Diapozitiv 1 - Gasilska zveza Ormož

Comments

Transcription

Diapozitiv 1 - Gasilska zveza Ormož
6.11.2014
Gasilska zveza Ormož
NADALJEVALNI TEČAJ ZA GASILCA
POŽARNA PREVENTIVA
mag. Dejan Jurkovič, dipl. ing. gradb., VGČ
Zakonodaja in statistika
Področje
požarne preventive
Nastanek požara
Požarna preventiva
ČAS
Gasilska operativa
• Preprečevanje nastanka požara oz. eksplozije.
• Omejevanje posledic ob požaru ali eksplozij z različnimi
vrstami ukrepov.
Nadaljevalni tečaj za gasilca
Požarna preventiva
1
6.11.2014
Cilji požarne
preventive
Varovanje:
LJUDJI
ŽIVALI
PREMOŽENJA
OKOLJA
Nadaljevalni tečaj za gasilca
Požarna preventiva
Možni načini
doseganja ciljev
Preprečevanje
nastanka požara
-Uporaba ustreznih gradbenih materialov
-Zmanjševanje požarne obremenitve v prostorih
-Prepoved kajenja na požarno ogroženih mestih
-Nadzor nad izvajanjem vročih del
-Usposabljanje zaposlenih oz. uporabnikov zgradbe
Gradbeni ukrep
Organizacijski ukrep
Organizacijski ukrep
Organizacijski ukrep
Organizacijski ukrep
Preprečevanje
širjenja požara
-Uporaba požarno odpornih gradbenih elementov
-Izdelava požarnih sektorjev
-Vgradnja avtomatskih naprav za gašenje
-Ustrezen način vgradnje elementov pasivne požarne zaščite
Gradbeni ukrep
Gradbeni ukrep
Tehnični ukrep
Organizacijski ukrep
Zagotavljanje
prenosa požarnega
alarma
-Vgradnja sistemov avtomatskega javljanja požara
-Povezava sistemov z gasilskimi enotami (Infranet)
-Usposabljanje zaposlenih oz. uporabnikov zgradbe
Tehnični ukrep
Tehnični ukrep
Organizacijski ukrep
Zagotavljanje
evakuacijskih poti
-Zagotavljanje 1. in 2. evakuacijske poti
-Vgradnja naprav za avtomatski odvod dima in toplote
-Izdelava in namestitev načrtov evakuacije
Gradbeni ukrep
Tehnični ukrep
Organizacijski ukrep
Zagotavljanje
površin za gasilce
ter mest za vstop
gasilcev v objekt
-Zagotavljanje ustreznih dovozov za gasilska vozila
-Zagotavljanje površin za gasilce v okolici zgradbe
-Izdelava in predaja požarnega načrta zgradbe lokalno
pristojni gasilski enoti
Organizacijski ukrep
Gradbeni ukrep
Organizacijski ukrep
Zagotavljanje
gasilnih sredstev
-Zagotavljanje ustrezne vodooskrbe zgradbe
-Priprava ustreznih količin drugih gasilnih sredstev
Gradbeni ukrep
Tehnični ukrep
Nadaljevalni tečaj za gasilca
Požarna preventiva
država
Požarna statistika
Nadaljevalni tečaj za gasilca
Število mrtvih zaradi učinkov požara
na 100.000 prebivalcev
Singapur
0,19
Švica
0,36
Avstrija
0,42
Italija
0,44
Nizozemska
0,46
Avstralija
0,53
Španija
0,58
Nemčija
0,68
Nova Zelandija
0,72
Velika Britanija
0,82
Francija
1,02
Irska
1,09
Slovenija
1,09
Švedska
1,11
Canada
1,15
Belgija
1,21
ZDA
1,23
Norveška
1,27
Danska
1,38
Češka
1,41
Grčija
1,52
Poljska
1,57
Japonska
1,67
Madžarska
1,82
Finska
1,93
Požarna preventiva
2
6.11.2014
Število mrtvih
- V Sloveniji letno umre v
požarih okrog 20 ljudi.
- Enkratni dogodek (npr. večji
požar v domu za ostarele)
lahko zelo spremeni
omenjene podatke.
- Večina umrlih v požarih ne
umre direktno zaradi
požara, ampak zaradi
učinkov dima in
pomanjkanja kisika!
Nadaljevalni tečaj za gasilca
Požarna preventiva
Požarne škode
• Izguba podobe lastnika.
• Izguba tržnega deleža.
• Bankrot.
