Inf. javnega značaja - Zdravstveni dom Kočevje

Comments

Transcription

Inf. javnega značaja - Zdravstveni dom Kočevje
KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA
1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU
Naziv javnega zavoda:
ZDRAVSTVENI DOM KOČEVJE
Sedež javnega zavoda:
Roška cesta 18, 1330 Kočevje
Direktor:
Pomočnica direktorice za
zdravstveno nego:
Andreja RAKO, dr. med., spec.druž.med.
Mateja ČASAR, dipl.m.s.
Matična številka:
Davčna številka:
Številka prorač. uporabnika:
Številka podračuna pri UJP:
5170001
SI55897550
92096
01248-6030920930
Telefonska številka:
Fax:
Elektronski naslovi:
+386(0)1 89 39 000
+386(0)1 89 39 035
[email protected]
ODGOVORNA URADNA
OSEBA
USTANOVITELJICA ZAVODA
DATUM PRVE OBJAVE :
DATUM ZADNJE
SPREMEMBE KATALOGA:
KATALOG JE DOSTOPEN:
NA SPLETNEM NASLOVU:
Andreja Rako- direktorica
Občina Kočevje
24. 3. 2009
15. 12. 2014
V tiskani obliki v tajništvu zavoda: Roška c 18 ,
vsak dan od 8 - 13 ure
www.zdkocevje.si
2. KONTAKTNI
PODATKI
URADNE OSEBE,
POSREDOVANJE INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA
IME IN PRIIMEK:
NASLOV :
E- naslov :
Telefon
PRISTOJNE
ZA
Andreja Rako, dr.med.spec.druž.med., direktorica
Roška c. 18, 1330 Kočevje
[email protected]
01 893 90 03 / 05
1
KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA
3. SPLOŠNI PODATKI O ORGANU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA
ZD Kočevje je začel delovati leta 1965 na novi lokaciji Roška cesta 18, kjer je še danes
sedež javnega zavoda.
ZD Kočevje (skupaj s koncesionarji) zagotavlja primarno zdravstveno varstvo za cca.
17.700 prebivalcev (cca. 0,86% vseh prebivalcev Republike Slovenije). Omejeno področje
se razprostira na 647,7 km2 površine.
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Kočevje
Statut Zdravstvenega doma Kočevje
3.1. DELOVNO PODROČJE
Zdravstveni dom izvaja osnovno zdravstveno dejavnost kot javno službo na primarni ravni v
skladu z zakonom, ki ureja zdravstveno dejavnost.
Zdravstveni dom po standardni klasifikaciji izvaja naslednje dejavnosti:
Q86.210
Splošna zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost
Q86.220
Specialistična zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost
Q86.230
Zobozdravstvena dejavnost
Q86.909
Druge dejavnosti za zdravje
P85
Izobraževanje
Področje dela javnega zavoda Zdravstvenega doma Kočevje izhaja iz Odloka o
ustanovitvi javnega zavoda od 22.08.2014 (URL 63/2014) opravlja osnovno
zdravstveno dejavnost, ki obsega:
a) Osnovno in specialistično zdravstveno dejavnost, ki se izvaja v
b)
splošnih ambulantah,
referenčni ambulanti,
antikoagulativna ambulanta,
zdravstveno varstvo predšolskih otrok, šolskih otrok in mladine,
dispanzer za ženske,
center za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od drog,
specialističnih ambulantah ( diabetološka, okulistična, ultrazvočna ),
patronažnem varstvu in nega na domu,
fizioterapiji,
rentgen,
hematološko-biokemični laboratoriju.
Zobozdravstvena dejavnost, ki se izvaja v
2
KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA
-
zobozdravstvenih ambulantah za odrasle in v
mladinskem zobozdravstvu.
c) Izvajanje neprekinjenega 24 urnega zdravstvenega varstva in nujne medicinske
pomoči;
d) Reševalni prevozi
e) Izvajanje zdravstveno-vzgojnih programov:
-
za odraslo populacijo (zdravstveno vzgojni center – izvajanje CINDI
programa),
programa zdravstvene vzgoje za otroke in šolsko mladino,
programa zobozdravstvene vzgoje za otroke in šolsko mladino ter
programa šole za starše.
f) Izobraževanje
g) Druge dejavnosti za zdravje
3.2. ORGANI JAVNEGA ZAVODA
3.2.1. Svet zavoda
Svet zdravstvenega doma sestavljajo:
– štirje predstavniki ustanovitelja,
– dva predstavnika delavcev zavoda,
– en predstavnik zavarovancev oziroma drugih uporabnikov
3.2.2. Direktor
Direktor opravlja poslovodno funkcijo in funkcijo vodenja strokovnega dela zavoda.
