LETNO POROČILO 2014

Comments

Transcription

LETNO POROČILO 2014
LETNO POROČILO 2014
1
POSLOVNO POROČILO 2014
2
A) SPLOŠNI DEL
1. UVOD
V spominsko knjigo leta 2014 bomo na Festivalu Velenje zapisali, da je bilo to leto velikih
pridobitev, pomembnih obletnic, naše prve komorne opere ter številnih dobrih prireditev, ki
pa jih je, predvsem v poletnem času, krojilo deževno vreme. Zato je bilo v tem letu v
skupnem seštevku nekaj prireditev in obiskovalcev manj kot v preteklem letu. Vseeno pa
smo vse načrtovane aktivnosti izpeljali uspešno in leto 2014 zaključili zadovoljni in polni
novega delovnega elana.
3. decembra 2014 smo odprli novo Malo dvorano kulturnega doma, ki ponuja izjemne pogoje
za nove ustvarjalne projekte in v čudovitem ambientu omogoča intimnejše doživljanje
kulture. Druga pomembna pridobitev leta je digitizirana dvorana velenjskega kina, ki smo jo
svečano odprli aprila 2014. V tem letu pa je nastal tudi pomemben strateški občinski
dokument, ki usmerja naše delo v prihodnje – Lokalni program kulture v Mestni občini
Velenje 2014 – 2020. Na osnovi tega dokumenta smo zasnovali petletno strategijo delovanja
našega javnega zavoda, ki je usmerjena predvsem v razvoj novih produktov kulturne vzgoje
in kulturnega turizma, k zagotavljanju še večje dostopnosti do kvalitetnih kulturnih dobrin,
aktiviranju mladega občinstva ter razvijanju pozitivnega odnosa do kulture.
Leto 2014 je bilo tudi leto številnih obletnic. Z različnimi projekti smo se vključili v
praznovanje 55-letnice mesta in zaznamovali 30. Poletne kulturne prireditve, 25. Pikin
festival ter 5. sejem Numifil. Praznovanja se bodo nadaljevala tudi v leto 2015, saj bo
novembra kulturni dom praznoval že 55. rojstni dan.
3
2. PREDSTAVITEV JAVNEGA ZAVODA
Festival Velenje je samostojna pravna oseba, ustanoviteljica zavoda pa je Mestna občina
Velenje.
OSNOVNI PODATKI O ZAVODU
Javni zavod Festival Velenje
Titov trg 4, 3320 Velenje
ID za DDV: SI37531212
Matična številka: 3305970
Šifra proračunskega uporabnika: 38512
Številka dejavnosti: 90.010
Številka podračuna pri UJP Žalec: 0133-3600-0000-731
Telefonska številka: 03-898-25-70
E-pošta: [email protected]
Ustanoviteljica javnega zavoda: Mestna občina Velenje
Pomembni dokumenti:
-
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Festival Velenje (Uradni vestnik Mestne občine
Velenje 03/2008) in
-
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Festival
Velenje (Uradni vestnik Mestne občine Velenje 8/2009).
Zaposlenost (31. 12. 2014): 18 delovnih mest (20 oseb) + 2 osebi v programu javnih del
PODROČJA DELA
Javni zavod Festival Velenje je krovna mestna kulturna organizacija, ki jo je ustanovila
Mestna občina Velenje, deluje pa od 1. maja 2008. Med prioritetne naloge zavoda sodijo
programi s področja kulture in umetnosti – tako uprizoritvene (gledališče, lutke, ples …),
glasbene, večmedijske, avdiovizualne kot drugih zvrsti umetnosti. Festival Velenje ta sklop
pokriva z izvedbo abonmajskih dogodkov (dva gledališka abonmaja: Beli in Zeleni; dva
glasbena abonmaja: Klasika in Klub; štirje filmski abonmaji; dva abonmaja v drugih mestih,
en otroški ter en abonma kombinacije različnih zvrsti umetnosti), Poletnih kulturnih
prireditev, programa Kina Velenje ter z organizacijo drugih projektov. V okviru Festivala
Velenje kot samostojni segmenti delujejo Plesni teater Velenje, Lutkovno gledališče Velenje
ter Kino Velenje, ki je ustanovni član Art kino mreže – Združenja kinematografov in
prikazovalcev kakovostnega in umetniškega filma Slovenije.
4
Pomemben segment delovanja Festivala Velenje je tudi koordinacija in promocija dogodkov v
mestni občini Velenje, priprava in organizacija sejemskih prireditev (novoletni, cvetlični,
jesenski, bolšji sejmi in art market), izvedba projekta Čarobni december ter seveda
organizacija, priprava in koordinacija največjega otroškega festivala v državi, Pikinega
festivala. S programi Ure KULT-URE zavod uspešno skrbi za kulturno vzgojo mladih na vseh
področjih svojega delovanja. Lastna kulturna in umetniška produkcija Festivala Velenje je
orientirana v otroško lutkovno produkcijo, plesno produkcijo, večmedijske projekte ter druge
samostojne kulturne produkte.
OBMOČJE DELOVANJA ZAVODA
Festival Velenje izvaja večino svojih programov na območju mestne občine Velenje ter
sosednjih občin (Šoštanj, Šmartno ob Paki). S koprodukcijskimi kulturnimi projekti deluje v
širši celjski regiji, s projekti lastne produkcije gostuje po vsej Sloveniji, s prireditvijo Pikin
festival pa posega v celoten slovenski prostor in tudi preko meja države.
ORGANI FESTIVALA
Organa Festivala Velenje sta:
-
direktor/ica in
-
Svet zavoda Festival Velenje.
Festival Velenje vodi direktorica Barbara Pokorny, ki je bila na to mesto drugič imenovana
18. 11. 2013. Mandat direktorice je petletni, torej do 18. 11. 2018. Ker je bila direktorica
pred imenovanjem za nedoločen čas zaposlena v instituciji (TIC), ki je bila ob ustanovitvi JZ
Festival Velenje delno pripojena k temu javnemu zavodu, ima v zavodu zaposlitev za
nedoločen čas. Direktorica hkrati opravlja funkcijo poslovnega in programskega direktorja. V
pravnem prometu zastopa in predstavlja Festival Velenje neomejeno. Pri uresničevanju svojih
pooblastil, določenih z zakonom in odlokom, lahko s pisnim pooblastilom prenese opravljanje
posameznih zadev, zastopanje v mejah danega pooblastila in pravico podpisovanja določenih
aktov, pogodb in listin tudi na druge osebe, razen odločanja o delovnih razmerjih. Direktorica
zastopa, predstavlja in vodi poslovanje Festivala in odgovarja za zakonitost in strokovnost
dela Festivala.
Svet zavoda sestavlja pet članov, in sicer trije predstavniki ustanovitelja, en predstavnik
delavcev FV in en predstavnik uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti. Člani sveta so:
Aleš Ojsteršek (predsednik), Nada Zavolovšek Hudarin, Erika Veršec, Petra Meh in Silvija
Bašnec (namestnica predsednika). Svet je bil konstituiran 21. junija 2012. Mandat članov
Sveta traja štiri leta – torej do 20. junija 2016.
5
FINANCIRANJE ZAVODA
Javni zavod Festival Velenje približno dve tretjini sredstev za delovanje pridobiva od
ustanoviteljice, Mestne občine Velenje, na osnovi letne pogodbe. Ostala sredstva pa
pridobiva na projektnih in programskih razpisih pristojnega ministrstva, na nacionalnih in
evropskih razpisih ter s tržno dejavnostjo.
UPRAVLJANJE PROSTOROV
Z ustanovitvijo Festivala Velenje je bilo zavodu zaupano upravljanje s prostori Doma kulture
Velenje ter z dvorano v Centru Nova. Festival ima svoje poslovne prostore v Domu kulture
Velenje, kjer imajo prostore še: Javni sklad RS za kulturne dejavnosti – OI Velenje, Zveza
kulturnih društev Šaleške doline, Moški pevski zbor Kajuh in Gledališče Velenje. V spodnjih
prostorih Doma kulture Velenje imata svoje prostore dva najemnika - Plesna šola Spin ter bar
Mozaik. Festival Velenje ima pisarniške prostore tudi v Vili Bianci – projektna pisarna LPK.
V Domu kulture Velenje sta Velika in Mala dvorana (pridobitev v letu 2014), ki ju za izvajanje
raznovrstnih dejavnosti uporabljajo različni najemniki oziroma uporabniki.
Nova Mala dvorana sprejme 100 obiskovalcev
Preddverje Male dvorane ponuja čudovit prostor za druženja
6
ČLANSTVA V RAZLIČNIH ORGANIZACIJAH
Festival Velenje je član KUDUS-a (Združenja kulturnih domov in ustanov Slovenije),
Slovenskega društva za odnose z javnostmi ter Art kino mreže Slovenije. V vseh teh
institucijah zaposleni v Festivalu Velenje aktivno delujejo vse leto.
Upravni odbor KUDUS na srečanju v Velenju
SINDIKAT V ZAVODU
V letu 2012 so zaposleni v javnem zavodu Festival Velenje ustanovili sindikat in se včlanili v
SVIZ Slovenije. Predsednik sindikata je Matjaž Šalej.
OSNOVA ZA DELOVANJE ZAVODA
Festival Velenje deluje skladno s sprejeto nacionalno zakonodajo in lokalnimi strategijami in
drugimi dokumenti. Vsi strateški in letni dokumenti JZ Festival Velenje so usklajeni z
Nacionalnim programom kulture v RS 2014 – 2018 ter Lokalnim programom kulture v Mestni
občini Velenje 2014 – 2020. Festival Velenje je 14. januarja 2015 sprejel tudi Strateški načrt
delovanja javnega zavoda Festival Velenje 2015 – 2019.
7
B) POSEBNI DEL
3. VSEBINA DELA V LETU 2014
3. 1. ORGANIZACIJA PRIREDITEV IN DOGODKOV V LETU 2014
Festival Velenje je v letu 2014 v Velenju samostojno pripravil in izvedel oziroma bil
koproducent pri 178 dogodkih (leta 2011: 149, leta 2012: 203, leta 2013: 168), ki jih je obiskalo
50.884 obiskovalcev (leta 2011: 44.243, leta 2012: 59.530, leta 2013: 54.072). Skupaj s partnerji smo
organizirali največji slovenski dogodek za otroke – Pikin festival, ki ga je po naši oceni
obiskalo več kot 100.000 ljudi. Poleg tega smo v letu 2014 organizirali še 41 različnih
dogodkov izven Velenja, v kinu pa na 629 predstavah (leta 2011: 500, leta 2012: 642, leta 2013:
643) zabeležili 17.023 obiskovalcev (leta 2011: 14.947, leta 2012: 17.074, leta 2013: 17.797). Poleg
vsega omenjenega smo sodelovali še pri organizaciji 133 dogodkov (leta 2011: 99, leta 2012: 92,
leta 2013: 132) drugih organizatorjev, ki jih je obiskalo 36.495 obiskovalcev (leta 2011: 29.633, leta
2012: 28.692, leta 2013: 35.879).
Skupaj torej to pomeni, da smo v letu 2014 organizirali, izvedli ali tako ali drugače sodelovali
pri kar 982 dogodkih /ob tem izpostavljamo, da je Pikin festival štet le kot 1 dogodek/ (leta
2011: 749, leta 2012: 988, leta 2013: 981), ki se jih je udeležilo 204.402 ljudi /obiskovalcev v drugih
krajih tu ne beležimo/ (leta 2011: 188.823, leta 2012: 205.296, leta 2012: 207.745).
Ena od odmevnejših prireditev - svečanost ob 70-letnici smrti Karla Destovnika Kajuha
8
3. 1. 1. ABONMAJSKE PRIREDITVE
Abonmaji zajemajo obsežnejši del našega kulturno-umetniškega programa in potekajo od
jeseni preteklega leta do pomladi aktualnega leta (poročilo zajema torej drugi del sezone
2013/2014 ter prvi del sezone 2014/2015). V letu 2014 smo skupaj z AV studiom iz Velenja
razvili novo celostno podobo velenjskih abonmajev, ki je bila pri uporabniki lepo sprejeta,
program smo pripravili in objavili že konec poletja 2014, izvajali več komuniciranja s
sodobnimi komunikacijskimi sredstvi, z vpisovanjem abonentov pa začeli že mesec dni prej
kot sicer. Vse to se nam je lepo obrestovalo, saj smo v sezoni 2014/2015 uspeli povečati
število abonentov, ki sicer povsod v zadnjih letih upada. Zelo lepo sprejet je bil nov projekt
»Vstopnica v svet kulture«, ki šolarjem omogoča ogled Belega gledališkega abonmaja po
polovični ceni – tako mladim omogočamo lažjo dostopnost do kvalitetnih kulturnih dobrin,
hkrati pa pomlajujemo našo publiko. Med novostmi leta 2014 velja izpostaviti še projekt
»Brezplačne vstopnice za brezposelne«, ki ga izvajamo na pobudo Ministrstva za kulturo RS
(brezposelni si lahko dvakrat letno ogledajo katero od ponujenih predstav brezplačno, ob
predložitvi potrdila zavoda RS za zaposlovanje), ter nov projekt »Ambasada priporoča in
vabi«, kjer gre za pokroviteljstvo določenega veleposlaništva za gostovanje njihovih
umetnikov na našem odru v sklopu abonmajev.
V letu 2014 smo uspešno izvedli 46 abonmajskih dogodkov, od tega 6 v Belem abonmaju, 7
v Zelenem abonmaju, 7 v abonmaju Klub, 7 v Pikinem abonmaju, 6 v Klasiki, 7 v Zlatem in 6
v abonmaju Obiski. Od tega smo 33 dogodkov izvedli v Velenju, na 13 dogodkov pa smo
naše abonente peljali v druge kraje (abonma Obiski in Zlati abonma). Obiskovalcem smo tudi
v sezonah 2013/2014 ter 2014/2015 omogočili vpis abonmaja A la Carte, ki ga oblikujejo
uporabniki sami - po svojem izboru. Abonmajske dogodke si je v letu 2014 skupaj ogledalo
8.975 obiskovalcev; kar pomeni, da smo uspeli poleg abonentov na dogodke privabiti tudi
veliko obiskovalcev za izven.
V letu 2014 smo vpisovali še v štiri filmske abonmaje (Filmski abonma, Mali filmski abonma,
Otroška petka in Otroška desetka), poleti pa drugič razpisali Poletni kulturni abonma. Skupaj
smo torej izvajali kar 13 različnih abonmajev.
V letu 2014 smo si na odru velenjskega kulturnega doma lahko ogledali naslednje gledališke
predstave: Zapiranje ljubezni, Sluga dveh gospodarjev, Sen, Pavla nad Prepadom, Boris,
Milena in Radko, Kdo se boji Virgine Woolf, Parole – parole, Najstarejša obrt, Sedem let
skomin, Tak si, Srečno ločena, Rojen v Jugi in Mame. V Pikinem abonmaju smo najmlajšim
na ogled ponudili predstave: Učenje s čarovnijo, Zajček zdravnik, Dinozavri, Maček Muri, Vsi
tako drugačni, Svinjski pastir in Snežna kraljica. Organizirali smo 13 abonmajskih koncertov,
od tega 7 v abonmaju Klub (Klarisa Jovanović & Della Segodba, Artbeaters, Mascara Quartet,
9
Severa Gjurin, Quatro por Tango, Damir Kukuruzović Django Group in Fake Orkestra) ter 6 v
abonmaju Klasika (Oleg Maršev, Saksofonski orkester SOS, Klavirski trio Amarilis, Aleksandar
Madžar, Tanja Sonc in Petya Mihneva ter Slovenski tolkalni projekt STOP). Abonenti Zlatega
abonmaja so si ogledali 7 vrhunskih koncertov (Češka filharmonija, Filharmonični orkester iz
Strasbourga, Filharmonični orkester BCC, Orkester iz Cadaquesa, Simfonični orkester
Čajkovskega iz Moskve, Uralski filharmonični orkester), abonente Obiskov pa smo letos poleg
v Ljubljano in Maribor peljali tudi v Avstrijo – Gradec ter na Hrvaško – Zagreb, kjer so si
ogledali naslednjih 6 dogodkov: opero La Boheme, opero Čarobno piščal, balet Ana Karenina,
dramski triptih Richard III + II, balet Romeo in Julija ter muzikal Lizistrata.
Zapiranje ljubezni z Markom Mandićem in Pio Zemljič
Pavla nad prepadom
Boris, Milena in Radko
Mala in velika luna
Kot vsako leto smo tudi ob koncu abonmajske sezone 2013/2014 izvedli analizo zadovoljstva
uporabnikov kulturnih dobrin, ki jih ponujamo obiskovalcem. Abonmaji so bili ocenjeni z
naslednjimi povprečnimi ocenami: Klasika (4,80), Klub (4,77), Zeleni abonma (4,50),
Abonma Obiski (4,38), Pikin abonma (4,27) ter Beli abonma (3,42).
10
Tokrat so obiskovalci med vsemi predstavami sezone najbolje ocenili komedijo Tak si v
Zelenem abonmaju (ocena 4,80), predstavo Mala in velika luna v Pikinem abonmaju (4,80)
ter predstavo Ana Karenina v abonmaju Obiski (ocena 4,78), najslabši oceni pa sta dobili dve
predstavi v Belem abonmaju - Izbrisni (ocena 2,80) in Božič pri Ivanovih (2,98). Ker je bil
program Belega abonmaja najslabše ocenjen v vseh letih, odkar izvajamo ankete, smo
program v sezoni 2014/2015 bolj prilagodili željam uporabnikov.
Med glasbenimi dogodki sta bila najbolje ocenjena dva dogodka v abonmaju Klasika klavirski koncert Olega Marševa (ocena 4,90) ter koncert tria Amarilis (4,90), sledi pa koncert
Severe Gjurin v abonmaju Klub (ocena 4,80).
Mnenja in ocene obiskovalcev so za nas izjemno pomembni pri načrtovanju nove sezone. V
eni od rubrik v anketnem vprašalniku obiskovalce pozovemo, da sami predlagajo konkretne
naslove za naslednjo sezono in nam tako pomagajo sooblikovati program. S tem sledimo tudi
ciljem Nacionalnega programa kulture, ki pravi, da je se je treba s programom čim bolj
približati željam uporabnikov, ob tem pa seveda ohraniti zahtevano raven kvalitete programa.
V letu 2014 so – kot že vsa leta do sedaj - pri pripravi glasbenega abonmajskega programa
sodelovali zunanji sodelavci. V programski skupini za pripravo abonmaja Klub je sodeloval
Sašo Šonc, pri abonmaju Klasika pa mag. Slavko Šuklar, Ines Ivanovič, dr. Urška Šramel
Vučina in Boris Štih.
Kljub temu, da je bila po objavi rezultatov programskih razpisov Ministrstva za kulturo RS za
leto 2014 po celi Sloveniji kulturniška publika zelo razočarana, saj je večina programskih
sredstev ostala v Ljubljani, se lahko pohvalimo, da smo se kot eden redkih kulturnih domov
uspeli uvrstiti v štiriletno shemo sofinanciranja programa Klasika, kasneje pa smo bili uspešni
še pri enoletni prijavi za program Klub. V sklopu delovanja KUDUS-a (Združenje kulturnih
domov in ustanov Slovenije, kje smo zelo aktivni) si bomo prizadevali za uvedbo
decentraliziranega sistema financiranja kulturnih programov in projektov in v ta namen že
pripravljamo gradivo za sestanek na ministrstvu.
Vpis abonentov v preteklih sezonah (načrt in vpis)
Abonma
2008/2009
2009/2010
2010/2011
2011/2012
2012/2013
2013/2014
2014/2015
Plan
Vpis
Plan
Vpis
Plan
Vpis
Plan
Vpis
Plan
Vpis
Plan
Vpis
Plan
Vpis
Beli
300
302
310
255
300
281
290
231
250
213
220
212
210
225
Zeleni
350
356
360
396
360
317
330
253
260
214
220
261
250
316
Klub
160
172
176
177
170
163
165
178
170
147
150
154
160
153
Klasika
130
163
166
182
170
131
140
99
100
116
110
98
100
107
Pikin
160
117
120
126
130
113
120
106
110
108
110
150
140
154
Obiski
30
31
30
35
30
32
30
30
30
35
30
26
25
29
Zlati
25
28
25
27
25
25
24
24
24
24
24
22
25
26
Plesni
0
0
0
0
14
34
40
24
0
0
0
0
0
0
Ala Carte
0
0
0
0
0
0
0
30
40
36
40
26
30
20
SKUPAJ
1.155
1.169
1.187
1.198
1.199
1.096
1.139
985
984
893
934
949
940
1.030
11
Analiza načrtovanih in izvedenih aktivnosti v letu 2014
Plan 2014
Izvedba 2014
Razpisali in izvedli bomo osem abonmajev (2
gledališka, 2 glasbena, 1 otroškega, 2 v drugih
krajih in 1 A la Carte) s po šestimi predstavami.
DA
Uspešna izvedba vseh začrtanih aktivnosti.
Preoblikovali bomo celostno podobo projekta
Abonmaji, ki bo prepoznavnejša in učinkovitejša.
Program nove sezone bomo oblikovali prej kot
pretekla leta (konec poletja - da bodo imeli
obiskovalci več časa za odločitev za vpis
abonmaja).
DA
Uspešna in všečna preobrazba.
DA
Tokrat nam je uspelo program pripraviti ob koncu
poletja in izdati tudi abonmajsko brošuro. Tako
smo lahko tudi z vpisovanjem abonentov začeli
skoraj mesec dni prej kot sicer.
DA
Skupno število smo celo presegli, zelo se je
povečal vpis v Zeleni abonma, pridobili smo
mlajše občinstvo.
DA
Izvedli smo ankete, analizirali rezultate, skušali
upoštevati mnenja, po e-pošti sprejemamo tudi
predloge obiskovalcev.
Med vsemi sodelujočimi smo izžrebali tudi
nagradne abonmaje, kar so uporabniki dobro
sprejeli (bistveno večji odziv uporabnikov na
anketo).
DA
Priključili smo se projektu MK, ki brezposelnim
omogoča brezplačen ogled dogodkov.
Izvedli smo več akcij brezplačnih ogledov za
socialno šibke.
DA
Še intenzivneje kot prejšnja leta smo se povezali
s šolami in pripravili posebne programe zanje,
cene vstopnic smo prilagajali skupinam, razvili
smo produkt Vstopnica v svet kulture, v novi mali
dvorani pa je zaživel povsem nov program
kulturne vzgoje Prvi koraki v svet kulture.
DA
Uspešni smo bili tako pri abonmaju Klasika kot
tudi Klub.
Kljub temu, da število abonentov povsod upada,
bomo skušali zadržati skupno število lanskih
abonentov.
Po zaključku vsakega abonmajskega cikla bomo
izvedli ankete o zadovoljstvu uporabnikov in nato
upoštevali menja in želje obiskovalcev pri pripravi
nove abonmajske sezone; mnenja obiskovalcev
bomo sprejemali tudi preko e-komunikacij in
drugih sodobnih oblik komuniciranja.
Povečali bomo možnost dostopa do kulturnih
dobrin posebnim skupinam (socialno ogroženi,
brezposelni).
Spodbujali bomo višjo dostopnost kulturnih
dobrin šolskim skupinam in mladim.
Glasbeni del abonmajev bomo prijavili na razpise
MK in skušali pridobiti podporo.
12
3. 1. 2. POLETNE KULTURNE PRIREDITVE
Poletne kulturne prireditve 2014 je zaznamovalo in sooblikovalo nestabilno poletno vreme.
Toliko deževnih dni, kot jih je bilo to poletje, pravzaprav ne pomnimo. Festival Velenje je
načrtoval izvedbo 52 dogodkov, zaradi vremena smo štiri odpovedali, kar nekaj pa smo jih
prestavili v zaprte prostore. Zato je povsem razumljivo, da je bil obisk PKP to poletje bistveno
nižji kot prej, in sicer smo zabeležili 7.466 obiskovalcev (leto prej pa kar 13.371). Vseeno je
bil poletni program bogat, kvaliteten ter vsebinsko raznolik. Da poleti dogodke prirejamo na
prostem in da so le-ti v večji meri brezplačni, je pomembno, saj tako omogočamo dostopnost
do kvalitetnih kulturnih dobrin najširšemu krogu uporabnikov, med njimi je tudi veliko
mladih, ki sicer na dogodke v dvorane prihajajo redkeje kot zrelo občinstvo. Prav tako je
pomembno, da v program vsako leto vtkemo tudi delček domače, velenjske produkcije, da
dogodke pripravljamo na različnih prizoriščih in da v program vključujemo tudi umetnike iz
drugih držav (v letu 2014 smo gostili umetnike iz Makedonije, Združene države Amerike,
Hrvaške, Irske, Nizozemske, Avstrije). Veseli smo, da smo v Poletni kulturni abonma, ki smo
ga razpisali drugo leto, uspeli vpisati 44 abonentov (leto poprej smo jih imeli le 8).
30. Poletne kulturne prireditve smo odprli s koncertom Brencl bande na terasi doma kulture
Velenje, zaključili pa s tradicionalnim koncertom Iztoka Mlakarja, ki je bil tokrat poskusno v
vili Bianci. Tudi to poletje smo program izvajali na številnih lokacijah, od Velenjskega gradu,
vrta vile Herberstein, travnika in terase pred kulturnim domom, Titovega trga, Cankarjeve
ulice … Program je bil sestavljen iz sklopa koncertov ter kulturnih utrinkov (19 dogodkov in
4.490 obiskovalcev), poletnih filmskih projekcij Zvezde pod zvezdami (9 projekcij in 804
obiskovalci), otroškega sklopa Poletje na travniku (17 dogodkov in 1.904 obiskovalci),
sejemskih prireditev (2 dogodka in 1.000 obiskovalcev) ter citrarskega festivala (3 koncerti in
268 obiskovalcev).
Teatro Pavana na Titovem trgu
13
Med poletnimi kulturnimi dogodki velja izpostaviti ulično gledališče Teatro Pavana iz
Nizozemske, ki je s predstavama Žirafe in Barve očaralo številne obiskovalce Titovega trga,
saj so tovrstne predstave redkost. Izjemen je bil tudi koncert Vlada Kreslina in Beltinške
bande na Herbersteinu, kjer je čudovita poletna lokacija. Omeniti velja še koncert Nece Falk
na gradu, kabaret Piaf, Edit Piaf, ki je po številu obiskovalcev glede na deževno vreme
povsem presegel naša pričakovanja, večerni koncert mlade splitske glasbenice Lovely
Quinces, glasbeni dogodek domačinov Jureta in Mihe Smirnov Oštir v atriju Velenjskega
gradu, pa glasbenih legend Ave ter Mefa z Narodnoosvobodilnim bandom.
Koncert Vlada Kreslina z Beltinško bando
Neca Falk z bandom
Zelo lepo smo izpeljali projekt Poletje na travniku, kamor so se s svojim programom v tem
poletju vključili vsi velenjski javni zavodi in nekatera društva. Tovrstno povezovanje je še
kako potrebno, saj tako krepimo ustvarjalni potencial posameznih institucij. Izjemno dobro
obiskane pa so bile Sobotne lutkarije - predstave za najmlajše na terasi kulturnega doma,
med njimi velja še posebej izpostaviti predstavo Sirkec, sirkec, ki si jo je ogledalo več kot 220
obiskovalcev.
Zaradi slabega vremena so jo tokrat najslabše odnesle poletne filmske projekcije na prostem,
zato je na letni ravni tudi obisk kina nekoliko nižji kot preteklo leto. Na letošnjih Zvezdah pod
zvezdami smo zabeležili nekaj čez 800 obiskovalcev; najbolje obiskana je bila predstava Okus
po ljubezni – le-to si je ogledalo 150 ljudi.
Sobotna dogajanja za otroke so odlično obiskana
Brencl banda na odprtju 30. PKP
14
Dobro obiskan je bil 26. Citrarski festival, ki smo ga tokrat v celoti izvedli v dvorani vile
Biance. Med nastopajočimi velja izpostaviti Avstrijca Martina Mallauna, najbolj pa je bil
obiskan koncert slovenskih legend citer – družine Galič. Veseli smo, da je Ministrstvo za
kulturo RS tudi v letu 2014 s simbolnim prispevkom sofinanciralo citrarski festival, ki ga po
smrti Marjana Marinška izvajamo skupaj s Petrom Napretom, članom Citrarskega društva
Slovenije.
Citrarski festival – M. Mallaun
Večmedijski projekt MOST
Število prireditev in obiskovalcev PKP (2008 – 2014)
Leto
Število prireditev
Število obiskovalcev
2008
30
5.640
2009
40
7.020
2010
44
6.220
2011
47
11.281
2012
59
14.466
2013
50
13.371
2014
48
7.466
15
Analiza načrtovanih in izvedenih aktivnosti v letu 2014
Plan 2014
V letu 2014 bomo pripravili kakšen dogodek manj
