Oznanila 6. 12. 2015 - Župnija Mozirje / Šmihel

Comments

Transcription

Oznanila 6. 12. 2015 - Župnija Mozirje / Šmihel
ŽUPNIJI MOZIRJE in ŠMIHEL nad Mozirjem
OZNANILA - 2. adventni teden
(6. - 13. 12. 2015)
Izdano v Mozirju, 5. 12. 2015
GLASNIK
6. DECEMBER 2015
2. ADVENTNA NEDELJA
ŽUPNIJA MOZIRJE
Ponedeljek Sv. Ambrož, škof8.00
7. 12.
Torek
8. 12.
BREZMADEŽNO
SPOČETJE
DEVICE MARIJE
za + Vido Polenik
v zahvalo
10.00 za + Heleno Fricv
(Brezje – sv. Rok)
18.00 za + Antonijo in Franca Pečnik (obletna)
za + Vida Marolt
Sreda
9. 12.
8.00
Četrtek
10. 12.
18.00 za + Frančiško Brezovnik
za + Ivana Povše (obletna)
Petek
11. 12.
18.00 za + Nežiko Bele
za + Jožefo Oblak
Sobota
12. 12.
18.00 za + Jožefa Orel
za + Vinkota Gostečnik in starše
za + Alojza Pečnik
Nedelja
13. 12.
2015
3. ADVENTNA
NEDELJA
7.00
10.00
za + starše, sestre in brata Hriberšek
za + Prepotnikove in Nikolaja Kavdik
za žive in pokojne župljane
za + Janez Ugovšek
za + rodbino Sedovšek in Ivanko (obletna)
za + Jurija in Jožefo Acman in v zahvalo
ŽUPNIJA ŠMIHEL nad Mozirjem
Torek
8. 12.
BREZMADEŽNO
SPOČETJE
DEVICE MARIJE
Petek
11. 12.
Nedelja
13. 12.
2015
9.00
za + Pavla Goltnik
16.00 za + Germadnikove
3. ADVENTNA
NEDELJA
9.00
za + Plešnikove in Vinkota Melanšek
za + Jožefa Obojnik in Marijo (obletna) in
sina Maksa
VpetnajstemletuvladanjacesarjaTiberija,kojebil
PoncijPilatupraviteljJudejeinHerodčetrtnioblastnik
Galileje,njegovbratFilippačetrtnioblastnikIturejein
TrahoníAdeterLizanijačetrtnioblastnikAbileneinkosta
bilavélikaduhovnikaHanainKajfa,sejevpuščavi
zgodilaBožjabesedaJanezu,Zaharijevemusinu.Prehodil
jevsojordanskopokrajinoinoznanjalkrstspreobrnjenja
vodpuščanjegrehov,kakorjepisanovknjigibesed
prerokaIzaija:Glasvpijočegavpuščavi:Pripravite
Gospodovopot,zravnajtenjegovesteze!Vsakadolina
najsenapolniinvsakagorainhribnajsezniža.Karje
krivo,najboravnoinrazkopanapotanajbodogladka.In
vsemesobovideloBožjeodrešenje.(Lk3,1-6)
JUBILEJNOLETOBOŽJEGAUSMILJENJA
JezusKristusjeobličjeOčetovegausmiljenja.Vide9 je,da skrivnostkrščanskevere v
tejbesedinajdesvojpovzetek.Postalaje živa,vidnainjedoseglavrhunecvJezusuiz
Nazareta.PotemkojeOče,kije»bogatvusmiljenju«,Mojzesurazodelsvojeimekot
»usmiljen in dobrotljiv Bog, počasen za jezo in bogat z ljubeznijo in zvestobo«, je
nenehnona različne načineinobrazličnihčasihzgodovinedajalspozna9svojoBožjo
naravo.Ob»polnos9časa«, kojebilovserazporejenovskladuz njegovimnačrtom
odrešenja, je poslal svojega Sina, rojenega iz device Marije, da bi nam dokončno
razodelsvojo ljubezen.Kdorgavidi, vidi Očeta.Jezusiz Nazaretassvojobesedo, s
svojimidejanjiinz vsosvojooseborazodeva Božje usmiljenje.Vselejnamjepotrebno
zre9 skrivnost usmiljenja. To je vir veselja, vedrine in miru. To je pogoj za naše
odrešenje.Usmiljenje: ta besedarazodevaskrivnostSvete Trojice.Usmiljenje: toje
poslednjeinnajvišjedejanje,skaterimnamprihajanapro9Bog.