TUJE IZKUŠNJE:
„9 od 10 lastnikov po katastrofalnem požaru
propade na trgu!“
POŽARNA PREVENTIVA JE ŠE KAKO
POMEMBNA!
Nadaljevalni tečaj za gasilca
Požarna preventiva
Temeljna zakonodaja
•
Zakon o varstvu pred naravnimi in
drugimi nesrečami
(obravnava vse oblike naravnih in drugih nesreč
ter preventivne ukrepe)
•
Zakon o varstvu pred požarom
•
Zakon o gasilstvu
(obravnava požar kot zelo pogosto nesrečo ter
preventivne ukrepe)
(obravnava organizacijo, ki skrbi tako za
operativne kot tudi preventivne ukrepe)
•
Nadaljevalni tečaj za gasilca
Zakon o graditvi objektov
(med drugim obravnava varstvo pred požarom
kot eno bistvenih zahtev za varnost bivanja v
stavbah; uvaja tudi tehnično smernico Požarna
varnost v stavbah)
Požarna preventiva
3
6.11.2014
Zakon o varstvu pred požarom
• Vzpostavlja osnovna načela požarne preventive,
upravno in strokovno organiziranost, nadzor nad
izvajanjem predpisov.
• Nadzor na področju VPP izvaja Inšpektorat za varstvo
pred naravnimi in drugimi nesrečami.
• Vpeljuje podzakonske predpise, ki bolj detaljno urejajo
posamezna področja:
- ocenjevanje tveganja (prepoznavanje nevarnosti)
- organizacijske ukrepe (požarni red)
- usposabljanje na različnih ravneh
- osnovne ukrepe pri projektiranju stavb
- določila o gasilnikih in hidrantih
- določila o aktivni požarni zaščiti
- preventivni ukrepi v naravnem okolju
Nadaljevalni tečaj za gasilca
Požarna preventiva
Osnove gorenja in gašenja
Definicije
• Ogenj – pojav, pri katerem oddaja snov ob spajanju s
kisikom svetlobo, toploto in dim;
• Požar – ogenj, ki povzroča škodo, ogenj brez nadzora;
• Gorenje – eksotermna kemijska reakcija med gorljivo
snovjo in kisikom;
Do začetka gorenja lahko pride zaradi:
• zunanjega vira vžiga (npr. vžigalica)
• samodejnega vžiga (npr. vroča površina)
Nadaljevalni tečaj za gasilca
Požarna preventiva
4
6.11.2014
Viri vžiga
Vir vžiga predstavlja prisotnost energije v določeni obliki:
• toplotna energija (npr. uporaba odprtih kurišč)
• električna energija (npr. nastanek isker pri preboju)
• mehanska energija (npr. iskrenje zaradi obdelave)
• kemična energija (npr. reakcija vode s kislino)
• biološka energija (npr. mikrobiološko delovanje)
Nadaljevalni tečaj za gasilca
Požarna preventiva
Vzroki požarov
• človeška nepazljivost, malomarnost ali namerni
požigi (npr. zaradi bolezni, materialne koristi, zakrivanja sledi,…)
• vroča dela na neustreznih mestih brez požarne
straže (npr. uporaba odprtega plamena, varjenje, brušenje,…)
• naravni pojavi (npr. strela, potres, veter, vulkan,…)
• električna energija (npr. neustrezna uporaba naprav, kratek
stik, preobremenitve, dotrajanost el. napeljave, razelektritev
nakopičene statične elektrine,…)
• gradbene pomanjkljivosti (npr. dotrajanost posameznih
delov zgradbe ali naprave, neustrezno vzdrževanje strojev in
naprav, nenamenska uporaba objektov,…)
• samovžigi (kemijski, biološki)
• eksplozije (fizikalne, kemijske)
Nadaljevalni tečaj za gasilca
Požarna preventiva
Trikotnik gorenja
O2
PRAVILNA MEŠANICA
ENERGIJA VŽIGA
Nadaljevalni tečaj za gasilca
Požarna preventiva
5
6.11.2014
Delitev gorljivih snovi
Požarni razred
Pojav
Primer
gorljive trdne žar in
snovi
plamen
les, papir,
tekstil
vnetljive
tekočine
plamen
bencin, nafta,
alkoholi, katran
gorljivi plini
plamen
metan, UNP,
vodik, acetilen
gorljive lahke žar
kovine
magnezij,
aluminij, litij
jedilna olja
in maščobe
jedilno olje,
živalska mast
plamen
Nadaljevalni tečaj za gasilca
Požarna preventiva
Nadaljevalni tečaj za gasilca
Požarna preventiva
Faze razvoja
Razvoj požara v prostoru
V začetni fazi je hitrost razvoja požara v prostoru odvisna predvsem od
lastnosti gorljivih materialov. Če požar v začetni fazi ni pogašen in če je
na voljo dovolj gorljivih snovi, se bo požar v prostoru širil v odvisnosti od
požarnih lastnosti materialov. Temperatura bo v prostoru naraščala s
količino sproščene toplote. Ko je temperatura v prostoru približno
550°C, pride do nagle razširitve požara na ves gorljiv material. Požar
preide v fazo polno razvitega požara. Ta prehod imenujemo “flash over”
oziroma požarni preskok. Od tega trenutka dalje je potek požara
odvisen od geometrije in ventilacije prostora ter količine gorljivih snovi.
