Suomen - Handelsbanken

Comments

Transcription

Suomen - Handelsbanken
Laina 5503
• Osakeindeksiobligaatio Saksalaiset yhtiöt 5503
Sivu
Lopulliset Ehdot
2-5
Sijoituskohtaiset ehdot Osakeindeksiobligaatio Saksalaiset yhtiöt 5503
2-3
Tiedot kohde-etuudesta
3
Tarjouksen ehdot
4
Kaupankäynnin kohteeksi ottaminen ja kaupankäyntisysteemi
5
Tiivistelmä
6 - 11
Jäljempänä esitetty on käännös Lainan ruotsinkielisistä Lopullisista Ehdoista. Käännöksen ja alkuperäisten
ruotsinkielisten Lopullisten Ehtojen mahdollisten ristiriitaisuuksien osalta alkuperäinen teksti on ratkaiseva.
Lopulliset Ehdot – Laina 5503
Nämä Lopulliset Ehdot on laadittu direktiivin 2003/71/EY artiklan 5.4 mukaan ja ne tulee lukea yhdessä 25.
2
maaliskuuta 2015 päivätyn Ohjelmaesitteen ja sen liitteiden kanssa. Täydelliset tiedot Handelsbankenista ja
tarjouksesta saadaan ainoastaan Ohjelmaesitteestä sekä näistä Lopullisista Ehdoista. Ohjelmaesite
(ruotsinkielinen) ja tiivistelmä (suomenkielinen) ovat saatavilla osoitteessa www.handelsbanken.se/
grundprospekt_shb sekä Handelsbankenin Suomen konttoreista tai www.handelsbanken.fi/paaomasuoja.
www.handelsbanken.fi/paaomasuoja
Tiivistelmä tästä tarjouksesta on liitetty näihin Lopullisiin
Lopul
Ehtoihin.
Taloudellinen kuvaus - Osakeindeksiobligaatio Saksalaiset yhtiöt 5503
Takaisinmaksupäivänä maksetaan Takaisinmaksettava summa. Takaisinmaksettava summa
summa koostuu MTN:n
nimellispääomasta ja Lisähyvityksestä.
Lisähyvitys lasketaan kertomalla nimellispääoma
nimellis
(i) Osakekorin nousulla kerrottuna (ii) Osallistumisasteella.
Osallistumisasteella Osakekorin
nousu on vahvistettujen Loppukurssien
n ja Lähtökurssien
Lähtökurssi prosentuaalinen erotus. Osallistumisas
aste vahvistetaan 7.
toukokuuta 2015. Se mille tasolle osallistumisaste vahvistetaan, riippuu mm. siitä miten euro- ja kansainväliset korot
sekä odotettu kurssivaihtelu (volatiliteetti) kohde-etuutena olevassa osakekorissa muuttuvat vahvistuspäivään
mennessä. Lisähyvitys ei voi olla negatiivinen.
Loppukurssi vahvistetaan osakekorin keskiarvona alkaen 7. marraskuuta 2017 ja päättyen 7. toukokuuta
touko
2018
(kuukausittaiset havainnot). Keskiarvoistaminen antaa suojaa kurssilaskua vastaan laina-ajan
laina ajan lopulla. Samalla se
tarkoittaa, että markkinoiden nousu keskiarvoistamisen aikana ei heijastu tuottoon täysimääräisenä.
Arvopaperikohtaiset riskit - Osakeindeksiobligaatio Saksalaiset yhtiöt 5503
Seuraavat erityiset riskitekijät, joiden kuvaus löytyy Ohjelmaesitteen luvusta 2, soveltuvat näihin
hin arvopapereihin:
arvopapereihin
Osallistumisaste ohjaa kohde-etuuden
etuuden vaikutusta
vaikutus sijoitukseen. Osallistumisaste kertoo kuinka suuren osuuden sijoittaja
saa kohde-etuuden noususta. Jos osallistumisaste on korkeampi kuin 100 prosenttia,
prosenttia, saa sijoittaja enemmän kuin
kohde-etuuden todellisen nousun. Osallistumisasteen tason määräytymisen kannalta ratkaisevaa ovat mm.
markkinakorkojen kehitys sekä
ekä odotettu tulevaisuuden volatiliteetti kohde-etuudelle.
kohde
Korkeampi
mpi osallistumisaste muuttaa
pääomasuojatun sijoituksen markkina-arvo
arvoa enemmän kohde-etuuden hinnan muuttuessa ja altistaa sijoittajan
s
enemmän kohde-etuudelle.
Näissä pääomasuojatuissa sijoituksissa kohde-etuuden
kohde
loppuarvo lasketaan keskiarvona havaintoajanjakson
havainto
ajalta.
Keskiarvoistaminen antaa suojaa kurssilaskua vastaan laina-ajan
laina ajan lopulla. Samalla se tarkoittaa, että markkinoiden nousu
keskiarvoistamisen aikana ei heijastu tuottoon täysimääräisenä.
