Oznanila 29. 11. 2015 - Župnija Mozirje / Šmihel

Comments

Transcription

Oznanila 29. 11. 2015 - Župnija Mozirje / Šmihel
29. NOVEMBER 2015
ŽUPNIJI MOZIRJE in ŠMIHEL nad Mozirjem
OZNANILA - 1. adventni teden
(29. 11. - 6. 12. 2015)
Izdano v Mozirju, 28. 11. 2015
GLASNIK
1. ADVENTNA NEDELJA
ŽUPNIJA MOZIRJE
Ponedeljek SV. ANDREJ,
30. 11.
apostol, praznik
8.00
v zahvalo sv. Andreju
za + Luka in Kristino Oblak
Torek
1. 12.
18.00 za + Urbanc Ivana in rodbino
za + Pavlič Vladimirja, svakinjo in +
sosede
Sreda
2. 12.
8.00
na čast Svetemu Duhu
za + Vida Marolt (30 dan)
Četrtek
3. 12.
Sv. Frančišek
18.00 za nove duhovne poklice
Ksaver, duhovnik
za + Štefana Kokalj (obletna)
Petek
4. 12.
Prvi petek
Sobota
5. 12.
Nedelja
6. 12.
2015
18.00 na čast Srcu Jezusovemu in Marijinemu
za + Angelo France (30 dan)
18.00 za + Antona Sevšek (obletna)
za + Julijana Podvratnik (obletna)
za + Darinkota in Zdenko Kovač (obletna)
2. ADVENTNA
NEDELJA
7.00
za žive in pokojne župljane
za + Julijana Podvratnik
za + Franca Firšt (obletna)
10.00 za + Acmanove iz Preseke
za + Rudolfa Reberšak
(Ljubija – sv. Nikolaj)
ŽUPNIJA ŠMIHEL nad Mozirjem
Petek
4. 12.
Prvi petek
16.00 za + Franca in Štefanijo Gostečnik
Nedelja
6. 12.
2015
2. ADVENTNA
NEDELJA
9.00
za + Franca Gostečnik (obletna)
EVANGELIJ1.ADVENTNENEDELJE
Lukovevangelij21,25-28.34-36
Inznamenjabodonasoncuinluniinzvezdahinna
zemljibomednarodisAskainzmedazaradibučanja
morjainvalov.Inljudjebodokoprneliodstrahuin
pričakovanjatega,karpridenadvessvet;zakaj
nebeškesilesebodomajale.Intakratbodovideli
SinačlovekovegapriAnaoblakuzvelikomočjoin
slavo.28KopasebotozačelogodiA,seozritekvišku
invzdigniteglave;zakajvašeodrešenjese
približuje.«Varujtesepa,davamsrcanebodo
obteženaspožrešnostjoinpijanostjoinskrbmitega
življenjaindaAsAdannepridenadvasnenadoma
kakorzanka;kajAprišelbočezvse,kiprebivajopo
vsejzemlji.Čujtetorejvsakčasinprosite,dabi
vsemutemu,karsebogodilo,mogliubežaAinstopiA
predSinačlovekovega.«
NAŠEODREŠENJEJEBLIZU
Jezusove besede na prvo adventno nedeljo niso mračne prerokbe, napovedi
težkih,slabihčasov.Njegovebesedeželijospodbudi<vseljudi,kiživijovstrahuin
s<ski,najbodopozorniinvzdignjenihglav.Neomamljajtesespocenitolažbami:
»Varujte se, da vam srca ne bodo obtežena z razuzdanostjo, pijanostjo in
življenjskimi skrbmi …« Najvasvsakdan neodvrneodhrepenenja po nebesih in
novi zemlji. Lahko smo prepričani, da so prvi kristjani te besede slišali čisto
drugače, kot jih slišimo mi, ki iščemo raj bliže, nekje na tropskih otokih, in
pričakujemoplačilozanaštrudznaslednjimobračunomplače.
Vendar tudi mi praznujemo advent in
pojemo:»Opridi,opridiEmanuel«.Vedno
pk.
ren, ž
o
K
i
d
znova si moramo postavlja< vprašanje:
San
arja:
he 2
odgov esta na Vr 6
Koga ali kaj pričakova<, po kom ali čem
C
3
9 50
je.si
03 83 nija-mozir