Prenos požara v sosednje prostore je odvisen od požarne odpornosti
elementov obodne konstrukcije prostora.
Nadaljevalni tečaj za gasilca
Požarna preventiva
6
6.11.2014
Faze razvoja
Nadaljevalni tečaj za gasilca
Požarna preventiva
Trikotnik gašenja
O2
ENERGIJA
OHLAJEVANJE
“četrta stranica” – prekinjanje verižne reakcije gorenja – KEMIČNA INHIBICIJA
Nadaljevalni tečaj za gasilca
Požarna preventiva
Gradbeni ukrepi oz.
pasivna protipožarna zaščita
7
6.11.2014
Gradbeni materiali
Negorljivi gradbeni materiali – ne vsebujejo organskih snovi
• se ne morejo vžgati;
• ne prispevajo k požarni obremenitvi;
• ne omogočajo širjenja požara s plameni, ampak le s prenosom toplote.
PRIMERI: armiran beton, jeklo, aluminij, opeka, steklo
Gorljivi gradbeni materiali – pretežno vsebujejo ogljik in vodik
•
•
•
•
nad Tvžig gorijo s plamenom in žarom
omogočajo prenos požara s plameni in različnimi načini prenosa toplote
prispevajo k požarni obremenitvi
delimo jih še po vnetljivosti
- težko vnetljive (ko plane odmaknemo, ugasnejo ali tlijo)
- normalno vnetljive (po vnetju gorijo naprej)
- lahko vnetljive (gorijo hitro, jih ni dovoljeno uporabljati za gradnjo)
PRIMERI: les, umetne mase-plastika, poliuretan PU
Nadaljevalni tečaj za gasilca
Požarna preventiva
Razvrstitev materialov
glede odziva na ogenj
evro
razred
lastnosti
primeri proizvodov
A1
Negorljiv gradbeni material, ki v nobenem primeru ne
prispeva k razvoju požara.
beton, opeka, steklo, keramika, jeklo, večina
proizvodov iz kamenih ali steklenih vlaken
A2
Negorljiv gradbeni material, ki zanemarljivo malo prispeva k
razvoju požara, ni gorenja s plamenom, nizka kalorična
vrednost.
mavčno kartonske plošče, cementno vlaknene plošče,
sendvič plošče z mineralno volno
B
Težko gorljivi gradbeni material, ki zelo malo prispeva k
razvoju požara; zanj je značilna nizka kalorična vrednost in
sproščanje toplote, plamen se ne širi, zelo majhno sproščanje
dima.
barvane mavčno kartonske plošče, nekatere
lesocementne plošče, nekatere lesene plošče s
protipožarnimi sredstvi
C
Težko gorljiv gradbeni material, ki malo prispeva k razvoju
požara, zanj je značilno zelo počasno širjenje plamena.
Gradbeni material se težko vžge. majhno sproščanje dima.
fenolna pena z Al folijo, poliizocianuratna pena z Al
folijo, večina lesenih plošč z zaviralci gorenja, sendvič
plošče s PUR
D
Normalno gorljiv gradbeni material, katerih prispevek k
požaru je še sprejemljiv. Za ta gradbeni materiali je značilno
omejeno širjenje plamena in sproščanje toplote.
ekstrudiran polistiren – EPS (stirodur), večina vrst lesa
in lesenih proizvodov, sendvič plošče z EPS
E
Normalno gorljiv gradbeni material, katerega odziv na ogenj
je še sprejemljiv.