Valuuttakurssimuutokset voivat vaikuttaa tuottoon suoraan tai epäsuorasti. Suoraan valuuttakurssimuutokset
valuuttakurssimuutokset vaikuttavat
tuottoon esimerkiksi kun sijoitus tehdään eri valuutassa, kuin kohde-etuutena
kohde etuutena olevan omaisuuden valuutta. Niissäkin
tapauksissa, joissa suora valuuttavaikutus on ehkäisty ns. kiintein valuuttakurssein, voi jäljellä edelleen olla
oll epäsuoraa
valuuttavaikutusta. Epäsuora valuuttavaikutus voi esimerkiksi syntyä kun kohde-etuus
kohde etuus on indeksi, rahasto tai kori, jonka
arvo ilmaistaan eri valuutassa kuin omaisuuden, joka kuuluu tähän indeksiin, rahastoon tai koriin.
Valuuttakurssimuutokset voivat siis vaikuttaa sijoitukseen sekä suoraan, että epäsuoraan tai näiden yhdistelmänä.
yhdistelmänä
Lisää riskeistä tämän tyyppisille arvopapereille löytyy kuvattuna Ohjelmaesitteen luvussa 2.
2
Sijoituskohtaiset ehdot - Osakeindeksiobligaatio Pohjoismaiset yhtiöt
Arvopaperin nimi:
SHBO 5503
550
Kohde-etuusosakkeet:
Allianz SE, BASF SE, Beiersdorf AG, Daimler AG, Deutsche Bank AG,
Deutsche Post AG, Deutsche Telekom AG, Muenchener Rueckver AG,
SAP SE ja Siemens AG.
ISIN-tunnus:
FI4000065
5123.
Takaisinmaksupäivä:
24. toukokuuta
kuuta 2018.
Takaisinmaksettava
Se summa, joka maksetaan Velkojalle Takaisinmaksupäivänä. Takaisinmaksettava summa
koostuu MTN:n nimellispääomasta
nimellis
ja Lisähyvityksestä.
summa::
Kullekin MTN-velkakirjalle
MTN
maksettava Lisähyvitys on korkeampi seuraavista:
(i) MTN-velkakirjan
MTN
nimellispääoma × OA ×
* [1/10 × (SLALV – STALV)/STALV
+ 1/10 × (SLBAS – STBAS)/STBAS
+ 1/10 × (SLBEI – STBEI)/STBEI
+ 1/10 × (SLDAI – STDAI)/STDAI
+ 1/10 × (SLDBK– STDBK)/STDBK
+ 1/10 × (SLDPW – STDPW)/STDPW
+ 1/10 × (SLDTE – STDTE)/STDTE
+ 1/10 × (SLMUV2 – ST MUV2)/ST MUV2
+ 1/10 × (SLSAP – STSAP)/STSAP
+ 1/10 × (SLSIE – STSIE)/STSIE]
ja
(ii) nolla.
Laskutoimitus (SLosake – STosake)/ STosake suoritetaan viiden desimaalin tarkkuudella.
tarkkuudella
Osallistumisaste ”OA”:
Alustavasti 100 %, Handelsbanken vahvistaa arvon 7. toukokuuta
kuuta 2015.
Lähtökurssi ”ST”[osake]:
Osakkeen arvo Arvostushetkenä Lähtökurssin Määrityspäivänä.
Loppukurssi ”SL”[osake]:
Loppukurssilla tarkoitetaan aritmeettista keskiarvoa laskettuna osakkeiden
osakkeide arvosta jokaisena
Määrityspörssipäivänä
Määrityspörssipäivänä.
Lähtökurssin
määrityspäivä:
7. toukokuuta 2015.
Loppukurssin
määrityspäivä:
7. toukokuuta 2018.
Määrityspörssipäivä:
Kunkin kuukauden 7. päivä ensimmäisen kerran 7. marraskuuta
kuuta 2017
201 ja viimeisen kerran
7. toukokuuta 2018. (7 havaintoa)
Katso § 4 Yleiset ehdot Svenska Handelsbanken AB (publ) MTN-ohjelmassa.
MTN
Markkinahäiriö:
Uudelleenlaskentasäännöt:
Katso § 8 Yleiset ehdot Svenska Handelsbanken AB (publ) MTN-ohjelmassa.
MTN
Oikeus edustaa
Velkakirjanhaltijoita:
Katso § 12 Yleiset ehdot Svenska Handelsbanken AB (publ) MTN-ohjelmassa.
MTN
Vanhentumisaika:
Varat, jotka on varattu maksua varten, mutta vanhentuvat, koituvat Handelsbankenin hyväksi.
hyv
Jos vanhentumisaika katkeaa, aletaan Takaisinmaksettavalle summalle laskea uutta
kymmenen vuoden vanhentumisaikaa, alkaen päivästä, joka käy ilmi vanhentumislain
(preskriptionslagen 1981:130) vanhentumisajankatkosta koskevista määräyksistä.
Korkorakenne:
Vaihtuva tuotto.
