Letak in prijavnica sodobna poslovna sekretarka

Comments

Transcription

Letak in prijavnica sodobna poslovna sekretarka
E D U C A i zo b ra že va n j a 2 0 1 5 – I zo b ra že va l n a ko n fe re n c a
Sodobna poslovna sekretarka
v vzgoji in izobra`evanju XII. (2015)
Hotel Atrij – Terme Zreče | 20. – 21. oktober 2015
P
red nami je že XII. tradicionalna izobraževalna konferenca. Izvedli jo
bomo v čudovitem okolju Term Zreč v novem konferenčnem centru.
V tesnem sodelovanju z vašimi predstavnicami iz vrtcev ter iz šol
smo pripravili zanimiv in aktualen program. Zajemal bo tako ozko strokovne teme, kakor tudi številne novosti v zakonodaji in razlage le-teh.
Unior d.d. Program Turizem
Cesta na Roglo 15, 3214 Zreče, Slovenija
T: +386 (0)3 75 76 163, E: [email protected], www.terme-zrece.eu
Tudi tokrat ne bomo mogli mimo novosti na področju plač v javnem sektorju, saj bodo prav v času trajanja naše konference pogajanja med Vlado
RS in sindikati javnega sektorja »na vrhuncu«. Iz prve roke nam jih bo
predstavil mag. Branko Vidič.
Kotizacija znaša 215,00 EUR + DDV. Kotizacija vključuje prisotnost oba
dneva konference, strokovno gradivo, okrepčila med odmori ter večerno
druženje. Lanskoletnim udeleženkam priznavamo 5% popust, kakor tudi
vsakemu drugemu udeležencu, ki prihaja iz iste ustanove. Kotizacijo plačate šele na osnovi izstavljenega računa. Popusti se ne seštevajo.
KOTIZACIJA IN PLA^ILO
Nekatere dileme in zadrege, ki se v
zadnjem času pojavljajo v povezavi z
informacijami javnega značaja v šolstvu, nam bo pojasnila informacijska pooblaščenka Mojca Prelesnik.
V primeru, da se ne boste udeležili večerje znaša kotizacija 195,00 EUR +
DDV. V primeru, da se boste udeležili konference samo prvi dan znaša
kotizacija 140,00 EUR + DDV. V primeru, da se boste udeležili konference
samo drugi dan znaša kotizacija 95,00 EUR + DDV.
INFORMACIJE TER PRIJAVE IN ODJAVE
Podrobnejše informacije vam bomo posredovali na spodaj navedenih kontaktnih naslovih:
Skorajšnje spremembe na temo
prijave v obvezna socialna zavarovanja preko M obrazcev nam
bo predstavila Renata Praća.
EDUCA Izobraževanja
Gradnikove brigade 23, p.p. 181,
5000 Nova Gorica
T: 08 2053 225, F: 08 2053 226
E: [email protected],
[email protected]
Mija Požlep iz Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport nam bo razjasnila nekaj dilem iz področja delovnih razmerij – predvsem v povezavi z odpovedmi delovnih
razmerij in odpravninami.
Vašo pisno prijavo pričakujemo najkasneje 5 dni pred pričetkom konference. Pošljete jo lahko na zgoraj navedene naslove po pošti, faksu-u ali e-pošti. Skrajni rok za morebitno odpoved (pisno) je 3 dni pred pričetkom konference, sicer zaračunamo administrativne stroške v višini 20% od kotizacije.
Dejan Vicković nam bo predstavil svoj pogled na varno upokojevanje ter
na pogoje upokojevanja v vzgoji in izobraževanju.
Dotaknili se bomo tudi klasifikacijskega načrta. Med nami bo prvič prim.
Mojca Senčar, predsednica Europa Donna, ki bo gotovo pritegnila vašo
pozornost.
HOTELSKA NAMESTITEV IN REZERVACIJE
Ker bo konferenca potekala v konferenčnih prostorih hotela Atrij, smo
se s hotelirji dogovorili za vas posebej ugodne cene prenočevanj. Da bo
postopek rezervacije prenočišč potekal kar se da hitro in enostavno, smo
za vas pripravili poseben rezervacijski obrazec (v priponki), ki ga izpolnjenega pošljete na naslov hotela.