Gradbeni material se sicer lahko vžge že s plamenom
vžigalnika, vendar gorenje ni intenzivno.
mehka lesno vlaknena plošča, PUR pena z laminatom
F
Ni zahtev, ne sme pa se uporabljati kot požaru izpostavljen
gradbeni material.
ekspandiran polistiren (stiropor), material, ki ne
dosega razreda E, ali material, ki ni bil preizkušen
Nadaljevalni tečaj za gasilca
Požarna preventiva
Armiran beton
•
•
•
•
ne prispeva k požarni obremenitvi zgradb
za zrušenje postane nevaren pozno med razvojem požara
dokaj visoka požarno odpornost
termomehanski procesi zaradi različnih napetosti povzročajo
eksplozijsko odpadanje betona, glavni povzročitelj tega je voda oz.
vodna para
Nadaljevalni tečaj za gasilca
Požarna preventiva
8
6.11.2014
Jeklo
• ne prispeva k požarni obremenitvi zgradb
• kljub temu zelo vpliva na razvoj požara, predvsem zaradi velikih
razteznostnih koeficientov
• pri požaru velika nevarnost zrušitve
• značilno kovinsko pokanje konstrukcije
Nadaljevalni tečaj za gasilca
Požarna preventiva
Jeklo
Posledice velikega koeficienta toplotnega raztezka jekla.
Nadaljevalni tečaj za gasilca
Požarna preventiva
Opeka in zidaki
• negorljiv material
• ne prispeva k požarni
obremenitvi zgradb
• med požarom se razteza in
zato rad razpoka
• ne nastajajo strupeni produkti
• slaba toplotna prevodnost
• malta (cementa ali apnena)
tudi negorljiva
Nadaljevalni tečaj za gasilca
Požarna preventiva
9
6.11.2014
Les
•
•
•
•
zelo pogost gradbeni material
precej prispeva k požarni obremenitvi (15-20 MJ/kg)
gorljiv – lahko, normalno ali težko vnetljiv
vnetljivost odvisna od razmerja površine in volumna
Nadaljevalni tečaj za gasilca
Požarna preventiva
Požarna odpornost
gradbenih elementov
• Gradbeni elementi so proizvodi iz gradbenih materialov.
• Požarna odpornost je lastnost gradbenih elementov, da določen čas
izpolnjujejo določene osnovne in dodatne kriterije, ki so predvideni
za posamezne vrste elementov.
R – nosilnost
E – celovitost
Nadaljevalni tečaj za gasilca
I – izolativnost
Požarna preventiva
Primeri uporabe
gradbenih elementov
neustrezen prehod el. instalacij
neustrezno izvedeni tehnološki prehodi
omogočili prenos požara
Nadaljevalni tečaj za gasilca
ustrezen prehod el. instalacij
ustrezno izveden tehnološki
prehod
Požarna preventiva
10
6.11.2014
Primeri uporabe
gradbenih elementov
požarna vrata po požarnem preizkusu
ščitenje predora s spuščenim stropom
ščitenje jeklene konstrukcije
spuščen strop
Nadaljevalni tečaj za gasilca
Požarna preventiva
Požarni sektor
• To je del stavbe, ki je sestavljen iz enega ali več prostorov.
• Zgrajen je tako, da je za določeno časovno obdobje omejeno
širjenje požara iz tega sektorja v sosednje požarne sektorje.
Nadaljevalni tečaj za gasilca
Požarna preventiva
Vloga požarnega sektorja
Proizvodna hala
Meje požarnega sektorja so
zdržale do prihoda gasilcev.
Otroški vrtec
Ker je bila streha vrtca enoten
požarni sektor, se je požar hitro
razširil na celoten objekt.
Nadaljevalni tečaj za gasilca
Požarna preventiva
11
6.11.2014
Omejevanje širjenja
požara po zgradbi
Omejevanje prenosa požara preko okenskih odprtin z ustrezno izvedbo
požarnega zidu.
Nadaljevalni tečaj za gasilca
Požarna preventiva
Omejevanje širjenja požara
po zgradbi
Požarne zidove brez odprtin je treba zgraditi tudi takrat, kadar
premajhna razdalja med zgradbami ne preprečuje prenosa požara iz
zgradbe na zgradbo.
Nadaljevalni tečaj za gasilca
Požarna preventiva
Omejevanje širjenja požara
med zgradbami
Možnost prenosa požara iz zgradbe
na drugo zgradbo zaradi:
- toplotnega sevanja,
- vročih dimnih plinov,
- plamenov,
- leta isker.