Usmiljenje:tojetemeljnizakon,kibivavsrcu
vsakega človeka,koz iskrenimiočmipogleda
.
pk
ren, ž
o
K
i
d
brata, ki ga sreča na življenjski po9.
San
arja:
he 2
odgov esta na Vr 6
Usmiljenje: to je pot, ki povezuje Boga in
C
3
9 50
je.si
03 83 nija-mozir
človeka, ker odpira srce upanju, da bomo
.zup
/www
/
:
p
t
t
vedno ljubljeni ne glede na meje, ki jih
h
postavljanašgreh.
GLASNIK
OZNANILA
SrečanjeskavtskebratovščineMozirjebojutri,7.12.ob20.00.
V torek, 8. 12.,obhajamopraznik Brezmadežnega spočetja Device Marije. Tadan
pričenjamo tudi sveto leto božjega usmiljenja. Maše bodo ob 9.00 v Šmihelu, ob
10.00naBrezjuinob18.00prifari.
KrsH v mesecu decembru bodo v soboto, 12. 12. ob 11.00 in nedeljo, 13.12. ob
10.00. Pripravezastaršeinbotre na krstbodov torek,8. 12.ob 19.00. Prosimza
predhodnoprijavo.
V četrtek,10.12.,boob 18.00v domusv.Jožefav Celjusrečanjezakoncev škofije
Celje–odmevsvetovnegasrečanjadružin,kijebilovFiladelfijivseptembruletos.
V petek, 11. 12., so mladi vabljeni na Taizejsko molitev mladih Celjske škofije v
stolnicosv.DanijelavCelju.OdhodizMozirjaboob19.00.
V zakris9ji: Marijanskikoledar: 2€; Družinskapra9ka:5,50€; Rožnivenčki:1,50€;
kadiloinogljezabožičnokajenjedomov:1,50€.
Obnova orgelvŠmihelskižupnijski cerkvilepo napredujein je žeskorajprikoncu.
Vgradi9 je potrebnosamošemočnejšiven9latorinuredi9 korniprostorzapevce.
Hvalavsem,kistežedarovali(dosedaj9družin).
Dogodkivdecembru2015:
Torek,15.12.:adoracijavžupnijskicerkviod18.30do19.30
Sreda,16.12.:predavanjep.KarlaGržana,župnijskadvoranaob18.00
Četrtek,17.12.:župnikovopredavanje:Družinainranjenosrce,dvoranaob18.30
Petek, 18. 12.: mladinsko dekanijsko molitveno adventno srečanje, ob 19.30 v
župnijskidvorani
Sobota,19.12.:spovednasobota,sobotapred4.adventnonedeljo
Nedelja,20.12.:4.adventnanedelja,prihodLučimiruizBetlehema,privsehmašah
Torek, 22.12: božičnikoncertotroškegainmladinskegaPZ glasbenešole Velenje,
župnijskacerkevMozirjeob19.00
Četrtek,31.12.:silvestrskasv.mašaob23.00prisv.RokunaBrezju.
Referendumonovelidružinskegazakonika
Pred namije odločanje opomembnem vprašanju,kipaje zavitov meglo neznanjain
množicolažiinpredsodkov.Največjimednjimije,dasi “staromoden“,“nazadnjaški“in
“nestrpen“, ker nekomu nekaj onemogočaš. Prav pa bi bilo, da se poučimo o resnici.
