NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O PRODAJI

Comments

Transcription

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O PRODAJI
Datum: 16.03.2015
Št.: 2015/1603
V skladu s 34. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih
skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12 in 47/13-ZDU-1G; v nadaljnjem besedilu: zakon) in
prvim odstavkom 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih
skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14, v nadaljnjem besedilu: uredba)
Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik (v nadaljevanju: Klinika Golnik) objavlja
NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O PRODAJI
Predmet prodaje je službeno vozilo:
znamke ŠKODA, model OCTAVIA / COMBI 1.9
- letnik izdelave. 2006
- datum prve registracije: 24.02.2006
- vrsta vozila: M1 osebni avtomobil
- oblika karoserije: AC karavan
- delovna prostornina motorja: 1896 cmᵌ
- moč motorja: 77kW
- vrsta goriva: dizel
- barva vozila: E7B
- identifikacijska številka: TMBGS21Z062198111
- število sedežev: 5
- število prevoženih kilometrov: 350.000 km
- stanje: vozno, neregistrirano in odjavljeno iz prometa
Vozilo se prodaja po načelu "videno-kupljeno".
Ponujena cena za vozilo z vključenim DDV ne sme biti nižja od 3.500,00 EUR!
Morebitni interesenti lahko pridobijo podrobnejše informacije o predmetu razpolaganja vsak
delovni dan na tel. št. 04/26-69-460 pri gospodu Boštjanu Zakrajšku, e-naslov:
[email protected] .
Način vložitve ponudb
Kupec posreduje pisno namero o nakupu (ponudbo) v zaprti ovojnici na naslov: Klinika Golnik
(tajništvo uprave), Golnik 36, 4204 Golnik. Na ovojnici mora biti naveden naziv in naslov
ponudnika ter vidna oznaka "namera o nakupu vozila – ne odpiraj". Ponudba je sestavljena
pravočasno, če jo bo Klinika Golnik prejela do vključno 31.03.2015, do 10.00 ure. Prepozne
ponudbe se bodo kot nepravočasne zavrgle.
V nameri o nakupu mora kupec obvezno navesti ceno, ki jo je za vozilo pripravljen plačati, ter
svoje kontaktne podatke (ime in priimek, naslov in telefonsko številko ali elektronski naslov).
Vozilo bo prodano kupcu, ki bo ponudil najvišjo ceno. Klinika Golnik (v nadaljevanju: prodajalec)
se zavezuje, da bo po končanem postopku izbranemu kupcu prodal vozilo po ceni, ki jo je le-ta
predlagal v nameri o nakupu. Prodajalec bo z izbranim kupcem sklenil neposredno prodajno
pogodbo.
Celotno kupnino za vozilo bo moral kupec poravnati v enkratnem znesku, najpozneje v osmih
dneh od podpisa pogodbe z nakazilom na račun prodajalca. Vse stroške v zvezi s prodajo vozila
plača kupec. Prodajalec bo po podpisu pogodbe izročil kupcu vozilo v neposredno last z dnem
predložitve dokazila o plačilu celotne kupnine. Kupec je dolžan vozilo prevzeti najpozneje v petih
dneh od plačila kupnine.
Prodajalec bo vse, ki bodo v roku oddali namero o nakupu, obvestil o ceni, za katero je vozilo
prodal.
Objava: na spletni strani Klinike Golnik
Datum objave: 16.03.2015
Datum izteka 15 dnevnega roka za objavo: 31.03.2015
doc. dr. Matjaž Fležar, dr. med., spec.
direktor