Nadaljevalni tečaj za gasilca
MOŽNI UKREPI:
- ustrezna oddaljenost,
- požarni zid,
- uporaba negorljivih materialov,
- vgrajene naprave za gašenje
Požarna preventiva
12
6.11.2014
Omejevanje širjenja
požara po zgradbi
Nadaljevalni tečaj za gasilca
Požarna preventiva
Omejevanje širjenja
požara po zgradbi
Nadaljevalni tečaj za gasilca
Požarna preventiva
Dostopi za gasilce
Standard SIST DIN 14090 določa vrste površin za gasilce ob zgradbi:
• dostopne poti za gasilce
(peš dostop do objekta)
• dovozne poti
(dovoz vozil in opreme)
• postavitvene površine
(za naprave za reševanje z višin)
• delovne površine
(za uporabo opreme iz vozil)
Nadaljevalni tečaj za gasilca
Požarna preventiva
13
6.11.2014
Evakuacijske poti
• zadostno število;
• na ustreznih lokacijah v zgradbi;
• ustrezne širine glede na število
uporabnikov;
• ustrezne dolžine glede na hitrost
gibanja uporabnikov;
• požarno odporne, kjer je
potrebno;
• ustrezno označene in osvetljene
(varnostna razsvetljava),
• brez ovir in proste v smeri
umika,
• lahko dostopne, enostavne in
varne za uporabo med požarom
ali pretečo drugo nevarnostjo.
Nadaljevalni tečaj za gasilca
Požarna preventiva
Vertikalne in horizontalne
evakuacijske poti
stranski ris stanovanjske zgradbe
tloris bolnišnice, razdeljene na sektorje
Nadaljevalni tečaj za gasilca
Požarna preventiva
Tehnološki ukrepi
14
6.11.2014
Nevarnosti in ukrepi v
tehnologiji
NEVARNOSTI:
• prisotnost nevarnih snovi zaradi
različnih površinskih obdelav izdelkov
(barve, razredčila, lužila, premazi) ;
• nastajanje hlapov in par med
tehnološkim postopkom in s tem
povezan nastanek potencialno
eksplozivnih con.
UKREPI:
• odsesovanje hlapov in par;
• prezračevanje prostorov;
• izenačevanje električnih potencialov;
• preprečevanje nastankov virov vžiga.
Nadaljevalni tečaj za gasilca
Požarna preventiva
Nevarnosti in ukrepi v
tehnologiji
NEVARNOSTI:
• prisotnost najrazličnejših snovi v
tehnološkem postopku (les, bombaž,
umetna vlakna, prehrambene surovine,
papir, guma, plastične mase,…);
UKREPI:
• dnevne zaloge v proizvodnji;
• urejena skladišča;
• tehnološka obdelava primerna surovini.
Nadaljevalni tečaj za gasilca
Požarna preventiva
Nevarnosti in ukrepi v
tehnologiji
NEVARNOSTI:
• različni postopki obdelave, ki povzročajo
iskrenje zaradi trenja ali samega postopka.
UKREPI:
• ustrezna priprava prostora in požarna straža
NEVARNOSTI:
• transportni sistemi v tehnološkem procesu
(npr. pnevmatski transport žagovine).
UKREPI:
• sistem nadzora leta isker in sistem gašenja.
NEVARNOSTI:
• neustrezno vzdrževanje delovnih naprav
in priprav, stavb.
UKREPI:
• načrtno izvajanje vzdrževanja.
Nadaljevalni tečaj za gasilca
Požarna preventiva
15
6.11.2014
Tehnični ukrepi oz.
aktivna požarna zaščita
Gasilna sredstva
Nadaljevalni tečaj za gasilca
Požarna preventiva
Učinki gasilnih sredstev
•
•
•
•
VODA: najboljši ohlajevalni učinek;
GASILNA PENA: dušilni učinek, preprečuje izhlapevanje;
GASILNI PRAH: antikatalitični, dušilni in ohlajevalni učinek;
NADOMESTKI HALONOV (FM 200, Pyrogen): antikatalitični in
ohlajevalni učinek;
• INERTNI PLINI (CO2, Inergen, Argonit): dušilni učinek;
• PRIROČNA GASILNA SREDSTVA (zemlja, mokra krpa, gasilna
odeja) – dušilni in ohlajevalni učinek;
Gasilna
odeja
Nadaljevalni tečaj za gasilca
Požarna preventiva
16
6.11.2014
Gasilna sredstva v
gasilnikih
gasilnik na vodo
velikost: 9kg
Nadaljevalni tečaj za gasilca
gasilnik na peno
velikost: 9,50
gasilnik na CO2
velikost: 3,5,10,30,60
gasilnik na prah
velikost:1,2,3,6,9,50,100
Požarna preventiva
Notranji hidranti
Gašenje s hidranti s poltogo cevjo:
• izvlečemo cev