Direktor organizira in vodi delo in poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod in je
odgovoren za zakonitost dela zavoda.
3.2.3. Strokovni svet
Strokovni svet je kolegijski strokovni organ zdravstvenega doma, ki ga vodi direktor.
Člani strokovnega sveta so direktor, pomočnik direktorja za zdravstveno nego, vodje notranjih
organizacijskih enot ter vsi zdravniki in zobozdravniki, redno zaposleni v zavodu.
3.3. SEZNAM VSEH ORGANIZACIJSKIH ENOT
Zdravstveni dom Kočevje izvaja osnovno zdravstveno dejavnost kot javno službo na primarni
ravni za območje občin Kočevje, Kostel in Osilnica v skladu z mrežo javne zdravstvene
3
KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA
službe. Merila za postavitev mreže javne zdravstvene službe se določijo s planom
zdravstvenega varstva Republike Slovenije.
ZD ima organizirano primarno zdravstveno varstvo na naslednjih lokacijah in sicer:
ENOTA
LOKACIJA
Sedež: ZD Kočevje
Roška cesta 18, 1330 KOČEVJE
ZP Predgrad
Predgrad 2, 8362 STARI TRG OB KOLPI
ZP Vas- Fara
Vas št. 8, 1336 KOSTEL
ZP Osilnica
Osilnica št. 25, 1337 OSILNICA
ZP Kočevka Reka
Kočevska Reka 07. 1338 KOČEVSKA REKA
3.4. ORGANIGRAM:
Organigram
Organizacijske enote zdravstvenega doma so:
SPLOŠNE IN
SPECIALISTIČNE
AMBULANTE
OTROŠKI IN ŠOLSKI
DISPANZER
ZOBOZDRAVSTVO
NUJNA MEDICINSKA
POMOČ
REŠEVALNA ENOTA
DIAGNOSTIČNI
LABORATORIJ
PATRONAŽNO
VARSTVO
FIZIOTERAPIJA
Vodja Andreja Rako,dr.med.spec.druž.med.,direktorica
Telefon:01 893 90 05,
e-pošta: [email protected]
Vodja Nives Prelesnik,dr.med.
Telefon: 01 893 90 20,
e- pošta: [email protected]
Vodja: Slavica Mladenovič,dr.stomatologije
Telefon: 01 893 90 52,
e-pošta: [email protected]
Vodja: Milena Vidmar Romič,dr.med.spec.druž.med.
Telefon: 01 893 90 36
e- pošta: [email protected]
Vodja: Primož Velikonja,dipl.zdravstvenik
Telefon: 041 331 998
e-pošta: [email protected]
Vodja: Ljubica Štefanič,mag.farmacije
Telefon : 01 893 90 11
e- pošta: [email protected]
Vodja: Francka Rupnik, višja med.sestra
Telefon: 01 893 90 30
e-pošta: [email protected]
Vodja: Marjeta Drobnič,višja fizioterapevtka
Telefon: 01 893 90 29
e-pošta: [email protected]
SEZNAM NOTRANJIH ORGANIZACIJSKIH ENOT S KONTAKTI
4
KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA
4. SEZNAM ZAKONOV, PODZAKONSKIH AKTOV IN PREDPISOV
EVROPSKIH SKUPNOSTI Z DELOVNEGA PODROČJA ORGANA
4.1. Državni predpisi:
-
Register predpisov RS
Uradni list RS
Ministrstvo za zdravje
Zakon o pacientovih pravicah
Zakon o zdravstveni dejavnosti
Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju
Zakon o dostopu do informacij javnega značaja
Zakon o varstvu osebnih podatkov,
Zakon o javnih naročilih,
Zakon o zdravstveni inšpekciji,
Zakon o splošnem upravnem postopku
4.2. Predpisi EU:
- Portal EU
- Register predpisov EU
Opozorilo: pri dostopu do predpisov na navedenih spletnih mestih gre za neuradna prečiščena
besedila, ki predstavljajo zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerih organ ne jamči
odškodninsko ali kako drugače.