Veliko pozornost pa bo gotovo deležna predstavitev novega Sindikata
uslužbencev plačne skupine J ter razprava o ciljih in načinu delovanja
le-tega. V ta namen bosta z nami prva predsednica tega sindikata Darja
Vrečko ter Gvido Novak – predsednik Konfederaciie slovenskih sindikatov. Got gost se nam bo pri tej točki pridružil Marjan Gojkovič – pomočnik
glavnega tajnika SVIZ Slovenije. Priložnost torej za resno in konstruktivno
izmenjavo mnenj in predvsem – obet za končno odpravo anomalij v plačni skupini J!
VE^ERNO DRUŽENJE
Bo kot vselej zanimivo in prijetno. Seveda s svečano večerjo, dobro glasbo
in s posebnim programom.
Skratka dovolj razlogov za zanimivo in koristno dvo-dnevno strokovno izobraževalno druženje, kjer bo obilo priložnosti tudi za medsebojno sproščeno druženje in izmenjavo mnenj ter dobrih praks.
PODROBNEJŠI PROGRAM KONFERENCE
TOREK, 20. oktober
OSREDNJE KONFEREN^NE TEME
08.30 – 09.30 Registracija udeležencev in kava dobrodošlice
� Osnutek sprememb in dopolnitev Zakona o sistemu plač v javnem
sektorju
09.30 – 09.45 Otvoritev konference in pozdravni nagovori:
- Štefan Krapše, EDUCA Izobraževanja, konferenčni vodja
- Darja Vrečko, koordinatorica tajnic in tajnikov VIZ Slovenije pri Zvezi klubov tajnic in poslovnih sekretarjev Slovenije
- Suzi Asfour, Zveza klubov tajnic in poslovnih sekretarjev
Slovenije-predsednica
- Gregor Pečan, Združenje ravnateljic in ravnateljev osnovnega in glasbenega šolstva Slovenije, predsednik Združenja
� Sprostitev napredovanj
� Poročanje in objavljanje podatkov o plačah in drugih stroških dela na NIO
� Predstavitev novega sindikata uslužbencev plačne skupine J ter razprava o ciljih in načinu delovanja
� Kaj v šolstvu mora biti javno in kaj za javnost zaprto?
� Katere osebne podatke lahko šole in vrtci, ki so tako upravljavci številnih zbirk osebnih podatkov kot tudi zavezanci za dostop do informacij
javnega značaja, posredujejo prosilcem, medijem ali splošni javnosti?
09.45 – 10.45 Darja Vrečko, koordinatorica tajnic in tajnikov VIZ Slovenije
ter predsednica novega sindikata uslužbencev plačne skupine J; Gvido Novak, predsednik Konfederacije slovenskih
sindikatov: Predstavitev novega sindikata uslužbencev
plačne skupine J ter razprava o ciljih in načinu delovanja
� Ali mora biti dokument javno dostopen ali ne, ali pogodbo v celoti
varuje poslovna skrivnost, je višina avtorskega honorarja informacija
javnega značaja ali osebni podatek, imamo pravico izvedeti kdo je bil
izbran na javnem natečaju,...?
10.45 – 11.45 Mag. Branko Vidič: Aktualno na področju plač v javnem
sektorju
� Uporaba elektronskih obrazcev M za prijavo podatkov v obvezna
socialna zavarovanja
11.45 – 12.15 odmor za napitke
� Dokazila na podlagi katerih se ureja prijava, odjava ali sprememba
podatkov in roki za vložitev
12.15 – 13.15 Mojca Prelesnik, Informacijska pooblaščenka RS: Kaj v šolstvu mora biti javno in kaj za javnost zaprto?
� Prijava za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni (obrazec M12)
13.15 – 15.00 Odmor za kosilo v lastni režiji
� Možnost uporabe elektronskih obrazcev M na portalu e-VEM:
15.00 – 16.00 Prim. Mojca Senčar, dr. med., EUROPA DONNA: Ujemi pravi trenutek – to je sreča!
� Europa Donna, ujemimo pravi trenutek-to je sreča
16.00 – 17.15 Renata Prača, ZZZS Kranj, vodja območne izpostave Škofja
loka: Uporaba elektronskih obrazcev M za prijavo podatkov v obvezna socialna zavarovanja
� Kako zmanjšati tveganje za »žensko« bolezen?
