Status zaposlenih v FURS

Comments

Transcription

Status zaposlenih v FURS
SINDIKAT CARINIKOV SLOVENIJE
KONFERENC A
Šmartinska c. 152/a 1000 L j u b l j a n a
[email protected]
GSM. 051/440-170
MINISTRSTVO ZA FINANCE REPUBLIKE SLOVENIJE
Gospod minister dr. Dušan Mramor
Ljubljana, 3. 12. 2015
Zadeva: STATUS ZAPOSLENIH V FURS
Spoštovani gospod minister!
Sindikat carinikov Slovenije in Ministrstvo za finance sta 14.2.2013 podpisala stavkovni
sporazum v katerem sta pod stavkovno zahtevo št. 9 v tretjem odstavku soglašala z
naslednjim besedilom: »Ministrstvo za finance se zavezuje, da brez predhodne uskladitve s
Sindikatom carinikov Slovenije ne bo podprlo spremembe razmerij plač med pooblaščenimi
uradnimi osebami, kot to določa ZSPJS, KPJS in KP za državno upravo, upravo pravosodnih
organov in uprave samoupravnih lokalnih skupnosti«.
Po našem prepričanju je do tega že prišlo, saj imajo mnoge pooblaščene uradne osebe, v
drugih organih izplačanega veliko povečanega obsega dela, medtem, ko FURS povečanega
obsega ne izplačuje od januarja 2011. Očitno bo teh razlik vedno več.
Obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje ni urejeno, kot je to po drugih organih, zato
zahtevamo izenačitev tudi v tem delu za vse pooblaščene uradne osebe v FURS.
Vlada ni prisluhnila našemu predlogu in uredila plačil vsem pooblaščenim uradnim osebam,
ki delajo z emigranti, zato zahtevamo, da se tudi za finančne preiskovalce uvede dodatek v
višini 65 % na vsako opravljeno uro v posebno zahtevnih in izpostavljenih pogojih. Želimo, da
se izvede nabava ustrezne varovalne opreme za Mobilne oddelke, ki so zaradi posebnosti
dela na terenu in ljudmi potencialno ogroženi.
Zahtevamo dvig plač za 35%, izplačevanje nadur in redno pomlajevanje kadra z
nadomestnimi in dodatnimi zaposlitvami, še posebno v največjem finančnem uradu.
Zahtevamo plače primerljive s tistimi, ki jih imajo kolegi po drugih državah članicah EU.
Najbolj obremenjenim oddelkom izplačilo povečanega obsega dela, zaradi nepopolne
sistemizacije (zaradi odhodov v pokoj, v druge službe, so ostali zaposleni vedno bolj
obremenjeni). Odpravo plačnih anomalij, ki so tudi posledica združevanja.
Zahtevamo odgovor kakšno stališče je zavzela Vlada RS glede projekta Carina 2020,
po katerem se morajo carinski organi kadrovsko in strokovno okrepiti. Dogaja se ravno
nasprotno: ukinjajo se carinska delovna mesta, ljudi s carinskim znanjem in izkušnjami pa se
premešča na davčna področja. Zanima nas, kako se bo nadomeščal izpad kadra na tem
področju in odgovor zakaj se ponovno ne zaposli delavcev, ki so bili leta 2013 (ob vstopu
Hrvaške v EU) poslani na zavod za zaposlovanje. Danes bi jih še kako potrebovali, pa se jih
niti na razgovore za zaposlitve ne vabi, čeprav se prijavljajo na ponovno zaposlitev v FURS.
.
Zakaj na FURS ni namestnika generalnega direktorja za carinsko področje? Zakaj se ni
specializiralo vsaj tri urade kot strogo carinske z vsemi potrebnimi oddelki ?
Zahtevamo tudi ustrezno zavarovanje za primer odgovornosti za najbolj izpostavljene
kategorije, izterjevalci, inšpektorji in finančni preiskovalci.
Glede uniform pozivamo na uskladitev, kot imajo to urejeno vse uniformirane službe,
ustrezno uporabno in kvalitetno uniformo, ki mora vsebovati tudi svečano uniformo za razne
dogodke, ker je zelo smešno in neresno, da se pojavijo v delovnih uniformah na pogrebih
proslavah in tako naprej, tega nismo zasledili nikjer drugje kot samo v Sloveniji. Povsod se
tem službam daje poseben pečat tudi skozi uniformo.
V pričakovanju vašega odgovora vas lepo pozdravljam.
S spoštovanjem !
Dušan Pečnik
predsednik
V vednost: gospa Jana Ahčin, generalna direktorica FURS
2/2