5. SEZNAM PREDLOGOV PREDPISOV
Povezava na portal lokalnih skupnosti:
-
Občina Kočevje,
Občina Kostel,
Občina Osilnica.
6. SEZNAM
STRATEŠKIH
VSEBINSKIH SKLOPIH
IN
PROGRAMSKIH
DOKUMENTOV
PO
6.1. Poslovni načrt za leto 2014,
6.2. Letno poročilo za leto 2014,
6.3.http://www.ijz.si/images/stories/zdravstveni_dom_koevje/LET.POROČILO%202013.pdf
6.4. Statut javnega zavoda zdravstveni dom Kočevje,
6.5. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda zdravstvenega doma Kočevje.
7. SEZNAM VRST UPRAVNIH, SODNIH ALI ZAKONODAJNIH POSTOPKOV
7.1. Postopek o odločanju o zahtevi za dostop do informacije javnega značaja,
7.2. Postopki na podlagi ZVOP-1,
7.3. Odločanje o pritožbi posameznika po Zakonu o pacientovih pravicah ( ZPacP).
5
KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA
8. SEZNAM JAVNIH EVIDENC,S KATERIMI ORGAN UPRAVLJA
ZD Kočevje vodi Katalog zbirk osebnih podatkov .
Osnovna medicinska dokumentacija (IVZ 1)
Normativna podlaga in vsebinski okvir: Zakon o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega
varstva (ZZPPZ; Uradni list RS, št. 65/2000) .
Podatki v zbirki podatkov se nanašajo na paciente in predstavljajo osnovno medicinsko
dokumentacijo o pacientih, ki jo uporabljajo izvajalci zdravstvene dejavnosti pri zagotavljanju
zdravstvenega varstva.
Organ pridobiva podatke v evidenci: Organ pridobiva podatke, ki jih vsebuje evidenca,
neposredno od posameznika, na katerega se podatki nanašajo v kartoteki ali računalniškem
mediju in iz drugih zbirk podatkov, katerih upravljalec je ZD Kočevje.
Opis in pogoji dostopa do evidence: Prosilci lahko podatke pridobijo na podlagi Zakona o
varstvu osebnih podatkov (ZVOP).
Dostop do podatkov imajo tudi tisti, ki imajo zakonsko podlago po materialnih predpisih
(npr.: sodišča, policija, zavarovalnice,…)
Podatke lahko pridobi tudi oseba, ki ima pooblastilo osebe, na katero se podatki nanašajo.
Pogoji dostopa: varovanje osebnih podatkov.
Navedba povezave z drugimi javnimi evidencami: /
9. SEZNAM DRUGIH INFORMATIVNIH ZBIRK PODATKOV
9.1. Ime zbirke: Zdravstveni informacijski sistem
Namen: administrativno spremljanje zdravljenja pacientov, zaračunavanje opravljenih
storitev, evidentiranje podatkov o zdravstveni negi ter zagotavljanja podatkov za zunanje
institucije.
Način pridobivanja podatkov iz zbirke: Pisni zahtevek skladno z določili ZVOP.
Dostop do zbirke: Informacijski sistem je dostopen v omrežju ZD Kočevje.
Omejitve dostopa: Uporabniško ime, geslo z avtorizacijo.
9.2. Ime zbirke: Laboratorijski informacijski sistem
Namen: spremljanje izvidov laboratorijskih preiskav
Način pridobivanja podatkov iz zbirke: Pisni zahtevek skladno z določili ZVOP.
Dostop do zbirke: Informacijski sistem je dostopen v omrežju ZD Kočevje.
Omejitve dostopa: Uporabniško ime, geslo z avtorizacijo.
9.3. Ime zbirke: Poslovni informacijski sistem
6
KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA
Namen: spremljanje materialnega in finančno-računovodskega poslovanja ZD, evidence
osnovnih sredstev in upravljanje s kadri in dokumenti
Način pridobivanja podatkov zbirke: Pisni zahtevek skladno z določili ZVOP.
Dostop do zbirke: Informacijski sistem je dostopen v omrežju ZD Kočevje.
Omejitve dostopa: Uporabniško ime, geslo z avtorizacijo
9.4.. Ime zbirke: Spletne strani ZD Kočevje
Opis namena zbirke: Dostop do podatkov objavljenih na spletni strani ZD Kočevje.
