Verkkokauppa.com Oy

Comments

Transcription

Verkkokauppa.com Oy
Verkkokauppa.com Oy
T A S E K I R J A
31.12.2011
Verkkokauppa.com Oy
Tyynenmerenkatu 11
00220 HELSINKI
Kotipaikka
Y-tunnus
Helsinki
1456344-5
Tilinpäätös tilikaudelta
1.1.2011 - 31.12.2011
SISÄLLYSLUETTELO
Sivu No
TOIMINTAKERTOMUS
1-4
Rahoituslaskelma
5
Tuloslaskelma
6
Tase
Liitetiedot
7-8
9-13
Kirjanpitokirjaluettelo
13
Tilinpäätöksen päiväys ja allekirjoitus
14
Tilinpäätösmerkintä
14
Tase-erittelyt
Säilytettävä 31.12.2021 saakka
15-26
1
Verkkokauppa.com Oy (Y: 1456344-5)
TOIMINTAKERTOMUS 2011
1. Olennaiset tapahtumat tilikaudella
Verkkokauppa.com Oy aloitti liiketoiminnan 11.3.1992 ja on tätä nykyään Suomen
toiseksi suurin viihde-elektroniikan jälleenmyyjä. Yhtiö myy tietotekniikkaa,
viihde-elektroniikkaa, lelu-, peli- ja navigaatiotuotteita Helsingin, Pirkkalan ja
Oulun myymälöiden, 2.000 postikonttorin ja 500 R-kioskin kautta. Yhtiöllä on yli
400 työntekijää neljässä toimipisteessä. Yhtiön pääkonttori, -varasto ja -myymälä
sijaitsevat Jätkäsaareessa, Helsingissä. Oulussa ja Tampereella on myymälät
varastoineen ja Ahvenanmaalla on ulkoistettu varasto sekä toimituspiste.
Liiketoiminta vuonna 2011 on jatkunut kasvavasti ja yhtiön myynti kasvoi 8,2%.
Yhtiön liikevaihto vuonna 2011 oli 187 miljoonaa euroa (173 miljoonaa euroa 2010)
ja liikevoitto 0,9 miljoonaa euroa (1,6 miljoonaa euroa vuonna 2010).
Verkkokauppa.com Oy:n myymälä- ja varastotilat Helsingin Ruoholahdessa kävivät
liian pieneksi nykyiseen toimintaan nähden ja yhtiö muutti marraskuussa 2011
Jätkäsaareen, josta vuokrattiin pitkäaikaisella sopimuksella uudet 19 700 m²:n
liiketilat. Uudet liiketilat mahdollistavat yhtiön myynnin kasvun myös tulevina
vuosina. Jätkäsaaren kiinteistön hankesopimus ja pitkäaikainen vuokrasopimus
allekirjoitettiin jo 9.9.2010. Vuokrasopimukset Helsingin Ruoholahdessa päättyvät
viimeistään 29.2.2012 ja tätä ennen yhtiön tulosta rastittavat kaksinkertaiset
vuokrakulut Helsingissä.
Toukokuussa 2011 avattiin uudet verkkosivut, jotka ovat kasvattaneet
verkkovierailua ja verkon kautta tapahtuvaa myyntiä erittäin hyvin.
Tilikaudella 2011 emoyhtiö alaskirjasi noin 250 tuhatta euroa (50%) kokonaan
omistamansa tytäryhtiön Arctecho Oü:n tasearvosta. Tytäryhtyön tase-arvo on nyt
nolla euroa.
Yhtiön myyntikate oli ennustettua korkeampi mutta tulos heikompi. Heikentyneeseen
tulokseen vaikuttivat henkilöstökulujen kasvu sekä yli miljoonan euron verran
kertaluonteiset kustannukset, jotka liittyvät uuden toimitilan käyttöönottoon ja
toiminnan muuttamiseen. Kustannukset kertyivät tilikauden viimeiselle
neljännesvuodelle koostuen mm. ulkoisen työvoiman käytöstä, kaksinkertaisista
vuokrista ja kalustehankinnoista.
2. Rakenne- ja rahoitusjärjestely
Verkkokauppa.com Oy:llä on edelleen 100 % omistettu tytäryhtiö Virossa, joskin
ilman tase-arvoa. Viron toiminta on ollut jo kolmatta vuotta pysähdyksissä eikä
yhtiöiden välillä ole velka- tai saamiseriä. Tästä johtuen konsernitilinpäätös ei
enää ole tarpeellinen oikean ja riittävän kuvan saamiseksi yhtiön toiminnasta.
