Pogodba za storitev Davčne blagajne - Davcne

Comments

Transcription

Pogodba za storitev Davčne blagajne - Davcne
Pogodba za storitev Davčne blagajne
ŠT-pogodbe
ID-stranke
ki jo sklepata Mediaorbis d.o.o., Kuzmičeva 5, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju Mediaorbis) in naročnik:
Podatki o naročniku:
vrsta osebnega dokumenta*
priimek in ime/naziv pravne osebe
ženski
matična številka
(za pravne osebe)
zastopnik pravne osebe
DA
naslov stalnega bivališča/sedež pravne osebe
davčna številka
moški
spol*
rojstni datum*
NE
zaposlen*
telefonska številka delodajalca*
naziv delodajalca*
poštna številka in ime pošte
DA
številka osebnega dokumenta*
NE
davčni zavezanec
kontaktna tel. št.*
kontaktna oseba*
kontaktni elektronski naslov*
uvod
1. člen
Predmet pogodbe je naročilo storitev Davčne blagajne (v nadaljevanju Storitev), ki jo izvaja Mediaorbis d.o.o.
Naročnik se strinja, da z vsemi podatki, ki so potrebni za vzpostavitev in normalno delovanje Storitve ter s podatki o naročniku, razpolaga
Mediaorbis d.o.o., kateri izvaja storitev.
Mediaorbis d.o.o. zagotavlja, da izvaja vse ustrezne ukrepe zavarovanja osebnih podatkov iz 24. in 25. člena ZVOP-1 in da imata z
vsakim pogodbenim partnerjem in podizvajalcem, ki bo razpolagal s podatki o naročniku, v zvezi s tem sklenjene ustrezne pogodbe.
S to pogodbo pogodbeni stranki določata pravne, tehnične, časovne in finančne pogoje za uporabo in izvajanje Storitve.
Opis storitve
2. člen
Mediaorbis d.o.o. na podlagi te pogodbe zagotavlja naročniku uporabo storitev Davčne blagajne.
Storitev obsega oziroma jo sestavlja: i) uporaba aplikacije Davčne blagajne v načinu gostovanja, kjer ima naročnik na svoji mobilni napravi nameščeno aplikacijo Davčne blagajne, le ta se po potrebi poveže na strežniški del aplikacije Davčne blagajne, ki pa je nameščen
v podatkovnem centru Mediaorbis d.o.o., ii) hranjenje podatkov v “oblaku” Mediaorbis d.o.o., iii) uporaba ostalih dodatnih storitev, ki jih
naročnik izbere opcijsko.
Družba je vpisana v sodnem registru Okrožneg sodišča v Ljubljani, Srg 2009/2096 z osnovnim kapitalom 7.500 EUR,
ID za DDV: SI62852159 • Matična številka: 3474682000
Mediaorbis d.o.o. v sklopu Storitve zagotovi:
• storitve podatkovnega centra;
• storitve vzdrževanje in odprave napak na storitvah podatkovnega centra;
• enotni klicni center za prijavo napak za Storitev;
• zaračunavanja in plačevanje Storitve v sklopu zaračunavanja storitev Mediaorbis d.o.o.;
• dovoljenje za uporabo in delovanje aplikacije Davčne blagajne;
• izobraževanje in svetovanje.
Storitve podatkovnega centra v sklopu Storitve zajemajo gostovanje strežniškega dela aplikacije Davčne blagajne, zakup prostora za
hrambo podatkov in druge storitve po naročilu.
3. člen
Aplikacija Davčne blagajne je programski paket, ki ga sestavlja aplikacija v “oblaku” (strežniški del aplikacije Davčne blagajne) in lokalna
aplikacija na ustrezni napravi (odjemalski del aplikacije Davčne blagajne) ter podporno gradivo.
Za uporabo lokalne aplikacije Davčne blagajne naročnik potrebuje, ustrezno napravo (pametni telefon ali tablični računalnik). Seznam
podprtih ustreznih naprav, na katerih Mediaorbis d.o.o. zagotavlja delovanje aplikacije Davčne blagajne je na voljo na spletnih straneh
podjetja Mediaorbis d.o.o. – Davčne blagajne (www.davcne-blagajne.pro).
Aplikacija Davčne blagajne je sicer združljiva tudi z drugimi napravami, ki imajo vsaj naslednje lastnosti:
• operacijski sistem Android, verzija 4.X ali novejši;
• možnost izbire mobilnega omrežja vsaj 3G ali možnost izbire Wifi internetne povezave;
• procesor 1 GHZ dvojedrni ali zmogljivejši;
• RAM 1GB ali več;
• diagonala ekrana najmanj 10,2 cm ali več, priporočljivo 25,4 cm;
• ločljivost 800 x 480 ali višja, priporočljivo 1920 x 1080;
• interni podatkovni pomnilnik najmanj 4GB, priporočljivo 8GB;
vendar Mediaorbis d.o.o. na teh napravah ne zagotavlja delovanja le te.