hrepene<? Po Bogu,poNjemu, kiprihaja.
.zup
/www
/
:
p
Našeodrešenjejeblizu!
t
t
h
GLASNIK
ŽUPNIJI MOZIRJE in ŠMIHEL
OZNANILA
Petek,11.12.:TaizejskamolitevmladihCeljskeškofije,stolnicasv.DanijelavCeljuob
20.00
Veroukrednopourniku.Pravtakomaše.
Torek,15.12.:prvasv.spovedza3.razred-ob17.00
Naslednjo nedeljo, 6. 12., maše v Mozirju ob 10.00 nebo. Maša bo ob 10.00 v
Ljubijiprisv.Nikolaju,zavetnikuljubijskecerkve.
Torek,15.12.:adoracijavžupnijskicerkviod18.30do19.30
Danes,vnedeljo,29.11.,obhajamonedeljoKaritas.
Sreda,16.12.:predavanjep.KarlaGržana,župnijskadvoranaob18.00
Danes,vnedeljo,29.11.,vabljeninapredstavo“5.evangelij“,GregorjaČušina,kibo
ob17.00vdvorani.
Četrtek,17.12.:župnikovopredavanje:Družinainranjenosrce,dvoranaob18.30
Srečanjeskupinezaduhovnorastbovponedeljek,30.11.ob20.00.
Petek, 18. 12.: mladinsko dekanijsko molitveno adventno srečanje, ob 19.30 v
župnijskidvorani
Sestanekžupnijskegapastoralnegasvetabovtorek,1.12.ob18.30.
Sobota,19.12.:spovednasobota,sobotapred4.adventnonedeljo
Srečanjebralnegaklubabovtorek,1.12.ob20.00.
Nedelja,20.12.:4.adventnanedelja,prihodLučimiruizBetlehema,privsehmašah
Prvičetrtekinpetek,češčenjeob17.00,natosv.maša.Obiskbolnikov.
Torek, 22.12: božičnikoncertotroškegainmladinskegaPZ glasbenešole Velenje,
župnijskacerkevMozirjeob19.00
V petek, 4. 12. bo predavanje: “Naš Bog, vse stvari urejaš z usmiljenjem! (Mdr
15,1)“,SPpoudarkiobletuusmiljenja,vpripravinapričetekletausmiljenja,dr.Samo
Skralovnik, ob 19.00 v župnijski dvorani - za bralce božje besede, izredne delilce
obhajila, bogoslužne sodelavce, katehete, pastoralne sodelavce in vse, kise želijo
poglobi<vobhajanjeletausmiljenja.
Mladinskaskupinavpetekob20.00.
V zakris<ji: Marijanskikoledar: 2€; Družinskapra<ka:5,50€; Rožnivenčki:1,50€;
kadiloinogljezabožičnokajenjedomov:1,50€.
Dogodkivdecembru2015:
Torek,8.12.:Pričetekjubilejnegasvetegaletabožjegausmiljenja
Četrtek,10.12.:srečanjezakoncevškofijeCelje-domsv.JožefavCeljuob18.00
Četrtek,31.12.:silvestrskasv.mašaob23.00prisv.RokunaBrezju
ŠMIHELNADMOZIRJEM-obnovaorgel
Obnova orgelvŠmihelskižupnijski cerkvilepo napredujein je žeskorajprikoncu.
Vgradi<jepotrebnosamošemočnejšiven<latorinuredi<korniprostorzapevce.
Nasestanku župljanov v nedeljo, 8. 11. 2015smosedogovorili, dabostežupljani
prispevali po svojih močeh, okviren dar pa je 300 € po gospodinjstvu oz. po
zmožnos<h.Zadarposvojihzmožnos<hprosimotudivsešmihelskežupljaneiz Lepe
Njive.Pravtakovasspodbujam,danovicooobnoviorgelinprošnjozadarprenesete
svojim sorodnikom, nekdanjim šmihelskim župljanom, ki so sedaj razkropljeni po
domovini in tujini, da tako skupaj pripomoremo k ohranitvi tega čudovitega
zakramentainlepiglasbivnašiCerkvi.
Dar lahko osebno prinesete v župnišče ali h ključarjem. Bogu hvala, da skupaj
zmoremovsakposvojihzmožnos<hskrbe<zanašocerkev.