanje u Topličkom okrugu
Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku prosečna zarada po zaposlenom u Republici Srbiji, (bez poreza i
doprinosa) za mesec oktobar 2009. godine na teritoriji cele zemlje iznosi 31.734 dinara. U Srbiji je prosečna neto zarada u
oktobru ove godine bila realno manja za jedan odsto nego u oktobru prošle godine, a nominalno gledano veća je za četiri
procenta. Najmanje neto zarade u oktobru 2009. godine registrovane su u Topličkom okrugu gde iznose 21.905 dinara, kao
i u Pirotskom okrugu gde je prosečna isplaćena neto plata bila 21.905 dinara. Najviša prosečna neto zarada zabeležena je
u gradu Beogradu i iznosi 39.474 dinara.
(Izvor: Internet prezentacija Republičkog zavoda za statistiku http://webrzs.stat.gov.rs/axd/popis.htm)
I dalje se najviše novca troši na hranu
U trećem kvartalu 2009. godine, u Republici Srbiji, prosečna mesečna raspoloživa sredstva po domaćinstvu iznosila su
50.194 dinara. Od ukupno raspoloživih sredstava 95,1% čine prihodi u novcu, a 4,9% su prihodi u naturi. Najveći udeo u
novčanim prihodima imaju prihodi iz redovnog radnog odnosa – 48,3% i penzije – 30,4%. Izdaci za ličnu potrošnju
domaćinstava, u Republici Srbiji iznose 43411 dinara, od čega je najveći udeo izdataka za hranu i bezalkoholna pića
41,8%.
(Izvor: Internet prezentacija Republičkog zavoda za statistiku http://webrzs.stat.gov.rs/axd/popis.htm
9
Domaće i ekonomske vesti iz sveta
Pireus banka dobila kredit od EIB-a
Hipo spašena, zebnja zbog Folksbanke
Pireus banka u Srbiji je od Evropske investicione banke
(EIB) dobila 20 miliona evra kredita za finansiranje malih i
srednjih preduzeća i lokalne samouprave. Kako piše u
saopštenju te banke, kreditna linija je odobrena uz
garanciju matične bankarske grupacije Pireus iz Grčke, a
biće dostupna u prvom tromesečju 2010. godine.
Krediti će biti odobravani za finansiranje investicija u
razvoj poslovanja i ulaganja u trajna obrtna sredstva. Rok
otplate kredita biće od 12 do 15 godina, u zavisnosti od
toga ko je korisnik sredstava, a period mirovanja (grace)
četiri do pet godina.
Ustanova za nadgledanje finansijskog tržišta (FMA) i
Nacionalna banka Austrije stavili su, naime, "Folksbanku"
na listu za "praćenje". "Prese" navodi da FMA zahteva od
vlasnika koncept za budućnost "Folksbanke", koja je sa
bilansom od 53 milijarde evra, posle "Bank Austrija",
"Erste bank" i "Rajfajzen" četvrta najveća kreditna
organizacija u Austriji, pa time ima značaj za ceo
bankarski sistem zemlje, zbog čega se ne može dozvoliti
njen slom. Slično kao i "Hipo" i "Folksbanka" je usled
finansijske krize dospela u kriznu situaciju, a samo u tri
ovogodišnja kvartala je uknjižila gubitak od 607 miliona
evra. Ministar finansija i vicekencelar Jozef Prel već je
informisan o stanju "Folksbanke", pošto su šefovi firme
"Fimbag", koja je nadležna za državni paket pomoći
banakama, ukazali da je stanje, pored "Hipo"
zabrinjavajuće i u "Folksbanci". "Fimbag" preporučuje
"Folksbanci", u svom pismu, da razmisli o jednom
strateškom partneru, koji bi bio i finansijski investitor te
banke. Ugrožena "Folksbanka" je, inače, proletos od
austrijske države već primila finansijsku pomoć vrednu
milijardu evra.
(Izvor: Internet prezentacija B92)
Rajfajzen lizingu 20 mil. € od EIB
Kompanija „Rajfajzen lizing” je saopštila da je od
Evropske investicione banke (EIB) dobila kreditnu liniju
od 20 miliona evra.
Kako se navodi u saopštenju, ta linija je namenjena
finansiranju malih i srednjih preduzeća u Srbiji, kako bi se
omogućio njihov dalji rast i širenje poslovanja. Rok za
vraćanje kredita će biti od četiri do sedam godina,
uključujući i poček, a kamata će, kako ističu u „Rajfajzen
lizingu”, biti za najmanje 0,5 odsto povoljnija od kamatne
stope koju ta kompanija trenutno nudi klijentima.
(Izvor: Internet prezentacija B92)
Devizna štednja 5,9 milijardi evra
Devizna štednja u Srbiji je na kraju novembra 2009.
dostigla 5,87 milijardi evra, čime je u celosti poništen
odliv iz poslednjeg kvartala prošle godine. Kako je