3
Tiedot Kohde-etuudesta
Informaatio alla koostuu otteista tai yhteenvedoista julkisesti saatavilla olevasta tiedosta. Handelsbanken ei kuitenkaan
ole suorittanut riippumatonta tietojen tarkastamista, eikä ota vastuuta tietojen oikeellisuudesta tai täydellisyydestä.
täydellisyydestä
4
Kohde-etuusosake
ISIN-tunnus
tunnus
Bloomberg-tunnus
Lisätietoja kohde-etuudesta
etuudesta
Allianz SE
DE0008404005
ALV GY Equity
www.allianz.com
BASF SE
DE000BASF111
BAS GY Equity
www.basf.com
Beiersdorf AG
DE0005200000
BEI GY Equity
www.beiersdorf.com
Daimler AG
DE0007100000
DAI GY Equity
www.daimler.com
Deutsche Bank AG
DE0005140008
DBK GY Equity
www.db.com
Deutsche Post AG
DE0005552004
DPW GY Equity
www.deutschepost.de
Deutsche Telekom AG
DE0005557508
DTE GY Equity
www.telekom.com
Muenchener Rueckver AG
DE0008430026
MUV2 GY Equity
www.munichre.com
SAP SE
DE0007164600
SAP GY Equity
www.sap.com
Siemens AG
DE0007236101
SIE GY Equity
www.siemens.com
Tarjouksen ehdot
Liikkeeseenlaskija:
Svenska Handelsbanken AB (julk), Tukholma, Ruotsi
Järjestäjä:
Handelsbanken Capital Markets, HCS, Blasieholmstorg 11, 106 70 Stockholm
Strukturointikustannus:
Laskenta-asiamies:
Handelsbanken laskee järjestämisestä aiheutuvan kustannuksen vastaavan enintään 1,0
prosenttia vuodessa sijoituksen nimellispääomasta. Strukturointikustannus, joka kattaa
riskienkäsittely tuotanto- ja jakelukustannuksia peritään kertakuluna sijoituksen alussa
riskienkäsittely-,
ja on sisällytetty sijoituksen hintaan.
Svenska Handelsbanken AB (julk), Suomen sivukonttoritoiminta osoite: Aleksanterinkatu
11, 00100 Helsinki.
Handelsbanken Capital Markets, HCS, Blasieholmstorg 11,106
11,106 70 Stockholm.
Stockholm
Rekisterinpitäjä:
Euroclear Finland Oy
Merkintäpalkkio:
Merkinnästä veloitetaan merkintäpalkkio, jonka määrä on 1,75 % merkinnän
nimellispääomasta 5 000 - 1 000 000 merkinnöille sekä 1,25 % nimellispääomaltaan
1 000 000 euron ylittäville merkinnöille.
Sitoumus osallistua tarjoukseen tapahtuu Handelsbankenin konttorissa tai verkossa.
Liikkeeseenlaskijan asiamies:
Merkinnän tekeminen:
Tiedot vahvistetuista ehdoista:
Lainaosuuksien jako:
Vahvistetut Lähtökurssit ja Osallistumisaste julkaistaan www.handelsbanken.fi alkaen 7.
Vahvistetu
touko
toukokuuta
2015.
Handelsbanken päättää lainaosuuksien jakamisesta ja se tapahtuu siinä aikaaika
järjestyksessä missä merkintäsitoumukset on rekisteröity. Mikäli jakoa ei voida suorittaa
aikajärjestyksessä johtuen siitä, että merkintäsitoumukset ovat rekisteröity samansaman
aikaisesti, varaa Handelsbanken oikeuden käyttää arvontaa päättääkseen jaosta.
Kirjallinen
allinen merkintäsitoumus annetaan merkintää tehtäessä. Mitään takuuta
lainaosuuksien saamisesta ei voida antaa.
Maksupäivä:
Maksu merkittäessä,
merkit
viimeistään 5. toukokuuta 2015.
Liikkeeseenlaskupäivä:
7. toukokuuta
touko
2015.
Pienin merkintämäärä:
Nimellisesti 5 000 euroa.
Hinta:
110 % Nimellispääomasta.
Merkintäaika:
Merkintäaika alkaa 1. huhtikuuta 2015 ja päättyy 5. toukokuuta
kuuta 2015.
Monikerta ja littera:
Laina koostuu MTN:istä, jotka ovat nimellisesti 1 000 euroa tai tämän kerrannaisia.
kerrannaisia
Tarjouksen kokonaismäärä:
Lainan nimellinen määrä vahvistetaan 7. toukokuuta 2015 ja se pohjautuu merkintöjen
yhteenlaskettuun nimellispääomaan. Kokonaismäärä on rajattu 30 000 000 miljoonaan
euroon. Handelsbanken pidättää oikeuden lisätä tai edelleen rajata tätä määrää. Lainan
määrä tullaan käyttämään päivittäisessä pankkitoiminnassa. Handelsbanken pidättää
myös oikeuden lainan nimellisen määrän vahvistamisen jälkeen, korottaa ja markkinoilta
ostaen sekä kuolettaen, vähentää tätä määrää.
Tarjouksen rajoitteet:
Handelsbanken
Hande
lsbanken pidättää oikeuden peruuttaa liikkeeseenlaskun mikäli merkintöjen määrä
jää alle 2 000 000 euron. Handelsbanken peruuttaa liikkeeseenlaskun, mikäli
osallistumisasteeksi ei voida määritellä vähintään 90 %.