Verkkokauppa.com Oy
Tyynenmerenkatu 11
FI-00220 HELSINKI
FINLAND
ALV FI014563445
Puh +358 10 309 5555
sp. [email protected]
2
3. Olennaiset tapahtumat tilikauden jälkeen

Yhtiö on edelleen kehittänyt logistiikkaa toimitusnopeuksien nostamiseksi.

Myynti on kasvanut yli budjetin ja kate on ollut suunnitellun mukainen

Yhtiö panostaa jatkossakin erityisesti verkkokauppaan. Alkaneen tilikauden
aikana verkkokauppa on kehittynyt hyvin.
4. Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä
Verkkokauppa.com arvioi myynnin kasvun jatkuvan tulevina vuosina. Tilikausi 2011
oli poikkeuksellisen haastava johtuen Helsingin toimipaikan muutosta mutta
tilikaudelle 2012 yhtiö ennustaa tuloksensa oleellista paranemista. Myynnin ja
katteen kasvua odotetaan erityisesti uusista tuotealueista kuten kodinkoneet,
lelut ja pihatarvikkeet.
5. Selvitys tutkimus ja kehitystoiminnan laajuudesta
Yhtiön T&K panostukset liittyvät uusien tuotealueiden tutkimiseen, omiin tuote- ja
tavaramerkkeihin sekä kaupalliseen käyttöön soveltuvuuden arviointiin. Lisäksi
oleellinen osa Yhtiön T&K toimintaa perustuu IT infrastruktuurin ja IT sovellusten
kehittämiseen. Yhtiöllä on oma IT kehitysryhmä, jonka tärkein projekti vuonna 2011
oli uuden verkkokauppapohjan valmiiksi saattaminen sekä uuden toimipisteen
avaaminen.
Suurin osa T&K kustannuksista on henkilöstökulua ja nämä on kokonaisuudessa
kirjattu kuluksi.
6. Arvio toiminnan merkittävistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä
Yhtiön toimintaan liittyy normaaleja rahoituksellisia, operatiivis-, markkina- ja
toimialariskejä, jotka tälle toimialalle ovat tyypillisiä.
Riskit ovat tunnistettu ja niitä hallitaan tarpeellisilla toimenpiteillä ja
vakuutuksilla.
7. Arvio ja tunnusluvut taloudellisesta asemasta ja tuloksesta sekä muista
liiketoiminnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista
Emoyhtiön liikevaihto on vuosina 2008–2011 kasvanut keskimäärin 11%:n vuosivauhtia.
Liikevaihto tilikaudella 2011 oli 187,3 mEUR, joka oli 8,2% edellisvuotta
korkeampi.
Verkkokauppa.com Oy
Tyynenmerenkatu 11
FI-00220 HELSINKI
FINLAND
ALV FI014563445
Puh +358 10 309 5555
sp. [email protected]
3
Emoyhtiön keskimääräinen liikevoittoprosentti on samalla aikavälillä ollut 0,7%.
Vuonna 2011 liikevoitto oli 0,9 mEUR (1,6 mEUR), joka oli 43 % edellistilikautta
heikompi. Heikennyksen merkittävin tekijä oli uuden kiinteistö avaus, markkinointi,
avajaisalennukset ja näihin kaikkiin liittyneet kasvaneet henkilöstökulut.
Emoyhtiön omavaraisuus (laskettu Yritystutkimusneuvottelukunnan suositusten mukaan)
oli tilinpäätöksessä 2011 13,2%; 2010; 15,3 %; 2009: 17,5% ja 2008: 14,5%.
Emoyhtiön sijoitetun pääoman tuotto [Liiketulos / (Taseen loppusumma – korottomat
velat)] oli tilikaudella 2011: 5,0%; 2010: 10,7%; 2009: 3,0% ja 2008: 27,2%.
Sijoitetun pääoman laskennassa on käytetty kuukausitason keskimääräistä
sijoitettua pääomaa.
8. Henkilöstö
Yhtiön palveluksessa oli tilikauden aikana keskimäärin 326 (294) kokopäiväistä
työntekijää. Lisäksi yhtiön palveluksessa oli tilikauden aikana 29 (20) osaaikaista työntekijää. Työsuhteista 81% (88%) oli pysyviä ja 19% (12%)
määräaikaisia. Keskmimääräisen henkilöstömäärän laskennassa on käytetty
kuukausitason henkilöstömäärää.
