SPREMEMBE NA PODORČJU JAVNEGA NAROČANJA (ZJBN

Comments

Transcription

SPREMEMBE NA PODORČJU JAVNEGA NAROČANJA (ZJBN
J avno naročanje v Sloveniji
in
dileme pri implementaciji
novih direktiv v nacionalni
pravni red
1. Mednarodni kongres javnega naročanja,
Portorož, 23.4.2015
Statistike sistema JN v
Sloveniji







Sistem urejajo 4 zakoni in nekaj podzakonskih
aktov
V sistemu oddaja naročila cca. 3100 naročnikov
Obseg naročil v letu 2013 3,9 mlrd €
Glede na odhodke 36,5% delež državnega
proračuna
V letu 2013 5900 postopkov, 10.000 sklopov
Največji delež predstavljajo gradnje - 68%
Razdelitev naročil:

42% lokalne skupnosti, 25% državna uprava, 18%
druge osebe javnega prava in 12% javni zavodi
Učinkovitost javnega naročanja
Povprečno trajanje faz odprtega postopka
Uspešno/neuspešno zaključena naročila
Teritorialna porazdelitev javnih naročil – delež v vrednosti naročil regije,
dodeljenih ponudnikom iz iste regije
Skladnost poslovanja naročnikov z JN zakonodajo
Predmet zahtevkov za revizijo postopka oddaje javnega naročila
Obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali
popravku in število objavljenih naročil
Vrsta postopka
odprti postopek
postopek zbiranja ponudb po predhodni objavi
postopek s predhodnim ugotavljanjem
sposobnosti
konkurenčni dialog
postopek s pogajanji po predhodni objavi
naročilo male vrednosti
skupaj
Delež obvestil o
Število obvestil
Število obvestil dodatnih informacijah v
(dodatne informacije
o naročilu
številu obvestil o
ali popravek)
naročilu
2.706
682
3.153
1.569
85,82%
43,47%
35
33
106,06%
17
266
339
4.045
9
353
1.388
6.505
188,89%
75,35%
24,42%
62,18%
Slovenska zakonodaja

Slovenski sistem povzema direktive s področja javnega naročanja

Pod pragovi enostavni postopek – naročila malih vrednosti (nad
20.000 oz. 40.000€)

Nad pragovi velja vsebina evropskih direktiv

Posebno nacionalno urejanje

Formalni začetek in konec postopka (sklep o začetku/odločitev o oddaji
naročila)

Odpiranje ponudb

Vpogledi v ponudbe

Neposredna plačila podizvajalcem

Urejanje finančnih zavarovanj

Urejanje razlogov za nesklenitev pogodbe

Prekrški

Podzakonski akt za zeleno javno naročanje

E-objava naročil in razpisne dokumentacije
Nove evropske Direktive

Evropska unija kot del enotnega trga in Pogodbe o delovanju EU
ureja kot skupno politiko tudi javno naročanje

V začetku 2014 Svet in parlament EU sprejmeta nove direktive - le
10 let po sprejetju sedanjih

Evropska komisija bi se rada v državah članicah fleksibilizirala in
modernizirala javno naročanje

V triletnem procesu je bilo prvotno besedilo precej spremenjeno

Direktivo je načeloma potrebno prenesti bistveno nespremenjeno, še
posebej ker so po večini določbe jasne, natančne in nedvoumne in
imajo neposredni učinek

Direktiva pa državam članicam v nekaterih zadeva pušča
samostojno urejanje
Dileme pri pripravi ZJ N3
SPLOŠNE DILEME
Implementacija direktiv 2014/24/EU in 2014/25/EU –
združitev v en zakon vs. dva ločena zakona

Pravno varstvo (po novem enotno za J N in koncesije) -



kot del ZJ N3 ali ločen zakon (trenutno ZPVPJ N)
druga stopnja (trenutno je v RS nimamo)
Poenostavitev vs. natančno določanje vs.
transparentnost

Dileme pri pripravi ZJ N3
POSEBNE DILEME → Višina pragov
Danes:
Danes:
ZJ
ZJ N-2
N-2
--Evidenčna
Evidenčna naročila
naročila do
do 20.000/40.000
20.000/40.000
--Uporaba
zakona
nad
Uporaba zakona nad 20.000/40.000
20.000/40.000
--NMV
NMV nad
nad 20.000/40.000
20.000/40.000 –– 134.000/274.000
134.000/274.000
--EU
pragovi:
EU pragovi: 134.000/5.186.000
134.000/5.186.000
Pragovi novih direktiv
ZJ
ZJ NVETPS
NVETPS
--Evidenčna
Evidenčna naročila
naročila do
do 40.000/80.000
40.000/80.000
--Uporaba
zakona
nad
Uporaba zakona nad 40.000/80.000
40.000/80.000
--NMV
NMV nad
nad 40.000/80.000
40.000/80.000 –– 134.000/844.000
134.000/844.000
--EU
pragovi:
EU pragovi: 414.000/5.186.000
414.000/5.186.000
b) na področju infrastrukturnih dejavnosti:
a)na področju splošnih dejavnosti:
134.000 blago in storitve
5.186.000 EUR gradnje
750.000 EUR socialne in druge posebne storitve
414.000 EUR blago in storitve
5.186.000 EUR gradnje
1.000.000 EUR socialne in druge posebne storitve
Ohranitev praga za javna naročila, kot to velja danes (do
20.000€ oz. 40.000€)?
Kaj s pragom za naročila malih vrednosti pri gradnjah
(SLO: 274.000, EU 5.186.000€)?

Dileme pri ZJ N3
POSEBNE DILEME  Naročila pod pragovi direktive
- Danes: postopek naročila male vrednosti (NMV)
sklep o začetku ni potreben
-
Roki za oddajo niso opredeljeni (naročnik izbere primeren rok)
-
Preverjanje pogojev ni potrebno, zadošča izjava
-
Možnost vključitve pogajanj
-
Razpisna dokumentacija ni obvezna, če je vse zajeto v obvestilu na portalu
-
obveščanje/soglasje nadzornega organa v primeru zavrnitve vseh ponudb oz. odstopa
od izvedbe javnega naročila ni potrebno
-
Zahteva za dodatno obrazložitev ni dopustna
-
-
Rok za pravno varstvo 5 dni (v ostalih 8 dni)
-
poročanje KPK o premoženjskem stanju osebe, odgovorne za J N, se ne zahteva;
Dileme pri pripravi ZJ N3
POSEBNE DILEME → spremembe pogodb
Pogodbe o izvedbi javnega naročila se lahko spremenijo
kadarkoli in brez novega postopka :
-mejnih vrednosti (pragovi EU) → 134.000 / 5.186.000
-10 % prvotne vrednosti javnega naročila za storitve in
blago
-15 % prvotne vrednosti javnega naročila za gradnje.
Dileme pri pripravi ZJ N3
OSTALE DILEME
Omejevanje edinega merila cene
Posebna poglavja za določene predmete
Podizvajalci
Objava ocenjene vrednosti
Vpogledi v ponudbe
Prekrški