Handelsbanken pidättää myös oikeuden peruuttaa
peruuttaa Lainan liikkeeseenlaskun sellaisissa
olosuhteissa, jotka pankin arvion mukaan voivat vaarantaa liikkeeseenlaskun. Mikäli
liikkeeseenlasku peruutetaan merkinnän maksun jälkeen, Handelsbanken hyvittää
veloitetun määrän merkinnän yhteydessä annetulle tilille.
tilille. Ilmoitus peruutetusta
emissiosta tai muusta ehtojen muutoksesta tiedotetaan kirjallisesti asianosaisille
sijoittajille mahdollisimman pian, kun asia on tullut tietoon.
Arvopapereihin liittyvät
oikeudet:
Tämän ohjelman puitteissa liikkeeseenlasketut arvopaperit oikeuttavat maksuun samalla
oikeudella (pari passu) Handelsbankenin muiden vakuudettomien ja ei-toissijaisten
ei
nykyisten ja tulevien velkasitoumuksien kanssa ellei muuta ole määrätty laissa.
MTN:
Obligaatio (joukkovelkakirja)
5
Ottaminen kaupankäynnin kohteeksi ja kaupankäyntijärjestelmä
Listaus:
Hakemus arvopaperien listaamiseksi on tarkoitus jättää Nasdaq Helsinkiin.
Helsinki
Handelsbanken pidättää oikeuden vaihtaa pörssiä.
Listauspäivä:
11. toukokuuta
kuuta 2015
Listausvaluutta:
EUR
Market making:
MTN voi olla pörssinoteerattu juoksuaikanaan. Handelsbanken toimii tällöin MTN:n
markkinatakaajana. Tämä tarkoittaa, että Handelsbanken pyrkii normaalien
markkinaolosuhteiden vallitessa tarjoamaan ostoosto ja myyntikursseja Handelsbankenin itse
kulloinkin päättämälle
päättämälle määrälle kaupankäyntieriä. MTN:lle, joiden ostokurssi
Handelsbankenin käsityksen mukaan alittaa EUR 0,01 voi Handelsbanken jättää
tarjoamatta ostokurssia. On huomattava, että ostoosto ja myyntikurssin välistä eroa (”spread”)
MTN:lle voidaan muuttaa. Samoin on huomioitava, että joskus Handelsbankenin saattaa
olla vaikea tai mahdotonta tarjota ostoosto ja myyntikursseja MTN:lle, joka tarkoittaa, että
MTN:n ostaminen tai myyminen voi olla mahdotonta. Tällainen tilanne voi sattua
esimerkiksi markkinoiden liikkuessa
liikkuessa voimakkaasti, likviditeetin muuttuessa,
Handelsbankenin suojatessa positioitaan, markkinahäiriötilanteessa,
tietoliikennekatkoksen tai muun teknisen katkoksen aikana, jotka voivat aiheuttaa
vaikeuksia käydä kauppaa kohtuullisiin kurssitasoihin tai kohteena olevan markkinapaikan
tai -paikkojen
paikkojen sulkemisen tai kaupankäynnin väliaikaisen rajoittamisen johdosta.
Pienin kaupankäynti erä:
EUR 1 000
Viimeinen kaupankäyntipäivä: 7. toukokuuta
touko
2018
Handelsbanken vahvistaa täten, että yllä olevat Lopulliset Ehdot ovat voimassa tälle lainalle yhdessä Handelsbankenin
25. maaliskuuta 2015 päivätyn MTN-ohjelman
ohjelman Yleisten Ehtojen kanssa ja sitoutuu niiden mukaan suorittamaan Takaisin
maksettavan summan. Handelsbanken vahvistaa, ettei 13. helmikuuta 2015 jälkeen ole tapahtunut mitään olennaisia
negatiivisia muutoksia Handelsbankenin tulevaisuuden näkymissä.
Tukholma 27. maaliskuuta 2015
Svenska Handelsbanken AB (publ)
6
Tiivistelmä – laina 5503
Tiivistelmät koostuvat sääntelyn edellyttämistä tiedoista, joita kutsutaan nimellä ”osatekijät”. Nämä osatekijät
on numeroitu jaksoittain A-E (A.1 – E.7). Tämä tiivistelmä sisältää kaikki ne osatekijät, jotka kyseessä
olevasta arvopaperista ja sen liikkeeseenlaskijasta tulee esittää. Osatekijöiden numerointi ei välttämättä
välttämä ole
juokseva, koska kaikkia osatekijöitä ei arvopaperin tai liikkeeseenlaskijan luonteen vuoksi ole esitettävä
tässä tiivistelmässä. Vaikka arvopaperin tai liikkeeseenlaskijan luonne edellyttäisi jonkin osatekijän
sisällyttämistä tiivistelmään, on mahdollista,
mahdollista, ettei kyseistä osatekijää koskevaa merkityksellistä tietoa ole
lainkaan. Tällöin osatekijä on kuvattu lyhyesti ja sen yhteydessä mainitaan ”ei sovellu”.