• odpremo ventil za vodo (če ga
ima)
• približamo se požaru
• odpremo ročnik na cevi in
prilagajamo curek
• razpršen curek ima boljši hladilni
učinek in manjšo porabo vode
• poln curek ima daljši domet in
večjo moč
Gašenje s hidranti s plosko cevjo:
• izvlečemo cev in jo v celoti
razvijemo
• spojimo en konec cevi na ventil in
drugi konec cevi na ročnik ( v
kolikor to že ni narejeno,
preverimo spoje)
• preverimo, da je zasun zaprt
(zasun prečno na ročnik)
• počasi odpremo ventil za vodo
• približamo se požaru in počasi
odpiramo zasun ročnika
Nadaljevalni tečaj za gasilca
Požarna preventiva
Zunanji hidranti
Nadaljevalni tečaj za gasilca
Požarna preventiva
17
6.11.2014
Suhi dvižni vod
odvzemno mesto za gasilce
mesto za dovod vode
Nadaljevalni tečaj za gasilca
Požarna preventiva
Osnovni elementi
aktivne požarne zaščite
Nadaljevalni tečaj za gasilca
Požarna preventiva
Vrste avtomatskih javljalnikov
Nadaljevalni tečaj za gasilca
Požarna preventiva
18
6.11.2014
Sistemi za gašenje z
vodo
suhi sprinkler
mokri sprinkler
Sestavni deli sprinkler sistema:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Nadaljevalni tečaj za gasilca
posoda z gasilno vodo
šprinkler črpalka
suha alarmna ventilska postaja
mokra alarmna ventilska postaja
suha šprinkler mreža (vgrajeni stoječi
šprinklerji, razporejeni cevovodi)
mokra šprinkler mreža (vgrajen viseči
šprinklerji, zaprta mreža cevovodov)
posoda z vodo pod tlakom
preizkusni vod za črpalko z
merilnikom
polnilni vod za gasilce
črpalka za polnjenje rezervoarja
kompresor
mehanski alarmni zvonec
centrala požarnega javljanja
alarmno – tlačno stikalo
tlačno stikalo za zagon črpalke
električna stikalna omara
Požarna preventiva
Sistemi za gašenje s peno
Nadaljevalni tečaj za gasilca
Požarna preventiva
Sistemi za gašenje s
plinskimi gasili
Nadaljevalni tečaj za gasilca
Požarna preventiva
19
6.11.2014
Sistemi za odvod dima in
toplote
primerno za
pritlične zgradbe
primerno za
nadstropne zgradbe
Nadaljevalni tečaj za gasilca
Požarna preventiva
Varnostna razsvetljava
in sistemi alarmiranja
Nadaljevalni tečaj za gasilca
Požarna preventiva
Organizacijski ukrepi
20
6.11.2014
Požarni red
• Požarni red je interni akt posamezne organizacije, ki predpisuje
konkretne ukrepe varstva pred požarom.
Požarni red mora vsebovati:
• organizacijo varstva pred požarom (npr. odgovorne osebe);
• ukrepe varstva pred požarom, ki jih zahtevajo razmere ter ukrepe
za varno evakuacijo in hitro intervencijo; predvideno mora biti tudi
število uporabnikov prostorov;
• navodila za ravnanje v primeru požara (npr. telefonske številke);
• vrste in način usposabljanja.
Nadaljevalni tečaj za gasilca
Požarna preventiva
Izvlečki in navodila
Nadaljevalni tečaj za gasilca
Požarna preventiva
Požarni načrt
• Požarni načrt – grafični prikaz ureditve in delov zgradbe z
označenimi nevarnostmi ter napravami in sredstvi za
preventivno in aktivno požarno zaščito.
• Namenjen je gasilcem
in reševalcem.
• Požarni načrt mora
prikazati objekt v
prostoru
(makrolokacija) in
požarnovarnostno
ureditev v njem
(mikrolokacija).
NIZKA POŽARNA
OBREMENITEV
(<1000 MJ/m2)
5 kg
5 kg
LEGENDA :
GASILNIK NA ABC PRAŠEK
EVAKUACIJSKA POT
GASILNIK NA CO2
EVAKUACIJSKO STOPNIŠČE
ELEKTRO OMARICA
SMER UMIKA
ZIDNI HIDRANT
IZHOD
ROČNI JAVLJALNIK POŽARA
VHOD V OBJEKT/MOŽNOST NOTRANJEGA
NAPADA
POŽARNI NAČRT
Pisarne
1. nadstropje
M 1:100
0
5m
PROSTOR Z DIMNIMI JAVLJALNIKI
Nadaljevalni tečaj za gasilca
Požarna preventiva
21
6.11.2014
Evakuacija
• Evakuacija je organiziran umik ljudi, živali in premoženja iz
objekta ali območja, ki je ogroženo zaradi požara ali druge
nevarnosti.