9. Hallituksen esitys yhtiön voittoa koskeviksi toimenpiteiksi sekä esitys
mahdollisesta muun vapaan oman pääoman jakamisesta
Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat 3.855 tuhatta euroa, josta tilikauden
tappio on 321 tuhatta euroa. Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa
hallituksen päättämään osingonjaosta seuraavin ehdoin:



osinkona jaetaan 10,00 euroa/osake eli yhteensä 102.510,00 euroa
omaan pääomaan jätetään 3.753 tuhatta euroa
Osingonjako edellyttää, että yhtiöllä on tähän tarvittavat
voitonjakokelpoiset varat ja että osinko voidaan jakaa maksuvalmiuden
vaarantumatta
10. Yhtiön osakkeet
Yhtiöllä on yhteensä 10.251 samanarvoista osaketta.
Verkkokauppa.com Oy:n osakeomistajan päätöksessä 30.10.2009 on päätetty
suunnatusta osakeannista, joka oikeuttaa enintään 3.020 uuden osakkeen
merkitsemiseen 30.10.2012 mennessä. Tähän päätökseen liittyviä merkintöjä ei ole
31.12.2011 mennessä suoritettu.
11. Pääomalainat
Verkkokauppa.com Oy
Tyynenmerenkatu 11
FI-00220 HELSINKI
FINLAND
ALV FI014563445
Puh +358 10 309 5555
sp. [email protected]
4
Yhtiölle on myönnetty yhteensä 1.217.781,86 euron suuruinen pääomalaina, jonka
korko ja pääoma maksetaan muita velkojia heikommalla etuoikeudella. Korko on
vuotuinen kiinteä 5,0%. Lainan toisarvoisuus yhtiön muihin lainojen suhteen on
määritelty kovenanttisopimuksessa. Omavaraisuutta laskettaessa pääomalaina luetaan
omiksi varoiksi. Tilinpäätöshetkellä yhtiöllä ei ollut kuluksi kirjaamatonta
pääomalainan korkoa. Pääomalaina on kirjattu taseen muihin lyhytaikaisiin
velkoihin.
12. Lähipiirilainat ja – vastuut
Yhtiöllä ei ollut tilikaudella 2011 lähipiirille myönnettyjä lainoja tai muita
vastuita.
13. Yhtiön organisaatio, johto ja tilintarkastajat
Yhtiön hallituksessa on viisi jäsentä, hallituksen puheenjohtaja Christoffer
Häggblom, toimitusjohtaja Samuli Seppälä, Ulf Eklöf, Henrik Weckström ja Peter
Lindell. Yhtiön tilintarkastajana toimii KPMG Oy Ab, jonka päävastuullinen
tilintarkastaja on KHT Mauri Eskelinen.
Verkkokauppa.com Oy
Tyynenmerenkatu 11
FI-00220 HELSINKI
FINLAND
ALV FI014563445
Puh +358 10 309 5555
sp. [email protected]
Verkkokauppa.com Oy
Y-tunnus: 1456344-5
Rahoituslaskelma 2011
(1000 €)
5
2011
2010
-112
810
884
251
758
1 782
826
251
517
2 405
Käyttöpääoman muutos:
Pitkäaikaisten korottomien liikesaamisten lisäys(-)/vähennys(+)
Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten lisäys(-)/vähennys(+)
Vaihto-omaisuuden lisäys(-)/vähennys(+)
Lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys(+)/vähennys(-)
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja
-5
-403
-2 207
3 789
2 957
0
1 008
-5 312
1 404
-494
Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista
Saadut korot liiketoiminnasta
Maksetut välittömät verot
Liiketoiminnan rahavirta (A)
-785
27
-260
1 938
-581
63
-374
-1 386
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin
Myönnetyt lainat
Investoinnit tytäryrityksiin
Lainasaamisten takaisinmaksut
Saadut osingot investoinneista
Investointien rahavirta (B)
-1 348
-934
-1 348
-934
Pitkäaikaisten lainojen nostot
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut
Lyhytaikaisten lainojen nostot
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut
Pitkäaikaisten lainojen nostot
Pitkäaikaisten lainasaamisten takaisinmaksut
Osakeanti
Maksetut osingot ja muu voitonjako
Rahoituksen rahavirta (C)
4 000
-3 649
Liiketoiminnan rahavirta
Voitto (tappio) ennen satunnaisia eriä
Oikaisut:
Suunnitelman mukaiset poistot
Pysyvien vastaavien arvonalentumiset
Rahoitustuotot ja -kulut
Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta
Rahavirtojen muutos (A+B+C) lisäys (+) / vähennys (-)
Rahavarat tilikauden alussa
Rahavarojen muutos rahoituslaskelman mukaan
Rahavarat tilikauden lopussa
1 264
-108
243
0
99
-106
1 257
833
-1 063
2 336
833
3 169
3 399
-1 063
2 336
Verkkokauppa.com Oy
Y-tunnus: 1456344-5
TULOSLASKELMA
1.1.-31.12.