Osio A – JOHDANTO JA VAROITUKSET
A.1
Varoitus
Tämä tiivistelmä on osa Ohjelmaesitettä, Svenska
Svenska Handelsbanken AB (publ)
(”Handelsbanken” tai ”Liikkeeseenlaskija”) MTN-,
MTN , WarranttiWarrantti ja
Sertifikaattiohjelmaa ja sitä tulee tarkastella johdantona Lopullisiin ehtoihin ja
Ohjelmaesitteeseen. Arvopapereihin tehtävän sijoituspäätöksen tulee pohjautua
arvioon
arvio
on koko esitteestä, eikä vain tähän tiivistelmään. Mikäli tiivistelmä on
harhaanjohtava, virheellinen tai esitteen muiden osien kanssa ristiriitainen,
voidaan tämän tiivistelmän laatineet henkilöt asettaa oikeudelliseen vastuuseen.
Sijoittaja, joka kantajana
kantajana esittää vaatimuksen Ohjelmaesitteen tai siihen liitettyjen
Lopullisten Ehtojen tietoja koskien, voi joutua vastaamaan kustannuksista, jotka
aiheutuvat Ohjelmaesitteen tai Lopullisten Ehtojen kääntämisestä ennen
oikeustoimien aloittamista.
a
A.2
Sijoituspalveluntarjoajat
Ei sovellu
Osio B – LIIKKEESEENLASKIJA JA MAHDOLLINEN TAKAAJA
B.1
Rek. nimi ja yritystunnus
Svenska Handelsbanken AB (publ) organisaationumero on 502007-7862.
502007
B.2
Kotipaikka, yhtiömuoto
ja lainsäädäntö
Handelsbanken perustettiin Tukholmassa ja on julkinen (julk)
(julk pankkiosakeyhtiö.
Hallituksen kotipaikka on Tukholma. Liiketoimintaa harjoitetaan voimassaolevan
osakeyhtiölain ja ruotsalaisen pankkilainsäädännön puitteissa.
B.4b
Tunnettuja suuntauksia
Maailmantalouden näkymät ovat edelleen eriytyneet, useisiin velan rasittamiin
maihin ja heikkoon kehitykseen Euroopassa, kun toisaalta kehitys Yhdysvalloissa
ja Ruotsissa on ollut myönteisempää. Kaikkiaan globaali elpyminen on ollut
kohtalaista. Korkomarkkinoita on leimannut
leimannut erittäin ekspansiivinen rahapolitiikka
useilla eri valuutta-alueilla.
valuutta
B.5
Konsernin kuvaus
Handelsbanken on yksi Pohjoismaiden johtavista pankeista, jonka taseen
loppusumma
ppusumma oli 31. joulukuuta 2014 noin 2 800
0 miljardia Ruotsin kruunua ja
liiketulos vuodelle 2014 oli noin 19,2 miljardia kruunua. Toimihenkilöiden
lukumäärä on noin 11 700.
00. Konserniin, jonka emoyhtiö on Handelsbanken
kuuluvat mm. tytäryhtiöt Handelsbanken Fonder, Handelsbanken Finans,
Handelsbanken Liv ja Stadshypotek
B.9
Tulosennuste
Ei sovellu. Handelsbanken ei anna tulosennusteita.
B.10
Mahdolliset
Ei sovellu. Handelsbankenin tilintarkastuskertomuksessa ei ole mitään
huomautukset
tilintarkastus-
huomau
huomautuksia.
kertomuksessa
7
B.12
Historiallinen
taloudellinen informaatio
Handelsbanken konsernin tunnuslukuja
Liikevoitto, mkr
Tilikauden tulos, mkr
Taseen loppusumma, mkr
Oma pääoma mkr
Oman pääoman tuotto, koko liiketoiminnan %
Ensisij.ydinpääoman suhde, % (Basel II mukaan)
Ensisij.ydinpääoman suhde, % (Basel III mukaan)
2014
2013
19 212
15 184
2 816 676
126 827
13,4
20,4
25,6
18 088
14 295
2 484 721
111 339
13,9
18,9
21,6
Handelsbanken tuloslaskelma- ja taseyhteenveto
Handelsbankenin
Tuloslaskelma, mkr
Korkonetto:
Palkkiotuotot:
Muut tuotot::
Tuotot yhteensä:
Henkilöstökulut:
Muut kulut:
Poistot ja alaskirjaukset:
Kustannukset yhteensä:
Luottotappiot ja palautukset:
Aineellisten ja aineettomien
hyödykkeiden luovutusvoitot:
Liikevoitto:
Verot:
Myyntivoitto myydystä liiketoiminnasta
verojen jälkeen:
Tilikauden tulos:
Tase, mkr
2014
2013
27 244
8 556
2 514
38 314
-11 766
-5 099
-462
-17 327
-1 781
26 669
7 804
1 854
36 327
-11 404
-5 181
-476
-17 061
-1 195
6
19 212
-4 069
17
18 088
-3 915
41
15 184
122
14 295
2014
2013
Lainat yleisölle:
1 807 836
Kassa, saamiset, lainat keskuspankeille:
454 532
Rahoituskelpoiset valtionvelkasitoumukset yms.