� Redna odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga
� Postopki pred uvedbo postopka odpovedi PZ
17.15 – 20.00 prosto za popoldansko »razvajanje«
� Postopek odpovedi PZ
20.00
� Odpoved PZ s ponudbo nove PZ
� Posebno varstvo delavcev pred odpovedjo
� Odpovedni roki in odpravnina
slavnostna večerja z večernim druženjem in s posebnim
programom
SREDA, 21. oktober
� Klasifikacijski načrt ter vodenje delovodnika – dileme ter predlogi na
osnovi izkušenj iz prakse
08.45 – 10.15 Duško Vicković, direktor podjetja CKOVI-VICKOVIĆ IN PARTNER d.n.o., VARNO TRETJE OBDOBJE OZIROMA UPOKOJEVANJE V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU
� Uporaba enotnega klasifikacijskega načrta za področje VIZ skupaj
s prikazom rešitev in predlogov, ki so se v praksi izkazali kot najbolj
primerni ali uporabni.
10.15 – 10.30 odmor za napitke
� Praktičen prikaz uporabe klasifikacijskega načrta podkrepljen s prikazom uporabe primera programske rešitve za vodenje delovnika.
� O pogojih za upokojevanje na področju vzgoje in izobraževanja
10.30 – 11.45 Mija Požlep, sekretarka, Pravna služba, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport: AKTUALNO O DELOVNIH
RAZMERJIH NA PODROČJU VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA
� Varno »tretje« obdobje in kako ga zagotoviti?
11.45 – 12.00 sadni odmor
TERMIN, TRAJANJE IN LOKACIJA KONFERENCE
12.00 – 13.00 Tomaž Gorenšek, Logitus Ljubljana: Klasifikacijski načrt ter
vodenje delovodnika – dileme ter predlogi na osnovi izkušenj iz prakse
Konferenca se bo pričela v torek 20. oktobra ob 9.30 ter zaključila v sredo 21. oktobra okoli 13.30. Konferenca bo potekala v konferenčnih prostorih hotela Atrij – Terme Zreče:
O r g a n i z a t o r
s i
p r i d r ž u j e
p r a v i c o
13.00 – 13.30 KONFERENČNI SKLEPI IN ZAKLJUČKI
d o
m a n j š i h
p r o g r a m s k i h
PRIJAVNICA je na naslednji strani ...
s p r e m e m b .
E D U C A i zo b ra že va n j a 2 0 1 5 – I zo b ra že va l n a ko n fe re n c a
Sodobna poslovna sekretarka
v vzgoji in izobra`evanju XII. (2015)
Hotel Atrij – Terme Zreče | 20. – 21. oktober 2015
P R IJAV N I C A
USTANOVA
NASLOV, POŠTA
E-POŠTA UDELEŽENKE/CA
TELEFON
Na izobraževanje prijavljamo naslednje udeleženke/ce:
IME IN PRIIMEK
IME IN PRIIMEK
P r i j a v l j e n e u d e l e že n c e / ke s e v p i š e v s e z n a m p r i j a v l j e n i h z a i n t e r n o u p o ra b o !
UDELEŽENKA/EC LANSKOLETNE
KONFERENCE NA PTUJU
DA
NE
UDELEŽIL/A SE BOM
SVEČANE VEČERJE
DA
NE
P O DAT K I Z A I Z S TAV I T E V R A Č U N A : (vsi podatki so obvezni)
DAVČNA ŠT. OZ. ID ZA DDV
DAVČNI ZAVEZANEC
DA
NE
MATIČNA ŠTEVILKA
RAČUN ODPRT PRI BANKI (ime banke)
BANČNI RAČUN-TRR
BIC KODA
E-MAIL ZA E-RAČUN
DATUM:
PODPIS ODG. OSEBE, ŽIG:
Priporočamo, da izpolnjeno prijavnico pošljete na fax. št. 08 2053 226 ali po klasični pošti na naslov:
EDUCA Izobraževanje, P. P. 181, 5000 Nova Gorica, ali pa skenirano na e-pošto: [email protected]