kot pretekla leta, ne bomo pa nižali kvalitete
dogodkov. V sklopu PKP bomo organizirali vsaj tri
koncerte popularne glasbe, dva koncerta resne
glasbe, eno igrano predstavo za odrasle, eno
plesno ali akrobatsko predstavo na prostem,
osem dogodkov za otroke, dva bolšja sejma, tri
citrarske dogodke, sklop poletnih filmskih
projekcij …
Poskrbeli bomo za mednarodne nastope in se
skušali povezati z organizatorji poletnih festivalov
v naši bližini.
Čeprav smo prvo leto vpisali le nekaj abonentov,
bomo vztrajali pri
Poletnem kulturnem abonmaju.
K pripravi poletnega programa bomo povabili vse
javne zavode in društva iz Velenja in skušali še
okrepiti sodelovanja.
Izvedba 2014
DA
Zastavljen program smo uspešno izvedli. Zaradi
slabega vremena smo nekaj dogodkov
odpovedali oziroma jih prestavili v zaprte lokacije,
zato je bil obisk bistveno nižji kot v zadnjih letih.
DA
V program smo vključili umetnike iz šestih
držav, navezali smo stike s festivalom pouličnega
gledališča v Lienzu.
DA
V Poletni kulturni abonma smo v letu 2014 vpisali
44 abonentov, ki so si v sklopu paketa lahko
ogledali pet poletnih kulturnih dogodkov.
DA
Vsi povabljeni so se vključili v projekt Poletje na
travniku, nove oblike poletnega sodelovanja smo
vzpostavili z Muzejem Velenjem.
16
3. 1. 3. ČAROBNI DECEMBER
Program Čarobnega decembra je bil v letu 2014 v Velenju nekoliko skromnejši kot pretekla
leta, kar so občanke in občani takoj zaznali. Prav zato smo skupaj z Mestno občino Velenje,
javnimi zavodi in drugimi javnimi institucijami že v začetku leta 2015 sprejeli sklep, da
praznično dogajanje v mestu s skupnimi močmi že to leto okrepimo.
Festival Velenje je ob koncu novembra 2014 izdal praznično zgibanko Čarobni december
2014, ki so jo prejela vsa gospodinjstva, program skupnih prazničnih dogajanj pa so pripravili
različni organizatorji. Sklop decembrskih dogajanj se je začel 4. decembra - s prižiganjem
novoletne razsvetljave ter koncertom Natalije Verboten in Dražena Zečića na velenjskem
Titovem trgu, kjer se je zbralo 2.000 obiskovalcev.
Dražen Zečič na Titovem trgu
Najbolj pester decembrski dan za zaposlene na Festivalu Velenje je bil petek, 12. decembra.
Ta dan smo že dopoldne na novi promenadi priredili Praznični sejem (bil je odlično obiskan, a
razsvetljava na promenadi ni ustrezna za večerne sejemske dejavnosti), popoldne pa
»preoblekli« terasast del promenade ob Paki v čudovit svetlobni labirint. Ta dan smo
sodelovali še pri organizaciji odmevne prireditve Prihod dedka Mraza, kjer je več kot 3.000
malih in velikih obiskovalcev zabaval Ribič Pepe, zvečer pa pri organizaciji koncerta 6pack
Čukurja in Alfija Nipiča na strehi nove parkirne hiše. Pozno zvečer smo v novem razstavišču
Male dvorane odprli še razstavo domačega likovnega ustvarjalca Robija Klančnika, ki se je
predstavil z Rekonstrukcijo spomina.
17
Prihod dedka Mraza – tokrat na prireditveni prostor na novi promenadi
6-pack Čukur in Alfi Nipič sta obiskovalce zabavala s strehe nove parkirne hiše
Praznični sejem smo letos prvič pripravili na novi promenadi
18
Festival Velenje je v sklopu Čarobnega decembra pripravil tudi serijo dogodkov za najmlajše.
Odlično so bile sprejete sobotne lutkovne predstave za najmlajše ter že tradicionalna velika
družinska gledališka predstava na predzadnji del leta, letos smo izbrali predstavo Snežna
kraljica. Zadnji (počitniški) teden v letu smo v novi dvorani pripravili še dve manjši predstavi
za najmlajše (kar bomo v prihodnjem letu še nadgradili z delavnicami). Tudi letos smo
pomagali sooblikovati nedeljski program dogajanj na drsališču v sončnem parku – najmlajše
sta zabavala dva Pikina prijatelja – policaja.
Festival Velenje je tudi v letu 2014 skupaj z Gledališčem Velenje zadnji večer v letu priredil
silvestrsko predstavo Udar po kurje, tehnično pomoč pa smo nudili tudi organizatorjem
silvestrovanja na prostem na Titovem trgu.
Sklopu decembrskih dogajanja smo se pridružili tudi v kinu, in sicer z organizacijo dveh
prazničnih ciklov, Novoletne filmske iskrice za najmlajše ter Decembrska romantika v kinu.
Svetlobna inštalacija na novi promenadi v izvedbi Festivala Velenje
Analiza načrtovanih in izvedenih aktivnosti v letu 2014
Plan 2014
Festival Velenje bo tudi v letu 2014 koordiniral
projekt Čarobni december. Sami bomo izvedli:
Sobote za otroke, Praznični sejem, družinsko
predstavo ob koncu leta. Sodelovali bomo pri
organizaciji prihoda dedka Mraza in koncertov na
prostem …
Kot že nekaj let doslej bomo tudi v letu 2014 v
Kinu Velenje pripravili dva decembrska ciklusa.
Praznične vsebine bomo vnesli tudi na novo
promenado.
Izvedba 2014
DA
Vse začrtane aktivnosti smo uspešno izpeljali.
DA
Pripravili smo Decembrsko romantiko za odrasle
in Novoletne filmske iskrice. Oba sta bila dobro
obiskana.
DA
Tam je potekal Praznični sejem, prihod dedka
Mraza, pripravili smo svetlobno inštalacijo, dva
koncerta.
19
3. 1. 4. SEJEMSKA DEJAVNOST
Pomembna dejavnost Festivala Velenje je tudi sejemska dejavnost, s katero skušamo
popestriti sobotni utrip mestnega središča. V ta sklop sodijo: Cvetlični sejem, Jesenski sejem,
Praznični sejem, umetniški sejmi – BazArt, boljši sejmi ter sejem Numifil. Velenje je sejemsko
dejavnost v središču mesta začelo načrtno razvijati že pred leti (takrat še v organizaciji TICa), Festival pa je te aktivnosti še nadgradil – z različnimi kulturnimi nastopi, predstavitvami
društev, izobraževalnimi vsebinami … Festival Velenje je v letu 2014 organiziral 15 sejemskih
dogodkov, ki se jih je po naši oceni udeležilo 10.850 ljudi, kar je nekoliko več kot leto prej
(takrat 9.850 obiskovalcev).
Cvetlični sejem v maju
Jesenski sejem v oktobru
Boljši sejem
5. Numifil v Centru Nova
- Vse leto 2014 (z izjemo februarja, ko smo dogodek zaradi slabega vremena odpovedali)
smo na Cankarjevi ulici vsako drugo soboto v mesecu prirejali bolšje sejme – skupaj smo
torej pripravili 11 sejmov, na vsakem od njih smo zabeležili med 400 do 700 obiskovalcev.
- Najbolj obiskan sejem je pomladni Cvetlični sejem, ki smo ga na Titovem trgu – skupaj s
številnimi drugimi institucijami - priredili 10. maja 2014. Poleg bogatega spremljevalnega
kulturnega programa smo na sejmu letos prvič (v sodelovanju z Ljudsko univerzo Velenje, ki
se nam je pridružila s Parado učenja) pripravili tudi kulinarični dogodek in srečanje s
20
kuharskim mojstrom Borutom Jovanom ter razvili novo velenjsko sladico (na osnovi
sončničnih semen).
- Naši umetniški sejmi, ki smo jih poimenovali BazArt, so sedaj že prepoznavni in uveljavljeni.
Prvega smo organizirali 14. junija na Cankarjevi ulici, drugega pa 28. septembra na TRC
Jezero na zaključnem Pikinem dnevu. Tovrstni sejmi dajejo sejemski dejavnosti urbani utrip,
v prihodnje pa si želimo na sejme ponovno pridobiti več domačih ustvarjalcev, ki bodo sejem
popestrili tudi s prikazom različnih umetniških praks.
- V letu 2014 smo najbolj spremenili podobo Jesenskega sejma. Pred leti, ko v mestu še ni
bilo kmečke tržnice, je bil Jesenski sejem skoraj edina priložnost za predstavitev in nakup
lokalno pridelane hrane, zato je bil tudi obisk bistveno večji. Organizatorji smo se v letu 2014
odločili, da bomo v prihodnje pripravljali jesenske sejme v drugačni obliki – kot nekakšen
dodatek kmečki tržnici. Sejem smo zato prestavili na Cankarjevo ulico, kjer se je zlil s
ponudniki kmečkih dobrot na tržnici, dodali pa smo kulturno-zabavne vsebine in ohranili
izvedbo golažijade v organizaciji TZ Velenje.
- Tudi decembrski Praznični sejem smo v letu 2014 postavili na novo lokacijo, in sicer na
prenovljeno promenado (pred sodiščem). Odziv prodajalcev in razstavljavcev je bil zelo
dober (predstavilo se je 49 ponudnikov), žal pa sejma nismo mogli raztegniti v večerne ure,
kar je bila naša želja, saj je na promenadi v tem delu premalo svetlobe. Če želimo sejme
ohraniti na tej lokaciji, bo potrebno poskrbeti za dodatno razsvetljavo.
- Festival Velenje je v letu 2014 že petič priredil tudi sejme numizmatike, filatelije in
kartografije, imenovan Numifil, ki je tudi tokrat potekal v dvorani Centra Nova, in sicer 25.
oktobra. Na sejmu so se zbrali zbiratelji iz vse Slovenije, zabeležili smo 250 obiskovalcev.
- Od pomladi do jeseni smo sodelovali tudi pri izvedbi dogodkov na kmečki tržnici, kjer smo
na šestih dogodkih nudili tehnično podporo različnim organizatorjem.
- K sejemski dejavnosti ne sodi le organizacija sejmov v domačem kraju, ampak tudi aktivna
udeležba na različnih specializiranih sejmih in drugih predstavitvenih po Sloveniji, kjer
predstavljamo kulturno ponudbo našega mesta, s poudarkom na Pikinem festivalu. V letu
2014 smo sodelovali na 11 sejemsko-prireditvenih dogodkih na različnih koncih Slovenije
(sejem Alpe Adria, Kutlurni bazar in poletna predstavitev v Ljubljani, srečanje diabetikov v
Topolšici, BO fest v Bohinju, Celjski sejem …).
21
Pika na sejmu Alpe Adria
Dva policaja sta zabavala najmlajše na Bo festu v Bohinju
Analiza načrtovanih in izvedenih aktivnosti v letu 2014
Plan 2014
Izvedba 2014
Organizirali bomo tri tradicionalne velenjske
sejem: Cvetlični (maj), Jesenski (oktober) in
Praznični sejem (december).
DA
Izvedli smo vse tri sejem. Jesenski sejem smo
skladno z načrtom prestavili na novo lokacijo in
mu dali nove vsebine.
Vsak mesec bomo prirejali bolšje sejme
(predvidoma drugo soboto v mesecu).
DA
Izvedli smo 11 sejmov, eden je zaradi slabega
vremena odpadel.
DA
Sejem smo uspešno pripravili, udeležili so se ga
prodajalci iz vse Slovenije.
DA
Prvega smo izvedli junija v središču mesta,
drugega v sklopu Pikinega festivala.
DA
Udeležili smo se 11 različnih dogodkov po vsej
Sloveniji.
Organizirali bomo 5. sejem Numifil.
Pripravili bomo dva Art marketa.
Kulturne produkte, Pikin festival in ponudbo
mesta bomo predstavljali na različnih sejemskih
in drugih dogodkih po Sloveniji.
22
3. 1. 5. ORGANIZACIJA, KOPRODUKCIJE, SODELOVANJA NA PRIREDITVAH
V letu 2014 smo sodelavci in sodelavke Festivala Velenje poleg abonmajskih prireditev,
Pikinega festivala, Poletnih kulturnih prireditev, Čarobnega decembra in sejmov (ki so v
poročilu zaradi razsežnosti projektov obravnavani ločeno) samostojno organizirali oziroma v
koprodukciji izvedeli še 71 (v letu 2013 – 60, v letu 2012 – 86) drugih kulturno-umetniških oziroma
kulturno-zabavnih dogodkov, ki si jih je ogledalo 24.611 obiskovalcev (v letu 2013 – 24.850, v letu
2012 - 26.835). Poleg tega smo samostojno organizirali še 41 dogodkov v drugih krajih (v letu
2013 – 37, v letu 2012 pa 50).
Poleg omenjenih 71 dogodkov v Velenju in 41 dogodkov drugje, ki smo jih organizirali sami
oziroma v koprodukciji, pa smo sodelovali še pri izvedbi 133 različnih dogodkov, ki so jih v
naših prostorih ali na drugih lokacijah prirejali drugi organizatorji – te dogodke je obiskalo
kar 36.495 ljudi (v letu 2013 je bilo takih dogodkov 132, obiskalo jih je 35.876 ljudi; v letu 2012 je bilo takih
dogodkov 92, obiskalo pa jih je 28.692 ljudi). Le-tem smo nudili tehnično pomoč, pomagali
pripravljati scenarije, poskrbeli za promocijo in obveščanje javnosti …
V letu 2014 torej skoraj ni bilo dneva, ko ne bi pripravili ali vsaj sodelovali pri organizaciji in
izvedbi kakšnega od mestnih dogajanj. Vsi dogodki so podrobneje predstavljeni v prilogi,
izpostaviti pa jih velja vsaj nekaj.
Januarja smo priredili že tradicionalni Trianglov zimski večer muzikala, imenovan Sprehod po
West Endu, na katerem je nastopila izjemna pevka Nuška Drašček, predzadnji januarski dan
pa smo se na Marjanovem večeru spomnili našega nekdanjega sodelavca in velikega
kulturnika Marjana Marinška.
Ker smo v načrt dela za leto 2014 zapisali, da bomo okrepili projekte s področja plesne
umetnosti, smo v februarju priredili Vikend plesa – med drugim smo v sklopu plesnih
dogajanj skupaj z Društvom baletnih umetnikov Slovenije v kulturnem domu priredili državno
baletno revijo klasičnih baletnih šol, na kateri so se predstavili baletniki iz vse države.
Baletna revija
23
Ob 70. obletnici smrti Karla Destovnika Kajuha smo v Velenju februarja pripravili sklop
dogodkov, posvečenih temu velikemu pesniku – Festival Velenje je bil koordinator tega
projekta. Med številnimi dogodki velja izpostaviti odmevno proslavo 22. februarja, na kateri
je bil slavnostni govornik predsednik države Borut Pahor, predstavili pa so se Tržaški pevski
zbor Pinko Tomažič, Zoran Predin, Darko Nikolovski in drugi. Festival Velenje je v sklopu
Kajuhovih dogodkov pripravil zanimiv vzgojno-izobraževalni projekt Rimokovačnica, na
katerem so se mladi in njihovi starši spomnili Kajuhovih najlepših pesmi, poleg tega pa je
Festival poskrbel tudi za vrsto izvirnih komunikacijskih rešitev (verz s pesmijo na prtičku za
kave, Kajuhova poezija na sedežih Lokalca, pesmi na vratih javnih institucij …).
Ob obletnici smrti Kajuha smo izvedli vrsto izvirnih aktivnosti
Prvi trije meseci leta 2014 so bili tudi v znamenju Max klub jazz festivala, ki smo ga skupaj
priredili Festival Velenje, Mestna občina Velenje in podjetje Činela, umetniški vodja festivala
pa je bil tudi tokrat priznani velenjski saksofonist Jure Pukl. Festival, ki je v Velenje privabil
najboljše jazz glasbenike iz Slovenije in goste iz tujine, je na sedmih koncertih ponudil
različne jazzovske sloge in zadovoljil tudi najbolj zahtevne poslušalce. V sklopu festivala so
nastopili: Mia Žnidarič in Steve Klink kvartet, Cene Resnik Quartet, Marko Črnčec Group,
David Jarh Aoulship Navigators, Jure Pukl in Matija Dedič, Tjaša Fabijančič trio ter Jazz Club
Gajo Quartet. Festival je obiskalo okoli 450 ljudi, ki so s koncertov odhajali navdušeni.
Max klub jazz festival
24
Spomladi smo v dvorani kulturnega doma organizirali kar nekaj ogledov različnih aktualnih
komedij, ki še vedno najbolj polnijo dvorane (Udar po moško, Poštar Jakec), konec marca pa
sodelovali pri izvedbi uspešne premiere komedije Gledališča Velenje z naslovom Gospod
poslanec ali Udar po kurje. V marcu smo pripravili še poseben dogodek ob svetovnem dnevu
lutk (21. 3.), na predvečer materinskega dne v kulturnem domu gostili komično opero
Nikogaršnja hči, v kateri je v glavni vlogi nastopila domačinka Dunja Tinauer. Aprila smo v
Velenju organizirali ogled muzikala Bila sva mlada oba – z glasbo ansambla bratov Avsenik.
Zadnji dan v maju smo skupaj z MOV na Titovem trgu pripravili Dan prijateljskega mesta
Split, pa tudi sicer smo v letu 2014 organizirali kar nekaj dogodkov, s katerimi smo želeli
obiskovalcem približati kulturo drugih narodov (komedija Gradskog teatra Srebrenik Umro od
smjeha, kulturni večer Sevdah Vranje …).
Večer Splita na ploščadi pred kulturnim domom
Skupina Magazin nas je popeljala v poletje
Sredi junija smo obiskovalce razvajali na prireditvi Slovenska popevka, ki smo jo izvedli
skupaj z Glasbeno šolo Nazarje, gostja pa je bila Ana Dežman. V poletje smo želeli skupaj s
skupino Magazin vstopiti že tradicionalno s koncertom na Titovem trgu (20. 6.), a zaradi
izjemno slabega vremena smo morali koncert prestaviti v Rdečo dvorano, kar je vplivalo na
bistveno nižji obisk. Konec avgusta smo z MOV sodelovali pri pripravi in izvedbi otvoritvenega
dogodka ob odprtju nove mestne promenade, kjer se je zbrala velika množica ljudi in večer
zaključila na odmevnem koncertu Jana Plestenjaka.
Odprtje promenade
25
Jeseni smo sodelovali pri izvedbi mednarodnega folklornega dogodka Od Celja do Žalca za
osnovnošolce, na katerem so se predstavile folklorne skupine iz Finske, Srbije in Izraela, na
našem odru gostili izjemen baletni večer Mladega slovenskega baleta in s premiero predstave
Nočni portir v izvedbi GV zaznamovali začetek praznovanj ob 55-letnici kulturnega doma (29.
november). Izpostaviti velja tudi celoletno uspešno sodelovanje v Regionalni kulturni navezi
Triangel, v kateri se združujemo Festival Velenje, Hiša kulture Celje in Zavod za kulturo,
šport in turizem Žalec – konec novembra smo skupaj priredili nepozaben glasbeno-kulinarični
večer Rossini, ki so ga poleg glasbenikov začinili še kuharski mojstri Galerije okusov.
Jesenski Trianglov dogodek Rossini
December se je začel svečano – z odprtjem Male dvorane kulturnega doma na praznični Ta
veseli dan kulture, 3. decembra, ki so jo poleg domačih umetnikov na srečno pot pospremili
glasbeniki zasedba Šalša. Takoj po odprtju so se v mali dvorani začele zanimive prireditve
tako za otroke kot odrasle: dogodek ob odprtju razstave Rekonstrukcija spomina, otroški
predstavi Šivilija in škarjice ter Zimska pravljica, dogodek Šaleškega študentskega okteta s
predstavitvijo novega videospota Brez jamranja v 2015 …
Odprtje male dvorane – 3. december 2014
26
3. 2. PIKIN FESTIVAL
Pikin festival je v letu 2014 v našem mestu potekal že 25. zapored. V sklopu 25. Pikinega
festivala se je zvrstilo kar 219 samostojnih dogodkov. Festival je pod pokroviteljstvom
Mestne občine Velenje tudi tokrat organiziral Festival Velenje skupaj s soorganizatorji
(Medobčinsko zvezo prijateljev mladine Velenje, Knjižnico Velenje, Mladinskim centrom
Velenje, JSKD Območno izpostavo Velenje in Muzejem Velenje) ter partnerji (Športna zveza
Velenje, Šolski center Velenje, Glasbena šola Frana Koruna Koželjskega Velenje, Vrtec
Velenje, Rdeča dvorana ŠRZ, Galerija Velenje, Zveza kulturnih društev Šaleške doline,
Univerza za III. življenjsko obdobje Velenje, Ljudska univerza Velenje, osnovne šole iz
Velenja ter številna društva).
Pikin festival je iz enodnevnega dogodka leta 1990 na Titovem trgu v teh letih zrasel v
največji otroški festival v Sloveniji, ki se v sedmih dneh odvije na različnih prizoriščih v
Velenju. Osrednje festivalsko prizorišče se razteza na 3.500 kvadratnih metrih ob idiličnem
Velenjskem jezeru. Največji otroški festival je namenjen kulturni vzgoji otrok, zabavi, igri in
izobraževanju. V sedmih dneh je festival obiskalo več kot 100.000 gostov, od tega kar 137
organiziranih skupin vrtcev in šol iz vse Slovenije ter tujine. Festival je potekal od 21. do 27.
septembra, predfestivalski dogodki pa so se v začetku septembra začeli s ciklusom filmov v
Pikinem kinu ter odprtjem 15 Pikinih razstav v središču Velenja in na osrednjem prizorišču.
Tema festivala »Zelja pleše« je obiskovalce popeljala skozi dva sklopa ustvarjalnih kotičkov,
ki jih je bilo letos 78. V Pikini mestni hiši so mali in veliki obiskovalci ustvarjali na temo
»praznovanje«, ustvarjalnice v velikem šotoru pa so bile naravoslovno obarvane in
razdeljene na sklope raziskovanja, eksperimentiranja, recikliranja in ustvarjanja z naravnimi
materiali. Novost v na področju kreativnih kotičkov so bile skupinske delavnice, kjer je
prevladovalo geslo: sodelujemo.
Pikina ambasadorka Darja Groznik in Pika
Odprtje 25. Pikinega festivala
27
Častna pokroviteljica 25. Pikinega festivala je bila Darja Groznik, predsednica Zveze
prijateljev mladine Slovenije, kar se je simbolično ujemalo s Konvencijo o otrokovih pravicah,
ki jo je OZN sprejela pred 25 leti – takrat, ko se je zgodil tudi prvi Pikin festival.
V Pikini deželi na osrednjem prizorišču so se na glavni mestni ulici številnim hišicam, med
katerimi so bile banka, mlekarna, čevljarna, pošta, pekarna …, pridružile še hiša zdravih
zobkov, šuharna, zdravstveni dom in zavarovalnica. Najmlajšim obiskovalcem festivala je bila
na voljo Pleničkarnica. Na osrednjem prizorišču so zrasli športni poligoni, čarobni gozdiček,
Pikina džungla, zeleni del z boso potjo in vilo zemljanko, v sklopu programa so potekale tudi
številne predstavitve, tekmovanja in presenečenja za obiskovalce.
Žive lutke na Pikinem festivalu so vedno atraktivne
Na Rumenem, Zelenem in Belem odru so je odvil bogat program glasbenih, plesnih in
gledaliških dogodkov. Umetniške četrti s
hišicami v Glasbeni, Likovni, Filmski, Plesni,
Lutkovni, Muzejski in Knjižni četrti (ki so jih pripravili sodelavci velenjskih javnih zavodov in
društev) so obiskovalcem ponujale zanimive programe v obliki interaktivnih delavnic
spoznavanja različnih področij umetnosti. Otroci so uživali tudi v Čarobnem gozdičku v
izvedbi Vrtca Velenje, v Pikini kuhinji s kuharskim mojstrom Danilom Ivanušo, na športnih
poligonih, kjer so srečali znane športnike (gostje so bili med drugimi tudi Primož Kozmus,
Rajmond Debevec, Lucija Polavder …), novost letošnjega festivala pa je bila tudi popularna
igra iskanja zaklada geocoaching. Zelo živahno je bilo v Pikinem domu vili Čira-Čara ter na
velikem otroškem igrišču, svoja tabora so postavili tudi taborniki in Indijanci.
28
Na obisku pri Indijancih
Razstava v knjižnici ob 25-letnici Pikinega festivala
Vsak dan so Piko obiskali možje postave: slovenska vojska, policija in gasilci, po Velenjskem
jezeru pa je plula Pikina ladja z gusarskim kapitanom. Tudi letos smo v sklopu festivala
izvedli mednarodni tabor prostovoljcev, imenovan Pika potuje, na katerem so z nami
soustvarjali prijatelji iz šestih držav (Japonska, Romunija, Nemčija, Ukrajina, Bolgarija in
Francija). Da Pikin festival postaja vse bolj mednaroden, dokazujejo tudi obiski organiziranih
skupin iz drugih držav (Italija, Avstrija), lepo razvijamo tudi sodelovanja z ambasadami
držav, ki so v Sloveniji (pripravili smo odmevno razstavo z ambasado Slovaške, gostili smo
predstavnike Švedske), še naprej pa ohranjamo prijateljstvo s Sarajevom.
Predstava Pika Nogavička je prejela zlato Piko
Večer prijateljstva
V sklopu Pikinega festivala je tudi v letu 2014 potekalo družinsko kolesarjenje, družinski tek,
jadralna regata, Pikina mini avantura ter umetniška tržnica BazArt. Med festivalskim tednom
so obiskovalci lahko sodelovali v dobrodelni akciji Novo sonce – Pika pomaga in na zbirno
mesto v Pikino mestno hišo prinesli sladkarije, ki jih je enota Rdečega križa Velenje dodala
prehrambnim paketom, namenjenim socialno šibkim (zbrali smo 148 kg sladkarij).
V sklopu aktivnosti festivala je potekal Pikin fotografski natečaj, družine pa so lahko
sodelovale v izdelovanju unikatnih maket našega planeta. Izdelki obeh natečajev so bili
razstavljeni na osrednjem prizorišču festivala.
29
V sklopu tekmovanj za zlato piko je bilo podeljenih osem najvišjih festivalskih priznanj. V
kategoriji gledališč je po presoji devetčlanske žirije devetletnih deklic na Pikinem odru
zmagala predstava Pika Nogavička v izvedbi Slovenskega ljudskega gledališča Celje, na
Aničinem in Tomaževem odru pa je slavila glasbena pravljica Pepelka v izvedbi učencev z
Osnovne šole Gorica iz Velenja pod mentorstvom Barbare Trebižan. Na Pikini jadralni regati,
ki se je na zadnji dan festivala odvila na Velenjskem jezeru, je bil z malo jadrnico optimist
najhitrejši Aljaž Rupnik iz Ljubljane. Na Pikinem gasilskem tekmovanju prostovoljnih gasilskih
društev iz cele Slovenije so bili med fantovskimi pionirskimi desetinami najbolj spretni člani
Prostovoljnega gasilskega društva Drešinja vas, med dekliškimi pa prostovoljke gasilke iz
Andraža nad Polzelo. Zlate pike pa so prejeli tudi zmagovalci Pikinih natečajev. Nina
Pungečar in Monika Murenc s šole Grm Novo Mesto – center biotehnike in turizma sta pod
mentorstvom Andreje Bortolj Bele izdelali najlepši cvetlični aranžma. Na fotografskem
natečaju je bila najbolj prepričljiva Tjaša Likeb s fotografijo metulja. Najlepšo maketo Zemljo
je izdelala družina Jokič iz Velenja.
Uradni konec festivala je bila tradicionalna predaja županske lente, ki jo je ves teden nosila
Pika Nogavička. Župan Mestne občine Velenje je Piki obljubil, da ji bo tudi prihodnje leto
predal oblast nad mestom priložnosti, cvetočih idej in mladih.
Stroški za izvedbo 25. Pikinega festivala so znašali 245.235 EUR (brez stroškov dela in
materialnih stroškov FV). Za izvedbo festivala je Mestna občina Velenje zagotovila 195.000