78 219
Lainat muille luottolaitoksille:
70 339
Joukkovelkakirjat ja muut korolliset arvopaperit:
63 725
Muu omaisuus:
342 025
Omaisuus yhteensä:
2 816 676
Talletukset yleisöltä:
1 022 267
Velat luottolaitoksille:
200 074
Liikkeeseenlasketut arvopaperit:
1 212 613
Muut velat:
254 895
Velat yhteensä:
2 689 849
Oma pääoma:
126 827
Velat ja oma pääoma yhteensä:
2 816 676
Handelsbanken vahvistaa, ettei vuosituloksen julkaisemisen jälkeen
1 696 339
334 794
57 451
62 898
64 125
269 114
2 484 721
825 205
171 624
1 150 641
225 912
2 373 382
111 339
2 484 721
Handelsbankenin tulevaisuuden näkymissä ole tapahtunut mitään olennaisia
negatiivisia muutoksia.
B.13
Tapahtumat, jotka
Ei sovellu. Handelsbankenilla ei ole mitään raportoitavaa, joka vaikuttaa pankin
vaikuttavat
vakavaraisuuteen
vakavaraisuuteen.
B.14
Konserniriippuvuudet
Ei sovellu. Handelsbanken ei ole riippuvainen konserniin kuuluvista yhtiöistä.
B.15
Pääasiallinen
Handelsbanken on yleispankki, joka tarjoaa täydellisen valikoiman erilaisia
liiketoiminta
pankkipalveluita sekä yrityksille että yksityishenkilöille; perinteisiä yrityspalveluita,
investointipankkitoimintaa, trading-toimintaa,
toimintaa, rahoitusta, maksuliikennettä,
sijoituksia osakeosake ja korkomarkkinoille sekä eläkevakuutuksia.
Handelsbankenilla oli, 31. joulukuuta 2014, yhteensä 832 pankkikonttoria
maailmalla. Handelsbankenin kotimarkkinan muodostavat Ruotsi, Tanska, Suomi,
Norja, Alankomaat ja Iso-Britannia,
Iso Britannia, jossa tarjotaan täydellistä rahoitustuotteiden ja
–palveluiden
palveluiden valikoimaa. Pankilla on 463 pankkikonttoria Ruotsissa, 352 konttoria
muualla Pohjoismaissa, Alankomaissa ja Iso-Britanniassa
Iso Britanniassa sekä 17 konttoria
muualla maailmassa. Yhteensä Handelsbankenilla on toimintaa 24 maassa.
maassa
8
B.16
Suora tai epäsuora
omistus/kontrolli
Ei sovellu. Handelsbanken on konsernin emoyhtiö.
B.17
Luottokelpoisuusluokitus
Riippumattomat luottoluokituslaitokset antavat arvioita pankkien ja muiden
yritysten kyvystä selviytyä rahoitusvastuistaan. Handelsbankenin
luottokelpoisuusluokitus oli 25.maaliskuuta 2015: AA- Standard & Poor’silta
(”S&P”), Aa3 Moody’silta, AAAA Fitchiltä ja AA DBRS:ltä. Moody’sin luottoluokitus
Aa3, S&P:n luottoluokitus AA-,
AA Fitchin luottoluokitus AA- ja DBRS:n luottoluokitus
AA tarkoittavat ”korkeaa laatua hyvin pienellä luottoriskillä”.
luottoriskillä
Osio C – ARVOPAPERI
C.1
Arvopaperityypit
Arvopaperin nimi: SHBO 5503
ISIN:
FI4000065123
Tyyppi:
Obligaatio (joukkovelkakirja)
C.2
Valuutta
Euro (EUR)
(
C.5
Arvopaperin luovutusta
koskevat rajoitukset
Arvopaperit ovat vapaasti luovutettavissa.
C.8
Arvopapereihin liittyvät
oikeudet käsittäen
etuoikeusjärjestyksen ja
oikeuksien rajoitukset
Mikäli Handelsbanken asetetaan konkurssiin tai selvitystilaan oikeuttavat
arvopaperit maksuun Handelsbankenin omaisuudesta samalla oikeudella (pari
passu) muiden vakuudettomien saamisten ja ei toissijaisten nykyisten ja tulevien
maksuvelvoitteiden kanssa siinä määrin kuin muuta ei ole määrätty laissa.
C.9
Arvopapereihin liittyvät
oikeudet käsittäen
etuoikeusjärjestyksen ja
oikeuksien rajoitukset sekä
nimelliskoron,
koronmaksupäivän,
korkoeräpäivän, eräpäivän
ja muita tietoja korosta ja
lainasta
Lainasta maksetaan kullekin Vaihtoehdolle Takaisinmaksupäivänä
Takaisinmaksettava summa. Takaisinmaksettava summa koostuu MTN:n
nimellis
nimellispääomasta
ja Lisähyvityksestä.
Lisähyvitys lasketaan kertomalla
ker
nimellispääoma (i) Osake
sakekorin nousulla
kerro
kerrottuna
(ii) Osallistumisasteella. Osakekorin nousu on vahvistettujen
Loppukurssien ja Lähtökurssien prosentuaalinen
Loppukurssi
aalinen erotus.