LIIKEVAIHTO
Liiketoiminnan muut tuotot
Materiaalit ja palvelut
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Ostot tilikauden aikana
Varastojen muutos
Ulkopuoliset palvelut
Materiaalit ja palvelut yhteensä
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
Henkilöstösivukulut
Eläkekulut
Muut henkilöstösivukulut
Henkilöstökulut yhteensä
6
2011
2010
187 268 777,21
359 869,64
173 109 286,49
616 431,37
-161
2
-3
-163
470
206
902
165
157,07
579,88
199,64
776,83
-156
5
-3
-154
596
311
392
677
572,63
727,85
582,87
427,65
-11 146 800,50
-9 162 544,88
-1 907 805,71
-722 985,01
-13 777 591,22
-1 548 723,47
-534 535,14
-11 245 803,49
-884 061,07
-884 061,07
-826 261,44
-826 261,44
-8 903 147,19
-5 397 640,27
898 070,54
1 578 585,01
26 772,90
-251 420,69
63 471,48
-251 420,69
-784 975,39
-1 009 623,18
-580 757,97
-768 707,18
VOITTO (TAPPIO) ENNEN SATUNNAISIA KULUJA
-111 552,64
809 877,83
VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA
-111 552,64
809 877,83
Tilinpäätössiirrot
Poistoerojen muutos
Tilinpäätössiirrot yhteensä
-209 691,25
-209 691,25
-103 751,29
-103 751,29
0,00
-134 646,71
-321 243,89
571 479,83
Poistot ja arvonalentumiset
Suunnitelman mukaiset poistot
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä
Liiketoiminnan muut kulut
LIIKETOIMINNAN TULOS (TAPPIO)
Rahoitustuotot ja -kulut
Muut korko ja -rahoitustuotot
Muilta
Arvonalentumiset pysyvien vastaavien sijoituksista
Korkokulut ja muut rahoituskulut
Muille
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä
Tuloverot
Tilikauden verot
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)
Verkkokauppa.com Oy
Y-tunnus: 1456344-5
TASE
31.12.
7
VASTAAVAA
PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet
Aineettomat oikeudet
Ennakkomaksut
Aineettomat hyödykkeet yhteensä
Aineelliset hyödykkeet
Maa- ja vesialueet
Koneet ja kalusto
Muut aineelliset hyödykkeet
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnta
Aineelliset hyödykkeet yhteensä
2011
2010
573 580,45
34 426,01
608 006,46
174 571,99
231 976,94
406 548,93
2
2 159
457
129
2 749
386,97
735,73
600,52
800,00
523,22
2 386,97
1 988 235,46
496 082,72
0,00
2 486 705,15
168,18
168,18
251 588,87
251 588,87
3 357 697,86
3 144 842,95
27 457 040,78
25 250 460,90
12 340,23
12 340,23
7 327,92
7 327,92
Sijoitukset
Muut osakkeet ja osuudet
Sijoitukset yhteensä
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ
VAIHTUVAT VASTAAVAT
Vaihto-omaisuus yhteensä
Pitkäaikaiset saamiset
Muut saamiset
Pitkäaikaiset saamiset yhteensä
Lyhtyaikaiset saamiset
Myyntisaamiset
Muut saamiset
Siirtosaamiset
Lyhtyaikaiset saamiset yhteensä
5 480
518
1 602
7 601
Rahat ja pankkisaamiset
3 168 491,47
2 335 517,34
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ
38 239 301,91
34 531 900,61
VASTAAVAA YHTEENSÄ
41 596 999,77
37 676 743,56
596,40
309,46
523,57
429,43
4 830
532
1 575
6 938
679,91
552,34
362,20
594,45
Verkkokauppa.com Oy
Y-tunnus: 1456344-5
TASE
31.12.