EUR iz proračuna, ostala sredstva pa smo pridobili na trgu (sponzorstva, donatorstva,
vstopnine za predstave, pedagoške delavnice, parkirnina in druge tržne aktivnosti).
Množica obiskovalcev na festivalu
V delavnici smo si lahko izdelali »raketni pogon«
30
3. 3. KINO DEJAVNOST
Digitizacija
Leto 2014 je bilo za Kino Velenje, ki deluje v sklopu javnega zavoda Festival Velenje,
pomembno leto. Aprila smo namreč ob podpori Mestne občine Velenje, Ministrstva za kulturo
RS, Slovenskega filmskega centra in Art kino mreže zaključili projekt digitizacije velike
kinodvorane v hotelu Paka. Otvoritveno svečanost smo pripravili 15. aprila 2014, polna
dvorana pa je uživala ob ogledu srbskega športnega filma Montevideo, se vidimo! Nova DCI
tehnologija omogoča obiskovalcem ogled najbolj svežega filmskega programa, poleg tega pa
lahko sedaj v velenjskem kinu predvajamo tudi filme v 3-D tehniki. V mali dvorani smo že
pred leti zagotovili kakovostne pogoje za izvajanje art projekcij v HD tehniki, obe dvorani pa
lahko še vedno ponudita tudi kinotečno izkušnjo klasične projekcije s 35 mm filmskega traku.
Na obisku v projekcijski kabini kina
Organizacija kinematografske dejavnosti
Na Festivalu Velenje smo ponosni, da smo pred petimi leti organizirali ustanovno skupščino
Art kino mreže Slovenije, ki danes združuje že 27 prikazovalcev kakovostnega in
umetniškega filma. Art kino mreža je z različnimi akcijami in projekti zagotovila izboljšanje
pogojev delovanja manjših slovenskih kinematografov, aktivno pa je sodelovala tudi pri
oblikovanju Nacionalnega programa kulture Republike Slovenije, na podlagi katerega se
uspešno razvijajo tudi različni projekti na področju filmske vzgoje. Programski odbor
velenjskega kina v tesnem sodelovanju z distributerji, producenti in ostalimi partnerji s
slovenske filmske pokrajine skozi vse leto zagotavlja predvajanje kakovostnega aktualnega
sporeda ter sodeluje v projektih filmske vzgoje za vse generacije in ostalih skupnih akcijah
Art kino mreže, ki skrbi tudi za redna izobraževanja programskih in tehničnih sodelavcev
mestnih kinematografov.
31
Filmska vzgoja
V letu 2014 je Festival Velenje uspešno realiziral celovit projekt filmske vzgoje Kinozaver, ki
je bil podprt s strani Ministrstva za kulturo in Slovenskega filmskega centra. Vanj smo
vključili prav vse (288) »absolvente« velenjskih vrtcev, ki so sistematično spoznali osnovna
filmska izrazna sredstva, delovanje kina in celovitost kinematografske izkušnje ter se
preizkusili v snovanju filmskih likov in pripovedi gibljivih slik. V preddverju kinodvorane smo
ob zaključku projekta pripravili tudi razstavo otroških ilustracij, projekt pa smo ostalim
slovenskim kinematografom in partnerjem z nacionalne filmske pokrajine predstavili tudi z
dokumentarnim filmom Milana Mariča. Na Pikinem festivalu smo pripravili program Filmske
četrti, programe filmske vzgoje pa smo poleg rednega izvajanja šolskih filmskih predstav (20
v letu 2014) bistveno obogatili tudi z vključitvijo v nacionalni program, ki bo v šolskem letu
2014/2015 skozi voden obisk kina in pogovor o tematiki in filmskem jeziku v kino pripeljal
1.000 velenjskih udeležencev iz izbranih generacij vrtcev ter osnovnih in srednjih šol.
Kinozaver – projekt kulturne vzgoje za najmlajše
Premiere in posebni filmski ciklusi
Posebno pozornost namenjamo slovenskemu filmu, v letu 2014 smo ob novih slovenskih
filmih pripravili sedem posebnih dogodkov, na katere smo povabili njihove ustvarjalce.
Najbolj obiskana je bila velenjska premiera slovenskega filma Panika, največja ekipa pa je
obiskala Velenje ob ogledu filma Inferno, kjer je glavno vlogo odigral domačin Marko Mandić.
Kino Velenje je tudi v letu 2014 poleg rednega programa, ki ga v dveh dvoranah hotela Paka
izvaja ob petkih, sobotah, nedeljah in ponedeljkih, pripravil vrsto ciklusov in dogodkov ob
različnih priložnostih. Ob slovenskem kulturnem prazniku smo zavrteli Mačka Murija in izbor
slovenskih risank za otroke, za odrasle pa film Karpopotnik, ki je bil dobitnik vesne za
scenarij leta 2013. Ob dnevu upora proti okupatorju smo pripravili projekcijo filma
32
Banditenkinder, ob prazniku Mestne občine Velenje in 55-letnici mesta pa smo skupaj z
Muzejem Velenje pripravili poseben filmski dogodek Stare zgodbe novega mesta. Vključili
smo se v vseslovensko akcijo Noč kratkih filmov, v sodelovanju s Knjižnico Velenje predstavili
kinotečni film Razdvojeno srce, pripravili smo projekt medgeneracijskega sodelovanja z
ogledom filma Srečen za umret, srednješolcem smo ponudili sklop filmov za spoznavanje
filmske umetnosti, ob desetletnici Animateke pa smo zavrteli izbor najboljših svetovnih
animiranih filmov.
Realizacija rednega sporeda
Kino Velenje pozorno sestavlja kakovosten filmski spored in vanj vključuje več kot polovico
art programa. Lepo je sprejeto ponedeljkovo Filmsko gledališče, ki v kino privablja
najzahtevnejše ljubitelje filmske umetnosti, kot tudi filmski abonmaji (Deset zvezdic, Pet
zvezdic, Otroška filmska desetka, Otroška filmska petka). Po številu obiskovalcev se velenjski
kinematograf tudi v letu 2014 uvršča v sam vrh slovenskih mestnih kin (brez multipleksov).
Na obeh platnih smo v letu 2014 na ogled ponudili vse dobitnike oskarjev in zlatih globusov,
filme z lanskega Liffa, udeležence oziroma zmagovalce festivalov v Cannesu, Berlinu,
Benetkah, Rimu ter ostalih svetovnih in evropskih stičišč aktualne filmske umetnosti. Poleti
smo na terasi kulturnega doma vsak ponedeljek zavrteli brezplačen film v projektu Zvezde
pod zvezdami, med zimskimi in jesenskimi počitnicami pa smo poskrbeli za 18 dobro
obiskanih predstav za otroke in mladino. V Pikinem mesecu septembru smo v Pikinem kinu
prikazali osem različnih filmov, decembrska že tradicionalna in vedno dobro sprejeta filmska
ciklusa, Novoletne filmske iskrice in Decembrska romantika v kinu, pa sta tudi v letu 2014
poskrbela za posebno vzdušje in dobro razpoloženje pred prihodom novega leta.
Statistika obiska
V letu 2014 smo v Kinu Velenje zabeležili 17.057 obiskovalcev, kar nas za neprimerljivima
ljubljanskima Kinodvorom in Cankarjevim domom uvršča v sam vrh slovenskih mestnih
kinematografov. Predvajali smo 216 različnih filmov, od tega 119 art filmov, kar predstavlja
55% celotnega kinematografskega programa. Med skupno 629 predstavami smo odigrali 388
art predstav (61%), med 17.057 obiskovalci pa smo na art predstavah imeli kar 10.294
obiskovalcev, kar predstavlja 60% celotnega obiska. Na art predstavah smo imeli povprečno
26 obiskovalcev na predstavo, na komercialnih predstavah pa 27 obiskovalcev na predstavo.
Med petnajstimi najbolje obiskanimi filmi je deset risank, trije slovenski filmi ter otvoritveni
film digitalizirane dvorane Montevideo. Najbolje obiskani film je z dvanajstimi predstavami
Vloga za Emo z 940 obiskovalci, najbolje obiskana risanka pa Rio 2 s skupno 697 obiskovalci
predstav v 2-D in 3-D tehniki. Skupni obisk se v primerjavi z letom 2013 kljub digitizaciji še ni
33
povečal, kar pripisujemo trem okoliščinam: V letu 2013 smo zabeležili izjemno visok rezultat
filma Gremo mi po svoje 2, več kot pol poletnih projekcij smo zaradi vremena morali
prestaviti v dvorano, prehod na digitalno tehniko pa smo opravili ob koncu lanske sezone,
zato na lanski rezultat še ne vpliva v polni meri. Pomembnost pridobitve DCI projektorja pa
se že kaže v rezultatih prvih tednov leta 2015, v katerih smo zaradi kakovostnega in
aktualnega programa ter učinkov projektov filmske vzgoje zaznali bistven porast števila
obiskovalcev, februar pa bo zaradi trenutne uspešnice rekorden mesec preteklih sedmih let
delovanja velenjskega kina.
Financiranje
Kino Velenje je vključen v ugledno združenje Europa Cinemas, ki zagotavlja del sredstev za
predvajanje evropskih filmskih vsebin. Tako je dejavnost Kina Velenje poleg tržne dejavnosti
od prodaje vstopnic in proračunskih sredstev Mestne občine Velenje ter rednih subvencij
Ministrstva za kulturo Republike Slovenije podprta tudi z evropskimi sredstvi. Celotni stroški
za delovanje Kina Velenje so v letu 2014 znašali 89.323,78 EUR, od tega 45.731,33 za
program art kina. Prihodkov je bilo 85.508,59 EUR: od tega 20.000 EUR proračunskih
sredstev MOV, 5.704 EUR sredstev projekta Europa Cinemas (skupaj s filmskim trojčkom
Slovenj Gradec – Trbovlje – Velenje je Velenje kot nosilec projekta prejelo 11.704 EUR),
8.444,44 EUR sredstev Ministrstva za kulturo za izvajanje art programa, 150 EUR sredstev
Slovenskega filmskega centra za projekt Kinozaver; prihodki od vstopnin, abonmajev,
prodaje 3D očal ter promocijskih aktivnosti pa so znašali 51.210,15 EUR).
Pogovor z ustvarjalci filma
34
3. 4. LASTNA PRODUKCIJA
V letu 2014 smo lastni produkciji, ki nas ustvarjalno najbolj bogati, namenjali veliko
pozornosti. Nadaljevali smo uspešen baletni projekt He he helium, pripravili tri nove lutkovne
ter dve novi plesni predstavi, soustvarjali otroški muzikal, prvič pa smo bili tudi koproducenti
komorne opere. Tako smo v šestih letih delovanja uspeli na domači oder postavili vse
najzahtevnejše glasbeno-scenske zvrsti (muzikal, balet, opera).
3. 4. 1. PROJEKTNO GLEDALIŠČE 2014
a) Komorna opera ZMIKAVT IN STARA DEVICA
V letu 2014 se je Festival Velenje podal še na eno še neraziskano pot – tokrat smo bili
koproducent komorne opere z naslovom Zmikavt in stara devica. Projekt smo pripravili
skupaj s Slovenskim komornim glasbenim gledališčem iz Ljubljane, ki je pridobilo tudi del
sredstev za izvedbo opere na projektnem razpisu Ministrstva za kulturo RS. Režijo opere je
prevzela Nana Milčinski, libreto Giana Carla Menottija je poslovenil Janez Usenik, v glavnih
vlogah pa so nastopili Vlatka Oršič, Rebeka Radovan, Katja Konvalinka in Rok Bavčar. Glasbo
v živo je izvajal komorni orkester SKGG. Ustvarjalci so oktober 2014 preživeli v Velenju, kjer
je bila 24. oktobra premiera, sledili sta še dve novembrski ponovitvi, nato pa smo s
predstavo gostovali v Cankarjevem domu v Ljubljani. S predstavo bomo v letu 2015 še
gostovali, trenutno so dogovorjene predstave v Celju, Novi Gorici in Rijeki.
Vlatka Oršič in Katja Konvalinka v predstavi Zmikavt in stara devica
35
b) Sodobni balet HE, HE, HELIUM
V letu 2014 je mednarodni plesni projekt He he helium, ki je nastal leta 2013 v Velenju,
uspešno nadaljeval pot na plesnih odrih. Januarja so se ustvarjalci ponovno zbrali v Velenju
in 31. januarja pripravili ponovitev predstave na velenjskem odru, februarja je sledilo
gostovanje v Krškem, nato pa smo bili povabljeni še na gostovanje na festival Sarajevska
zima v Bosno in Hercegovino. Aprila smo s predstavo gostovali v Linhartovi dvorani
Cankarjevega doma v Ljubljani – s tem pa tudi izpolnili cilj, da projekt pripravljam tudi zato,
da se uvrstimo v program Cankarjevega doma. Predstava je bila na vseh gostovanjih vedno
izjemno dobro sprejeta, zato z ustvarjalno ekipo Heliuma že načrtujemo nadaljevanje
zgodbe, in sicer v Balkan Dance projektu.
c) Otroški muzikal VSI TAKO DRUGAČNI
Festival Velenje je bil v letu 2014 koproducent otroškega muzikala Vsi tako drugačni, ki je
nastal v sodelovanju z Agencijo PijaR in Plesno šolo Spin. V predstavi, ki je namenjena
najmlajšim, se prepletejo ples, glasba in dobra zgodba scenaristke Klavdije Bizjak, ki govori o
tem, da je treba drugačnost spoštovati in sprejeti. Premiera predstave, v kateri ima glavno
vlogo Mojca Robič, je bila v Domu kulture Velenje 18. oktobra, ker je bila le-ta razprodana,
smo že 8. novembra pripravili prvo ponovitev. Gostovanja v drugih krajih načrtujemo od
pomladi 2015 naprej.
Vsi tako drugačni
36
3. 4. 2. LUTKOVNO GLEDALIŠČE VELENJE (LGV)
Pod okriljem Festivala Velenje in ob finančni podpori Mestne občine Velenje Lutkovno
gledališče Velenje v mestu deluje že dvanajsto leto. Gledališče že vse od začetka uspešno
vodi Alice Čop, v avtorski skupini sta še Kajetan Čop in Gorazd Planko. V gledališču je
aktivnih 10 igralcev (dijaki, študentje, samostojni kulturni delavci), na ogled pa LGV trenutno
ponuja 12 predstav oziroma projektov. Gledališče je v vsako leto bolj prepoznavno v
slovenskem prostoru, s predstavami gostujejo po vsej Sloveniji, doma pa vsako leto
pripravijo vsaj dve lutkovni premieri. S prenovo male dvorane je gledališče v letu 2014
pridobilo idealne pogoje za delo, predvsem na področju kulturne vzgoje, ki je prioriteta
lokalnega programa kulture.
Lutkovno gledališče Velenje je v letu 2014 pripravilo tri premiere lutkovnih predstav:
-
7. junija 2014 so v dvorani doma kulture Velenje premierno uprizorili predstavo Bikec
Ferdinand (režija: Alice Čop; igralca: Vanja Kretič in Mitja Švener),
-
19. septembra 2014 so na osrednjem prizorišču Pikinega festivala prvič zaigrali
lutkovno miniaturo TV Pikica (zasnova: Barbara Pokorny, režija: Alice Čop, igrajo: vsi
igralci LGV),
-
29. novembra 2014 pa je bila v sklopu Pikinega abonmaja premiera lutkovne
predstave Svinjski pastir (režija: Alice Čop; igralca: Mitja Švener in Vanja Kretič).
Kostume za predstavo Svinjski pastir je izdelala Juma Valenčak
37
TV pikica po principu en gledalec – en igralec
Bikec Ferdinand nas popelje v Španijo
V letu 2014 so se velenjski lutkarji z desetimi različnimi predstavami ter dvema lutkovnima
projektoma predstavili kar 53 x, kar 28 nastopov so imeli v drugih krajih Slovenije. V letu
2014 je bila največkrat odigrana predstava Trije prašički (kar 15 x), lutkovna miniatura TV
Pikica, ki poteka po principu en igralec – en gledalec, pa je bila odigrana vsaj 100 x.
Celotna ekipa LGV je tudi v letu 2014 pripravila samostojen projekt v sklopu Pikinega
festivala (Lutkovna četrt s Hišo lutk in čudovito razstavo lutk sveta), trikrat v letu 2014 pa so
izvedli tudi Pravljični poligon (med drugim tudi v sklopu Poletja na travniku). LGV se je
predstavilo tudi na Kulturnem bazarju v Cankarjevem domu v Ljubljani, ob koncu leta pa so
pripravili koncept praznovanja rojstni dni v družbi lutk.
Aktivnosti LGV (primerjava 2008 – 2014)
Leto
Število premier
Število nastopov
Od tega gostovanja
2008
1
4
1
2009
2
32
9
2010
2
41
24
2011
1
42
28
2012
2
41
23
2013
2
49
21
2014
3
53
28
38
3. 4. 3. PLESNI TEATER VELENJE (PTV)
Plesni teater Velenje je v letu 2014 pripravil štiri večje dogodke, ki so jih vodile tri
diplomantke Akademije za ples v Ljubljani Tina Benko, Neža Jamnikar ter Lucija Boruta.
V počastitev svetovnega dneva plesa je bila v kulturnem domu Velenje (22. marec) premiera
plesne predstave Štiri v vrsto v izvedbi štirih študentk Akademije za ples. Predstava, ki je
doživela odlične strokovne ocene, je bila kasneje uprizorjena še dvakrat v Ljubljani in po
enkrat v Celju in Hrastniku.
Maja 2014 sta plesalki Tina Benko in Neža Jamnikar v dvorani kulturnega doma s predstavo
Ženski kupe, nastalo po knjižni predlogi, opravili teoretični del diplomskega izpita in pridobili
naziv diplomirani plesalki.
Avgusta je PTV sodeloval v mednarodnem projektu na Irskem, kjer je nastala večja plesna
produkcija, ki je bila v sklopu Poletnih kulturnih prireditev uprizorjena v Velenju. Teden dni
smo tu gostili študente plesa z vsega sveta, pri izvedbi projekta nam je pomagal Mladinski
center Velenje, ki je produkcijo vključil tudi v svoj festival. Tovrstno mednarodno in tudi
lokalno povezovanje je še kako potrebno in pomembno – tako za ustvarjalce kot tudi
producente in uporabnike kulturnih dobrin.
Jeseni smo v dvorani kulturnega doma pripravili še premiero plesne predstave Podaljšane
misli v koreografiji Lucije Boruta, ki je s to predstavo uspešno zaključila študij na Akademiji
za ples. Del predstave je bil jeseni uprizorjen še v atriju Velenjskega gradu na otvoritvi
razstave v sklopu Pikinega festivala.
Plesna predstava Štiri v vrsto
39
Aktivnosti PTV (primerjava 2008 – 2014)
Leto
Število premier
Število nastopov
Število gostovanj
2008
1
2
0
2009
2
6
2
2010
2
13
7
2011
1
4
1
2012
2
8
3
2013
2
7
3
2014
2
8
3
Podaljšane misli
40
3. 5. DRUGE AKTIVNOSTI JZ FESTIVAL VELENJE
V letu 2014 je Festival Velenje poleg ustvarjanja lastnih kulturnih produktov, izvedbe in
organizacije različnih prireditev in dogodkov ter omenjenih sklopov deloval tudi na naslednjih
področjih:
3.5.1. SODELOVANJE PRI PRIPRAVI LOKALNEGA PROGRAMA KULTURE V MOV
- sodelavca Ana Godec in Peter Groznik sta bila del ekipe, ki je pripravila strateški občinski
dokument za področje kulture v MOV – Lokalni program kulture v MOV 2014 – 2020
- programski sodelavci Festivala Velenje so pripravili izhodišča za vključitev projektov
Festivala Velenje v LPK 2014 - 2020
- Festival Velenje je pripravil in izdal Lokalni program kulture v knjižni obliki
- v letu 2014 smo zasledovali cilje nastajajočega LPK in sprejetega Nacionalnega programa
kulture v RS skozi vse programe in projekte Festivala Velenje
- izhodišča LPK smo vključili v nastajajočo Strategijo delovanja Festivala Velenje za naslednje
petletno obdobje
3.5.2. KULTURNA VZGOJA
- umeščanje elementov kulturne vzgoje v vse sfere delovanja FV
- vključevanje mladih v projekte lastne produkcije Festivala Velenje
- izvedba kulturno-vzgojnega produkta Kinozaver (filmska vzgoja za otroke)
- priprava projekta Vstopnica v svet kulture za mladino (gledališka vzgoja)
- načrtna promocija kulture skozi različne komunikacijske kanale (radijski in TV prispevki o
kulturi, časopisni prispevki, izvajanje kvizov, kulturne izmenjave …)
- nadgradnja projekta URE KULT-URE (vzgojno-izobraževalni projekt za vrtce, osnovne in
srednje šole: spoznavanje kulture in umetnosti na drugačen način)
- zasnova novega kulturno-vzgojnega produkta za Malo dvorano (Prvi koraki v svet kulture)
3.5.3. KOORDINACIJA PRIREDITVENE DEJAVNOSTI V MO VELENJE
- celoletno sodelovanje z organizatorji različnih prireditev in dogodkov v mestu
- vnos dogodkov v spletno aplikacijo »Načrtovalec dogodkov« na spletni strani Festivala
Velenje (omogoča lažje načrtovanje vsem organizatorjem dogodkov)
- povabila različnim organizatorjem k skupnim projektom (Poletne kulturne prireditve, Pikin
festival, Čarobni december, sejemska dejavnost …)
- objavljanje tedenskih in mesečnih razporedov dogodkov
41
3.5.4. ZALOŽNIŠTVO, PROMOCIJA, KOMUNICIRANJE
- priprava, izdaja in distribucija mesečnega koledarja prireditev v MOV (izdali smo 10 številk
KP, dvomesečno poletno edicijo pa smo pripravili v sklopu PKP)
- posredovanje informacij o prireditvah in dogodkih različnim ciljnim skupinam
- upravljanje z obcestnimi plakatnimi površinami gigant plakatov (EPK mesta)
- sodelovanje pri pripravi vsebin za led prikazovalnik na Rdeči dvorani Velenje
- oglaševanje dogodkov Festivala in skupnih programskih projektov v tiskanih in elektronskim
medijih ter na plakatnih površinah
- priprava in izdaja knjige Lokalni program kulture v MOV 2040 - 2020
- priprava in izdaja različnih programskih publikacij (Abonmaji 2013/2014 in 2014/2015,
Poletne kulturne prireditve, Pikin festival, Čarobni december …) in priložnostnih tiskovin
- objava prireditev na skupnem spletnem prireditvenem portalu
- predstavitev prireditvene dejavnosti na različnih sejmih, prireditvah, dogodkih po Sloveniji
- izvajanje službe odnosov z javnostmi za prireditveno dejavnost
3.5.5. KREPITEV MEDNARODNIH SODELOVANJ
- gostovanja predstav lastne produkcije v tujini (balet He he helium, Pikin festival)
- vzpostavitev novih vezi z mednarodnimi festivali (Skopsko leto, Sarajevska zima, festival
ulična gledališča Lienz, mednarodni folklorni festival …)
- aktivno sodelovanje z ambasadami različnih držav (gostujoči umetniki iz držav po bistveno
ugodnejših cenah; v letu 2014 okrepljeno sodelovanje z Avstrijo in Rusijo)
- vključevanje umetnikov iz drugih držav v Poletne kulturne prireditve
- okrepljene aktivnosti mednarodnega sodelovanja v sklopu Pikinega festivala (mednarodni
tabor – med drugim sodelujoči tudi iz Japonske)
3.5.6. VAROVANJE KULTURNE RAZNOLIKOSTI
- izvedba številnih dogodkov s kulturnim udejstvovanjem umetnikov držav nekdanje
Jugoslavije v letu 2014
- pestrost programov za pripadnike drugih nacionalnosti, ki živijo v našem mestu
3.5.7. SPODBUJANJE RAZVOJA LJUBITELJSKE KULTURNE DEJAVNOSTI
- vse leto 2014 spodbujanje povezovanja ljubiteljske in profesionalne kulture in priprava
skupnih projektov (ZKD, JSKD, posamezna društva)
- strokovna pomoč kulturnim društvom in samostojnim ustvarjalcem
- organizacijska in tehnična pomoč pri pripravi prireditev in dogodkov
- nudenje brezplačnih prostorov društvom in drugim organizacijam (po dogovoru z MOV)
42
3.5.8. UPRAVLJANJE PROSTOROV IN DVORAN
- upravljanje z Domom kulture Velenje (velika in mala dvorana ter spremljevalni prostori) ter
dvorano Centra Nova
- zasedenost velike dvorane v letu 2014: 351 dni, zasedenost dvorana Centra Nova v letu
2014: 18 dogodkov + vsakodnevne vaje, zasedenost male dvorane v letu 2014: 16 dogodkov
- od junija do decembra 2014 aktivnosti v zvezi s prenovo male dvorane
- redno vzdrževanje objekta in dvoran
- skrb za dobro izkoriščenost kulturne infrastrukture
- trženje dvoran
3.5.9. IZVAJANJE SLUŽBE OZVOČENJA IN OSVETLJEVANJA
- zagotavljanje storitev ozvočenja in osvetljevanja za različne projekte v MOV (skupaj z
Mladinskim centrom Velenje)
- nudenje kvalitetnih storitev ozvočenja in osvetljevanja najemnikov dvoran in naročnikom
teh storitev
3.5.10. PRODAJA VSTOPNIC IN VODENJE BLAGAJNE
- celo leto: prodaja vstopnic za dogodke, ki jih pripravlja Festival Velenje, ter za prireditve, ki
jih pripravljajo drugi organizatorji
- priprava različnih akcij za pospeševanje prodaje (popusti, ugodnosti, paketi…)
- oblikovanje všečne darilne embalaže in trženje različnih darilnih vstopnic
3.5.11. SODELOVANJE PRI ORGANIZACIJI IN IZVEDBI PRIREDITEV DRUGIH
ORGANIZATORJEV
- vključevanje v različne projekte drugih organizatorjev (turistične prireditve, športni dogodki,
šolske prireditve …)
3.5.12. ORGANIZACIJA OBISKOV KULTURNIH PRIREDITEV V DRUGIH
KULTURNIH SREDIŠČIH IN NAŠA GOSTOVANJA DRUGJE
- organizacija obiskov v drugih kulturnih središčih (v letu 2014 tudi Zagreb in Graz)
- organizacija gostovanj v drugih krajih (projektno gledališče, Lutkovno gledališče Velenje,
Plesni teater Velenje, Pikin festival)
3.5.13. SODELOVANJE V RAZLIČNIH PROGRAMSKIH SKUPINAH IN ODBORIH
- odbor za pomoč občankam in občanom v Mestni občini Velenje (članica Barbara Pokorny)
43
- komisija za ocenjevanje kulturnih programov in projektov ter projektov s področja
založništva (člana Barbara Pokorny in Peter Groznik)
- komisija za izbor mladinskih projektov v MOV (članica Ana Godec)
- programska skupina za tehnične zadeve v MOV (člana Matjaž Šalej, Davorin Štorgelj)
- upravni odbor KUDUS – Združenje kulturnih domov in ustanov Slovenije (članica Barbara
Pokorny)
- upravni odbor Art kino mreže Slovenije (podpredsednik Peter Groznik)
3.5.14. HOSTESNA SLUŽBA
- izvedba novega razpisa za delo v hostesni službi (februar 2014)
- izvedba treh izobraževanja za hostese v letu 2014
- zagotavljanje hostesne službe ob vseh dogodkih v kulturnem domu ali dvorani Centra Nova
- zagotavljanje hostesne službe ob vseh protokolarnih dogodkih Mestne občine Velenje
- zagotavljanje hostesne službe tudi drugim organizatorjem dogodkov
3.5.15. PRIJAVE NA RAZLIČNE RAZPISE
V letu 2014 smo se uspešno prijavili na naslednje razpise:
- Ministrstvo za kulturo RS - večletni projektni razpisi: sofinanciranje ciklusa Klasika v višini
4.000 EUR za leto 2014
- Ministrstvo za kulturo RS - enoletni projektni razpisi: sofinanciranje ciklusa Klub v višini
2.000 EUR za leto 2014
- Ministrstvo za kulturo RS – enoletni projektni razpis: sofinanciranje koncerta v sklopu
Citrarskega festivala Poletnih kulturnih prireditev 2014 v višini 1.000 EUR
- Ministrstvo za kulturo RS – razpis za izvajanje art kino programa: odobreno sofinanciranje v