Podporno gradivo pomeni podatke namenjene delovanju ali ponazoritvi delovanja aplikacije Davčne blagajne. Podporno gradivo pomeni
tudi pisna, zvokovna ali video navodila za uporabo aplikacije Davčne blagajne v tiskani ali elektronski obliki in bazo znanja o uporabi
aplikacije Davčne blagajne, ki se nahaja na uporabniških spletnih straneh Davčne blagajne.
S podpisom te pogodbe se naročnik zavezuje, da bo aplikacijo Davčne blagajne uporabljal pod pogoji določenimi v “Splošni pogoji” na
internetni strani Davčne blagajne.
Mediaorbis d.o.o. v sklopu Storitve zagotavlja naročniku izključno storitve, kot so opredeljene v 3. členu te pogodbe. Uporabnik uporablja
aplikacijo Davčne blagajne na svojo odgovornost.
4. člen
Naročnik naroča naslednje storitve:
Paket storitev (vpišite željen proizvod ali storitev)
Naročnik soglaša da se vrednost poravna v
naročniška številka
obroku(ov).
Tabela 1: Paket storitev
Lastnosti izbranih funkcionalnosti Storitve Davčne blagajne so podrobneje definirane na internetni strani pod “Pogoji poslovanja”.
Družba je vpisana v sodnem registru Okrožneg sodišča v Ljubljani, Srg 2009/2096 z osnovnim kapitalom 7.500 EUR,
ID za DDV: SI62852159 • Matična številka: 3474682000
Nivo storitve
5. člen
5.1. Razpoložljivost Storitve
Storitev je na voljo naročniku preko odjemalske aplikacije Davčne blagajne (lokalne aplikacije), ki do storitve dostopa preko mobilnega
interneta (3G, 4G) ali Wifi povezave, z uporabo uporabniškega imena in gesla.
Mediaorbis d.o.o. jamči za razpoložljivost storitev podatkovnega centra 99,5% na mesečnem nivoju ter delovanje aplikacije Davčne blagajne.
V kolikor je nedelovanje storitve posledica DoS (denial of service) napada ali napadov s prekomernim številom sporočil se ta čas ne šteje
v izračunu razpoložljivosti storitve.
5.2. Povezljivost
Storitev je dostopna preko interneta. Dostop do interneta na lokaciji oziroma za opremo s katero želi naročnik dostopati do interneta ni
predmet te pogodbe. Dostop do storitve je na strežniškem delu varovan s požarno pregrado.
5.3. Prijava napak
Naročnik bo vse morebitne napake, motnje, napake, nedelovanje Storitve, težave pri namestitvi ali delovanju itd. javljal Službi za tehnično
pomoč uporabnikom (v nadaljevanju: STPU) preko brezplačne telefonske številke oziroma tako, kot je navedeno v “pogojih poslovanja”.
Prijava napak je možna vsak dan od ponedeljka do nedelje med 07.00 in 20.00 na telefonsko številko 070 761 221 ali na elektronski
naslov [email protected] Prijavo napak, motenj, nedelovanja Storitev, težav pri namestitvi ali delovanju itd. in napak v zvezi
z delovanjem aplikacije Davčne blagajne lahko izvajajo samo pooblaščenci naročnika iz spodaj navedenih telefonskih številk in e-poštnih
naslovov:
Pooblaščenci naročnika (lahko prijavljajo incidente):
IME IN PRIIMEK
TELEFONSKA številka
Elektronski naslov
Tabela 2: Pooblaščenci naročnika
5.4. Varnostno kopiranje na strežniku
Varnostne kopije so narejene v trenutku ko se aplikacija Davčne Blagajne poveže z strežnikom v “oblaku”. Do tega trenutka so shranjene
v aplikaciji nameščeni v napravi. Vsi podatki so dostopni 24 ur, vse dni v letu ne glede na strojno opremo. Varnostni podatki se dodatno
hranijo v “oblaku” 2 leti.
Hramba, vrnitev in izbris podatkov, vnesenih v sistem
6. člen
Vsi podatki, ki jih naročnik ustvari in shrani pri uporabi Storitve so last naročnika. V primeru prekinitve pogodbe iz katerihkoli vzrokov se
Mediaorbis d.o.o. na zahtevo naročnika obveže, da takoj izroči vse podatke, ki jih je naročnik vnesel v sistem. Prejem vseh podatkov
mora naročnik potrditi pisno. Po izročitvi vseh podatkov naročniku jih lahko Mediaorbis d.o.o. izbriše.
V primeru prekinitve pogodbe iz katerihkoli vzrokov mora naročnik podatke shranjene na sistemih Mediaorbis d.o.o. d.o.o. z uporabo
Storitve prevzeti najkasneje v 90 dneh po prenehanju veljavnosti pogodbe.