8
VASTATTAVAA
2011
2010
OMA PÄÄOMA
Osakepääoma
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto
Ed. tilikausien voitto (tappio)
Tilikauden voitto (tappio)
100
461
3 715
-321
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ
3 954 943,90
4 383 823,29
313 442,54
313 442,54
103 751,29
103 751,29
4 000 000,00
0,00
3 598 838,98
2 084 082,08
20 964 043,61
0,00
2 807 691,70
3 873 956,96
33 328 613,33
7 248 259,23
1 076 994,99
18 163 126,38
0,00
4 264 351,88
2 436 436,50
33 189 168,98
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ
37 328 613,33
33 189 168,98
VASTATTAVAA YHTEENSÄ
41 596 999,77
37 676 743,56
TILINPÄÄTÖSSIIRTYMIEN KERTYMÄ
Poistoero
TILINPÄÄTÖSSIIRTYMIEN KERTYMÄ YHTEENSÄ
VIERAS PÄÄOMA
Pitkäaikainen vieras pääoma
Lainat rahoituslaitoksilta
Lyhytaikainen vieras pääoma
Lainat rahoituslaitoksilta
Saadut ennakot
Ostovelat
Velat omistusyhteysyrityksille
Muut velat
Siirtovelat
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä
000,00
104,77
083,02
243,89
100
461
3 251
571
000,00
104,77
238,69
479,83
Verkkokauppa.com Oy
TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2011 LIITETIEDOT
Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot
9
ULKOMAINEN TYTÄRYRITYS - ARCTECHO OÜ, VIRO
Verkkokauppa.com Oy:n omistuusosuus ulkomaisessa tytäryrityksessä on 100%.
Emon omistamien osakkeiden hankintameno oli vuonna 2009 502 841,38 EUR.
Vuonna 2010 kirjattu hankintamenosta 50% EUR 251 420,69 arvonalennukseksi rahoituskuluihin.
Vuonna 2011 kirjattu hankintamenosta 50% EUR 251 420,69 arvonalennukseksi rahoituskuluihin.
Tilinpäätöksessä 31.12.2011 osakkeiden arvo oli EUR 0,00.
Koska Archtech Oü:n toiminta on jo kolmatta vuotta ollut pysähdyksissä eikä emon ja tyttären
välillä ole saamis- tai velkaeriä, ei konsernitilinpäätöstä laadita.
Verkkokauppa.com Oy
Liikevaihto
Liikevaihtoa laskettaessa myyntituotoista vähennetään myynnin välilliset verot ja muut
myynnin oikaisuerät. Epävarmat saamiset arvioidaan ja kirjataan luottotappioksi
hyvän kirjanpitotavan mukaisesti. Luottotappiot esitetään liiketoiminnan muissa kuluissa.
Myynnin tuloutusperiaatteet
Suoritteiden myynti tuloutetaan niiden luovutusten yhteydessä.
Muut kuin
Muut kuin
kurssiin.
muutetaan
Euro-määräiset erät
Euro-määräiset liiketapahtumat kirjataan tilikauden aikana tapahtumapäivän
Tilinpäätöshetkellä taseessa olevat valuuttamääräiset saamiset, velat ja vastuut
Euroiksi käyttäen tilinpäätöspäivän keskikursseja.
Myyntisaamisten arvostamisessa syntyneet kurssierot kirjataan myynnin oikaisueriin
ja ostovelkojen kurssierot ostojen oikaisueriin. Muiden saamisten ja velkojen arvostamisessa
syntyneet kurssierot kirjataan rahoituksen kurssieroihin.
Liiketoiminnan muut tuotot
Liiketoiminnan muihin tuottoihin kirjataan postin vahingonkorvaukset, vakuutuskorvaukset,
saadut provisiotulot sekä alivuokraustuotot
Käyttöomaisuus ja muut pitkävaikutteiset menot
Käyttöomaisuuden ja muiden pitkävaikutteisten menojen kirjanpitoarvona esitetään
taseessa alkuperäinen hankintameno vähennettynä kertyneillä suunnitelman mukaisilla
poistoilla, jotka lasketaan hyödykkeen hankintahetkestä lähtien.
Käyttöomaisuuden kirjanpitoarvoihin ei sisälly arvonkorotuksia. Kunnossapito- ja
korjausmenot kirjataan tilikauden kuluksi, lukuun ottamatta suuria vuokrahuoneistojen
perusparannusmenoja, jotka sisältyvät aineellisiin hyödykkeisiin.
Suunnitelman mukaiset poistoajat
koneet ja kalusto
kehitysmenot
aineettomat oikeudet
perusparannusmenot
25 % menojäännöspoisto
5 vuoden tasapoisto
5 vuoden tasapoisto
5 - 10 vuoden tasapoistot
Verkkokauppa.com Oy
TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2011 LIITETIEDOT
10
Vaihto-omaisuuden arvostus
Vaihto-omaisuus esitetään taseessa alkuperäisen hankintamenon määräisenä.
Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot
Käyttöomaisuuden ja muiden pitkävaikutteisten menojen poistot:
Koneet ja kalusto
Aineettomat oikeudet
Vuokratilojen perusparannus
Liikearvon poisto
Verkkokauppa.com Oy
Verkkokauppa.com Oy
2011
2010
-547 641,17
-74 114,44
-262 305,46
0,00
-575 313,68
-47 971,24
-202 976,52
0,00
-884 061,07
-826 261,44
Verkkokauppa.com Oy
Verkkokauppa.com Oy
2011
2010
Rahoitustuotot
Korkotuotot
Konserniosuuksien arvonalentumiset
Korkokulut ja muut rahoituskulut
Muut liitetiedot
Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä
26
-251
-784
-1 009
772,90
420,69
975,39
623,18
63
-251
-580
-768
471,48
420,69
757,97
707,18
Verkkokauppa.com Oy
Verkkokauppa.com Oy
2011
2010
355
314
Verkkokauppa.com Oy
TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2011 LIITETIEDOT
11
Taseen liitetiedot
Taseen vastaavaa koskevat liitetiedot
Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet
Verkkokauppa.com Oy
Aineettomat hyödykkeet
1.1.2011
lisäykset
vähennykset
sumu tasapoistot
31.12.2011
31.12.2011 Aineettomat hyödykkeet yhteensä
Maa- ja vesialueet
Koneet ja kalusto
Muut aineelliset hyödykkeet
608 006,46
1.1.2011
lisäykset
vähennykset
31.12.2011
1.1.2011
lisäykset
vähennykset
sumu menojäännöspoistot
31.12.2011
1.1.2011
lisäykset
vähennykset
sumu tasapoistot
31.12.2011
31.12.2011 Aineelliset hyödykkeet yhteensä
406 548,93
275 571,97
0,00
-74 114,44
608 006,46
2 386,97
0,00
0,00
2 386,97
1 988
761
-42
-547
2 159
235,46
567,44
426,00
641,17
735,73
496 082,72
353 623,26
0,00
-262 305,46
587 400,52
2 749 523,22
Siirtosaamiset
Suurempia eriä ovat ennakkoverosaamiset 260 KEUR, markkinointiyhteistyölaskutukset 542 KEUR.
Verkkokauppa.com Oy
TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2011 LIITETIEDOT
12
Taseen vastattavia koskevat liitetiedot
Oman pääoman erittely:
Verkkokauppa.com Oy
100
461
2011
000,00
104,77
0,00
718,52
635,50
243,89
Verkkokauppa.com Oy
3 822
-107
-321
Oma pääoma yhteensä
3 954 943,90
4 383 823,29
Sidottu oma pääoma tilikauden lopussa
Vapaa oma pääoma tilikauden lopussa
Vapaa ja sidottu oma pääoma
100 000,00
3 854 943,90
3 954 943,90
100 000,00
4 283 823,29
4 383 823,29
Verkkokauppa.com Oy
Verkkokauppa.com Oy
2011
2010
Laskelma voitonjakokelpoisista varoista
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto
Edellisten tilikausien voitto
- Osingonjako
Tilikauden voitto/tappio
Voitonjakokelpoiset varat yhteensä
461
3 822
-107
-321
3 854
104,77
718,52
635,50
243,89
943,90
100
362
99
3 357
-106
571
2010
000,00
100,00
004,77
238,69
000,00
479,83
Osakepääoma 1.1.
Sijoitetun vapaan oma pääoman rahasto 1.1.
Sijoitetun vapaan oma pääoman rahasto lisäys
Voitto / tappio edellisiltä tilikausilta
Osingonjako, varsinainen yhtiökokous
Tilikauden voitto/tappio
461
3 357
-106
571
4 283
104,77
238,69
000,00
479,83
823,29
Kovenanttiehdot
Yhtiön ja tiettyjen rahoittajien kanssa tehty kovenanttisitoumus määrittelee
minimiomavaraisuusasteen Verkkokauppa.com Oy:lle.
Vuodelle 2011 ja tästä eteenpäin omavaraisuusasteen kovenanttiehto on 15%. Rahoittajilta on saatu myöntymys
omavaraisuuskovenantin rikkoutumiselle tilinpäätöksessä eivätkä ole irtisanomassa luottolimiittejä. Limiittien
uusiminen käsitellään pankin johdossa huhti-toukokuussa kun lopullinen tilinpäätösaineisto on valmis ja
yritystutkimus tehty. Tällöin tehdään lopulliset päätökset rahoituksen jatkosta muodossa tai toisessa.
