tiedote lasten päivähoidon asiakasmaksuista 1.8.2015 alkaen

Comments

Transcription

tiedote lasten päivähoidon asiakasmaksuista 1.8.2015 alkaen
TIEDOTE
LASTEN PÄIVÄHOIDON
ASIAKASMAKSUISTA
1.8.2015 ALKAEN
2
PERUSTEET
Päivähoitomaksut perustuvat sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annettuun lakiin ja
asetukseen. Päivähoitomaksu määräytyy perheen koon, tulorajan ja maksuprosentin mukaan.
Korkein päivähoitomaksu on 283 euroa kuukaudessa ja alin perittävä maksu 26 euroa kuukaudessa.
Maksu peritään enintään yhdeltätoista kuukaudelta toimintavuoden aikana (1.8. - 31.7.). Maksuton
kuukausi on heinäkuu, jos lapsen hoitosuhde on alkanut viimeistään edellisen vuoden elokuussa.
Mikäli lapsen hoito alkaa 1.9. tai sen jälkeen, on toimintavuoden viimeinen kuukausi (heinäkuu)
maksullinen.
Jos perhe on muuttanut Nokialle kesken toimintavuoden ja lapsi on ollut kunnallisessa päivähoidossa
edellisessä kunnassa yhtäjaksoisesti edellisestä elokuusta lähtien, on seuraavan vuoden heinäkuu maksuton
(todistus toimitettava).
Maksu voidaan periä 12 kuukaudelta, mikäli lapsi on hoidossa toimintavuoden kaikkina kuukausina.
Maksu peritään, mikäli lapselle ei ole toimintavuoden aikana kertynyt ennalta ilmoitettuja, muusta syystä
kuin sairaudesta johtuvia poissaoloja vähintään kolme neljäsosaa kuukausimaksun perusteena olevista
kuukausittaisten hoitopäivien määrästä.
Jos lapsi on normaalisti hoidossa viitenä päivänä viikossa, peritään maksu 12 kuukaudelta eli myös
heinäkuulta, mikäli lapsi on silloin hoidossa ja lapsella ei ole ennalta ilmoitettuja vapaapäiviä
toimintavuoden aikana vähintään 16 päivää. Jos lapsi sopimuksen mukaan käyttää 15 hoitopäivää
kuukaudessa, ennalta ilmoitettuja vapaapäiviä tulee olla vähintään 11 päivää.
3
PERHEEN KOKO, TULORAJAT JA MAKSUPROSENTIT
Perheen kokona otetaan huomioon yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävät
henkilöt sekä heidän kanssaan samassa taloudessa elävät molempien alaikäiset lapset.
Oikeus päivähoitopaikkaan alkaa vanhempainrahakauden päätyttyä ja lakkaa oppivelvollisuuden alkaessa.
Päivähoitomaksu lasketaan perheen koon mukaan määräytyvän tulorajan ylittävästä tulosta alla olevan
prosentin mukaisesti:
Perheen koko,
Tuloraja,
Maksuprosentti tulorajan
henkilöä
euroa/kuukausi
ylittävistä tuloista
2
1355
11,5
3
1671
9,4
4
1983
7,9
5
2116
7,9
6
2248
7,9
Jos perheen koko on suurempi kuin kuusi, nostetaan maksun määräämisen perusteena olevaa tulorajaa
133 eurolla kustakin seuraavasta perheen alaikäisestä lapsesta.
Tulorajat, joilla määräytyy korkein päivähoitomaksu ja tuloraja, jonka alittuessa päivähoito on maksutonta:
Perheen koko,
henkilöä
2
3
4
5
6
Tuloraja,jonka alittuessa ei peritä
päivähoitomaksua,euroa/kuukausi
1581
1947
2312
2445
2577
Tuloraja, josta alkaen korkein
päivähoitomaksu, euroa/kuukausi
3816
4682
5566
5699
5831
HOITOMAKSU USEAMMASTA LAPSESTA
Perheen ensimmäiseksi lapseksi katsotaan lain mukaan aina nuorin päivähoitopalveluja käyttävä lapsi.
Perheen nuorimman lapsen päivähoidon korkein maksu on 283 € kuukaudessa. Toisen ja sitä useamman
lapsen maksu määräytyy suhteessa nuorimman lapsen laskennalliseen päivähoidon maksuun. Toisesta
päivähoidossa olevasta lapsesta peritään sama maksu kuin ensimmäisestä lapsesta kuitenkin siten, että
perittävän maksun enimmäismäärä on 255 € kuukaudessa. Kustakin seuraavasta lapsesta määrättävä
kuukausimaksu on 20 prosenttia nuorimman lapsen maksusta.