Osallistumisaste vahvistetaan 7. toukokuuta 2015.. Päätös mille tasolle
osallistumisaste vahvistetaan, riippuu mm. siitä, miten euroeuro ja kansainväliset
korot sekä markkinoiden odotettu kurssivaihtelu (volatiliteetti) kohde-etuutena
kohde
olevassa osakekorissa muuttuvat vahvistuspäivään mennessä. Lisähyvitys ei voi
olla arvoltaan negatiivinen.
neg
Loppukurssi vahvistetaan keskiarvona alkaen 7. marrasskuuta 2017 ja päättyen
7 toukokuuta 2018 (kuukausittaiset havainnot). Keskiarvoistaminen antaa
7.
suojaa kurssilaskua vastaan laina-ajan
laina ajan lopulla. Samalla se tarkoittaa, että
markkinoiden nousu keskiarvoistamisen aikana ei heijastu tuottoon
täysimääräisenä.
Myös ilman erillistä toimeksiantoa sijoittajalta on Handelsbanken – tai se taho,
joka on korvannut pankin – oikeutettu kaikissa Lainaa koskevissa asioissa, sekä
tuomioistuimessa, että sen ulkopuolella
ulkopuolella tai täytäntöönpanoviranomaisessa
edustamaan sijoittajia.
C.10
Vaikutus arvoon silloin kun
arvopaperi pohjautuu
johdannaiseen
Ei sovellu.
C.11
Informaatio mahdollisesta
hakemuksesta
kaupankäynnin kohteeksi
säännellyllä markkinalla
Arvopaperi tullaan hakemaan pörssilistattavaksi NASDAQ
ASDAQ Helsinkiin.
Osio D – RISKIT
9
D.2
Pääasiallisia riskejä,
jotka ovat tyypillisiä
liikkeeseenlaskijalle
Ostettaessa arvopapereita, jotka ovat laskettu liikkeeseen Handelsbankenin MTN-,
MTN
Warrantti tai Sertifikaattiohjelman puitteissa otetaan Handelsbankenia koskeva
Warranttiluottoriski. Handelsbankenin luottoluokitus 25.
2 . maaliskuuta 2015
2
oli korkea: AA –
Standard & Poor’silta (”S&P”), Aa3 Moody’silta, AA – Fitchiltä ja AA DBRS:ltä.
Moody’sin luottoluokitus Aa3, S&P:n luottoluokitus AA-,, Fitchin luottoluokitus AAAA ja
DBRS:n luottoluokitus AA tarkoittavat ”korkeaa laatua hyvin pienellä luottoriskillä”.
Luottoluokituksen lasku voi tarkoittaa kohonneita rahoituskustannuksia ja vaikuttaa
myös rahoituksen saatavuuteen
saatavuuteen ja kilpailutilanteeseen. Siten laskulla voi olla
negatiivinen vaikutus toimintaan, rahoitusasemaan sekä liiketulokseen.
Valtiollinen talletussuoja ei koske arvopapereita, jotka ovat liikkeeseenlaskettu
Handelsbankenin MTN-,
MTN Warrantti- ja Sertifikaattiohjelman
tiohjelman puitteissa.
Riskejä Handelsbankenin toiminnassa:
Yleispankkina Handelsbanken tarjoaa täydellistä valikoimaa pankkipalveluita.
Näistä aiheutuu pankille joukko riskejä, jotka tunnistetaan, mitataan sekä
käsitellään systemaattisesti konsernin eri osissa. Riskejä Handelsbankenissa
kuvataan yhteenvetomaisesti:
Luottoriski: Luottoriski tarkoittaa, että pankki kohtaisi taloudellisen tappion sen
seurauksena, että pankin vastapuolet eivät voi täyttää sopimusten mukaisia
velvoitteitaan.
Markkinariski: Markkinariskit
kkinariskit pohjatuvat hintojen ja volatiliteettien muutoksiin
rahoitusmarkkinoilla.
Likviditeettiriski: Pankki käsittelee päivittäin suuren määrän sisäänsisään ja ulosmeneviä
kassavirtoja. Likviditeettiriski on riski siitä, ettei pankki pysty täyttämään omia
maksuvelvoitteitaan
aksuvelvoitteitaan silloin kun ne erääntyvät ja sille aiheutuu tästä syystä
kohtuuttomia kustannuksia tai tappioita.
Operatiivinen riski: Operatiivinen riski tarkoittaa riskiä siitä, että pankkia kohtaisi
taloudellinen tappio epätarkoituksenmukaisten tai epäonnistuneiden
epäonnistuneiden sisäisten
prosessien, inhimillisten virheiden, systeemivikojen tai ulkoisten tapahtumisen
vuoksi.
Vakuutusriski: Riski Handelsbankenin osalta koskee lähinnä niitä taattuja
Vakuutusriski:
sitoumuksia, joita pankki on antanut asiakkailleen koskien sen traditionaalista
henkivakuutusta ja niitä ei voida täyttää ilman, että pankin täytyy lisätä niihin
pääomaa.