višini 8.444 EUR za leto 2014
- Slovenski filmski center – razpis filmske vzgoje: sofinanciranje projekta Kinozaver v višini
1.500 EUR (v dveh letih 2013 in 2014, od tega 150 v letu 2014)
- Slovenski filmski center / Ministrstvo za kulturo RS – razpis za digitalizacijo kinematografov
(prijava še v letu 2013, izplačila v letih 2013 in 2014)
- programski in projektni razpisi Javnega sklada za kulturne dejavnosti RS: v sodelovanju z
ZKO Šaleške doline - prijavili smo devet projektov in bili pri sedmih uspešni (Rimokovačnica
ob obletnici smrti Kajuha, Bikec Ferdinand, Svinjski pastir, TV pikica, Trije zbori, Poletje na
travniku, Citre – glasba mnogih zvrsti) - financiranje preko ZKO Šaleške doline: skupaj 2.150
EUR
44
- projekt Europa Cinemas (skupna prijava filmskega trojčka Velenje – Slovenj Gradec –
Trbovlje); pridobljena sredstva 11.704 še za leto 2013 (letni zamiki), od tega za Festival
Velenje 5.704 EUR
- Zavod za zaposlovanje RS – aktivna politika zaposlovanja – javna dela: na razpis smo
prijavili dva programa javnih del in bili pri obeh prijavah uspešni (zavod je v letu 2013
sofinanciral 75 % stroškov, MOV pa 25 % stroškov dveh javnih del) – s strani ZRSZ to
pomeni znesek v višini 19.080 EUR
4. INVESTICIJE IN NAKUP OPREME
Leto 2014 je bilo za Festival Velenje leto dveh pomembnih investicij. V začetku junija smo
začeli s popolno prenovo male dvorane, ki je bila načrtovana že nekaj let. Investicija v malo
dvorano je skupaj znašala 530.935 EUR: od tega smo skupaj z MOV 149.978 EUR pridobili na
razpisu Ministrstva za kulturo, 12.024 EUR je pokril Festival Velenje iz sredstev tržne
dejavnosti, ostala sredstva pa je zagotovila Mestna občina Velenje, ki je kot lastnica objekta
vodila finančno investicijo prenove dvorane. Prenovo dvorane je zasnoval arhitekt Rok Poles
v sodelovanju s sodelavci Festivala Velenje in MOV, izvajalec prenove pa je bilo podjetje
Lesnina MG Oprema – podjetje za inženiring, d.d. Dvorano smo svečano predali namenu na
Ta veseli dan kulture, 3. decembra, ob tem pa v preddverju dvorane odprli tudi razstavo v
novo pridobljenem razstavišču. V dvorani je na voljo 100 sedežev, oder v velikosti 7,70 x
4,40 m pa nudi kvalitetne pogoje za raznovrstne umetniške zvrsti in druge dogodke. Dvorana
je dobro tehnično opremljena – tehnično opremo dvorane v vrednosti 67.822,03 EUR je
izvedlo podjetje TSE, ki je bilo izbrano kot najugodnejši ponudnik v postopku javnega
naročanja MV.
Druga večja investicija v letu 2014 je bila digitizacija kinodvorane, saj le tovrstna tehnika
omogoča nadaljevanje kinematografske dejavnosti. Investicija, ki jo je finančno vodil Festival
Velenje, je znašala 57.437 EUR, od tega je MOV zagotovila 40.000 EUR iz proračuna,
preostali del pa smo pridobili na nacionalnem razpisu Slovenskega filmskega centra (dvoletno
financiranje v letih 2013 in 2014).
Med druge nabave v letu 2014 sodi nakup računalniške opreme, mrežnega tiskalnika, sesalca
za mokro čiščenje in baletnega poda v skupni vrednosti 11.771 EUR.
45
Nov razstaviščni prostor v preddverju male dvorane je z razstavo Rekonstrukcija spomina odprl domačin Robi Klančnik
5. FINANČNO POSLOVANJE
Finančno poslovanje javnega zavoda Festival Velenje je razvidno iz Računovodskega
poročila, ki je del Letnega poročila. Povzeto na kratko - v javnem zavodu Festival Velenje
smo v letu 2014 dosegli pozitiven bilančni rezultat (presežek prihodkov nad odhodki znaša
2.646 EUR). Vsi bilančni prihodki skupaj so znašali 1.221.251 EUR (sami smo ustvarili
330.519 EUR prihodkov od poslovanja, ustanoviteljica Mestna občina Velenje nam je
zagotovila 850.354 EUR, na razpisih Ministrstva za kulturo in Slovenskega filmskega centa
smo za izvajanje kulturne dejavnosti pridobili 15.594 EUR javnih sredstev, s projektom EU –
EC smo pridobili 5.704 EUR, za programe aktivne politike zaposlovanja nam je Zavod RS za
zaposlovanje zagotovil 19.080 EUR). Vsi bilančni odhodki v letu 2014 pa so znašali 1.218.605
EUR.
46
6. KADROVSKE ZADEVE IN IZOBRAŽEVANJE
6.1. SEZNAM ZAPOSLENIH V JZ FESTIVAL VELENJE (31. december 2014)
Št.
Izob.
Delovno mesto
Status
1.
Ime in
priimek
Barbara Pokorny
VII/2
direktorica
nedoločen čas *
Število
ur / dan
8
Sprememba
2015
2.
Matjaž Šalej
VII/2
nedoločen čas
8
3.
Silvija Bašnec
VII/2
nedoločen čas
4
4.
Ana Godec
VII/2
koordinator in organizator
kulturnih programov
koordinator in organizator
kulturnih programov
koordinator
nedoločen čas
8
5.
Neža Jovan
VII/2
Vodja za stike z javnostjo
nedoločen čas
8
6.
Andreja Zelenik
VI
nedoločen čas
8
7.
Andreja Pocajt
VI
organizator kulturnih
prireditev
računovodja
nedoločen čas
8
8.
Danijela Ožir
VI
računovodja
nedoločen čas
8
9.
Barbara Šilc
V
glavni računovodja
nedoločen čas
4
10.
Davorin Štorgelj
V
tehnični koordinator
nedoločen čas
8
11.
Gregor Fidej
V
oblikovalec zvoka in luči
nedoločen čas
8
12.
Silva Pisanec
V
strokovni delavec
nedoločen čas
8
13.
Franci Miklavžina
IV
nedoločen čas
8
14.
Dušan Polegek
III
strokovni sodelavec kinooperater
scenski delavec
nedoločen čas
8
15.
Vinka Jugović
II
čistilka
nedoločen čas
4
Skupaj 1 DM
16.
Milena Miklavžina
II
čistilka
nedoločen čas
4
Skupaj 1 DM
17.
Peter Groznik
VII/1
vodja programa
6
18.
Maja Lesjak
VII/2
19.
Kristina Janežič
VII/2
koordinator in organizator
kulturnih programov
strokovni delavec
20.
Barbara Pergovnik
V
strokovni delavec
določen čas
(nedoločen v KV)
določen čas
(do 31.12.14)
določen čas
(do 31.12.14)
določen čas
(do 31.12.14)
s 1.1.2015 spet
na 8 ur
Nujno
potrebna
zapolnitev ½ DM
4
Konec: nadomeščanja Bašnec 4 ure
8
projekt DČ – trg
8
projekt DČ - trg
Število
ur / dan
8
Sprememba
2014
Odobreno v 2015
8
Odobreno v 2015
8
Odobreno v 2015
6. 2. PROGRAMI JAVNIH DEL
Št.
Izob.
Delovno mesto
Status
1.
Ime in
priimek
Ana Glinšek
VII/2
Pomoč v kulturnih zavodih
2.
Matjaž Kodrun
V
Pomoč pri tehničnih delih
3.
Novo javno delo
VII/2
Pomoč pri programih za
mlade
Določen čas
(31. 12. 2014)
Določen čas
(31. 12. 2014)
Od 1. 1. 2015
naprej
47
Festival Velenje je na dan 31. 12. 2014 zaposloval:
-
16 oseb, zaposlenih za nedoločen čas (na 15 delovnih mestih),
-
4 osebe, zaposlene za določen čas (od tega eno nadomeščanje za 4 ure) in
-
2 delavca v programu javnih del (na razpisu smo pridobili še tretji prijavljeni program
javnih del).
Mestna občina Velenje je v letu 2014 v proračunu zagotovila sredstva za 15 delovnih mest
ter potreben delež za dve javni deli, Zavod za zaposlovanje pa za drug del sredstev za javna
dela. Sredstva za polovico delovnega mesta računovodje je zagotavljalo Ministrstvo za
kulturo (preko Muzeja Velenje), za dve delovni mesti pa smo zagotovili sredstva iz tržne
dejavnosti.
Ena oseba je v letu 2014 skladno z Zakonom o starševskem varstvu in družinskih prejemkih
uveljavljala pravico do dela s skrajšanim delovnim časom in je delala samo 4 ure, preostale 4
ure pa jo je nadomeščala sodelavka, ki ji je zaradi vrnitve sodelavke nazaj na polni delovni
čas 31. 12. 2014 prenehalo delovno razmerje.
Dve delavki, zaposleni za nedoločen čas, sta že dlje časa delno invalidsko upokojeni in delata
na 4 ure: delovno mesto »čistilka« za manjkajoče štiri ure zapolnjuje druga oseba, zaposlena
za polovični delovni čas (zato je 16 oseb na 15 delovnih mestih), delovno mesto »glavni
računovodja« pa je 4 ure še prosto in čaka na zapolnitev.
V letu 2014 je bila sodelavka na delovnem mestu »čistilka« zaradi bolezni več kot sedem
mesecev odsotna, zato je bila upravičena do izplačila solidarnostne pomoči, njeno delo pa
smo deloma prerazporedili drugim sodelavcem v tehničnem oddelku, pri čiščenju pa nam je
omagala tudi zunanja sodelavka.
Zunanji sodelavci
JZ Festival Velenje je imel v letu 2014 za določena dela tudi zunanje pogodbene izvajalce:
-
sodelavka za kino dejavnost (s.p.),
-
vodja Lutkovnega gledališča (s.p.),
-
sodelavci v Kinu Velenje - nadomeščanje kinooperaterja/vratarja, prodaja vstopnic
(delo po podjemni pogodbi),
-
strokovna pomoč pri informatiki (delo po podjemni / avtorski pogodbi),
-
igralci in animatorji v Lutkovnem gledališču Velenje, Plesnem teatru Velenje,
nastopajoči na dogodkih (študentski servis, avtorske pogodbe, osebno dopolnilno
delo),
-
pomoč pri čiščenju (s.p.),
-
hostesna služna (študentski servis),
-
animacije in pomoč pri organizaciji prireditev (študentsko delo – npr. Pikin festival).
48
Zavod je pred začetkom vseh naštetih del skladno z zakonodajo najprej pridobil soglasje
župana in nato soglasje Sveta zavoda, ki ga je v imenu članov skladno z dogovorom podpisal
predsednik zavoda.
V letu 2014 smo vsi zaposleni, skupaj z zunanjimi sodelavci, poleg načrtovanega dela opravili
še veliko dodatnih projektov, velike energije smo usmerjali v prenovo male dvorane in
razvoju novih produktov, za kar se vsem iskreno zahvaljujem.
Ekipa Festivala v Zagrebu – december 2014
Izobraževanje
V letu 2014 smo zaposleni na Festivalu Velenje redno skrbeli za stalno strokovno
izpopolnjevanje in se udeleževali različnih formalnih in neformalnih oblik izobraževanja.
Udeležba zaposlenih in zunanjih sodelavcev v različnih oblikah izobraževanja
Naziv izobraževanja
Udeleženec
Datum
Kraj
Letno poročilo uporabnikov EZN
Seminar Zakon o matičnih evidencah
Udeležba na delavnici za pripravo razpisov
programa Creative Europe
Udeležba na posvetu SOS in Ministrstva za
kulturo RS: Priprava Lokalnih programov kulture
Danijela Ožir
Andreja Pocajt
Ana Godec
10.1.2014
14.1.2014
11.2.2014
Ljubljana
Celje
Ljubljana
Barbara Pokorny
Ana Godec
Peter Groznik
Silvija Bašnec
Neža Jovan
Ana Godec
Andreja Pocajt
Franci Miklavžina
Maja Lesjak
18.2.2014
Ljubljana
14.3.2014
Velenje
Varstvo pri delu
49
Kulturni bazar
Kino v DCI dobi in skupščina AKMS
Uvedba e-računov v poslovanje
AKMS - strokovna ekskurzija v Linz
Mednarodna konferenca o pristopih k mlademu
občinstvu
Mednarodna konferenca o pristopih k mlademu
občinstvu
Prva pomoč in temeljni postopki oživljanja na
delovnem mestu
Strokovno srečanje AKMS v okviru Kino Otoka
Seminar e-računi
17. Festival slovenskega filma
5. Festival mediteranskega filma
Srečanje računovodij v javnem sektorju
Seminar o strokovnem usposabljanju
udeležencev javnopravnih oseb
Izobraževanje kinooperaterjev
Seminar e-računi
Priprave na letno poročanje v negospodarstvu
Srečanje KUDUS
Izobraževanje sindikalnih zaupnikov na področju
kulture
Posvet Zavoda za šolstvo in AKMS o kulturni
vzgoji
Seminar javna dela 2014
Strokovna ekskurzija v Zagreb - ogled
Prazničnega sejma in projekta Advent v Zagrebu
Barbara Pokorny
Matjaž Šalej
Neža Jovan
Silvija Bašnec
Ana Godec
Peter Groznik
Andreja Pocajt
Barbara Šilc
Barbara Pokorny
Danijela Ožir
Milena Breznik
Ana Godec
Peter Groznik
Barbara Pokorny
Milena Breznik
26.3.2014
Ljubljana
12.4.2014
14.4.2014
Izola
Vojnik
24.-26.4.2014
7.5.2014
Linz
Ljubljana
8.5.2014
Ljubljana
Andreja Zelenik
Silva Pisanec
Milena Breznik
Peter Groznik
Ana Godec
Andreja Pocat
23.5.2014
Velenje
6.6.2014
Izola
13.6.2014
Velenje
Milena Breznik
Peter Groznik
Milena Breznik
Barbara Šilc
Danijela Ožir
Barbara Pergovnik
12.–14.9.2014
Portorož
3. – 5.10.2014
22.10.2014
Piran
Ljubljana
4.11.2014
Celje
Franci Miklavžina
Gregor Fidej
Andreja Pocajt
Barbara Pergovnik
Barbara Pokorny
Barbara Šilc
Barbara Šilc
Barbara Pokorny
Matjaž Šalej
6.- 7.11.2014
Radovljica
10.11.2014
Velenje
14.11.2014
19.11.2014
20.-21.11.2014
Ljubljana
Lendava
Bled
Ana Godec
21.11.2014
Slovenj Gradec
Andreja Zelenik
Barbara Pokorny
Barbara Pergovnik
Silvija Bašnec
Kristina Janežič
Neža Jovan
Ana Godec
Ana Glinšek
Silva Pisanec
Gregor Fidej
Matjaž Kodrun
26.11.2014
15.12.2014
Velenje
Zagreb
50
7. ZAKLJUČEK
Ob zaključku leta 2014 ugotavljamo, da smo sodelavci in sodelavke Festivala Velenje
uspešno izpeljali zastavljene naloge, pri svojem delu sledili usmeritvam tako nacionalnega
kot lokalnega programa kulture, razvili kar nekaj novih kulturnih produktov, naše aktivnosti
usmerjali v projekte kulturne vzgoje za vse generacije, pripravili več uspešnih predstav lastne
produkcije, s katerimi smo se predstavili po vsej Sloveniji in tudi v tujini, doma pa vse leto
skrbeli za bogato kulturno ponudbo, ki je zadovoljevala tudi najzahtevnejše uporabnike
kulturnih dobrin. V tem letu smo pridobili tudi čudovito novo Malo dvorano, ki bo – to
verjamemo – postala zakladnica novih ustvarjalni idej.
Velenje, 23. februarja 2015
Barbara Pokorny,
direktorica Festivala Velenje
51
STATISTIKA PRIREDITVENE DEJAVNOSTI FESTIVALA VELENJE
1. 1. 2014 – 31. 12. 2014
1. ABONMAJI
BELI ABONMA
Datum
27. 1. 2014
Predstava
Mini teater Ljubljana MG Ptuj, Novo
kazalište Zagreb in Zadar snova
Pascal Rambert
ZAPIRANJE LJUBEZNI
Drama
10. 2. 2014 Gledališče Koper in Primorski festival
Carlo Goldoni
SLUGA DVEH GOSPODARJEV
Komedija
10. 3. 2014 Prešernovo gledališče Kranj
Enrrico Luttmann
SEN
Komedija absurda
15. 10. 2014 Slovensko mladinsko gledališče Ljubljana
Andrej E. Skubic
PAVLA NAD PREPADOM
Biografska drama
25. 11. 2014 SNG Drama Ljubljana
Boris Jovanović
BORIS, MILENA, RADKO
Drama
10. 12. 2014 Gledališče Koper
Edvard Albee
KDO SE BOJI VIRGINIJE WOOLF?
Drama
Skupaj
6 predstav
Št. obiskovalcev
426
180
212
298
380
237
1.733
ZELENI ABONMA
Datum
10. 1. 2014
20. 2. 2014
14. 3. 2014
Predstava
Gledališče Koper
Aldo Nicolaj
PAROLE, PAROLE ALI NI BILA PETA,
BILA JE DEVETA
Komedija
Gledališče Ptuj
Paula Vogel
NAJSTAREJŠA OBRT
Komedija, drama
Mestno gledališče ljubljansko
Št. obiskovalcev
350
360
290
52
Goerge Axelrod
SEDEM LET SKOMIN
Komedija
10. 4. 2014 SiTi Teater BTC in Kreker
Goran Vojnović
TAK SI
Komedija
16. 10. 2014 Valič teater
Iztok Valič
SREČNO LOČENA
Komedija
7. 11. 2014 Zavod KURZ in SiTi Teater BTC
ROJEN V JUGI
Celovečerna stand-up komedija Perice
Jerkovića
18. 12. 2014 SiTi Teater BTC
MAME
Komedija
SKUPAJ
7 predstav
380
350
370
420
2.520
PIKIN ABONMA
Datum
18. 1. 2014
Predstava
Čarobna dežela Ljubljana
Matej Rotovnik
UČENJE S ČAROVNIJO
Čarovniška predstava
15. 2. 2014 Gledališče Glej Ljubljana
Nina Kokelj / Sašo Jovanović
ZAJČEK ZDRAVNIK
Igrano-lutkovna predstava
8. 3. 2014
LG Labirint
Lila Prap / Saša Jovanović
DINOZAVRI
Lutkovna predstava
5. 4. 2014
Slovensko ljudsko gledališče Celje
Kajetan Kovič
MAČEK MURI
Muzikal
18. 10. 2014 Mojca Robič
Mojčin lepi svet 2
VSI TAKO DRUGAČNI
Premiera muzikala za otroke
29. 11. 2014 Lutkovno gledališče Velenje
Alice Čop / H. Ch. Andersen / brata
Grimm
SVINJSKI PASTIR
Premiera lutkovno-igrane predstave
27. 11. 2014 Lutkovno gledališče Ljubljana
Št. obiskovalcev
217
226
250
400
401
360
360
53
SKUPAJ
Hans Christian Andersen
SNEŽNA KRALJICA
7 predstav
2.214
ABONMA »KLUB«
Datum
11. 1. 2014
Predstava
Št. obiskovalcev
KLARISA JOVANOVIĆ & DELLA
SEGODBA
Klarisa Jovanović – vokal
Luka Ropret – kitara, vokal
Vasko Atanasovski – sopranski saks,
flavta, vokal, tolkala
Žiga Golob – kontrabas, vokal
Jelena Ždrale – violina
15. 2. 2014 ARTBEATERS
Peter Ugrin – violina
Aleš Ogrin – klaviature
Jan Gregorka – bas kitara
Anže Žurbi – bobni
15. 3. 2014 MASCARA QUARTET
Polona Udovič – vokal
Damjan Stanišić – klasična kitara
Vojko Vešligaj – klasična kitara
Mitja Režman – akustična bas kitara
5. 4. 2014
SEVERA GJURIN
Dejan Lapanja – kitara
Žiga Golob – kontrabas
Gašper Peršl – bobni
Gost: Gal Gjurin
18. 10. 2014 QUATRO POR TANGO
Ratko Žižič – bandoneon
Matjaž Porovne – violina
Jan Sever – klavir
Vanja Dizdarević - kontrabas
22. 11. 2014 DAMIR
KUKURUZOVIĆ
DJANGO
GROUP
Damir Kukuruzovič – kitara
Goran Grgurač – kitara
Bruno Urlić – violina
Ivo Sanković – kontrabas, bas kitara
13. 12. 2014 FAKE ORCHESTRA
Ana Vipotnik – vokal
Igor Leonardi – akustična kitara
Primož Fleischman – saksofon, flavta
Nino de Gleria – kontrabas
Igor Matković – trobenta in krilovka
Lazaro Ahmed Hierrezuelo – violina,
160
157
160
200
150
161
172
54
SKUPAJ
tolkala
Enos Kugler – bobni
7 koncertov
1.160
ABONMA »KLASIKA«
Datum
14. 1. 2014
25. 3. 2014
Predstava
OLEG MARŠEV (Rusija)
klavir
SAKSOFONSKI ORKESTER SOS
Št. obiskovalcev
150
140
22. 4. 2014
KLAVIRSKI TRIO AMARILIS
Katja Činč - klavir
Lucija Mlakar - violina
Urška Horvat - violončelo
23. 10. 2014 ALEKSANDAR MADŽAR (Belgija)
Klavir
27. 11. 2014 TANJA SONC, violina
PETYA MIHNEVA, klavir (Bolgarija)
9. 12. 2014 STOP – Slovenski tolkalni projekt
Projekt Pisarna
SKUPAJ
6 koncertov
120
214
159
180
963
ZLATI ABONMA - CANKARJEV DOM
Datum
12. 2. 2014
Predstava
ČEŠKA FILHARMONIJA
Jubilej češke dediščine
Dirigent: Jiří Bělohlávek
Solist: Nikolaj Luganski, klavir
26. 2. 2014 FILHARMONIČNI ORKESTER IZ
STRASBOURGA
Pod slovensko taktirko
Dirigent: Marko Letonja
Solist: Kit Armstrong, klavir
21. 3. 2014 FILHARMONIČNI ORKESTER BBC
Čarovnik na tolkalih
Dirigent: Juanjo Mena
Solist: Martin Grubinger, tolkala
6. 5. 2014
ORKESTER IZ CADAQUÉSA
Sredozemske strasti
Dirigent: Jaime Martín
Solist: Miloš Karadaglić, kitara
24. 9. 2014 SIMFONIČNI ORKESTER
ČAJKOVSKEGA IZ MOSKVE
Glasniki Čajkovskega
Dirigent: Vladimir Fedosejev
20. 10. 2014 LES VIOLONS DU ROY
Št. obiskovalcev
22
24
22
22
25
25
55
Dirigent: Bernard Labadie
Solist: Alexandre Tharaud, klavir
19. 11. 2014 URALSKI FILHARMONIČNI
ORKESTER
Dirigent: Dmitrij Liss
Solist: Dmitrij Mahtin, violina
SKUPAJ
7 obiskov
25
165
ABONMA »OBISKI«
Datum
9. 1. 2014
Predstava
SNG Ljubljana – Opera in balet
Giacomo Puccini:
LA BOHÈME
Opera
31. 1. 2014 Opera Gradec, Avstrija
Wolfgang Amadeus Mozart
ČAROBNA PIŠČAL
Opera
12. 4. 2014 HNK Zagreb, Hrvaška
Peter Iljič Čajkovski
ANA KARENINA
Balet
25. 10. 2014 SNG Drama Ljubljana
Po Shakespearu / Tomaž Pandur
RICHARD III. + II.
Dramski diptih
26. 11. 2014 SNG Opera in balet Maribor
Sergej Prokofjev
ROMEO IN JULIJA
Neoklasični balet
14. 12. 2014 Mestno gledališče ljubljansko
Andrej Rozman - Roza / Coco Mosquito
LIZISTRATA
Muzikal
SKUPAJ
6 obiskov
Št. obiskovalcev
27
42
30
33
30
40
202
SKUPAJ DOGODKI: 46
SKUPAJ OBISKOVALCI: 8.957
56
2. POLETNE KULTURNE PRIREDITVE
Datum
27. 6. 2014
28. 6. 2014
2. 7. 2014
6. 7. 2014
8. 7. 2014
10. 7. 2014
12. 7. 2014
12. 7. 2014
15. 7. 2014
17. 7. 2014
25. 7. 2014
29. 7. 2014
1. 8. 2014
3. 8. 2014
Predstava
Odprtje poletnih kulturnih prireditev
Koncert BRENCL BANDA
pri Domu kulture
MOST
Avtorski, glasbeno-multimedijski projekt
Gorana Bojčevskega in Staneta Špegla
pri Domu kulture
Koncert
NECA FALK: OD DALEČ
Boštjan Narat, Žiga Golob
Velenjski grad
ŠFD KOLEDA SE PREDSTAVI
Titov trg
Monodrama Karla Čretnika
MIŠO FRAJER, JANKO HAJER
Velenjski grad
Koncert simfoničnega orkestra in zbora iz
ZDA
AMERICAN MUSIC ABROAD
Titov trg
BOLŠJI SEJEM
Cankarjeva ulica
Veliki poletni koncert
VLADO KRESLIN IN BELTINŠKA
BANDA
Park Vile Herberstein
Koncert
MEF IN NARODNOOSVOBODILNI
BAND
Oder pod magnolijami
KUK Potovke / Interaktivna predstava
MOČ LEGENDE
Travnik pri Domu kulture
Koncert
AVE
pri Domu kulture
Kabaret / monodrama
PIAF, EDITH PIAF
Dvorana centra Nova
Koncert
LOVELY QUINCES (HR)
Oder pod magnolijami
Poulično gledališče
Teatro Pavana (NL)
ŽIRAFE in BARVE
Št. obiskovalcev
350
100
140
450
70
70
500
350
140
60
160
270
160
450
57
6. 8. 2014
7. 8. 2014
9. 8. 2014
27. 8. 2014
31. 8. 2014
Skupaj
Titov trg, Promenada
Stand up komedija
Boštjan Gorenc – Pižama
50 ODTENKOV NJIVE
Velenjski grad
Koncert
JURE IN MIHA SMIRNOV OŠTIR
Violina in klavir
Velenjski grad
BOLŠJI SEJEM
Cankarjeva ulica
Plesna predstava
Z IRSKIMI ŠTUDENTI PLESA
Ploščad pred Domom kulture
Koncert
IZTOK MLAKAR
Vila Bianca
19 dogodkov
270
230
500
140
80
4.490
POLETNE FILMSKE PROJEKCIJE »ZVEZDE POD ZVEZDAMI«
Datum
30. 6. 2014
7. 7. 2014
14. 7. 2014
21. 7. 2014
28. 7. 2014
4. 8. 2014
11. 8. 2014
18. 8. 2014
25. 8. 2014
Skupaj
Predstava
Drama
PHILOMENA
Odprtje poletnega kina Zvezde pod
zvezdami
Slovenska ljubezenska drama
LAHKO NOČ GOSPODIČNA
Romantična komedija
PRVO LETO PO POROKI
Drama
OTOŽNA JASMINE
Komična drama
KRALJESTVO VZHAJAJOČE LUNE
Akcijska avantura
PLAČANCI
Komedija
LJUBIMCI NAD OBLAKI
Romantična drama
OKUS PO LJUBEZNI
Slovenska mladinska komedija
GREMO MI PO SVOJE
9 filmskih projekcij
Št. obiskovalcev
60
80
45
52
35
80
214
150
88
804
58
POLETJE NA TRAVNIKU
Datum
Predstava
TORKOVE IGRARIJE
1. 7. 2014
LEGENDE O GLINI
Jožica Vidmar in Edita Kos
ZKD Šaleške doline – Društvo šaleških
likovnikov
8. 7. 2014
LUTKE OŽIVIJO
Alice Čop in člani LGV
Lutkovno gledališče Velenje
15. 7. 2014 ODPOTUJMO V FOITOVO AFRIKO
Tanja Verboten
Muzej Velenje
22. 7. 2014 VOŠČENKE IN VODENKE
Irena Kočevar
ZKD Šaleške doline – Društvo šaleških
likovnikov
29. 7. 2014 USTVARJAMO Z ARPADOM
ŠALAMONOM
Kornelija Križnič in Arpad Šalamon
Galerija Velenje
12. 8. 2014 MOČ BARV
Oskar Sovinc, Salih Biščić
ZKD Šaleške doline – Društvo šaleških
likovnikov
19. 8. 2014 UTRIP MESTA
Nina Mavec Krenker
Plesni studio N
26. 8. 2014 SONČNA SKULPTURA
Urška Mazej
Mladinski center Velenje / Kunigunda
SOBOTNE LUTKARIJE
28. 6. 2014 Gledališče za dojenčke AEIOU
GLAVA DOL, NOGE GOR
Predstava za dojenčke
5. 7. 2014
Lutkovno gledališče Velenje
BIKEC FERDINAND
Lutkovno-igrana predstava
12. 7. 2014 Teater Cizamo
SIRKEC, SIRKEC
Cirkuška predstava
19. 7. 2014 Melita Osojnik
SONCE GRE NA POTEP
Glasbeno-igrana predstava
2. 8. 2014
Gledališče Bičikleta
POŠASTOZAVRI IN JABOLKO SPORA
Lutkovna predstava
Št. obiskovalcev
50
30
70
40
40
60
50
70
80
180
220
219
180
59
9. 8. 2014
16. 8. 2014
23. 8. 2014
30. 8. 2014
Skupaj
Lutkovno gledališče Velenje
TRIJE PRAŠIČKI
Igrano-lutkovna predstava
KUD Dudovo drevo
OGNJENI GRAD IN DUDOVO DREVO
Igrano- lutkovna predstava
Lutkovno gledališče Velenje
METULJČEK CEKINČEK
Lutkovna predstava
Bimbo teater Ljubljana
LUNOŽER – ZGODBA O PRINCU Z
IMENOM VITO IN STRAŠNEM
LUNOŽERJU
Igrana predstava
17 dogodkov
170
175
120
150
1.904
26. CITRARSKI FESTIVAL 2014
Datum
19. 8. 2014
21. 8. 2014
21. 8. 2013
Skupaj
Predstava
Koncert
DEJAN PRAPROTNIK
Vila Bianca
Koncert
DRUŽINA GALIČ
Vila Bianca
Koncert gosta iz tujine
MARTIN MALLAUN (AUT)
Vila Bianca
3 koncerti
Št. obiskovalcev
78
120
70
268
SKUPAJ DOGODKI: 48 (- 2 sejma) = 46
SKUPAJ OBISKOVALCI: 7.466 (- 1.000 sejma) = 6.466
3. SEJEMSKE PRIREDITVE
Datum
11. 1. 2014
8. 3. 2014
12. 4. 2014
10. 5. 2014
10. 5. 2014
14. 6. 2014
Dogodek
BOLŠJI SEJEM
BOLŠJI SEJEM
BOLŠJI SEJEM
BOLŠJI SEJEM
CVETLIČNI SEJEM
BOLŠJI SEJEM
Št. obiskovalcev
400
400
500
1000
3500
700
60
14. 6. 2014
12. 7. 2014
9. 8. 2014
BazArt
BOLŠJI SEJEM
BOLŠJI SEJEM
PIKIN BazArt
4. 10. 2014 JESENSKI SEJEM
11. 10. 2014 BOLŠJI SEJEM
25. 10. 2014 NUMIFIL
11. 12. 2014 PRAZNIČNI SEJEM
700
500
500
400
500
250
1000
12. 12. 2014 BOLŠJI SEJEM
Skupaj
15 dogodkov
500
10.850
SODELOVANJA PRI SEJEMSKIH DOGODKIH
Datum
12. 4. 2014
10. 5. 2014
7. 6. 2014
5. 7. 2014
2. 8. 2014
6. 9. 2014
Skupaj
Dogodek
Kmečka tržnica
VELIKA NOČ V MESTU
Kmečka tržnica
MEDJIMURJE
Kmečka tržnica
ZELIŠČA IN MED
Kmečka tržnica
OD KLASA DO KRUHA
Kmečka tržnica
POTOVANJE V PRETEKLOST
Kmečka tržnica
JESEN S TD ŠMARTNO OB PAKI
6 dogodkov
SKUPAJ DOGODKI: 15 + 6
SKUPAJ OBISKOVALCI: 10.850
4. PRODUKCIJE IN KOPRODUKCIJE FESTIVALA VELENJE
Datum
17. 1. 2014
Predstava
Večer najlepših muzikalov
SPREHOD PO WEST ENDU Z NUŠKO
DRAŠČEK
Simon Dvoršak
Andrej Pušenjak
Vid Ušenički
Regionalna naveza Triangel
23. 1. 2014
1. Jazz koncert - Max klub jazz festival
Št. obiskovalcev
171
65
61
30. 1. 2014
31. 1. 2014
1. 2. 2014
23. 1. 2014
8. 2. 2014
19. 2. 2014
22. 2. 2014
2. 3. 2014
MIA ŽNIDARIČ IN STEVE KLINK
KVARTET
Vocal diva (vokalna diva)
Max klub Velenje, Mestna občina Velenje
Koncert
MARJANOV VEČER
Marjanke, Kvartet GŠ FKK, Pavla Pavlin
Citrarsko društvo Slovenije
Sodobna baletna predstava
HE, HE, HELIUM
Hiša kulture Celje, The Kirov Dance
Company (Nemčija), Udruženje sretna
familija (BIH) ISFTH Foundation
(Nizozemska)
8. REVIJA KLASIČNO BALETNI ŠOL
IN DRUŠTEV REPUBLIKE SLOVENIJE
Društvo baletnih umetnikov Slovenije
2. Jazz koncert - Max klub jazz festival
CENE RESNIK QUARTET