4
PERHEEN TULOT
Hoitomaksu määräytyy perheen kuukausittaisten bruttotulojen mukaan lomaraha mukaan lukien.
Päivähoitomaksu määrätään joko todennettavissa olevien ja arvioitujen perusteella.
Tulotiedot on toimitettava viimeistään hoidon alkamista seuraavan kuukauden ensimmäisen viikon
aikana. Mikäli tulotietoja ei ole toimitettu määräaikaan mennessä, peritään korkein maksu.
Päivähoitomaksua ei korjata takautuvasti.
Perhe voi kirjallisesti antaa suostumuksen korkeimman päivähoitomaksun perimiseen, jolloin tulotietoja
ei tarvitse toimittaa.
Tuloina otetaan huomioon palvelun käyttäjän sekä hänen kanssaan yhteistaloudessa avio- tai avoliitossa
sekä rekisteröidyssä liitossa asuvan henkilön veronalaiset ansio- ja pääomatulot sekä verosta vapaat tulot.
Huomioon otetaan myös hoidossa olevan lapsen omat tulot (elatustuet, eläkkeet, pääomatulot).
Jos kuukausittaiset tulot vaihtelevat, otetaan kuukausitulona huomioon viimeksi kuluneen vuoden
keskimääräinen kuukausitulo. Yksityisyrittäjien tulee toimittaa erillinen Yrittäjän tuloselvitys -lomake
liitteineen.
Tuloina ei oteta huomioon lapsilisää, vammaisetuuksista annetun lain mukaista etuutta, kansaneläkelain
mukaista lapsikorotusta, asumistukea, tapaturmavakuutuksen perusteella suoritettavia sairaanhoito- ja
tutkimuskuluja, sotilasavustusta, rintamalisää, opintorahaa, aikuiskoulutustukea, opintotuen asumislisää,
toimeentulotukena maksettavaan toimintarahaa ja matkakorvausta, Kansaneläkelaitoksen
kuntoutusrahaetuuksista annetun lain mukaista ylläpitokorvausta, julkisesta työvoimapalvelusta annetun
lain mukaista ylläpitokorvausta, opintojen johdosta suoritettavia apurahoja ja muita vastaavia avustuksia,
perhehoidon kustannusten korvauksia eikä lasten kotihoidon tukea.
Tuloista vähennetään suoritetut elatusavut ja tosiasiallisista perhesuhteista johtuvat muut vastaavat
kustannukset sekä rahana suoritettu syytinki. Niiden maksamisesta on esitettävä hyväksyttävä selvitys.
KOKO- JA OSAPÄIVÄHOITO
Päivähoitoa tarjotaan osapäivä- ja kokopäivähoitona. Kokopäivähoidossa lapsen hoitoaika saa jatkua
enintään kymmenen tuntia vuorokaudessa ja osapäivähoidossa enintään viisi tuntia. Osapäivähoidossa
maksu on 60 % kokopäivähoidon maksusta.
Mikäli lapsella on kalenterikuukauden aikana sekä koko- että osapäiväisiä hoitopäiviä, peritään maksu
kokopäivähoitomaksun mukaan. Osapäivämaksu peritään, mikäli kaikki kalenterikuukauden hoitopäivät
ovat enintään viisi tuntia päivässä.
Hoitopaikka on otettava vastaan viimeistään kuukauden kuluessa sen myöntämisestä. Mikäli
hoitopaikkaa ei oteta vastaan, on se peruttava viikon kuluessa tiedoksisaannista, muuten
peritään puolen kuukauden maksu.
5
KÄYTTÖPÄIVÄT 15 PV/KK
Jos lapsella on vanhempien epäsäännöllisestä työstä johtuen hoitopäiviä säännöllisesti vähemmän,
voidaan lapselle varata hoitopäiviä 15 pv/kk. Päivähoitomaksu on 25 % alempi kuin koko kuukauden
hoitopaikkaa käyttävän maksu.
Sopimus tehdään vähintään kolmen kuukauden ajaksi kirjallisesti päivähoitopaikkaan ja se astuu voimaan
lomakkeen palauttamista seuraavan kuukauden alusta.
Lapsen läsnäolopäivät on ilmoitettava hoitopaikkaan viimeistään viikkoa ennen.