Kiinteistöriski: Riski hintamuutoksista pankin kiinteistöomistuksissa.
Liiketoimintariski: Riski odottamattomista tulosmuutoksista, jotka eivät liity
liit yllä
kuvattuihin riskityyppeihin.
Sijoittajan mahdollisuus saada maksu arvopaperisijoituksestaan riippuu pankin
mahdollisuudesta suoriutua omista maksusitoumuksistaan, mikä puolestaan on
sidoksissa pankin liiketoiminnan kehitykseen sekä pankin liiketoimintaa
liiketoimi
käsittävien
riskien hallintaan.
10
D.3
Pääasiallisia riskejä,
jotka ovat tyypillisiä
arvopapereille
Valuuttakurssimuutokset voivat vaikuttaa tuottoon suoraan tai epäsuorasti. Suoraan
valuuttakurssimuutokset vaikuttavat tuottoon esimerkiksi kun sijoitus tehdään eri
valuutassa, kuin kohde-etuutena
kohde etuutena olevan omaisuuden valuutta. Niissäkin
tapauksissa, joissa suora valuuttavaikutus on ehkäisty ns. kiintein valuuttakurssein,
voi jäljellä edelleen olla epäsuoraa valuuttavaikutusta. Epäsuora valuuttavaikutus
voi esimerkiksi syntyä kun kohde-etuus
kohde etuus on indeksi, rahasto tai kori, jonka arvo
ilmaistaan eri valuutassa kuin omaisuuden, joka kuuluu tähän indeksiin, rahastoon
tai koriin. Valuuttakurssimuutokset voivat siis vaikuttaa sijoitukseen sekä suoraan,
että epäsuoraan
epäsuora tai näiden yhdistelmänä.
Toisinaan saattaa olla vaikeaa tai mahdotonta ostaa ja myydä pääomasuojattuja
sijoituksia. Tällainen tilanne voi sattua esimerkiksi likviditeetin puuttuessa
markkinoilta, voimakkaiden kurssivaihteluiden aikana tai jos kaupankäyntiä
kaupankäyn jollain
arvopaperiin liittyvällä markkinapaikalla rajoitetaan tai se suljetaan määräajaksi.
Myös tekninen vika, kuten katkos tietoliikenneyhteyksissä, saattaa häiritä
kaupankäyntiä.
Juoksuaikana pääomasuojatun sijoituksen arvoon vaikuttavat useat eri tekijät.
Näitä ovat mm. kohteena olevan omaisuuden arvonkehitys, jäljellä oleva
juoksuaika, tulevaisuuden odotettu volatiliteetti, markkinakorot sekä mahdolliset
osingot. Pääomasuojatun sijoituksen pääomasuoja on voimassa vain
takaisinmaksupäivänä. Ylikurssiin
Ylikurssiin merkityillä pääomasuojatuilla sijoituksilla on
korkeampi riski, koska pääomasuoja kattaa vain sijoituksen nimellispääoman.
nimellis
Osio E – TARJOUS
E.2b
Tarjouksen
käyttötarkoitus
Lainan määrä tullaan käyttämään päivittäisessä pankkitoiminnassa
E.3
Tarjouksen kuvaus
Merkintäaika alkaa 1.huhtikuuta 2015 ja päättyy 5. toukokuuta
kuuta 2015.
Merkintäsitoumus tarjoukseen tapahtuu Handelsbankenin konttoreissa tai
internetissä
nternetissä.
Merkintämäärä on vähintään 5000 euroa ja sen jälkeen 1000 euron erissä.
Arvopapereiden liikkeeseenlaskija on Svenska Handelsbanken AB (publ),
Tukholma, Ruotsi.
Tukholma
Liikkeeseenlaskijan asiamies on Svenska Handelsbanken AB (julk), Suomen
sivukonttoritoiminta osoite: Aleksanterinkatu 11, 00100 Helsinki.
Järjestäjä ja laskenta-asiamies on Handelsbanken Capital Markets, HCS.
Maksu tapahtuu merkittäessä, viimeistään 5. toukokuuta 2015.
2015
Arvopaperi on tarkoitus hakea pörssilistattavaksi Nasdaq Helsinkiin. Listauspäivä on
11. toukokuuta
touko
2015.
E.4
Mahdollisten
intressien/intressikonfliktien kuvaus
Ei sovellu
E.7
Laskelma
kustannuksista, jotka
lankeavat sijoittajalle
Merkinnästä veloitetaan merkintäpalkkio, jonka määrä on 1,75 % merkinnän
nimellispääomasta 5 000 - 1 000 000 merkinnöille sekä 1,25 % nimellispääomaltaan
nimellis
nimellis
1 000 000 euron ylittäville merkinnöille.
Handelsbanken laskee järjestämisestä aiheutuvan kustannuksen vastaavan
enintään 1,0 prosenttia vuodessa sijoituksen nimellispääomasta
nimellispääomasta.
Strukturointikustannus, joka kattaa riskienkäsittely-,
riskienkäsittely , tuotantotuotanto ja jakelukustannuksia
peritään kertakuluna ja se on sisällytetty sijoituksen hintaan.
11

Similar documents