Lisäksi kovenanttiehdoissa määritellään eräitä muita ehtoja. Ehdot tulee ottaa huomioon voitonjakoa harkittaessa.
Sisäiset velat ja saamiset
Emoyhtiöllä ei ole saamista eilä velkaa Arctecho Oü:lle.
Tytäryhtiö Arctecho Oü:llä ei ole saamista eikä velkaa emoyhtiölle
Siirtovelat
Suurempia eriä ovat lomapalkkavelka sekä sosiaalikulut lomapalkkavelasta yhteensä KEUR 1 345
ja palkkajaksotus KEUR 1 075
Verkkokauppa.com Oy
TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2011 LIITETIEDOT
13
Annetut vakuudet ja vastuut
Vastuut (remburssi-,vuokra-,tullitakaus)
3 998 758,36
Leasingvastuut
Maksettavat vuokrat seuraava tilikausi
Maksettavat vuokrat 1.1.2013 ->
355 894,91
1 062 373,55
Pitkäaikaiset velat
Keskinäinen vakuutusyhtiö FENNIA
Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö FENNIA
1 500 000,00
2 500 000,00
Seuraavan vuoden lyhennykset
Seuraavien 5 vuoden lyhennykset
Shekkitilien limiitit
Sampo 800011-70486683
Nordea 137830-206884
Oko 572023-20053451
Oko 578954-225061
0,00
4 000 000,00
1
1
6
2
Vakuudet
500
500
500
500
000,00
000,00
000,00
000,00
22 000 912,74
Vuokrasopimukset ovat Helsingin Ruoholahdessa voimassa 29.2.2012, Pirkkalassa 31.8.- ja 31.12.2018 asti sekä
Oulussa 20.11.2018 asti. Pääomavuokravastuut kahden viimeiseksi mainitun osalta ovat vuokrasopimuksien voimassaolon
loppuun asti noin 4,4 MEUR alv 0%.
Helsingin jätkäsaaressa on voimassa oleva vuokrasopimus, jonka vuokra-aika on 15 v. Vuosivuokra tarkentuu
rakennuksen täysin valmistuttua. Verkkokauppa.com Oy on tehnyt alivuokrasopimuksia osasta tiloista
Vuotuisen pääomavuokran arvioidaan olevan 2,8 MEUR.
Kirjanpitokirjat:
Päiväkirja
Pääkirja
Tasekirja
Tase-erittelyt
Käyttöomaisuusrekisteri
Konsernilakana ja eliminoinnit
atk-tulosteena
atk-tulosteena
erikseen sidottuna
tasekirjaan sidottuna
Kasper
Excel-taulukko
Käytetyt tositelajit ja säilyttämistapa:
Tiliotteet
Kassa, myymälämyynti
Myynti muut kuin kassa
Muistio
Ostoreskontra laskut
Luottoikortti verkon
kautta manual
Viro myyntiyhteenveto
Palkanlaskenta
A
B
C
MUIST
ORL
paperitositteina
paperitositteina
paperitositteina
paperitositteina
paperitositteina
PESO
viro
PL
paperitositteina
paperitositteina
paperitositteina
Verkkokauppa.com Oy
TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2011 LIITETIEDOT
TILINPÄÄTÖKSEN JA TOIMINTAKERTOMUKSEN
Helsingissä,
kuun
14
PÄIVÄYS JA ALLEKIRJOITUKSET
päivänä 2012
Häggblom, Carl-Johan Christoffer
Lindell, Carl Peter Theodor Eilif
Seppälä, Sipi Samuli
Weckström, Henrik Torsten
Eklöf, Ulf Nils Gustaf
TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ
Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.
Helsingissä,
KPMG Oy Ab
Mauri Eskelinen
KHT
kuun
päivänä 2012
KPMGOy Ab
P L1 0 3 7
O O 1 OH1E L S I N K I
Kdyntiosoite:
M a n n e r h e i m i n2t0i eB
O OO
l OH E L S I N K I
Puhelin
0207603000
Faksi0207603366
www.kpmg.fi
TIL IN TARKA ST U SKE RT O MU S
Verkko kauppn.com Oy: n y hti6 kohoukseIIe
Olemme tilintarkastaneetVerkkokauppa.com
Oy:n kirjanpidon,tilinpiiiitoksen,toimintakertomuksen
ja
hallinnontilikaudeltal.l.-31.12.2011.Tilinpiiiitossisiiltiiiitaseen,tuloslaskelman,
ja
rahoituslaskelman
liitetiedot.