V roku trideset (30) dni po izročitvi ali po izteku roka iz drugega odstavka se podatki na sistemih Mediaorbis d.o.o. na vseh lokacijah in
vseh varnostnih kopijah lahko izbrišejo.
Družba je vpisana v sodnem registru Okrožneg sodišča v Ljubljani, Srg 2009/2096 z osnovnim kapitalom 7.500 EUR,
ID za DDV: SI62852159 • Matična številka: 3474682000
Stroške, ki nastanejo s prenosom teh podatkov na ustrezen medij, ki ga zagotovi naročnik, bo Mediaorbis d.o.o. naročniku posredoval s
predračunom. V kolikor se bo naročnik s predračunom strinjal, ga bo potrdil in to je osnova za prenos podatkov naročnika na naročnikov
medij in za izstavitev računa za opravljeno delo.
Zaračunavanje storitve
7. člen
Mediaorbis d.o.o. bo Storitev zaračunal na osnovi sklenjenega naročniškega razmerja in veljavnega cenika naročenih storitev in/ali
izdelkov.
Prvo obračunsko obdobje začne teči s prvim dnem naslednjega meseca po datumu podpisa ter prejema pogodbe po pošti.
Cena Storitve je seštevek s strani naročnika izbranih segmentov storitve po cenah iz 4. člena te pogodbe.
V primeru pošiljanja mesečnih položnic v papirnati obliki se zaračunava dodaten strošek 3 EUR + DDV za prejeto položnico oziroma
opomin.
Naročnik soglaša, da bo storitev Davčne blagajne plačal po:
Položnici
Trajniku
Veljavnost in odpoved pogodbe
8. člen
Ta pogodba začne veljati z dnem podpisa obeh pogodbenih strank.
Pogodba se sklepa za obdobje 24 mesecev.
Vsaka izmed pogodbenih strank lahko pogodbo odpove z dvo (2) mesečnim odpovednim rokom. Odpoved mora biti dana v pisni obliki s
priporočeno pošiljko, odpovedni rok pa prične teči s prvim dnem naslednjega meseca po vročitvi odpovedi nasprotni pogodbeni stranki.
V primeru predčasne odpovedi pogodbe se zaračuna vrednost pogodbe katera je ocenjena na seštevek mesečne obveznosti dveh let.
V primeru kršitev pogodbenih obveznosti s strani naročnika lahko Mediaorbis d.o.o. odpove pogodbo brez odpovednega roka.
V kolikor ima naročnik onemogočeno uporabo Storitve neprekinjeno tri (3) mesece ta pogodba preneha veljati po treh (3) mesecih od
dneva onemogočitve uporabe storitve.
Končne določbe
9. člen
Pogodbeni stranki soglašata, da vse spremembe in dopolnitve te pogodbe veljajo le v pisni obliki, kot aneks k tej pogodbi, razen za
primere, določene v 9. členu te pogodbe.
10. člen
Pogodbeni stranki soglašata, da bosta vse spore, nastale iz te pogodbe, reševali sporazumno. V primeru, da se pogodbeni stranki ne
bosta mogli sporazumeti, bo spore reševalo pristojno sodišče v Ljubljani.
11. člen
S podpisom te pogodbe naročnik zagotavlja, da so v tej pogodbi navedeni podatki točni in resnični.
Družba je vpisana v sodnem registru Okrožneg sodišča v Ljubljani, Srg 2009/2096 z osnovnim kapitalom 7.500 EUR,
ID za DDV: SI62852159 • Matična številka: 3474682000
12. člen
Izjava naročnika:
• Naročnik potrjuje, da je v celoti seznanjen in soglaša s storitvami Davčne blagajne, prodajno ponudbo in cenami, ki so določene s
cenikom oziroma s pogodbo, kar je vse sestavni del te pogodbe. Ostala določila so opredeljena v pogodbi in drugih pogodbenih dokumentih, ki jih je naročnik prejel ob sklenitvi osnovnega naročniškega razmerja.
Naročnik soglaša, da se mu storitev Davčne blagajne, račun in cenik posreduje:
v elektronski obliki na elektronski naslov:
v papirni obliki (doplačilo 3 EUR + DDV)
13. člen
Ta pogodba je napisana v dveh (2) enakih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka po en (1) izvod.
kraj
datum
izpis priimka in imena zastopnika pravne osebe
podpis naročnika/zastopnika pravne osebe
žig
kraj
datum
izpis priimka in imena zastopnika pravne osebe
podpis naročnika/zastopnika pravne osebe
žig
Družba je vpisana v sodnem registru Okrožneg sodišča v Ljubljani, Srg 2009/2096 z osnovnim kapitalom 7.500 EUR,
ID za DDV: SI62852159 • Matična številka: 3474682000