Svingovsko in svobodnjaško
Cene Resnik (Slo) – tenor saksofon,
Emanuele Parrini (Ita) – violina, Giovanni
Maier (Ita) – bas, Aljoša Jerič (Slo) –
bobni
Max klub Velenje, Mestna občina Velenje
Komedija
UDAR PO MOŠKO 2
Vid Valič, Denis Avdič
Špas teater Mengeš
3. Jazz koncert - Max klub jazz festival
MARKO ČRNČEC GROUP
Mladi klavirski lev
Marko Črnčec (Slo) – klavir in klaviature,
Filippo Orefice (Ita) – tenor saksofon,
Chris Jennings (Can) – bas, Pierre Alain
Tocanier (Fra) – bobni
Max klub Velenje, Mestna občina Velenje
PROSLAVA OB 70. OBLETNICI
PRIHODA XIV. DIVIZIJE NA
ŠTAJERSKO IN 70. OBLETNICI
SMRTI Karla Destovnika Kajuha
Tržaški pevski zbor Pinko Tomažič, Zoran
Predin, Darko Nikolovski s skupino,
Aleksandra Cavnik in Stane Špegel
Mestna občina Velenje
Komedija
POŠTAR JAKEC
Veseli oder Ptuj
90
280
200
50
420
45
500
391
62
4. 3. 2014
5. 3. 2014
12. 3. 2014
20. 3. 2014
21. 3. 2014
22. 3. 2014
24. 3. 2014
29. 3. 2014
17. 3. 2014
19. 3. 2014
20. 3. 2014
Pustovanje
PUST, PUST, KRIVIH UST
DJ Mrky, Boštjan Oder
Festival Velenje, Mestna občina Velenje –
TIC, Turistična zveza Velenje,
Medobčinska zveza prijateljev mladine
Velenje, Rdeča dvorana Velenje, Mladinski
center Velenje
4. Jazz koncert - Max klub jazz festival
DAVID JARH SOULSHIP
NAVIGATORS
Noč trobente (»Trumpet night«)
David Jarh (Slo) – trobenta in krilovka,
Peter Mihelič (Slo) – klaviature, Milan
Nikolić (Srb) – bas, Djele Stupar (Srb) –
bobni
Max klub Velenje, Mestna občina Velenje
Komedija
UDAR PO MOŠKO 2
Vid Valič, Denis Avdič
Špas teater Mengeš
5. Jazz koncert - Max klub jazz festival
JURE PUKL IN MATIJA DEDIĆ
Domače (»Homefries«)
Jure Pukl (Slo) – saksofon, Matija Dedić
(Hrv) – klavir, Milan Nikolić (Srb) – bas,
Vladimir Kostadinović (Srb) – bobni
Max klub Velenje, Mestna občina Velenje
TRIJE PRAŠIČKI
Prireditev ob svetovnem dnevu lutk
ŠTIRI V VRSTO
Premiera plesne predstave
Tina Benko in Neža Jamnikar
Niccolo Piccinni
NIKOGARŠNJA HČI
Komična opera v treh dejanjih na
predvečer materinskega dne
Slovensko komorno glasbeno gledališče,
Cankarjev dom Ljubljana, Akademija za
glasbo v Ljubljani, SNG Opera in balet
Ljubljana
Premiera Gledališča Velenje
Branislav Nušić
GOSPOD POSLANEC
KD Gledališče Velenje
Kulturna vzgoja za otroke iz vrtca
KINOZAVER
1200
45
175
130
100
120
327
360
288
63
21. 3. 2014
3. 4. 2014
4. 4. 2014
3. 4. 2014
8. 4. 2014
13. 4. 2014
17. 4. 2014
27. 5. 2014
28. 5. 2014
30. 5. 2014
7. 6. 2014
9. 6. 2014
11. 6. 2014
14. 6. 2014
20. 6. 2014
26. 6. 2014
16. 8. 2014
22. 8. 2014
6. Jazz koncert - Max klub jazz festival
TJAŠA FABJANČIČ TRIO
Borut Mori, harmonika
Robert Jukič, bas
ŠPORTNIK LETA
Športna zveza Velenje in MO Velenje
Muzikal z glasbo ansambla bratov Avsenik
BILA SVA MLADA OBA
7. Jazz koncert - Max klub jazz festival
JAZZ CLUB GAJO QUARTET
Iz prestolnice (»From the capital«)
Drago Gajo (Slo) – bobni, Miro Kadoić
(Hrv) – saksofon, Blaž Jurjevčič (Slo) –
klavir, Miha Koren (Slo) – bas
Max klub Velenje, Mestna občina Velenje
Diplomska predstava
ŽENSKI KUPE
Tina Benko, Neža Jamnikar
PREDSTAVITEV LOKALNEGA
KULTURNEGA PROGRAMA
MO Velenje
DAN PRIJATELJSKEGA MESTA
SPLITA
Mestna občina Velenje
Premiera lutkovne predstave
Munroe Leaf / Alice Čop
BIKEC FERDINAND
Lutkovno gledališče Velenje
Zaključek projekta
KINOZAVER
Koncert GŠ Nazarje
SLOVENSKA POPEVKA POD
MAGNOLIJAMI
Gostja Ana Dežman
Veliki poletni koncert
MAGAZIN
MO Velenje
Komedija Gradskega teatra Srebrenik
UMRO OD SMJEHA
Gradski teater Srebrenik in MO Velenje
Kulturni večer
GKUD SEVDAH, Vranje
MO Velenje
OTVORITEV PROMENADE
60
240
300
60
80
30
500
260
120
80
120
350
1000
100
150
4500
64
Jan Plestenjak, Katrinas, Plesni studio N in
Mojca Robič ter Plesna šola Spin
9. 9. 2014
Premiera plesne predstave
PODALJŠANE MISLI
Lucija Boruta
11. 9. 2014 Mednarodni folklorni festival
OD CELJA DO ŽALCA
MKD Od Celja do Žalca
20. 9. 2014 Projekcija filmov ob prazniku MO Velenje
STARE SLIKE MLADEGA MESTA
Muzej Velenje
10. 10. 2014 2. mednarodna konferenca plesne
pedagogike in PIKA MIGA
JSKD OE Velenje in JSKD R Slovenije
19. 10 2014 TRIJE ZBORI
Šaleški akademski pevski zbor, Velenje,
APZ Univerze na Primorskem, Koper in
Dekliški zbor Aurora, Ljubljana
JSKD OE Velenje
24. 10. 2014 ZMIKAVT IN STARA DEVICA
Premiera groteskne operne kriminalke v
enem dejanju
Slovensko komorno gledališče, Cankarjev
dom in SNG Opera in balet Ljubljana
3. 11. 2014 ZMIKAVT IN STARA DEVICA
4. 11. 2014 Ponovitve
8. 11. 2014 Mojca Robič /Mojčin lepi svet 2
VSI TAKO DRUGAČNI
Prva ponovitev
11. 11. 2014 MLADI SLOVENSKI BALET
Baletni večer
Društvo baletnih umetnikov Slovenije
13. 11. 2014 Jesenski Trianglov večer
ROSSINI – KULINARIKA IN GLASBA
Regionalna naveza Triangel
29. 11. 2014 Feri Lainšček
NOČNI PORTIR
Premiera Gledališča Velenje v počastitev
vstopa v 55 leto delovanja Doma kulture
Velenje
1. 12. 2014 Pomagajmo pomagati
NOČNI PORTIR
Gledališče Velenje in prostovoljci MC
Velenje
2. 12. 2014 ZAKLJUČEK LETA ZA UČITELJE
OSNOVNIH ŠOL
Kolegij ravnateljev
170
280
125
250
120
230
50
150
300
382
400
218
305
95
200
140
330
65
3. 12. 2014
4. 12. 2014
6. 12. 2014
12. 12. 2014
12. 12. 2014
12. 12. 2014
13. 12. 2014
14. 12. 2014
20. 12. 2014
21. 12. 2014
29. 12. 2014
30. 12. 2014
31. 12. 2014
Skupaj
ODPRTJE MALE DVORANE
in koncert EL SENIORES
PRIŽIGANJE PRAZNIČNE
RAZSVETLJAVE
in koncert DRAŽENA ZEĆIĆA IN NATALIJE
VERBOTEN
Mestna občina Velenje
Decembrske sobote za otroke
Igrano-lutkovna predstava
SVINJSKI PASTIR
Lutkovno gledališče Velenje
PRIHOD DEDKA MRAZA IN KONCERT
RIBIČA PEPETA
MZPM Velenje in MO Velenje
KONCERT 6PACK ČUKURJA IN
ALFIJA NIPIČA
Mestna občina Velenje
Odprtje razstave Robija Klančnika
REKONSTRUKCIJA SPOMINA
Decembrske sobote za otroke
Lutkovna predstava
NE S PEKLENŠČKI ČEŠENJ ZOBAT
Lutkovno gledališče Velenje
Drsališče Velenje
NERODNA POLICAJA NA LEDU
Decembrske sobote za otroke
Igrano-glasbena pravljica
ZLATA PTICA
Vrtec Velenje
BREZ JAMRANJA V 2015
Šaleški študentski oktet
Praznične predstave v mali dvorani
Gledališče Lalanit
ŠIVILJA IN ŠKARJICE
Praznične predstave v mali dvorani
Lutkovno gledališče Fru-fru
ZIMSKA PRAVLJICA
Silvestrska predstava
Gledališče Velenje
GOSPOD POSLANEC ALI UDAR PO
KURJE
71 dogodkov
100
2000
130
3000
1500
100
22
200
380
100
100
60
77
190
24.611
SKUPAJ DOGODKI – PRODUKCIJA IN KOPRODUKCIJA: 71
SKUPAJ OBISKOVALCI: 24.611
66
5. SODELOVANJA FESTIVALA VELENJE
Datum
11. 1. 2014
15. 1. 2014
16. 1. 2014
18. 1. 2014
20. 1. 2014
21. 1. 2014
22. 1. 2014
25. 1. 2014
5. 2. 2014
7. 2. 2013
12. 2. 2014
13. 2. 2014
14. 2. 2014
16. 2. 2014
18. 2. 2014
Predstava
VČASIH PA ME PREPROSTO NI.
TAKRAT ME JE PRAVZAPRAV
NAJVEČ.
Plesna predstava ob 20-letnici Plesnega
studia N Velenje
Plesni studio N Velenje
IZOBRAŽEVANJE ZA UČITELJE VSEH
OŠ
Kolegij ravnateljev OŠ MO Velenje
RODITELJSKI SESTANEK ŠCV
Šolski center Velenje
Gledališče pod kozolcem
NASVIDENJE NAD ZVEZDAMI
Abonma Nedeljsko gledališko popoldne
Gledališče Velenje
DEKLICA Z VŽIGALICAMI.COM
Muzikal
OŠ Miha Pintar Toledo Velenje
Otroška predstava – Abonma Vrtec
Velenje
OTROK JE OTROK
Vrtec Velenje
NOVOLETNI KONCERT PIHALNEGA
ORKESTRA PREMOGOVNIKA
VELENJE
Gostja: Eva Boto
Pihalni orkester PV
Koncert
MAVRICA PRIJATELJSTVA
OŠ Anton Aškerc
OSREDNJA OBČINSKA SLOVESNOST
OB KULTURNEM PRAZNIKU
Mestna občina Velenje, OŠ Antona
Aškerca Velenje
Muzikal
PEPELKA
OŠ Gorica
INFORMATIVNI DAN
Šolski center Velenje
PD Vrhovo
INSTANT
Abonma Nedeljsko gledališko popoldne
Gledališče Velenje
Muzikal
JUKEBOX. APP
Št. obiskovalcev
300
300
380
120
300
320
200
200
300
380
384
300
420
390
200
110
380
330
67
19. 2. 2014
5. 3. 2014
13. 3. 2014
16. 3. 2014
22. 1. 2014
19. 3. 2014
in
20. 3. 2014
27. 3. 2014
28. 3. 2014
30. 3. 2014
31. 3. 2014
1. 4. 2014
2. 4. 2014
Šolski center Velenje – Šola za storitvene
dejavnosti in GŠ Gvido
PODELITEV DIPLOM
diplomantom Višje strokovne šole Velenje
Šolski center Velenje – Višja strokovna
šola
NEMINLJIVA PODOBA NAŠEGA
PESNIKA PREŠERNA
Kulturni dan ŠCV – Elektro šole
Šolski center Velenje
Muzikal
JUKEBOX. APP
Šolski center Velenje – Šola za storitvene
dejavnosti in GŠ Gvido
AgledaŠ Šoštanj
IZ ŽIVLJENJA ŽUŽELK
Abonma Nedeljsko gledališko popoldne
Gledališče Velenje
Otroška predstava – Abonma Vrtec
Velenje
ZVEZDICA ZASPANKA
Vrtec Velenje
Območna revija otroških in mladinskih
pevskih zborov
POZDRAV POMLADI
JSKD OI Velenje
SKUPŠČINA ŠALEŠKE POKRAJINSKE
ZVEZE UPOKOJENCEV
Šaleška pokrajinska zveza upokojencev
URA ZA ZEMLJO
OŠ Miha Pintar Toledo Velenje
Komedija
ČISTA NORIŠNICA
Šaleška gasilska zveza in Špas teater
Mengeš
Občni zbor
KLUB UPOKOJENCEV
PREMOGOVNIKA
Ansambel Smeh
Premogovnik Velenje
Gledališče Velenje
Branislav Nušić
GOSPOD POSLANEC
KD Gledališče Velenje
Muzikal
JUKEBOX. APP
Šolski center Velenje – Šola za storitvene
dejavnosti in GŠ Gvido
330
382
380
380
100
260
330
350
197
214
198
303
150
330
349
300
280
380
380
380
68
3. 4. 2014
11. 4. 2014
12. 4. 2014
14. 4. 2014
16. 4. 2014
17. 4. 2014
22. 4. 2014
22. 4. 2014
23. 4. 2014
25. 4. 2013
4. 5. 2014
5. 5. 2014
6. 5. 2014
7. 5. 2014
8. 5. 2014
8. 5. 2014
Podelitev priznanj
MLADI RAZISKOVALCI
Šolski center Velenje
Muzikal
JUKEBOX. APP
Šolski center Velenje – Šola za storitvene
dejavnosti in GŠ Gvido
GLEDALIŠKA DELAVNICA
ZKD Šaleške doline in Gledališče Velenje
JAVNA TRIBUNA SDS
Stranka SDS Velenje
VELENJSKI PLESNI ODER
JSKD OE Velenje
OBRAZI MLADOSTI
OŠ Gustava Šiliha Velenje
Zaključek projekta
VARUJMO IN OHRANIMO ŠALEŠKO
DOLINO
MZPM Velenje in ERICO Velenje
Muzikal
JUKEBOX. APP
Šolski center Velenje – Šola za storitvene
dejavnosti in GŠ Gvido
Dobrodelni koncert
AKUSTIKA
Lions klub Velenje, VTV Velenje
OSREDNJA OBČINSKA SLOVESNOST
OB DNEVU BOJA PROTI
OKUPATORJU
Mestna občina Velenje in OŠ Miha Pintarja
Toleda
KONCERT ANSAMBLA BRATOV
AUBREHT
MO Velenje in Ansambel bratov Aubreht
Muzikal
JUKEBOX. APP
Šolski center Velenje – Šola za storitvene
dejavnosti in GŠ Gvido
Muzikal
PEPELKA
OŠ Gorica in Kolegij ravnateljev
Muzikal
PEPELKA
OŠ Antona Aškerca Velenje
IZVEDBA INTERAKTIVNE DELAVNICE
MO Velenje
ŽUPANOV SPREJEM ZA ZAPOSLENE V
ZDRAVSTVU
250
380
20
50
150
150
65
380
380
200
200
370
140
200
150
380
380
100
69
9. 5. 2014
11. 5. 2014
13. 5. 2014
14. 5. 2014
15. 5. 2014
16. 5. 2014
20. 5. 2014
22. 5. 2014
28. 5. 2014
29. 5. 2014
30. 5. 2014
31. 5. 2014
2. 6. 2014
3. 6. 2014
4. 6. 2014
MO Velenje
OSREDNJA OBČINSKA SLOVESNOST
OB DNEVU ZMAGE IN DNEVU
EVROPE
MO Velenje
Gledališče Velenje
GOSPOD POSLANEC
Abonma Nedeljsko gledališko popoldne
Gledališče Velenje
PLEŠEMO IN POJEMO 2014
Območno srečanje otroških pevskih
zborov vrtcev
JSKD OE Velenje
Predavanje
DEMENCA
MO Velenje in Dom za varstvo odraslih
Velenje
Otroška predstava – Abonma Vrtec
Velenje
TRIJE PRAŠIČKI
Vrtec Velenje
SKOZI NAŠE OKO
ŠCV – Elektro in računalniška šola
PODELITEV BRALNIH ZNAČK
OŠ Gustava Šiliha Velenje
USTVARJAMO PRIHODNOST
ŠCV – Elektro in računalniška šola
Dobrodelna prireditev
SVET JE NAŠ
CVIU Velenje
35 LET RUDARSKEGA OKTETA
VELENJE
Premogovnik Velenje in Rudarski oktet
Velenje
NAJ TALENT AŠKERCA
OŠ Antona Aškerca Velenje
Dobrodelni koncert
LEO KLUBA VELENJE
Leo Klub Velenje
PODELITEV PREDŠOLSKIH BRALNIH
ZNAČK
MZPM Velenje
PODELITEV SPOMINSKIH BRALNIH
ZNAČK DEVETOŠOLCEM
MZPM Velenje
REVIJA PEVSKIH ZBOROV ŠPZDU
Šaleška pokrajinska zveza društev
upokojencev
120
100
450
450
140
320
300
300
320
250
150
350
394
280
300
100
40
400
400
300
150
70
5. 6. 2014
6. 6. 2014
8. 6. 2014
9. 6. 2014
10. 6. 2014
11. 6. 2014
12. 6. 2014
13. 6. 2014
15. 6. 2014
16. 6. 2014
17. 6. 2014
18. 6. 2014
19. 6. 2014
20. 6. 2014
23. 6. 2014
24. 6. 2014
24. 6. 2014
5. 7. 2014
19. 7. 2014
PODELITEV BRALNIH ZNAČK
OŠ Šalek
21. Zaključna produkcija
STOPINJE NA ODRU
Plesni studio N
Podelitev priznanj JSKD
KRČMARICA MIRANDOLINA
JSKD OE Velenje in Gledališče Velenje
VALETA
OŠ Šalek
VALETA
OŠ Miha Pintar Toledo
VALETA
OŠ Gorica
VALETA
OŠ Livada
VALETA
OŠ Gustava Šiliha
Zaključna produkcija
LOVE TO DANCE
Plesna šola Spin
RODITELJSKI SESTANEK IN
PREDSTAVA ZVERJASEC
Vrtec Velenje
ŽUPANOV SPREJEM ZA ODLIČNJAKE
MO Velenje
PROSLAVA OB DNEVU POLICIJE
PP Velenje, MO Velenje
PODELITEV PRIZNANJ ŠOLSKEGA
CENTRA VELENJE
Šolski center Velenje
SREČANJE STRANKE SD
SD Velenje
OSREDNJA OBČINSKA SLOVESNOST
OB DNEVU DRŽAVNOSTI
Mestna občina Velenje in OŠ Šalek
PODELITEV PRIZNANJ ELEKTRO IN
RAČUNALNIŠKE ŠOLE
ŠCV – ERŠ Velenje
PODELITEV PRIZNANJ ŠOLE ZA
STORITVENE DEJAVNOSTI
ŠCV – Šola za storitvene dejavnosti
PUKL, JAMNIK, KOREN KVARTET
Mozaik Jazz festival 2014
KD Glasbene umetnosti in Mozaik bar
MIHAEL HRUSTELJ TRIO
Mozaik Jazz festival 2014
KD Glasbene umetnosti in Mozaik bar
300
250
120
300
360
320
300
250
380
85
330
250
180
50
380
380
250
100
120
71
14. 7. 2014
PODELITEV SPRIČEVAL
MATURANTOM
Šolski center Velenje
26. 8. 2014 IZOBRAŽEVANJE UČITELJEV
Ljudska univerza Velenje in Kolegij
ravnateljev
19. 9. 2014 OSREDNJA OBČINSKA SLOVESNOST
OB PRAZNIKU MO VELENJE
MO Velenje
19. 9. 2014 KONCERT PIHALNEGA ORKESTRA
PREMOGOVNIKA VELENJE OB
PRAZNIKU
MO Velenje
1. 10. 2014 ŽUPANOV SPREJEM ZA STAREJŠE
MO Velenje
2. 10. 2014 ŽUPANOV SPREJEM ZA GASILCE
MO Velenje
3. 10. 2014 Muzikal
JUKEBOX. APP
Šolski center Velenje – Šola za storitvene
dejavnosti in GŠ Gvido
3. 10. 2014 ŽUPANOV SPREJEM ZA UČITELJE
MO Velenje
8. 10. 2014 Muzikal Romane Kranjčan
POŠAST IN POZABA
Habit
9. 10. 2014 KLIP KLOP
OŠ Gustava Šiliha Velenje
17., 18. in
FESTIVAL VEZENJA
19. 10. 2014 MO Velenje s soorganizatorji
12. 10. 2014 SLOVENSKO – DALMATINSKI VEČER
S TANJO ZAJC ZUPAN
TZZ d. o. o. Radomlje
26. 10. 2014 KUD Pitoni z.o.o.
BOG MASAKRA
Abonma Nedeljsko gledališko popoldne
Gledališče Velenje
29. 10. 2014 PREDAVANJE O KOMUNICIRANJU
3. 11. 2014 Otroška predstava – Abonma Vrtec
Velenje
LOV NA GROZNO POŠAST
Vrtec Velenje
16. 11. 2014 KUD Gornji Grad
BOG MASAKRA
Abonma Nedeljsko gledališko popoldne
Gledališče Velenje
21. 11. 2014 MOJIH PRVIH 60
100
200
370
500
140
100
330
330
180
300
290
275
330
433
433
433
200
70
10
330
330
380
60
230
72
Koncert
VTV Studio Velenje
23. 11. 2014 VABILO NA PLES Z BOSNO IN
HERCEGOVINO
Bošnjaško mladinsko kulturno društvo
15. 12. 2014 OBISK DEDKA MRAZA
16. 12. 2014 Medobčinska zveza prijateljev mladine
17. 12. 2014
6x
17. 12. 2014 Muzikal
JUKEBOX. APP
Šolski center Velenje – Šola za storitvene
dejavnosti in GŠ Gvido
3. 12. 2014 ŽUPANOV SPREJEM ZA ČLANE
INVALIDSKIH ORGANIZACIJ
MO Velenje
8. 12. 2014 BOŽIČNO-NOVOLETNI KONCERT
OŠ Gustava Šiliha Velenje
22. 12. 2014 NOVOLETNI ZAKLJUČEK ESOTECH
Esotech d. d.
23. 6. 2014 OSREDNJA OBČINSKA SLOVESNOST
OB DNEVU SAMOSTOJNOSTI IN
ENOTNOSTI
Mestna občina Velenje in OŠ Gorica
Skupaj
133 dogodkov
300
2280
300
300
300
380
350
380
36.495
SKUPAJ DOGODKI SODELOVANJA: 133
OBISKOVALCI: 36.495
6. PIKIN FESTIVAL (25. FESTIVAL)
VEČJI SAMOSTOJNI DOGODKI
Predstava/Dogodek
15. 9.
16. 9.
16. 9.
17. 9.
Št.
obiskovalcev
Odprtje razstave
RASTOČI SVET
KUD Koncentrat in Galerija Velenje
Odprtje fotografske razstave Marjana Klepca
V JUTRANJI TIŠINI
Muzej Velenje
Odprtje razstave
VELENJSKE ZNAMKE
Muzej Velenje, MO Velenje, Pošta Slovenije,
Koroško filatelistično društvo
Odprtje Pikinih razstav
73
17. 9.
18. 9.
21. 9.
21. 9.
21. 9.
22. 9.
23. 9.
23. 9.
25. 9.
26. 9.
27. 9.
27. 9.
27. 9.
27. 9.
27. 9.
27. 9.
27. 9.
27. 9.
S PIKO RAZISKUJEMO IN PRAZNUJEMO /
25 LET PIKINEGA FESTIVALA 7 KNJIGE
MOJEGA ŽIVLJENJA
Knjižnica Velenje
Odprtje razstave Izbor del bratislavskega bienala
ilustracije
KNJIŽNE ILUSTRACIJE ZA OTROKE
Ambasada Slovaške republike v RS
Odprtje razstave Klavdije Zupanc
GRAFIKA / RETROSPEKTIVA /
NOSTALGIJA
Mladinski center Velenje
OTVORITVENI DRUŽINSKI DAN
PIKINA MINI AVANTURA
Društvo tabornikov rod Jezerski zmaj Velenje Adventure race Slovenija
1. PIKIN IN LIGIJEV MITING
Atletski klub Velenje
DRUŽINSKO KOLESARJENJE S PIKO
Mestna občina Velenje
Večer s častno pokroviteljico Pikinega festivala
DARJO GROZNIK
CVETLIČARSKO TEKMOVANJE
mladih cvetličarjev slovenskih srednjih šol za
Zlato Piko
VEČER PRIJATELJSTVA VELENJA IN
SARAJEVA
OŠ Gorica
TEČEMO 24 UR – PIKIN ULTRA TEK
Športna zveza Velenje in Športno humanitarno
društvo Never give up!
PIKIN DAN
Najbolj živahen dan festivala
Celodnevno dogajanje
PIKIN MINI TEK
Športna zveza Velenje
PIKINA JADRALNA REGATA ZA ZLATO
PIKO
Klub vodnih športov
GASILSKO TEKMOVANJE ZA PIONIRJE IN
PIONIRKE ZA ZLATO PIKO
Gasilska zveza Šaleške doline
PIKIN BazArt
DOBRODOŠLI V NAŠEM MESTU
(Turistična zveza Velenje)
LOV NA SKRITI ZAKLAD / Geocaching
ZAKLJUČEK 24-URNEGA PIKINEGA ULTRA
TEKA IN NASTOP AKROBATSKE SKUPINE
74
4. 10.
11. – 12. 10.
ŽABICE
Športna zveza Velenje in Športno humanitarno
društvo Never give up
PIKA PO PIKI – za Biofarmacevtiko
Mengeš
PIKA MIGA
JSKD OE Velenje
Skupaj 25 dogodkov
ZLATE PIKE 25. PIKINEGA FESTIVALA
Zlata Pika
Zlata pika – Pikin oder
Zlata pika – Aničin oder in Tomažev
oder
Zlata pika – Planet Zemlja
Zlata pika – Fotografski natečaj
naravoslovne fotografije
Zlata pika – Cvetličarsko
tekmovanje
Zlata pika – Jadralna regata
Zlata pika – Državno gasilsko
pionirsko tekmovanje
Prejemnik
SLG Celje
PIKA NOGAVIČKA
Osnovna šola Gorica
PEPELKA
družina Jokić, Velenje
Tjaša Likeb: Metulj
Nina Pungečar in Monika Murenc
Kmetijska šola Grm in Biotehniška gimnazija
Novo mesto
Aljaž Rupnik, Ljubljana
Gasilci – pionirji PGD Drešinja vas
Gasilke – pionirke PGD Andraž nad Polzelo
PIKINE PREDSTAVE V MESTU
PIKIN ODER
Dom kulture Velenje – velika dvorana
Predstava
Ponedeljek, 22.
9.
Torek, 23. 9.
Sreda, 24. 9.
Četrtek, 25. 9.
SNG Drama Maribor
MARTIN KRPAN
2x
Gledališče Glej
GOZD RAJA
2x
SLG Celje
PIKA NOGAVIČKA
2x
Slovensko mladinsko gledališče in Zavod Buffeto
Ljubljana
LUNA NA CESTI
2x
Št.
obiskovalcev
680
605
720
720
75
Petek, 26. 9.
Skupaj
Plesni teater Ljubljana in LG Ljubljana
JURI MURI V AFRIKI
1x
9 predstav
340
3.065
TOMAŽEV IN ANIČIN ODER
Glasbena šola Fran Korun Koželjski – velika dvorana
Predstava
Ponedeljek, 22.
9.
Torek, 23. 9.
Sreda, 24. 9.
Četrtek, 25. 9.
Petek, 26. 9.
Skupaj
LG Velenje
BIKEC FERDINAND
2X
OŠ Gustava Šiliha Velenje
KLIP-KLOP
1X
Vrtec Velenje
ZLATA PTICA
1X
OŠ Gorica
PEPELKA
2X
Glasbena šola Fran Korun Koželjski
PEPELKA
1X
7 predstav
Št.
obiskovalcev
400
224
269
371
233
1.497
RAZSTAVE
Razstavišče
Muzej Velenje
Knjižnica Velenje
Galerija Velenje
eMCe plac
Vila Bianca
Knjigarna
Kulturnica
Razstava
Fotografska razstava Marjana Klepca V
JUTRANJI TIŠINI
VELENJSKE ZNAMKE
S PIKO RAZISKUJEMO IN PRAZNUJEMO
25 LET PIKINEGA FESTIVALA
KNJIGE MOJEGA ŽIVLJENJA / Darja
Groznik
RASTOČI SVET (KUD Koncentrat)
Razstava Klavdije Zupanc
GRAFIKA / RETROSPEKTIVA /
NOSTALGIJA
KNJIŽNE ILUSTRACIJE ZA OTROKE
Razstava izbora del bratislavskega bienala
ilustracije
RAZSTAVA IZBORA KNJIŽNIH DEL ZA
OTROKE
76
Bela dvorana
TRC Jezero
Filmska četrt
Šotor
TRC Jezero
Skupaj
FOTOGRAFSKA RAZSTAVA NATEČAJA
NARAVOSLOVNE FOTOGRAFIJE
15 METROV VELENJSKE ZGODOVINE
ZEMLJA PLEŠE – GLINENE KROGLE
(Gambatte)
KINOZAVER NA OBISKU
TURIZEM IN VRTEC / NA ZABAVO V
NARAVO
GOBARSKA RAZSTAVA (26. in 27. 9.)
15 razstav
PIKIN KINO
Kino Velenje - Hotel Paka, velika dvorana
V Kinu Velenje smo vse nedeljske matineje v mesecu septembru namenili Pikinemu
kinu. Program je bil sestavljen tako, da smo predstavili tako evropsko produkcijo za
otroke kot nekaj največjih uspešnic zadnje sezone.
Nedelja, 7. 9.
Nedelja 14. 9.
Nedelja 21. 9.
Nedelja, 28. 9.
Skupaj
Predstave
10.30 Kako izuriti svojega zmaja 2 3D
16.00 Nikec na počitnicah
10.30 Ninja želve
16.00 Hrabri avtek Plodi
10.30 Pobeg s planeta Zemlja
18.00 Zeleno kolo
10.30 Antboy
16.00 Rio 2 3D
8 predstav
PIKINA DEŽELA NA TRC JEZERO
USTVARJALNA DOGAJANJA V PIKINEM MESTU
nedelja, 21. 9., do sobota, 27. 9.
PIKINA MESTNA HIŠA
(Bela dvorana)
43 ustvarjalnih aktivnosti na temo
PRAZNUJEMO
Sodelovali so:
- Policijska postaja na obisku
- Šolski center Velenje
- Frizerska šola Celje
- UNI 3
- Erico Velenje
- Gorenje Point
- Gasilska zveza in gasilska društva
Šaleške doline
77
GUSARSKA TRDNJAVA
- Unicef – mobilna varna točka
- Taborniški rod Jezerski zmaj Velenje
- Mladinski center Velenje (X-box)
- Center ponovne uporabe Velenje
17 ustvarjalnih aktivnosti na skupno
temo RAZISKOVANJA:
- skop sodelujemo (9 aktivnosti)
- sklop ustvarjamo z naravo (8
aktivnosti)
Sodelovali so:
- Mestna občina Velenje (lesena igrala
za spodbujanje inovativnosti)
- Modre kocke sestavljanke
(sponzorska aktivnost – Mlekarne)
OTOK TAKA TUKA
GLAVNA MESTNA ULICA
VILA ČIRA ČARA
PIKA POTUJE
PIKINA KUHINJA
ČAROBNI GOZDIČEK
DRUGA DOGAJANJA
18 ustvarjalnih aktivnosti na temo
RAZISKOVANJA
- sklop raziskujemo (6 aktivnosti)
- sklop recikliramo (12 aktivnosti)
Sodelovali so:
- Miha Avberšek, Pikin laboratorij
- 27. 9. / Matic Jerman, koncert
recikliranih glasbil
- Ksevt
- Akademija radovednih
- Ericov kotiček
- Complementarium
- KUD Koncentrat
- Brain-o-brain organizacija
- ŠCV
Predstavitveno – tržna dejavnost v
mestnih hiškah
Ogled doma Pike Nogavičke preizkus
različnih spretnosti z gusarji
Mednarodni prostovoljski tabor, kjer so
otroci lahko spoznavali kontinente in
jezike ter države prostovoljcev (v
sodelovanju z Zavodom Voluntariat, 8
prostovoljcev iz 6 držav)
Kulinarične ustvarjalnice s kuharjem
Danilom Ivanušo
Svet pravljic – Vrtec Velenje
27. 9. Ognjeni grad in dudovo drevo
(KUD Dudovo drevo)
21. 9. – 27. 9.
78
Humanitarna akcija – Novo sonce Pika
pomaga
Žive lutke (15 različnih likov)
Gasilci na obisku
Indijanski tabor
Svet tabornikov
Vili zemljanki
Bosa pot
Pikin sejem
Pikine palačinke
Pleničkarnica
Pikina ladja
Počivalnica ob jezeru
Slovenska vojska na obisku
22. 9. – 26. 9.
Policija na obisku
27. 9.
Psi reševalci se predstavijo
Panoramska vožnja z dvonadstropnim
avtobusom
RUMENI ODER (Travnik v Pikinem mestu)
Nedelja, 21. 9.
Ponedeljek, 22. 9.
Torek, 23. 9.
Sreda, 24. 9.
Četrtek, 25. 9.
Petek, 26. 9.
Sobota, 27. 9.
Dogodki
 Mala zgodba Bineta Brvinca (ODS Ivan
Grbec, Trst)
 Maj Turnšek, glasbeni nastop
 Trije prašički (LGV)
 Znanstveni šov (Akademija radovednih)
 Jurka Burka in mlade brihte, igrana
predstava
 Adi Smolar, koncert
 Predstavitev mladih pihalcev
 Smetiščni škrat (LG Ku-kuc)
 Prestavitev mladih trobilcev
 Rdeča kapica (KŠD Štumf)
 Predstavitev mladih godalcev
 Indijski tradicionalni in Boolywood ples
 Ko bom velik bom, igrana predstava / v
Beli dvorani
 Predstavitev mladih tolkalcev
 Sonijevo potovanje v vesolje (Enostavno
prijatelji)
 DJ Mrigo, glasbena delavnica
 Zgodbe nekega Hektorja, igrana predstava
 S Piko zapojmo po Švedsko (OŠ Preserje)
79
Skupaj
 O ljudeh, živalih in kamnih (LGV)
 Primož Suhadolčan
 Tobija Hudnik, glasbeni nastop
 Bisergora, glasbeno-gledališka predstava
22 dogodkov
ZELENI ODER (osrednji oder na prizorišču)
Nedelja, 21. 9.
7 dogodkov
Ponedeljek, 22. 9.
Torek, 23. 9.
Sreda, 24. 9.
Četrtek, 25. 9.
Petek, 26. 9.
Sobota, 27. 9.
Skupaj
Dogodki
 Twirling klub Šoštanj / plesni nastop
 Move 2 the beat / plesni nastop
 Miša in Zeko teater / pesmi za
otroke
 Plesni studio N / plesni nastop
 Alenka Kolman, Dinozaver Dino,
Konjiček Filly in Žaba Rega / plesnoglasbena zabava
 Svečana otvoritev Pikinega festivala
s prihodom Pike Nogavičke
 Rock'n'band, koncert
 Trije prašički / LGV
 Pihalni orkester Zarja Šoštanj
 Otrok je otrok / Vrtec Velenje
 Andreja Zupančič, koncert
 Zverjasec (Vrtec Velenje)
 Županov sprejem za prvošolce
 Karton band, koncert
 Veliki lov na pošast (Vrtec Velenje) /
V Beli dvorani
 Ribič Pepe, koncert
 3Soms
 Etno krog
 Dixie Shock band
 Zaključna svečanost Pikinega
festivala
 Nina Pušlar, koncert
22 dogodkov
DOGAJANJA V KNJIŽNI ČETRTI
(Knjižnica Velenje)
Nedelja, 21. 9.
Ponedeljek, 22. 9.
Torek, 23. 9.
Dogodki
 Pravljična joga
 Pravljična joga
 Zabava z Zvezdano in Urško
 Zaključek Pikine bralne značke
 Balon Velikon / Andrej Rozman
80
Sreda, 24. 9.
Četrtek, 25. 9.
Petek, 26. 9.