Katoličani imamo dolžnost, da poiščemo pravo Resnico, kaj je božji nauk glede teh
vprašanj.Odgovoresioglejtenaspletnistrani:h]p://www.druzina.rkc.si
ŽUPNIJI MOZIRJE in ŠMIHEL
IZREDNOJUBILEJNOLETOUSMILJENJA(od8.12.2015do20.11.2016)
Papež Frančišek jez bulo Misericordiaevultus (Obličjeusmiljenja) 11.aprila 2015
napovedalizrednojubilejnoletousmiljenja.Vnjejjezapisal,da je“naznanilizredni
jubilejusmiljenjakot ugoden časzaCerkev,da še močnejein učinkovitejepričuje
vernikom”. Sveto leto se bo začelo 8. decembra na slovesni praznik Marijinega
Brezmadežnegaspočetja, sajta liturgični praznik nakazuje, kako deluje Bog žeod
samih začetkov naše zgodovine. ”Po grehu Adama in Eve Bog ni hotel, da bi bilo
človeštvo prepuščeno namilost in nemilostzlu. Zato si je zamislil inhotel Marijo,
svetoinbrezmadežnovljubezni,dabipostalaMa9človekovega Odrešenika.Natežo
greha Bog odgovarja s polnostjo odpuščanja. Usmiljenje bo vedno večje od
slehernegagrehainnihčenemoreomejeva9Božjeljubezni,kiodpušča”.
Kajjejubilejnoleto?
Svetainjubilejnaletasoposebnaleta,kijihKatoliška Cerkevposvečaverskiprenovi
vernikov, da bi 9 napredovali v veri. Cerkev želi na ta način ras9 k pristnejšemu
pričevanjuter velikodušnemusluženju ljubeznidobližnjega.Svetoalijubilejnoleto
okličepapež vsakih25let. Poleg tegapalahkorazglasi sveto letotudiob posebej
pomembnihobletnicahalipriložnos9hkrščanskegaživljenja.Razglasitev svetegaali
jubilejnegaletaspremljajonekateraznamenjaalisimboli,kivernikom na primeren
načinpomagajodožive9 izkustvo velikihkrščanskih resnicterjihvodijohglobljemu
odnosudoGospodaJezusaKristusa:romanja,svetavratainodpustki.
Sveto leto naj bi spodbudilo prenovo verein je povezano z izrednim odpustkom.
Redno sveto leto je nazadnje razglasil papež Janez Pavel II. leta2000. Sveto leto
usmiljenjaječetrtoizrednosvetoleto,odkarjepapežBonifacijVIII.leta1300uvedel
tomožnost.
Kajjezakramentsprave?
Zakramentspravealisvetaspovedjeedenodsedmihzakramentov,kiga jeKristus
dalzanašeduhovno ozdravljenjeinposvečenje. Postavilgaje navelikonoč,ko je
rekelapostolom:»PrejmiteSvetegaDuha!Komurgreheodpus9te,sojimodpuščeni,
komurjihzadržite,sojimzadržani«(Jn20,23).
Spoved je dar Božje ljubezni. Z grehom zavračamo Božjo ljubezen, ranimo svoje
človeškodostojanstvoinškodujemoCerkvi,katereživičlannajbibilvsakkristjan.Po
daruodpuščanjaBogaOčetasemoremovrni9vobčestvoznjiminCerkvijo.Iskreno
priznamo in obžalujemo svoje grehe in sklenemo, da bomo zapus9li stranpota in
zaživeli novo prijateljstvo z Bogom. Kesanje je znamenje spreobrnjenja. Izraža
pripravljenost, da si bomo odslej bolj prizadevali za zvestobo Bogu in njegovim
zapovedim.
Večosvetemletubožjegausmiljenjasipreberitena:hlp://www.zupnija-mozirje.si