Vaasan ammattikorkeakoulu ja Seinäjoen ammattikorkeakoulu

Comments

Transcription

Vaasan ammattikorkeakoulu ja Seinäjoen ammattikorkeakoulu
TIIVISTELMÄ
Hankkeen nimi:
RAPORTTI BENCHMARKING-HANKKEESTA
Ajatuksia auditointiin - Ideoita itsearviointiin
Ammattikorkeakoulut:
Seinäjoen AMK ja Vaasan AMK
Benchmarking-kohteet:
FH Campus Wien ja FCT – Universidade Nova de Lisboa
Hankkeen tavoitteena oli vertailla laatujärjestelmiä VAMKin, SeAMKin sekä edellä mainittujen kahden ulkomaisen korkeakoulun välillä. Hankesuunnitelmassa teemoiksi valittiin erityisesti koulutuksen toteutuksen
laadunvarmistus, seurantajärjestelmät ja arviointi- ja palautetiedon hyödyntäminen sekä koulutuksen kansainvälistyminen. Näiden lisäksi FCT Universidade Nova de Lisboa’ssa yhdeksi benchmarking-teemaksi valittiin edellisten lisäksi yhteistyö USA:n huippuyliopistojen kanssa.
Benchmarking-vierailu toteutettiin 22.-27.4.2012. Vierailuun osallistui VAMKista ja SeAMKista yhteensä
yhdentoista hengen ryhmä. Ennen vierailua laadittiin kuvaukset VAMKin ja SeAMKin laatujärjestelmistä
yleisesti sekä tarkemmin toimintatavoista kunkin benchmarking-teeman osalta. Teemat ja tarkentavat kysymykset lähetettiin ulkomaisille korkeakouluille tutustuttavaksi ennen vierailua. Vierailun aikana aineistoa
täydennettiin ulkomaisten korkeakoulujen arvioinneilla, joiden pohjalta vertailtiin toimintamalleja sekä
etsittiin ja jaettiin hyviä käytänteitä.
Parhaat hyvät käytänteet
Seinäjoen ammattikorkeakoulun näkökulmasta kummassakin benchmarking-kohteessa oli kiinnostavia laadunvarmistusjärjestelmän kehittämiseen liittyviä osioita. FH Campus Wienissä mielenkiintoinen on lakiin
perustuva opiskelijoiden kanssa tehtävä koulutussopimus. Sopimuksella opiskelijoiden sitoutumista paitsi
opintojen etenemi-seen myös laadulliseen kehittämiseen voitaisiin kehittää. SeAMKissa on jo jonkin aikaa
pohdittu opintojaksopalautteen palautteen kehittämistä opettajilta takaisin opiskelijoille. FH Campus Wienissä tämä oli ratkaistu siten, että kun opiskelijoille lähtee automaattinen pyyntö opintojaksopalautteen
antamiseen, palautteen lähettää samalla myös opettaja omasta näkökulmastaan kaikille opintojaksolle
osallistuneille. Vierailulla Universidade Nova de Lisboaan erityisen mielenkiintoinen oli esitys laadunvarmistukseen liittyvien eri palautteiden käsittelyä kuvaava prosessi. Palautteita kerättiin eri aikoina vuotta ja
eri ryhmiltä, mutta niiden tulosten yhteen vetäminen ja käsittelyprosessi oli kuvattu hyvin selkeäksi. Tässä
SeAMK voi selkeästi hyödyntää nähtyä mallia omassa toiminnassaan.
Vaasan ammattikorkeakoulu on jo aiemmin tehnyt yhteistyötä FH Campus Wienin kanssa liittyen heidän
projektiinsa ’Excellence in Teaching’. Tässä projektissa kehitetty kyselymetodi vaikuttaa mielenkiintoiselta,
koska vastaaja arvioi samanaikaisesti kohteen tärkeyttä ja onnistuneisuutta. Lisäksi vastauksia arvioitaessa
käytettiin kysymyskohtaisia painokertoimia. Kyselyn kysymykset oli ryhmitelty kolmeen ryhmään, joissa
kussakin oli kolme kysymystä. Kyselyyn vastaaminen vaikutti helpolta ja nopealta – tämä on tärkeää, koska
kyselyyn vastaamisen pitää olla mahdollisimman sujuvaa. Kysymystapaa varioimalla ja eri tavoin soveltamalla olisi mahdollista saada selville opetuksessa tai vaikkapa tukipalveluissa opiskelijoiden tärkeimpinä
pitämät asiat, mikä voisi auttaa keskittämään kehittämistoimia erityisesti niihin asioihin. Opiskelijoiden
kanssa tehtävä koulutussopimus oli myös VAMKin edustajien mielestä mielenkiintoinen; ainakin koulutussopimuksessa esitettyjen asioiden esille tuominen opiskelijoille olisi paikallaan. Myös FH Campus Wienin
henkilöstökyselyssä oli joitakin kysymyksiä, joita on nyt otettu mukaan VAMKin kyselyihin. Kyselyiden tuloksia verrataan jatkossa Vamkin ja FH Campus Wienin välillä. Kaiken kaikkiaan FH Campus Wienin tulosten
esittämistapa on hyvin selkeä. Lisäksi FH Campus Wien on tehnyt paljon ulkomaista benchmarkkausta opetuksen laadun kehittämiseksi. Systemaattisen benchmarkkauksen voisikin liittää osaksi VAMKin laatuohjelmaa.
Nova de Lisboassa palautteet muodostivat kokonaisuuden, jossa oli mietitty kattavuutta, palautteiden käsittelyprosessia ja vaikuttavuutta. Kaaviosta oli nähtävissä missä kyselyn tulokset tullaan käsittelemään ja
missä palautteiden vaikutusten tulisi näkyä.