Način pridobivanja podatkov iz zbirke: http://www.zdkocevje.si/ - javni dostop
Dostop do zbirke: dostop do interneta.
Seznam zdravnikov in zobozdravnikov, ordinacijski časi, čakalne dobe, kontakti za naročanje,
aktualna obvestila.
10. SEZNAM
POMEMBNEJŠIH
VSEBINSKIH
INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA
SKLOPOV
DRUGIH
10.1.
Ordinacijski časi
10.2.
Reševanje pritožb uporabnikov
10.3. Postopek za vložitev pritožbe, predloga ali pohvale
11. OPIS NAČINA DOSTOPA DO DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA
Informacija javnega značaja je informacija, ki izvira iz delovnega področja organa, nahaja pa
se v obliki dokumenta, zadeve, dosjeja, registra, evidence ali dokumentarnega gradiva, ki ga
je organ izdelal sam, v sodelovanju z drugim organom ali pridobil od drugih oseb. (4. člen
Zakona o dostopu do informacij javnega značaja UPB-2, Uradni list RS, št. 51/06).
Informacije javnega značaja so prosto dostopne pravnim ali fizičnim osebam (v nadaljnjem
besedilu: prosilec).
Vsak prosilec ima na svojo zahtevo pravico pridobiti od organa informacijo javnega značaja
tako, da jo pridobi na vpogled ali pridobi njen prepis, fotokopijo ali njen elektronski zapis (5.
člen Zakona o dostopu do informacij javnega značaja UPB-2, Uradni list RS, št. 51/06).
Organ lahko prosilcu zavrne dostop do zahtevane informacije, če gre za izjemo, ki jo
opredeljuje 6. člen Zakona o dostopu do informacij javnega značaja UPB-2, Uradni list RS, št.
51/06.
Dostop do drugih informacij javnega značaja je mogoč na način in po postopku, ki je določen
v naslednjih predpisih:
Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06).
Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS,
št.76/05, spremembe 119/2007, 95/2011).
7
KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA
Uredba o posredovanju informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 115/03, sprememba
76/2005).
Zahteva se naslovi na tel. oz. fax. številko ali na naslove, navedene v 1. točki tega kataloga,
od ponedeljka do petka od 8.00 do 13.00 ure.
11.1.
Dostop na spletni strani
Dostop do informacij javnega značaja je omogočen na spletni strani zavoda:
http://www.zdkocevje.si/
11.2.
Dostop na podlagi posebne zahteve
Informacije, ki niso neposredno dostopne, vam bomo posredovali na vašo zahtevo, ki jo lahko
vložite osebno v tajništvu zavoda, vsak delovnik med 8.00 in 13.00 uro, po telefonu ( 01 893
90 03) ali po elektronki pošti, ki jo posredujete na naslov: [email protected]
Ob pozitivno rešeni zadevi, vam bomo omogočili seznanitev z vsebino zahtevane informacije.
Dostop do informacije lahko zavržemo samo, če obstaja kateri izmed razlogov iz 6. člena
Zakona o dostopu do informacij javnega značaja.
11.3.
Dostop za ljudi s posebnimi potrebami
V zavod lahko dostopate do informacij javnega značaja v tajništvu, ki se nahaja v 2.
nadstropju, dostop je omogočen z dvigalom.
11.4.
Delni dostop: V skladu z 21. členom Uredbe o posredovanju in ponovni
uporabi informacij javnega značaja.
12. STROŠKOVNIK
V kolikor bi bil dostop do informacij javnega značaja povezan z večjimi materialnimi stroški,
lahko zavod zračuna le-te v skladu z Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij
javnega značaja
12.1. Stroškovnik posredovanja informacij javnega značaja
13. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ
ZNAČAJA
JAVNEGA
Zavod ima zelo malo zahtev za dostop do informacij javnega značaja. Vsi pomembni
dokumenti so objavljeni na spletni strani zavoda.
Najpogostejše zahtevane informacije so: - Ordinacijski
storitev,
časi
izvajalcev
zdravstvenih
- Čakalne dobe,
- Seznam zdravnikov in zobozdravnikov, ki jih zavarovane osebe lahko izberejo v skladu
s pravili obveznega zdravstvenega zavarovanja
Zadnja sprememba: 17.3..2015
Odobril:
Andreja Rako,direktorica
8