Mikäli sovittujen läsnäolopäivien määrä ylittyy, peritään ylittyviltä päiviltä maksu.
Sopimusta tarkistetaan, mikäli sovitut käyttöpäivät ylittyvät kahtena perättäisenä kuukautena.
VUOROHOITO
Vuorohoitoa järjestetään klo 18.00-06.00 välisenä aikana Puropuiston vuoropäiväkodissa. Vuorohoitoa on
mahdollista saada vanhempien työn tai opiskelun vuoksi vuorohoidon tarpeessa oleville lapsille. Huoltajien
tulee toimittaa työvuorolistat hoitopaikkaan viimeistään edellisellä viikolla.
VUOROHOIDON SEKÄ PERHEPÄIVÄHOIDON TUNTIPERUSTEISET PÄIVÄHOITOMAKSUT
Sopimuksen voi tehdä vähintään kolmeksi kalenterikuukaudeksi ja se tulee tehdä päivähoitotarpeen
maksimimäärän mukaan. Varattuja tuntimääriä seurataan ja mikäli toteutunut päivähoidon tarve ylittää
laskutuksen perusteena olevan tuntimäärän kuukaudessa, peritään tältä kuukaudelta toteutunutta
tuntimäärää vastaava maksu. Mikäli toteutunut päivähoidon tarve ylittyy kahtena perättäisenä kuukautena,
maksusopimusta tarkistetaan kunnan toimesta yksipuolisesti ja asiakasmaksu muutetaan todenmukaista
käyttöä vastaavaksi.
Päivähoidon tarve tulee ilmoittaa hoitopaikkaan viimeistään viikkoa ennen. Jotta poissaolot eivät nostaisi
lapsen käyttämää tuntimäärää, pitää myös poissaoloista ilmoittaa päiväkotiin viikkoa ennen, mikäli
poissaolon syys on muu kuin sairaus. Muutoin varattu hoitoaika lasketaan käyttötunteihin, vaikka lapsi ei
olisikaan paikalla. Esiopetusaika 4 h/pv on maksuton.
Päivähoitomaksut määräytyvät seuraavan tuntijaon mukaan:
1-90 tuntia
50 % täydestä maksusta
91-130 tuntia
67 % täydestä maksusta
131-170 tuntia
83 % täydestä maksusta
alkaen 171 tuntia
100 %
6
ESIOPETUS
Esiopetus (4 h/pv) on lapselle maksutonta.
Mikäli lapsi tarvitsee päivähoitoa esiopetuksen lisäksi, peritään maksu seuraavasti:
Hoidontarve esiopetuksen lisäksi
alle 3 tuntia
3 tuntia - enintään 5 tuntia
5 tuntia tai yli
Päivähoitomaksu
40 % kokopäivähoidon kuukausimaksusta
60 % kokopäivähoidon kuukausimaksusta
80 % kokopäivähoidon kuukausimaksusta
Perusopetuksen loma-aikoina esiopetuksessa oleva lapsi voi käyttää päivähoitopaikkaa tarvitsemansa
hoitoajan päivähoitomaksun muuttumatta. Kesäajalta kuitenkin peritään päivähoitomaksu palvelun
tarpeen mukaan.
PEHMEÄ LASKU
Uusilla varhaiskasvatuksen asiakkailla sekä leikkikerhosta päiväkotiin siirtyvillä lapsilla on mahdollisuus
käyttää maksutonta tutustumisjaksoa. Tutustumispäivät tulee varata etukäteen lapsen päivähoitopaikasta.
TILAPÄINEN PÄIVÄHOITO
Tilapäinen päivähoito on satunnaista päivähoitoa, jossa läsnäolopäivien määrä on enintään viisi
kuukaudessa, eikä se vaikuta kotihoidon tuen maksamiseen.
Jos lapsi on leikkikerhossa, tilapäistä päivähoitoa voi käyttää kolmena päivänä kuukaudessa. Myös tällöin
oikeus kotihoidon tukeen säilyy.
Tilapäisestä päivähoidosta peritään läsnäolopäiviltä lasta kohti 20 euroa kokopäivähoidossa ja 12 euroa
osapäivähoidossa.
AVOIN VARHAISKASVATUS
Avoimen varhaiskasvatuksen kerhoista perittävä maksu on kiinteä kuukausimaksu.
Kerho kokoontuu kaksi tai kolme kertaa viikossa. Maksu määräytyy sen mukaan, montako lasta perheestä
on kaupungin kerhoissa.