objavila Narodna banka Srbije, od januara do novembra
ove godine devizna štednja je porasla za 1,088 milijardi
evra i nastavila da raste i u decembru pa je 21. decembra
dostigla 5,9 milijardi evra.
(Izvor: Biznis)
Visoki bonusi krivi za krizu
Da su manje trošile na isplate bonusa i dividendi,
britanske banke su u periodu od 2000. do 2008. mogle
dodatno da povećaju svoje rezerve sa 75 milijardi funti.
Tih, u porotivvrednosti 121,6 milijardi dolara, omogućilo bi
im da prevaziđu probleme i bez državne pomoći, ocenili su
eksperti Banke Engleske.
Da su za samo 20 odsto smanjile troškove isplate
najrazličitijih bonusa u tom periodu, visina uštedjenih
sredstava "bila bi i veća od državnih dotacija bankarskom
sektoru u vreme krize" , ukazuje cenralna britanska banka
u "Izveštaju o finansijskoj stabilnosti".
(Izvor: Internet prezentacija B92)
(Izvor: Internet prezentacija B92)
Banke iz Grčke u Srbiji sigurne
Nemačka uvodi "halal" bankarstvo
Iz Narodne banke Srbije uveravaju da finansijska kriza u
Grčkoj nema direktnih posledica na finansijsko stanje i
poslovanje članica njenih bankarskih grupa u Srbiji, a i
guverner je izjavio da ne očekuje negativne posledice i
smanjenje kredita. NBS tvrdi da podaci o finansijskom
stanju članica bankarskih grupa iz Grčke ukazuju da su
likvidne i solventne. Svi pokazatelji poslovanja su u
skladu s propisanim. Izloženost bankarskih grupa iz
Grčke prema pravnim licima u Srbiji, dodaje se, ne
odstupa i u okviru je dogovorenog limita.
Nemačke banke, na primer Dojče bank, u arapskom svetu
već nude halal bankarstvo, a Mercedes odnedavno
prodaje svoje automobile na islamski lizing. Nedavno je
nemački Nadzorni odbor za banke Bafin organizovao
savetovanje kako bi objasnio da, što se propisa tiče, u
Nemačkoj nema prepreka za islamsko bankarstvo.
Prva dozvola je već izdata, a u januaru se u Manhajmu
otvara prva islamska banka posle čega navodno sledi još
nekoliko. U takvim bankama odbor koji čine teolozi vodi
računa da se poštuju pravila Kurana.
(Izvor: Politika)
(Izvor: Deutche Welle)
10
SAMOSTALNI SINDIKAT ZAPOSLENIH U BANKAMA, OSIGURAVAJUĆIM DRUŠTVIMA I DRUGIM FINANSIJSKIM ORGANIZACIJAMA SRBIJE;
SS BOFOS; Trg Nikole Pašića 5/III, 11000 Beograd, Srbija; Telefon: +381 11 3240663; + 381 64 8960027; +381 25 22824; Međunarodno odeljenje
+381 11 3233317 Fax: +381 11 3240663; + 381 25 4388 72; www.bofos.org.rs, e-mail: [email protected]
S r e ć a je u malim stvarima i zato u svakom novom danu 2010.
godine pronađite barem jedan razlog za sreću
Želimo vam...
da vas neko razveseli sitnim poklonom bez povoda,... da vama dragi prijatelji postanu roditelji,...
susret zbog kojeg brojite dane,... da svaki dan naučite nešto novo,... smešak deteta koje ne
poznajete,... miris vedre letnje noći,... osećaj uzbuđenja pred putovanje koje dugo planirate,...
jutarnji cvrkut ptičica pod prozorom,... uspeh dragih osoba,... dobro raspoložene ljude na poslu,
poljubac za laku noć,... poljubac za dobro jutro,... zasluženu povišicu,... da se rešite štetnih
navika,... praznik koji "pada" u ponedeljak ili petak,... srećan put gde god išli,... smeh koji ne
prestaje,... pozitivne misli i ideje,... pravog prijatelja na kojeg možete računati,... da svi koje
volite budu zdravi,... zadovoljstvo samim sobom,... da se svako jutro budite sa osmehom na licu,
SS BOFOS- vaš Sindikat
11
SAMOSTALNI SINDIKAT ZAPOSLENIH U BANKAMA, OSIGURAVAJUĆIM DRUŠTVIMA I DRUGIM FINANSIJSKIM ORGANIZACIJAMA SRBIJE;
SS BOFOS; Trg Nikole Pašića 5/III, 11000 Beograd, Srbija; Telefon: +381 11 3335 192 Fax +381 11 3241 322 ; Međunarodno odeljenje +381 11
3233317 Fax: +381 11 3240663; + 381 25 4388 72; www.bofos.org.rs, e-mail: [email protected]; Bofos info- uređuje Vera Radovanović

Similar documents

Bofos info XLVI

Bofos info XLVI T.Y.P.E.T. U toku boravka održani su značajni susreti sa članovima Koordinacionog odbora Konferencije sindikalnih organizacija Vojvođanske banke i predstavnicima SS BOFOS. Organizovane su posete i ...

More information