• Izvaja se po v naprej izdelanih načrtih.
Evakuacijske poti v zgradbi morajo
zagotoviti:
• uporabnikom varen umik in
možnost, da dosežejo varno mesto v
zgradbi ali izven zgradbe, ne da bi
jim učinki požara ali druge
nevarnosti preprečevali umik,
• gasilcem in reševalnim ekipam, da
začnejo z iskanjem in reševanjem
uporabnikov stavbe med požarom ali
drugih nevarnosti.
Nadaljevalni tečaj za gasilca
Požarna preventiva
Načrt evakuacije
LEGENDA :
ZIDNI HIDRANT
GASILNIK
• Načrt evakuacije je grafični prikaz
razporeditve prostorov in lege
požarnovarnostne opreme.
• Z načrtom se lahko uporabniki in
pa odgovorne osebe za izvajanje
evakuacije orientirajo in se na
podlagi tega evakuirajo oz.
pomagajo pri evakuaciji.
ROČNI JAVLJALNIK POŽARA
POT UMIKA
IZHOD
ZBIRNO MESTO
NAHAJATE SE TUKAJ
NAČRT EVAKUACIJE
Pisarne
pritličje
Nadaljevalni tečaj za gasilca
Požarna preventiva
Postopki evakuacije
VERTIKALNA EVAKUACIJA
stranski ris stanovanjske zgradbe
Nadaljevalni tečaj za gasilca
HORIZONTALNA EVAKUACIJA
tloris bolnišnice, razdeljene na sektorje
Požarna preventiva
22
6.11.2014
Postopki reševanja
• Evakuacija mora biti ob prihodu
gasilcev že zaključena oz. v
zaključni fazi.
• Za evakuacijo skrbijo
odgovorne osebe s strani
zaposlenih oz. uporabnikov
zgradbe.
• Gasilci dobimo podatke o
evakuiranih osebah in po
potrebi pričnemo s postopki
reševanja s pomočjo različnih
postopkov in naprav.
Nadaljevalni tečaj za gasilca
Požarna preventiva
Požarna in gasilska
straža
POŽARNA STRAŽA - organizacijski ukrep
• Preprečevanje nastanka požara in
odstranjevanja vseh potencialnih
požarnih tveganj.
• Ob morebitnem nastanku požara mora
biti sposobna požar tudi pogasiti.
GASILSKA STRAŽA – operativni ukrep
• Po gašenju požara, ko gasilci počakajo,
da se razmere na požarišču umirijo
• Preprečuje se nastanek novih žarišč oz.
ponovni razvoj požara.
Nadaljevalni tečaj za gasilca
Požarna preventiva
Specifični ukrepi v dejavnostih
23
6.11.2014
Požarna varnost v
stanovanjskih hišah
• namenjene bivanju;
• pogosto poleg bivanjskega
dela tudi različne priročne
delavnice, kjer se uporablja
požarno nevarne snovi;
• ljudje poznajo zgradbo in
okolico;
• v požarnovarnostnih predpisih
so eno in dvostanovanjske
zgradbe pogosto izvzete iz
določil (požarni red, določeni
gradbeni ukrepi,…);
• uporaba različnih nevarnih
snovi (plin, barve, goriva,…).
Nadaljevalni tečaj za gasilca
Požarna preventiva
Požarna varnost v
stanovanjskih hišah
Gradbeni ukrepi:
•
urejene kleti, kurilnice, garaže, morebitna skladišča goriva (cisterna za plin, kurilno olje);
•
ustrezno zgrajeni dimniki;
•
ustrezni odmiki od zelo gorljivih zgradb (seniki, hlevi,…);
•
podstrešje je dobro, da je ločeno od ostalih delov zgradbe (morebitni udar strele);
•
dostopi za gasilce niso posebej predvideni, uporablja se funkcionalni dostop do hiše;
Tehnološki ukrepi:
•
ustrezna električna napeljava (varovalke,…);
•
uporaba požarno nevarnih snovi v skladu s predpisi;
•
zapiranje plinskih jeklenk, preverjanje tesnil;
•
shranjevanje plinskih jeklenk – ne v skupnih prostorih in kleteh;
•
urejene in pregledane kotlovnice;
Tehnični ukrepi:
•
gasilnik v vsako hišo (različne neobvezne akcije);
•
na voljo so različni enostavni baterijski javljalniki dima;
•
tehnični ukrepi po pravilnikih niso potrebni;
Organizacijski ukrepi:
•
previdno izvajanje kakršnihkoli vzdrževalnih del na zgradbi;
•
Posebna pozornost pri t.i. vročih delih;
•
predvidena evakuacija (samoizobraževanje, izobraževanje otrok);
Nevarne snovi:
•
uporaba različnih nevarnih snovi (priročne delavnice, čistila,…) v skladu s predpisi in navodili;
•
vse nevarne snovi označene, izven dosega otrok.