Kerhot toimivat elokuusta toukokuun loppuun asti ja noudattavat koulujen loma-aikoja.
Kerhosta perittävät maksut:
Kerho 2 krt/vko
Kerho 3 krt/vko
1 lapsi
sisarukset
1 lapsi
sisarukset
40,00 €/kk
60,00 €/kk
60,00 €/kk
90,00 €/kk
Maksu voidaan jättää perimättä, jos perheen tulot jäävät sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista
annetun lain 7 a §:ssä määritellyn tulorajan alapuolelle (ks. taulukko sivulla 3). Em. tapauksessa
tulotositteet on toimitettava kasvatus- ja opetuskeskukseen.
7
POISSAOLOT PÄIVÄHOIDOSSA
Pääsääntöisesti peritään aina täysi kuukausimaksu poissaoloista huolimatta.
Poikkeukset:
•
•
•
Hoitomaksu puolitetaan, jos lapsi on sairaana vähintään 11 toimintapäivää kalenterikuukauden
aikana.
Hoitomaksu puolitetaan, jos lapsi on pois muun syyn kuin sairautensa vuoksi koko
kalenterikuukauden.
Hoitomaksua ei peritä, jos lapsi on sairautensa vuoksi poissa kaikki kalenterikuukauden
toimintapäivät.
PÄIVÄHOIDON ALOITTAMINEN JA LOPETTAMINEN
Jos lapsen hoito alkaa tai päättyy kesken kalenterikuukauden, peritään maksu hoitosuhteen keston ajalta.
Päivähoitopaikan irtisanominen tehdään kirjallisesti ”Hoitopaikan irtisanominen” - lomakkeella.
Hoitopaikkaa ei voi irtisanoa takautuvasti.
PÄIVÄHOITOPAIKKA ISYYSRAHAKAUDEN AIKANA
Isyysrahakauden aikana ei ole oikeutta käyttää päivähoitopaikkaa. Oikeus samaan päivähoitopaikkaan
säilyy, vaikka lapsi ei ole hoidossa.
Isyysrahajaksosta johtuvasta poissaolosta on ilmoitettava päivähoitopaikkaan viimeistään kaksi viikkoa
ennen sen suunniteltua aloittamispäivää. Kuukausimaksua alennetaan lapsen poissaolopäiviä vastaavasti.
Huoltajien tulee toimittaa KELA:n isyysrahapäätöksestä kopio kasvatus- ja opetuskeskukseen.
8
LASKUTUS
Hoitomaksu peritään jälkikäteen kerran kuukaudessa.
Päivähoitolaskun voi saada sähköisessä muodossa e-laskuna. E-laskusopimuksen voi tehdä omassa
verkkopankissa.
Mikäli laskua ei ole maksettu eräpäivään mennessä, saadaan sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista
annetun lain 16 §:n mukaan periä vuotuista viivästyskorkoa eräpäivästä lukien enintään korkolain 4 §:n
3 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaan. Maksukehotuksesta peritään 5 euron viivästysmaksu.
Maksamatta jääneet päivähoitomaksut ovat suoraan yhden muistutuksen jälkeen ulosottokelpoisia.
Perintää hoitaa Intrum Justitia Oy.
PÄIVÄHOIDON MAKSUJEN TARKISTUS
Päivähoitomaksujen yleinen, vuosittainen tarkistus tapahtuu kunkin alkavan toimintavuoden elokuussa.
Päivähoitomaksujen tulorajat on sidottu yleiseen ansiotasoindeksiin ja ne tarkistetaan joka toinen vuosi
elokuussa.
Mikäli päivähoitomaksuja koskeva lainsäädäntö muuttuu, voidaan maksu tarkistaa kesken päivähoidon
toimintavuoden.
Päivähoidosta perittävä maksu tarkistetaan myös silloin, kun perheen päivähoitomaksun perusteena olevat
bruttotulot muuttuvat vähintään +/- 10 %, maksu osoittautuu virheelliseksi tai perheen koko muuttuu.
Perheen olosuhteissa tapahtuneista muutoksista on aina ilmoitettava varhaiskasvatuksen
toimistosihteereille. Maksun muutos astuu voimaan seuraavan kuukauden alusta. Maksua ei
korjata takautuvasti, mikäli muutoksesta ei ole ilmoitettu ajoissa.
LISÄTIETOJA
Nokian kaupungin verkkosivuilta www.nokiankaupunki.fi/palvelut/kasvatus_ja_opetus/varhaiskasvatus

Similar documents