Roza
Pravljična joga
Lev Rogi najde srečo, igriva
literatura
/
Pravljična joga
Patricijine zgodbe, igriva literatura
DOGAJANJA V LUTKOVNI ČETRTI
(Lutkovno gledališče Velenje)
Nedelja, 21. 9.
Ponedeljek, 22. 9.
Torek, 23. 9.
Sreda, 24. 9.
Četrtek, 25. 9.
Petek, 26. 9.
Sobota, 27. 9.
Skupaj
Dogodki
 Pravljični poligon presenečenj
 TV Pikica, premiera lutkovne
miniature
 razstava etničnih lutk
 Janko in Metka
 TV Pikica
 TV Pikica
 Snežinka in Rožica
 TV Pikica
 Janko in Metka
 Trije prašički
 Kako se kuha pravljica o Rdeči
kapici
 TV Pikica
 Pravljični poligon presenečenj
 razstava etničnih lutk
 TV Pikica
9 dogodkov + 100 ponovitev TV Pikica
DOGAJANJA V LIKOVNI ČETRTI
(Društvo šaleških likovnikov)
Nedelja, 21. 9.
do
sobota, 27. 9.
Dogodki
 Spoznavanje različnih likovnih
tehnik
 Spoznavanje ateljeja in dela
likovnega ustvarjalca
DOGAJANJA V GLASBENI ČETRTI
(Glasbena šola Frana Koruna Koželjskega Velenje)
Nedelja, 21. 9.
do
Dogodki
Spoznavanje sveta glasbe:
 Igranje znanih otoških pesmi s
81
sobota, 27. 9.