Hallituksenj a toimitusjohtajan vastuu
Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavattilinpiiiitdksen ja toimintakertomuksenlaatimisestaja siitii, ett?i ne
antavatoikeatja riittavattiedotSuomessa
ja toimintakertomuksen
voimassaolevientilinpii?itiiksen
laatimista
koskeviensa?inndsten
mukaisesti.Hallitus vastaakirjanpidonja varainhoidonvalvonnanasianmukaisesta
jfiestiimisestii ja toimitusjohtaja siiti! ettii kirjanpito on lainmukainenja varainhoito luotettavallatavalla
j arjestetty.
TiIintarkastajan velvoIIisuudet
Velvollisuutenamme on antaa suorittamammetilintarkastuksen perusteella lausunto tilinp[?ittiksesttija
toimintakertomuksesta.Tilintarkastuslakiedellyftiiii, efia noudatammeammattieettisiiiperiaatteita.Olemme
suorittaneettilintarkastuksen Suomessanoudatettavanhyv?in tilintarkastustavanmukaisesti. Hyvii tilintarkastustapaedellytt:U, efta suunnittelemmeja suoritammetilintarkastuksenhankkiaksemmekohtuullisen
varmuudensiitii, onko tilinpiiatoksesse
tai toimintakertomuksessa
ja siita,ovatko
olennaistavirheellisyyttii,
hallituksen jlisenet tai toimitusjohtaja syyllistyneet tekoon tai laiminlyontiin, josta saattaa seurata
vahingonkorvausvelvollisuus
yhti6t?ikohtaan,taikka rikkoneetosakeyhtidlakiatai yhtidjiirjestystii..
Tilintarkastukseen
kuuluu toimenpiteitiitilintarkastusevidenssin
ja toimintahankkimiseksitilinpliatokseen
kertomukseen
sisiiltlristli luvuistaja niissii esitettiivistamuistatiedoista.Toimenpiteiden
valintaperustuu
johon kuuluuviiiirinkiiydksestiitai virheestA
tilintarkastajan
harkintaan,
johtuvanolennaisen
virheellisyyden
riskien arvioiminen.Naitii riskejii arvioidessaan
tilintarkastajaottaahuomioonsisiiisenvalvonnan,joka on
yhtidssiimerkityksellistiioikeatja riittliviit tiedot antavantilinpaatdksen
ja toimintakertomuksen
laatimisen
kannalta.Tilintarkastajaarvioi sisliistdvalvontaapystyiikseen
suunnittelemaan
olosuhteisiinniihdenasianmukaisettilintarkastustoimenpiteet
mutta ei siinii tarkoituksess4
ettAh?inantaisilausunnonyhtidn sisiiisen
valvonnantehokkuudesta.
Tilintarkastukseen
kuuluumyds sovellettujen
tilinpiilitdksenlaatimisperiaatteiden
asianmukaisuuden,
toimivanjohdontekemienkirjanpidollistenarvioidenkohtuullisuuden
seketilinp6at6ksen
ja toimintakertomuksen
yleisenesittiimistavan
arvioiminen.
Kiisityksemmemukaan olemme hankkineetlausuntommeperustaksitarpeellisenmaAraintarkoitukseen
soveltuvaa
tilintarkastusevidenssiii.
Lausunto
Lausuntonamme
ja toimintakertomus
esitiimme,ette tilinpAAtds
antavatSuomessa
voimassaolevientilinja toimintakertomuksen
paiatdksen
laatimistakoskeviensaiinndsten
mukaisestioikeatjariittavattiedotyhtiiin
toiminnan tuloksestaja taloudellisestaasemasta.Toimintakertomuksen
ja tilinp?iiitdksentiedot ovat
ristiriidattomia.
Helsingissii17.huhtikuuta2012
KPMGOYAB
^2
u" /
t
[6*Lt-<'
Mauri Eskelinen
KHT
K P M G O y A b , a F i n n i s hl i m i t e d l i a b i l i t yc o m p a n y a n d a m e m b e r f i r m
of the KPMG network of Independent member firms afiiliated with
K P M G I n t e r n a t i o n aC
l o o p e r a t i v e{ " K P M GI n t e r n a t i o n a l "a) ,S w i s s
entrtv
Y-tunnus 1805485-9
K o t i p a i k k aH e l s i n k i