Nadaljevalni tečaj za gasilca
Požarna preventiva
Požarna varnost
v šolah in vrtcih
•
•
•
•
•
•
•
•
zgradba, kjer se zbira večje število ljudi;
posebna struktura uporabnikov: otroci in mladostniki;
zelo veliko število uporabnikov, težak nadzor;
pogosto nepoučenost o osnovnih požarnovarnostnih ukrepih;
tudi neprimerne zgradbe;
tudi neurejene evakuacijske poti;
neizvedeni ukrepi aktivne požarne zaščite;
možni viri vžiga: namerni požig, malomarnost, izvajanje požarno nevarnih
opravil v neprilagojenih prostorih, skrivno kajenje.
Nadaljevalni tečaj za gasilca
Požarna preventiva
24
6.11.2014
Požarna varnost
v šolah in vrtcih
Gradbeni:
•
upoštevanje gradbenih predpisov za zgradbe, kjer se zbira večje število ljudi;
•
zagotavljanje evakuacijskih poti (večje število uporabnikov, dve neodvisni evakuacijski poti,
problematične večnadstropne šole in kletni prostori, kjer so ponavadi garderobe);
•
zbirna mesta;
•
površine za gasilce;
Tehnični ukrepi:
•
izvedeno odkrivanje in javljanje požara ter alarmiranje;
•
varnostna razsvetljava;
•
gasilniki, hidranti (zunanji in notranji);
Organizacijski:
•
usposabljanje zaposlenih in učencev;
•
požarni red, osebne zadolžitve;
•
požarni načrt, načrt evakuacije;
•
vaje evakuacije najmanj enkrat letno, najbolje skupaj z lokalno pristojnimi gasilci;
•
krožek »Mladi gasilec«;
Nevarne snovi:
•
kemijske učilnice in laboratoriji: uporaba in shranjevanje nevarnih snovi skladno s predpisi, v
požarnovarnih omarah, urejeni digestoriji, posebni ukrepi pri kemijskih poizkusih;
•
učilnice za praktični pouk, delavnice.
Nadaljevalni tečaj za gasilca
Požarna preventiva
Požarna varnost
na kmetiji
Tipične okoliščine, ki so vzrok za veliko pogostnost
požarov na kmetijskih gospodarstvih so:
• lahko gorljive snovi, kot so les, slama, seno, krma,
poljski pridelki;
• nestrokovno izvedene elektro instalacije, pogosto
z uporabo neprimernih materialov;
• neprimernost in dotrajanost dimovodnih naprav;
• za donosnejšo proizvodnjo v kmetijstvu je
potrebna čim boljša povezava med posameznimi
deli kmetije; ta bližina in veliko odprtin na
gospodarskih poslopjih pa omogočajo hitro
širjenje požara;
• vnetljive snovi, kot so pogonska goriva in maziva
za kmetijske stroje in mehanizacijo;
• zaradi nagle rasti in hitrega širjenja požara
pretežno lahko gorljivih snovi na kmetiji sta vzrok,
da imamo za uspešno gašenje pogosto zelo malo
časa ;
• neizvedena zaščita s strelovodom.
Nadaljevalni tečaj za gasilca
Požarna preventiva
Požarna varnost
na kmetiji
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ustrezni odmiki med zidanimi ali lesenimi objekti;
ustrezno izveden električne instalacije;
ustrezno izveden dimoodvodne naprave in dimniki;
skladišče goriva izvedeno v skladu s predpisi;
ogrožene objekte je potrebno zaščititi s strelovodi;
namestitev gasilnikov;
kjer ni hidrantnega omrežja, predvideti zalogo vode (bajer, zajetje,
vodohram);
spravilo ustrezno sušene krme;
preprečevanje leta isker;
izobraževanje otrok;
redno in strokovno vzdrževanje strojev in naprav.
Nadaljevalni tečaj za gasilca
Požarna preventiva
25
6.11.2014
Morebitna vprašanja?
Hvala za pozornost in lep dan naprej!
NADALJEVALNI TEČAJ ZA GASILCA
76
GRADBENIŠTVO IN PRESKRBA Z GASILNO VODO
26

Similar documents