pomočjo daktilnih označb na
klavinovi
Poslušanje in ugibanje naslovov
znanih glasbenih del
Spoznavanje z notnim zapisom na
črtovju
popravljanje starih violin
učenje dirigiranja
DOGAJANJA V MUZEJSKI ČETRTI
(Muzej Velenje )
Nedelja, 21. 9.
Dogodki
Muzej usnjarstva na Slovenskem
Ponedeljek, 22. 9.
Mestni muzej Litija
Torek, 23. 9.
Posavski muzej Brežice
Sreda, 24. 9.
Koroška galerija Likovnih umetnosti
Četrtek, 25. 9.
Koroški pokrajinski muzej
Petek, 26. 9.
Muzej na prostem Rogatec
Sobota, 27. 9.
Slovenski planinski muzej
DOGAJANJA V PLESNI ČETRTI
(Nina Mavec Krenker - Plesni studio N Velenje)
Nedelja, 22. 9.
Ponedeljek, 23. 9.
Torek, 24. 9.
Sreda, 25. 9.
Četrtek, 26. 9.
Petek, 27. 9.
Sobota, 28. 9.
Dogodki
 MDance
 Move 2 the beat
 Plesi v krogu (Vesna in Marijan
Rudel)
 ŠFD KOleda
 Plesni studio N / 4 x
 MDance / 4 x
 Plesni studio N / 4 x
 Plesi v krogu / 4 x
 /
 Koleda / 4 x
 OFS OŠ Gustava Šiliha
 KD Srbsko folklorno društvo
 KD Medjimurje
 Plesi v krogu
82
Skupaj
 ŠFD Koleda
 Plesni studio N / 4 x
33 dogodkov
DOGAJANJA V FILMSKI ČETRTI
(Festival Velenje – Kino Velenje)
Nedelja, 21. 9.
do
sobota, 27. 9.
Dogodki
 Razstava projekta Kinozaver
 Snemanje improviziranih scen
 Spoznavanje zakulisja filmske
produkcije
 Predstavitev nacionalnega programa
filmske vzgoje
 Delavnica animiranega filma
ŠPORTNA DOGAJANJA
(Športna zveza Velenje)
Nedelja, 21. 9.
Ponedeljek, 22. 9.
Torek, 23. 9.
Dogodki
Športni poligon
Športni poligon
Predstavitev smučarskih
skokov
Športni poligon
Predstavitev nogometa
Sreda, 24. 9.
Športni poligon
Četrtek, 25. 9.
Športni poligon
Petek, 26. 9.
Športni poligon
Sobota, 27. 9.
Športni poligon
Predstavitev atletike
Obiski športnikov
Lucija Polavder, judo
Rajmond Debevec, streljanje
Gašper Fištravec, veslanje
Andreja Mali, biatlon
Peter Dokl, biatlon
Klemen Gerčar, motokros
Dejan Sitar, lokostrelstvo
Blaža Klemenčič, gorsko
kolesarjenje
Benjamin Lah, judo, ju-jitsu
Ivan Konrad Trajkovič,
teakwondo, WTF
Mina Markovič, športno plezanje
Željko Moičević, strelstvo
Primož Kozmus, atletika
Jure Kuhar, rokoborba
Tomaž Pirih, veslanje
Robi Markoja, streljanje
Rožle Prezelj, atletika
Anja Klinar, plavanje
Tadeja Brankovič Likozar, biatlon
Sonja Roman, atletika
Barbara Špiler, atletika
83
MEDNARODNO SODELOVANJE
Sodelovanje s Sarajevom (BIH).
Sodelovanje z ambasado Slovaške republike – razstava izbora del iz bratislavskega
bienala ilustracije v Vili Bianci.
Nastop otroške dramske skupine Ivan Grbec iz Trsta, Italija.
Prostovoljci mednarodnega tabora Pika potuje (v sodelovanjem z zavodom
Voluntariat) so bili iz naslednjih držav: Japonska, Romunija, Nemčija, Ukrajina,
Bolgarija, Francija.
TISKOVINE, RADIO, TELEVIZIJA, SPLETNI MEDIJI
Že v maju smo v sodelovanju z Urško Stropnik Šonc zasnovali novo celostno grafično
podobo Pikinega festivala.
Osvežili in dopolnili smo uradno spletno stran Pikinega festivala.
Posneli smo TV–spot za nacionalno TV (80 ponovitev pred in med festivalom) in VTV.
Posneli smo 2 različici radijskega spota (Radio Center – 80 ponovitev, Radio 1 in
Radio Antena – 80 ponovitev).
Tiskani oglasi: Večer – 6 oglasov, Lipov list – 1 oglas, Naš čas – opis programa.
Plakatiranje: giganti – 20 plakatnih mest po Sloveniji, 4 v Velenju, supreemi 2 meti,
plakati za dobrodelno akcijo.
Spletni bannerji: bolha.com, sloveniaholidays.com +advertorial, informacija.net +
advertorial, vecer.com + advertorial, MC Velenje.
Nalepke: Taxi v Lj – 3 avtomobili, Pikin avtomobil, Pikin kombi.
Dnevno snemanje festivalskega utripa in priprava ter objava filmčkov (v sodelovanju
z MC Velenje)
Priprava 12 sporočil za javnost.
Pikin radio je v času festivala deloval na svoji frekvenci.
Izdali
-
smo:
Pikina zgibanka za šole /nova oblika tiskovine v obliki plakata (5000 kom)
Pikino programsko zloženko (13.000 kom)
Zgibanka Pikine razstave
Pikaste no(ga)vičke – 7 številk / povzetki dnevnih dogajanj
Okroglico kot vabilo na festival
Pikino znamko
ZA KONEC PA ŠE NEKAJ STATISTIČNIH PODATKOV
Izvedli smo 219 samostojnih dogodkov.
Pripravili smo 78 ustvarjalnih kotičkov v okviru ustvarjalnih delavnic.
Pri izvedbi je sodelovalo je 269 študentov in 388 dijakov velenjskih srednjih šol ter 10
dijakinj srednje frizerske šole iz Celja.
Animatorji
Tehnična služba
Vodičke
Hostese
Žive lutke
Uradna Pika
192
25
30
8
9
1+4
84
Ocenjujemo, da je festival obiskalo preko 100.000 obiskovalcev.
Organizirano je festival obiskalo:
avtobusi
- šole od drugod
137
organizirane skupine otrok
- šole od drugod
82
- šole in vrtci Šaleška
26
dolina
Število obiskovalcev , ki so
festival obiskali
organizirano od drugod
- otroci
5.315
- spremljevalci
534
7. LASTNA PRODUKCIJA
PROJEKTNO GLEDALIŠČE
HE, HE, HELIUM
Mednarodna plesna produkcija
Festival Velenje – Hiša kulture Celje – The Kirov Dance Company (Nemčija) – Udrugo
Sretna familija (BIH) – ISFTH Foundation (Nizozemska)
Odigrano
Skupaj
4x
Predstava
Ponovitve
HE, HE, HELIUM
Koreografija: Igor Kirov
Plesalci:
Mojca Majcen (Slovenija)
Petra Valentić (Hrvaška)
Armando Disanto (Italija)
Maurizio Giunti (Italija)
31. 1. – Velenje
6. 2. – Krško
11. 2. – Sarajevo
16. 4. – Ljubljana,
Cankarjev dom
ZMIKAVT IN STARA DEVICA
Premiera groteskne operne kriminalke v enem dejanju
Koproducenti: Slovensko komorno gledališče, Cankarjev dom in SNG Opera in balet
Ljubljana
Odigrano
Skupaj
4x
Predstava
Ponovitve
ZMIKAVT IN STARA DEVICA
Režija: Nana Milčinski
Libreto: Gian Carlo Menotti
Libreto poslovenil: Janez Usenik
24. 10. – Velenje /
premiera
3. 11. – Velenje
4. 11. – Velenje
85
Kostumografija: Tatjana Oblak Milčinski
5. 11. – Cankarjev dom
Maske in frizura: Tina Rogelj
Ljubljana
Nastopajo: Gospodična Todd – Vlatka
Oršanić, Gospodična Pinkerton – Rebeka
Radovan, Laetitia – Katja Konvalinka, Bob
– Rok Bavčar
Orkester Slovenskega komornega
glasbenega gledališča
MOJČIN LEPI SVET 2: VSI TAKO DRUGAČNI
Premiera otroškega muzikala
Koproducenta: Mojca Robič in Plesna šola Spin, Agencija PijaR
Odigrano
Skupaj
2x
Predstava
Ponovitve
VSI TAKO DRUGAČNI
18. 10. – Velenje /
Scenarij: Klavdija Bizjak
premiera
Režija: Kajetan Čop
8. 11. – Velenje
Dramaturgija: Alice Čop
Kostumografija, koreografije: Mojca Robič
Scenografija: Kajetan Čop, Boštjan
Majcen
Igrajo, pojejo in plešejo: Mojca Robič,
Katarina Kumer, Lučka Robič, Zala Jerčič,
Šuhra Muharemovič / Taja Vidmar,
Viktorija Razdevšek
PLESNI TEATER VELENJE
Odigrano
Skupaj
5x
Predstava
Ponovitve
ŠTIRI V VRSTO
Tina Benko, Neža Jamnikar
1x
ŽENSKI KUPE
Tina Benko, Neža Jamnikar
PODALJŠANE MISLI
Lucija Boruta
22. 3. – Premiera
18. 4. – Ljubljana
18. 5. – Celje
23. 5. – Hrastnik
17. 6. – Ljubljana
27. 5. - Velenje
2x
9. 9. – Velenje
16. 9. – Velenje, grad
86
LUTKOVNO GLEDALIŠČE VELENJE
Odigrano
Skupaj
10 x
Predstava
Ponovitve
BIKEC FERDINAND
Režija: Alice Čop
Igrata: Vanja Kretič, Mitja Švener
7. 6. – Premiera
14. 6. – Laško
21. 6. – Slovenj Gradec
5. 7. – Velenje
22. 9. – Velenje / 2 x
10. 10. – Ivančna Gorica
15. 11. – Slovenj Gradec
16. 11. – Šoštanj
29. 12. – Žalec
29. 11. – Premiera
6. 12. – Velenje
2x
SVINJSKI PASTIR
Režija: Alice Čop
Igrata: Vanja Kretič, Mitja Švener
1 x (+100 x) TV PIKICA
Interaktivna predstava
17. 9 – Premiera
21. 9. – Velenje
100 x ponovitve na Pikinem
festivalu
9x
METULJČEK CEKINČEK
Režija: Alice Čop
Igrata: Vanja Kretič, Ema Hozjan
15 x
TRIJE PRAŠIČKI
Režija: Alice Čop
Igrajo: Vanja Kretič, Maja Smajilović /
Mitja Švener
2x
SNEŽINKA IN ROŽICA
Režija: Alice Čop
Igrata: Silvija Oštir, Vanja Kretič
JANKO IN METKA
Režija: Alice Čop
Igrajo: Ana Marija Vipavc, Silvija Oštir,
Vanja Kretič
4x
22. 2. – Cerknica
31. 3. – Laško / 3x
12. 4. – Polzela
17. 6. – Celje
15. 7. – Sežana
23. 8. – Velenje
25. 11. – Krško
15. 2. – Slovenj Gradec
25. 2. – Postojna
21. 3. – Velenje
9. 7. – Sežana
18. 7. – Laško
2. 8. – Murska Sobota
9. 8. – Velenje
21. 9. – Velenje
24. 9. – Velenje
26. 9. – Velenje
4. 10. – Mengeš
27. 11. – Žalec
30. 11. – Šoštanj
13. 12. – Polzela
20. 12. – Laško
19. 4. – Slovenj Gradec
24. 9. – Velenje
19. 7. – Laško
11.10. – Slovenj Gradec
22. 9. – Velenje
25. 9. – Velenje
87
4x
1x
1x
3x
KAKO SE KUHA PRAVLJICA O RDEČI
KAPICI
Režija: Alice Čop
Igrajo: Vanja Kretič, Ema Hozjan, Mojca
Mačkovšek
O LJUDEH, ŽIVALIH IN KAMNIH
Režija: Alice Čop
Igrata: Vanja Kretič in Tjaša Zajc
NE S PEKLENŠČKI ČEŠENJ ZOBAT!
Režija: Alice Čop
Igrajo: Vanja Kretič, Ema Hozjan, Vesna
Panić, Maja Smajilović
PRAVLJIČNI POLIGON
PRESENEČENJ
1x
IMPROVIZACIJA Z LUTKAMI
53 x (+100) 14 dogodkov v repertoarju
17. 7. – Laško
17. 9. – Velenje / 2 x
26. 9. – Velenje
27. 9. – Velenje
13. 12. – Velenje
8. 7. – Velenje
21. 9. – Velenje
27. 9. – Velenje
3. 12. – Velenje
GOSTOVANJA – PREDSTAVITVE PIKINEGA FESTIVALA IN FV NA RAZLIČNIH
DOGODKIH
Skupaj
Predstava / dogodek
29. 1. – Sejem Alpe Adria Ljubljana
26. 3. – Ljubljana / Kulturni bazar
31. 5. – Topolšica / Srečanje diabetikov
7. 6. – Velenje /Tek Migaj z mano
20. 6. – TRC Jezero / Otvoritev s pletno
6. 7. – Bohinj / B. o. fest
12. 7. – Ljubljana / predstavitev v mestu
19. 7. – TRC Jezero / Klub vodnih športov
23. 8. – Kranj / v sodelovanju s TICem
13. 9. – Celje / Celjski sejem
4. 10. – Mengeš / Bio-farmacevtika
88
POVZETO VSE SKUPAJ
Naziv
Število
dogodkov
2014
Število
Primerjava
obiskovalcev 2013
2014
Primerjava
2012
Primerjava
2011
Abonmaji
Sejmi
Produkcije koprodukcije
Poletne kulturne
prireditve
SKUPAJ (1-4)
46
15
71
8.957
10.850
24.611
42 / 6.856
18 / 9.850
60 / 24.850
44 / 6.923
16 / 13.650
86 / 26.835
47 / 7.707
19 / 16.300
39 / 11.055
46
6.466
48 / 12.516
57 / 12.122
44 / 9.181
178
50.884
168 /
54.072
203/
59.530
149 /
44.243
Pikin festival
1
(219 dogodkov)
179
100.000
1 / 100.000
1 / 100.000
1 / 100.000
150.884
169 /
154.072
204 /
159.530
150/
144.243
Kino
629
17.023
643 / 17.797
642 / 17.074
Skupaj s Piko
in kinom
808
167.907
812 /
171.869
846 /
176.604
500 /
14.947
650 /
159.190
Sodelovanja
133
SKUPAJ s Piko 941
kinom in
sodelovanji
36.495
204.402
132 / 35.876
944 /
207.745
92 / 28.692
938 /
205.296
99 / 29.633
749
/188.823
Dogodki izven
Velenja
VSE SKUPAJ
41
-
37
50
-
982
204.402
207.745
988 /
205.296
749 /
188.823
SKUPAJ s
Pikinim
festivalom
Statistiko zbrali:
Kristina Janežič
Barbara Pergovnik
Poročilo pripravila:
Andreja Zelenik
Velenje, 18. 2. 2015
89
RAČUNOVODSKO POROČILO 2014
90
RAČUNOVODSKO POROČILO ZA JZ FESTIVAL VELENJE NA DAN 31. 12. 2014
UVOD
Računovodsko poročilo je pripravljeno v skladu s Pravilnikom o sestavljanju letnih poročil za proračun,
proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.
Pri vodenju knjig, vrednotenju računovodskih postavk in kontroliranju se uporabljajo:

Zakon o javnih financah (Uradni list RS 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02, 110/02, 127/06, 14/07,
64/08, 109/08, 49/09, 38/10, 107/10,11/11,110/11,46/13,101/13),

Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije
za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna
(Uradni list RS 12/01, 10/06, 8/07, 102/10),

Zakon o računovodstvu (Uradni list RS 23/99 in 30/02,114/06),

Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe
javnega prava (Uradni list RS 115/02, 21/03, 134/03,126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10,
104/10,104/11),

Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava
(Uradni list RS 134/03, 34/04, 13/05, 114/06, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10, 97/12),

Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračunske uporabnike in druge osebe javnega
prava (Uradni list RS 54/02, 117/02, 58/03, 134/03, 34/04, 75/04, 117/04, 141/04, 117/05, 114/06,
138/06, 120/07, 112/09, 108/13, 94/14),

Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev
(Uradni list RS 45/05, 114/06,138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10,108/13) ter

Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu Zakona o
računovodstvu (Uradni list RS 117/02 in 134/03,108/13).
Poročilo vsebuje podatke o ugotavljanju prihodkov in odhodkov po načelu nastanka poslovnega
dogodka. Zajeti so vsi dogodki, ki so nastali v obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2014. Razčlenjeni so v skladu
z enotnim kontnim načrtom za proračunske uporabnike.
Po načelu denarnega toka je samo izven bilančno evidenčno knjiženje, kar pomeni vodenje evidenc
prilivov in odlivov po datumu dogodka.
91
1. POJASNILA K BILANCI STANJA
Bilanca stanja vsebuje podatke o stanju sredstev in obveznosti do njihovih virov na zadnji dan tekočega
leta in zadnji dan predhodnega obračunskega obdobja.
Priloga k bilanci sta:

pregled stanja in gibanja neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih
sredstev in

pregled stanja in gibanja dolgoročnih kapitalskih naložb in posojil (prazen obrazec).
1.1. SREDSTVA
Sredstva so v bilanci stanja razdeljena na postavke:
1.
dolgoročna sredstva v upravljanju,
2.
kratkoročna sredstva,
3.
zaloge.
Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju so:

neopredmetena dolgoročna sredstva,

nepremičnine,

oprema in druga opredmetena osnovna sredstva,

dolgoročne kapitalske naložbe in dolgoročna posojila,

dolgoročne terjatve iz poslovanja,

terjatve za sredstva dana v upravljanje.
92
TABELA 1
Pregled sredstev na dan 31. 12. 2014 po nabavni odpisani in neodpisani vrednosti s stopnjo odpisanosti v EUR
Vrsta dolgoročnega sredstva
Konto
Nabavna vrednost na dan 31. 12. 2014 Popravek vrednosti
Neodpisana vrednost Indeks
Dolgoročne premoženjske prav.
003
6.500
6.467
33
odpisanosti v %
0,51
Skupaj dolgoročne p.pravice
Gradbeni objekti Dom kulture Velenje
Dvorana Center Nova
003
021
021
6.500
4.550.239
387.642
6.467
1.174.485
107.344
33
3.375.754
280.298
0,51
74,19
72,31
Skupaj objekti
Oprema
Stroji naprave
Glasbena oprema
Računalniška oprema
Pisarniška oprema
Aparati za čiščenje
Druga oprema
021
040
040
040
040
040
040
040
4.937.881
18.546
2.923
95.416
33.192
11.918
1.650
229.931
1.281.829
18.546
88
27.027
26.061
9.519
0
158.370
3.656.052
0
2.835
68.389
7.131
2.399
1.650
71.561
74,04
0
96,98939446
71,67
21,48
20,13
100,00
31,12
Skupaj oprema
Drobni inventar pohištvo
Drobni inventar računalniška oprema
Drobni inventar drugo
040
041
041
041
393.576
210.781
7.622
16.827
239.611
210.781
7.622
16.827
153.965
0
0
0
39,12
100
100
100
Skupaj drobni inventar
041
Skupaj sredstva
235.230
235.230
0
100
5.573.187
1.763.137
3.810.050
68,36
V letu 2014 so bila vlaganja v sredstva sledeča:
Nabava osnovnih sredstev za izvajanje dejavnosti zavoda je znašla 149.573 evrov. Od tega je znašala nabava
opreme za malo dvorano doma kulture ter druge opreme 80.365 evrov (glasbena, računalniška, električna in
odrska oprema). Oprema za digitalizacijo kino dvorane (digitalni projektor s pripadajočo opremo) je bila v
vrednosti 57.437 evrov. Druga oprema (fotokopirni stroj, sesalec za mokro čiščenje, baletni pod, lesena hiška) pa
je znašala 11.771 evrov.
Za malo dvorano je drobni inventar znašal 25.549 evrov (sedeži v dvorani, računalniške in odrske
posodobitve).
Razlaga investicije
Skupaj je investicija v malo dvorano znašala 530.935 evrov. Investicijo je vodila in pokrivala Mestna
občina Velenje v znesku 518.911 evrov, od tega je bilo 148.978 evrov pridobljenih na razpisu
Ministrstva za kulturo. Razliko za investicijo v vrednosti 12.024 evrov je javni zavod Festival Velenje
pokril iz lastnih prihodkov tržne dejavnosti.
Investicijo za digitalizacijo kino dvorane (57.437 evrov) je pokrila Mestna občina Velenje v znesku
40.000 evrov, ostali del pa je zagotovil Slovenski filmski center.
Tako je Mestna občina Velenje v letu 2014 za javni zavod Festival investirala skupaj 558.511 evrov.
Nabavna vrednost opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev se je skupaj v letu 2014
povečala za 580.063 evrov.
Po inventurnem odpisu je bilo izločenih osnovnih sredstev za 4.505 evrov (pokvarjena in dotrajana oprema),
odpis drobnega inventarja pa znaša 1.218 evrov.
Amortizacija je znašala 158.099 evrov in je knjižena v breme konta 980 sredstva prejeta v upravljanje.
93
TABELA 2
Tabela sredstev na dan 31. 12. 2014 po nabavni vrednosti za leto 2014 in primerjava s
predhodnim letom
Vrsta sredstev
Konto
Dolgoročne premoženjske pravice
Nabavna vrednost po stanju 31.12. 13 Nabavna vrednost po stanju 31. 12. 14 Indeks
Financirano
povečanja v % iz sredstev j.f.
003
6.500
6.500
100,00
Skupaj dolgoročne premoženjske p.
Gradbeni objekti Dom kulture Velenje
Dvorana Center Nova
003
021
021
6.500
4.119.748
387.642
6.500
4.550.239
387.642
100,00
110,45
100,00
Skupaj gradbeni objekti
Oprema
Stroj in naprave
Glasbena oprema
Računalniška oprema
Pisarniška oprema
Aparati za čiščenje
Druga oprema
021
040
040
040
040
040
040
040
4.507.390
18.546
88
29.186
27.988
12.064
160.637
4.937.881
18.546
2.923
95.416
33.192
11.918
1.650
229.931
109,55
100,00
3321,59
326,92
118,59
98,79
100,00
143,14
Skupaj oprema
Drobni inventar, skupaj
SKUPAJ POVEČANJE
040
041
248.509
210.900
4.973.299 €
393.576
235.231
5.573.188 €
158,37 x
111,54
112,06
430491
2.835
66.354
9.439
1.650
69.294
25549
605.612 €
1.2. KRATKOROČNA SREDSTVA
Denarna sredstva v blagajni znašajo na dan 31.12. 2014
Na Festivalu deluje ena blagajna, preko katere se prilivajo denarna sredstva na
transakcijski račun. Iz blagajne se ne izplačuje večja vrednost denarnih sredstev.
219,98 €
Denarna sredstva na podračunu
84.922,78 €
Kratkoročne terjatve do kupcev znašajo
15.391,14 €
Kratkoročne terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna znašajo:
Mestna občina Velenje
bruto plače december, valuta 5. 1. 2015
Zavod za zaposlovanje
Enotni zakladniški račun – obresti na stanje 31.12.
Medobčinska zveza prijateljev mladine
RTV Slovenija
Šolski center Velenje
Muzej Velenje
OŠ Antona Aškerca
OŠ Gustava Šiliha
Zavod za kulturo Šoštanj
OŠ Mihe Pintarja Toleda
Zavod za kulturo Polzela
ZKŠT Žalec
35.950,61 €
25.565,49 €
1.667,13 €
41,22 €
300,00 €
35,14 €
1.177,52 €
975,00 €
708,00 €
1.316,43 €
300,00 €
618,00 €
350,00 €
350,00 €
94
Terjatve do PIZ in ZZZS znašajo
2.546,68 €
Druge terjatve
328,92 €
* med kratkoročnimi terjatvami za kupce, je na kontu 129 sporna terjatev za 1.050,00 € podjetja
Žur, d.o.o. Terjatev je bila v letu 2014 dana v izterjavo.
SKUPAJ TERJATVE ZNAŠAJO
136.813,43 €
1.3. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV
Kratkoročne obveznosti za prejete predujme
43,00 €
Kratkoročne obveznosti do zaposlenih – plače december 14 znašajo skupaj
36.089,48 €
Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v državi znašajo skupaj
59.282,07 €
Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta
Obveznosti za plačilo DDV za december
Obveznosti za plačilo avtorskih honorarjev in pogodbenega dela za december
5.797,10 €
1.046,55 €
896,15 €
SKUPAJ KRATKOROČNE OBVEZNOSTI
103.154,34 €
Razlika med obveznostmi in terjatvami znaša
+ 33.659,08 €
1.4 ZALOGE BLAGA
Javni zavod vodi na kontu 363 zaloge blaga v trgovini, ki je namenjena promociji. Zaloge se vodijo po
nabavni ceni blaga. Odpis zalog na 31.12. se knjiži v breme konta 466 odpis zalog.
Stanje zalog na dan 31. 12. 2014 znaša 3.123,58 €.
95
OBVEZNOSTI ZA SREDSTVA, PREJETA V UPRAVLJANJE
Stanje sredstev
31. 12. 2013
3.426.616,33 €
Zmanjšanje sredstev –
amortizacija, odpisi
drobni inventar.
179.455,02 €
Povečanje sredstev,
vlaganje v okrepitev,
presežek prihodkov
590.456,34 €
Stanje 31. 12. 2014
3.837.617,65 €
Obveznosti za sredstva, dana v upravljanje, so bila usklajena z ustanoviteljico Mestno občino Velenje z
I.O.P. obrazcem na dan 31.12.2014.
DOLGOROČNO ODLOŽENI PRIHODKI – KONTO 920
Na kontu 920 pa so zbrana sredstva – donacije za stalno razstavo Marjana Marinška 9.213,74 €.
2. POJASNILA K IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV
2.1. Prihodki so razčlenjeni na:
- poslovne prihodke (prihodki od poslovanja),
- finančne prihodke (prihodki od financiranja),
- izredne prihodke in
- prevrednotovalne poslovne prihodke.
Poslovni prihodki – od poslovanja
Vrsta ime prihodka
Prihodek od lastne produkcije (lutke, balet)
Prihodek od najemnin
*
Prihodek uporabnin Dom kulture Velenje
Prihodek uporabnin Center Nova
Prihodek od uporabnin - stojnice
Prihodek od vstopnin prireditve
Prihodek od vstopnin - Kino
Prihodek od vstopnin in pedagoških delavnic Pika
Prihodek od abonmajev
Prihodek od trgovine in srečelov
Prihodek od parkirnin Pika
Prihodek od sponzorstva in promocijske aktivnosti
Prihodek od donatorstva
Prihodek nagrada za preseganje kvote invalidov
Prihodek za plače – Muzej računovodstvo
Drugi prihodki (tisk vstopnic, prefakturiranje, promocijske ak., ozvočenje)
Festival (v €)
Delež prihodka od vseh prihodkov % Tržna dejavnost
12.210
301
9.205
2.064
14.553
54.469
46.581
31.838
68.212
12.241
7.990
47.402
1.830
1.576
12.046
6.987
1,02
0,03
0,77
0,17
1,22
4,55
3,89
2,66
5,70
1,02
0,67
3,96
0,15
0,13
1,01
0,58
Prihodki od poslovanja
Prihodki od obresti
Drugi izredni prihodki
329.505
256
758
27,51
0,02
0,06
Skupaj drugi prihodki
330.519
27,60
X
x
x
x
x
x
x
x
x
* Skupni prihodek od najemnin je v letu 2014 sicer znašal 12.325 €; a del zneska (12.024 €) od najemnin je knjižen na investicijah (stran
3), zato tu le znesek 301 €.
96
Prihodki od ustanoviteljice – Mestne občine Velenje
Vrsta prihodka po pogodbi z dne 13. 1. 2014 / po zahtevkih
Bruto plače, regres, jubilejne nagrade ...
Javna dela
Materialni stroški
Programski stroški - lastna produkcija
Programski stroški - ostali programi
Pikin festival
Kino
Tekoče vzdrževanje
Izobraževanje
Skupaj
Festival
306.719
7.154
98.866
26.647
170.209
195.000
20.000
24.871
888
850.354 €
Prihodki Ministrstva za kulturo RS
Vrsta prihodka
Art Kino
Abonma Klub
Abonma Klasika
Poletne kulturne prireditve
Skupaj
Vrednost
8.444
2.000
4.000
1.000
15.444 €
Prihodki Zavoda za zaposlovanje RS (za javna dela)
19.080 €
Prihodek Slovenski filmski center (Kinozaver)
150 €
Prihodek Europa Cinemas
SKUPAJ VSI PRIHODKI
5.704 €
1.221.251 €
97
2. ODHODKI
Poslovni odhodki
Finančni odhodki
Izredni odhodki
Prevrednotovalni odhodki
Poslovni odhodki so stroški materiala, storitev, amortizacije, rezervacije, dela, drugi stroški in stroški
prodanih zalog.
V poročilu jih prikazujemo po namembnosti: splošni materialni stroški delovanja in programski stroški
delovanja ter stroški dela …
Osnovni materialni stroški: pisarniški material, material za čiščenje, pomožni material, deratizacijska
sredstva, komunalne storitve, električna energija, telefon, faks, zavarovalne premije, stroški plačilnega
prometa, stroški stalnega intervencijskega dežurstva, odvoz smeti, poštnina …
Splošni materialni stroški: stroški v zvezi s programskimi stroški, drobni inventar, fotokopiranje,
reklame in propagande, kilometrine, dnevnice, material za razstave in prireditve, reprezentanca,
strokovno svetovanje, potniški promet, goriva in maziva, računalniške storitve.
Programski stroški: stroški, ki se v določenem obdobju izvajajo s pogodbami in so povezani z
dejavnostjo zavoda: priprava prireditev, izvedba kulturnih predstav, avtorski honorarji, stroški za izvedbo
Pikinega festivala, pogodbeno delo, študentski servis, tiskarske storitve, oblikovanje …
Stroški tekočega vzdrževanja so stroški za vzdrževanje prostorov, osnovnih sredstev, objektov,
okolice ...
Stroški investicijskega vzdrževanja: ti stroški povečujejo nabavno vrednost objekta in podaljšajo
njegovo življenjsko dobo.
Prevrednotovalni odhodki so odhodki, ki nastali zaradi sprememb prvotno izkazanih vrednosti
gospodarskih kategorij.
98
Tabela odhodkov po vrstah
Vrsta odhodka
Osnovni materialni stroški
Splošni materialni stroški
Skupaj materialni stroški
Programski stroški
Tekoče vzdrževanje
Stroški - strokovno izobraževanje
Stroški dela bruto plače (zaposleni in javna dela)
Drugi odhodki (članarine, takse, odhodki preteklih let)
Izredni odhodki
SKUPAJ odhodki
Znesek v €
% od skupaj odhodkov
89.834
7,37
109.694
9,00
199.528
16,37
572.301
46,96
20.784
1,71
1.721
0,14
399.547
32,79
23.631
1,94
1.093
0,09
1.218.605 €
Tabela odhodkov po stroškovnih mestih
Stroškovno mesto
Splošno
Kino
Art Kino
Lutkovno gledališče
Plesni teater
Abonmaji
Poletne prireditve
Čarobni december
Projektno gledališče - muzikal, balet
Sejmi
Mala dvorana
Programi Festivala
Jazz festival
Trgovina
Center Nova
Promocija
Pikin festival
Stroški dela - (plače, študentsko in pogodbeno delo)
Javna dela
Skupaj
Znesek v €
% od skupaj odhodkov
115.816
9,50
43.593
3,58
45.731
3,75
32.395
2,66
1.511
0,12
92.283
7,57
40.239
3,30
39.541
3,24
9.204
0,76
9.335
0,77
7.056
0,58
47.820
3,92
8.601
0,71
5.581
0,46
7.000
0,57
33.639
2,76
245.234
20,12
406.401
33,35
27.625
2,27
1.218.605 €
99
Tabela odhodkov v bilnacah 2014
Znesek v EUR
Stroški pisarniškega materiala
Stroški materiala za čiščenje
Strošek splošnega materiala za program
Drobni inventar
Material za delavnice, kostumi, scena, snemanja in ozvočenja
Gorivo
Deratizacija
Električna energija
Strokovna literatura in knjige
Komunalne storitve
Storitve telekomunikacij
Potniški promet
Poštnina
Odvoz smeti in ostalo čiščenje
Zdravstvene storitve
Storitve vzdrževanja
Strošek najemnin (dvorana za kino in Pikin festival)
Strošek leasing za avto
Distribucija - kino + art kino
Strošek računalniškega vzdrževanja in programa za vstopnice
Plačilni promet
Svetovalne storitve, prevajanje
Strokovno izobraževanje
Dodatni stroški ob prireditvah (aranžiranje, pogostitev …)
Reprezentanca
Stroški storitev promocija in oglaševanje
Zavarovalne premije
Strošek stalnega intervencijskega dežurstva in varovanje
Varstvo pri delu
Strošek kilometrin, dnevnic, nočnin
Strošek prireditev - ostali programi, ustvarjalci..
Strošek abonmajev (predstave)
Projekt Koledar prireditev
Storitve kino
Print in fotokopiranje
Oblikovanje
Tiskarske storitve
Delovne obleke
Delovna praksa
Montaža stojnic
Avtorski honorarji (gledališča, umetniki, Pika …)
Pogodbeno delo (čiščenje, kino)
Študentsko delo (hostesna služba, Pikin festival, sejmi)
Strošek SAZAS
Članarine, takse
Strošek prodanih zalog
Drugi odhodki iz preteklih let
Izredni odhodki, prevrednotovalni odhodki (DDV)
Bruto plače
Prispevki delodajalca
Kapitalska družba
Prevoz na delo
Prehrana
Jubilejne nagrade, samopomoč, odpravnine
Regres
Skupaj
5.764
3.083
14.398
4.769
40.670
1.666
303
15.630
2.715
22.050
10.894
10.241
14.562
14.320
579
20.784
40.014
1.277
29.494
11.521
1.525
885
1.721
4.621
835
37.958
1.557
14.149
2.339
7.223
118.611
67.242
18.685
10.890
5.628
14.274
13.110
345
102
16.206
60.932
13.193
98.427
13.862
775
5.581
21.979
1.669
314.318
50.617
1.839
2.014
19.472
1.238
10.049
1.218.605 €
100
Tabela prihodkov poslovanja in rezultat poslovanja
Prihodek - Vrsta prihodka
Mestna občina Velenje
Ministrstvo za kulturo
Europa Cinemas
Zavod za zaposlovanje
Slovenski filmski center
Ostali prihodki od poslovanja
Festival
850.354
15.444
5.704
19.080
150
330.519
PRIHODKI SKUPAJ
1.221.251 €
ODHODKI SKUPAJ
REZULTAT
POSLOVANJA
1.218.605 €
SKUPAJ SO ZNAŠALI ODHODKI ZA LETO 2014
REZULTAT JE POZITIVEN
2.646 €
1.218.605 €
2.646 €
101
4. POJASNILA K IZKAZOM
DAVEK
Javni zavod Festival Velenje je davčni zavezanec z mesečnim obračunom DDV- ja. Zavod opravlja
deloma oproščeno dejavnost po 42. členu 13. točke Zakona o DDV in 69. členu PZDDV.
Po šifri klasifikacije 90.010 umetniško uprizarjanje je osnovna dejavnost zavoda oproščena plačila DDV.
DDV se plačuje od storitev uporabnin dvoran v Domu kulture Velenje, Centru Nova, uporabe stojnic,
sponzorstva, kino predstav ter maloprodaje.
Izračun dokončnega odbitnega deleža za leto 2014 znaša 11 %. Za ta odstotek bo zavod v letu 2015
odbijal začasni vstopni davek. Popravek deleža za leto 2014 je prikazan na kontu 469000
prevrednotovalni odhodki.
Razlaga tržne dejavnosti pri izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah
dejavnosti:
V letu 2014 je zavod za pridobitno dejavnost izkazal prihodke od prodaje blaga in storitev na trgu,
po Pravilniku o pridobitni in nepridobitni dejavnosti Uradni list RS 109/2007 in 68/2009.
Tu so zajeti vsi prihodki od najemnin in uporabnin, prihodki od maloprodaje Pikinega festivala,
sponzorska sredstva, lastna produkcija, promocijske aktivnosti. Skupaj gre za 146.402 €, kar znaša
12 % vseh prihodkov. Enak odstotek smo upoštevali tudi na stroškovni strani. Med stroški tržne
dejavnosti je prikazan tudi strošek dela (dveh delavk), ki se financira iz tržne dejavnosti, in odpis zalog
iz trgovine.
Davek od dohodka pravnih oseb
Festival je pri obračunu davka od dohodka pravnih oseb upošteval Pravilnik o opredelitvi
pridobitne in nepridobitne dejavnosti, obračun po 9. členu zakon o DDVPO-2 .
Obračun zajema pridobitno dejavnost zavoda, z upoštevanjem olajšave v investicije – 40 %.
Obračun je priložen k poročilu.
K poročilu je priložen obrazec za izračun dovoljenega obsega sredstev za delovno uspešnost
iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu in iz naslova nejavnih prihodkov iz izvajanja javne službe.
Zavod sicer teh sredstev ne izplačuje.
(Pravilnik o določitvi obsega sredstev za plačilo delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev
na trgu ter o določitvi nejavnih prihodkov pri izvajanju javne službe, ki se štejejo v prihodke iz prodaje
blaga in storitev na trgu, v javnih zavodih javnih skladih in agencijah na področju kulture ter na Radiu in
televiziji Slovenija, Uradni list RS 107/2009 z dne 24. 12. 2009).
Glavni računovodja
Barbara Šilc
Velenje, 21. 2. 2015
102

Similar documents